Het laatste nieuws: Gentsche uitgave

174 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Septembre. Het laatste nieuws: Gentsche uitgave. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/901zc7sw1n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Beneer te Gent : Vlaanderenstraat, 03., ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 mnand fi 10.00 5.00 2.50 Redactie te Gent : Bronsteeg, Ur AANKONDIGINGrEN : Zich te wenden tôt het Beheer. GENTSCHE UITGAVE Duitschland biedt Vrede aan België. Ons Land wijst di n fier af. Oa eorrespondant nui de limes uit Parijs meldt dat generaal von der Goiti, il verte-Igtnwoordiger raa Duitaohland ia Belgi#, Tan Brussel naar àatwtrpen reisds onder de witU via om dan vrede aaa bai Belgisch Gouvernement voor te stellen. Het aaabod werd dtdelljk •fseweien. I j Àlgemeen overzicht van den Toestand Strijd tegen de af r kkende Duitschers DE BETEEKE^IS DER SE8VI3CHE EN BELGISCHE HULP- -DE UlTWâL m ANTWERPEN WAS VAN GROOT£ WAARDE De militaire korreapondent vaa le « Times » schrijft ' Het aaaieel vaa de twee kleiae landen, Sorviê an België, was aanzienlijk in iezen Europeeschen oorlog. Hoe meer wij hooren over Servies zegepraal te Jadar, des te maer blijkt zij ons verdienstelijk Zij lokten eerst aan en varsloegen dan 350.000 Oostenrijkars, waarvan 10.000 gedood, en naraen vêla duizenden gevangenen en kanonnen , lij bewszen sen grooten dienst aac de oondgenootan en deze zullen hen niet vergetej? wanneer de rekening ïaJ opgemaakt worden In Bosnië en Herzegowina, te samen met Monténégro, oefenian zij een grooten lnvloe< uit op Rusland en lit land zal dit lang onthouden. BeSgië's hulp was niet minder afdoende De ro! door hem gespeeld in de vi'oegste dageu van den krijg zal niet ver_,eten worden. want gedurende den huidigex grooten tlag en den aftocht der Duitschers h?aft Beîpië's leger ook groote dibiisten baw .zen, welke de Franschen in wij ons zuîlou herianeren. Volgens de offlcieeie berictten uit België was de uitval uit Antweroen van groote waarde. Dit had voor gevolg dat twee D litsche legerkorp3en, ter nulp snellende naar Frajikrijk, •p hunna stappen moesten terugkearen. Het is te hopan dat liet Belgisch leger voort zal gaan met dit hoogst nuttig werk. De Aftocht der Duitschers duurt immer voort. Waar de besllssende slag moet geleverd worden. — Een omsinge-lende beweging in het Noorden, — De achtervoîging over de laas, Het nieuws voor de bondgenooten is altijd gunstig. Het Duitsche leger bood grooten .weerstand, doch moest over de Aisne terugtrekken. De aanval op Verdun werd gestaakt door den kroonprins. De groote s!ag moet verwacht worden van het 6e legerkorps en van de Brit-ten, die de Duitschers in het Noorden moeten trachten te omsingelen. Zoolang de Duitsche roc' tervleugel in het Noorden wijkt, moet de gansche lijn wijken. Wij mogen dus hopen den vijand achter de Maas te drijven. Doch, wij moeten in acht nemen dat de bondgenooten op hunnen aftocht al de bruggen •deden springen ; degene die overbleven, zullen natuurlijk door de Duitschers opgeblazen worden, zoodat de achtervolging verraoeilijkt wordt. De vechtlijn loopt over enkele groote en vele kleine rivieren, waarover de Duitschers houten bruggen moesten houwen, zoodat zij de ammunitie slechls met kleine hoeveelheden konden verzenden. Dit was misschien eene reden voor hunnen aftocht. Een zelfde moeilijk-heid staat nu de bondgenooten te wachten. Het is nu het oogenblik, dat de Franschen groote louten bruggen zouden maken om het transport te vergemakkelijken. De fîuibche legers hebbea het toppimt hniiner macht bereikt. De Duitsche legers in het Oosten en in het Westen zijn nu ten sterkste mogelijk. In het begin van den oorlog waren zij, te samen met de Landwehr, 2 350,0C0 man sterk. Zij hadden 20 legerkorpsen in het Westen, ongeveer 1 1/4 millioen sterk, Daarbij kwam nog eenige reserve, Landsturm en de Marine soldaten. Wat staat nu tegenover ons ? Dit is moeilijk te zep'gen. In België verblijven, zegt men, het 3e en 9e korns, doch is de Landwehr en Landsturm daarbij gerekend ? Vijf of tien legerkorpsen werden naar het Oosten gestuurd : ongeveer 300,000 man werd weggetrokken van het front. Wij denken dat, buiten de garnizoentroepen, de vervoertroepen en die romîom Antwemen, er ongaveer een m llioen man tegenover ons staat. Wij mogen 'gerust zijn, indien het Fransshe hoofdkwartier voort gaat zijne bahendigheid en voorzichtig-heid aan den dag le leggen, zooals in de laatste tien dagen. , I nver Pasja vermoord ? Men meldt uit Konstantinopel, dat Enver Pasja, Turksch minister van Oorlog, die zoo-' als men weet, zeer Duitsshgezind was, met den troonopvolger, die de onzijdigheid voorstaat, een hevig «a-prek had, dat vjor gevolg hal het wisselen van revolverschoten. Enver Pasja zou gedood zijn. - De Krijgsverrichtin-gen in Frankrijk. De Bondgenooten dringen de Duitschers steeds achteruit, Hel Leger van den Kroonprins in gevaar. We scnravan gisteren reeds dat uit ver-trouwbari. bron gemeld werd dat de Kr^ou • , prins hat slagvail verlaten heeft en dat zijn iogar in het nauw ward gebracht. Ziehiet daarovar anksie nadere bijzonderhedan. De Lgermach, over dewelke de Kroonprins bevel ▼oert, vormt de apil der bawegingen van het j[ar.3ch3 froct. D^ Franscha forten in het Oosten, hebben den aftocbf in ieze richting, voor dit 'eger cnmogblijk geraaakt. Ni- is het id opmarsch aaar bat Noorden, hopend de a-iere Duitscne lagars op de lijn Mazières, ' Saint-Quentin, Përonne le vervoegen. Doch c?e Ençclsch Fransche troepen zetten den vijand reeds bo en Reims achtarna. ^ Er bestaat dus de mogelijkheid dat het leger van den Kroonprins al, orens het de andere Duitsche machten bareikt heelt, van deze afgesneden wordt. Ben wedloop tusschen de 5>anscha en de Duitsche legers heeft hierom op dit oogenblik plaats. Van den uitslag hiervan hangt het wellukken af. Van ean andere zij de meldt het Londensche t Pressbureau » dat het leger van den Kroonprins verslagen is geworden lot over de lijn Vareu os, Donsenvoye en Ornes. De Yersterkhg van Troyon. De omsingeling der Forten tusschen Ton! en Verdun Een telegram uit Parijs brengt te Londen 1 het bericht, dat een der voornaamste krijgs-j verrichtingen van het oogenblik is : de ont-zetting der versterking van Troyon. Deze zou op de Duitsche legers een belangrijken i terugslag hebben. De Duitschers bestookten het fort van Troyon en de omliggenda forten, tusschen Toul en Verdun, met het oog op een gebeur-lijken terugtocht op Metz. Het mislukken dezer omsingeling duidt aan dat de Franschen de vallei van Toul tôt Verdun beheerschen. Dit zal ook voor gevolg hebben dat de leger-macht van den Kroonprins de Maas zal hocven over te steken en zich door de opening van Stenay zal hoeven te werken, ten einde langs Longuyon en Longwy in Luxemburg te geraken. Longaean bij Amiens door de Duitschers in tad gezet. De statie van Longueau en een deel dezer gemeente, nabij Amiens gelegen, werden volgens een telegram van kolonel d'Orjo de Marchoyelette, door de Duitschers, bij het verlaten van Amiens, in de costelijke rich-ting, in brand gezet. ôorlogsbnit te Parijs. Een dertigtal treinen, vol buit op d#o vijand behaald, kwamea reeds te Pari)3 aan. Er zijn talrijke kanonnon, rele gewerea, voorraad, automobielen, drie ▼liegtuig»», enz. Gevechten in de Vogezen, Eea Duitsche Aanval op Epinal algeslagen. Een telegram uit Bà.e geeft ankale nadere bijzonderheden over den strijd in de Vogezen. De Duitschers, onder aanvoering van generaal von Heeringen, konden niet over d» 'er-dedigingslijn van Epinal geraken. De slag werd geleverd tusschen CJiromagny en Alt-kirch. De Fransche linies werden niet aange- ' raakt Duitschland zendi versterkings-troepen naar Franknjk, tJit; AJxen wordt geseind daï talrijk® Duitsche troepen ovor Luik en Brussel naar Frankrijk rukke«, ten einde hun legers In aftocht, aldaar, hulp te gaan bieden. De Franschen zoudon terag Mulilausea bezel hebbeaî? Naar verlûidt uit telegrammen uit Bâle, zouden de Franschen terug Muhlaussen hebben bezet. Dit bericht werd tôt dusverre nog niet vau offlcieeie zijde bavestigd. EEN FRANSCH GENERAAL GEQOQD. Uit Parijs wordt gemeld dat de Fransche generaal Roques, gedurenden een gevecht in de omstreken van Bar-le-Duc, op 6 Septeru-ber gedood werd. PRINS FREOERIK ERNSTIG GEKWETST. Men saint uit Parijs, dat de Duitsche Prins Frederik-Wiilem von Hesse onlangs in een gevecht, zwaar werd gekwetst. Op het Russisch Front, Twee Duiîsche Legerafdeelingen verslagen in Sîussisch Polen. Men meldt uit Petrograd, dat een hard-nekkig gevecht geleverd werd in de ^înstreken van Mlava. Mlava is gelegen op de spoor-lijn van Warschau naar Dantzig. Het is eea kleine stad in Russisch Polen, vlak bij de Zuidergrens van Oostelijk Pruisen. Mlava ligt op ongeveer 180 km. tan Zuiden vaa Kœnigsberg. De lovai lasgs Oostelijk Pruisen. Bovenstaand beric t wijst er eens te meer op, hoe moeilijk het is voor de ""ussen ia Duitschland langs Ooat-Pruisen .nnen te dringen. De voornaamste m< îlijkhedea bieden daartoe do natuurlijke scheiding door do Weichsel gevormd on verder de gevaar-lijke grondgesteldheid dezer streelL di°e bijna » gansch door moerassen bedekt lyordt. De geweldsaanval derRussen on Oost-Vruisen is ) Vrijdag 18 September 1914. 3 csn^ie-nen het num îer. 27"' jaargang N" 260.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het laatste nieuws: Gentsche uitgave appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1888 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes