Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

205 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Juin. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/028pc2tw19/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SdeJi^satjpgâïxg;» — ISÏ. IPrijss î O Oentïem Woensdag 1S Jtini 1 ÎÎ3.8 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 per kwartaal. ni i » UC\CTRM IKIRPHOPL>WM\ Ongevraagde stukken worden in geval van aiet- opneming eukel ternggez'nden zoo er lut noonige porto la bijgevoegd. rSoofdopstelier: Dr Renô De Clercq tSEHEER EN kEDAÏ\TlE : | ->î Ruysdaelstraat, 9, AndertecM. , PUBLICITEIT : L——* 75* Anspachiaan (Baurs) ■' Elite medewerfcei la verantwoordelijk voo tieigeea bi) tchrijft AANKOND1G1NGEN worden aangenomen i 75, Anspachiaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiclteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. ; LAATSTE TIJDINGEN In liet « vrije » Amerika. STOCKHOLM, 10 Jumi. — « Stockholms Tidaiingen » meldt, dat het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden besLoten heeft, aile dienstplichtige yreemdelmgen uit het land te zetten, welke aanspraak op vrijstelling van den militairen diexist maken. OORLOGSBERICHTEN. DUITSCHE LEC-ERBEHICÏÏTEN. BERLIJN, 11 Juni. — AmibteiLijk bericht van hedenmiddag : '.VlibX.LLiJK KRIJGSVELJJ. De gedurende den dag matàgé g-evecthtsbe-drijvigiheid vverd °P beide oevers van de Somme leryendigefr. Na hevigere gescihut-werking V-6'1 de vijand 's avoiids bussohen ■de Aisne en de Somme aan. Een plaabse-liike inval van den vijand aan den weg Coi> bie-Bray werd door een tegemaamval tôt staan gebracht. Vqor _ het overige front aaikte de aanval bloedig ineeen. Lc-gôrgroep Duitsche kroonprins : Twee gevecntsdagen heeîb de aanval van het léger van generaal von Hutier tôt het yoorgenoiaen doel gâleid en ons in het bezit der hoogvlakte ten zuidwestan van ISloyon ge-bracht. De aanval trof een op onzen aanval vooribereâden in diepe gelederen opgeçteiden vijand, welke zich in de sterkste steliangen bevond- Niettagenstaande konden de Fran-sche afdeelingen aan de onstuimige aanvais-kraoht onzer troepen niet w'eôrstaan. Ook de voor den algemeenen tegemaanval aangevoar-die divisies de>r Fransohe le^erreserves wer-den gisteretn in verbitterde geveehten terug-geworpen.Op den recihter aanvatevleugeil bqfcieMen de troepem van generaal voin Oetlinger de ten zuâden wn Assainvillers geinomein vwjaade-lijfce Tonnes tegen hevîge tégenaanvallen. De troepen van generaal von Wabern staan in gevechtôn bij Courcelleis en Mery. Aan beide kanten van den grooten straatweg ■Roye^Estrées-Saint-Denis veroverden zij de ; hoogteihellingen ten oosten van Mery, door- | braken de vierde vijandelijke linie en vvier- j peo den vijand op de Aronde terug. Niettegenstaande taaien vijandelijken j weerstand dwongetn de troepen van geaeraajl ; von Scliôller den overbooht over de Mate af. ' Na. bestorming van de hoogte van MarcquÉ- ; glise en vao uen Vignemont-berg, drongen ■■ zij in oinophoudbaren aanval tôt Artiheuil op. Het korps van generaal Hofmann heet't tfi voorbduirenden strijd hefc vija.ndelli.jke s tell- j lingennest o>p de hoo.gten tem zuiden van Tlhiôscourt doorseibroken. Op de naar het zuiden naar de Oise leidende hellingen ruk-tien wij tôt Ribeoourt op. Het aantal gevangenen steeg tôt over de 10,000. Daarmede stijgt het aantal der door de legergroep van dén Duitschen kroonprins van 27 Mei al mgfâléverdç gevangenen tôt caigeveer 75,000. Op het front vam. 4e Oise tôt .Reims is de boestand onveirand&rd. Herhaalde aanvalJen van den vijaiad ten noordwest^n van Uhâ-beau-Thierry zakten onder zware verfceaen ineen'. BERLIJN, 11 Juni. — (Ambtelijk bericht.) In de Middellandsche Zee boorden onze diuikbooten zeven stoomschepen met ongeveer 26,000 ton in den grond. Onder dezen bevon-den ziob het Engelsclj bewapend stoornschip « Cambrian King » (3,601 ton), met vliegtui-gen, en het stoomsc/hdp « Snowden » (3,189 t.), met 4.000 ton kolen en 200 ton stukgoed. BERLIJN, 10 Juni. — Ambteiiijik bericht van hede.navonid : Ten zuiden van Noyon maaikten wij in ge-vechtôn met nieuvv. aamgevoeiride Fransohe kraohten vorderingen. OOSTENKIJKSOH. WEENEJN, 10 Juni. — Ambtelijk bericht : j VijaDdeilijke aanvalen bij Ivapo Sile en op ! ver&chiilende punten van h,et Veiietiaanscn ' gôbergte-front weixlen gelijk tijd'ens de vo- ; tige dagen gladweig a£geslagen. Een onzer j boambardeereskad'ers kon bij een aanval op de Itakaansohç vliegpleinen bij Treviso en BeJiloeno tailriijke trerfers waamesmen. Het ge&dhutvuur, dat de vijand reéds Laug op de aahter ons front geilégen plaatsen noht, koist dagelijks het leven van Italiaansche -burgers. 3ULGAARSCH. SOFIA, 9 Juni. — Ambteilujk berietht : Maoedonisclh fromt : Ten oostea van het Ochrida^meer verdre-ven wij door ons vuur veraolxilleinde vijan-detlijfcê veiikecningsafdeelingen. In de Oerna-bocht gedurende èenigen tligld. levendig vijan-delijk gesahutvuiir. Ten oosten, van de Cerna drongen onze aaiavalsaideeilinigen in de v.ijan-cleilijfce steilingeai en keesnden met oervische gevangenen terug. Ten zuiden van (irauoti-nibza en bij Taxnorvo kort vijandelijk troun-mêlvuur, dat door oas gesahut suk&esvol be-an«woord werd.Ten zuiden van Hoeima lev«u-dijge gesohutlbedrijvighej^ langs beide kanten. FRANSOHE. PABUS, 9 Juni. — Amibtediijk betricht van 3 uur's namididags : De vijianid heett romd midd'ernaoht een he-vige gQsohutvooi'bereiding :n de streeik ten noorden van Montdidier tôt teoi oosten van de Oise begomnen. Onj© babberijetu hebben oniniddeOlijtk hun tegenvver'kxngisvuur begon-nen. Te 4 uur 30 gung het vijanidetlijk voet-voflkjot den aanval onzer steàingen tussichen Monbdidier en Noyon over. Onze twepen biaden met geweldige kraabt weea'stand ia de <ieikk:ngsizane. Tussahen de Oise en d© Aisne is de slag oatbramid. Ten oosten van Haut-Braye voerden wij nedemnorgeai een klemere ortdememing uit en wonnan terrain, vvaarbij wij ongeveer 100 gevaugenein namen. Ten zuiden van de Ourc*i hebben wij ten oosten van Ohezy onze steLUingen- veiibeterd. De vijaad, welke ér ia geslaagd was, gister rond 10 uur in onze linies bij Vinly b nnen te dringen, werd er door een tegenaanval onmiucieuLjk uitgeworpen. Rond hetzelldie uur heibbea wij het woud van Eloup. genomen en hedein-morgeu het woud onmiûideàlijk ten zuiden van Rassiéras. Déze ondernemangeni lewea-den ons 200 gevangenen, waarondei' 5 oitVaeirein op Ten westen van Reims vie! de v;jand, na leveindige besohieting, in de streek van Brigny aan en laed ernstige verlieaen 2xsn-der suksias te hebbea. Op het overig.e Iront nlets te meldien. PARUS, 9 Juni. — Ambtelijk bericht van 11 uur s avonds ; Het hadenimorgen door den vijand onder-nonian otiieiisief ontwikkqlde zioù met aan-groeiiende hev ghôid op een front van 35 kiio-meter tusschen Montdidier en de Oise. De vijand heeft met belangrijke krachten zign pogingen vermemgvukligd om onze limes in te di ukken. Onze troepen helbben aan den sohok overal weerstaan en op de ganisohe gaveehtsiiniô hardnekkige gevechten gele-verd, welke den vijandelijken aanval ernstig gestuit of vertraagd hetuben. Op den to-k-ervleugeil slaagde de vijand er met in onze deklàng&zone te overschrijden ; hij werd door onze troepen op de linie ituDCscourt-La Frê-toy-Morte'mer, weike hij bereakt had, krach-tiig opgediouden. In het centi'um was de vor-dering van den vijand grooter. IVa voortgâ-zette, voor zijn. troepen mooirddadige aanval-len, slaagde de vijand er in in de oorpen Resisoûs-sur-Matz en Mareoiol b:nnen te dringen, waar onze kraohteii dar eerste lime stap voor stap de verdediging voortzetben. Op onizen reàhtervleugel vond de vijand een niet geringeren weerstand; nietteganistaande zijn herhaalde kracht.nspanningen werd hij op het front Beival-Canneefcaucourt-Ville opge-houden.ENOELSCH. LONDEN, 9 Juni. — Ambteilijk beaicht : De Engeisohe troepen deden in den jong-sten naoht een suksesvolAen aanval ten zuiden van de Lnie Beaumont-Haanel en maak-ten dertig gevangenen. Verdar werden dooir Fraasehe troepen tijdens een suksesvollen tocht ten noorden van Belle gevaageaifn genomen Een vijandeiijke aanval werd gister-avond en gedurende den naoht ten zuidoosien van Atreoht en n de omgeving van Grvencùiy-Lens-La Basisée Uitgevoerd. De gewone vijan-d-ilijke gesohutbedrijvig*heid had op het zux-deilijk gedeelte van ojiis front van Vdlers-Bretonneux al tôt Albert, alsook tussehen Givenohy en Rohecq plaats. ALLERHANDE BER CHTEN. De 'oesch^etlag van Paiijs. EEULEN, 01 Juni. — Jslaar de « Kôlnisohe Volkszeituag " uit batrouwbare brou ver-neemt, hebben de giranaten der Duibsohe vèr-dragendt kamonnen in Paiijs ook aan enktle wiàairdevoiMe militaire innchtingen sçhade aangerioht, zoodab n geen geval sleohts bur-gôrlijk pnvaat eigendom geleden heeit. Vol-gens inlichtingen van het blad, vielen er bij voorbeeld granatan op het Oo &t-station etn op het station Saint-Lazai-e; verder werden on-deir andere getrolïen : de quai d'Orsay, het fe-ereohtshof, de place de la Concorde. l>e buit, BERLIJN, 8 Juni. — ( Wolli.) Door de suo-oessen van. het zegevierende leger van den Duitschen kroonpMns is de buit bij de groote gevechtên in het Westen sinds 21 Maart, thaas tôt 18ô,000 gevangenen, maer dian 2250 kanonnen an vele duiizenden machinegewe-ren aangegroeid. Wat de FIntente aan niet bij benadering te sohatten krijgsmaterieel en werktuigen van allerlei aa>rd heeft ingaboet, heeft naar geweldige hoog© sommen gekost. De aanval bii de Amerikaansche kust. Een Wolff-telegram uit Stockholm meildt, dat « Sbodkhokns Dagbladet » naar aanleii-dimg van de beiwerdng^ der New-Yorkscihe bladen, dat de versdhîjninig der duiikbooten in Ameriikaanscihe watereh niet meer dan een vertooning^ is, opmeïk't: Het valt moei-ijk in te ziea, in hoeverre stemming van de &aheepvajarti op de Amçrikaaiiscihe kust een door vrees ingegeven maatregel kan z»jn. Veeileer is aj een gevoi^ van den atelh geluir deilijk over steers grooter terrain uitbreiden-den diuikbootoorlqg. Ook de verschijaing oer earste onderzieërs in do MiddeMandis<jhe Zee heeft men een verbooning &eacht, doch thans is men wei gawend er rekening made te hou-den ais met een onafgabroken gevaat. De volkerenbond. BEBLIJN, 7 Juni. — ( YVoixc.) De « Nord-deut&ohe Allgemeine Zeibung » sahrijft onder het hoofd :« Een bond van vrije volken. « : In het offi'cieetl R;eiuterberioht van 5 dezer over de laatste bijeenkomst van den opper-sten entente-oorlogsraad worden de ieden der entente voor het eerst «'bond van vmje volken » genoteimid. Daar het bezigen van dezen naarn missch an niet algemeen de aan-daoht heeft gebrokiken, is het gewenseht tij-dig in het openbaar de vraag te stellen, wat daarmee bedoeld yvordt. Zooais bekend is, bedjent de propaganda den Entente zsch seiert ^nagen tijd' van den kunstgreep, om de pacifistisahe gedaohte onder den naani « bond van vrije voiken » (league of nations) ter hamdlhavmg van h^t voilkenreoht m haar program op te nemen. De voorsbajmders van zuk een bond hebben bot duisver vooropgesteld, dat zij de sttohi-jQg ervan alleen mageiijk achten, àl-s aile m»a-dige staten der wereld er aan deenamen. In tegeasteiling daarmee heeft de o£ticieus.e pers orner tôgenstandea-s de laatste maand'an getracht te bewijizen, dat heb pilan om eçn volkenbond te slichten, door het bastaan d&r Entente reedis voddoende 'is verweizenilijkt^ m. a. w.Ji, dat de entente alis gereehtsihot tegenover 'de middenrijken en de onzijdigen sbaat. Hoôzeer daze theofrebusohe ajananatij^'iEg ook strooikt mat het optreden der enteime, vooral ook begeo de onzijd).gan, toeh ver-dient de varvaisehmg, die zaj daaruloor be-gaat aan de begrippen. welke voor 'het her-stel van het voïkenreaht na den oorlog Van het groobste gewiohb zijn, aan.de kaak te worden gastald. Gelijk zij op ander gebx-ad te vergeefs trachten hun veroveringsooig.iner-ken onder den dekmantel van een vrede door vergelijk te verbergen, habben de oorlogBîo-kers onder elkaar nooit verheeild, dat hun, in tegemstal'ling meb het etandpunt der ver-anbwoordelijlke personen m Dustschiand, de gedaehbe aan een werkelijken vO'lkereTbond een gruwel is. Tegen het mjislbruik van den naam « bond van vrije volken » kan> men xnifcs-diea niet kraohtig genoeg opkomen. bterîte Duitschland. Thans staat de geroedgekomfin statistaek van ddodsoorzaken voor <ien aigeloopen win-ter een vergedijkuig tee tusschen de steirfte m dén vicrden. en die in den derden oorlogs-winiter. In den derden ooalogsfwinter moast, zooaîs bekend, gekoaistateerd worden dat de àterH'Sojiers van dien wintfir aanzienlijk: hoogêr wai-ea dian die van het earste en tweede oorlogsjaar. Op verheugende wijze toont thans de sta-tistiak voor Reriijn aain dat de sterfbe in den . 4den ooaiogswinter aanzienilijk gunstigar is dan de vortige. Met name vennimderdein de sterfg.evallcin vain oude meinsèhen en die, ver-oiorzaskt doiQï llartiziekten, ziekten der bloed-vatein, met tuherouleuaè ziekten der adeinha ! ling&o-rganen. De o.jlers dei kindersbeffbe foonden even- ! sens een gunstig beëld; in de laatste weken ! werden b. v. geen roodvonikgevallen met dood'elijkei) ailoop p'enield, wat in BeaiLijn in jaren met is voorgôvatEen. Nieuwe Duitsche postzesels. Het koninklt jk <i Laodeegaw erbemuiseonn » ta Stuttgart heeft een prijsvraag uitgaschre-ven voor een nieuw Duitsch postzegell. Heb was reeds lang de wanseh van het gansciia Duitsane voiik, sohrijft heu « Berl. Tagaol. », dat het oude zeged met de stijve Germania-iigûur plaatis.zou majken voor eein naar moi-deiner en airtisbieker opvattiingen ontwoipen postmark. Aile Duitsche kuinstenaai's ■— geen diîlettantein — kunnen aan den wedstrijid meadoen, waaraian piijaen zijn verbonden tôt een gozamanlijk bêdrag van 800 Mark. De koanimi.issde van beoordaeling besbaab uit eem tienbajl Duitschie kunstenaars, onder wie Olaf Ginuilbransson, Max iLlinger 6n Hans Thorna. Het bureau van den îïiiksdag. BEBLIJN, 8 Juni. — (WoMf.) Bij de var» kieizing van den Rijksàag werden 280 stem-» mem uiugeibraciht. Daarvan vielen 270 stem-men op den alg'evaaraiigde Fethernbaah (cen-trum), een was on^eddig, negen waren ver-deeld. Fenrenibacîi verklaarde de verkieizing te aanvaarden. ' Na deze verkieizing varklaarde de onder-; vooraittar Paasolie zijn aanbt neer {6 leggen. Bij de verkieziag van dnie onidar-vooiait-ters wei-den 269 biljebten ingiaveixi, twee waren blanoo. Doive iu.eeg 282, Scheideimann 194 en Paafcdhe 187 sbeimnen. Aile diie verkiaar-den de.verfcieizing-._te aanvaai-dea. BEBLIJN, 8 Juni. — (\<oJÏ.) Prasoident ' Fehienlbaah ldelid een toe&praaik, "Kvaarin nij zeide : wij staan, naar heb sehijnt, voor het reojsaohtiig lioogtepunt vian den oonlog. Cle-menioeau kerisolietst den toastand ais zeer ei'nsbig, doeh hij heeft een ho©»: de Ameri-kanen. Wij en onze bendgenooben vertrou-wen nieb op vraemide kraeditein, doch, naaat de bascherming van den AHerihoogste, op de onovea-winneldjiie kraont van heb Duitsche ie-ger (bijval) en op heb onibedTOngibaar uit-houdiiigsveirmogen van heb 'votlk (levenciiga bijval). Is er nog een mensah in de wereiid, die geiooîb dat het leger, hatweik de groot-ste i^uropea&che legers, versterkt met (Jana-deesohe, AusUalischa, Azi.^giscihe en Afri-kaansane stnijidlkraahten, veihioeg, voor het leger zal berugdeinzen dat Ameiika nog naar oias toe^al zenden 1 (Zeer goed; stormacàuge bijval.) Indien het den iuianscihen bahaagt om het nog onvarwoiesta deel van het sehoone Franki'ijos; in den sitrijd met de »Ameriii:aiiaa ook nOg in 6en terreiii van leed en ramp-spoad heryormd te zian, dan treitt daarvoor • niet ons ,dO'Cili hen in FrâMkrijk de veranc-woordal'ijkhajd. (Zeer juast.) Mefc de onge-brqken kracht van hesb '%ah6eie Dmitsahe vollk zullen wij deee, zeker >vej laatste lasa van daze onbzagiijke "ovechten tegemoeb gaan. (Hanhaaiide ieven^diige bijival). Steun aan Duitsche kinderxijke huisgezhinen. In een aaatai genieenten der provincie Hannover openbaai't zich een strevèa oan Ja»-derïijke famiiies door tegemoetkomimg âa de belastiqgen in hun ekoncmiische moeilijkhe-den te ondersteuaen.De gémeent© Medle neeft hierin het voorbeeld gegeven. Bij vier kinde-rén verfcrijgen de huisgozinnen bij een aau-silag in de n jksbeilastiag tôt 26 mark een ge-meentelijke tegenioetkonung van 50 ten hon-derd,. waarbij eohter voor kinderen, die déni leeftijd van 15 jaar overscàreden hébibëa ea eigen verdienste hebben, 10 ten honderd af-getrokken wordt. Giezinnen met vier kinderen krijgen.bij het koopen van grond een t©-gemoietkoniing van de helft dejr ffemeenibalijike belasbing, verder een onbhehing van 10 ten honderd op het maandelijksche gas- en Wir teirverbm:ik._ Bij het toekennen van gemee^ belijfce woningen zuMen in de aerste plaats de kindarrsjke gôzinnen in aanmerking k$>-men. Huisgazinnen, die niet in d gemeente-lijke belasting zijn. aangesl'agen ontvangeai voor een kôer een gift van 25 mark; gazânnôn met meer dan vier kinderen voor elk jond 5 mark meer tôt 50 mark. boortgelijike besiuiten zijn readis in veir-sohilende andere gômeenten in Hannorver in voorîîëreiding. De nieuwg republieis fceorgië. BEBL1JJSJ, 10 Juni. — De hier aangelk»-men afvaardiging der republiak Geofgië lieetb den vvenscili te kennen g-egévea met Ûuitsoh-land en zijn bondgenooten al de kwes'tiss, welke de xiieuwe rep'uibliek betraffen, te be-sprekeni. De regeeiung heeft deze gedacSe goedgekeurd en baloofd zich met Lar® ver-, boaiidenôn hierover te verstaan. Ais zffbal dez konferentia werd Koastantinapel voorge-steld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes