Halle en omstreken

240 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Novembre. Halle en omstreken. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pn8x92257j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l graf versieren van onze duurbare afgcstorvenen en een bede slorten voor hun zielerust. Allerbèiligen en Allerzielen noodigden er ons loe uit... en de sprake ging over een diepbetreurden vader... een teerbeminde nioeder... overleden den zoo-veelsten... varjjzulk jaar; '1 was al vol lof en dank wat herinnerd werd wegens diegenen die ons zijn voorgegaan. De natuur scheen zich te willen vereenigen met ons om Le spreken over onze lieve Dooden. Met haar stervend nitziebt en baarvale dooden-kleur voerde ze als een doodentaal. Zij had haar levendig groen afgeworpen en '1 was of de wind een klaaglied zong tusschen de kale takken der boomen. We voelden ons droef-geestig met beel het.Doodenrijk om de lieve wezens die ons ontnomen werden, maar 'l was niet zonder boop gelijk de liopeloozen, die geen wederzien kennen en geen zalig bierna. We dacbten aan den dood en aan de dooden maar ook aan bet leven en aan de levenden hierboven. Allerheiligen en Allerzielen brach-ten ons bet troostvol gedacht te binnen dat wij, evenals de natuur, die maar slaapt en ontwaken zal onder de weldoende sjralen der verkwikkende lentezon, met nieuwe levens-kracht zullen ojirijzen in een leven dat geen guurheden kent, samen met al onze geliefden, in glansrijke pracbt en heerlijkbeid. Zoo ging bet, toen we l'huis waren tijdens November... In oorlogstijd zouden wij aan onzen plieht te kort komen moesten wij, binst de Doôdenmaand, geen godvruchtig herdenken verleenen aan onze stads- en dorpsgenooten, wier bloed vloeide en wier leven geolïerd werd o|) bel altaar van bet vaderland. Xiemànd geeft grooter liefdeblijk, zegde de He'er, dan diegene die zijn leven veil houdt voor zijn vrienden. Hij zell' bcvestigde, op bel wonder-l>aar sciiouwtooneel van Golgotha, wat hij gespyoken had, wijl Hij zij.i IcAen voor ons len beste gaf. Onze slads- en dorpsgenooten die, slachtoffers van hun plieht, vielen op bet eereveld, liebben andermaal ('liristus' woorden gestaafd daar ze stierven om onsvri j te koopen en ons de poorten te openen van 't belootde land. Ze vonden den dood der helden en hun bloed roept dat ze leven en looii naar werken heWjen ontvangen in bel bezit van (îod. Eer en lof zij hun, die met ons leefden op . hetzelfde plekje grond en aan onze zijde 1er schole gingen en ter kerke ! Hun naam weze geschreven en gepr'ezen, hun gedacbtenis blijve in zegen, hun dood weze geroemd van geslaeht tôt geslaeht als een wonder van liéfde en zelfopofféring ! Wij wilden in ons blad hun naam neer-sehrijven hij hoefde echter in goiiden letfers gedrukt om een bewijs van dankbare lnilde te brengen aan onze duurbare gesneuvelden. De lezers van «Halle en Omstreken » zullen er aan houden en zorg dragen dat de helden-lijst van elk dorp uit de Hallestreék voîïedig medegedeeld worde.'t Is plieht, of is bet meer?... Zoo vieren wij November en zoo vieren wij onze Dooden. Hallcnaars die vielen voor hel vaderlund. - Blanjpain, J., begraven le Pervyse ; De Naver, te Hoogstade ; Borremans, R., te Adin-kerke; Van Keerbergen, P., le Dury-lez-Amïens; Vlassenbroeek, J., te Haelen ; Vermeiren, P., le (?) ; Van Zeebroeck, F., te (?) ; Taminiaux, R., te Pervvse ; Spiloes, A., te Adinkerke ; Smel-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Halle en omstreken appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes