Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad

694 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Août. Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten Burcht, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Zwijndrecht: nieuws- en annoncenblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sv51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZGJNDAG 9 AUGUSTI 1914. - rr 52. — 31e JAARGAJNG. GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS 8ii van het kanton bestaande uit de Gemeeriten Burght, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschijnt geregeld aile Zaterdagen. Abonnerneata n kunnen het heelejaar doo: genomen worden bij den driikker-uitgever. — Abonnementsprij s; vooraf betaalbaar perjaar voor de Geineente 2,GO fr. Franco per post yoor geheel België *r. 3,25 ; voor het biutenlanc fr. 5,50. Het recht, annoncen of artikeien te weigeren, is yoorbehouden. ïïnkele nummers î» centiemen. DRUKKER-UITGEVER STRYBOL.-VAN H0EYLAND1 VRACENESTRAAT, N° 6. AANKONDIGINGEN : 20 centiemen per drukregel. RECHTERLIJKE EERHERSTEL-LIKG 50 centiemen per regel. RECLAMEN, enz. 1 fr. per regel. Aankondigingen brieven en correspondentien, moeten vôôr den Vrijdag middag ter drukkery besteld worden. — Aile ingezondene stukken moeten geteekend zijn door den schriiTflr. — D6 strengste geheim-houding -wordt gewaarborgd. DUITSCHLAND VERKLAART DEN OORLOG AAN BELGIË ! EONING ALBERT STAAT A AN 'T HOOFD VAN T BELGISCH-FRANSGH-ENGELSGH LEGER. Ons Belgisch Leger geeft verschrikkelijke neerlagen aan de Duitschers ! LUIK MET ZIJNE TWAALF FORTEN HOUDT ZIJNE VERSTERKING IN EER ! Wekelijksche Almanak. Maand Augustus. Zondag 9. — iodt" Zondag na Sinxen. H. Gaugericus of Gerg, bisschop, evangeeli-seerde in de Ve eeuw de stad Brussel en hare omstreken. Maandag 10. — E. Laurentius. martelaar, diaken van den H. Paus Sixtus, werd in 261 gemarteld te Rome om zijne heldhaftige liefda-digheidswerken. De H. Kerk vereert deSen heili-gen op eene zeerbijzondere wijze, met vigiliedag en octaaf. Dimsdag 11. — EU Tiburcius en Suzanna, echtgenootenmartelaars onder keizer Diocletiaan. Woensdag 12. — E. Claras, maagd, eerste geestelijke dochter van den H. Franciscus van Assisië en moeder der 2de franciskaansche orde, is beroemd om hare buitengewone devotie tôt het Allerheiligste Sakrament. Zij stierf in 1257. Donderdag 13. — E. Joannes Berchmans, belijder, de engelachtige jongeling die Diest, Mechélen en Rome en tevens het gezelschap Jesu door zijne eenvoudige deugden stichtte, is wel 00k de eenige heilige waarvan het leven 00k niets buitengewoons opleverde. Zijn roem be-staat vooral in het stipt volbrengen van de plich-ten vandenStaat. Hij stierf op 2ijarigen ouder-dom.Vrijdag 14. — Gelukzalige Joannes Baptista Vianney, pastoor van Ars, belijder in i85g ge-storven, is het voorbeeld van den zielenherder. Hij blonk door zijne nederigheid en zijnen ver-stervingsgeest.Zaterdag 15. —• De Hemelvaart der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria. Maan : 14n Aug. L. K. om 24 u. 56 m. De Oorlog. De teerling is geworpen. Het oogenblik is daar. Belgenland is in den krijg en in den strijd gewikkeld. Het gaat niet aan hier de oorzaken van dezeD strijd te bespreken. Voor ons staat het vast dat Duitschland onze grenzen overschreden is ; dat Duitschland onze onzijdigheid geschonden heeft ; doch ver-der kunnen wij niet oordeelen. Duizenden geruchten gaan er rond. De eene vertelt dit, de andere dat en allen weten verder niets van hetgeen door de diplomaten gedaan, gehandeld en beslist is. Wij zijn aangevallen. De onafhankelijk-heid van ons land is daardoor langs dien kant 110g meer bedreigd. Als Belgen en trouwe Vaderlanders zullen wij weten onze plichten te vervullen. Wij zullen ons voorvaderlijk erfdeel verdedigen met dec moed en goeden wil die voor deze om-standigheden noodzakelijk zijn. Wij zullen ons tegen den indringer verweren er hem, met Gods hulp, doen verstaan dai wij, fiere onafhankelijkeBelgen, metiedei in vrede willen leven en dat wij niet ge-neigd zijri met ons te laten spelen. Oorlogszuchtig zijn wij niet. Men heefl ons aangevallen, den oorlog verklaard. Wij zullen ons verdedigen voor God, Koning, Vaderland ! DE KONING AAN HET BELGISCH VOLE bij het openen van den Buitengewonen Zittijd der Kamer, den 4 0ogst 1914. Nooit, sedert i83o, heeft gewichtiger uur voo België geslagen : de eenheid van ons grondgf bied wordt bedreigd. De kracht zelve van ons recht, de sympathi welke België, fier op zijne vrije instelhngen e op zijn zedelijken vooruitgang, steeds bij aile ai dere natiën heeft genoten, de noodwendigheid va ons zelfstandig bestaan, dat voor het Europeesc evenwicht onontbeerlijk is, laten nog de hoop ove dat de gevreesde gebeurtenissen achterwege zu len blijven. Doch, wordt onze hoop teleurgesteld, moete wij den inval op onzen grond weerstand biede en onze bedreigde haardsteden verdedigen, da zal die plicht, hoe hard ook, ons gewapend vii den en tôt de grootste offers bereid. Van stonden aan, en in het vooruitzicht va aile moo-elijke gebeurtenissen, heeft onze moedi;. jeùo-d de wapens gevat met die taaiheid en d koelbloedigheid, den Belgen van oudsher eigei ertoe vast besloten het Vaderland, te midden h gevaar, te verdedigen. Namens de Natie stuur ik haar onzen broede g-roet toe. Overal, in Vlaanderen en in het Walei land, in steden en dorpen, kneit een eenig gevo de harten : de liefde tôt het Vaderland ; zwee een enkel vizioen voor îeders geest . onze bedref de onafhankelijkheid ; is ons een enkele plicht c gelegd : hardnekkige wederstand. In deze gewichtige omstandigheden zijn tw< deugden onmisbaar : kalme, doch vastberaden moed, en innige eendracht onder aile Belgen. Beiden hebben zich reeds met kracht en luister geopenbaard ten aanschouwen der begeesterde Natie. De onberispelijke mobilisatie van ons leger, het talrijk opkomen van vrijwilligers, de toewij-ding van de burgers, de opofïeringsgeest der ge-zinnen hebben onomstootbaar, tôt ieders verkwik-king bewezen welke groote heldhaftigheid het Belgische volk vervoert. En thans daden ! Ik heb U, Mijne Heeren opgeroepen opdat de Wetgevende Kamers zich met de zelfopoffering en met de geestdrift van het Volk kunne vereenî-gen.Gij zult, mijne Heeren, én voor den oorlog, en voor de openbare orde. aile maatreg-elen weten te treffen, die thans passen. Bij het aanschouwen van deze bewogen verga-dering, met slechts één partij, de partij van het Vaderland, waarin nu aile harten çensgezind zullen kloppen, denk ik terug aan het Congres van i83o en vraag ik U, Mijne Heeren : Zijt gij on-wrikbaar besloten het heilig pand Onzer vaderen ongeschonden te handhaven ? Heel 't Land door zal niemand zijnen plicht te kort komen, Bij ons leger heerscht kracht en tucht ; het is op de hoogte zijner taak : mijne Regeering en Ik-zelf, wij hebben het volste vertrouwen in leger-hoofden en soldaten. Nauw verbonden aan de bevolking, door haar gesteund, is de Regeering zich harer verantwoor-delijkheid bewust, en zal die tôt op het einde toe weten te dragen met de beraden overtuiging dat het streven van allen, vereenigd in het vurigste, edelmoedigste gevoel van vaderlandsliefde, ons heiligste pand zal vrijwaren. Moest de \ reemdeling- ten spijte onzer onzijdigheid, waarvan wij de plichten steeds nauwgezet hebben nageleefd, ons grondgebied schenden, dan vindt hij aile Belgen geschaard rond den Vorst die nooit zijn grondwettelijken eed zal af-breuk doen en rond de Regeering, die het voile vertrouwen der gansche natie geniet. Ik betrouw in onze toekomst : een volk dat zich weet te verdedigen, dwingt ieders eerbied af : dat volk kan niet vergaan ! God helpe ons in deze rechtvaardige zaak, Leve België, vrij en onafhankelijk ! Oorlogskalender. ils de bliksem zoo snel— Europa zal in het vuur komen te staan. Ten bewijze hoe rap dit ailes gegaan is, zullen wij hier Dog even de datums der verschillende feiten opgeven. 23 Juli. — Oostenrijk-Hongarië over-handigt dbbekende nota aan Servie, waar-op binnen 48 uren antwoord moet worden gegeven. 24 Juli, — De Russische Regeering houdt eene bijeenkomst. De Oostenrijk-Hongaarsche eischen worden een onrecht- • streeksche uitdaging aan Rusland ge-noemd.25 Juli. — Het Servische antwoord, te , Weenen overhandigd wordt onvoldoende geacht. De Oostenrijk-Hongaarsche ge-zant verlaat Belgrado. 27 Juli. — Sir Edward Grey deelt in het Lagerhuis zijn plannen mede tôt het houden van eene bijeenkomst tusschen Duitschland, Frankrijk, Italie .en Enge-land. Frankrijk en Italië nemen het voor-stel aan, dat door Duitschland wordt afgewezen. 28 Juli. — Oostenrijk-Hongarië ver-klaart Servië den oorlog. Servische sche-pen in beslag genomen op den Donau. 30 Juli. — Gedeeltelijke mobilisatie van het Russische leger. — Krijgsraad te Berlijn. — Belgrado door de Oostenrijk-sche troepen gebombardeerd. 31 Juli. — Algemeene mobilisatie van Rusland. De toestand van dreigend oor- r logsgevaar in Duitschland. —Mobilisatie der Hollandsche en Belgische legers. — e Jean Jaurès, socialistische leider, ver-n moord. »- 1 Augusti, — Duitschland verklaart £ Rusland den oorlog. Duitsche troepen val-:r len Luxemburg binnen. l- 2 Augusti. — Duitsche troepen trek-nen, bij Ciney, Frankrijk binnen. — Rus-" sische troepen trekken bij Bialla. Duitsch-n land binnen. — De Russische stad Libau, i- gebombardeerd door de « Augsburg. » 3 Augusti. — Duitschland overhandigt België een ultimatum waarin het eischt ■e dat België zijn militaire operaties verge-i, makkelijkt. Weïgië weigert. — st Belangrijke verklaringen van Sir Grey in r_ het Lagerhuis. — Italië verklaart zich onzijdig te zullen houden. — Gevecht tus-û schen Russische en Duitsche schepen bij ft het eiland Aland. ^ 4 Augusti. — De Fransche gezant verlaat Berlijn ; de Duitsche gezant verlaat :e Parijs en verklaart dat daardoor de oor- logstoestand tusschen Frankrijk en Duitschland is ingetroden. — Duitschland zendtaan België eene nota, waarin het verklaart, desnoods met geweld van wapenen de maatregélen te zullen door-zetten. die het noodig acht. Duitsche troepen vallon België binnen. — VISÉ en ARGENTEAU IN VLAMMEN. — De Duitschers rukken naar I aik op. Engeland verklaart aan Duitschland den oorlog. ^lota. — Wij zullen zooveel mogelijk van Woensdag tôt Woensdag de verschillende belangrijke feiten bij houden. In onze Gemeente. De mobiliseering van ons leger heeft in onze gemeente ook talrijke huisvaders van den huiselijken haard verwijderd. Met benepen harte, maar uitwendig moedig en onverschrokken, zagen wij onze soldaten optrekken naar den trein om naar hunne bestemming overgebracht te worden. Vele tranen werden er gestort en droe-vige tooneelen deden zich voor daar waar overlast van kleinen, if gedwongen stil-stand van den handel, het vertrek van den vader, soms eenigen broodwinner, nog pijnlijker maakt. Over 't algemeen e hter zijn nu reeds die mannen, béwusT""îSfi hunncn plicht, reeds bezield met den moed dier oude Vlamen, Wier bloed ons door den boezem snelt.... Van Maandag af kwamen reeds talrijke aanvragen in van jongelingen die zich als vrijwilliger kwamen aangeven. Van dag tôt dag komen er massa's vrijwilligers dit getal vergrooten. De ontvangst door onze bevolking, vai; die duizenden soldaten, is buitengewoon. Van aile kanten kwam men met eetwarei. en drank om de jongens te voeden er hunnen dorst te lesschen. De tevredenheic der soldaten was onuitsprekelijk en z« vonden geen woorden genoeg om hunner dank te betuigen. Ook hebben zij aller hunne vermoeide leden op goede nacht-legers kunnen herstellen. De geestdrift is hier onder de bevolking en de soldaten, zooals overigens dooi gansch hetland, buitengewoon groot. Oot hebben wij hiervan Maandag en Dinsdac schoone staaltjes gezien. Wij willen ze hier aanhalcn : Maandag werd rond 6 1/2 uren per te-lefoon bericht uit St-Nikolaas dat eer Duitsche auto met spioenendaar ontvluch was en in de richting van Beveren kwam Niet zoohaast was dit nieuwsje gekenc of de drie bijzonderste straten waren ii eenoogwenk gebarrikeerd. Aan de Zand straat werd een -wagen met tonnen gela den dwars over de straat gezet. Aan di Vracenestraat en aan « De Klok » barri kadeerde men met de schraven die daa gereed stonden om de marktkramen op t timmeren. Dinsdag toen de tijding hier toekwan dat de oorlog verklaard was door Duitscii land aan België, werd hier eene grootsch betooging gehouden door al de militaire: welke hier gelegerd waren. Na eene va derlandsche aanspraak door den heer Ms joor Michaux in vaderlijke bewoordinge: uitgesproken en die door daverend gejuic en gejubel werd begroet. Dan trok di schaar militairen voorafgegaan van tron petters, het nationaal vaandel en de ofï cieren, in geestdrift en onder 't zinge van de « Brabançonne » en de « Vlaan sche Leeuw » onze dorpstraten. Aan stonds ook verscheen aan al de huizen d nationale driekleur. Over het gaan en komen van verschil lende legerafdeeling en zullen wij hiei uit vrees van onbescheiden te zijn, nie spreken. Alleen, moeten wij nog de aandael roepen der bevolking, op de verschillend plakbrieven die werden aangeplakt, e waarop allerhande onderrichtingen e schikkingen voorkomen, Men leze die b< richten telkens aandachtig, zij zijn mee: al zeer belangrijk. Bijzonder de plakbrii over de inrichting der krijgsraden diei goed in aanmerking te worden genoinei 't Is nu geen kinderspel hoor, en de gi volgen eener roekelooze daad zijn op d oogenblik soms niet te voorzien of schatten. Iedereen houde zich kalm, en men ve: wijde vooral muiterij en onlusten. Alvorens te sluiten, brengen wij hii eene warme hulde aan ons wakker ge-meentebestuur en de politie overheid, die zich dag en nacht ter beschikking hebben gehouden van de militaire overheid, en de burgers. Ook aan de talrijke dorpelingen, die zich als vrijwilliger hebben aangeboden en waarvan wij gaarne de namen zouden medi deelen waren zij ons bekend, bie-wij onze warme hillde en wij wenschen hun na atloop der vijandelijkheden een blijden terugkeer. Zoo ook aan al onze moedige mannen die zich in het leger be-vinden.De Burgemeesier van Beveren- Waes maakt het volgende bekend : België is in staat van oorlog ; al de provinciën zijn in staat van beleg ; het leger is te velde. Het militaire strafwetboek zal ten strengste toegepast worden, voor spion-neering. De krijgsraden zullen zetelen ; nooit zal er eene strafuitvoering geschie-den zonder oordeel. Te Beveren-Waes, den 6 Oogst 1914. De Burgemeester, G. VAN RAEMDONGK. De Burgemeester, Aangezien zekere personen gebruik maken van de huidige omstandigheden om de prijzen der eetwaren te verhoogen : Aangezien het de plicht der overheid is die misbruiken te beteugelen : Brengt ter kennis van zijne medebur-gers dat bij besluit van den heer Luite-nant Generaal, Gouverneur des versterkte plaats, de maxirnumprijs der hierna volgende eetwaren en gedurende de eerst-volgende dagen en tôt later besluit, als volgt vastgesteld is : Tarwe, eerste kwaliteit, maximum 28 frs. de 100 kilogr. Bloem 00, maximum 38 frs. de 100 kil. Brood van 1 kilogr. maximum 40 cent1 Ongeroomde melk 28 u/0 room, 25 centiemen per liter. . Gemengde melk 15 ,°/o room, 16 centiemen per liter. Afgeroomde melk 10 cent" per liter. Erwten gewone, 45 cent11 per liter. ; Witte boonen, gewone, 45 cn per liter Rijst gewone, 40 cent" per kilogr. Keukenzout, 10 centiemen per kilogr Aardappelen, maximum 10 â 15 cent1 1 per kilogr. Steenkolen (Tout Venant) 80 0/0, 42 fr : per 1000 kil. Id. 60 °/0, 41 fr. per 1000 kil. 1 Antraciet 30/50, 52,50 fr. p. 1000 kil dito 50,80, 51 fr. per 1000 kil. 5 De handelaars of kleinhandelaars dii ' boveu deze prijzen zullen verkoopen „ zullen bekeurd worden met eene gevan 3 genisstraf van eene maand tôt vijf jarei en met eene geldboete van 26 tôt 500 fr Onafhankelijk van die straffen, kunnei de voedings- en koopwaren hierbovei Q vërmeld, die men bij den overtreder zoi ^ aan treffen, in beslag genomen cn aange slagen worden. Zij zullen onmiddellijk aan de krijgs ^ overheid overhandigd worden. rj Aldus gedaan ten Gemeentehuize va e Beveren-Waes, den 6" Oogst 1914. De Burgemeester, G. VAN RAEMDONGK. o — De Burgemeester van Beveren-Waes - geeft kennis aan de ingezetenen van d e volgende mededeeliug uitgaande van de heer Gouverneur van Antwerpen : « De uitroeping van den staat van be » leg zou kunnen doen gelooven aan d >t » inwoners van den buiten, dat de toe » gang der stad Antwerpen onmogelijk c it » len minste moeilijker is geworden, ws e >» tengevolge zou hebben hen te belette n » in de stad hunne voortbrengselen t n » komen verkoopen. — Zulks is nie » waar. — De Krijgsgouverneur macl ;t ». tigt mij de bevolking gerust te stellei f » en ik verzoek U, Mijnheer de BurgÊ it .. meester, onmiddellijK te laten wete i. » aan allen, die door hunnen handel g« woonlijk naar de stad komen, dat zij e it » zich heen kunnen begeven en vertrel -e » ken gelijk vroeger en dat zij niet allee » onder de bescherming der politie staai » maar daarenboven onder deze van c » Krijgsoverheid. » îr Bewijzen van eenzelvigheid afgclevei door den Burgemeester, zullen vereischt worden. Beveren, den 7 Oogst 1914. De Burgemeester, G. VAN RAEMDONGK. Rood Kruis. Vele Jufvrouwen van Beveren, door godsdienstige gevoelens en vaderlandsliefde bewogen, hebben zich aangeboden om de zieken en gekwetsten te verzorgen welke van het oorlogsveld kunnen aan-gebracht worden. Eer aan haar en dank voor hare zelfopoffering ! Indien er nog tôt ziekenverpleging ge-negen zijn en hunne naastenliefde in het-zelfde werk willen oefenen, mogen zij hunnen naam opgeven aan de personen wier naam hieronder is aangeduid ; en, zoo het nood doet, zal tôt hunnen moed en opoffering oproep gedaan worden. Beveren, çlen 4 Oogst 1914. EE. HH. Geestelijken van Beveren. Gravin Ch. de Brouchoven de Bergeyck. Mevrouw en Jufvrouwen de la Kethulle de Ryhove. Mevrouw en Jufvrouwen de Schoutheete de Tervarent. Mevrouw Van Raemdonck. Mevrouw Godfried de la Kethulle de Ry-hove. . .. . . Markgravin d'Herbais de Thun. Aan de Xaverianen van Beveren. De Xaverianen moeten naar den geest hunner instelling zelve, altijd en overal het goed voorbeeld geven en bij iedere ge-legenheid het goed verrichten. Uit aile dorpen is er veel mansvolk naar het leger opgeroepen geweest. Hier-door ontstaat er nood in vele huisgezinnen, bijzonderlijk omdat op het land en in de hoeven het gewoon werk veel moeilijker kan gedaan worden. In dien nood moeten de Xaverianen voorzien. 't Is volop oogsttijd. De Xaverianen zullen, elk in hunnen wijk, gaarne een Aandje toesteken overal waar er hulp noodig is. ZIJ zullen gaan werken in de plaats van onze dappere mannen die opgetrokken zijn om ons dierbaar Vaderland te verdedigen. Het is billijk dat iedereen meedeelt in den al-, gemeenen last. Gewichtiger omstandigheden kunnen er niet zijn, om onze naastenliefde te toonen. De leden van de Vereeniging van Gebe-den zullen elkander bijzonder helpen. Bidden wij God, dat onze dappere soldaten zegevierend terugkeeren ! : Brieven uit Brussel. 1 ( Van onzen eigen berichtgever.) Brussel, Donderdag 5 Augusti 1914. Op verzoek van den Uitgever zai ik 1 elke week een klein briefje schrijven van 1 uit " Klein Parijs. » De « Gazette van Beveren » is mij lief geworden en daarom zal ik er eenigen tijd in steken om do le-zers van uit mijne woonplaats iets te ver-tel len. 1 Wij hebben hier dagen van spanning achter den rug-. Niet om te vertellen. De meest dolle berichten hebben we in de laatste dagen als peperkoek opgegeten De dagbladen geleken wel door krank-, zinnigen in elkander gezet te worden. e Wat zij om tien uur vertelden, was om 12 Q uur onwaar. Onvergetelijk zullen do dagen der afge-- loopen week iu ons hool'd goprent staan. e Zij zullen er staan gelijk historische 1110-. numenten, die enkel door den tand des ,f tijds vernield en vernietigd worden. t Om enkele feiten te bespreken. n Ik was Zaterdag in de Noordstatie. De e mobilisatie was des Vrijdags uitgeroepen :t en de soldaten waren er in groote massa's [. om hunne garnizoenplaalsen te gaan be-! zoeken. Jubelend togen zij ten strijd. Ons I Vaderlandsch lied klonk uit duizenden n kelen. Men wist niet of men elkander wel of niet zou terugzien. Vrouwen, met kin-r dertjes, brachten hunne mannen weg ; zij ■- waren bedroefd. De toekomst was duistor n en toch... het was voor het Vaderland... ^ het moest gebeuren .. zij droogden hunne le tranen en zongen mede : » Juicht, Belgen, juicht, in breede, vol' akkoorden 'd en als zij dan eindelijk gekoinen waren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes