Het morgenblad: volksdagblad

386 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Mars. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/4q7qn60b3d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V Jaargiàîiy0 N° 74 Oinsdfig !? marî (9 S 4 y 2 cenliéinen ftei nummep HET MORGENBLAD Lc.bîadz^ -perkleinen regel fr. 0.30 I Financiëele, » * * * 1 Stadsnisaws, per groofen regel » 2.00 1 „ » » > 1.00 1 Reclamen, » *• I Begrafeaisbericht, * 5AJL VQL.KSDAGBLAD Aile mededeelingen t6 zenâen aan M.1 J. BAMPS.Bestuurder, Nationalestraat, 54, Ant^verpes Men schrijft in op het bureel van het blad on op aile Poïtkantoren Teîefoon: 0P3TELRAAD : 9 G?. — A AN KO N D î G IN GEN : Ej ftboMîsemesîïeira s | . Een iaar, S fr. — 9 maanden, 6 fr. g S 6 maanden. 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. 1 BUITENLAND, het port te buiten. g ».u J--— .y. ■ :nCaMM3Ka2BSCKCC25ŒC36o5 Aanhondigingen worden ook onfvariffâti door M. J. LE BEGUE et C\ «Office de Pu» blicitd. 35. jXicuxctraat. ie Lrussci. Voor christus en het Volk, door het volk • — De weield ie, zooals zij is, en aiet anders. Jdn het Jielpt mets te weekaagen over aen goeden ouden tij d. uat is, trouvées, niet zeldan een slecht ge-voodeii voorwendsel om zich te ver. sedruijen achter verlammetnde, schul-dige werkeloo&heid. Mogen wij daàrenboven wel zeg-I gea dat onze tijd zoo slecht is ? I Helevea wij niet eene wederopstaa-■ diiig van het onstaffelijk, het geos-I telijk leven ? Met verwoecLhe.d hce t I men de menschen naar het stoffelij-| ke, naar de genietingen gesîooten. f En thans gaat er a-is eeue iddering [ door de eamerileving, eene siddering I die gansch het menschdom tri lien I doèt van een zucht naar hooger, IB zooda't zelfs in het land, waar het goddelooze matérialisme ao jt:'d ge vterd heeit, — in Frankrijk, thans hoogs'taande geest.en getu gen;s ai. Ieggen van dien drang naar hco-ger.■Het woord van Goethe sehij.nt an-dermaal, als een angst-eir jubelkreet tegelijk, (Joor de wereid (e klinken: " Geeit oaa menschen met groo'e inarten en groote geesten. " n Menschen die de grooihe'd van liun I g-eeeî, gebruiken om de valsclie le£r-| etelsels le bestrijden zqnder genaae I en zonder poos ; doch menschen k- "wiar opvatting fcrecd en rai ni ge-I poeg is om de leer nooit to verwer-P ton met den volgeliug die hnii evon-V pçpsch is, en v'ooï "Witei' aij & eods I gebruikeîi, de g'rootheM van hun [ hart. Geen zeurders, maar menschen die verlainrneiulo n.iotsdoeiierij en | genietende genvakzucht opoâ'eren Saix het heil van den evénïhensch.daarom I Spij'ts mogelijke tôgehkanting, den I bîijden zieielach in de oogen dragen , en met ongebroken moed in dû toe-I komst durven schouwen. D'ie menschen vinden vrij, G od 5ank ! K bij de vleet in onze katholieke s-Dcia-! le werking die alleen de vereLschte r^r r waarbergen o pie vert voor d-3 rci ding en het he-1 van de hy.d ge s; menleving. Het baatzuchtige en vern:olu:de 1 beralisme dat ni;ets kende da^n de le dende macht, kan n'et samengaa met den drang naar ware dempsrat die het welzijn van het volk in h aigemeen bsoogt. ïiet socialisme dat onle.ard is i lage démagogie of volksvieierij, < den mensch slechts beschomvt a eene samenstelling van aiomen, a een eenvoudig stpffelijk wczen, zo: aer hoogeref betrachtingen.kan gec voldoening schenken aan onze zi de, vrat'men cok zegge moge, < waarheid voelt van het woord vraa mede Clirisfua den grooten bekoo der beschaan.de : " ds mensch .o. niet van brood a'Jeen. " En daarom begroeten wij met d'an bare bewondering hen, die arbeid: aan het heil van Chris(us' volk, h( die het volk door den wagon vf den s1o£felijken voorspeed voei't wii'.en naar de hci'ige hoog'en vn waar de zejelij-ke en gees'clij! waarhederi de wer.'ld besfralen. Eoch tevens méet ieder in zic den plicht va:i zij ne verantwooxd lijkheid voelen on'.waken : wij a'le wij moeteh, in da mate van on; krachien, medewerken aan d"t gror seba werk dex voJksv erï erfin.g c zodelijk en stoffelijk gelved ; w fllien hebben toi piicht, dojr wq-jj en pen én d523", cTe;i v.o rul.taao; van- onze katholieke 'sscia*'® instclli gen te bevorderen, omdat deze oi S'.offelijk wplzijn be'rachten, zo.:d God uit de wereld le cîjferen, -zoo als de socialis'en doen, — da< Hij den vrede geven moet aan oi hart, waarmede dit overal e'de geen vrede kan vindèn. Wij al!t hebben 'tôt plicht ons volk ts helpt opleiden in de leer van zljn stoll lijk en gees'.elijk goed. W> M.'." ■ 'i.'J'■ '■ I OP BE MM In het karnp van Beverîoo B Het département van oorlog zal in liet B kamp van Beverloo vijftien ndeuwe zelf-^fcwerkende schietschijven doen plaatsen. ■ Tôt biert-oe waren er slechts vij f van die ■ «nestelien. De wisselagenten Brnsselsche gemeenteraad heeît Za- ■ ter«te»> jn afdeelingen, het nïeuw Beurs-1 règlement besproken. Er is besloten aan K «en gtineenteraad voor te stellen het be- ■ Joop d«r borgsom, te storten door de B ^issel^-genten, te bepalen op 10,000 ■ Die s»m zou gedurende drie jaar in ■ de stadskaj blijven. Er zal ook voorge- ■ 8te'd wordej de bedienden der wissel-B ^Sonten ® le Beurs toe tp laten, op K ^oorwaai(le tat zij meerderjarig of meer- ■ ^r^l_iard zijn. Ten slotte heb-» t afQeelii:;en de beursuren gerw-ii-I *Jt 'i,_rn P!aa's van 12 ure 45 tofc 2 ure, B et z,Jn: vaj 12 1/2 are tôt 1 u. 45. Duitsche brandsiof in België I f, 4Pri1' zullen de steenko- I nmf ^ bejdvens van Saar en Koer I van S®?leton'. van de vermindering K toriof0 i , , centiemen per ton op het II» n ,■ 'as- De vermindering voor I i ® yervoer per trein en voor ■ tern^fri!k° zendinoen zal eveneens worden K ogebracht van 1 fr. op 50 centicmen. I Orama in eene gendarmerie ron^ 3 ure' hoorden Baidou,ea Kou*'ge-I van M»! J V kazerno âor gendarmerie I zagen ^la"Carrec- stonden op, on I mon ïw ^rS0R«D> die do vhieht na- Ku % Ier? hun toegeroepen te blijven I den er t J over -te geven. Zij lcen- I losin L 00r aan' do gendai-m Roux K nen lovolverschot en een der man- I Zekèi-a au zeo§ clood neer- Hct is K lokorist , i Fernandez, oud 43 jaar, I Het ■l- ■ r van Ver kinderen. B 4en h 'riJ.ssParket en de poucie zoekon I D« v ' 11 ^klijfcea bezoeker op. B ma'JW ,.van Feriiandez beweert, dat ■ lijd( a' ^io aan vervolgingswaanzin B cm r de gendarmerie was gegaan B ®aioc een iuSebeeid geYaar,beseher-I lu te rconp.D. OoÉeidskaniipe onldakking Opgravingen in een bijzonderen eig< dom op omtrent 200 meter van de s-tie van Lenglay, op de bpoorwcglijn v Is-sur-Tille naar Chatillon, hebben e Gallo-Romeinsche villa doen • onidekkc In eene der kamers vond men, op ec diepte van 60 eentimeter, een dextig mensohengeraamten. Kleine scbodels °1 wezen dat er ook kinderen begraven v ren. G]i dezelîde diepte van de beenderi vond men muntstukken met de ljeelteji sen van Antonin de Godvrachtigo em M: eus Aurelius. In een ander. deel van do villa vo men een geraamte, een groot bronz voorweTp en stukken van bewerkte i zen. Van den anderen kant meldt^een te gram uit Reims, dat bij de werken a eene militaire kaai te Pont-Faverger, aardewerkers een Romeinsch kerkKof h ben blootgelegd, waarin men verseheii ne urnen met menschelijke overblijfse] heeft gevonden. Dit kerkhoî bevindt z: diebt bij een kamp, waarover Ces sprealct in zijne commentairen. Te Barbonne heeft men een nieuwed men ontdekt onder de tiumili der Dr den-periode. , » . r Be waM aer SiTIragsiUa Zes kiesrecht\T0uwen, die bij minis Me Kezvrra de ruiten hebben ingeelagi zijn voroordeeld tôt tv/ee maanden ; vangenisstraf met dwangarteid. Do zes suffragettsn waren, volgcns getuigenissen, bij hun aanhoudinggeu pend met ploertendooders en zwaro 1 mers. Zij waren in een auto naar stra&t gereden, waarin Me Kenna ivoo en verder te voet naar het huis van d minis ter gogaan. Zij bestormden do hu denr, beukten die met hamers in en sk gen tal van ruiten stuk. Sylvia Pankhurst (die dca Sslen dez gevangen was genomen toen zij op w w»,s naar een bijeenkomst op het' T; lalgarplëln) is woer uit do gevangci ontslagen. Zij liet zich verhôngeren. Gisteren avond hebben de kiesreel vrauwen do tent van een lawntenn' club bij BirmiDgb am in brand gestoke r CONGON1EUWS | Terug uit Congo Ziehier de eerste lijst der passagierc terugkeerend per stoomboot "Albertville" die hier vandaag acht dagen wordt ver j. waeht: j. Draadlooze lelsgraafdienst van M. R Goldschmidt: heeren, Plùlippe en Timrne rier. !" Comptoir Congolais Velde: heer P.Fr.i i- ton. n Trappisten der abdij van Westmalle g eervv. pater Antonius. Missie van Scheut: renr. pater Croo " nenberghs. IJzerenweg van Congo: MM. Goubei 3t Freyman. Wal ton, V'anturenhout en Eisc sn lein. !s Compagnie du Kasaï: MM Delav.r; f3 Pack, Walhouten, Sauvener, Depape ei , Houtdent. Société Commerciale et Financière afri ,n cafne: MM'. Rose en Yanmoer. el Congo Trading Cotcpiny: M. Schwind le Société Commerciale rt Manière du Cor r. go: M. Coiet. L._ S. A. B. du Haut-Congo: MM. Boyil * Ion, Genben, Ducommune, Poublon c Cauberghs. Société anonyme Citas : MM. Ek c: Charrier. Compagnie du Lomaim : M. H,endrick ,n X. A. H. V. : M. Slb'iert. * !88féoiiB3 le Matlaoi ;e Vrijdag avond, rond 7 ure, kwam d 40-jnrige glasblazer Horace Paquotte zij 2 në vrouw tegen, van wie hij jetds ee: _ jaar af is. Op zijn verspçk, het gepjteer zàam leven. lerug aan to vâtten, an! woordde zij met een heslist neen. hel :e geen zijne v/oede zoo aanvaurde, dat hi 't- rakelings een revclverschot op har.r le ( ,p te, waardoor zij in de rcchterbil Wel' getroiien. Paquotte werd in het gevani opgeslotcn. , '' h-,. «. — : 19e sfnjifiûlten in Mexici -i" Op ia-st van de regeering te Washins — ton, hebben Amerikaaosche consuls i ir verschillende plaateen van Mexico een ,s statistiek opgeuaakt van de a)rijdkract ten van de federalen en oproerliiigén i hun gebied. 'n Zooals men weet, heeft Ruer ta va in lvlaard, dat de regeeringstroepen op h-: e- oogenblik 150,000 man tellen. v/clk get<-binnenkort op 200,000 zal gebracht woJ den, temijl de opitandelingen. volgen eigen verklaringen, een leger van 10 ra duizend man achter zich hebben.YOlgeu de Amerikaansche berichten is van beid zijdcn sterk overdreven. Huerta zou ni< meer dan 40,000 man onder de wapene n" hebben, de rebellen een kleine 3000 meei ;a" Van de 43,000 oproerlingen, staan e aB 33.000 in de vier groote N&prd-Westeli; en ko Staten Sonora, Chihuahua, Durang :n" en Sinalsa. Slechts de havensteden Gnj n° mas en Mazatlan zijn hier in handen cï{ tai regeeringstioeipen gefole-.en, vooral wi, Ier de kleine Mexicaansche ooriogsbodem; a' die trouw gebleven zijn, hier voor ai ker liggen, In de overige Koordelijk !.n' Staten zijn de federalen nog meester. ls" In den Staat Coabuila staan: in Po' lr" firio Diaz, bij de grens der Vereenigd . Staten 400, in Mionolivia 1000, in Hipoc-i n to 1S00 en in Torreon 6000 man rege< en ringstroepen, met talrijke kleine afdeelii a" gen, te zamen ongeveer 12.000 man, ti gen velke \illa eerst wil optrekken. lc" In den aangrenzenden Staat lNuev< an Léon en in Taumaupilas vindt men ve< de œ<?er rebellen; in den laatsten Staat zeli schijnt alleen de gowi'chtige havensta le" Tampico nog in de macht der reget en ringstroepen to zijn. De revolutionaire cn tellen in Matamoras 500, in Camarg ,a:r 1000, in Victoria 1200, en in Tarnpic 3000 man, terwijl Huerta in Nuevo ]ji °. redo en in Tampico nog op 1200 g< ul" trouwen rekenen kan. Ten Zuidon van deze Staten hebben c — • rebellen weinig invloed, met uitzoïiderhi van de omstrsken van Vera-Qruz en b Cuernavaco, waar de Zapatislen, w.c sterkte niet bekend k, gelegerd zijn. :er I» de stad Mexico heeft Huerta 55C >n, m«n samengetrokken. Een groot voorde1 je- voor den président is, dat zijn mansohai pen goed van wapens voorzien zijn, e Jq dat onder 'hen een uitstekenden gee: -a. heerscht. Vooral zijne artillerie is voo ,a. treffelijk. da Intu&ïchen schijnt Huerta weer in gel< lt verlogenheid te verkeeren; hij heeft te en nWlsto aan de bankic-rs verklaard, dat h . vîTor de drie eerstvolgendo maanden 4 ' tôt 48 millioen noodig heeft. Hij wil di zq door c-çn inkoiîisien- en vermogens]^ lasting bekomen, en heeft daarop ee er bankvoorschot van maatklelijks 12 ml e= lloen gevraagd. Daarenbovcn heeft h a' buitengewone maatregelen in het voorui ■I3 zicht gesteld en een bedenktijd gegeve tôt het einde der volgende week. De bai 't- kiers verklaarden cchter, dat zij niet i s- staat zijn aan het verlangcn van Huej n. ta te voldoeii. I^og de brand van de kerk van Neuss Da laafceta berichten doen de ramp min-der erg voorkomen dan eerst opgegovea \v«rd. Niet de héele kerk, enkel de voor-k'pi.t met den schoeinen toron en het on-lajjg»- njcaTÇe orgel, dat 104.000 fr. had gekoet. Met overige der kerk is er^ be-schfldigd d.<or de eiroomeii water die er do plaats'éiijte pompiers, die van Keulen en dlo van Dusseldorf opstortten. Do - koi-fsliKting onistond aan het Iui-slelsel. Do geloovigon diï naar de vrceg-inis gingen, verwi'tigden den Eerw. Hear deketi en de overige geeîtelijkea éio'biecht aan het hooren waren. De pompiers werden verwittigd, maar reeis h<od het v-UttÈ zulke erge vorderingen ge-mSakt, dat de b'randweer van Keulen &n Dnssidorf er irisgelijks bij werrteu geroepon. l'e lelikwîen van Sint Quirinus werden naar het huis \an den doken gebracht. De kerk dagteekent \an 1200. Holbe. i'o deiePcle die Keulen met de wonderbaro kerk ' der II. Apostelen errij'kte, is er de Jîoowcr van. Do 5 groote klokken liggen tusscLen do puinen gesmoltea. De zwaarste woog 1000 kilo. El sloii km iiO eli&itsmrs ia Zflîs-Hîisîaas b De benchtea uit Zuid Rusland bewij-■ zen dat de storm, die de streek heeft ver-1 wpcs't, tajlooze rampen heeft teweeg ge-- bracht. L'it Zekatorinador schrijft men dat de ; Kuangou-A veniield is. De wateren der 3 Azofzee, doorl den wind drie meter hoog ge^Uiwd, hebben Fcanitza overspoeld en 1 Atchoussewskaïa, waar meer dan 1000 5 persorlèn de1* dood vouden. To ï maakte de vloed 150 Op d"3 Zwarto Zee.stpcorbafin deed do vloed faeele' treinen omkantelen. | Te Atchou-YeJikaïd liggen 3S0 lmizen 1 in puin, tengevolge van eon_ springvloed. .. V olgens een telcgraai uit Y'chatermodar, a siièpen. te Achtyrskai'd twee honderd werk-s lieden, uie door het stijgtnd water ver-_ rast, omkwamen. Tal van huizen iverden n door hot water overstroomd. Te Tener-jnh werd een ciroenten dijk weggespoeld. .. Den groot deel der stad staat onder wa-ter en verscheidene personen kwamen om. [ :'A ^ * Een hevige Noorderwind op het Azoff-g meer A'eroorzaakto do vorming van ^ twee luchtgoh'ingen en deze, door on-s derlinge schokken deden verscheidene ^ wérvehvinden ontsiaan, die, het vaste. ;ï land bereikt hebbend, de Azoffzee deden n overloopen. Van aan Jaiek tôt aan de Kortchengte, r werden do oevers onder water geze}. Zos j. geraeenten werden allerergst beproefd. 0 In eeno groote loods siiepen 176 werk-lieden, aangewend bij het Ieggen van r den i jzerenweg van Kouben.. Viuchtend 1 voor den vloed, (bereïkten zij eenen diensttrein, die ter plaats stond. l- De sleeper, de tender en al de wag-o gons, werden door den golf omgeworpen. en weggeslagen. Tien uren lang duurde •- het onweder. Toen de waters terugtrok-e ken, werd éen aîschuwelijk schouwspel waargenomen. i- Op eenen af stand van S wersten -was t- de spoorbaail vernâeld. Op bergen van î- lijken ziet men de veswrongen riggels liggen. Zes'-en-veertig personen werden >• als bij mirakel gered. Op zekere plaats d stonden 280 werkmanshuizen. door een s 1000-taI personen bewoond. Ten gévolge d van oiîderbroken verkeer, kent men nog het lot der bewoners aldaar niet. Men n weet enkel tôt hiertoe dat acht personen 0 gered werden. Over 57 jaar, greep nog 0 eene soortgelijke ramp piaats. Moedige l" redders staken de zee in om menschen te redden. Op de kust liggen een heel deel lijken. Eene rneniglo wacht in angst den e teragkeer der schepen af. , ? a " Stoufrnosdigs diefslai 0 Een stoutmoedigo inbraak werd te Pa- d1 rijs, ten nadeele van een juwelier, ge- )- pleagd. Zes spiegelruiten van dezes ma- n gazijnen aan den boulevard des Italiens, rt werden 's nachts verbrijzeld en al wat :- zich aan de uitstalling bevond, werdge-stolen.1- De waarde der gestolen voorwerpen be- n draagt meer dan honderd duizend fTank. jj Ujl oppïissil ta Eisloren Q n Maandag morgen heeft men in de beek i. "Vcs-son", loopende langs de spoorbaan, ij het lijk opgetrokkon van eenen manti- ;. porsoo.ii, dat reeds in staat van ontbin- n ding verkoerde. l- M'en vermoedt dat het lijk dit is van n den genaamdo 5..., naehtwaker bij den ■- spoorwog, woonachtig te Linth,die reeds esa 4 tal weken., veîmist W Congres der Christene Dokwerkers TE AMTWERSPeei Gisteren- hebben onze christçne cok-werkers hun 2e Congres gehouden, in de groote zaal van St Andries, Nationalestraat, 119. We betwijfelden nitt dat de lieiangen onzer kloe'^a dokwerkeis door vakmannen op doorslaande wijze zouc'en worden behandeld, doch we waren asjj-genaam varrast idoor do buitengewcme.tal. rijke opkomst onzer dokwerkers. Aan bet baréel zaten : Heersn Marck, f.. Dhaenens, E. H. Ke'.npeueers, lier Van Peer, Soch, van Koferdam, H. He» man, van St Niklaas, Mooyman, van A m. steraàm, J. Cooiea en Gallet. In do vergadering zien w9 onder meer: Pater Verte, van Brugge, to midden der Brugscdie atgevaardigdeu, den E. 11. Pas. toor van Keyst-statio, den E. H. onder-pastoor van Nijlen, den E. H. Van der Audeia van Kessel ; priesters, echoon door den eçaivoud en den. adel hunier levenswjjze, bev.'onderensweerdig in hun-ne onbeperkte genegenheid voor dia duizend on dokweikers. Hcer H. Marck opent de vergadering enkele minuten na half tien. Hij dan lit de overtairijke aanwezigen, de versclii'.-lenda èprekerâ en wijst op het groot be. lang van dit congres voor alie haveua» beiders. SSissfoc3tandesi aan de haseo Heer L. Lhaenens is de eerste ver-siaggever. Zijn stem draagt goed In d« pi: Ll<e feestzaal van den Katholfeken WerkŒffljskriiig. Hij bespreskt opvoigen-lijk deze dxij punten : 1- Het aanwex-ven der werkiieden ; 2. het afbetakn der werkliedcn ; 3. het algeineen loootarief. Meest van al springt tegen het hoedij boa Bjacjr al ie dikwijls* cfô Vwéi'klîêâfer begunstigd worden, niet volgets hunne boroepsbekw'aamheiii en hunnen iever, maar ûa,:r gelang zij hunne zuurgewoiu nen oenten wegwerpen in de berlrergen, gehoudeii door de bazen of stouwers. De \eislaggever vxaagt cvjk dat do Stad oificiecîe a.anwervingsbureelen zoy oprichten, -\velke ten dienste zouden gesteld worden van de aanwervers. Heer Wîàkeler zage liever het initiatêl van de aanwervingsbureelen genomen, door de bazen en de vereenigde reede* rijen. Daarop ontstaat eene timelijke îaio. ge bespreking. Heer Marck brengt eenieder t'aecOord met voor te stellen dat ea Stïd, en par--ticuliere beianghebit«nde'n zuilen verzoohj worden het initiatief te nemen van bai bo-uwen van aanwervingsbureelen. ISiSsSagsn in den vreemde Heer Mooyman (Holland), heer Djrem> ciel (Duitschland) en Koch (Holland) wij-zen e-r op wat al uitslagen er in hunna landen zijn bekomen door de werkingdet dokwerkerSorganisatie. Croate reederijen hebben contracten geteekond, waarbij de havenarbeiderâ in hunnen dienat verze» kerd zijn, maandelijka miinstens 180 ir,. & winnen. . Ce intioer van machienen Heer Marck geeft verelag over het ici voeren van machienen aan de hav en. Dis invoer is langs geenen liant t^eo tg houden. De machienen komen er. Doc3| het komt er op aan de bittera gevolgen voor de betrokken dokwerkers zoa veed mogelijk te verzachten. Hij etelt vooj*. te dien einde eene commiesie in ta statj len, gelast dia kwestie zoodrai. mogçlyljf te bestndeei'en. 5:1...^ Da propaganda Heer H. lïeyman handelt over depsob pagaxtda. Hij doet het op voortreffelijke, voor eenieder bevattelijke wijze.De Ant-werpsohe Federatie telt thans 29 afdee^ lingon ; het is reeds veel, maar er blijfi nog veel meer te doen. De socialistische Federatie telt 3000 â 4000 leden ; de onze telt er reeds 2000. Er werkon aan de haven raiasrtens 36 ; duizend personen ; dus blijven er nog 20.000 anvereenigde dokwerkers te bewer. ken. H. Heyman vindt dat bet practisch noodig is in de vakvereeniging tevern? de vergoeding bij ziekte ea bij workoh*' hekwaainheid in te voeren. P<i gedachien van den verslaggevep' vinden meermaals de instempiiag- de?'1 gaiische vergadering. ' Alferhantfe grècwen tHeer Pier van Peer handelt in zonder on met kennis van zakon over den Vrou< wena-rbeid, over de grieven der stou< wers, der graanwerkers en buildragera^ der houtmannen, der mineraimannen,'^ r Arbeidsfaezichi) «erlishting ; ie. en schuilpiaafeâw : -'Kefr- îaa-tetef veF&V>» wordt-.. voorsedïj)^''

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes