Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

237 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Juin. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/v69862cd6k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' 1 il ABONNEMENTSPRUS : BInnenland (Etapegebied uitgczonderd), ti *.50 per ifwartaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) tien wende zich tôt de postkanîoren. v OngeYraagde stukken «rorden in geval van oiet* opneming eukel teruggezonden zoo ex bet uoodlge poito U bijgevoejd. Hoofdopstel9er s Dr f?enê Be CBércq HEHEEU EM UEDAKTIE rewyscîaelstraat, 9, AnderSecht. S PUBLfCITEIT ■ ■- 75, AnspscSîSaasi (Sears) ——J tSIkc raedewerke» is'verantwoordelijk voo» feâtgèeô bl) sclirljft AANKONDîGiNGEN worden aangenomen i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. ?ubllciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. 00RL0GSBER1CHTEN. DUIT3GHE LEGERBEFJCHïEî? BERLIJN, 27 Juni. — Ambtebjk bencht Van hedeniniddag : WESTELiJK. KR1JGSVELD. Legergroepein kroouprins Rupprecht en Duinteclhen'^ kroonprms : De toestand is onveiranderd. Levemdige bedrijvigàeid van den vijand ten noorden yan de Soarpe en de Somme, ton westen vain So.ssons en tein zuidwesten van Retins. Op de kathedroai van Reims werden herhaaldelijik vijandeilijke vvaamemejs opge-merkt. Gadurende dein nacht nam de ge-scthutbedrijv^gheûd oak op het overige" front fcussch;ga den, IJzer en de Marne n-aar aan-îeidins van verkenniiings'gevechtan wederoro toe. Legergroep . von Gallwibz : Op den oostelijiken oever van de Maas de-dea wij suksesvolie verkenningen. Ten noor-ieui van Satot-Miihieà werd een bevige aan-val van den vijand afgejdaggn. Uifc de vijandelijke bomtiardeereakaders, welke tijdens de beide jongste dagen ten aan-val op E-arlisriudie, Oifenbuig ein het Lotharing-solie nn.;jverheidsgab.ed opnjkten, werden vijf vliegbuigea. afgesohoten. Onze- boanbairdeer-esikaders vielen giateran Parijs en de op den weg djiarheeu bevmdende spoorwegkruispun-ten en -yiieg-pleine^ des ®#nds. aan. .Luiïenant,.lîiùnoy Ddliaâd-i:'ara 28 oveiv - * BERLIN, 27 Juui. — Ambtelijk bericdit : In het noordelijk operafoegabied werden door onze duikbooton wederom 3.6,000 bruto-registerton vijandelijke handaisscheepsruimte vemield. Twee stoomsûhopen werden aan d&n weabelijiken uitgarag.van het Kartaal uit goed foeschermde konvooien weggeschoten. BEKLIJN, 26 Juni. — Ambtelijk bericht Van, hedienaivond : ,Van de geveahtslronten, niets u-iemvs. OOSTEIÎEÎJKSCH. WEENEJSf, 26 Juid. — Ajnbbelijk bericht : Op de franten ten weateji van die Jfitsj was de ^vechbsbedrijvigfheid in de iongsbe dagen wedercmi ievend gei-. Op de Zoe^iia-heiiiiig BioeiffeQ wij gter'ke doc*r hevig- gedôhutvuux voorbea?eidcte jiaavallcn onder zware vcai.e-aeq. voor den vijand ai. Op de hootgviaikbe van Asiago, tuiasohen de Bçenta en de i'iava, ver-liep de dag van gisbèrein wezemli-4k rust-i^er. Seb verbibterd sbrijdeu van den 24 Juni in voor de Itaiiamen meb een voMedige neder-laag ffeëindisd, wat het du dolijiksb bewc zen wordit door het feit dab m de :îavechcs®obiP-den, waairia Jjab meesb geivoohtien werd, op den Asoflione en den Mppte Pestika, onze den vija/nd aahterwlgiende aldeblingen grooie vakken van aijn voorste lkiiies in bezit namen. Aidais zijn, danjji zij d_e dapperheid en het hoogharbig inspannen onzer :.n oirgebirokem Mveohtsikraoht strijdende troe*iea. ai.'îe lta-îiaanj&ohe pOKintson o-m heb op 15 Jiinii verio-ren berrein terug te nenien. bloedi^ misMct. Bij de iegeirgroep van veldahaiarschatk von Bocroevic geen bijzond:ere seibeurtenissen. BULGAASSGH. SOFIA, 24 Juni. — Ambtelijk bericht : Macedoni&cih front : .Ten westem. van Ocuirida hebbem onze voor-uitseschoven troepeu door Iiut? vuiir steike Eransehe voebvoik-aideel "ngen uiteeiigejaa'rd. Aan de Oervena-Steaia en ten oosten van Cerna vuuraaaivaillen van deri viiaod. 'ion zui-den van van Hoesa on ten wéatèn van Uni-ran was het ffesciiiutvuuï kin^q beide ka;i-ten tannai'j,k loveodig. In de streek ç: r gfceUaoK ten wèston van Serras namen onze patroedej'S Grkelksçihe sevangenen. In lie! Yardar-dal trof cas anti-luc£tvaa.rlgcsotiut een vijandalijk vliegtuig, dab brandend vôôr onze loqpgraven neerstortte. TUÏÏKSOH. KONSTAÎTTIKOP EL, 25 Juni. — Ambtelijk bericht : Paloabina-frotnt : Er heersoiit serin« geschutvuur. Tea oos-ten van de Jorcinan we^jen door ons storke vemk»nini'nesaMieelin«en veidroven. Du aa^vai van rebefcîi op PLedsjas on aan den spoof-weg in het vaik van Àmankaiat-oi-iiesal nua-lufete, dank zij de tcgenar..,vaiien o.îzex txoe pcn>. Anders niets van be-iang. FRANSCHE. PARIJS, 25 Juni. — Anibteijlk bedchb vao:' 3 uur 's namiddags : Beïioordeùi de Aiisne i.s er, na een hevige bescili lebing, een granàatgevécht geleverd m die sisteran door oas veioverde steïlmgen ten noordoasten van Le i'cxrt. Onze ti'Oicpen héb-ben hun front onveranderd gehandhaafd. In de streok van i'averoMes en Oorcy was de ffesehubwerkzaamàieid vrij levendig. In Woevre en in Lo.t<haringen hebben wij deze ovarvallen gedaan, die ons céji twitttàjçfcal ffervanigenen hobben opgeieverd. PARIJS, 25 Jurn. — Ambbeiiljik bericht van 11 uur 's avonds : T'ussohen de Oise ein de Aisne hebben over-vallen ons g'eivan<;'enen opgeieverd. De ge-scihutwerkzaamhed was levendi? in versoiîei-dene vaikken bezuiden de Aisne o. a. in de streek van Sitly-la-Poter.e. ITALIAANSCH. ROME, 25 Juni. — Ambtelijk bericht : la den loop van den dag van istoren hebben de dappere troepeu van obs detrde legeir, na de u-iterste aehterhoede van den vijand tôt den terugtooht te hebben genoopt, den g'oheelen rechteroever van de Piava Spi:<ea'w bezet; z'i.i najnen 18 officieren en i,607 man jçevangea. In de streak van Tonale habben onze koene Alpemaoldaben bij een gasiaâgdea overvad, den geheelen vijandiplijkœç voor-iiibgeischoven posb )en,- zuidoosteii van de Punto di CavaJjfeo vernieasterd. Og de iioog- vaagen gencmen. Op het gahéele front noordwestelijk van den Grappa hebban onze troepen door kn'.jgs-verrchliingen, vengezeld van ee*i kracthtige ffasohulisamentrcîk'king, dëâi vijand zware vei'liazen bo^acbracht, aaiimer'kelijke ter-rcinwinst verv\ eizenlij'kt, 7 oiïiciei'Oxi en S26 man gevan.gen getomen en. 16 machinegewe-ren buitgcmaafct. .'X'usBchen Ka>-^ Sile en de Piava hobben wij onze akue schitterend vooïtffezct en heb door ons bezetbe gebieil ui'teebrc'd. Onz vliegbuigen hebben tijdens den dag en r.aohl van gisteren kraehtige bescliiebin-gen ten uitvoer gabrac-hl. Deij 23 en 24 Juni werden nugen vijandcdijJce tœsioikn neerge-scho'ten. , EîTGSLSCÏI. LONDEK, 25 Juni. — yLmbtci.ijk bencdit : Kanadeesehe troepeu Leoban gisteravond bij A'euvillè-Vitassie een g-a&lààgdOn overval onduinomen en 22 gevangenon .aLsaîied'e zos maciiîi ii vew Cien hiee teruggeiuraciit. (Jok ten zuiden van de Scaipe haoujn wij eerj-ige ge-vangenen, gemaakt en macnineg'eweren ge-noman. Va,..nacih;. was het vijaoal-.ijk géteout mi touw tussolien.. Vidors-Breicnrifiiux on Mor-lancourt, ton. zuiden. van Avion en be_n westen van Merv.^le; zij maa,kte eon ruim ge-bruik va:i gasgranatexi. Overai iJders, nioUa te melden. ALLERHA^OE BERiCHTEN. 2iigeLche verovoïlagesuchi, BERL1JE', 26 Juni. — S r iiarry johnston, de Erigelseho koionsaie poiitikas, doet in de « Daily Cnronueie « net voo'rsbei, dat de En-gaisehen Gtibmtor aan. Spanje zuilen tei-ug-geven. Het bezit van Uibraiter zo'ii, ingev !ge den grooten Ypioruitgang op het gebied der arbiiiterio, xcoi Erageiand tocii oohoud'baar zijn m gavai! van een oorlog met iripaaje Voor het af&taau van G-ibiaitar aan bpanj© zou Enigeiand cc..tor Tand^jer of Keu'ua -n lUarokiio in plaaès moofcén Krijgen, bij voor. keur éditer 'i'audisjer, omdàit clat besteme. s eén brug-gohoctfd te oruem eu iioi bègia vaa der: Afrhiaansclicai bransikont.àentalèii spoi-r wck, die Lonàen me Kaapbtad verbanfai zou cvçr Spaansch en Frarsah Maro-klco, don Eran.3olion Traita-Sanaraspoo-i ^vog en du ove-rigQ iijrxt ii, die l'eods rnoor de J^ngp-.s lie, Duitsohe, Eraaiseho\i?eigischO on e Portu-goasche regeoijiy en de re.geering van .o Ziud Amkaan.sehe .l'aie aa:gelegd zijn. Sir iiarry nc^mt aan, dat Eranlir jk zijn aamdeel in Tand.ijrr offl vpffe redaaon zal wij-kft opgeven. l'.'jgéland zpa in Tanasjer ! iefc slochts een veiiige liavcn vcor tk' Engeds:uie | sohecpvaart aan den ingàn^ va:i de zoaitraat : hrijgen, maar ook cen sti-ave/ische sioibng ; vaa bijzonder gewieht in de tol'fcomst. 2a s&bo'Oïtcaisses ia Oost jlu.:and. MOSKOu, 26 Jura.. — Vcrh^x-a. parsbt-riéhten ;-ou de ontvluchte «rooivorst MichîaîJ i AiOXiWjdrOviifej zth aân het hoôid der i'i"u- we Sibtirisehe i^geening geplaatst hebben on een manifest aân hot- iiussische . olk uitge-vaardàgd hebben. In de stad Tambol is uf> i-uat iiersteld. Er werden sterke 'isjespsehe IvciKilîjken-trO'epen iaaigt, wén &ncor\\eg Sys-lanrYViasana oipwCime.rKt. De la.mdie van den tsaar zo-u naar Perm overgebraciit zijn. ii,et veibliji vaai don vroegeirea teaaa- is, volgeii» bei'iehten dor. dagolad'en, onbeikend. De be-richten over zijn vermoord ng te J akateiinen-bang nemea jUP'S. AMSlERDiiii, 26 Juoi. — Volgens een benoiib uib Moékou heoben Lecin en Trotzki in naajin der vokako®miS38m&en het basiuit-genouiiien aan ae <toig0auwdé îaaiisehappea van het roode loger maandeliiLks 50 rci'aoel scttdlij toe te kennen : mansciiiappeu welkc voor een. farnàtie te zorgen hewoen, ontva-ngen bOO roecei. Een tvveode L>euït beveeit de aoroeipiinig van aile ni 1696 en 1S37 gaboren Wca'iîii.adien. 2»'--j zouden vooa'.oupig oi \ oort-d<ui)&dd in. oi bij Àosfcou hun sbajidplaabs hebben. Tôt besti'ijdinig der tagen-revOluti© werd ér een bijzondere konimistùe gevomd, wetike den naam draagt van komrrussié tôt verdiedigmg van de sovj«t-overheden. STOOkiiOLM, 25 Juni. •— ln oen ananifesfc van den Raad der volksikommiissarisseta te ALoiakou wordt gezegd ; iiet is onmogeiijik de niaoht van de sovjets teigenover den honigersno'od te iaben kap tu-lceren. bit de gab.iedea. van Zaaiuàn, den Boa cil iLoeban. woidan cersidaags ontzagiijKo voo.iTaden levensmiddalën kt hat distrlkt iiostcou ôn verder noordeilijk argezonden. in-..^issahe%-^fldeoiisLand in bibei'ieoaaerdi'.aii-t zijn. Dedlvènisniidicl'ekvi aie onderweg zijTi* * zullen hun besbammiing bereiken. Um dit pian te vervvezenl'jken en voor aitijd het streven der reàktioanaùre bourgoisae om een chaos en een offnweateling te verweEkeii, te fnàilken, neer.it hat voik de volgen.de maabregëlen : Gadeedtelijike înobnisatie in het Wolga-ge» bied, den Ot-raJ, Siberië on het. aan den op-stand grenzende gelbied. Aile plaiattseJijiio soviets ocionen een strai>g toezioiit c> de buïgers, îîm eico sainoH.vpana:ng mec.„ »-genloos te oiidôrdrukkoii. tjîwezou ouioerca oie éerlijk aan het herstel van net sovjeu-loger gowerkt hebben, gca.eteii vodedige sUalîcloosheid en beseiieimmg van de sovjet-overheid. De sanionzweronde oliieiereu tester, die inedcpiiclitigon zijn van btorpadUci, Jvrasnof en de.n Siborischoa kolonsl ivandï, worden zonder gonade tereciibgC'Stald. Da tosstend ia Bussîseh Kareiiê. STOCKHOLM, 26 Juni.— « Akoablaied » daelt mede dat een uitgabreidë. bewegiag in Kusaiscib Eiiroiië is ontstaan tegea hei jua.s-jowikibew.i.d. Oione\.z zg?a door de opsLan-detogen genoiaen zijn gev/ordon. Een op-roop zou aan i'indanu gênent z-jn ge',vorden voor hat iefyeren vaa \vapeas. Hot is klaar-blijkClliik dat er in EaiXiiio geea bolsjewis-■si lis heerschappij meer besbaat; mèn in ert hier te doan met eaue door do Enigelsoiietn op touw gazette bc»wuging die zoowol tc'gen de .iiolsjew icL agceriag als teigea i'iniland ge-r.cht.is en zioli voortduiond uitareid. Oio-nctiz is een der centra van de Entache pro-paganda.In Ocst-Siberid. SINT-PETEKSBURO, 2i Juni. — bit Vladivostok. aansekomen betricshfcen bevestigen dat Xsjc&jiscû-S.ovakschc re-imenten ter sterkic van 1-4,000 man in Vladivostok; aan-gcikomen zijn ; zij hebben de sovjet-overheden van hun ainbten oatheveii on rte ieiders der b oîsie vs|en aangethouden. Ingriioea dor «calUeerdea ia S-beriô. GENÈVE, 26 Juiw. — ijo Eransche nunis-ter Piehon zou in de wandeigan'Ke.u der lia-nior niedagadeela looben dat; Vvilsbin zujn toe-«.auimiGK .tôt hoc iiîgrijpen van japan in Si-oerie gegeven heeft. LONI>ÉiJ; 26 jjuni;. — Het iieute.rbureau vornoeant uit bevoagde Japa.nsohe bron dat het bericht, volgens hetweiik or cen besUs-sing is genosneii in /aiice Japaa's tusschon-koasst in Si'barie onwaar is. Is de es-tsaar vennoorcî BERLIJiN', 26 Juni. — Uit, Eepenha,gen vernoanen de Ber.ijnsobe bladoii : Eon hier aang;<kpniea Russisch b*ad bevat hot b^nolïls dat de , nx^-ei e i.-aaf m Jesàio-rineiibuig veniword werd. in de -'.tad zou er o gen: .theict ontstaan zi4« daas' er ge-rudhten liepèn dat de ^ijeajo-iSloyaiiisenê troepen naderdeu om dan tsaar te bavr-jjàen. liiA: op zou een .ipldiaa>. .n het hti's van den i ex-isaar; gedrougen zijn en hem met een ro-l vouver dood g-esohoiteu hebben. EUiîèlaM vveigert de kiisten der IJsaee te ontruimen. BERLIJN, 26 Juni. — Volgens Beriijnsciie bladen beirichten uît Sint-feteirsbuîg, ant-woordde de Engelsohe rfegeering af\vijzeiid op den Êussisoliun tàisah de knsten der iJszee te ontruimen, daar de sovjet-rogeeœii\g niet in staat is de Engelsclie belangen te<gea den toenemendein Duitseben inivloed te b&-scharaien.Het schoolwoezn Li Oelîrajiaa. De Polen in d>é Oe'krajina z jn. bozig met het inrichten van het Poolsche sohooivyexfrn in de Ookrajma. Binpgniisai'b worden ruim • vijfhoaderd volkssohoieoi en twintig soholen \oor middelbaar onderwijs geopead ondaniks , het f?ebrek aan sohoodbooken en aian ge- ï Bchifcte" leéria-acàten. . ». 1 Al deze schotan zijn uit parbikuiliere. mid-. . » defcn onts;taan. in K.ef werden voor de jeu d ;; aldiaair universiiiteits'lairaussen opgfericht. Orn' M hot hoogere Poolschie sehoodwezen in Oekra-jina een vasten grondslag te geven, traclxten ?■ j do Polen _do a-eiden voor heb Pooisohe Lys ® coam 'in Krzomionice, die door de Eussisc'âê regeei'ing in beslag -aomesa jvirdôn, terug te krijgen. Jm i>e reglemenieeriiig van den verkoop vaa levensmidde :ensurrogaten <5M in Zwitsoriand. BERN, 26 Juni. —- Voor hat ook in serland staads grooter w ordende gebrek naéuarlijfke levensmiddelen is hot beteeik?1® ningsvol dab ihans ook de iiwibseré.âM® 5 <?f5a hK^eft gentopian; w?ar.-:".; bij deh verkoop vah oraaitaleiveinsimiddeieQ aïhankelijk gesteld wordt van de vcvoraf-gaEuideiijike toosteanming van het Zwitser-sohe valksdeparbernent. De toialatiag moet gew.eigerd worden vanneer het proàakten betrefb van aatihygienisohe en ontuoeilinabige samenstoïling, die sleohts oene "-eringe vot-dingswaardie hebben en die ondiar onjuiste of bedneiglijke benaaningen en aan hooge prijizen in défi handel worden irr-„racht. Sleciite vooruitîiclî.iea in iMacmarkea. Do in Iteneanai-ken heèrscheade aanhou-donde droogte heeft de voo.nutzdchtea op een goeden oagst. sterîc doen venmincterco, en de ontanoediging doat zioli reeàs govoe-lon ni de laadsbon\vkringen. De huidige on-gerustheid wordt des to meer gerecli&vaar-di,gd als de uit lsrcorwol» on Zweiden iiige-koaian benchten mododeaien dat c'uo koiudo in deze buursitaten bolangr:i,ke schade toe-gbaraoht heeft aâfi den iandbouw. Ton ean-do do bevolking eeu voidoende bevoorra-diûg to verzekeren, kemt dé regeering allon uicvoor van vorsohe, gcdroogde on in.„T-niaaikte grçemben te verbiediéo. Ba oc-ïlog en het ïlagelscho gebccrtec^.oi', Uit Eonden wordt aan > Le Matin » ge-meld dat Sir Bernard Malieit, iiégistrator vaa don baiigerlijken stand, oene kanferentîe ge-houden heeft. o^er « de gevalgen van oen ooi'log volgens de stafcstieikeç. « Hij vei'klaai de dat enikel voor Engeland an Kalas, de geboorten die in 1913 881,8/0 bedroegen, in 1915 op 814,614 çeyailen. zijn; in 191b teekende men een nieuwô daling aaa mat sieohts 780,530 gefooorten. Deze betîT«-kelijk geringe veiTmindering is toe te sohrij-ven aan de \irhocging van heit aantal huw?-lij-ken in 19lo, dat hat reoordciijfeir va» 3b0,8t>5 beretikbe. in 19i7 daaiden Je geboior-tan op 668,346, hetzij een veiminideren van 24 t. h. in vargolijiking men 1913. In Eng-e-land en in Kalas, is het verlies van 650,000 kindieren en Sir Bernard Mallet geilcoft daé het gei'uimen tijd zal dunen alvorens da ge-boorten het cij±e>r van vour den ooi.og zut-len baroiken. Hot totaal vorlies voor Eu'opa' bodraagt dicntengevoige 12 milboen kïnde-ren. De oorlog vuit de graven en maakt de wieigen loeg. Op liât oogeabilik, beweord Sir Bernard Mailet. kost iedere oor ogsdag 7000 kiaderen aan . Gioot.-Britt'anië, Era^rij'k, ItaJië en de MiddenrijEen. Een Zwitsersche stap ten fjHiste vaa den VrecLe. BERN, 26 Juni. — Het kabholiakei Vrtldtes. iostttmib voor de verzoening der Voil'keren te Ereiburg (Zwitsorland) heeft den Nationa-ien itaad een uitvoeri^ mémorandum toege» zondan. waarin heit den Raad verzoeikb ii€.b mitie.tiof te manien ton gunste van den vm-de, of :n vooirkoinepd geval eea deiTgetojikea stap van andere neaitrale landiein t© siteunen. Hat Instituât ia van meendng dab het oogen-i blik gekomon is om Q§n dergeljijiken stap te ondernemen. Sflejaargang. — W. lï'-l, : «.» Ceniiem Vi-igciag; t£^ï Jwnâ 1918 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes