Gazette van Gent

584 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Novembre. Gazette van Gent. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ht2g73bd8b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247e JAAR, - Nf 267. IB. 5 CENTIEMES MAANDAG, 9 NOVEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inSCHRIJVINGgPRIJg 3 YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE Î Een jaar fr. 12-00 Eeu jaar fr. 15-00 6 maanden ..... » 6-50 maandei » 7-75 8 maanden » 3-50 3 maands; 4-00 Voor Holland : f franl pei maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ÂNNONCENBLAD Gesticht in 1667 BE3STUÏJSS ES REDACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT TELEFOON Nr 710 De bureélen zijn open van 7 ure 's morgevds tôt 5 ure 's avonds. De inschrijvers buiten de stad Getit raoeten hun abonnement nemen ten postkantoore hunner woonpîaats. DE EUBOPEESCHE OORLOG I De oorlog aan de Franscb-I Belgische grens Berlijn, 6 november. (Wolff). — Ambtelijke mededeeling van het groote hoofdkwartier : "Gieteren hebben Belgische troepen, ge steund door Engelsche en Fransche troepen, over Nieuwpoort een heftigen uitval gedaan tusschen de zee en het overatroom.de gebied. De aan val werd zonder veel moeite afgeslagen. "Zoowel bij Ieperen en ten Zuidwes-ten van Rijsel als ten Zuiden van Berry au Bac, in de Argonne en in de Vogeezen, maken wij met onze aanvallen vorderingen." Parijs, 6 november. (Reuter). — Officieele kennisgeving van 3 ure namiddag : Op onzen linkervleugel is de toestand sedert gisteren onveranderd gebleven. De vijand heeft zich op den rechteroever van den Yssr teruggefcrokken. Wij hebben Lombartzyde (ten Noorden van Nieuwpoort) hernomen. De Duitschers houden op den linkeroever van den Yser nog slechts het bruggehoofd, halfwege tusschen Diksmuide en Nieuwpoort, bezet. Behalve krijgsgevangenen en gewonden, hebben de Duitschers veel oorlogsmaterieel, waaronder stukken geschut, in den steëk moe-ten laten. Aan de Lei worden de krijgsverrichtingen met afwisselend welslagen,vooruitdringen hier, terugwijken daar, voortgezet. Over het alge-meen zijn echter de strijdkrachten der bond-genooten aanmerkelijk opgeschoten. Tusschen de streek van Arras en de Oise, zijn wij in Oostelijke richting, van Quesnoy :n Santerre tôt den heuved van Parvilliers, voor-uitgedrongen.In het centrum is het offensief der Duitschers op den rechteroever van de Aisne, in de streek van Vailly, dat ons de eerste hellingen ten Noorden van Vailly en Ohavonne had doôn ontruimen, gisteren tôt staan gebracht. Een I tegenaanval van onze troepen heeft ons daama een deei van liet verloren terrein doen her-1 winnen. Een geweldig kanonvuur en verwoede aanvallen der Duitschers zijn op de heuvels van Chemin des Dames en rond Reims afgeslagen. Parijs, 6 november. (Reuter). — Officieel bericht van 11 ure 's avonds : De toestand onderging geene wijziging van beteekenis. In het Noorden maakten wij kleirie vorderin-I gen in de richting van Meessen (Messines.) Op vôrschillende punten van het front heeft I de vijand een hevig geschutvuur onderhouden Voor al was dat het geval ten Westen van Le,ns, tusschen de Somme en Ancre, in de Ar-I gonne, in het bosch van Apremont. Het ge-I schiedde echter zonder grooten uitslag. AAN HET BELGISCHE ZEESTRAND. Tôt donderdag namiddag 3 ure werden nog I geen kanonschoten van de schepen nabij I Oostende vernomen, wel van de landzijde. Ér I wordt aan de grens streng de hand gehouden I om niemand in of uit te laten. Het graafwerk bij Knocke gedaan, dat naar I men aanvankelijk veronderstelde dienen moest I voor het plaatsen van geschut, is nadien geble-I ken te zijn geschied om gesneuvelde soldaten I te begi'aven. DE ENGELSCHE OORLOGSKOSTEN. Bij de Bank van Engeland is andermaal eene I inschrijving op 15,000,000 p .st. Britsche Schat-I kistbiljetten opengesteld Daardoor zal het to-I taal ervan tôt 90,000,000 p. st. worden opge-I voerd ,voor zoover openbare inschrijvingen be-I treft. Telt imen echter de ondershands geplaat-I Rte achatkistbiljetten mede, dan rijst het to- taal tôt 101 millioen p. st. De meeste dezer schatkistwissels hebben een looptijd van zes maanden ; slechts een bedrag van 7 1/2 millioen heeft een looptijd van een jaar. Bij het begin van dezen oorlog heeft het Parlement de regeering gemachtigd, eene oor-logsleening van 100 millioen p. st. uit te geven. Met de tegenwoordige sûhaal van de oorlogs-kosten —- niet officieel bekend, maar vermoe-delijk ten minste 1 millioen p. st. per dag — is het bedra,g der eerste oorlogsleening reeds verbruibt, zoo niet belangrijk çverschreden. Vandaar dan ook, dat de regeering, zoodra de Britsche volksvertegenwoordiging binnen en-kele dagen weer bijeenkomt, haar machtiging zal vragen een tweede oorlogsleening van 100 millioen p. st. uit te geven. Over de wijze, waarop deze leeningen na derhand zullen worden uitgegeven, zijn er ver-schillende lezingen in omloop. De waarschijn-lijkste lezing is, dat de minister van financiën, ofschoon nog geen bepaald besluit genomen is, zijn toevlucht zal nemen tôt eene uitgifte van schatkistobligatiën, met een looptijd van vijf tôt tien jaren. Dit zou stellig een populaire leeningsvorm wezen. Als de nieuwe Staatsleeningen uitgegeven worden in een aantrekkelijken, populairen vortm, behoeft niemand aan haar welslagen te twijfelen,_al ziet iedereen in, dat het niet bij die 200 millioen p. st. zal kunnen blijven. Want dit is natuurlijk een zeer kostbare oorlog, en de oorlogskosten zullen gaandeweg nog veel hooger worden, daar zij het nu reeds zijn. Want Kitohener's volksleger groeit net den dag aan en een legermacht van ruim een millioen man zal, het spre&kt vanzelf, geldelijk oneindig imeer vergen dan het tegenwoordige, hoewel dit reeds kostbaar is. Maar met het allerstevigiste Staatscrediet, dat Engeland blijft genieten, kan het onge-twijfe-ld nog vele honderden millioenen sterling uitgeven, zonder de draagikracht dèr natie 1e breken, of zelfs maar in gevaar te denken. EEN ENGELSCHE LUCHTVLIEGER LEVEND VERBRAND. Londen, 8 november (Vaz Dias). — De En-gelsche luchtvlieger Buck, bestuurde den 5 dezer 's morgends, een tweedekker, toen op 1000. meters hoogte, zijn toestel in brand schoot en de luchtvlieger ten gronde plofte. De luchtvlieger werd geheel verkoold en zijn toestel totaal vernield. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Oe oorlog aan het Oostelijke Front Oostenrijksche officieele mededeeling. Weenen, 6 november. (Wolff). — De bewe-gingen onzer troepen, in Russisch Polen werden niet verhinderd door den vijand. Een onzer legerkorpsen heeft in het gevecht van Lysa Gora, 20 officieren en 2200 soldaten krijgsge-vangen gemaakt. Op het front in Galicie hebben zich 200 soldaten gevangen gegeven, nabij Todbutz, ten Zuiden van Samibor. Gisteren morgend hebben zich nog 300 Rus®en overgegeven dichtbij Ja-roslaw.De afgevaardigde van den grooten legerstaf, von Hôfer, generaal-majoor. DE CZAAR. De czaar van Rusland is met een klein ge-volg uit Tsarkoje-Selo naar het front vertrok-ken.Dinsdag was het de 20e verjaardag van zijn troonsbteklimming en die St-Petersburgsohe bladen wijden daar bijzondere artikelen aan, waarin zij veirklaren, dat de Czaar in de ge-schiedenis bekend zai staan als de stichter van een nieuwe Slavische wereld. ^—— De Oorlog tusschen Turkije en Rusland TURKIJE EN DE OORLOG. Een, blad van Londen bevat de formeele oor-logsverklaring aan|Turkije. De Turksche gezânt en het personeel van het gezanitschap zijn gisteren van de Charing Cross-statie vertrokken. De gezant scheen diep bewogen. De secretaris Grey was bij het vertrek tegenwoordig om namens de regeering afscheid te nemen. De reis ging met een Ne-derlandsch stoomischip over Vlissingen. EEN GROET VAN DEN KROONPRINS. (Wolff). De Duitsche kroonprins heeft aan djen Turkschen minister van oorlog, Enver Paclia, geseind, dat het vijfde Duitsche leger en zijn aanvoerder (de kroonprins) het Turksche leger hun broederlijken groet zenden. ANTIVARI BESCHOTEN. Berlijn, 7 november. — Uit Scutari wordt gemeld dat drie Oostenrijksch-Hongaarsohe luchtvliegers gisteren tien minuten lang Anti-vari met bommen beschoten hebben. De ge-bouwen der Maatschappij van Antivari werden vernield, de Pier beschadigd. IN TRANSCAUCASIE. Ilet agentschap Reuter seint uit St-Peters-burg ; De Russische troepen zijn in Transcaucasie over de grens getrokken en hebben Kara Kilis-sa (distrikt Erzeroum) bezet, alsmede andere plaatsen, na de Turksche troepen verdreven te hebben. WAPENEN AANGESLAGEN. Een telegram van Wolff's-bureel meldt dat te Bagdad een kist met wapenen werd aange-slagen ; zij waren bestemd voor het Britsch consulaat. OP Z£E HET ZEEGEVECHT. Uit de reeds medegedeelde telegramman weet men, dat de Engelsche en de Duitsche vloot verliezen hebben geleden. Over die schepen en andere, die in verband worden ge-noemd, volgen hier eenige bijzonderheden : De " Monmouth" was een gepantserde krui-ser, die in 1903 in dienst kwam en haar naam gaf aan een klasse van negen kruisers, groot 9950 ton. Zij was bewapend met 14 stukken van 15 cm., 8 van 7.5 cm,, enz. ; haar snelheid be-droeg 23.9 mijl, de bemanning 540 koppen. De "Good Hope", in 1902 in dienst geko-men, is een van vier gepantserde kruisers van 14,300 ton; zij is bewapend met 2 stukken van 23.4 cm., 16 van 15 cm. enz., loopt 23.8 mijl en heeft eene bemanning van 900 koppen. De " Glasgow", in 19Î.0 in dienst gekomen, is een van acht pantserdekkruisers van ge-middeld 5000 ton ; zij is bewapend met 2 stukken van 15 cm., 10 van 10 cm., enz., loopt 25.8 mijl en heeft eene bemanning van 376 man. De " Canopus", waarvan in een telegram sprake is, heeft den naam gegeven aan eene klasse van zes ldnieschepen, van 13,000 ton. Zij is in 1899 in dienst gekomen, voert 4 stukken van 30 cm., 12 van 15 cm. en 10 van 7.5 cm. ; zij loopt 18 1/2 mijl en heeft eene bemanning van 750 koppen. De " Scharnho-rst" en " Gneisenau" zijn gepantserde kruisers van 11,600 ton, in 1906 van stapel gelaten, loopende 23.8 en 22.5 mijl, be wapend met 8 stukken van 21 cm., 6 van 15 cm. en 18 van 8.8 cm. De bemanning is 764 koppen. De "Dresden", in 1907 van stapel geloopen, zustersehip van de "Emden", is 3650 ton groot, loopt 24.5 mijl en. is bewapend met 12 stukken van 10.5 cm., bemanning 361 koppen. (Volgens een vroeger bericht was de "Dresden" met de "Karlsruhe" in den Atlantischen Oceaan). De "Niirnberg", van 1907, is 3470 ton groot, loopt 23 mijl en is bewapend met 10 stukken van 10.5 cm. De bemanning telt 322. De "Leipzig", van 1905, meet 3250 ton, loopt 23 mijl en is ook bewapend met 10 stukken van 10.5 cm. De bemanning is 303. Deze drie zijn pantserdekkruisers. DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN "KARLSRUHE". Lloyd's agent te Teneriffe geeft het volgende lijstje van de schepen, door den Duitschen kruiser "Karlsruhe" in den grond geboord: Ton. Strathroy 2807 Mapel Branch 2761 HighLand Hope 3323 Indrani Oornish City 2431 Rio Iguassu 2442 Farn 2735 Niceto de Larrinaga 3173 Cervantes 2932 Pruth 2867 Lynrowan 2098 Maria 3649 Condor 1958 Vandyck 10,328 Hursitdale 2752 . Glanton 3000 De " Mg.ria" was, naar men weet, een Ne-derlandsch schip ; de andere waren Engelsche. De "Cornislh City" voer met 6000 ton steen-koôl van Cardiff naar Rio, de " Farn" met 4000 ton naar Montevideo. De "Karlsruhe" heeft zich dus ruimschoots van kolen kunnen voor-zien en zal er nut van kunnen hebben, nu er volgens de Engelsche admiraliteit 70 kruisers, waaronder de snelste' van de geheele vloot, zijn uitgezonden om de negen Duitsche oorlog-schepen, die in den Atlantischen Oceaan, de Stille Zuidzee en den Indischen Oceaan jacht maken op Engelsche koopvaardijschepen, on-schadelijk te maken. BUITENLAND. WEDERLÂND, Ook een pensioen. — Aan den oud-gemeen tebeambte Jozef De Beer, vroeger lantaarn-opsteker, te Zaamslag (Veer), is een pensioen toegekend van 10 gulden per jaar ! ZIEKE VLUCHTELINGEN. In het lazaret voor besmettelijke ziekten te Bergen-op-Zoom, zijn er een twintigtal vluch-telingen die lijden aan typhuskoorts of roode koortsen. DENEMARKEN. De sluiting der Noordzee. — Een blad be-handelt het besluit van de Engelsche admiraliteit om de heele Noordzee tôt oorlogsterrein te verklaren, in verschillige artikelen. In een hoofdartikel zegt het, dat voor de Deensche uitvoersohepen op Engeland dat besluit niet veel aan den toestand verandert. Voor de schepen in de vaart op Amerika is het anders Willen die niet om IJsland heen, wat in dit jaargetijde geen aanbeveling verdient, dan zal len zij den bezwaarlijken omweg door het Ka-naal moeten nemen, wat de reis ook duurder zal maken. Maar onoverkomelijk is deze moei-lijkfaeid niet. De onzijdige seheepvaart moet zich, vindt het blad, in oorlogstijd dergelijke hindernissen getroosten. Daar staan de nieuwe kansen, die de oorlog haar biedt, tegen-over. De mannen, die in Denemarken aan het hoofd van handel en seheepvaart staan, zijn tôt nu de bezwaren te boven gekomen. Dat zullen zij nu ook wel doen. Uit scheepvaartkringen verneemt het blad dat de booten die op de Fàroër en op IJsland varen niet door het Kanaal zullen gaan, maar waarschijnlijk langs de Noorsche kust tôt Christianssund en dan oversteken. Voorloopig is de vaart op IJsland echter stop gezet. De "Frederik III , die van Amerika onderweg is, zal draadloos last krijgen door het Kanaal te gaan. De vele graan- en petroolbooten, die uit Amerika op komst zijn, en geen draadloozen telegraaf aan boord hebben, zullen, wanneer zij de Shetdands-eilanden aandoen, Van En gelsche oorlogschepen aanwijzing krijgen om zich door :t Kanaal van Bristol naar 't Kanaal van Calais te (begeven. Dat wordt voor hen een geweldige omweg. De " Bergensfjôrd"", van Amerika naar Denemarken en door de En-gelschen te Kirkwall opgebracht, zal, wanneer pij vrijkomt, ivermoedelijk om IJsland varen ten einde den grooten omweg door het Kanaal te vermijden. Een verslaggever van het blad is er op uit gegaan om handelsmenschen en reeders te spreken. Allen waren tamelijk gerust over de gevolgen van het besluit, voorzoover Denemarken betreft. zwedeN De Nobelprijzen. — Officieel wordt mede-gedeeld, dat de toekenning der Nobelprijzen voor dit jaar tôt het volgend najaar is uitge-steld.De datum voor de toekenning der Nobelprijzen zal, te beginnen met 1916, van den 10 de-cember worden verlegd naar den 1 juni. In 1916 zullen de prijzen voor 1915 en 1916 worden toegekend. JTALl'É De ministerieele crisis. — In het onderhoud met de ontslaggevende ministers en den ko-ning, heeft de heer Rubini zijn aftreden gewet-tigd door den neteligen financieelen toestand en de middelen die voorgesteld werden om erin te verhelpen. V66r het Europeesch geschil, sloot de be-grooting met een tekort van 2 millioen. Men kon dit door eene normale stijging der inkom-sten aanvullen en ook door eene lichte ver-hooging der gestemde taksen, die, naar men voorzag, 8 millioen per jaar zouden opbran-gen.De oorlog heeft ailes veranderd. De oorlogs-begrooting alleen, vermeerderde met 80 millioen. De ontvangsten verminderden met 10 millioen en de nieuwe taksen brachten maar 3 millioen op in plaats van 8 millioen. De heer Rubini zou de bijkomende uitgaven voor het leger hebben willen betalen bij mid-del van nieuwe belastingen, terwijl de andere ministers dachten, dat dit moet worden uitge-steld tôt na den oorlog. Daarop heeft de hesr Rubini zijn ontslag aangeboden. Itiliaansche vrijwilligers. — De Italiaansche professor Giuseppe d'Aimalo, van Rome, was door de socialistische partij naar Frankrijk gezonden om er een onderzoek in te stellen over de Italiaansche vrijwilligers. Hij zou te Monlelimar aangehouden zijn, onder beschul-diging vrijwilligers tôt weglooping aange-spoord te hebben. AMERIKA» HET EEUWFEEST. De Vereenigde Staten van Amerika zullen binnenkort twee vredes-postzegels laten ver-schijnen ter herinnering aan den Vrede, hon-derd jaar geleden tusschen Aynerika en Engeland gesloten. De zegels zullen zijn ter waarde van 5 en 2 centen (Amerikaansche). De zegel van 5 cent zal een symbolische voorstelling van den Vrede vertoonen, den zegel van 2 cent een paaiv vrouwen-figuren met de Amerikaansche en Engelsche vlaggen. HET SLUITEN DER NOORDZEE. Londen, 6 november. (Reuter). Uit telegram-men uit New-York blijkt dat de publieke opi-nie in Atmerika het besluit der Engelsche regeering inzake het sluiten van de Noordzee, ten voile gerechtvaardigd acht door de om-standigheden en dat de maatregelen, genomen ter bescherming va.n de belangen der neu-trale staten geheel aan de verwachting beant-wooiden.Do correspondent van een Amerikaansch blad, te New-York, zegt dat er alleen Amerikaansche protesten zijn te voorzien van ver-zenders die er op rekenden om ten spijte van den oorlog hun ongeoorloofden handel te kunnen voortzetten. In kringen van leger en vloot in de Vereenigde Staten verwondert men er zich over dat Engeland dezen maatregel niet reeds vroeger heeft genomen. I 25 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. I DE LICHTEDE STAD ROMAN UIT DE KÀAP. Werktuigelijk pakte ik eenige zaken van I waarde bij een — het waren er niet veel — I ttijn koffer, mijn geweer, de voorwerpen, die I ik in de woestijn verzameld had, een paar I boeken en mijn oude reisdeken — ik wilde ze I naar het aangrenzende vertrek brengen. Maar ■ terwijl ik dit deed, zag ik opeens in hoe dwaas I ik handelde. Ik was in mijn ziel overtuigd, dat I het huis veroordeeld was ! Misschien zou er I oiets of niemand ontkomen. Misschien was van I daag het einde daar, en die dingen konden I Wengoed nu verloren gaan als later. Dit ailes I kwam mij met overweldigende kracht voor den I geest toen ik daar in die ontredderde kamer I "tond, en de jammer om ailes wat verdwijnen ■ tnoest, maakte mij zwak ! I Meer dan eens had ik in de woestijn den I aood moedig, ja zelfs vroolijk onder de oogen I gezien. Doch nu was ailes veranderd. Ik stond I Jiet meer alleen. Een nieuw licht was in mijn I ''art gekomen, en ik wilde leven. Voor het I eerste voelde ik, dat het leven zoet is. Een tuiltje voorjaarsbloemen stdpd nog in I vaasje op tafel. Marion had ze daar ne-I [Jergezet. Ik liet ailes vallen, wat ik in der I baaste bijeengepakt had, nam voorzichtig de I "loemen uit het vaasje en spelde ze binnen in I ®'jn jas vast. De geur was nog frisch. Ik voel-I hoe ik weer tôt mijzelf kwam. p-, Neen, zegde ik, om harentwil, uit liefde voor (haar en om haar te bevrijden, zal ik de strijden, zoolang ik kan. Wie weet, hoe hét eet loopt? Wonderen gebeuren er nog altijd ! lijk Opgeruimd pakte ik mijn goed op, hing het onc pakje kleederen dat ik in zeildoek gewikkeld spe had, aan den riem over mijn schouder, stak ç een tondeldoos — een koperen Kaffertondel- t00 doos met een stuk staal eraan — en een blik- dei ken doos je lucifers in mijn zak, en zette mijn jt01 onderzoek voort. • ~e2 Er was een breede scheur in den buitenmuur sch va,n de kamer ernaast bijgekomen, en toen ik wa mij bukte om er naar te kijken, bezweek plot- ( seling het raam boven mij en viel naar bene- g^0 den, zoodat ik met stukken glas overdekt eer werd. Blijkbaar stonden de zaken aan dezen kant slecht. Bij mijn onderzoek had ik een en kaars moeten aansteken, en terwijl ik bezig )-j]( was het gebroken latwerk en glas te ver wij de- nje ren, blies een windvlaag de kaars uit, zoodat stu ik in donker stond, en al. tastend mijn weg naar tA,j de eetzaal moest zoeken. j^r, Daar bleven wij den geheelen nacht. Soms nu' vielen wij op onze stoelen in slaap. Soms r;n rookten wij. Het gelukte Sanna een kop warme koffie voor ons te zetten en zij kwam ons die ee| brengen. Een enkele maal, niet dikwijls, be- spraken wij^ den toestand, terwijl de drie in- 7- boorlingen in een hoek zaten te fluisteren.Zoo i lf kropen de lange uren voorbij. xiv- 2 Tegen den morgende werd de toestand zeer h" ernstig. Ilet zal bij drieën geweest zijn, toen J n geweldige slag ons deed opspringen.Met de z'i kaarsen in de hand stormden wij naar de gang vsl waarin de slaapkamers uitk'wamen. Hier mc stroomde ons zwart water tegemoet. Aan aile he kanten etortte het naar binnen, en slechts met uiterste moeite konden wij beletten dat de zaal overstroomd werd. ïk begreep dade-, dat de geseheurde muur bezweken was, en lerstelde dat het dak aan dien kant wel edig zou volgen. )m onzen angst nog te verhoogen, sloeg, n wij weer veilig in de eetzaal waren en de ir gebarricadeerd hadden ,een reusachtige f tegen de ramen, zooals ik wel eens op zee ien heb tegen de geschutspoorten. Ver-eidene ruiten braken, terwijl tegelijk het ier onder aile deuren door stroomde ! )m vijf ure waren allen genoodzaakt, op elen en tafels te klimmen, of waar maar l toevlucht te vinden was voor het water. t was natuurlijk nog stikdonker. Donder bliksem hadden opgehouden, doch het ef, .regenen en de wind Verminderde ook t. Om dezen tijd werd er weer een groot k van het dak weggeslingerd. Wij bemerk-dit, niet alleen aan het rumoer en het iken van balken, maar aan den regen, die vrijen doorgang had door de rieten zolde-g, en op ons neerstroomde, terwijl er tege-: een scheur kwam in den buitenmuur van de 'Zaal. - Inkosi, zegde Stoffel, het is uit met ons ! i die scheur eens ! Men kan de muren voe-waggelen ! Als wij hier blijven, worden wij •pletterd, en moeten wij verdrinken ! îoudt uw mond, oude gek! schreeuwde stello. Waar moeten wij heen als wij niet r blijven? 3e Zwijgende was afsehuwelijk bleek. Uit î aard was hij niet dapper, ofschoon zijn jberadenheid hem soms een schijn van ied gaf ; maar dit avontuur was te veel voor m. tfaar het uiterlijk koppig en onvesrchillig, hing Aitherstone in een hoek van de kanapee. — Neen, herhaalde hij, wij zijn gevangen ! Gevangen als ratten in een val — als ratten in een val ! — Of als Boschjesmannen, meende ik, Cas-tello aankijkend. Hij wierp mij een kwaadaardigen blik toe, en zegde niets. Langzaam, een voor een, begonnen de kaarsen te flikkeren en bezweken. Langzaam, doch onophoudelijk, rees het slijkerige water. Langzaam, zoolang wij konden zien, werd die nood-lottige scheur wij der, en langzaam, heel lang-zam, brak de grauwe dag aan. Toen bespraken wij nogmaals den toestand. Het huis moest zonder eenigen twijfel bezwij-ken. Het viel aan stukken uiteen. Het dak, dat eerst onze voornaamste bescherming was geweest, vormde nu het grootste gevaar. De oude leemwanden waren doorweekt. Wat moesten wij doen 1 Iemand stelde voor dat wij, zouden blijven waar wij waren, en niets doen. Ik denk, dat het voorstel van Atherstone kwam. Stoffel, met zijn Kaffer-instinct, drong er op aan, dat wij naar buiten zouden gaan, en ik was het met hem eens. Hier blijven, totdat het dak op ons hoofd viel, was krankzinnigheid ! De ach-terkamer links was nog ongedeerd, en de stoep stond wel diep onder water, maar zij was van steen, en zou misschien weerstand bieden aan de golven! Het was zeker het best, om naar buiten te gaan. —Ja, redeneerde ik, dat is het verstandig-ste, wat wij doen kunnen. Door de ramen naar buiten zien te komen, ons aan de pilaren vast-houden, beschutting zoeken tegen den muur van de aohterkamer. Hier blijven is een zekere dood! Oastello was bset natuurlijk niet met mij ; ■ eens. De betimmering en de muren waren sterk genoeg om het huis te bewaren voor in-storten. Een poos te voren had hij heel anders gesproken, maar dat deed er nu niet toe. Hij achtie 't dwaasheid, het beveiligende dak te verlaten voor het onzekere van de open luchb. Doch opeens werd aile verdere redeneering afgesneden ! Bijna zonder waarschuwing ver-breedde zich plotseling de scheur, waarnaar wij zoo angstig staarden, een stuk van den muur brokkelde weg, terwijl het dak, krakend alsof de balken van stroo waren, werd opge-licht en omgeslagen naar den kant van den. weg. De eene helft viel op de andere en ver-brijzelde die, terwijl de stukken en brokken van het riet op ons neer regenden. Blijkbaar was er geen oogenblik te verliezen! Tôt de knieën in het water staande, en een stoel als wapen gebruikende, sloeg ik Ihet naastbijzijnde raam aanstukken. Tegen den storm in kropen wij een voor een naar buiten, ons zoo goed mogelijk vasthoudende aan het-geen wij konden grijpen, en ons in het water latende vallen, waar wij meenden dat de stoep zou zijn. Het was zoo duidelijk de eenige weg, dat zelfs Castello niets meer had in te brengen. In weinige oogenblikk»n stonden wij al- * len tôt aan het middel in het water, ons aan elkander of aan de pilaren vastklemmend, en, bescliut door de kamer rechts. Wij zagen nu, hoe de andere achterkamer, en het grootste gedeelte van het hoofdgebouw reeds verdwe-nen waren, en terwijl wij daar stonden zagen wij met schrik, hoe de eene pilaar na de andere, ook die, waaraan wij ons zooeven hadden vastgehouden, trilde en viel, daar het water de grondslagen waarop zij rustten, wegspoel-de!(Wordb voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes