Het nieuws van den dag

642 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Août. Het nieuws van den dag. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/vd6nz8227m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

OertSgste jaargang NrîSS ^ 2 centiemen per nummer Brusse!,£ond?g @ en tôaafîCtsg 10 Augustus1S14 HET NIEUWS VAN DEN DAG asonnementen ! zes naaaden • 4 frank. ° Pebjaas. 8 franï. voor hoiland * • * 1 ~~ voor de andaro landen van het postverbond », 2 0 — BESTUUR EN OPlSTEL : Zandstraat, 16, Brussol TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zaodstraat, 6, Brussel TBLEPOON A 7948 AANKONDIG Gevraagde on aangeboden plaatsen. ( In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. j voor 2 groote regels. leitren regel meer : 30 c. in de week ; -40 c. 's Zondags. I INGEN : lewone, per kleine regel... 30 e. d., 's Zondags 40 C. ' bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. lechterlij ke herslell., pr regel 1 fr. DE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG Gansch Belgie m staat van beleg De forten van Luik houden stand, en de gebeurtenissen bSijven gunstlg aan ons heldhaftig leger DE DUITSCHE VLOOT VERNÎELD ®p itoop van zcgc ! Hoog de harten! Hoe dioevig ook de tijden zijn, toch moet de geestdrift in lai de harten blijven, omdat de verde-jdiging 'van den vaderlandschen grandi in goede handen is. De oorlog is thans volop aan den gang ; hij woedt in al zijn geweld. De Belgen iouden kloekmoedig stand ; zij Istaan nog imtner pal en sterk, machn tig gesteund doar onze fransohe bond-genooten.Laat ons het beste hopen. De helden die reeda zulke roemrijke wapenfeiten pleegden, die den vijand reeds zoolangr in bedwang houden en hem reeds zulkp. duaktige slagen toebrachten, zullen ookl nu de belgisohe kleuren hoog houden en doen. zegevieren. . Onze soldaten zijn vol geestdrift, vol mstberadenheid om den overweldiger te beletten, al ware het maar een vinger breed, van ons grondgebied in te palmen. Men steekt niet ongestraft de hand uit saar België's onafhamkelijkheid, dat heeft de vijand gevoeld, dat zal hij nog voelen, Pe gebeurtenissen der vorige dagen îiebben geleerd dat men met betrouwen Ibwt verder verloop der feiten mag af-wachten. Wezen wij dus vol hoop en blijven wij zonder angst de toekomst te ge-ïnoet zien. Onze dapperen hebben op zich genomen onze nationale eer te redden; zij hebben een duren eed gezworen en dien eed zullen zij gestand blijven, want een Belg kan ncoit een meineedige worden. Ons christen België zal zich op dees oogenblik herinneren hoeveel het te dan-ken heeft aan de bescherming des He-mels. Daarom zullen heden zondag de ge-beden nog vuriger ten Hooge stijgen dan voorheen. De goede G-od zal onze wape-D.en zegenen. JEGj alleen is in staat dei grawelen van den oorlog te stuiten, om-dat Hij alleen almachtig is en de grooten der aarde met al "hunne macht kan ver-gruizen.Hoog de harten'! Met betrouwen op God en in ions da.pper leger aien wij de komende dingen tegemoet. Hopen wij dat het voor-deel zal blijven aan den kant der recht-veeiidigheid en rnoge er alras een einde i gesteld worden aan den bloedigen krijg, | die eene eeuwige schan.de zal blijven voor dezen die hem uitgelokt hebben. Leve het vrije, het onafhankelijke Bel-gië.lOs stad tJUffC gedekoreerd van het EERERJEûBOEN M. Poincaré, présidant der fransohe repu-I bliek heeft vrijdag den Koning der Belgen l het volgend telegram gestuurd : Parijs, Elyseum 16 ure 40. Aan Zijn© Majesteit den Koning1 dei' Belgen, Brussel. lk ben gelukldg Uwe Mijesteit ton te kondigen dat het gouverne -; nient der Republiek de dappere stad Luik geidekoreerd heeft met het Eere-legioen. Het ;hoadt eraan alzoo- de | moedig© verdedigers der plaats en f îscli het belgisch leger, met wie l'et fransch leger sedert dezen mor-gend zijn bloed vergiet op de slag-| Velden hulde te brengen. Bjaymond POINCARE. îelsgram van M. Dybost aan den VBorzltter van den beSgischen Senaat. M. Antonia Dubost, voorzitter van den fran-schen Senaat, hseft zijn belgischen collega aet volgend telegram gestuurd: Met de zekerheid dat ik de eensgezinde gevoelens mijner collega's uitdruk, stuur ^ 11 de getuigenis liunner bewondering voar deu hcldhaftigen strijd der belgisch© troepen en de vurigste wenschen voor de overwinning en de gloaie onzer troepen. (e-et.) ANTONIN D'UBOST Het officieel dekraet Het fransch Staatsblad kondigt het volgend verslag af aan den président der Republiek: Pârijs, 7 Augustus. MIJNHEER DE PRESIDENT, Op het oogenblik dat Duitschland vrijwil-lig dev.onzijdigheid van Belgie, door verdra-gen erkend, scliendend, niet gea&rzeld heeft in Belgie te vallen, werd de stad Luik in de eerste linie geroepen om de botsing der duit-sche troepen te doorstaan. Na eenen zoo onge-lijken als heldhaftigen strçd is zâj erin gelukt het leger der overweldigers tegen te houden. Dit prachtig wapenfeit is voor Belgie en voor de stad Luik in 't bjjzonder een bewonderens-weerdige glorietitel, waarvan het gouvernement der Republiek de herinnering wil vereeu-wigen met de stad Luik het kruis van het Eerelegioen toe te aentiea. Ik heb bijgevolg de eer u voor te stellen te besluiten dat het Kruis van het EerelegioeD toegekend is laan de stad Luik. Da minister van buitenlandsche zaken, Gaston DOUMERGUE. t De voorzittar dei fru.as«he Republiek, « Op voorstel van den minister van buiten-landsche zaken, besluit: Artikel 1. — Het kruis van Ridder van het Eerelegioen is toegekend aan de stad Luik. De fransohe vrouwen zullen de koningin der Belgen een standaard aanbieden. Een dagblad « Le Gaulois:» zegt dat België zich met roem bedekt. Om het aandenken der schitberende overwinning te Luik te vereeuwigen, zullen de fransohe vrouwen la,ter een standaard borduren, met de belgische kleuren, welke zij de Koningin der Belgen eerbiedig zullen aanbieden. Vernieling «1er duitsche vloot Volgens de toegekomen be-richten uit Engeland heeft de engelsche vîooi eene schitte-rende overwinning behaald op de duitsche vîoot. Deze îaatste is gansch uiteengesîagen, voor het grootste deel vernield en het weinige wat er van over-schoot heeft in aHerijl de vlucht genomen in de richting van Nederland. Dat grootsch wapenfeit strekt tôt eer aan de Engelschen, die den oorîog op sehîtterende wijze beginnen. Grrnî §e¥eeït! te Lftjramûii! Te Libramoul, la de bei-glsclie provîncSe Laxem-îisirg, Is es* vrif^ag eeis schirlSclceMîk geveelit gele-verd geweesS tesscSieii de fi*anscEîe froepesi en de diiit-seliers. Deze îaatsten îic'â-beit J15.000 doodeia op het slagveM gelateis. De toestand zaterdag Zaterdag werd er van officieele zij de verzekerd dat de forten van Luik nog altijd kloelc stand houden en dat de toestand zeer geruststel-lend mag genoemd worden. Weinig nieuws is er van het oorlogstooneel toegekomen wat bewijst dat onze troepen in beweging zijn. Het valt ook niet meer te betwijfelen dat de fransohe troepen den heldhaftigen weerstand aan d© duitschen inval steunen. De schaarschheid van oorlogsbe-richten moet niemand verwonderen daar er te willen van den duitschen spioenneerdienst in België de grootste voorzichtigheid in aoht dient genomen te worden. Er mag volstrekt niets over de bewegingen onzer troepen en deze onaer bondgenooten aan 't licht worden gebraoht. Ailes doet evenwel voorzien dat wij kortelings zeer verblijdend nieuws zullen kun-nen meedeelen. Den 2e augustus In 1870, toen de oorlog tusschen Frankrijk en Diuitschland begon, had het eerste ge-veoht den 2e augustus plaats, bgna evenals nu. Dien dag vielen de franschen in Duitschland langs Sarrebruck. Een gansch legerkoijs der franschen bezette de hoogte op den lin-ker oever der Sarre waar een piruisisch batal-jon en drie schadrons uhlanen stonden. De stad werd dan beschoten, en de franschen zet-ten liunuen weg op duitsch gronidgebded voorfc. Vier-en-veertig jaar na het begin van den oorlog, die met de zege van Duitschland af-liep, herbegint een nieuwe strijd waar België cngelukkigiijk in betroldien is. Laat ons hopen dat ons recht en onze wapens de overwinning zullen bebolen. De koning Z. M. koning1 Albert lioudt zich recht-streeks en zeer ïeverig bezig met het bevel-hebberschap over het leger. Omringd van den overste en va.n den onder-overste van den algemeenen legerstaf en van de officiers die er uan gehecht zijn, neemt Z. JI. werkelijk het bevelhebberschap over ons heldenleger waar. Eene bestatiging Vrijdag avond was de toestand' der troepen goed. Al de forten waren ongedeerd en de geestdrift van het garnizoen is groot. Men heeft bestatigd dat de duitsche krijgsgevangenen bijna geen kardoezen bijhad-den. Deze bestatiging laat toe te veronder-stellen dat de duitschers geen bevoorrading hebben. Vrijdag nacht ta Xiuik Vrij'dag nacht waren al de forten van Luik nog longeschondon en in ons bezit; zij zullen in ons bezit blijven. De duitschers zijn ten zeerste verrast geweest door den weerstand, welke onze troepen hun geboden hebben..Zij hiaidden gedacht dat zij zonder slag of stoot Luik gingen inncmen. Wat zijn zij deerlijk mis geweest. De duitsche krijgsgevangenen hadden geene enkele kardoes meer in hun bezit. Dit schijnt aan te duiden dat zij hunnen schiet-voorraad uitgeput hebben. Zij meendcn schiet-vqorraad genoeg te Luik te vinden. Het 9e linie Over het 9c liniercgiment werden reeds aoovele geruchten verspreid ,dat het noo-dig is eens juist te zeggen wat en eigen-lijk waarlieid is. Eerst en vooral moet er verklaard worden dat onze jangens van het 9e op-het oorlogsveld een onvergelijkbaren roem ■ geoogst hebben. Zij gedroegen zich zoo scliittcrend, dat er gecne woorden te vin-den zijn om hun-godrag te bestempelcn. Helden is noe te weinig gezegd, als men over die kloeke borsten wil spreken. Wat nu verteld wordt over de volledige uitroeiing van het regiment, is eene grave • dwaliag. Er is een baltiljon van het 9e idat nogal geleden heel't, en dat is niet te verwonderen; uit den oorlog kunnen niet allen heelhuids weerkeeren. Maar in de andere bataljons zijn er slechts eenige doioden. i 't Is er warm toegegaan in de gevech-ten en onze jongens hebben den vijand vreeselijke slagen fcoegebracht. Tusschen de duitschers waren er die zich kranig verdedigden, maar toch vielen allen onder de bajonetten onzer jongens. Andere duitschers paven in den strijd bewijzen van eene lafheid welke men bij mannen niet zou kunnen vermoeden. Wanneer de Belgen er op los gingen, waren er ondes de soldaten van den duitschen overweldiger platbroeken die de wapens weg<-goeiden en. al schreeuwend als hazen op de vlucht sloegen. Hunne lafheid werd natuurlijk met eenige « blauwe erwten » be-loond.Vrijdao1 morgend zijn 300 soldaten van het heldenregiment, het 9e linie, te Bosch-vooirde aangekomen, waar zij in het gast-huis opgenomen zijn. Het meerendeel dier onverschrokken soldaten zijn uitgeput van vermoeinis. Na eenige dagen rust zullen zij als echte dapperen. terug hun regiment gaan vervoegen. Leve het 9e linie! De duiteche tactiek Volgens een gepensionneeiden generaal zou-dea |iie duitschers in dezen oorlog te werk gaan volgens de japaanschei taktiek. Deze taktiek bestaat in de manschappen enkel eenige uren in het vuui- te sturen en ze ver-volgiesns door versche te vervangen. Hoe goed deze taktiek ook moge wezen, zij heeft toch niet gepakt bij de belgen. Die lioogere officier trok ook de aandacht op de stoutmoedigheid der uhlanen. Deze stoutmoedigheid zou groot zijn, maax zoo-dra de uhlan gevat is dan wordt hij gelaten en zwijgt. Hij weet dat hij opgeofferd is neemt ailes als onvermijdelijk aan. Het eerste in aanraking komen, voegde de generaal erbij, is het schrikkelijkste voor den soldaat. Doch hij krijgt weldra zijne koel-bloiedigheid weer. Acht lansiers ûooden 24 uhlanen Een dramatisch. tooneal De oorlogsfeiten, die men ons verhaalt zijn ,feoo talrijk dat wij ze onmiogelijk allemaal kunnen meedeelen. Het volgende is een van de meest dramatische. Bene patroelje van 8 lansiers doorkruiste de streek van Luik, toen zij lopeens eene partij uhlanen bemerkten. Onze soldaten sprongen van hunne peeiden en slopen na-bij. Toen zij heb dicht genoeg geœuderd waren, schouderden zij hunne kara-bijn en doodden aclitereenvolgens de 24 uhlanen. De officier, die de duitschers aanvoerde, liet de belgen nabij komen, doch toen de belgische officier hem. wilde ontwapenen, trok hij zijn revolver en wilde schieten. Geluk-kiglijk terzelfdertijd legde een lansier op hem aan. De duitscher wierp dan zijn revolver weg, stak de handen omhoog en liet zich aan-houden.Een luiker sergeant en een kaporaal schieten zeventien uhlanen dood,v/aar-tussclien. een oîîicier. Tijdens het gevecht dat donderdag morgend te Àrgenteau geleverd werd, hebben de ser-geant-fourrier Boumans en de kaporaal Col-lard, twee luikenaars van het 12e linie, zeven-tien uhlanen gedood, waartussohen een officier. Zij maakten zich meester van de wapens en Icardoezen der gesneuvclden en waren bezig de lijken te onderzoeken oin te zien of zij geen dokumenten in hun bezit hadden, toen een vijftigtal ulilanen opdaagden en zij moesten wegtrekken. Beiden zijn ongedeerd. Gevangen genomen Een gansch schadron duitsche uhlanen, dat op verkenning uitgegaan was, is door de belgische soldaten gevangen genomen. Tijdens een kort gevecht tusschen beide groepen, werden vcrscheidene duitschers gedood en ge-kwetst.t D-aitache krij gsgcvange.uen Zooals wij gemeld hebben zijn er te Ant-werpen 107 duitsche krijgsgevangenen aangekomen. Vrijdag morgend werden die gevan-genon naar Hoogstro.ton gestuurd. Die soldaten hadden zondag avond Ha-nover verlaten en niarcheerden op Malmedv af. Vervolgens deed men lien eene marsch van 70 kilometers nflcggen: zij wisten niet waarheen men hen stuurdc, doeli zij meenden va.st dat zij op Frankrijk afrukten. In der walarheid had mon hen naar Luik doen op-rukken. Zij weiden er onthaald op een hevig geweer- en ka.uonvuur. Du eerste ma.il, dat zij met onze troepen in aaniaking kwamen, konden zii vluehten. Woensdag nacht wer den zij eene tweede maal op IMk opgestuurcL 't is dlaar dat zij in eene hinderlaag gelokt) en gevangen genomen werden. Hun détachement telde 2,000 man. Ziji geloovien vast daO zij. er (de eenige overlevenden van zijn. Duitsche gruwelen Over de wreedheden door de duit9ch«ra in de streek van Luik gepleegd, woffldti dota een ooggetuige het volgende verteld: «Gruwelijke tooneelen heb ik onderwegj waargenomen. In Bereau^ Mauland — de buurB van Aigenteau en de omstxeken van Visdl — is barbaarsch huisgehouden. Op een boew renhoeve was een hond het eenige levende wm zen, dat jankend om de lijken van een boea — vermoedende zgn meester — een ouda vrouw en een jongen man hèensnuffelde. zirmeloos rende een meisje door de velden on, stiet onverstaanbare kreten uit; wie weeti welk drama haar tôt verstandsverbijsteiiaa had gebiacht. De bevolkingt schijnt op verscheddeme plaatsen met de geregelde troepen slaaga ta zijn geweest, en van een uhlan, die van d« Maasoevers reeds voor de tweede maal op. rukte, vamm ik, dat vrouwem en kinderon hebben meegevochten. « Mijn hart draaida om in het lijf, zei da tnan, maar ik hob moeten me-ehelpen om ze neer ta leggen^ want zij bevonden zich' tusschen een troep boeren-gepeupel ,dat ons geen kwartier gaf-1 Zelf zag ik eiein landarbedder opbrengen naar een militairen post bij een wachtvuun aan dein grooten steenweg naar Berne eau, en na kort verhoor door eien officier fusilleeren^ In greppela lagen talrijke duitsche sol-daten met in den dood verstijfde ledematen* en hier en daar zwermde blafend en loeiend veet, waarop enkele cavaleristen jacht maak-« ten om het bij een te drijven. » Een roerend verhaal j> Talrijke arme lieden van Luik en omlig1-gende zijn vrijdag te Brussel toegekomen. t; Elene ongelukkige weduwe, mad'. VaJeriei Bernard, van Boncelles-Ougrée, die met hara twee kleine kinderen gevlucht is, verhaalt elW volgt den droevigen toestand te Luik. « Sedert maandag avond, zegde zij, durfdel niemand meer zich nog te bed leggen. Onal hufis, op de grens van Ougrée geleden, waa( in het dal, buiten de schietlijn, doch fel blootgesteld, zegde ons de artilleurs van. hetf fort. Zaterdag en zondag wexd het terroia ontruimd. Men deed huizen epringen. Man| etak er andeir in brand of begoot ze vol' pek, Gansch het dorp hielp. Men zag vrouwen ea kinderen laopgrachten graven. De mans, dis nog thuis gebleven waren, hadden zich allen van revalver» en kajdioezen voorzien ta: Luik en ischenen besloten zich .tot hetl .niterstei te verdedigen. Miaandag nacht buldeide het kanon. Mea beproefde de kanons van het fort zegde men< Die aiarde beefde. Mijne ooren suisden. EEnde-lijk brak een slag aan. De hauwitsers1 vielen! neer en ontploften met geweld. Die geplaateta( springmijnen ontploften.; ganscha rijen duitschers werden opgelicht en vielen dOod oC doodelijk gekwetst neer. Ik nam mijne tweef kinders aan de hand en als eene zinnelooza/ liep ik met andere vrouwen weg. Mijne moe-der, die 72 jaar is en wat gebrekkelijki wildei ons huis niet verlaten. Is zij nogf le vend1? Zaï ik haar nog ooit weerzien? Ik weeti hefl niet. Wij zijn met duizenden andere lieden, vanl de hoogten naar de Maas geloopen en kwa<-men te Ans toe. Ik die nochtans zoo goed den! omtrek van Luik ken, zou niet kunnen zeggen, welken weg wij gevolgd hebben. Te Ans wer-< den wij in eenen trein geduwd, die er opge* propt was van lieden, die riepen en weenden^ Men bracht ons naar Brussel. Ik had bij mijH vertrek 2 frank in mijn bezit maar had' déni tijd niet noch linnen noch kleederen mee te' nemen voor mij en mijne kinderen. > Toen wij hat veld van Boncelles-Ougréel overliepon, vielen de duitschers... De kogelal « bliezen » hen met pakken weg. Da pruisea moeten er duizenden mannen gelaten hebben< De belgische soldaten wai-en woedend. Heti was eene echte slachterij. Mannen van Ougréei en Seraing liepen zingend naar de duitschers toe. De officiers waren vooraan enl vochten met den sabel en hun revolver ea zelfs met geweren. Toen zij dicht bij warem vochten zij met de bajonet. De duitschersi vielen van aile kanten gelijk vliegen. Nooiti zou ik zr»o ints kunnen vergeten. »♦ Wat d9 hoIJ.anders gezien hebben : In vieil nacht van 5 tôt G augustus heeft men te Maastricht tusschen 1 en 3 ure he-vigo kanonschoten geU.'Ord, die stilaan inl hevigheid afnamen. 's Morgends hooide men niets meer. Te Berneau ' was het schouwspel niet BatX te zien. Men zag talrijke lijken van gefusil-jeeixie buigers op straai. liggen. Die burgers, die zich in hunne keldeiv, \ erbergen hadden, Vvaren zinn^loos van schrik. Op-de voet-wegen lagen tulrijko lijken van gedoode bui-; Unlicden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes