Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

229 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Mars. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/z31ng4ht39/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AB0NNEMEMTSPRH9 i Blnnenland (Etapegcbied uttgeamtert},- fr. 3.73 per Uwdftrf il. (ALLE KOSTËN ÎNBEORSPEN) Men wende zieh tôt de posikentoreft. VSRSCHijNT 'S M&MIBDAeS msÈ a! de © sh$® r dteiessr&finïwes?. BEHEER EN PUBLICITLIT : 75, Âsspac^Iasî?, 73 (Beurs)» K'intoor ic fîENT : AANKGMDÎG'NGEN worden aa^enomen : $ T6, Awspr.chîsan (Eeurs). — 5%\Vdmoesberg. PublîcitcifDL CEkF, o4-o6,dc Eroutkercpiclti. Ofi'ice de Publicité, 36, NleawSfànt, Biussel. iv—"rttVCiow -r-5- •- •"«ri»JJiWjr,.Ul*-'--WÏ ■*.« • - ^ ^*n**re&mJt*£XX»iSK3<C^PV-■&&&£* VSSSCHiJ&iT 'S M&ffigSRBÂSS met al ochtsadt^e^$^mmeii„ E!!re metlewerker 1s verrmhvo&tcielijk voor het-£ûoc hij scfirijît Cr.gev.-aagde 6t«i:k43 wordea in gevsî Vil! ri<3t opa£!)iiag,«a' Jta/i^geionrisniCiO er lit! noodîge porto is Mjgt.cegii, iiOOldopKtt'ilei' « sû>r. *-.€ME2«3 1>K CLKfiCQ. X5I5AdV<oiIsîIJJC BI^RIOHT. Onze medeweïkess,- bericht£vve?s en leœeis vvcrden dringeud v. isoclit voeïtaan aie bïiwen ea njededee-lm.un beetemd vc» de rsdcfcUs oi het boiter vm «os biftd, te adiessserea : 3, Euysdasfcwatat, Antericriit {Bnvïs&l-Said}. De biifcliciis.t d eiist en het kantoo? dor C4A2CT VA3T BElïSSÊL biîivea gevesiigd 75, Aospadîlaâa, Bnwseï (Beart). Toesprak van skn Jieer Gouverneu? Seneraal aan àsii Eaaà van Yiaaaàeren. ^ iiefc Wo ffoureau deeit rnc-'-c : ©e Heer Uourn. eui-Generned j» ait hedua namkklag (7-3-18), de Gtvohnachtav.tcn *aa don Baad van Viaan-(fcana e:'fva--gen en beeit hennis geacm-tn vaa hunne ; jnodedeciing nopens de nicuwa samenstdiing vas dsa Eaad. Zijne Excellente anlwoorddo luerop met volgen-de toespraak : Mijne Heerea 1 Ik ckmk U voor de nu dedoding die gij mij zoeeyen over den uitslag der v olka a a a d pl e-g in g \cor deu ïfn«td van Vlàaridei'cn gedaan hebt en wensek U geluk met den ipoeden ado»». Gaarne neem ik deze gclegenheid waar ©m U het velgende. te zeggan : Het vec'beâpiokca bf iu.t va.» den Eaad van Viaande-roa vaa -2 1>. cembei* 1917, bob ik aîdua op-eyat, dafc gij «çmieuw den onwaakelbareu wil uitgedrokt l«ebt, befc Tlaam'-.ha vc'ik \;ui dan tîaJok der verfranscliing te be-Yrijdeh. In cveieenstemming met d Kijkskan&eliicr lcaii ik Ù Wzekeron., dat de Bijfokanfc-.di.T on ik, amis v»or-ïieéB, .op dciU^gTond der verklaring van den Eijkskause-liar von B-'thnmna Hollwerg, van 3 Maart 1917, staan, die, vaji zijoeii tant uwe afvaardiging veraèkexd iieeît: « Het- Duitscbe Eijk zai, hij de vredcseondeibaadeiin-gen en oo-k na den vrede, ailes Idoen wat t-r too bijdi-ap,en San, de Tri je oîtwikkel-iig van deû Viaantscbcn stam te bevorderen en te beveiligen. « Inigevoige ds vetilarixg.«n van den K.jkskansrlier van 8 Maavt 1917, is de be.sluurlijko scheiding do&rgevcerd gewoaden mefc hefc duidelijk poiitiek doel, heb Vlaaansebe voîk tôt eer,e zelfatan di-rh'Sid op te helpein, in overeen- j éfceanmn'îïg met zijn bevoâdngsciifcT, zijn bijzo^idôre kul-tiiur on yijne io-emvolie geischiedenis. Zcoah h' b vô6ï den oor!og met do Vlaamsehe zaak ii E; îgië eesi-cM was, mag het niefc wèder woKien. Uaat-«m Riosi cok ver d ex fceel uw strevan gewijd zijn aan de ©piicliti.g van eea vrij, vaa Waalschen drak fcevrijde, VwïrJcefii'k verVÎaamschtef Vlaanderen — het oude, groote d< d der Vlaamscho Beweging. De warmit genegemheio van hefî-Daftad» -voile, en de ondT i'&ifntiiiHi- zjjner Ee-gv ).jttsç, levait gij 17 voaf ;-erzekcnl ]u««Çcn. Nu l'e&ds dr>■mi.i'-len vàstsieBea, waardooi' YJaaaid-e-re.îi's zclf-'andighed na het eluiben van dea vrede ver-ze'ke,ïd zal wordea, wave vooiharig. Dat moet de vre-dcsondei'handi.lingon voerbehoud'eia blijven. Deze zc't-feto dinfhc'id g^ esdig te beâtavieeda» zal vonral 00k ce satr.k van 1-e:" Viaemsohe vc-lk ze'f zijn. _ Ht t volk van Via-arUtore® zai moeten inziea dat nu 01 Booit di: megelij'kheid biedt de groncklagco voor die Kcirsta id.'glicid le leggcm, waoroy> het «m onverjaar-t>aar iJech: hc?fc. Uwe taak. mijne H&oreto, zal in d" Aïrstvolg«;do maand-n daavin bêstaan, liet Vlaaînsch yclk — onaangezien cf enlcelen ttwer bijzondere peli-tieke viditingen al ef niefc anahangen -7- op dl?ze groot© ^esii'ssi'nsr voor te beieidcn, die het sluitea van dien vrede zal brenga*. VfedôsonderfiaîideSàfigeti. De voorafgaaEde vrede met Koemenië. WEÈÎÎEN, 7 Maart. — Het Weerajch k. k. kerrespon-tkmtieburciau moakt de tn-.-sebeji j 'iiitsch and, Oosteni3,"'<-Hoîigarijo, Bulgaivjc on Turkijc eensdeeis en Eeemenië anderdéeîs ge'doten voôrafgaande vrede b'kend, waar-van de tekd. overeç -s: rib mefc drzen die re 1s gegeven Word. V/lîENEN, 7 Maart, — De bladen onlviagea Viin pge-liehtic zijde de voigende aannierkingor over de hedfdza-keiijke bepaiingen va nùsa voor-vi.1k.- met Keem". o: De teauggave van de Dobi'oedsja toi dû Donna osa a?n V: l'bojid a ad plaats ora Boemonio dal besiuit te ver-gemakkdijl.e-. Dal psat betroî OostenrijkHor,.^arjje sie:-lits incîi: ekt. Het (.oazoggein van eea handelsweg 200-v\' l te land van Cernovoda tôt Konstanza en over tse vaa Konst anza over do Zvarte Zce sUit Ecomerse in de ate@È(àjMicid oui te m g te herlev< n in vi:di0 n arbcj|d en bowijst dat de Middennjken niet streven n'aar eon tiko-, neiniaehe c- cerd.-nkking van Eo menië. De giensbeçalitff gen aan de g/ems vaa Zcvenbe.-r-11, die gelied t.11 ai den sleun van de.: ijzeren toren en d 1 m:j.:en ven pe.roszeni bidniden cva^l-i zij cen voorzoig zija vooï do herhaiing van cen arglistigen ovetvaù, zid'ea ic geta gcval diejp jn fiel Boemc. nsch- gabi- d dringc,n, Zij liebb: n natuurlijk »iet bel .miast ann^ioni&tiseh karakler. De etkoapinisclie cischc-n bandf en namenhjik over des i)ivo2r van p trol : -u m e venais lar dbou'.Vprocftil; 1 u. De zui-yc ring van I-A Oostendjkseh-Hongaarsch gobded vaa Bot rneensche troerjen gnat oan het laatsti1 overac i»ol der dcor de Eoemenen be»*t gei.eud v\ gebic-ien in den Dria-imdeoàqek'. De bepalir cindelijk, dat Bœmoniô het •yervoer van troepen de. ; beudenen naa-v Odessa o-nder cpv'iebt van s>?oorwegteeh iek moet ordei -xwi- a, seb-, iisc-odig, om de veiliglsc*,.! fee kunnen hajir!havcjn van het vcivoer van groofco in Odestea opgetstapelds hdevtfcihedon jçmaa on d Wolga en de Da|eper en dan van do mon-Sriig van de Donau naar de Middenstaten, en dat wel wn'ffli-t op dezï weg de e'ndd jke Uooifei-aak va « de n door «ton vijaad om de Middenrip.en ge'egdén blokkade-i'ing vcilig wezé. WEENSN, 7 Maart. — Het « N« ue V/kar v Tagblalt » rnê'dt : De vortegenwoc<rdige?s dt-r n;in;?,! ri a- van bande!, geld\v<v.en ea arbeid veortivkken .yaaade^g oar-r fioe-mc-nië om daœr do ekenoniiseh^ beîangen van Oosben-arijfe te handhaven. De «.fgevaardigden dor regeering zijn Vei'g'ezdd van valanann -n der peiroieximindustrie. De vtîde u:et Finlasd. BEBLIJN", 7 Maart. — Hedanmiddag is het vred&sver-di'iig tn^sdi ' .1 >uitseMa."d en jf'iUland ahook ivefe baudele-en »ehoef-vaari verdrag, alsook oni bijv» ®cUjk pî oiokoel cnckn-ueak ad geword.'a. EEBLIJN, 7 Maart. — In ai tik 1 1 v&u-het vredssvex-ouig mil' ijinJe-id Wordt voi<klaard dat «r tuss-dirn Buifsebiand en Fidaud vesn ooi'iogsto. -• «ini be- aav. en 4, * de vei-di gelait - K) partijea besior^n zijn vooxtaKn in vrede en vriiendsçîîf.p. met eikamler te lcv.iî._Duitscb-lard ae! c • voor wo?k • dat de 2efi(sttu<digheid en de 0 i>.?h '.l'ikdiikhekî van îF'Rl nd door ado k>q en "rkend ■wordt, « .c». - a»! Fi da.(d g- an enkrd godeoite «n fcjn grci: ->,-b ed aan "o:n vre md Jand afs xw, resp. aan «■m u id -.n v ;'vi-ml ep gjjn terriixfi'iaa.t gebied »?-^ in, >.c. • - zieh met DiUi- eh! ■ xi t . -/aan ts hsbbea. B'o vov" **&» artdkii» bel >«( n h s we-l ropnemen cfef & plomati-8'.e ea ko. salaire batrefekingen oa«wdd«JÎJjk S» be>\ csl-iging va 1 hd vred- -veruvag. het wukraijliiicl» aû'.'ea van rerjseeding dor no?iogekoi>teti «a ooeiogssekar den, de hei-. -ilng ci'-r an - n pâ'ivate j-aeb- en, het «itvvi.'^ei.-a va.i ki_jg^gava)ger\n e»\ b«gâmjfc.« t mt'--ï'ae den vn h t vargo' ù.-a Wn bvvgea-ii^.e schade. Wat de staa.t-'-a. ardragen b a*; it, zeo «lilea de niet menu-vau kv-adr. zijj.(v. vifdragt'n toaschen l>ui;«eiiian;l m Jwe "huid d-eor )..einre over-.^: Sacxn;<ten vcryaagen wortlen, "i'.'dice in vea'band etaan met da nièuvve to.-stand.-ri, bàj-zo/ider zen or zco rpeodig mo.v-ii.k over t. -i baa ;• Js- <n selwepvaa.rtverdrfù- ond'arhandakl vvçiden. Voorioonit? woidcn de verkectsbeUvLkdgcn tusschen b«de landen ' door eau handds- en sc-b' opvaarfov.-nee;'&omst gei*^ g -kl. Wat Ida piivate rechten betreft si rien aile 00. iogs- 1 w> tten hij die b-vstigiug va-o dit voidrag buitjn kracbt. j De sdiukiverhoindi.'gcïL voden herstdd, en de betalu.g „£c.r scbuklige bedyagen, b'jaocder de op-nbare echakkn-dk-itst wordt liememen. 'Eaicinde de-.iTar^erUjk» «rbatie * • vast te stedeiiï zon er in Berlijn cen kommi^sie «an-enko-ineai, waarvan 1/3 der fodeoaehttrè, 1/3 .Fâancn fa i/3 enzijdigen zn!'.' n zijn. De onzijdigo k'deii, \wo. de yoor-zitter, ziîilon door den vooirzicter van dén Zwitsorfeben bendsra-ad aangeduid '\voi<doa, indien daze dit v. il c'ot-n. Fiiîjeho krij^egevang nen in Duit.scliland en d-'- Du-..tsche ki ijgsgevargenen in Finland zulkn zoo speodig mege- , lijk uitgevvissdd worden, de v«a beide parîijcn wegg -vof-rde oî gaïnteineerde burgers naar huis gezev.den : wordea. Dan volgea rr-bepalingcsi over de am'ccslie en het te-rngg1 ven ef h«t vei-vangen ran koopveaidjîckepvn enz. 1 Ter regding van do Aiaad -kwostie wordt bepaald, 'dat de op de eHa iden aang^gde vesting. a zced-rà ntcgelijk ■ zmàoa verwijdierd en d" voertdureihde niet verstorinng .de«er e'aande dcor eea bijzcndrr verdrag zmt gcr'geld wofdea._ De oridrôele stnkken inr b"vesti«iïig zoikn zoo snoe-dîg meg-e''iik in Berlijn u:tgew:ss°'d wôrden. Ter velî di-ging van het vi-adrag zm'len er bina en de vier rvisndcn na do b vestigiag van het verdr-.g verli- gcnwoOTd-igcrs ( dor verdBtygcJmitende par ijan in Barlija ?aaieakomen. S s 1. oade ïEœï: van Wuse-s. LQNT>EN, 7 Maa.d, —. « .C nîral Ne*. % » vemçemt ut ! KirtiVv'-Yoïkt'De Ame,-ikaan-'eb • Bénaâfc heelt Wilson ver-zoeht nog'tfifes te onderzeeken of de vredesvoo- uitzich- ' te» in Europa iski-. dicn gnnstiger ge~,vorden zijn. Wil- ' sou antwoordde aan den eei aat dat Éag' kvnd htm hefea é zelfdo verzo k gèdaan had, maar aoa Âmeii-ka. <îe beslis- s skg ovea-gi late-> h"d. Om aeh op de hoosrie van den nioawen 'oadanl in Europa te ba nee.n, aendt Wdson > te.-ae ledea van den se ae.; ra eon lid der ra^seriBg naa.}> i Parijs. In îed-'r g-eval zal kc'onU J-Iense zieh bij <1 zf-_ hoeron aanslaiten. De Toesiand fii'lltislaîid. ' ■ Tëkr.?5télKrs te giat rë:.ei-.î^uïg. PAEIJS, 7 Maart. — Een op 2" Maart te Sint Peters-bimg door dan Si.d-Pe tcrebui-... schcn nerichtgever van set « Jcuma-1 » v;v; Pa.vi.: i?ar z'.jn b ad gezoaden tolegiam schikloft d'e niet min of meer ft-egatige, ma.ar in tegerded • vreagdige epwindiag, met devr k-;e in de strastjpi te 8i-;d-. i PoteWbarg de b rient.-n va dea opJha-rsck d r Dv.-'-.-ahe ■ • troepen naar de hoofd .ad yei vaichi werden. Î4oodi*a men op Jiet Nevsk Broupekt veinani, dat d. Duits' ae ope-1 aties gesta-akt werden, -was de c :tgeoehdi,ng a .emeen. Sleohte weinig^ pei-tonen tooadea zich v^)hen-d. Men ho<ids: <1 Wait, ze komeu niet5 Zeodus zuHen <k? bols-jewjki aan het-feewied bl jven ? » Ak het nknws bfkeod werd geinaakt, dat de - Dviitaelièi's op skaï-, ta 220 Idiome- ? ter der hoeiakaid • to dee. Was 'c bevclkiug i' . zeerate, ■ . verheagd. N:1;'. a as warden v ijantUij-ko .legci-s zoo or.gr-diuldig verwachï. Rus. kehe r&zâMcQhngca. AMSTERDAM, 7 l.-aa-l. — 3 Me -rt imeîdtrde '« fîmes » ait Sint-Petersbapg, da.t de ie^Krifteii(klaloî 1 iioJ5<l te Sint - Pelersburg liai, ka ak r van' e.en hon.aci-f.nood aejsigoijoane \ heeft. De moail jkh d voev het a.anschaitoa van lever.smiddoien wordt n-...; grootar door de roofpoli-tiek der bo&jewski. Het is, zoo v-er gfv.oànea dat ti-" men* sc-'hen sema geen gei dhebben wanr-ier -lev:nsin:ddeJen te krijgen zijn eu omg k©e d il geîd lùtoetaald wowlen , wanneer er geea levez, mic't' len voo»haaden zijn.Van een ander.n ka.«t weigeron dv koop.k^icn het onder de re-gtoe-'.iug van Ba «adri uitgcpv ven papjergeld in on-tvangst :e nemen, omdat- zij het nkt lcuime ; uitwi&soien. BINT-PETJ2BSBUB6, 7 Ma---,t. — De avondblnden ; va.a 5 Maart beveatigen ht; bee'.uit van de ncgceiing, ::i'-t-age siaand-e het onder.eekcc-iea van den \T> de, voort 'c- gàan met 1'. rverbreagen tlar st»ats»'nstelingeu i:-aar àioskou, Nishni-Novgo od en Kazaa. Vaadaag werd be-.' :;oniîea met het overbrengea van het koinmissariaat voor bai te d 1 dsidiezaken, dat voor va.rkcer en voor gefclwfe* , zen. Y/ôklra zal -('.a i-' au: een ve-àdarin:?; oçenbaar malien, dat két 'rvc^stiekt noodig is, de hoofdstad raar Moskou ôver te brerigen, cii at he„ ofànogelijk is de hoofds ad aan de gnsi te latea wanneer Bint-Peteisbarg een vrij-i avo vear-kleard zal gev, or<i.n zijn. BOEDAPEST, 7 Xïaai-t. — « PesU Naplo » meklt ait Ween'u, dat tôt gezant vaa Oosten' ijk-Hoagaiijo te Sint-Pe. - i-barg Ca.jefan Me;èy, de vroagere gazant i» Eoma en aîeovea rd'gdç te Brest-Litofsk in a.amiie; king wordt genomen. FiïBuSCl, 7 Maart. — Aan he. ■ Harabnrger From-dtablat. » wo-rdt rit Btce-kholai gemekl: Naar ait Biat-Pe.-j-birag gesneld wordt, heeft da Italiaan&ebe gezant. ;aet hd pœE&r aei, wi.'ns vc r.rek vit -ena paskwcr.ti^ drie dagen moeat eia.vddd woîdea^ Zaterdagavoud S.'at-Pe-Éeiaburc? al s là^ !e vexbegeaATOOrdiger der Edente ver-la; an. Z:ja b.'doeàiag om n; ar Moeiman te gacn weard in de laatrta oogenbiikkea ge&tnit, cmdat de naar daar ge-vluehtc kovionie aan tekort aan voedis^sm: '4Iefcn is bloot-goateîd. De ïtaiiancn gaan waarachijnJijk naar Helsing-foia.BEES], 7 Maart. — Op verzoek der Italiaanfch" iqg«î-r.'ng hee't de boivi ;-raad vais Zwii a .rîa, d het Zwi ter&cli g'yanî-v ~ vp in 6in -Peterslnuig de veilagenweordigiiïg der Itaaiaa.niv fcdaagm in Badaud tôt nader bevei to.verironwd. In Sibeîi». GENEVE, 7 Maart. — "Over Pnrijs Werdt l'ii Wis hmgïon gemekl, dat befc etaatsdepartement »i de n- : ders dar Am r- ka«nsche. sîj-oorwiegkomnnssie iîi EuAiand h»:-t berieht ontvirg dat d<.- bokjevvîki begounan Lad.den md; de varaiol.ng -.'©r bniga- an van-cl "a Sibrdsela a spoor-ir;g- tnssehen h t Dcerba.ii née r en de Ck:r.ec'-d.1 gren zrn. D6 Amerika«n=«he g zant kan akhis VladivosU < niet be e iken. i» •BU1YENLAND. ~ CïniSCHLÀBB Uiivricse'dsg fan î dt-àTR|ica. I WSENiîN, 6 Maart. — D». .» Mene- Fréio Prette » mddt uit Lembéjg: Blr.dea van Kief beriebtea, éaib de O>'5o-a-JiMsoke delegidi® d» .©rpiichtûjg op iruîi hedb gcno-msn tôt 15 April van «Hl jeap aasi.d Middi®djken 30,C08 wagons graaa, 2,000 bcvro.au vlecsek en 1,000 wagors ijer.roogu fi-uit te leverea. Deaaentqa,en entva-ngt Owîira-jina lanJbouWmachin«a, ckmische proddkten ea ijzer. ^HGULAED De ïe.vachs kweetie. BO'PÏEEDAM, S Maart. — N;uur de « Nieiuv© Botter-damsch-.; Courant » bsric-hr de korrespond-nt aaa het padem-act van de « i>a-ly Telegrapn » eat een pogi-g werd gedaa.n, cm de ' don vaa bat Hooger- ei; Lager-huis ta W4mtn voor bel învoeircn v:ia ©an ittleratiei t-ys-,a m ia. hti Vereenigi.ee Koniaktijk voor het gev.il het larseb koavent tôt goen vers.aiidboudiîig leicE. Voorloo-pig wordt het slilzwijgen over het plan bewaard. I>ood Tfei ckn leider der îersche psxtij. DEN HAAG, 7 Maart. — De heai" John fiedmend is Vv'oen l.iagirmi'gea te Lomlan overieden. Iiij had de vo-rige week afea» hoelkandigo oparakc ondergaan. De over-ledene vvas eedart 1872 lider der Iersebe paitij ia het Engekehe parlement. ftlAKÏElJS l>s ssaaerliid. Do Eransehe minisien-aaai heeit het bsgia van den zomertijd ep 9 Maart bepaaid. Voere. cer eea besEssing . te nemëa, had 'ue regeer.ng er aan gehoudon overeen te kc-men m-et de EngeLscha ta Itakaansch regeeringeu, bea d-.de het vùérzeî/tea van het uur te Parijs, Londen en Borne gdijkfcijdig ta doan plants hobben. Met oadezii&g goedvîndeii i& den d&.um via 9 Maart gckozcu. F1WLAND De STOCKHOLM, 7 Maart. — 'Het hoofd&wartior te Wa-s.â m. kit dan 4 Maart n.enwe kleino uitsiagen duer Witte tkude, maar 00k een tegestkg. Ka een bitter gtvecht dat. vier uur dùu de-, namea de hekihaltige troeipên van F<av0''ak. onder beval van luite.na t Cronstedt IlyMos-unrnaJmy, maar werden naeatans door dan ovCîmaeii-tvgen vijand gedwonaen zich temg te trekken. Daarbij werd dooî; maobineg-ewee; vnur *ea met spriogsfeof gela-dan vo l'iig aangestokej, Waardeor groote verliezen onder de Witte Garde v.rcorzaakt we Vlen. EEELIJN, 7 Maart. — De « Ba kiier Lokat-Anzaiger » verneemt uit Kc-panhageai : Aa-ngezitn de gehca'e voor-r?.ad aa.ud der ba-k vau Pinlan I in Landen is dir bur-: f.Tlijke re eerira,' ta Wâsa, » daze, op gi-ond van dezo ]" deklci^fi-, overgegaàa iot.de wtgaye vaa papiergeid. De Dallsèhfi s&tie.6p de Abj-rls-eilanèe-c.. STOCKHOLM, 7 Maart. — E«r dréâdbericM uit Uel-' i-ii' Jors îïMÎdt, dat de ' Duitfcha ti*;w>prn laad.-.n op de A!and; eilnaaaOfi v Da bevo kia g ,derrh<creîdstad vrdaat, Bt-P eir-sbnrg in maaLia on daar tle.v. i k-\ • • .. .. . - .^J ., « 1.1 », (Ttr. l* -tu*.' ï-—- iâîfar l'U wa n 1 1 te voa-t nànr andere pfcsteen. fmEEïiiGm sTAma !îe ve M-a-dag n. LONDEN- 7 Ma u CcnUral Express » veiavetud Tit'Niauw- ïork: Bij de v- rkiezirg n in Nenw-' oik vaa g Maart we.den de deavokreten met gi00b me* acRrheid vc-rkoa n. In.revolge dozo ov-arwindng h bben d® demo-kraten nu de meorderhe id in het Hu s van aîé - vaûïdig-den.' ~ ' oëmjmsBËmcMTmL l£Qgà&SWG?rt iÏM, «- BEELIJN, 7 Maart. — Beiucht van bcdcïMiil<W«g: iviUJvjiSV laidJ. Lagera van kroonpnuo ^iuppïceiiL van i/oraien. Ton uoowi-w.cten vaa D.kfcmuiiie biao-.teu o^ae storm-afaoeàflge.i vas een aaiiv-a* op tvvo . t»ooi Beige**: befcetre ae -vea ."} er .c.eaeu s 114 m aakraa aan gevaûgciKU, oe-h■ avens een aanuu maeme- geWtran aaa buit Ditao t&iwg. in voie fromavakk-n leê ut ek gescuulbed»]v:gheid op. l!p eea zeker au. tal laa.iu.- n Àv..dUca wij vo., , aa.i-»«,e..e bi.wt gingan der Engeuchea af. '"Leg^.-ib van u u IXiiiecnea kroonprUiS; Op ta."vaa pinat: c-5i kwam het Fiaa .en giesebut drak in de weer. Ton noord-wedea van Avoconrt ùiongen oiz ■ ' asuivai. greepon tôt diep .a da Frawsone stdhr^au door au keea'den, na eea v.nhigen Ktnj, ea na tainjke sehu i-ho en te hebbein vetpadt!, met '27 f evaageneîi terug. Gisteren werden m i«dit;evcdi:en 19 vija.-ee.2jke vkegtuig-ea on g icabelfe Ions naar beuden g;»choten. Kapitem rifder v. Tu. ehe^ bahaauie Zijn a. e overwia-ning in de lucht. Eisgc-isobe vkegenieïs hebb.u bonnaen gcworpea ep ee* tezaiei te Tknireciitg en daarbij ttia gveot àaàt à! inwonens grUood. " Van de andave fi-oatec, js nielt nieuws to verrndden. BEBXiIJN, 7 Maart.. — AmLtelijk bciicht: Onze du'kbooe.n liebbeu op het t.oordalijk oorlogsveM aaderma ai -21,000 brato;on ha>iideîsscheep8ruimte ver-nield. O der de tôt zinken ge'b:a.ohte echepen Wuren 0. a. iiet Eng- .-eh bewapend ^.eomsohip « Whïteconr » (3,€3u ton), inet e^n iadaig kolen, ai.i-ook twee fcéWapEade sloomschepea van 5.000 en van 1,000- ton. Een s-toom-sehip mT.d erts ea heut aan boord voor Engeland. ^De cchïipeii '.verde.i voor net meevendael in de lersche Zoe getorpedeerd. BEELIJN, 7 Maart. —- Berieht van hede-navond : Vaa de kiijgsveldesi, niets nienws. OOi i)îl.vî1-a7;> :-d ^ lit WEENEN, 7 Maart. — B- riclit van hedeiimkkfeg: Gôen bijzondcra geiye-nrtea.aaen. FKAMrCHïï. PABIJS, 6 Maart. — isaricht van 3 uui 's nanikiringa-: Geiichuta.ktie, aoiaUjds hevég in de streek van la P001-pé io, m Ohamnaane ea m ee. jge scktors de* Vogeezèn. ik.a vijaad 1 jk© aog-ie.g tfig n de Maiarde-Mas&jges bieei a,.: rider gevoig. Onipaii «verni kakne aaa il. P ABUS, 6 Ma-aru Barich van 11 usir 's avends : Tamd;jk hevi^o bdrijv.gadd der' -frederaj/dche arUi k-ie ia de dreek van Co.-m.cy ©11 Bcima. Veriedtn naent volbraehi de vija -.d kle.ao pogingen op onze grave» van het beacii van Avoeourt, t.« noord-vve»tcn der hoegee 34 k Vm vunr laeid overaa den aarivailer t-égen. Cev«n-ucn, waarO-'Ua a een oiîie er, b.avea m oaza aar.den. V'an-tk g wl.-o vr.iîàgc befechi ting v; o ze lin eij -Je)' sti( : van"Avocott-b ia ten nooidaa vaa- Bouanmor'. eeveeht op vvraeliilieâide punten in Lotharingen en dea iilzas, dat bij'widea heyig was. Dea 5 Maart werden in den dflg 3 "Vijandelijkp yhe^sxn emJa.- -.çesc a.' -n -door onsT. toodsaa en 2 door enz® k»r ji&nueî». T£d 2£'.E, LONDEif, b Maart. — (Heuter.) Het «toM&ebrp « Caicyarian » (17,500 ton), de voormalige boot van ee AHaa-Stoomvi-ait-jfaatschappij die in 1911 gieboTiwd werd, :a Viijdaga. ht aaa dr Iersdie knst ia den irrc-nd geboord gewoBnan. Er werdaa btijxwoaa* <wsn aantaV torpédos op bat fcohip afgevuu-.d. À'aar veiluktt tulle de braaarming 400 koppsu eu bad het «chip Lovcadien 150 naatroztj.1 v.aa de «oriogsviool «a» boord. _ AMfe 'i.'ËEDAM, 6 Maan.. — Bajkt^i» cen Eeutar-be-rieht uit Loade.», vas k t geteipedétiiai siwmscbip « Cal-gaaian » aïs bewapenda lm'.pkruisflr in dienst eu zijn % dfioiern ea -40 mansebapon vaa de ba-niaiRjug oiâge-koiaen.OEMEMOD MiEUWS. ~ Baecbarins ge-siclen. — C..., Eogier^ra.at, had sae-chanae ic ccoop. Vvo'.aedag csitving iûj het b.zo' k van iwee pansemea die beau ton goesia> zaaic TOOroti-kten. Een rekflae !>..., uit ae K. rie liaa»., zeu gra^;- een gioote par-ti.i gekocht hebb n .0... naai ai wat hij aan saociiaune bezat bijeoa en voig-dia de tvaea pertonàa. ia de Kailc-straat kwasien zij <e» pror-fiokaul binnen waar ze dm koeper vonaeu. p© koop werd <«»tchea O... en D... g&-doten die, e-m de saceiiaiine te onaer&odv n, naar zijn kamer ging en noterai* <jk niet teragkeerd •, maar mte-gendeei door -de twee ka<r!s gavelg;! w« rd. C...-etdde daa 00k vast dat bij bediegcu was gewordfn. liifiËi. il f issiea ■*> tSTHER DELÏENHE ©sa S k. v'oîksigetiwuwïjMt-.g ^Fo<ies«£ergèies)»iss« BsrKlietf-si, — Twac keic.s giegen giss.ejvn*ia eu t magazija va» tdpak- ea dg^rea van M«?r. VWve h..., Pianteks.rafLt. Terwijt da ce-<é <k svxnkmjufeer m be-elwang bï kl, maar.ct© d.; auder-e zjiii meesUr van ée ont-vaugst van dm, d.ag en tJOOO sigaraUen, waaina zij de \lue»t ; aman. Didat-ak'-ii in de vaediDâa-rnagaa-jnsai. — D-e g,ot0 tci.o droge crwten die Dinsdugmorgcu dcor we |»iii*:û van An-defir.cht werden aangesk-gea ia éa Donnyçtraa.t, werdeu 's naciits gtsiolen mt he„ voedir.ykomi. eit Vrai den Leu-vecschon weg. — In lu«t_ Nationaai Voed.rpcomdeit, m:<ga«ga der Halien van Els-ane, \fèràn ia d'an naeiit 30 rantsoi nen van 1 kg. 200 eu 20 raaUo'-aen van 600 gram ïjp.t geste] en. | OAQBLUrmQH J ia.- Q à ïd 1 sij &<î U t iu AVo iiob;.K a iiooit ci^ai WKit .ai' gv/aen air; «^t.aad dom, boowe! aa spvea-.^v. ja,„ ^aa.-i «•. .1- a.a,-. ... ..o lia Oi^ 11 dco'd Va» eea boaiug à•Jwa.ar".;g^a iaiiu«u«-i an niet e eau-d g stmmtoitje ai aeu verti Ua koas werd gt-venuea. le.., moesben we m n'ava* gvv-ai te.y ven, eai-t jiij tiiamMS su m is in zaice.«, eu éat oaui wu net -wv&ii-vvooru gej-jit bo^ifc waar net ^a.a, uai nten eea ;.ou- voor gt-vii Ov.tijU mu ,'j.euGtLtai. >■ : ~ .a We-au M. r iltln •ici/ wojiu « duw » ui.gevona a. -a" iiift. n ev wd «.tns over spit'Ken, meaj- daa., i-.-agevoig vaa een eon -g, dk ia nslaax ».ia gisier «o me.-loi' v. . tituj^eni su zijn. !6oo a a..- a.aai ta- ,m re^aiu dcai ira- >-n >■ _ ... .-..ttn-deu, eu> bJvVijsea oat car te as van t.ai »ap mi.-Ot'ui^ kan wuririn geiuaa 1,; en csat bat .1.^ caaoo-tag zen zijn, «aar op ■- jti r-a, e." périt ;aai 10 t;aa.\en. beuert taaigeu t>p. ^nade . rte riji.gev.'or-t.'en bot. » t-a da auMickj.vO grouti igeutuii^ t.cel u.i van ee sm ai.iienn-waldu op uku Wiii a ; «ou zt tei.-n ze in àe g<.m. aaïa^c-•fiuirea. vv'anaetr ..u ae l>ui i-.eae -oveiittua ami t n gt-ineaUtabO'tuai opiege zeic-ia a weaacn te latau uitvoe. en op net g-o aga-.a.atl der g«n vv .8, eau ;aiau u oorpi-fjazen aanita ppen bij he. Kt- 1 ia■ koni.wuX, ont oen -'eed Uor gssijèeiitte» doodg-awoon ctwingt «as 'werk te ver-rïehtTa zo-4er de minute ve geeui.g. ïaiiB op iae.ed gOiïîSd is - aa ©en NVanto . ai j iraa.a. - , de lui a u.!© g. leoHKii.n end ~r tov-icb: van eea. ucîaai, t.. tvder beeùat zacii tiau ut dat et gèv, .rkt Wordt voor ue iran-acne oiorneid, d.e boa ^a ioo.^u op haar a aubnev ,u wr-rneidti zoo kome nd tà.n aa& va., «ximuge gt-.L.aï. u geuae.at wortia dat ze geeei hua btoou vert.iei.-ta, «lui.ae-v/et z© eig.id jk voor ti ■ grmeee.io vvarkea è 1 g'- u olm aeu unit. V'jrgoedmg o»t. .> n. De art bovçn . aa ze verpLicht z< il toor aun gereedschap te /.u-gCa, zeonKv on.uakc bel icomiieit hua die sieun, due net oten van Imu gc.2i.il. Da. mag wej ni • ; het Provint: ;ai jae.ar.u-it, hèèit naar ret'da matadeae m Jeu verzet- tegeii aa v,ttec-kend, maar ee nus-t niikea blijven ve=ori r^staan, m de aturnpers btijveu voortweikeu zuxaier loon, uit vi-eesudat m -a ne.', uitheagcren zal î\aar mij ait zcer varuonwbai'e bien ver; >'d e ucir, is Ci- éditer leg vv»t erger;,. bomiiege wigeK.-ae-aei's ud de Keaipaa lionden op xlit- oegt-nbnk vergatti-ngva om mid.'ue.i'n te zodian, tGa tia>8. da geî«éïine?».-sta .n zco zeo weii.vg mogelij'k. bij e n su un te coa-n toaj a«sen. lj -t doel van dit gefeock&ioe.s 'S, de loonen te veri-agea; namers, wancer il g.meeuie bij tien sieun nog wat toe-getft, ean wo^geren sommigs werklkxka te gaan arbei< lUn, a» igaineu voor <i-an zv.a:--n ariaeid dikwijii rfeents ,cn «i tweè xiaaf: daags wordt fcetoaid. Ook «u is met aka vc-:ondraungvn ia «trijd: het Previndaal Kemitdt heeît een be=luit ui.gevaai-digd waarfc.ij niet eea werk-inau, veupLc-in kan worden te- axbeideti aan niinder dan dïi e fraak daags voor dea laadbo-aw ©u yrer Irank daaga voor de nijverneid. Betaalt men hesn màuier en weigert hij le weraen, dan mag h&i plaataelijk komiteit hem sdjn steniî niet oBtt.ïvkken. V/aarom maken de wc-rkîi den op den buiten gee , ge-bruik van het reciit, liât han door het Provineiaai JÎo-mikit gegev n woidt çm ».€t te w«i»;en aan een frar.tk darasV Wo weten maar al. te best wat het is, op een dorp van zijn î.cht gcaaruik te wil-len ma .'.en tc^enover degv'ï.sn, dio.ze.ts oeschilcken over hd fciein bec t je voc:dsel, dat aan de oàder sL-aandan v-arstrrtrt wordt, Het is » s» tacts vooj uiiiuasgci'.--/, Wolke dio siakk"rs aa.azct om voor eenige .- uiver» da.-.-?s, zich vûor rijîy. . weraea {joeiva n 't zweei ta zti-lcîi. Zuiko tôt na. d< . dunen de te meer V-cgeo het hoofd,^ idaàr wij iederea dag m o: a. hooidstad zien dat de hee-îén laîitiyouwers giof gekl komen vcrtere>i, eu het sorns oavoorz-.ebtig-weg kit en ainement door stvaatdcerneâ», ea vinden da=. het gcld g u kleor heeît ; - n we vrageri oue de a af, vvaartoc die abnai'ht der bcaaren cm bzes-gon zal, uidic-n 1-un ir. het uiebuiten der werkkraoiîtca vrij spel gelaien wordi, vaasieer ze nu Jkfà cp liun werkîied- -C de uiitiiortgeri-agaKteahode te passen. H* b patteïa.vttl bdbjÉ^- dît de> fc.ad; de ijniteabewoner* nii-ien etrkr.g de hund n op'de rijver- . id — ta "t zal er nog erg or toegaan don ©oit d. rc»: atal demokraien het-t. or utn 00 leg duvfden droomen. zksv'r: <■• zija endet.--:-«ad'n, d.o w»n te varkati, voo.ivd in 1® stt tkn, waa kiu;i_ geiegenè-. id wcrtli gege- , ven om op oiv.editvaa.rkge vvijze bavera ejtstea te 1 :> kom e.e wô fcejîb«1 t. cen varia psa fcje gy n, wat ?eer kmik^r d»! >»'• Ma* waar, tege&over .de betirci-.giag Ki"r, (feu ha..sger, anuo s dtktu *00^. e o ir&"k (ksga ga^a nev.dw '.en b&t« van b®<- :ea die aaat de hoofdî sd hua geut kcanea t© graèbe? jpo&ti, dssr viud ik dat er e«a wai ie.esta,nd .aat, waaîtegen met alw Hiidd.lan vei-ztî Uient aangec$ke«d. BTAi'. Se JAARGANG. N, fiT PRfJsà : . 6^CENTt£M. ZATERDAG V MAART 19î8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes