Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

611 0
22 novembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 22 Novembre. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/kk94747p6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2? November 1914. Nr 1 .GPILLUSTREPRDE ZONDAGSGAZET BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Wooram Hit hliid vprsrhiii Waarom verschijnt nu eene geïllu treerde Zondagsgazet ? Deze vraag is gemakkelijk te beai woorden. Onze goede Antwerpsc bevolking weet gaame wat er in ha onmiddellijke nabijlieid en ook in i wijde wereld voori'alt. Oeene gebeu tenis van belang of men wil ervan < de hoogte zijn en kleinere feiten wc den eveneens met vreugde vernome Dit blad zal daarom den Antwerp naar zeer welkom zijn. Het zal her naast nuttige en aangename lectuu — op zeer voonleelige wijze — in bee voor oogen brengen wat hem boei' en treffen kan. Op aanschouwelij wijze zal hij vele merkwaardighed in ons blad verhaald en afgebee vinden, wat iedereen volkomen i bevredigen. Moge dit Vlaamsch geïllustree weekblad bij onze bevolking veel b val behalen; moge het gekocht en g lezen worden door groot en klei moge het zich in elke huiskamer, 1 ieder Antwerpenaar bevinden : dit h pen en wenschen we van harte. Wij zullen er immer aan houden o volk van ailes op de hoogte te breng door verzorgden, flinken, veredelend al"ke'd- De Opstelraad. De « Geïlhistreerde Zondagsgazet • v schijnt elke week aan 5 centiemen / nummer ; zij is verkrijgbaar bij aile bot handelaars en gazetverkoopers en in a dncrhlndkinskpn. Wip ze reoplmntig te ht wenscht te ontvangen, bezorge naam adres op het bureel : Lange Gang, Anfvuprnen STADHUIS VAN ANTWF.RPEN Heer ALF. RYCKMANS Senator Ondervoorzitter van de HEER JAN DE[VOS Burgemeester • der Stad Antwerpen Heer LOD. FRANCK Volksvertegenw. Gemeenteraadsli Voorzitter van de Inter-communal Aile rechtgevende Antwerpenaars weten van harte dank aan de drie-kloeke burgers, wier beeltenis wij hierboven mededeelen, voor ailes wat zij gedaan hebben en nog doen voor onze geliefde Scheldestad, in den benarden toestand dien zij doorworstelt. ï- IV i 171 * Il II ¥U» I IMMUUW1 VU* De kaart van West-Vlaanderen, die wij op de 4d,: bladzijde mededeelen, zal voor iedereen uiterst welkom zijn. Zij geeft immers duidelijk de steden en dorpen, waar op het huidige uosenblik de oor-logsgeesel zoo vreeselijk woedt. Boven de kaart vindt men de afbeelding vari de bekende Hallen van Ieperen, de West Vlaamsche stad, die in de eeuw zulken ongemeeneu bloei kende. Deze nierkwaardi^e (jothieke gebouwen zijn de vooinaamste in hun soort in België. De stad Ieperen bezat in 1227 eene bevolking van 200 000 inwotiers. Schijnt dit aantal wel eenigzins overdreven, toch is het waar dat de stad in voorspoedigen toestand verkeerde, dank aan den laken-handel die er volop gedreven werd. Men schatte het aantal weefstoelen op 4000. Wanneer de stad het hoogtepunt van haar bloei had hereikt, werd zij erg ge-troffen. Uit Klein-Azië werd in Januari 1349 door het invoeren van goederen de pest tegelijkertijd meegebraeht. Die slag was zoo erg, dat Ieperen zich nooit van deze ramp heeft weten te herstellen. Terwijl de bloeiende en machtige stad in enkele maanden als ontvolkt werd, gelukte graaf Lodewijk van Maie, heer van Vlaanderen, erin haar voor zijn wil tp doen buigen. Wat er nog in Ieperen overbleef van het wolweversgild, werd snoedig vernietigd. Wat niet werd ont-hoofd of gedood. vluchtte naar veiliger j oorden om zich daar te vestigen en hel J winstgevend bedrijf uit te oefenen. / Thans bezit de stad Ieperen nog eene bevolking van omtrent 17.000 inwoners. Nevens de afbeelding van de Hallen van Ieperen. vinden onze lezers de Oroo-te Markt van Veume met het stadhuis, \ erscheidene gebouwen en talrijke huizer met hunne prachtige puntgeveltjes. Veurne is ook een der oudste steder lid van West-Vlaanderen, welke in de ge-[le schiedenis van die streek eene groote roi gespeeld heeft. De stad was menigmaa het tooneel van allerhande krijgen en bur lis geroorlogen, waaraan dan ook haar vérin val te wijten is. Veurne heeft thans eene PR1NS HENDRI der Nederlander HF.T KflNINKI lIK PAI.F.IS VAN DF.N HAAfi KONINGIN WILHELMINA r\JJI\JC. UN itCUAINU HET GASTVRIJE HOLLAND u n 111 Andere jaren, wanneer de Zomer in het land is en men geen oorlogstijden heeft te doorworstelen, gaan onze menschen op reis voor enkele dagen. Velen bezoeken het binnenland ; zij gaan dan naar de heuvelachtige Walen streken of naar de Vlaanderen, zoo over-vloedig aan jeugdig groen en boomgewas en aangenaam voor het oog met hunne zachte glooiïngen. Ofwel zij bezoeken heerlijke steden als : Brugge, Gent, Na-men, Luik. enz,, voorheen zoo schoon en opgepropt met kuustschatten. Zij die over de middelen daartoe be-schikten, gingen naar het buitenland en voornamelijk naar Engeland, Frankrijk, Duitschland. Waarom? Dii is moeilijk teverklaren. Was men soms van meening dat het lieve en edelhartige Holland, dat nu zooveel voor onze ongelukkige bevol king deed en nog doet, niei genoeg we-tenswaardigheden aanbood? Zij die er nochtans heden hunne gedwongen verlof-dagen doorbrachten, zullen er anders weten over te spreken alsook zij die er vroeger reeds heentogen. Wij geven in dit blad enkele zichtjes van Holland die aantoonen dat een be-zoek aldaar overwaard is, vooral voor liefhebbers van bloemen, schilderachtige hoekjes en kuustschatten. Laat ons hopen dat later, wanneer de oorlogsgeesel voorbij is, des Corners er méér dit land zullen bezoeken, te meer daar dit zoo edel en schoon heeft gehan deld tegenover lien die. door de bommen en granaten uit hun huis en hun vader-land verjaagd, aldaar eene veiligere schuilplaats gingen zoeken. EEN KIJKJE IN ZEELAND

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes