Het morgenblad: volksdagblad

294 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Juillet. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/p55db7x06r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7e Jaargaiig. N° 201 Zondag 26 Juii 1914 2 centiémen he& nuiiiiutr HET MORGENBLAD Asssiiîcoîadïgiîsgesî s I 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 Financiëele, » » » » l.00| Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 1 Recîamen, » » » » 1.001 | Begrafenisbericbt, » 5.00 g VOLgSDAGBLAD ' " Atie mededeeîingen te zenden aan Mi J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpeg; Mea schrijft in op het bureel Tan het blad en op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : QGT'. — AANKONDIGÏNGEN : 3S14 "" I^^onEiemenfesï : É Een jaar, S fr. — 9 maanden, S fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. I BU1TËNLAND, het port te buiten. IWiipii il.«il M il 'm i ic.:.7" Acinkondigingen iccrclen ook ontvangen' door M. J. LE BEGUE et C°. «Orlice de Pu* blicite, 35, IsrevAotraat, te Brussel. mad Gaillaux voor het eedgerecht Wat een Sage ziel ! 0p het instijgpad van de statie, liep i! iBgen een confraler die, a.1 wachtend-naar zijn trein, den, tijd doodde met d lezing van het procès Caillaux. — Welnu, confraler, vroeg ik hem, wa dunkt u van dien Caillaux ? — Wat 'n lage ziel ! meer kan ik nie zeggen"... en hij weee mij, zonder ver deren uitleg, op de plaats van liet ver 1 slag, waar Caillaux, met eeu laagharti! gebaar, zegt tôt de vrouw, die liij ve. stooten heeft om eev.e andere te nemen "Gij bezat geen duit toen ik met i trouwde..." Mo est een werkman, een metser of eei buildra-ger, zoo iets lot zijne vrouw zeg gen, dan zouden al zijne werkger.eîlei hem op ^taanden voet antwoordem Waarom hebt gij ze dan genomen ? Inderdaad,, die menschen voeien in d reehtschapenheid hunner ziel, dat zul] verwijt eenvoudig eene lafheid is. Doch, wanneer een minister zoo iet, fccxmt zeggen in 't openbaar, op de reeht bank, tegen de verstooten vrouw, die heu nog sohijni te sparen, dan krijgt dit eei karaktër van ware zielelaagheid, en dai wordt die Caillaux, die ais minister vai Frankrijk, geldafpersers op groote schaa met zijn gezag beechermde en vrijwaar de, en boven wiens hoofd de beschuldi ging zweeft van landverraad of wat e: aan grenst, dan wordt die < îiiui' als privaat mensch de la-agste der zielen Die uitval: "gij bezat geen, duit", weri trouwens door het pubiiek in degerechte ïaal met luide afkeuring beantwoord. In die zitting werd een hoekje ^ opge beven van het doek dat het huishoude Iijk leven van dfen inaa bedekte. D1 thans verstootene vrouw vertoont hen 0B6 zooals hij waaxlijk is: haar stree iond on liolkozend en i--ripciMi -voor haa wanneer zij de brieven van den echtbre ker ontdekte, haar beurtelings smeekei* en bedreigend, doeh haar steede belie gend en bedriegend. En daar stondhij.. en vindt voor al'le antwoord: " Ik hel eene domh«id begaan toen ik u ïrawde.. gij bezat geen duit Wat een antwoord voor een rmnistei wat een antwoord voor een m a n, ! Overigone, om nog zoo eene laag heid van ziel te ontdekken als hier, za men toch ver moeten zoeken. Daarenbc ven, als politiek man, gewikkeld in d sohurftigete zaken van geldaftruggelari en met de beschuldi ging boven het hoof van landverraad, als privaat man een lage, lafhartige ziol, wat blijît er da: nog van over ? Zeg ? En in zulk een man wdrdt de Frari eche démocratie belicbaamd, en voor zul een nian spant de Fransehe vrijmetsela Tij, bijgestaan door de socialistische per van daar en van hier in België, ail middelen in om zijne vrouw, die een moordeaares is, vrij te spreken. Om da doel te bereiken, wordt zelîs een anai chistisch blad, "Le Bonnet Kouge", dt ook "geen duit bezit", dagelijks grati rondgedeeld aan de deuren van het g( rechtshof te Parijs, ten cinde Ca!mctt< bat vermoorde siaohtoffer, te bezwaddt ron. Van waar komt dat geld ? Welaan, geluk er mêe, "Peuple","Vooi oit", "Journal de Charleroi" en andere Het volk ziat echter klaar wat voor ptc pere mannelvens gij onder uwe besche) rning neemt ! 't Zijn echoone demoers fen ! Mewp. Gwesdan Sîrengl iîohî ss> desaai De iltîsudins van (âfiîer Laîsori De grond van de zaak Caillaux bostaa wel hierin : te weten te ko men of da aie Caillaux de moord heeft begaai , als vrouw dolzinnig geworden door d' ^ees voor de afkondiging van in foine brieven, oîwel als eenvoudig werk | taig van de eer- en heersolizucht vai | taren man.dio te alien prijze de open baarmaking van sommigo politieko doou j nienten wilde voorkomen. Welnu, de zoo zeer gevreosde brievei I *areD niet in het bezit van lieer Çalmetti : waar wel in do handen van inevr. Guey iftn. Zulks heeft deze laatste onwederleg t»ar bewezen. Ondanks den partijdigen voorzittor, on ianks do besluitselen van Mtar Labori oeeft zij gezegd wat zij inoest zeggen. Zij bracht de brieven,door de echtelin Sen Caillaux zoo zeer gevreesd. —i Zoo Calmctto doze brieven pub!) ®®ert, dood ile hem ! had Caillaux ge zegd tôt den heer Voorzilter der E«pu bliek. —t Ik heb mijne eer van echtgenoote ei ®oeder verdedigd, houdt de bescbuldigd ; siaande. De "Figaro" aatwoordt nu als gevol; op de sensatiewekkende zitting van Don-derdag : . " Welnu ! Die brieven. Ze zijn } daar ! l)at is de verrechtvaardiging der be-schuldigde ! Dat is het bewijs van de t ingeroepen beweegreden. MevTouw Guey-dan heeft deze brieven in de hand ; deze t brieven liggen ter beschikking van het gereeht. Maar het gareebt wil er niet van. Do procureur vreest al te zeer de ver-dedigingspleidooi te verzwakken, bevat in de beschuldigingsakte. De voorzitter beeft bij de gedachte den verdediger nadeel te berokkenen. De gezwoornen wacbten te midden het angstvolle stilzwijgen der menigte. De rechters durven geen kennis nemen van den inhoud dier brieven totdat Mad. Gueydan ze eindelijk in de handen geeft van Mter Labori, den verdediger zelf van vrouw Caillaux ! In de brieven is er niets dat het hooîd noeli van Caillaux, noeh van zijne vrouw, op hol kon brengen, maar er is ook niots in dat eere kan doen aan béer Caillaux. En dan? Wel dan is 't bewezen dat het valsche gerucht over do aansta-ando open-baarmaking van die intienie brieven,geens-zins oorzaak heeft kunnen zijn van de moord op Calmette. Nochtans dat beweert de verdediging. De zitting van Donderdag heeft de be-beweegreden der moord aangeduid. Heer Barthou heeft ze klaar aangewczen. Hij heeft herinuerd dnt hij bij heer Calmette tweemaal is tusschengekomen. Ah ! op IS Januari 1.1., was het groe-ne document geen valsch stuk, wanneer heer Doumergue beroep dee<î op zijn voor-ganger om bij heer Calmette al zijn in-vioed aan te wenden om deze te bewegen het. document niet te openbaren en van diens vaderlandsliéfde te verkrijgen dat hij goeu gebruik makea aou van zijn vreeselijk wapen tegen het oud-cabi-netshoofd.En nu beweren twee ministers da: het zoogeheeten afschrift der docu'.oenten niet bestond ! i En nochtans heer Doumergue en zijn ministers deden in het hooger beiang der " Natie — aldus verklaarden zij —, beroep 1 op den vorigen hoofdminieter, dien zij " doen vallon hadden. Hun bewijsvoeringen ? hun overtuigingsstukken waren zoo duor-! slaande en heeren Caillaux en Doumer-gue zoo ongerust dat "heer Barthou, hun 0 groote en gevaariijke tegonstrever, on-3 rniddellijk aan hun verzoek voldeed en heer Calmette vroeg van het groene do-" cument noch den tekst, nooh zelfs den korten inhoud mode te deelen. 1 Heer Caillaux heeft zij'n beroep op Bar- 0 thou niet afgestreden ; hij heeft eveumin c betwist dat den dag der moord Calmette j pogingen heeft aangewend om zijn gege-_ ven woord terug te bekomen om alsdan t het document Fabre te kunnen kenbaar s malïen ; hij heeft niet gelogenstvaft dat den dag der moord heer Doumergue, in het Elyseum, zijn ontroering had lat-en j blijken over de aanstaande verschijning in de dagbladen van het verslag Fabre. Os t! ure 's avonds telefoneerde heer : jaartbou aan heer Calmette over deze - zaak. Om 6 ure 20, dus enkel 20 minuten la- - ter, werd Calmette door vrouw Caillaux vermoord. Ter oorzake vuu intieme brieven ? Wie kunt ge zulks wïjsmaken? Wie zal het voortaan nog gelooven? Calmette werd vermoord, oradat, bezitter k zijnde van het groene document, bij ge-schermd had met het verslag Fabre, en dat dit verslag voor de pinnen ging ko- 1 men en aldus de almacht vernietigen van • hem dien hij de- "ploutocraat-domagoog" 1 noemde. > Hij is vermoord geworden omdat zijn - veldtocht zegevierend ging eindigen. j (Zie vervolg op de binBenbladzsjde.) « De Ulsterkwegti© In hot Lagerhuis deelde Asquilh mede ] dat de conferentie niet tôt overeenstem-ming is gekomen, noch in beginsel, noch in bijzonderhedeu, over het gebied, dat van home rule dient te worden uitgeslo-' ten. De onderhandeiingen zijn daarom ge-cindigd.Den 28sten dezer zal het amendeerings-ontwerp in tweede lezing worden behan-" deid. Mdnister BirTell beeft te Cambridge, mi- - niste^ Haldane te Londen in een redevoe-ring zijn leedwezen uitgesproken over de i mislukking der conferentie en verklaard 3 dat de regeering standvastig zal voort-gaan met de verwezenlijking van home ; rule. ©F SU BAâH ue Lora-meier De Iord-meier en do afgevaardigden hobben Zaterdag namiddag, om 1 u. 13, Brussel vcrlaten en zijn langs Oostende naar Londen teruggekeerd. Rechtstreeksche verbânding Sedort ©enige dagen is België reeht-streeks met Congo verbonden, bij middel van een telegrafischen kabel. De tele-grammen, die van Antwerpèn naar Ba-nana verzonden worden, zullen dus voortaan niet meer langs Fransch-Congo of langs Angola moeten gestuurd worden. De bus Beete vrienden, vei-geet de bus van den Schoolpenning niet. t Is meer dan ooit noodig, het katholiek onderwijs te steu-nen, niet alleen zedelijk, ook geldelijk. Prerases op den spoorweg Ce talrijke Ameriliaansche speorweg-maatschappijen weten waarlijk niet meer wat uitvinden om elkaar medoilinging te doen. Oim do menigte aan te zetten met hare treinen te reizen, he^t oen^ spoor-weffimaatschappij besloten zes <lagbladen, drie weekbladen en acht n.aandsc'nriften ter beschikking te stellen van de reizi-gers. Dezen mogen niet alleen die schrif-ten lezen, maar hot is hun ook gooor-locfd ze mede te nemen. Dat kleine middel levert de verbazendste uitslagen op. Al strooien de Amerikanen het geld met kwisti^e handen rond, toch verwaarloo-zen zij daarom geene gelegenheid om eene bagatel uit te sparen. — — r . , , , , . Ul> . ve dramas der mijn Se Pâturages Zaterdag namiddag, gebeurde- êenc ont-snapping van grauwvuur in den put "Pa-shy", der "Charbonnages ' belges de Pâturages", tengevolge van _ een houweel-slag. D'e werkiieden vluchtten, maar een tanner, Louis Legrand, 20 faar oud., Icon niet weg. De porion stt^de te zijn-er liulp, maar hij zelf werd bevangen door :3e doodende gassen en keerde niet weer. De vajder van .Louils LegTand, noch zijn zoon, noch den porion ziende, stap-te op zijne bourt in de galerij en vond hot lichaam des porions, dat hij tôt den ophaalbak sleepte. Beiden waren sterven-de. Louis Legrand werd als lijk weer-gevonden.Schrikkelijk arkidsonneval Een man ge«5eoî?s asst andere getoeist Vrij dag morgen.rond half acht, waren, voor rekening van heer Decastiaux, on-dernemer te La Louvière, op een sielling aan 't werken aan het Staatsarsenaal van Cuesmes. Op het oogenblik dat men, van op 10 nieter hoogte, een steen, wegeade o('0 kilo, naar boven wilde trekken, 'irait do kaapstander, de steen sloeg over en twee werkliedon werden naar benedîn geslin-gerd.Een dezer, Henri Borre.nans, 45 jaar oud, gehuwd en vader van vijt kiMeren, viel met het hoofd qp den grond en brak den schedel. Hij bleef op den slag dood; de andere, Jules Cardinal, van Bergen, metsersgast, 26 jaar oud, kon zich in den val aan de stolling vastklampeu; daar-door werd de slag gebroken en de man bekwam enkel kneuzingen aan het beon. Het parket van Bergen is ter plaats ge-weest en heeft het ondorzoek begonuon. a —~ Aan§eli@iiid©a De rechterlijke agenten AngerhauSen en Lemaire, van de brigade van Brus-sel, viclen metde hulp van denh. Duso-loil, adjunkt-politie-oommissaris, bij een herbergier binnen, troffen daar aan Victor S..., van Mechelen, 61 jaar, Marie L..., van Brussel, 54 jaar, Jules M..., van Luik, 54 jaar, en André Van H..., van Molenbeek, 29 jaar oud. Allen waren aan het kansspel. Ailes word in beslag genomen, doch er was meer ; een landbouwer van Mee-rendré was het slachtolfer van de spelers, die hem eene som hadden ontfutseld van 300 frank. De vior betichten werden gis-toren langdurig ondervraagd door den onderzoeksrechter Van Ginderachter. Een vijfdo betiepten werd aangehouden to Brussel, toen hij in zijne woning trad. Hij maakte deel uit van dezelfde bonde spelers. Volgens uit het onderzoek kon worden opgemaakt, werd er niet minder dan SOO frank afgetruggeld. De-kerels zullen ook vervolgd worden om deel te hebben uit-gemaakt eener bende niisdadigers. — 1 Het Oostenrijksch-Servisch confiict Haar den oopîofj ? Er zijn nu gewichtige beelissingern te wachten. Indien Servie zonder voorlie-houd een toestommei;d antwoord op de nota geeft, kaa. vandas.g roeds de kwee-tie zijn opgelost en de spanning een einde hebben genomen. Gansch andere wordt het, als Servie weigort ora aan de ei?cheii van Oos<en-rijfc of aan oen goleeue van die eischen te voldoen. In regeea'ingekringen te Ber-lijn, schrijft de "Francfurler Zo'ituug ", v/oet men dat Oostenrijk-Hcngarië zijne eisclien met gcweld zal doorzetten. Met and®re woorden, Oostohrijk zou alscîan Servie den oorlog verklaren. Komt het zoovea", dan doet zich eeu tweode vraag voor, namelijk of die oorlog beperkt zou blijven. Hieromirent kan mon slechts vownoedens koasteren. Oos-tenrijksclio en Duitsche bladen beweren, dat Eusiand Servie niet zal stcunon.Het heeft met binnenlandsche moçilijkhedon te kanjpen, politieke stakingon zijn aan de orde va-n don dag en door de mislukking van den oogst is een groote hongersncod te vreezen. Ook uit finan-cieele ovorw«gingon zou Rusland op het oogenblik geen oorlog v/illen voeren. Dezelido blaûeu ontkennen niet do kracht van de chauviiu-stische stroouiing in Rusland, welke dit rijk zou kunnen n open de roi van beschermer van Servie te spelen. Maar ook al traeht Rus-iand die roi te spelen, is het nog zeer wel mogelijk, dat het zich tôt diploma-tieko vertoogen beperkt. Hier staat tegenoVer, dat do Franscho biaden stork voor Servie partij trekken. Met voldooning wijst onder andere de "Temps" op een artikel van de "Times" waarin dit blad de Oostenrijksche regeering verwijt een fellen persveldtocht tegen Servie to hebben toegelaten. D« "Times" zogt verder dat uit toesprakor. bijv Poincaré's bezoelc te St Petersburg blijkt, dat het denkbeeld, dat een oorlog tusschen Oosteni'ijk en Servie zou kunnen beperkt worden, een hersen-schim is. Do toesta-nd is thans geheol anders dan gedurende de anuoxa'tie-cri-sis in 1909, zegt de "Times." Thans is het Russisc-he leger veel sterker dan het Duitsche. Aan het slot van het artikel noemt de "Times" het echter plicht een invloed op Servie uit te oefenen, dat het gesn a>anleiding tôt oorlog geeft. Paschits, do ee^ste minister van Servie, zoekt geen oorlog, dat heeft hij toch in de laatste dagen herhaaldeliik laten blijken. Van te voren heeft hij zich reeds bereid veklaàrt, om een groot deel der oischen, die Oostenrijk thans heeft gesteld, te voldoen. Die eischen mochten echter niet de souvereiniteit van den Ser-vischen staat aantasten. En nu is het maar de vraag, zegt de N. E. Ct, of men die souvereiniteit aangetast ac-ht, door Oosteririjke eisch. dat Oostsnrijl;sche nmb-tenaren op Servisch gi-ondgebied zullen komen helpen om de Groot-Servische be-Weging te onderdrukken, of Paschits dit tegenover het Serviache volk, zal durven of kunnen doen, en of niet ook " de Rus-sische diplomatie door dien eisch de sou-vereiniteit van Servie aangetast acht, in welk geval hij heeft te kennen gegeven Servie t3 zullen steunen. Dit ailes dient afgewaclit. Waarschijnlijk zal Paschits een deel van de eischen van Oostenrijk-Hongarië inwi'lligen, maar over de anderen trach-ten te onderliandelen. De Snouding dsr mogendheâen Te' St Petersburg heeft een buitenge-wone zitting van den ministerraad plaats goliad, ter overweging van dsn buiten-landschen toestand. — De Oostenrijksche nota heeft een diepen indruk gemaakt te Berlijn ; zo wordt er als een ultimatum aanschouwd. Men verkluart cr openiijk dat Oostenrijk dosnoods ten voile op zijne bend-genooten mag rekonen. En SeB>«ïS De "Samuprava", orgaan van de Ser-s vische regeering, zegt dat de toestand als zeer ernstig on zeer critiek mag aanschouwd worden. Heer Paschits, die op reis was, heeft onmiddellijk zijne reis onderbrolcen. Na ontvangst der nota is een minis-torraad gehouden onder voorzitlerschap van den kroonprins. Da Servische biaden slaan oen oorlog-zuchtigen toon aan. BusBandi foessîoeit er zich mede De cabinetsraad te St Petersburg heeft gisteren bijna vier uren gcduurd. Men vorzekert dat Rusland onmiddellijk tus-schenbeide zal komen en Oostenrijk zal verzoeken den termijn van het ultimatum le verlengen om de Europeesche diplomatie gelegenheid te geven zijn invloed aan te wenden. Het Russische Staatsblaci geeft volgende nota : De keizorlijke regeering, bezorgd over de îuogelijke gevolgcn van het ulJ timatum, door Oostenrijk bij de Servi» sche regeering ingediend, volgt opmerk-zaam de ontwikkeling \an hv-t confiict tusschen Oostenrijk-Hongarië en Servie," waarin .Rusland niet overschillig kan blijven. Lit St Peterburg aan de " Intransigeant" : Hier wordt ofiïeieel bekend g&: maakt .dat Rusland en Frankrijk geza-menlijk stappen zu len doen om den vreda tusschen Oo-tenrijk en Servie te verzo-keren.V^rkSaringen in 'Je KonilaEs,sffiirje Ksme<< Bij het begin dor zitting van het Hon-gaarsehe Huis van Afgevaardigden, zag* de de voorzitter. " De s ta p der Ooitcnryk-Honga^rschb regeering behoeft geen rechtvaardiging, en is na rijp overlog genomen. Het ia geenszins een aanval, noch een uitdai-ging, daar wij in de nota niets anders eischen dan wat Servie ons u t natuur-lijkcn plicht als buurinan moet toestaan. Niemand kan ons vorwijten, dat wij oorlog zooken. Wij hebben integendeel tôt de uitersto grens van geduld gewacht." (Algemeene, stormachtige toejuiching.) Graaf Andrassy verklaarde namens aile groepon der opposiue, dat de betrek-kingen tôt Servie onhoudbaar geworden zijn. De oppositie zal op dit oogenblik, ondanks, haar tegenstand tegen de regeering, haar vaderlandsliever.den plicht ten voile vervullcn. Te Te Belgrado zegt men dat, zoo Ooso tenrijk-llongaric tegen Servie met go-weld mocht optreden. Servie in 't begin oen lijdzame houding zal aa insmen, Belgrado, dat strategisch niet houdbaar is, zal ontruimd worden. Uit het- Ucninklijk paleis zijn roeds aile kostbftarheden weg-gebracht.Het Ooslenrijksch ultimatum wordt al-genieen als onaa,nnemelijk beschouwd. Te BteJgrado twijfelt niemand er aan,dat Rusland Servie tegen Oostenrijk zal bij-sta-an Mon geioo^t zelfs dnt bij het uit. brekon van oen oorlog Italie Oostenrijk onmiddellijk erastige mceilijkheden in Albanie zal veroorzaken. Do bevolking is op het uitbreken van don oorlog voor-berei'l.Het oordeel der SuiSscEie siers De "National Zeitung" meldt : De O!osteiirijksche nota is te WeieneU voorbeieid, en aan Servië afgezondeia zonder dat de Oostenrijksche regeering vooraf to Berlijn raad gevraagd heeft. De houding, die Oostenrijk heeft aaai-genomon, voroorloof-t geen terug wij ken meer, daar dit als een zwakheid van de Oo.= jcnrijk-Hongaarsche monarchie zou worden aangezien. Tengevolge daarvan iDeschouwt nen ook te Beçlijn den toestand als uiterst ernstig, lioowel men op het oogenblik nog hoopt, dat het confiict beperkt zal blijven. In den loop van den dag, gisteren; heeft eon groot aantal Oottenrijkers, die te Berlijn wonen. telegrafisch bevel van hunne regeering gekregon, om inmid-diellijk naar hian lcaid terug te keesren en zieh uiterlij'k heden, Zatodag avond, om 6 ure bij hunne trcepenafd,eelmg aan te melden. De opgeroepenen behoo. ren hoodzakolijk tôt de joagste liclitin-gen. Reeds tegen den middag hebben zij in gxooten getale Berlijn verlaten. E>e "Lokal Anzeiger" schrijft : ServiS zal de eischen van Oostenrijk-liongarië vexvullen, of anders ten gronde gaan. Het "Berlinor Tageblatt" : Men zal de eischen van Oostenrijk-Hongarië in vor-b&nd leggen met hetgeen over de Groot-Servischo beweging is gebleken, volko-men rechtmatig moeten achten. De "•Kreuzzeuting" : De nota toont in aile opzichten dat Oostenrijk-Hongarië zijn aanzien en waardigheid ais groote mogendheid wil hooghouden. De "Deutsche Tagoszeitung" : Als eon beperking van het confiict tegen de ver-wachting ocmog>elijk b'ijkt, zal Duitsch-land zijn plicht ais bondgenoot, zonder uitvluohten te zoeken. mot aile kracht vervullon. KSowîfflne^ra daet raede î De MontonejïHjnsche -minister-preSident heeft, vôôr de nota bij do Serviselio re-gcjring was ingediend, to TViëst in een interview ggzegd, dat Monténégro in e!k geval Servië ter ziide zou staan. de créais Servië, wordt gezegd, kan niet toegeven aangaande het mea culpa, in te lasschen in het officieel orgaan der regeering, de dagorde aan het leger on beruoeiïng van Oostenrijksche afgevaardigden inzake het onderzoek, dat zou moeten ingesteld worden over de anti-Oostenrijksche propa'' ganda.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes