Het morgenblad: volksdagblad

435 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Septembre. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sr84/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

T Jaargang N° 249 tfnjdag 18 Sepîerwber S-9fl4 /2 cenieMen het numme* mm i m HET MORCENBLAD AankandïgiingQn s 4= bladzijde. — per kleinen regel II. 0.30 j Findnciëele, * » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begrafenisbericht, » 5.00 £iie mededeelingen te zenden aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, AntwerpeB Men schrijft in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : &G7. — AANKONDIGINGEN ; 231>ê Ifl&OïaasemeraSegî : ] Een jaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. =6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook ontvange« door 31. J. LEBEGXJE et C". «Office de Pu* blicite, 35, iïieuwtraat, te BrusseL Belgische Officieele Mededeeling a©nà Mtwerpen Het gsveoht van Osnderdag te Dendermende fîîAntwerpen, Donderdag, 10 ure 's avonds. ' Gisteren, Woensdag avond, zi]n de Duitsehe troepen uit Brussel terug-gokeerd naar Dendermonde. De kanonnen zijn heel den naohi pan het woord geweest. Vandnag heeft een artilleriegeveeht plaats gehad tusschen deze troepen en de onze die den doorgang ten Noorden van deze plaats verdedi-gen.Duitsch voetvolk, gekomen zijnde aan de brug welke door ons ver-nield werd, werd op een heftig vuur van onze mitraiileuzen ontha'ald en is in wanorde in de stad teïugge-trokken.De poging werd niet hernieuwd. Elders geen enkel vermeldensweer-dig incident. Esne volîedige weerwragklffoe Burzweiler maar zonder vlek Doelend, op de weerwraak welke de ,£ngelschôn schikken over Duitscbland te 'nemen, indien het zegsvisrend uit don etrijd komt, en die volgens zij zeggen ,van de Duitsehe manier van doen za] jigekeken worden, verklaart de "Times": " Zij die geiooven dat wij tôt zoo iets bekwaam zijn, beleedigea ons la^er.onze vloot, onze natie, onze broeders van overzee, onze brave en ^artelijke bond-genooten." Wij zullen1 eene edeler en zachte wraak nemen. Wij zullen den Duitscher niet tôt voorbeeld nemen, noch in zijn gémis yan eerbied en trouw tegenover de ver-ûragen en wetten der natiën ; wij zut len han niet tôt voorbeeld nemen waar bij de woreld in een net van spionnee-ling en Duitsehe leger s windt ; wij zou-den ons schamen, de Duitschers na te volgen in hunne zelfvergoding. De ge-allieerden zullen naar Berlijn gaan om rekeningen te verefîenen en niet om hun land te verwoesten. Zij hebben ten plioht aan het Duitsehe volk te zeggen : "De eercdienst van den oorlog moet staken, en het zwaard dat gij gesmeed hebt, moet gebroken worden." " Het is eerst, als de ruiters der veree-nigde natiën "Untsr den Linden" zullen rijden, dat het Duitsehe volk klaar zien zal, dat hunne zotte droomen van we-reldheerschappij voor altijd verbroken zijn. " Velen vaij de onzen zeggen : " Niet tegen het Duitsehe volk zijn wij in oorlog, maar met den Keizer en zijn offi-cierenkorp.s." Voor het conflitt was het beel natuurlijk dat er een onderscheid werde gemaakt. Thans, dat wij het be-tsr weten, bogrijpen wij dat wij met el ken Duitscher die een geweer kan dxa-gen, in oorlog zijn. Dat wil zeggen millioenen, en weldra iedereen. Wij zullen opnieuw over het "zoete Duitsoh-land" handclen, als zij hunne roeren nearleggen en hunne droomen staken, en mit vroeger. " De verdedigers der beschaving zullen Vernietigen, maar niot do deugd der vrouw, noch oude kerken, noch vrede-Juchtigo haarden. Zij zullen de krijgs-Bchepen te niet doen, de arsenalon, de krijgsworven, en de versterkingen, al de tuigen van don Teutonischen kriig, waar-mede men angst versprsidde. De uitboe-ting van Leuven moet voornamelijk be-etaan, niet in het volledig wegvagen van Bonn of Heidolberg, maar wel van de werken van Krupp te Essen. De prijs van den vrede moet onderandere ïijn, de stichting van schoor.ero steden en dorpen, op de puin&n van het <m-«chuidige en verwoesto België. De hu!p der indische Regeering Oit Londen berichtle men Woens-«ag : ^ In het Lagorhuis hcbfcon de beide Kamers, in overcoustomming met aun ^vonsoh, uitgedrakt door het Indisohe v°lk e.i de Indische Ke^eerinsr, deze Semachtigd de kosten van het /.cn-ûsn en het ondcrho'.;den van een c-x-P^ditiekorps voor cigen rekening te ûouden. Heeren Asquifh en Bo:.ar Law uebben den warms'en lof gomaakt ?vpi' de schitterende landsgetrouw-«eid yau het Indische volk. werd vernié Een Duitscher, te Bazel aiingekomen heeft het volgecde verhaald over de vei nieiing van Buxzweiicr: " 't Was avortd; eene kleine afdeelinj soldaten drong Burzweiler binn-en, om e den nacht door te brengen. De inwo-ner stonden zelfs hun bed a£ aan de uitge putte soldaten. Een we'mig later kwaniei nog andere soldaten, die in den omtrei Icampesrden. Een paard, behoorende to het leger, gekwetst, was nutteloos gewor den. De kapitein, om niet langer het aime beest te doen lijden, gaf b9vel het a to maken. Een vuurschot hoorende, ga de schildwacht het alarm, denkende da de vijand voor de , poorteu stond. De sol daten, slapende in de huizen, sprongei ijlings recht, grepen hunne g&sveren ei schoten door de vensters, denkende da de Franschen buiten waren. De Duitsch) soldaten, die in den omtrek der stad le gerden, stormden de straten in en vuur. den op hunne kamorad'en Zij staken ver volgens de huizen in brand, de dood ver oorzakende van tachtig onnoozelen." De sîatie van Longyau door tk Duitschers in brand gestoken Volgens een telegram van coloriel d'Or.jo van Marchovelette. vertegenwooriligeiidt den Belgischen staf in het groot Frausche lioofdkwartier, hebben de Duitscher^, vooi zij Amiens verlieten om zich naar 't OosteE terug te treksen, de statie van Longuau ir brand gestoken. Hoe Amiens ierug werd bezeî De correspondent van den « Daily Tele graph » seint uit Pontoise : ' Een deel der verslagen Duitsehe troeper schenen een oogenblik zich te willen ver schuilen in Amiens en do omstrelcen var de stad in staao van verdediging stellen, Gedurende vier rlagen bezettp eene een voudige patrouille de stad. Opeens, Maan dag laatst, kwamen Duitsehe troepen ii: massa, ongeveer 10.000 maa. De bevelhebber der macht deed een be richt aanplakken. aile geschikte mannoi: aanzettende de stad te verlaten om loop grachten te gravenvoorde Duitschers. Ir (lien tijd hadden verkenningen met ruiteri, plaats tôt Longnau, ïirencourt en St-Sau veur. Woensdag werd rond Amiens sla^ geleverd. De Duitschers beschouwdon Amiens als de hoofdstad der streek van 't Noord-Wes ter. e.. schenen besloten de stad te behoudei: zoolang njogeli,jk. Maar eensklaps. Vrijdag, begon de uit tocht der Duitschers. In liaast marscheer deii zij door't Noord-Oosten der stad. Kenige uren later rukte eene at'deelint vaa 24 Fransclie kurassiers Amiens binnen. De soldaten worden door de inwoners mol geeptdrift ontvangen. de huizon werder aanstond.s versierd terwijl do klokken dei kerken luidden. De kurassiers hersteldej; de Fransclie vlag op de meierij en op audere openbare gebouwen. Beurs®peratîes De Beurzen van Sydney en van Adelaïde zullen Maan dag terug geopend worden. Binnonkort zal hetzelfde geschieden vooi do Beurs van Melbourne. Tusschenkomst van Italie? De diplomatie!» briefwisselaar van de « Daily Telegraph » verklaart dat het Ita-liaanschç volk zoo erg voor de tusschen-koiiisi is, dat het voor het Gouvernement oniiiobelijk zal wezen zich nog langer ei tegen te verzetten. 't Is klaar dat de zaken-to.estand van Albanie thans eene recht streeksch© bedreiging is voor do Italiaan-sche belangon en dat Italie maatregelen irioet nemen om te beletten dat Albanie als .basis van den vijand gebruikt wordo. Waar» het Duitsehe front den S SepteniSser zich uîtstrekte ; waar het gâstereîî, 16 September, stond, op den voet gevolgd door het leger der Bondgenooten. ! HEVIG 6EVEGIT BU PCPERINGHE Maandag morgen ontdekte men dat eene colonne van ongeveer 3-0C0 Duitsehe ruiters zich bevond in een bosch, gelegen dichtbij' Ronsbruggc, tusschen Hoogstade en Poperinghs. Deze colonne was voorzien van mitraiileuzen en gevolgd door talrijke au-towagens, die voorraad vervoerden. Nu werd eene colonne van Fransche ruiters, tellende een duizendtal man, er op afgezonden om ze uit hunne stdlinc; te verjagen. Voorzichtig naderden de Frarsche ruiters het bosch van ftonsbrugge en ge-lukten er in den vijand in den slaap to verrassen. Mon kan zich de verwarring voorstel-len die bij dén vijand heersclite. Zonder aan verdediging te denken, snelden do uhlanen naar hunne paarden, dit in de grootste wanorde. Doch do paniek eindigde on de Duitschers legden aan om zich te verdedigen, zoo goed het kon. Een geweldig gevecht volgde. De Franschen hadden hier te strijdm togen een vijand veel sterker ia getal. Maar- de hoodanigheid was hier wel de hoeveeJheid v.-aard, en na twee uren vechtens, trokken -de uhlanen af.Zij lie-ten ter plaats een 50-tal dooden e ï talrijke gekwetston achter. De Fransche ruiters aclitervolgdon den vijand, en maakten 110 kriigsgevangenen. Zij be-messterden oo!c talrijke automobiols, go-laden met mitraillouzenvoorraad en le-vensbehoeften.Rond 11 1/2 ure kwamon vijfticn En-gclscho autô-mitrailleuzen van Duinker-ke de Fransche ruiters vorsterken, en droegen niet weinig bij om de Duitschers op de vlucht to drijven. De Fransche vorliezen zij~n een 30 tal mannon buiten gevecht, waartusschsn twee officiers gedood. Het nieuw leger van Lord Kitchenar Het nieuw leger van Lord Kitchener, tel lende een half millioen manschappen, is bi.fna volledig. De krijgsoverheden hebben wel hun werk m^et al de aanbiedingen om dienst te nemen. En meer en meer personen will'en zich inlijvon, ofschoon er geëischt wordt dat zij, die zich voorstellen, zekere bepaalde lengte hebben. Lord Kitchener heeft de diensten van het contingent van het eiland Ceylan aanvaard. De Duitschers vallen Epinal aan en worden taruggesfagen Een bericht uit Bazel geeft bijzonder heden over de onlangs geleverde slagen in da passen der Vogeezen. De Duitschers, met generaal Herringen aan 'thoofd, ge-raakten er niet roe door de verdediginslijn | van Epinat te breken. De slag werd gele 1 verd op eon fro:it van Giromegrvy tôt Altkircli. Do "l'aascho tiinen werd on niet 1 ffAhîivftnfl Oe Duitschers te ni 2 in Dendermonde 4 Wat er nog recht blijft, i steken zij in brand De Duitschers zijn Woensdag avond terug de stad Dendermonde bmnengetrokken. ■ Rond 5 ure begonnen zij te bombardeeren. Onzo troepen trokken terug op het grond- ' gebied Grembergen en staken de brug, die r zij Dinsdag over de Schelde gelegd hadden, ; in brand. Het geschut duurde voort tôt laat in den avond. Donderdag morgen werd opnieuw gescho-. ten. De inwoners, die zich nog in Dender-, monde bevondenzijn nu allen gevlucht. Gansch den nacht hebben de Duitschers-bràndstichters de nog overmijvende ge-bouwen tier stad in brand gestoken. Al de huizen op het Vestje, de îabrieken 1 van do heeren Philips, het huis Van der 1 Steen en nog enkele andere huizen zijnde ■ prooi der vlammen geworden. * Vluchtelingen verzekeren dat z;j ook de t groote Kerk, het Stadhuis het gevang en 3 het gerechtsliof vernietigde. Dit kunnen i wij echter met geen zekerheid bevestigen. Van op de torens rond Dendermonde ziet 0 mon de vlammen boven de stad opstijgen. j Onzo troepen waren minder in getal. Ver- sterking wordt verwacht om den vijand te verdrijven. Tôt heden is de vijand er niet in gelukt de Schelde over te steken. 1 Er is dus nog geen gevaar voor de stad - Lokeren en de omliggende gemeenten. De inwoners van Wolvenhem verjaagd t Sinds vier weken verbleven de Duitschers in de gemeente Wolverthem. De inwoners hadden er tôt hier toe niot al te veel van te , lijden. Hier en daar staken zij in den omtrek wel eene hoi'stede in brand, om zich te- ver-1 sterken, maar betaalden de eigenaars. Nu kwam er Woensdag morgen een bevel vanwege de Duitsehe militaire overheid, dat al de mannen en mannelyke kinderen boven de zeven jaar voor elf ure voormid-' dag de gemeente moesten verlaten. De vrouwen mochten alleen in de gemeente ., verbUjven. Wie zich aan dit bevel niet zou J onderwerpen, zou onmiddelijtt gefusilleerd 1 worden. J Aldus vertrokken al de inwoners met de ? burgelijke en geestelijke overheden aan ^ het hoot'd. rond 10 ure, uit Wolverthem. Rond den avond kwamen zij te Hamme aan waar allen vernachten. 1 Donderdag morircn hebben zij hunnen • kruisweg voort gezet naar Selsaete, in de ! hoop aldaar een onderkomen te vinden. 1 Men vraagt zieb af waarom de mannen moesten vertrekken. en de vrouwen in het dorp blijven mochten ? i De zoon van heer DeScassé gevangen Men seint dat de zoon van heer Del-t cassé, minister ^'all buiteulaudsolic zar t ken in. Frankrijk, aïs gevjiagene in Duit=^h(la-rid. te Tfelin «m ver'Jijvesi, Oe Hussisctis pistrol Ruslands roi is nog niet uitgespeeld, bijna nog niot begonnen, Rusland heeft den tijd aan zijne zijde. De Winter staai 1 voor de deur en de moeraesen van Oost-Pruisen zullen dus met ijs worden b«-t dekt en over te trekken zijn. Maar af-. gezien van den gebeurlijken opmarscb . naar de Duitsehe versterkte stellingen - aan den Weichsel, die den weg naar 3 Berlijn afeluiten, is generaal Eennen-i lcasnpfs taak aan de Russische grens al-t reeds vervuld. Hij heeft niet alleen den opmarsch der Duitschers in Rusland verhinderd, maar heoft eene sterke macht in garnizoenen tusschen Thorn en Marienburg vastge-houden en aldus de verstesrking uit dit district vaji do Oostenrijksche airijd-macht in Galicië belet. Langs den ande-ren kant zijn do Duitschers gedwongen belangrijke versterkingen uit het Westen naar de Weichsel te brengen. De sterivte van generaal Rennenlcaaipfa strijdmacht is natuurlijk een geheim, maar geen geheim is het,dat deze macht ontzaglijk wordt versterkt, en dat zij niet alleen berust op de brute kracht van het aantal. Wat den leek fcreft is de hoedanighoiè en de volmaaktheid van de uiterst mo-I derne uitrusting van dat reusachtige leger. De Russische artillerie onderscheidt zich onder andere, door de overweldi-gonde snelheid van haar vuur en de ko-zakkenruiterij, hoewel licht, is een j voortrefïelijk georganiseerd en gesefend modéra leger gewotrden. In hetverken-s ningswerk toont zij intelligentie en durf. 3 3 Ook wat vliegtuigen betreft, is de ' uit- j rusting van het Russische legejr voile- - dig en zeh's overdadig en voortdurend worden nog bij honderden nieuwe toe- 1 stellen verva-axdigd. j Het voornaamste echter van Ruslands . positie is, dat er reeds 2 miliioen onder 3 de wapens zijn, 2 millioen in de dépôts 3 en onder weg, en dat een millioen nog i onmiddellijlc kunnen worden opgeroepen 1 on daarnaast zijn er dan nog reserven waaroentrent geen gissing 'zelfs mogelijk 3 is 1 ; In het Walenland 3 S j Onbeschadigde pfaatsen '' Spa, Hannut, Thieccn, Waraaiœe, Hac-court zijn niet vernj^H, weet een inwo-ner van Luik te schWjveja. Het kaa zîjï dat er in dsas gorooentm houwitsiors» zi.i | n&argovai!*®, doch g;'-en van aiien hsefi daard-sor nnsr.teiak g,«!«ûen. Van d«! militairen brw▼an • den "Times" : i >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes