Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

255 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 30 Janvrier. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/j38kd1s92v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrljdag 30 januari 1814 Hfljs per nifijuner : S cantfpman 45e jaar. Num. 25 Teieiooa 601 FONDSENBLAD Telefoon «04 k Voor stl* aMriwnâicingen wende mec zich ten burcelc *an net blad. mSÎ&~ KCTELVEST, Num. 16, 4e GENT. VLAAMSCS LAND Elandel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCH1JN£ND'E ALLE WERKDAGEN IIWCHIN VGOROP BETAALBAAR-; PerSjaar il. 15,00 Per hat£jâ&r * Par drie mtandèn » i.OO Voor hefbersiets : fr. 1 ff. ; S,a®, Voor vie»mcie l»nden, de veweodœjfskosten blj*» voecen EENIQE UITGAVE | Qflat - 18, Ieid?08t 1 § - Gant firxiif|CT|r-rj|1W», I MPH'P—fflT'TrCr" L'-l -IJ I S De aankondigingen wordan geplaatot per ree«l airn if. ©.40. — R«Waman ond«rhet *jij » nieuwa, per r^»t k. 1 ,®0. — Bserafsnisbancttea toor de Met K«Bfconce«den, ir. &.»© /•••DKT'P OA T \ XT T T A "O T Staatkunding Overzicht » \ A *•» -A Krupp In Bualand. Heel Frankrijk is gisteren het onderste boven gezet geweest door het nieuws, door een fransch dagblad in de wereld gezonden, dat de Duitsche kanonnengieterij Krupp de Russische kanonnengieterij Poutiloff zou pekocht hebben. Om wel de opschudding te verstaan welke dat nieuws in Frankrijk heeft veroorzaakt moet men weten dat de Russische kanomengieterii Pouti-îoff tôt hiertoe samengewerkt heeft met de Fran-sche kanonnengieterij van Le Creuzot. Poutiloff heeft zelfs de Russische schutterij weer op de hoogte gebracht bij middel van kanonmodellen hem door Le Creuzot ter hand gedaan. Indien nu de kanonnengieterij Poutiloff door Krupp moest gekocht worden, dan zou Krupp, door de modellen welke hij bij Poutiloff zou vinden al de geheifaen kennen van de fabrikatie van de Fransche en Russische kanonnen. Seffens heeft men lângs aile kanten en zijden inlichtingen trachten in te winnen, en ten slotte is de tijding binnengevallen dat het nieuws van dien verkoop « onjuist » is. Maar daarmee zijn de Franschen niet gerust-gesteld.— 't Is heel goed, zeggen ze, dat er geen verkoop is, maar zijn er ook geene onderhandeîin-gen aangeknoopt ? en zou het tôt geenen verkoop kunnen komen ? Ofwel zou het niet kunnen gebeuren dat Poutiloff geld noodig heeft en dat Krupp hem geld zou voorschieten en méteen vcel zou te zeggen krijgen in de kanonnengieterii Poutiloff, waar hij dan ook de modellen van Le Creuzot zou machtig worden ? Kortom, allerlei veronderstellingen worden gemaakt. Men heeft er ook gevraagd aan het Russiech gouvernement, en we moeten bekennen dat het antwoord van dat gouvernement geenszins afdoende is. Dat antwoord luidt dat de Russische minister -raad het noodig heeft geoordeeld eene bijzondere Russische maatschappij van bewapening in te richten, die reeds begonnen is met het bouwen van een nieuw gesticht in de nabijheid van Tsaritsyne. Deze" nieuwe maatschappij is verbonden met eene belangrijke gelijksoortige Engelsche onder-neming. Daaruit zou men wel moeten besluiten dat het Russisch Gouvernement de kanonnengieterij Poutiloff op zijde heeft gesteH. Waarom dat ? — We weten het niet. Maar zou liet niet kunnen gebeuren dat de kanonnengieterii Poutiloff, om zich te wreken, onder han-delingen hebbe aangeknoopt, in wezenlykheid of in schijn, met de kanonnengieterij Krupp ? Het is zeker dat er daar îets schuilt onder die afbraak van het Russisch Gouvernement met Poutiloff. Men begrijpt dat het van allergrootste belang zou worden indien Krupp iets zou te zeggen krijgen bij Poutiloff in geval een oorlog zou ontstaan tusschen het Drievoudig ver bond van den eenen kanten deDrievoudigeovereenkomst van den anderen. Men moet ook weten dat Duitschland gedurig zoekt om Rusland van het bondgenootschap met Engeland en Frankrijk te scheiden, en wie weet of die inmenging van Krupp in de zaken van PoutiloS geen eerste stap zou zijn om in de gunst van den Rus te geraken. Wat er van zij, de opschudding in Frankrijk is zcer groot, men is ongerust en niet zonder reden. Qnheilspellende woorden. Ter gelegenheid van het verjaringsfeest van den keizer, heeft generaal Mackensein eene redevoering uitgesproken, s^elke wellicht veel waarheid bevat maar tevens vol bloedige be dreiging is. Hij heeft aan de Duitschers hunne ver wij fd-heid ver weten ; hij heeft geklaagd over den haat tegen-het vorstendom, den Godsdienst, het leger, tegen Pruisen en over den zucht naar genot welke de geheele bevolking schiint aangegrepen te hebben. Al den welstand welken men geniet, zegdc hij, doet niets anders dan de begeerlijkheiJ nog mecr doen aangroeien. In dat ailes is vooj zeker veèl waarheid. Doch, generaal Mackensein meent dat de kwaal waa>aan de Duitscbe samecleving lijdt enkel kan genezen worden door den oorlog. 't Zijn aie woorden welke verschrikkelijk zijn. Voorzeker zijn de fouten van velen irroot,maar ze uitwasschen in het bloed is een hulpmiddel dat allerverschrilikelijkst is. Laat ons hopen dat de voorspeUing van generaal Mackensein in lang of liever nimmer tôt vervulling kome ! Serbie en den H. Stoel. Onderhandelineen zijn aangeknoopt tusschen het koninkrijk Serbie, dat sedert den Balkan-oorlog zijn grondgebird merkelijk heeft zien vergrooten, en den H. Stoel. Naar men ztgt zietOostenrijk die onderhande-lingen niet met een goed oogaan. omdat het tôt hiertoe het protektoraat uitoefende o\er de katfco'.icken van Serbie, iets wat hem zekeren invloed serschafte in dat land. Indien een konkordaat moest tôt stand komen rechtstreeks tusschen Serbië en den H. Stoel, dan zou het uit zijn met dat protektoraat en ook met dien invloed. Rort spel. Men weet dat verscheidene leiders van de werkstakingen in Zuid-Afrika gevangen genomen werden. Generaal Botha, om die mannen stil te leggen en om de anderen vrees aan te jaçen, heeft er tien van de voornaamste uit het land verbannen. Men heeft dat maar vernomen toen zij reeds te Durban ingescheept waren. Generaal Botha gaat erover met den groven borstel gelijk in den ouden tijd. Franc-Maçons. De geuzen-gazetten hebben de handen vol werk met de Viijmetselarij te verdedigen, welke zoo bedremmeld te voorschijn komt uit de besprekingen in de Kamer. ®Hetgeen hen deerlijk onthutst is dat de manier van handelen der Moortelbroeders zoo klaar is gebleken door den zoo duide-Hjken brief van kommandant Wangermce aan den heer Vandervelde. In den brief zegt immers kommandant Wangermée dat hij zelf aan de Kongoleezen hoeft gezegd dat de dansen ter eere dei Maan en den tam-tam, even goed gods dienstige oefeningen zijn als het bidden var het.Onze Vader. Kommandant Wangermée voegt erbij da hij eenen ondergeschikte heeft gestraft welke die dansen verboden had. Men wee dat die dansen zeer onzedelijk zijn. Kommandant Wangermée zegde nog da hij de aanklachten niet vreesde, welke teger hem, nopens zijn optreden zouden kunnen gedaan worden aangezien.dieklachten toch moesten door de handen gaan van der: Loge-broeder Olsen. Hij verzocht ook geZel Vandervelde den brief voor zich te houden, aangezien hij. Wangermée, er zou kunnen om te lijden hebben. Men zou zeggen, niet waar, dat de heet Wangermée,zelven begreep, dat hetgçen hi gedaan had, niet overeenkwam met de akt< van Berlijn. Het is nu gebeurd, dat gczel Vandervelde den fameuzen brief van den heer Wangermce niet voor zich heeft gehouden en dat die aan het licht is gekomen. Die brief is een praalgebouw van de han-delwijze der vrijmetselaars in Kongo. Als men daarnevens dan de feiten stell welke in Kongo tegen de missionnarissen zijn gericht geweest, dan is het niet meer te looehenen dat sommige ambtenaars han-delden naar een wel bedacht plan om de Missionnarissen hateiijk te maken. Wij zeggen niet dat de uitvoerders dat plan hebben opgsmaakt ; we zeggen niet dat zij onder elkander zijn overeen gekomen om dat plan op zulke ot zulke wijze uit te voeren. Dat was ook niet noodig. Degenen die vrijmetselaars worden, weten dat zij oorlog te voeren hebben tegen de Katholieke Kerk; zij beloven of zweren dat te zullen doen overal waar zij zich zullen bevinden en door de middelen welke te hunner beschikking zijn. Als een Vrijmetselaar ergens aanlandt, is het niet meer noodig dat hij die verbinte-nissen, beloften of eeden, vernieuwt, noch zelfs dat hij erover spreekt. Hij weet wat hij te doen heeft voor heel zijn leven. Dat er Vrijmetselaars-ambteaaars in Kongo zijn die de zending, welke zij Tan het Gouvernement hebben ontvangen, trouw hebben vervuld, dat willen wij niet be-twisten.Onze beknibbelingen treften hen dan ook niet. Maar dat er andtre zijn, welke aan hunne p'ichten zijn tekort gebleven, kan niet betwist worden. En hoewel zij geene Kongo-Negers zijn zal men hen niet kunnen witwasschen. Welke pogingen de geuzenpers ook aan-wende : teiten zullen feiten blijven. Het staat de geuzenpers vrij die feiten te ver-duiken of te be wimpelen : dat geeft de maat van haren moed en hare eerlijkheid. Het is de gewoonte en de eenvoudige eer lijkheid eischt het, dat men iemand, die onschuldig, op de eerloosste wijze gelasterd weid, openbaar htilde brengt. Dat was het geval met den E. P. Cambier. Welnu tôt hiertoe heeft.de geuzenpers den moed niet gehad dien missionnaris volop in zijne eer te hersteUen en zijne belagers te scliandviekken. Integertdeel zij stelt zich aan als verdedi-gers van de gewetenlooze lasteraars. Dat brandmerkt haar ! Bijzondere Meftri$elmg uit het Land van Uncle Sam. Een btlnd paard. — Mutzen in do sebaprani, Hard work and no beer I —• Ben îullckker tand en perspective. — Getukvogois et stumpers. — Praten zijn geen oorden. — Papier per pond. — Recht door zee. — Nosi Amerlkat — /00,000 gelukkigen. — Non 25,000 op den boop toe. — fioe men agem speelt. — Vlaamsche kaaikoppen. — Rail-roadstroopera. — Qoedo raad la duur. — Betrouw nIemand. — De kweatie opgelost Nleuwo kolonie. — Stof tôt overdonken Later meer. Mishawaka (Indiana), 15 Januari 1014. Geëerd Fondsenblad, Het is waarlijk geene kleine verlegenheic voo r cen man van goeden wil, blakend vat gezondheid en ondernemingsgeest, die des nood-het onmogelijke zou beproeven, om de vrouv en kinderen tegen verval en armoede te be hoeden, van aaar radeloos tusschen twe< uitersten met zijnen stoel in de assche te zitten en volstrekt niet te kunnen beslissen on een afdoende besluit te nemen. Dat is tegen woordig het geval met een groot g^til land bouwers en werklieden in.uwe omgev ng. lie bedoel hier nogmaals eene tebeurlijki atreis naarbetere ooraen. Lang .s den eenen kant klûagt moeder de vrouv putten in den grond dat zij, als minister vai hnanciën, het niet langer weet aan boord t< brengen om het huis recht te houden. De mai met zijne wakkere zonen werkt like a niçe, zou men hier zeggen, om op 't einde van 't jaa zijn boek met een batig saldo te kunnen sluiten ten einde voor den ouden dag en onvoorzien< gevallen een appeltje voor den dorst te vinden en jaar op jaar is de sukkelaar in zijne hoop t. leur gecteld en kan hij juist geaoeg bijeei i brengen om zijne pachthuur te betalen en op korenbrood, patatten en botermelk te tieren 1 Langs den anderen kant wordt zijn huis met advertentiën bestormd, die Amerika, Canada, Brazilië, Transvaal en wat weet ik al, als een Dorado afschilderen, waar u de gebraden snep-pen in den mond komen gevlogen. Men krijgt brieven te lezen van oude makkers d>, na eens ; in Vlaanderen broodsgebrek gekend te liebben, eigenaars zijn geworden van seboonc uitge-L strekte boerderijen en nijverheidsiniicktingen en die thans dikke kluiten naar huis kunnen zenden om de nagelaten stumpers uit Vlaanderen bij te staan, hun tevens met aandrioeren op het heit drukkend van, naar hun voorbeeld. -d^n sprong over den plas te wagen, om hun karig bestaan eindelijk met overvloed en weelde: te verwisselen. Geen wonder dat de sukkelaars in hunnen beroerden slaap van hofsteden, koolmijnen, pelroolbronnen. gouderts, enz., droomen, om dan 's inorgends weer met kranke zinnen en lamme beenen, hunnen gewonen vervelenden arbeid teherneinen. Maar, zal men mij toeroepen, zoo veel woorden in den wind jongen : gij weet inderdaad van uit Amerika onzen benarden toestand afteschilderen en den vinger op de wond te leggen, maar wat aarde brengt dat aan don dijk? Zou het niet beter passen ook het redmiddel aan te wijzen en ons denviize in te lichten, dat wij met eenige hoop van goeden uitslag de handen uit de mouwen kunnen steken en gelijk zoo veel anderen, op beurt onze schaapkens op het droge brengen. Die mij zoo toespreekt, heeft overschot van gelijk, en als bewijs dat ik met mijn tegenspre-ker t'akkoord val, zal ik zoo afdoende mogelijk op zijne opwerping antwoorden. — Ter wij l ik hier aan 'tschrijven zit, zie ik mij omringd van een groot getal prospektussen van landverhuizing-vennootschappen,agenten,make-laars en onderhandelaars van aile slach en ook van stichters van nieuwokoloniën. Ik heb er zelfs uit Vlaanderen ontvangen, waa- ze met karrevrachten, ze«t men, op den buiten worden uitgedeeld. Ikga hier recht veor de vuist er mijn gevoel'én over neerschrijven en men neme wel in aanmerking, dat wij hier ter plaatse, met een weffli* meer bevoegdheid de zaak kunnen bespreken dan gij, die enkel taster.d kunt voortgaan op wat daar zwart op wit gedrukt staat. Laat mij eenige dezer reklamen overschrij ven, opdat men mij nietbeschuldi^e eene kat in eenen zafc te koop aan te bieden. Eerst en vooral roep ik de lezers op de schit-terende reklaam door een strooibladje gemaakt dat, gelijk men mij bericht heeft in Vlaanderen op de wieken van den wind in de straten van steden en dorpen voorlgedreven wordt. Men leest er onder meer : NAAR NOORJ>-AMERÏKA ! 100,000 landbouwar«s en 25,000 werklieden voor de kateenfabrieken vorlangd! Na die schitterend^ uitnoodiung geeft men in gouden trekken uitbundi>?e inlichtingen nopens Amerika en voornâmëlijk den staat Carolina, vergozeld van talrijke uittreksels van brieven, die dietast moeten doen als overtuigende bewijs-stukken.Vooreerst verklaar ikgeenszins de rechtzinnig-heid der bedoeling van de agenten in Gent, Brugge en elders aangesteld, in twijfel te willen trekken. Die brave menschen hebben willicht nooit Amerika dan op de landkaart en bij cinema-vertooningen gezien, en kennen de Amerikaansche toestanden enkel van hopren zeggen. Zij moeten op de eene of ancïere wijze gelijk elkeen hun brood verdienen en hetgeen hunne prosp^ctuss^n zeggen is hun door de compagnie daar zij voor werken in de ooren geblazen. Zij hebben diensvôlgens voîstrekt geene verantwoordelijkheid te dragen. Hunne ambts-piicht bepaalt zich bij het adverteeren, hun percent op te strijken, en komt de ontgoochelde emigrant van ziine expeditie op ziine bloote voeten met ledige beurs en ijdelen knapzak terug, dat is zijne zaak en niet die der agenten. Zij hadden maar geene kat in eenen zak fe koopen en zich de wol over de oogen niet te laten trekken. Ik heb wel eensuit Gent yinltonsorialaitists of haarkappers-gehoord met eenen kop zoo kaal als een paunekoek, die een specifiek verkoeh-ten om op een omzien eenen tierigen haarbos te doen sroeien. Waarom gebruikten zij zelven het middel niet ! Zoo ook de agenten die zich voor Amerika aan een hooger loon in 't zweet loopen, blijven liever te huis, dan hier fortuin te komen zqeken, dat er wellicht naar hunne eigen overtuiging, niet te vinden is. Indien ik zelf van uit Indiana niet stellig kan zeggen wat er op duizend en meer mijlenafstands in Zuid-Carolinaomgaat. hoezal men uit Vlaanderen juiste inlichtingen kunneugeven ? Maar hier valt er mecr af te dingen. Hoe komt het dat al die prospectussen zoodanig prachtig zijn opgesteld, dat er aan niemand eenigen twijfel kan overblijven of men heeft hier maar zijne tenten op te slaan en uw brood is gebakken. Fn indien h't hier volop kermis is voor den minderen man, leg mij dan uit hoe het komt dat er duizenden van hier naar Kanada trekken om daar naar verbetering uit te zien ? Denkt gij niet dat de landverhuizing-genool-schappen cr intrest bij hebben het zaak je zoo veelbelovend mogelijk op te ichroeven Ivn tôt bewijs : Men vraagt 100,000 land bouwers, wol getcld' Hoe meer volk men kan huisvesfen op de a.m het volk ontfutseldegronden langsheen degroote spoorweglijnen, allen aan miljoenairs tdèbehoo-rend, hoe mef'r bedrijvigheid en spoorweî*ver-keer. Hoe meer vreemde arbeiders men kan aanwerven voor nijverheidsinstellingen, daar de Amerikaan niet werken wil, hoe eerder de spe-kulateur zijn kapitaal met 7 en meer cijfers schrijven kan. —"%■— . Wil dat nu zeggen dat ik onvoorwaardelijk 1 allés betwijfel en atkeur wat er van dien kant L wordt aangeboden ? Geenszms, waar zoo vele ; anderen gelukken, bestaat er kans zijne eigen rekening te vinden. En daar de omstandigheden immer duister en raadselachtig blijven/besluit : ik met eene raadgeving, die niemand kan ver-» dacht schijnen. 1 1° Betrouw hoeçenaamd geene inlichtingen als ze u door belanghebbenden uit Amerika worden opgedischt. 2° Hebt gij dan toch een vertrouweling ter 5 plaals, die het met u wel meent, neem raad van hem alleen en niet van vreemden. 30 En best van al, zijt gij amnens elders uw 1 *eluk te beproeven en de schitlerende voor-* waarden der gemelde circulairs van naderbij te 1 onderzoeken, m plaats van zoo maar goedschiks uwen boedel te verkoopen en op goed va lie het r uit naar hier over te steken, zend een lid van uw huis, 't zij de vader o jeen jonge zoon, die zich - hier bij wijze van proefneming aan het werk » stellen. Zij zullen u over den waren toestand der - zaken inlichten, u de plaats voorbereiden en op 1 het gestelde uur kunt gij met voile betrouwen op eene gelukkige uitkomst naar hier oversteken om hen te vervoegen. De Amerikanen zelf hebben geen betrouwen in de bombastige circulairs der \ankees. Als er nieuwe akkervelden van réservation, coloriièn, of anders worden aangeboden, begeveu zich de kooplustisen van een dis'rikt 111 benden naar het nieuw gewest om er den grond, vvate'ing, wegenis, drinkwater, klimaat, oogsten op struik, voortbrengselen, naburige marlcten, spoorweglijnen. enz., van dichtbij in oogenschouw te uemen, omdat volgens deze aljeen een juist denkbeeld kangevormd worden. Zoo handelt de praktische Uncle Sam hier ter plaatse ^n zult gij dan van uit Vlaanderen zoo maar blindelings het verken bij den staart vattèn —"H"— Hier geef ik een ander rondschrijven dat mij om zijne eenvoudigheid en gsmatigde uitdruk-kingen vertrouwen inboezemt. De onderneming staat onder de leidiug der eerwaarde paters Norberfijnen van Depere, Wisconsin, die onbe-kwaam zijn iemand iets te willen aanprijzen ^n veel min op te dringen, dat hun later bespteking en moeilijkheden sou op den hais halen. Tfieuwe kolonio voor katholieke Farmer». Er zal een kolonie voor katholieke farmers worden opgéricht, dichtbij kerk en school' en spoorwes station. De prijs van het land ïoopt van 5 tôt 10 dollars per acre, 2 dollars vooroo te betalen, het overige in vijf jaren met 5 ten honderd interest. De compagnie verkoopt het land en geeft het kontrackt. Om latere ontevredenheid te voorkonien moet de kooper eerst persoonliîk het land onderzocht en gezien hebben, en alleen goede katholieken door ons aanbevolen, zullen er zich kunnen vestigen. De kolonie legt ten westen van Esc inaba, Michigan. Iedereen kan de gekozen streek gaan zien : de spoorkosten worden door compagnie aan landkoopers terugb^taald Vbor naderc inlichtingen wende men zich tôt Very Rev. B. H. Pennings. Ord. Prasm, St-Norberts College, West De Pere, Wisconsin. Niet zelden vraagt men^mij nadere toeUchtin-gen nopens kolonie n waar vrienden of familie-leden zich gevestigd hebben. Ik denk nuttig werk te verrichten met eerstdaags eenige ver-slagon te leveren nopens die nederzettingen, verslagen die door vrienden en kennissen van vroe?cre kolonisten met belangstelling zullen geraadpleegd worden. J. ALDRECHTS. «oKgxrmgSSKaBBSJt1""'1 DE KAMER Zlttin.% van Donderdag 2q Januàri igij.. Voorzitterschap van M. Schollaert. BE SCHOOÏ-WET. Voortze ting der besfireking van aitikel 24 der school wet. M. K.\miel Huysmans verdedigt zijn amende ment, betreffende de inrichting van schoolkan-tienen, enz. De opwerping gedaan door den heer minister Poullet is niet er stig. VVij hebben te Brussel schoolkantienen inge-richt, welke ook ter beschikking stonden van de leerlingen dei* vrije scholen. M. Woeste. — Dat is onjuist. M. Huyrmans. — Dat is wel juist. M. Woestè. — Dat is onjuist. (Bewsging) Ik ben het die met den burgemeester onderhandeld heb. ik heb gezegd : richt goedkoope keukeas in en zer.dt de soep naar de gemeentescholen van den eenen kant en naar de vrije scholen van den anderen kant ; ofwel indien gij ze aan de vrije scholen niet wilt zenden, laat dan toe dat de vrije scholen ze komen halen op hare kosten. Hij heeft geweigerd. M. Kam. Huysmans. — Dat is het niet ! Waarom wilt ge niet dat de kinderen der vrije scholen samen met die der gemeentescholen de schoolsoep nuttigen ? Daar is uwe onverdraag-zaamheid ? M. Poullet.—Zoudtgij Willen dat de kinderen dec officicele scholen naar de vrije scholen gaan om de soep te nuttigen M. Huysmans. — Ge wilt do kinderen der vrije scholen afzonderen van die ongeloovigen der gemeentescholen. Dat is het. Orde-voorstel. M. Demblon begeert den minister van spoor-wegen te ondervragen over de verwarring welke op de spoorwegen heerscht. M. de Voorzitter. — De heer minister van spoorwegen is niet aanwezig. Links. — Er is hoogdringendheid. M. de Broqueville.—Die ondervraging is eene parade en is geen redmiddel. {De linkerzjde teekènt verzet aan tegen die woorden.) M. Flechet stelt voor de ondervraging te ver-dagen tôt Vrijdag, G Februari. M. de Voorzitter.— Laat ons eerst de oespre-king der schoolwct eindigen. De ondervraging kan onmiddellijk daarop voigen. ( Verzet links). M. de Broqueville. — Laat ons Zaterdag zetelen indien morgen de bespreking der school-wet niet geëindigd is. {Verzet links). M. Demblon. — Ik stel voor liever Zondag te zetelen. {Gelacli). (De heer minister Van de Vyvere komt op dezen oogenblik binnen). M. Vandkr Velde. • — Waarom wilt ge onder* Viaçing op Donderdag niet stellen. M. de Mioister Vande Vyvere. — Ik stel voor de ondervraging te stellen op Dinsdag. (Alge-meene brjtreclincr). De Sohoolwet. M. Anseei.e. — Ue kwestie der schoolsoep is gewonnen in de oogen van het land. \î. Poullet. — Het is onjuist te beweren dat de regeering tegen het schoone werk is der schoolsoep. Dit werk werd tôt hiertoe door de gemeenten ingericlit : deze zijn ook bejter be-voegd om zulks te doen, daar zij beter dan hel middenbestuur op de hoogte zijn der plaatselijkc noodwendigheden. De leerplicht gaat ingevoerd worden. Laai ons wachten wat er van komen zal; welke noodwendigheden zich zullen voorioen. Niet' belet van toekomend jaar in de beprooting vai wetenschappen eu kuusten een krediet te schrij ven, bestemd om de gemeenten te steunen di< de schoolsoep inrichten. M. Daens steunt het amendement van M. Kam Huysmans. M. Vandervelde draagt een amendemen voor, strekkende om in het wctsontwcrp en milioen te voorzien ten einde aan de gemeentei toelagen te verleenen voor de schoolsoep. M. Woeste doet opmerken dat deze wijzigin, niet ontvankelijk is. Een dergelijk amendemen kan niet in eene organïsche wet geschreve worden. De redenaar verzoekt de Kame hetzelve te verwerpen. Hij zou er noehtans gee bezwaar in zien, zoo M. Vandervelde zijn amei dement onder eenen anderen vorm voordroeg b de bespreking van de begrooting van wète schappen en kunsten. M. Destree steunt het amendement van Vandervelde dat hij mede onderteekend heet t. M. Vax de Walle vraagt dat er op aanvraae van 20 huisvaders, eenen leergang van zedeleer zou worden ingericht voor de leerlingen die voor het godsdienstonderwijs ontslagen worden. De zitting wordt om G uro geheven. ALLERLEI. Vertvereldlijking. — Terwijlmen m Frankrijk grootelijks klaagt over de verwe-reldlijking der gasthuizen, en dat men be-gint te viagen dat de zusters terugkeeren io de hospitalen 071 de z'eken te verzorgen, zetten onze geuzen hunne propaganda voort om de zusters uit de hospitalen te verwijde-ren.Wij hebben hier nochtans een voorbeeld in onze omgeving van de noodlottigheid der verwereldlijking. Over een dertigtal jaren werd het Hospicie van Ledeberg verwereldlijkt. Het duurde niet lang of de gemeenïe Ledeberg zat tôt over de ooren in de schul* den. Om ailes weer op zijn effen te brengen, heeft het bestuur, in meerderheid liberaal, weer de Zusters in het Hospicie geroepen, en sedertdien is de gemeentekas weer op hare plooien gekomen. In Antwerpen heeft de geuzenmeerder-heid van den gemeenteraad ook den wensch uitgedrukt de Zusters uit de hospitalen te zien verwijderen. Eene groote beweging van verzet is onmidde'ijk ontstaan. Op 3 Februari zal eene groote vergadeiing plaats hebben in den Burgerkring, om openbaar verzet aan le teekeaen tegen de ont-werpen van verwereldlijking van den gemeenteraad, door de geuzen ingegeven. —JT— Erlenissen. — Zooals meti weet zijn de personen die et'ven of 11 deelen » verplicbt eene aangifte van de erfenis te doen, binnan de zes maanden na het overlijden van den erfenislater. Die aangifte moet aitijd gedaan worden, zelfs als er niets te « deelen » is, op strafte van boet, als de aangifte laattijdig gedaan wordt. Onder de oude wet werd er geene boet toegepast als de aangifte niet gedaan werd en dat er niets te « deelen n viel. Volgens de nieuwe wet van 30 Oogst 19M moet de aangifte gedaan worden inelk geval. Bij gebrekc daaraan kan elke erfgenaam eene boet oploopen van 5 franks voor elke week vertraging; dat is voor elke week boveu de zes maanden na het overlijden. Zoodus, indien een vader of eene moeder sterft, dan moeten de erfgenamen, dat zijn de overlevende echtgenooten, de kinde: eu of kleinkinderen, eene aangifte van overlijden doer., zelfs als er niets overscliiet, of dat het aandeel van elk zoo klein is dat er geene erfnisrechten te betalen zijn. Het aandeel van den erfgenaam dat ruim 000 ti. niet te boven gaat moet geene erfenis-rechten betalen. Zeer vele menschen kennen de wet niet ; vooral niet de nieuwe wet, maar dat is geene Verontschuldiging. Dus bij elk overlijden, zou eene aangifte dieneu gedaan te worden. Die aangiften zijn niet zeer moeilijk doch elkeen zal wel doen een bevoegd persoon te raadplegen. Is de zoon van prias Victor-Vapolewn int Frankrljn verbannen ? De « Journal Officiel 11 van Parijs bevat eene vraag. gesteld door eenen volksver-tegenwoordiger, aan den minister van Binnenlandsche zaken. De afgevaardigde, M. Engueiand, vraagt of Napoléon-Louis, geboren te Brussel den 23 Januari 1914, eu zoon van Victor-Napoleon, onder toepassing valt van artikei 1 de wet van 22 Juni 1886, en of diensvôlgens hel verblijf op het grondgebied der Uepu-bliek hem is verboden. I11 den tekst zijner vraag sprak M. Engueiand van « Napoléon Louis, prins Napoléon ». Het bureel der Kamer weigerde echter de twee laatste woorden aan le nemen, en M. Enguerand moet het opstel zijner vraag veranderen met weglating der woo'den « prins Napo'eon ». Welk zal het antwoord zijn van d»n minister? Volgens het parijzer blad « Le Temps » is het niet twijfelachtig, of het grondgebied der Fransche republiekzal aan den zoon van prins Victor ontzegd worden. Immers artikei 1 der wet van 18<S£ luidt aU volgt : « het grondgebied der Republiek is en blijft on(zegd,aan de hoofdeti der failli-, lien die in Frankrijk geregeerd hebben, ali-ookaanhunne rechtstrceksche eeistgeborene erfgenamen. » Internationale telefoon. — Het département van poster ijen en telegraaf bestuaeei t op het oogenblik de herziening van het tarief der internationale telefoon-gesprekken, en bijzonderlijk der Fransch-Belgische gemeenschap. België en de VerecnigUe Slaten. Er worden jaarhjks in de Vcreetngde staten van Amerika ongeveer 23.000 ton Belgische aardappelen ingevoerd. De Vereenigde Staten hebben echter in de laatste jaren zulke strenge maatregelen genomen tegenover dezen invoer dat dezelve bijna onmogelijk ts geworden. De heeren ministers van buiten landsche zaken en landbonw hebben bij den gezant 1 der Vereenigde Staten te Biussel voetbtap' 1 pen aangewend ten einde de intrekking ol 1 aanmerkelijke verzachting te bekotnen deae! maatregelen, zoo schadelijk voor onzei! t handel en onzen landbouw. 1 M. Marburg heeft beloofd zijne regeering 1 het vraagstuk voor oogen te leggen. Nieuwe riiUcrijregîrncnten. — B> de heriniichting van het leger, werden vie nieuwe ruilerijrcgimenten voorzieu. Er vvi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes