Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

233 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Juin. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/x921c1vk9h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazat van Brussel ABONNEMENTSPRUS : onEevr,ag<ie .tukken HûofdopsteHer I Df r?ené De Cîsrcu AANKONDIOINGEN worden aanpenomen « Binncnland (EUpegcbied uitgezonderd), tr. 4.50 «j, ■»* j HEHEER EN REDAKTIE : "~l ^ — 75, Anspachlaan (Beurs). - 52, Warmoesberg. iALLB kosten iNBEGREPEN) ^^ÔodigeV.to i? ^ ^ Ruysdaelstrsat, 9, Anderlecht. iS rrrxr Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckerepleln. «en «rende zlcb tôt de postkantoren. Wigevocga. I PUBLICITEIT : | s ' Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. *"■ 175, AnspacbSasjs (Bnuy*) —s '■■■■ LflflTSTE TIJDlUmi Opstanden te P^riis. BAZEL, 4 Juxu. — Beriahban van d© Fran-ecèie gierns bevestigen d&t de atemming in Parijs tegen de tegen woordige Begeenng buitengewoon opgewonden is. Clemenceau zou met den dood bedreigd geiworden zr.jn. Versahililende benchtea makeu gewag van hefc eerlanee veartrek vain de leden der Begeering xaar Zuid-Franfcrijk ; waar de Begôéring haair jwted asul kieaan is nog niet bekend. ZUBICH, 4 Juni. — VoJgens bericihte<n van die Fraasohe greos, doen zacih tp Panjs aUer-hande geheixaakuxige gabeurtenissen voor. i>e ceoisttuir veirb^edit aile mededealingen. Men verneemt ecfcter dat er in de koofcLstad éemga «paiaanden plaatis hadden, ein dat de bewe-der syndikalisiten aangroedt. Eernge hun-nex leaders werden aangehouden. Men heetfc in Parijs het hoofd verioren, bijna geiijk in Septeinber 1914. OORLOGSBERICHTEN. I DUITSCÏÏE LBaEEBERICïïïËH. ; BEBLIJN, 4 Juna. — Ambtatijik bëncàt van bedenimiddag : W^aTBLUK KBIJGSYELD. Legergroep kroonprms xtuppiecàt : Gesobai-sirijd van aiwissetenue nevigiliéid. Levendage vei-ïien* jngstïedri. j vigneid van den vijtand an hevjge aanvaUen op yerscMiienda mmtan van liât fromt. 'l'en z'uicïwesten van Mépris heeft de v^jaad sioh in kieinere loop-graaigedeeltem vastgenesteld. Legergroeip Duitsenen kroonprins : Ten noorden van de Ai fine ontnamen wjg mu) den vijand in hairden strijd eenuge loop-eraven. b& taaie wôersit&ind van den op ae Eoogten tSE westen en ten zuidwasten van Soissonis zioh vaeiuklampenidien vajaad werd jcisbexen geibraken. l>e iioogten vaa V auxiun eû ben westen van UhandAin werden genoanen. iia de be®u>nmn<g van Pernant en isui&sy-aux-Bois wierpetn wij deo vijand op de liiùe lie .Soulier-Dammiiiea-s tei-ug-. V einscihiidietnide bat-betijen werden veroveixi, een4ge duizeaiaea 'jçevancmein binneogebraohit. Inan&ahe ge-jçedeeiltedijlke aainvauten aam baide kaniben van d'en Ouroq-«tix>om nusiluktein ouider zware ver-Ueoen. Xeji noordwetsteii van Oiiwieau-Phiarry hebben wij ai veatiitende dea spoor-wçk Buas ères-Bouresches overge&oitveKien en vijaodetlijke legonaanvailen afgeslag'eai. Aan de Marne en tuasohen de Marne em K a.'ms us ie toestaid oniveranderd. BEBLIJN, 4 Juni. — Anubteiijk bei-iobt : Een onzer duifcbooten, onder beveil vaù (caipiitedn-Juitenajit VV eraor heeft in h.et wes-^eàijk gedeeàte \ .n het Bain-aad en aan de cust van West-Engeland vijf atoomsaiiepen mat over de 29,000 bru to-register-ton ver-nieid. Onder de in den grand geboorde salie-pein we>rd namel'-jk âot bewapend iingelsoli tounsportschip « Uenbifçh Hall » (4,943 bruto-re^ister-tan ) vastgesteid, deut uit een ^oed begede.d konvooi weggeechoten werd, en hefc Franecih bewapend motorbas kscinp « Letri-oine » (4,(H7 brufo-register-ton), «aarvan d© fcapitcdn gevangen genouneo werd. Bij hefc in den grand boren van een groot bewapand, swaar geladen vradhtetoomscihip van ten axin&te 7,500 bruto-register-ton tussahen een ]>Qgelecd botivooii,_ werd tengeivoJge van de ontstane verwarring een verder, ongeveer 6,000 ton groot stooûteohip d-cor bobsrog met aeo ander stoomsohip tôt znnken gebraoht. BEELIJN, 3 Juni. — Arrubt-eilijk bandit van bedemavond : Ten auidweiatein van Soiason® nieiuwe vor-dler.ngem. Fransohe tegeaaanvallen aan beide ?âjden va® de Ourcq. OOSTEKRIJKSCH. WEENEN, 3 Juni. — Ambteiijk bencht van het groot hoofdik'vyariier : Bij Fessalta, aan de beneden-l'iave, ver'.j-delden wij een Ibali.iansohe ovei'gangspo- i ging door geschut- 64 nxijnwerper&vurr. Op vede puiut&n van het zuidwestedyk front werden vijondeiijike veikenning-saiderelingen at gesiagen, een diaarvan werd bcj Fezzekka ge-van®en genomen. De geohu'tibedrijvigheid wias oveml zeer levendl-g. BULfôÀARS03. SOFIA, 1 Juni. — Ambteiijk beo?':cJit van den seneraèein st&f : Maeodoni&cih froaifc : In de Mogtecfl.-.aue!ôk was do gesedmtbe-drijvk'heid eeai.gec tàjd leTreadogea:. Een vdjanaedijke afdeeling, walke poogde onze po®ten ten westen van het dorp k>uor&ko t« beamaohto.g'eai, werd door ans vuur verderven. Ten zuiden van het dorp Jioetrna met onder-brokiaKan hevig gesehutvuur. Bij Ai.-ja,k-Maihle neeft ons gasohjit verschiilende Eran-sohe voebvolkaMee-liriigen uiiteéngejiaagd. 'l'en westen van Boetkovo vieden onze troapen aan en drongen in de vijanidetiijice steliingen aan do zuidedijfce hellingen van den Monte Eroeaja en bracînfcen Engetaolie «evangenen biinnen. In het ^ai-dar-daï tàmeila^k levendàge vi'jandotiike bednjvigheid in de luahit. TUEKSCH. KON 8Ï AN TIN OPEL, 1 Juni. _ Am-.e-lijk beriaht : In den lateu avond lag er vi)andeiujk ge-scliutvuur op onze steliingen en op het meer naar aoliter gedagen teitein. Ten wpstan ,vaa dan weg Jemzanem-îiiabloes nacien wùj net vijandelijk gesohut on iarwalitinigein met onze zware kanonnen aiider weikda<lg vuur. In het gebied der Jordaan wa« de ge-veohtab&driivigheid geong, maar had er voortdiurena levendig verKeer plaats 10 het vak Vv'adi-Aadsoke-J enoho. In Jtietisjas werden herhaaide aanvaiien der rebellen op den spooa*weg aÇgeslagen. De refoetllen lieten tijden-s hun vluont veel veé in onze handen. Mesopota<mië : Het gister neergehaaAde vijandeiijik vliegtuig werd door kapitein Sehoez en omderoiuc- r Quoos neergehaaid. Op de overiig'e fronten is de twestand on-veranderd.r RAM S G HE. PARIJS, 2 Juni. — Ambteifyk batfiohfc van 3 irnr 's namiddags : De vijianidelijko drukking diuurde op het front tussohen de Aisjne en de Marne met giroote hevigheid voort. Uiterst hevige po-gingen in de streek van den noordeili^ken zoom van het bo&ah van Oarlepont en van MouIin-sous-Touvent werden door onze troe-pen verijdeld, welken den ^djand ten noor-dion van deze olaateen terugwierpen. De Choiizy-berg, door den vijand viermaal aangeivatllen en di>or hem geuiomen, werd door onze soldaten wederom met de bajonct heroverd; zij bleven er mcesrter van. Tussohen Vierzv en de Ouroq nam de vijand Longpont, Ooicy Faverolîes en Traes-ne,s, maar door een krachtig tegenollonsiet, hebben onze t-roepen deze plaaitsen wederom bezat. Aan de Marne bereikte de vijand de hoo^ten ten westen van Château-Thierry. Wij houdeai^het gedeelte dezer stad on. d«n linikeroever î^ezet. Er weixlen hevge geivecn-ten geleverd in de amgevin# van den weg van Dormans naaa* Beims, weike docn- den vijujid een woi^jr overgeschredem werd t»n midan van Oli^y-Violaine-Ville-en-Tardeaiois. Op hefc front van Beims gee»i verandering. PAiiîJb, 2 Juni. — Ain'btelijk beriaht v«n 11 uur 's avonds : De sfcrijd duurde t-Ndens den daig voorfc, nainelijk van de svreéïk ten noord'en van de Ouroq ai tôt a;an de Marpé, rr^ar de vijac.d zdj'.n groofcte krachtinspanhing deïd. O^'.e troepen hebben de botsing met de vijanGO-li.jke stan.idikrachten met* Ha'lsatamge.n moea doorstaan. De vijand slaagdo er in Favoral-les wederom te namen, maar al zijn aanvalien op Corcj; en Troesnes miflhir. i.en. "l'en westen van Nouidy-Saint-jrront werd de v'.jaod uoor onze tegenaanvallen tôt Passy-en-Vailoiis te-i-ngweworpeû. De hoo^te 133, onmiddesliijik wesl^n van dit dorp, werd door onze troepen na hardnekkige n'eohten, lieiweûxi. Meer naar het zuiden. op het front Oorcy-Paures ches, werden twôe vijandeîijike aanvalien é«3hfc»'reenvol#e>n.s gebroken. Op den reenter-oa> er_ habben wij Ohamplet hernomen en ter rein in de riohting van Vil!e-en-Tardeno s gewoime i. Overal ei'desrs bloef de toestand onveram- ] derd. J rrALIAA-NSCH. 1 BOME, 2 Juni. — Am'bteJiji: beridbt van den generalen atai : 1 Op het ganche front mâÈige gesenutetnjd. 1 Onze vooruitge&ohaven posten sloegen vijan- ] deiijfee patroaljos J v ai^arsa^San Dranoeeoo, ten ooeten van het. Erenzeia-cW en vôôr San i Drona di Prava af. In Karvaizoesjerunia lieifc ] een handgreeip ons toe eenige g-evangenen te 1 maiken. De Italiaansohe en verbonden lucnt- j eskadePs waren zéer bedrijvis:. Er werden j vijf ton bcanmen op vijandeLjfce vJi'egtiUigen 1 geworpan. Vijf vliegtuigen W'sirdien in luctit- < strijd afgesohoten, eeji zesde door ans ge- i sohutvuur gebroft'en. lièt werd op d©n linikeroever van de Piava neergehaaid. ENGELS CH. LONDEN, 2 juni. — Ambteiijik be^ciit : Onze fcroepeai deden verleden nactht een saiksesvo'ilein tocht ten ziîàdo'osten van At-recht, waarbij zij 27 gevangemen maaikten en ©en machinegewèer vermeéstardien. Veretere gealaagde tochten wejglem door ons ten zuid- j oosten van Lens eai tëa noordien van Eetihune 1 ondemoinen. Wij roas^cten telkens gevan- genen. De vijandelijke babaljons ontpdoaiclen j adenmorgem groote bedrijvigihei d in het vak : van Villers-Bretonneux en waren cak -angs ons front tusschen Albert, en Atrecht en m > het vak van Ieperein bedrijvie. Het gezamen-'fcjk.getal dër door odjs tijaens de jongste Kaveokten in het woud vain A velu y geanaakte geivam^renen bed'raagt 72. ÂLLERHANDE BERSCHTEN. 5)e uitslag Y2ii dea Duiuschsii vooistoot, GENEVE, 3 Juni. — Onder de Eransche verded%ers van Eère-en-Tardienoia bevondien zâch aioealingen die mt het vajk van Verdun naar daar ovorgebraoht werden. Een bepex-kttitig van den voorstoot der Duatschers in de rienting op de ""laate aan de Marne, Dor-mans, was onmogelijk door de vatledfge uit-putting der Fran'sahe trœipen. De daar door de Duitsabers bezette hoogtan betheersahen een groot deel van de iandstreeik waaruit reserven verwaaht worden.Op_ het front Cna- teau-Thierry-Compiègn e begint men ziah voor een ean&tige verded'ging van Parijs in te rieihberi, en wed door omnaddeililijike sîecn-ting vain eenige gewiiehtige hoetvan ro>nd Cam-piègne en het nabunge V il'lara-Ooteret. De Daitsohe voo'rstoot bij Noyau wefct 00k veel bezorgdhoid, omdat de door de Eransali daar botrofcken stoliing'en slechts vçkoiioapdg zijn. BEBN, 3 Juni. — Aile P&mjeahie bJaden openbaren een hailaiiibbeiliikc nota volgene ùav.'alke de regeenng aan de potlmtie zou be-val gegeiven hebben allé verspreidere van tendensieuae beaichten over den oorlogstoe- ; ■oand en aanstokers van panieketn zander on-derscshead aan te houden. Zal Beims vaJJen? ZUBICH, 3 Juni. — « Journal de Ue-nî,% e » meildt : De bcdre..gdng vau Beims houidlfc aan. Het spoMWegTerkeer tussahen Beims en Cnâlons 1 is qnderbroken. Duitsohe granaten van zwaar ' kaiiber besfcri.j3aen deze gewiebtige spoor-wegen. i V'olgaas de _ « Bâcler Nacihi,icihteoi » worclt er sedert eenige da/gein een ssbeffk» drukkiing , op hat front Compiomie-Âlililet-Vjoutry opge-merkt. Grootig FraT-sone reseirves ruiiton naar dit vak op. , Doiîkere à&P&j. in Fïaniïîjk. BEBN, 3 Juni. — Onder d&n titel : n Dcm-kere Dagen », sceJt B^naaitM in de « Hu-maaiité »_ vast, dat do Pnajnscàe legerbericn- ( ten niefc heelemaa! met de waarhedd overeen-cîtenùmfai. Hij bespreekt d'an de verklanng, . tiaifc de Begeering ®en mededeeingen wii gewsi, weiïke hefc PMeunent het recht hee». te eisohen, en zeççtrdnt zelis indien de toe-s&and hersteld wordt, de Begeering niet van ha«r plioht tôt beiantwoordino. èOner tewooid-steljliing ontboaiden j®. Indien het nooctag blijikt, zou men een gefoeime zittong moeteii houden. In iedar geiv«î zijn er fout® be- J paan. Benaudel is voorai ver^'onderd, dat bi'j ai cte oft^nsiovcn d-6r iiiitente de verrai- ] smg eeen roi sipeelt, torwiil bij het- tegen- | woordiT ofîansief de verrassing heelemaaJ »uikt is. Hij vraagt of de oorlogsraden van , \ praaules on Parijs wei doedjiia.tà^ zijn, daai 00 po&iissiPinen bij snei cntwiireiidd^ ^ebour- ; xsmissen altoos worden vertraasd. Het P r- 1 lament moet over ai deze kweistt/ies bescheid hebben, wan't dit staait in nauw verb and . mût het léger en met de toekamst van het lànd. ZUBICH, 3 Juni. — De « £uriciher Aozei-ger », meddt : De strijd aan de Marne, Aisne en Œse is in een aeer kriitliacih oogenibliik g«-komen. Het tôt nog te© rutsig gebieven frônt bij Noyon is m bewegïng geraaikt, aood'^ti thans de groote Duitsohe storm-vloed in groofce breedte aaosipoedt. Foeih heeft de grootsia moeâte^om met z jn raserves dit 60 Mometer, lange front van de inéenstoirting te vnj.wa-r rea. Indien <îê linie zioh nog meer verbreedt, dan zou de fcaaik te zwaar .rijn voor de mid-delen en de kraahtem vi{,i Foah. De toestand is erger dan ooit. ZWITSEBSOHE GBENS, 3 Juni. — Naar de Zwitsersohe Pers Tedegraaf rmeldt, zou .e Frsnsche grens hedienavonid te 6 uur geisJ»-. ten worden, waarsohijniiljk voor langen tijd. De vlucht van de burgerlijke bevolking. AMS'l'EBDAM, 3 Juni. — De bnjaonjdere borielïtgever van Beuter meilidt van gisiteran margen: De Duitschera brebeo. daai- overai door waar zij een zwaïkife olaats aan heb Fransohe front verm/oedan. De wegen zija met vluiohtabngen ovetrdekt, d(ie zieh liang-zaam voortibewegen tusschein de met muni-tie naar het front gaande of ledig naar heif magazijn teragieerenidie oiunitiewagens. Ds vniohten.de bevoiking, die meestal uit gam sche faimalieâ bestaat, heeft have en goed op karren galaden, die mee&tal door een paard 'getrokben worden. De ou-aiste en de zeei jongste familieieden âtten op de meubetea, die hooK op de wagetns opgeÊitaipeild zijn. Aûh deren lëopen er treurig rond. DikrwijJs on1x moet men 00k een draagezat ,beladen metû de geringe beeiîttaing, die zij,n bezitter koni mede neanein.. Velen konden met çieer l'Cdden dan ze persoonlijk konden werasiepen. ' Een vrouw duwde haar kindeirwagen voor z— uifc. waarin twee zuigedingen lagen. Vetaf moeders loopen met de oiudere kinderen aan de hand, terwijl de mannen de koatibare far-miliebeizittikiig dragen. Den ganeoheta dag. loopen ze over den landweg m het stoi der, motarwageiis detr Engeilsche inianteriebatai-jonis, dar Fransohe airtallerie en kavaierie-aideelingen, emz. er alileen op uit zieh m veiligheid te brengen, zotnder er aan te den<« k©n dat ze huinne Wcafiogen en veldvructhibeiai in haaden der Duibscihers averlabeta. De Fransclie vluchtelingen. ZUBICH, 3 Juni. — Naar de « Petit Pa» risien » meildt, komen er dagelijks veel vluch-tiaLiingieai uit het nieuw oorlogsg,ebied aan; zij wouxien over Lyon naar 't zuiden van U'ranik^ rijk g:ezonden. Er wordfc dagelijks aan 2, usa) personan waschgoed en 6,000 maaiLtijdefa ver» strekfc. AMSTEBDAM, 3 Juni. — Voâgaos de Pa« rijsche beriohtgever van de « Daily News », wordt hefc getal der vhiahteJiingen, die uit het gevechbsgeibied aan de Aisne en aan d« Marne naar Parijs komen, met den dag groo, ter; zij worden eerst in. hefc seminarie vaoj Saint-Suipioe een dag verzorgd an uan veCi der geizomden naar Norxnan'd/ië, Bretanje, Bourgogne en anidere piwincies. Op vier d», gen zouden er 120,000 vludhteiLinglemi naar Pat, rijs gekocneai zijn. Tewoordstellingon in de Fransche Kaaawr, De Zwitsersohe Tetlegraûscthe Pers meld#, dat _ twee _ nieuw© tewoordstatlingieo. aainga^ • kondigd zijn geworden in de Kamer. AigSi vaardigde Degiiise wemsdht de regeering ta interpelleeren over den maiktairem en poli-^ tieken toesbaaid sadert 20 Maart, eivenadls ovar de verantwoordelijikiheLd der Bege&, ring, tex-wijii afgevaardigde Poucet wenacht te spreken over- de noodizaikeftjlkheid van c£at in, gabroke g&bleken generaals op detzelfdte wijiae^ie sfcràffen ala de eenvoudige soMaèest,. Frotest der Siamfeiaars. BEBN, 3 Juni. — Het beafcendig komifcediif der Smnfoin&rs zond den 25 Mei hat vaK gende iwotesifc aam de Engeisehe pers : « We protesteeren nadrufckelijk tegen d)a bohaadeil ng van oœze, de vorige week aan-» gehoudan kailegas van het besten.dig komi-teit en aile anidere Sinnifeinerileden, <£,e dooj} de Engedsohe regeering niet aileen uit het land gabraeht z jn, maar oioik over wiens ver-i>un en behand'eling hunne familieieden m aiikuttde aelaten wewiaru. VVa. tcobteo. dieu Sae j aargàng. F'r'ijs : fî Centiem Woê'nsdag 55' Juni 1Ô18 1 1 11.... 1 111 1^ - X. 1151.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes