Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

168 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Mars. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/959c53ft8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AB0NNEMENTSPR1JS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. ]Ongevraagde stukken worden in geval van nie opnetning enkel teruggezonden zco er ht noodige poito is bijgcvoegd. Hoofdopsteller: Dr René De Clercq BEHEER EN KEDAKTIE : Bi Ruysdaelstraat, 9, Anderleclrt PUBLICITEIT : — 75, Anspachlaan (Beurs) - I IElke medewerker le verantwoordelljk voor | hetgeen blj schrijft. AANKONDIGINGEN worden aangenomen I 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brusset. De Driestheid der Entente. I VIUI SaiIlbVlllV/i NIEUWE EISCHEN TEGENOVER HOLLAND. - DE GBOOTE SLAG IN 'T WESTEN. I1ILU Sl'k LIUUIILIl I LUI. Nieuwe eischen der Entente aan Nederland. AMSTERDAM, 24 Maart. — Volons ten „ bericM van' Reuter heeft de Engelsche gazant ia Den Haag aan den Nederlandscben inmis-ler van buitemdandsche zaken een aclxnjven gezondem waarin o. a. geizegd wordit: Wat de verdere leveringen van g'aan, le-vertsmiddelen, grandstoffen em andere invoar-goederen betreft, wedke in Ide voorstaLlan voor een nieuwe overeenkomst voorzien zijn, zoo streven de regeenLngem der verbondenen. er naar, cœn de Nederiandsche gohepen, welke thans in Nederiandsche havane liggen, bun invoer naar Nederland op edke manier t© vergamaïkkelijiken mits een lijst en de voor-waairden van de algemeene ovareenikomst, indien de Nederlandsche regering bareid is deze voorwaardan aan te nemen. De regee-ringen der verbomidenen koesteren die mee-ndng dat de thans in hun havens liggende Ne-derlandsc&e sohepea niel in verfiouding staan met gansch de scheepsruj mte, waarop zij vol-gens de voorwaarden van de ailgemeene overeenkomst aanspraak konden op maiken. Do schepem welke zich in Nederland of op weg naar Nederland bevinden, zou|Jan de scbeeps-ruimte overtrefïen, welke voor den invoer naar Nederland en zijn kodonies noocUg is, gelijk bet op grondslag deir oorspronkeaijke eeheepsruimte - voorsteden, welke de Keder-landsche rfigeering voorioopig aangeuomen had, aangestipe werd. Indien van clan ..nde-ren kant aan de regeeringeii der verbondemen overtuigend bewczeal werd, dat d/Lt niet b^t geval is, dan zouden zij de falende scheeps-iiiimte de'kkan op grondslag der varschillende voorsteilan, van de algemeene overeenkomst, welke betrakking hebben op heit gebruiken en het verdeelen der Nederiandsche sclneps-ruimte, zocklra de Nederlandsche regeenng hem de detmitieve getallan van de in ( op weg naar Nederland bevindende sebeops-ruimte mededeelt. Hindenburg over den toestand. BERLIJN, 24 Maart. — De beriebtgeveir van de « Berliner Lokail-Anzeigcr », .uari Bôsner ,meldt dat Hindenburg den 22 Maart aegde: « Ailes gaat gelijk het moet. Ik ben tvre-Hm. » De twee eerste stormdagera in 't westen. ^RLIJN, 23 Maart. — Toen bet trom-melvuair den morgen van den 21 Maart zijne diohte vuurbundels uitspuwde gloeiden de moinden van die kanonnen. In de diepten der artillerie verdikte de poedardamp zood~ ig den nevel, dat men niet van bet eene naair het andere kanon kon zien. De aainralsartuierio seboot in een diohten nevel liaar programma ai, maar doel- en vuurteanpo waren zoo jnist barekend dat de aacival onafhanke'ijk van het weder. De eorste Engelsohe stelling is verdwenen. In hare plaats bevinut ^îch een varwild trechterveld, ove.ral overblijf-selen vain diaadversperiiagen, iagevallea in-gangen van stellingen, opeengeseboten blo£-buizen, aan de meests plaatsen werden de veraiedde graven overrompeld. Do overleven-den der bezetting loopen die Duàtiscihers te gamoet, zonder wapesns, de handen in d6 hoogte. Op andere plaatsen weert zioh de Engelscbman met de grootste taaiheid, zoo bij Epehy, waarvan bij den raiid van het dorp tôt tegen den avond bitter verdedigde. Maar meer ten zuiden werd Leanpire, Eons-soy, Hargicourt, Villers en Poe tin genomen. de stoimtroepen hebben met onzeglijke i^oei-^e de trechtervelden overgestoken en stor-men nu over den henvalen-weg. Ten westen der genomen dorpetn zijn akkers en wei den needs lang kaal .De Engeikchen pogen zich nu i un iiukknnui ub unvu i in de stelling der artillerie te aetten, de lig-ging van bet laiil begunstigd ben. De maar het westen opklimmenjûe heuvedruggem ge-ven hun een baber vergezâcht, alleen bun ga-sohut is nog niet stei'k getioeg om de mfan.-terie met gevolg te ondersteunen. Daartegen riohten zieb de Duitsche battenijen. Nog îjgt bet vuur ovar het trechtarved en reedis oou-wen pioniens stratan door de wildiernis em nog op den eersten dag van. den aanvai a -gt het gesehut de stroimtroepen. Op talrijke plaatsen werd de schiuteteiliing- der artillerie doorgebroken. Nog voor het vailan van den avond werdan Ide puinjhoopen van Templeux met de versterkte ateengroeven genomen. Niabtâgenstaande de geweldige uitbraiding van het geveehtsfront tpeelt de garusche k. a-ratie zich op een voorbaaldige manier af. Het bedrijf Oip de ruggewajartsche verbindingen en op de straten die ki den rug der stormende troepen Idggen, verioopt zonder eenige bin-dernis. Meest al de weg en zijn opnieuw vnj-gemaakt en op gevaariijke plaatsen gestut. Spooirwegtroepen zijn zonder opontuouid aan bet werk. Zonder onderbrelken koincn troe-pen en kodonmen naai' voor. De straatitucht is vooirtreffeiliijik. De vreugde der troepen uit zioh dicor gezang; de vreugde niet alleen over den goeden uitslag maar ook over den gevon-don vooraad lavensmiddelen, wollen dekens en i>elzen, waarvan de llajEutaten nog goeden dietâsrb zudlan bawijizem. BERLIJN, 23 Maart. — Ook de twee)de dag zette met een diikke navel in. Een on--, doordringbare sluiar begunistàgde den Eng eischen terugtoobt. De Duitsche aanvalsartil-lerie, die 's nachts over de trach ter zone ge-bracht was ,bad onmiddeMij'k gean doel. De Engeisahe bommen van zwaar kaliber die in-slagen, versperden de weinig sterkie diammen door het slijkvelkl, maar de Duitscaie babte-rijen joegen in galop tusschen de rookpuinen dooir. Zoo kon de inîaaiteria-aanval nog uit <ie oionidellijike nabij'beid gesteund worden. Te 1 uur begon het warkmgsgesabut tegen de tweeds Engelsche stelling ; nog geem uur ia-tar waren de drievoudigo draadversperringen doorgesnedein. Geheel den voormiddag hield de nevel aan. De infantere stormde verder in de schemering vooruit; haai- volgt oniniddal-lijk de artillerie, 's Middags hebben vooruit-gaseboven kompagniën reeds Boisel berakt., rond het station wordt bard gavocbtan. Tad-rijke kanonnan werdan hier buitgemaokt. Terzelfdar tiijd houylen de Engelsche afdeedin-gen nog op de hoogten ten ziiiden van Tem-pîeux stand. Hun maichinegeweervuiur schaadt den Duitschcn opniarscb in den flank, maar niet lang.Vôor de stormgodven de den heiuve-lanrug overstroomen gaan réeds de Engelsche armen in de hoogte; clichte acharen gevan-genen gaan naar achteren. De zon, die ùoor den mist doorbreekt, ai et over de vurre gloei-ing, di6 sedert den teiugtocht in de Si"gfr:»d-stelling geon koren meer draagt, maar overal Duitsche stormgodven. Largs de str&ten vol-gen veldgrauwe slangen van reservekolon-nen. De taaie vijand wijkt in zijn derde atel-ling tarug. Ten noorden van ide Oologne-beek weirden bunne draadversperringen nog voor het vallèn van den naebt door de voor-ste afdeelingen bereikt. Het optreden van Japan in Sibérie. LONDEN, 23 Maart. — (K eu ter.) « Daiiy Chronicle » verneemt uit Osaika d.d. 20: De meeningen der partijleidars over de tus-schenkoanst in Siberië zijn verdeeld. Het ira-binet schdjnt nog gean vast besluit genomen te hebbein, alhoewed algemeén verwacht word't, dat de tusscbenkomst ten sdotte zal bomen, bij'zondeir om Oost^yiberië en Vladi I tm Vlbnu III ■ «1 l«v ■ t. Il ■ SU vostok te beschemmen. De oarzaak vam de fa- c|" lcnde begeestering voor de tusscbenkomst ,lt ligt zonder twijfed in de fwakbedd van bet P( tegenwooa/Jig ministerie. De oorlogsraad, welke eeriang plaats zal babben, zal een de- ^ finitieve baslisising treffen. , De onafhankelijkbeid van Litauen. BEELIJN, 23 Maart. — Een ari-aardiging sc van den Litauschen Landraad verscheen be- jjj den bij den Bijfcskansalier om de erkenning g-, van de zelfstaadigbeid van Litaueai aan de m Duitsche regeering te vragen. De Bijkskanse- ^ lier zegde in zijn toespraak diat de Duitsche \y{ regoaring Litauen. ads vrijen en onafban ke- ^ lijken s^aat erkeoit. ai Het ministerie van Luxemburg algetrev.su. re LUXEMBURG, 23 Maart. — Het maai&te- r« rie EaufEmann beetft weg eus meeningBge-schillen met de meerdarbedid der Kamer en den Staatsraad in de kwestie den- grondwôt- di 1 hurzic-îKiig ont-jlag genomen. De regeering bi wij bet algeimeen stemrecbt invoêren. Een w Heine Kberaal - socialistische Kamermeeitier- d heid ejisoht nog de herzitîbing der bepalmgen bi der grondwet over de soeve-reiniteit. De m ,'laatsraad is tegeîl beide. a( Schending der onzijdigheid van Noorwegen v< door Engedand. KRISTIANIA, 23 Maart. — Volgens t-il- ^ dingen van Noorveegsche bladen werd bet ( 1 Duitsche sîeomschip « Valeria », dat met ©rts beiliaden was, den 20 Maart in een fiord ^in- ) nen de Noorscbe waiergrens door aem Enged- r1 schen hulpkruiser geikaperd.. Veitler werd :c het Duitsche stoomsohip « Greif » den 19 Maart, eveneens in. Noorsche watarea, door °' een onbekemden. hulpkruiser vervolgt. ^t 10 Duitsche schip kon nochtans naar Bogos vluchten en heeft later zijne reis voortgezet, beschermd door oorlogBsehepen van Noorwe- S- gen. l€ — d Gewiclitig nieuws voor onze lesers % Van beden af verschijnt de GAZET v — - D] BRUS SEL niet meer 's ociitends, docîi wel 0 's namiddags, onder den datum van 's ande- di ren daags. d Deze verandering zal voor de meesten on- vi zer lezers geen, voor een klein gedeelte z< slechts weinig vertiaging op den huidigen w besteltijd van het blad veroorzanen. De ge- z< leidelijke beperking van bet treinverkeer had ons Liamers al in de onmogelijkheid gebraent b ons blad nog onmiddellijk na het van de pers )> kcmen naar de provincie te verzetnden. ... Tbans zal de GAZET VAN BRU S SEL m u de steden, waar zij vroeger 's avonds aan- A1 kwam, evenals tevoren 's avonds bjjven d aankomen, doch zij zal dan reeds al de mid- o: dagtelegrammen — onder andere het Duit- ri sche legerbericht van den dag zelf — be- g helzen. v. Wij hopen, dat onze lezers de verbeterin- 11 gen, welke wij ons beijveren om op elk ge- °' bied der inrichting van ons bedrijf in te voe- Sl ren op prijs weten te stellen en ons het ver- S trouwen zullan blijven gunnen, dat zij tôt 1 I dusvene voor het eerste em degelijkst© dag- v Iblad in Vlaanderen steeds betuigd hebben. HET BEHEER. _________________ a === LEEST ONZE ===== ? LAATSTE TIIDIKGEH ; —— OP DE 2de BLADZIJDE ——— n ————asa h Onder de Taalgrens. Met bet uitbraketn van den ooi'log was het in het an der s zoo heftiga Wadenlaïad plots stiii ge worden. Wij willleii daaruit niet a.flei-, den dat de Waaiscibe iamrnetjes gadwaa m mst ^en Belgisohen sohapastad warein giaan insla-jl6^ pen. Sporadische pogingau om uit de nieuw iacj gescliapen toastanden munt te alaan heibben ^e- wi) trouwens oOk toen nog af an toe wel kuunen aanstippan. De Walen waren acbter wat acgstvaililigeir dan de Vlamingan tegenover den Germaan-r111? sohan bezetter van wien zij immers ueawaar-^e" lijfe een door g emeeTLscha ppelijkfâ stambelan-gen ingagevan onbaatzucbtige tegeonoetko-^ miing konden veu'Wacbten. Degenen ondier han use- <jie naar den vreamide uitgieweken waren beb->che ben zieb dan ook niet zoo stal gabouden en a^:e" een heelen tâjd vôôrdat <Je Vlamingea er zelfa aan dacbten den nioo|ilboorn op te stekem. wa» -sn. ran Raymond Colley e's doodbedredgingftn iste- reeds aan onze ooren gekomen. sge- Dat was nog de tijd toen negem en negen-■ ç-n ùig bonderdste van het menscihdom galoofde ïVôt- dat Duitscblaaid door de opparmaabtige koa-ring btie zijtuer vijarden fataal moest verpletterd Eeu woide i. Welke Waa' ware in, ziidike omstao-ider- dligheden onnoozd gW:oag om bot lot van zfljii îgen bevoorracht land te binden aan een schijn-De niacht, die bij op bet punit van ineeinstartein achtte en waanw hij bovendien ooik Te:l veel verwa-ebtmgen voor zich zelf koa&terde t Ondertusisclian ging bet er echter in Vlaan-^ deran flink op los. Voor VTaanideren stond ditmaal meer op Ijet sped dan voor Watlomié. Vlaanderen moest dan. ook wat meer du<rve«t wagen. Hier aaraelden de meest voortvaren ateauW ni0t meer om auverschi'ofckein hei , /erd van ban volk te verbinden met den doot t lg h en als wenschelijk geacbten en trouweaî» loor °°k niet onmogelij|keii afioop van den oor wt lo8'- >gas Met Duitsche hulp schiep bet Vkamsebe izet, aktivisnie de grondslagen eetior nieuwe. Bel-■we- gische ataatsorde. De feiten bevestigden gci-leidelijk dat de Vlaamsche aktivisten bierin juist badden gezien. Naarmate de ooriog vor- dierde klonken de oorlogafanfares lier bala- gars vain het Germanendom miinder hefttg fcn waar zij zich nog verhieveu laetk dit veel meer -* -■ om hed zeiven wat op te beuxaa, dan wel om wel ons nog vreas in te boezeanen. GeleifdelyJc ode- drong bet zelfs in Latijnseha bersenen door, dat bet Germanendom uit dezen ooriog niet on- verEietigd zou te voorscbijn komen, dat zijn >elte zedolijk aan zien en aljn machtsposilie in de igen wereld intagendeel wel heel wat varsiterkt ge- zouden kunnen worden. had Waar zulke overwegingen gedeidelijk vasten acùt bodem begonnen te kiijgen, kon bet nieit uit-pers blijven dat er meinschen zouden komen om daar ook de reaalpolitischie gevolgtr. kkingeja j in uit op te maiken. Zulke mensehen heeft het aan- Walendand tôt zijn groot geduk mogen vin-jven den, burgers dde niet te feletinmoedig waren mid- om het oordeel der onnadenikende buitenwe-mit- reld et vreezen en wier pdicbtsgevoel luide be- goiiaeg sprak om hun gewetten op de boogte van de nieuwe toestaindan te voereti. Het i« ;rin- niet aan elk volk beeohoren op de kritisohe ge. oogenblikken zijner geschiedenis in zijn voc schoot mannen te ziein opstaan, dlie bun eigen ver- gevoeligheden en die der massa weten over tat 't hoofd te zien om enkel vodgeais bot gebc^l ^ag. van het oogenbbk te handelen. ben. Het lijdt niu gean twijfel meer of Beilgië wordt niet meer herstald. De machbspositi© der Centrale mogendheden is daarvoor de stevigste waarborg. In bet herboren en ber-—~ vormd Bedgië zal aan een politdsch zedfstandig Vlaanderen ecai plaats moetem. inigemimd Su worden. De Walen, die nog van expansie ten noorden hunner taalgrens droometn, tiie met name in do Vlaamsche hoofdstad Brussei a^m hoopten een Franscb kultuureentruim be ve»- Prijs : 0 Oentiem Dinsdag â6 Maart 1Ô18. — \ Cfde Jaargàng. — IV. 84.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes