Het nieuws van den dag

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Mai. Het nieuws van den dag. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7d2q52gf8w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertlgsfe Jaargang Mr 119 2 centiemen per nummer Brusse!, Dlnsdsg 19 Mai I9Î4 HET NIEUWS VAN DEN DAG ^bonnementen : 8frant , „ . ». 11 - jtanderelanden van het postverbond . . 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brnssel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYGHB BU REEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gavraagda en aangeboden plaatsen. Gewone, per kleine regel. .. 30 c. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. id 's70ndaffs Me. voor 2 groote regels. ' /'onaa®s 4UC- Iederen regel meer : 30 e. in de week ; bladz- PC regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. s Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. WELKOM ! Bien dinsdag dus zullen de konini BÂtoningin van Denemarken te Brus Bankomen, en er gedurende drie dagei ■jasien zijn van ons bemind vorsten B;l, België zal voorzeker een hartelijk ■ wlgemeend en uiterst gemoedelijl Hou toesturen aan de hooge bezoekers Hoofdstad bereidt de deensche vorsten Boithaal. dat echt koninklijk zal we H: waarover heel het land met redei Bmogen fier zijn. De koning en di Bfcgm van Denomarken zullen kunnei Bivioden door persoonlijk opgedajie1 be Bgingen, dat de belgiscke gastvrij ■ trelke overal zoo hoog ge-roem< Ht. geen ijdel woord is. Zij zullen kun Hwasmemen dat m en in ons land wee Hcrlke wijze men de vrienden van on; ^■iichtig vorstenhuis moet onthalen Hner. eer moet doen aan hen die di H* zijn van koning Albert en van ko Btelaat ons land ook maar een lies Hc Stipken op de reusaohtige wereld H tocli wordt het in den vreemd* H geschat en allergunstigst gewaar H- en beoordeeld. Overal stelt men priji He vrtendschap, op de warme toetgenc Hieid kà ons zoo bedrijvig lande k en Hep gebied van ontwikkeling in aile: ^Bsvenskwestie is voor een volk, eeni Heerste plaatsen inneemt tusschen df ^ftrearei. Geen land is er, op heel dei ^Rodem, of het heeft handels- en nij Hsidsbetrekkingen met België. In dei Bile staart men dan ook met bewcn H: op de gedurig toenemende ointwik H op den duurzaam stevigen bloei ^■oas vaderland. En al de vorsten, regee ^B'over de grootste naties zoowel als ovei V van minder gewicht, de machtig< H(te keizer evenwel als de koning var ^■narken. stellen er prijs op vriend-^■sk'trekkingen aan te knoo,pen mel H Bank aan deze vriendscliapsbetrek-H die gçdiyig nauwer worden. is c*i genegenheidsbaïrid g'ebôïeîi, di< HM Sunensnoert met de andere volke-komt het dat België de hoogei ^fcfldensweerdige eer genoot de mach-vorsten der aarde te mogen ont' en binnen zijno muren te herbergen. ■wkkomt het dat vorsten va,n kleinew ^Bscreenecer in stellen als gast genooe ■ttden door ons koningspaar, welkers ■yaa ffijzu regeerders overal doorge- Mjjpaing en de koningin van Denemar-heden onzen gastvrij en bodem zullen er het geestdriftig ont-■^Dieten da-t slechts kan uitgaan va.t H?gehecht aan zijn eiger ,Bls- En de jubelende juichtoneu ^■^gebroken, gedurig herhaald, zul-^■praan ujt de menigte, geschaard op ■JTtocht van de hooge vreemde bezoe-H? ' a's zoovele hartalijke, welge-H e ^'^onigroeten zijn. Ja) met geest--ît cerbiedige toegenegenheid zul-çensche vorsten door het belgisch ~ worden. De vrienden onzei , dîners onze vrienden; wi« iJ'teâ nauw ter harte liggen, mo-Hi-. aaf®Praak maken op onze recht-r^®^dheid. Zôô waren de Bol-z'jn zij nog heden ten dage, H V? z' imriier en altijd blijven. Nie- ■ ,feze wie hij wil, zal ooït dat et ^art van ons volk rukken. Ik' ^ '£Unnen zou men mee- T rechtschapenheid bii H - c en te verdringen, en dat kan H ter wereld! ^e'; deensche vorstenpaaa noet een ware zegetocht ^■Etlîlpn A6?6 Sebe'irtenis wezen die OTifo *"e^3. kan aangestipt wor-Blmi'rTi ^eso^ied«nis. De koning en H kom«t !an1,Deûemarken, die v66i ^■L0C]. ,m belgië de gasten waren Re' ook in v kunnen zieo. dat coi ■<.! België een handje Hr°or" ta teren^e en grootsche ont-^■Wbliif ,-t, rei(^en- Zij mosten van ^Psi'te lior-Cns m^den de zoetste1, de ■ volt ,î!nDenaoen meedragen. Dââi Kndin. ^ Z1°r^n men weet bij Luu0J5 Belgen iets voor- H;, ' tet trouw ten uitvoei dtoi^,US 'ief®n den feestdosch dei H®1 van eon/u? ten en uitzicht luiden ei Pr?nkjuweel. De feest- ■ fcrs | ' "7e beiaard zal zijne wel- ilct 0nen over de stad doen B ^ rnen' i aoa zal machtig bul-B de rie'' ,za"'' l^ide jubelen en Kk, incfe1180^ Vorsten ter eere! y zal het ontliaaJ ■oot de : . ^ nog overstemd wor-Êemeende hartelijkheid HaillS eu n^^eid waarmede vrienci™ koningin van Denemar-K dom- i i*an ons dierbaax ko-Ht], ]et volk zullen bejegend HIER EN DAAR ïn het Paleis van Brussel. — De ko ning hesft zaterdag avond, in het Palei; van Brussel, een diner van veertig koever ten gegeven ter eere der nieuwe g'zanten vai de Vereenigde-Staten en van Braziiië, te Brus sel. De koningin, die zich wat vermoeic voelde, woonde het diner niet bij. De koninj had aan zijne rechterzijde Mevr. Brand-WhH» look, echtgenoote van den gezant der Ver eenigde-Staten, en aan zijne linkerzijdi Aievr. Davignon, echtgenoote van onzen mi' nister van buitenlandsche zaken. Tusschei de genoodigden waren: de nieuwe gezanten MM. Brand-Whitloek en de Barros-JIoreira. en de leden van het gszantschap; M. Davig-noii, minister van buitenlandsche zaken; burg-graaf de Beughem; graaf en gravin Garnie] de Borchgrave d'Altena: E. H. Van Soom. krijgsaalmoezenier ; E. H. Dumont. pastooi der Kapellekerk; baron Go'finct groot-m es ter van het Huis van keizerin Charlotte M. De Wulf, leeraar aan de katholieke Hoo-geschool van Leuven; verscheidene ra dsh e ren bij het Verbrekingshof; eenige officiers van het leger en van de burgerwacht; ver-scheidene kunstenaai's, de groiotweerdigheid-bekleeders van het Iîof, enz,. De deensche vorsten. — Bij de aan-komst, heden dinsdag, van den koning en de koningin van Denemarken in de Noord-statie, zal eene groep schoolldnderen van Sii t-Joosfc t n Nocd; het deen^cj lat'o.'aa1 volkslied zingen. Eene andere groep kinde-ren zal geschaard staan op de Kogierplaats, Het programma van het concert, dat mor-gen woensdag in het Park van Brussel gegeven wordt, is gansch samengeste.d uit stuk-ken van deensche toondichters. Mislukte meeting1. — Zondag morgend hadden de liberalen eene meeting ingericht in den « Cirque des Variétés », te Luik. M. Magis, sénateur, zat voor en M. Iiy-mans, de hoofdleider der liberalen, zou er het woord voeren. Op voorhand liad men toegestaan dat een socialist zou mogen te-gent-preken ; « citoyen » Tr clet roedi -\olks-vertegenwoordiger, zou zich daarmeë gejas-ten en hij had dan ook pla&ts genomen op het verhoog. De voorzitter verieende het woord aan M. Hymans ; deze had nauwelijks den mond geopend of de socialisten, die de overgroote meerderheid der toehoorders uitmaakten, begonnen te t. eren en te huilen dat hooren en zien vergingen. Telkens M. Hymans wilde herbeginnen. hernam ook het woest gëbrul en ten slottê" was de voorzitter verpiicht de meeting te s'.uiten voor-aleer ze begonnen was. Gezel Troclet wilde dan spreken, doch nu begonnen de liberalen op hunne beurt een oorverdoovend lawijd te maken en de stem van den rooden leider te overdooven. Na die tooneelen, weerdig van eene diergaarde, trokken blauwen en rooden ieder langs hunnen kant af. Socialistische tyrannie. — Men weet dat doktor Delpierre, geneesheer van het « Maison du Peuple », te ±5russel, zender kom. plimenten en zonder reden aan de deur gezet werd, nadat hij zich 26 jaar lang afgebeuld had in den dienst der roode potentaten. Het kollegie der geneesheeren van de brussel-sche omgeving, wettig erkende beroeps\er-eeniging tellende meer dan 700 leden, kon-digt in zijn maandschrift eene protestatie af tegen den beheerraad van het « Maison du Peuple ». Daarin wordt gezegd dat het de allenaatste maal is dat men een geneesheer zoo brutaal zal buiten walsen. Hei kollegie der geneesheeren is vast beslotisn zijne leden krachtdadig en met allé middelen te verdedigen tegen aile uitbuiting en tegen allen aanslag op hunne vrijheid en op hunne weerdiglieid. 't Is heel spijtig dat niet al de verdrulcten in de roode partij zoo beslist kunnen opkomen tegen de uitzuigerstyrannio. Ter eere der Gasthuiszusters. — In het Ste-Elisabethsgasthuis, te Antwerpen, Werd zondag namiddag de 700e verjaring ge-vie'rd der stichting van de gemeenschap der Gasthuiszusters van Antwerpen, waar.an de 110 Zusters thans tien gastiiuizen b^dienen. Eene p echt.ige zitting had p aats, waar rede-voeringen uitgesproken werden door Z. Ein. kardmaal Mercier, aartsbi^s 'hop van Meche-len, door MM. Van Nieuwenhuyze, voorzatar der burgerylgke godshuizeu, Nyssen, behoer-der, doktoors Jacobs en Solimitz. en s.nateur Ryckmans. Allen looïden de zelfopoflering en zelfverloochening der Zusters, die zich gedurende zeven eeuwen aan de lijdende menschhcid toewijden. Na de jubeîzitting werd een plechtig « Te Deum » gezongen in de ka-thedraal. De antweip^che bevolk ng mm cen ruim deel aan de huidebetoogmg, we.ke de schoonste en de krachtdadigste protestatie is tegen de kartellisten, die de gasthuizen zouden willen doen verwereldlijken. Ailes voor den werkman. — Onder die hoofding meldden wij het geval eener vrouw van Farciennes, vcor de korrektionneele reohfc-ba.nk van Charleroi verzonden voor eene wets-overtreding, en die als verschooning hare ar-moede inriep. Op de opmerking van den voorzitter, dat zij 27,000 fr. getrokken had als vergoeding voor een werkongeval, haren man overkomen, antwoordde de vrouw dat zij er 5.000 fr. had meeten van afstaan aan den advokaafc die de zaak gepleit had. Wg voeg-den erbq dat die advokaat socialistische kan-didaat is voor de wetgevende kiezingen rail zondag. Aihoewel wij geen naam noemden, meldt ons nu een advokaat van Marcinelle dat het eene oude zaak is, gepleit in 1305, en dat. bij het verhaal der vrouw aangaande de 5,000 fr. ten stelligste kan logenstraffen. De echtgencot> der vrouw in kwestie looehent insgelijks het feit en zegt dat zij .gelasterd heeft. ' In gemeen overleg met den advokaat werd dezen, gezien den bekemen uitslag en het vele werk dat hij afgeleverd had, eene sem van 2,000 fr. op de vergoeding afgestaan als honorarium. Wij geven den briefschrij-ver akte vaa zijne verklaringea. In de statie van Schaarbeek. — Buiten andere werken die in de statie van Schaax-beek zullen uitgevoerd worden, zal men er i ook ondeiaardsche gangen bouwen, zooals men er in al de groote staties heeft. De werken, die geschat worden op 350,000 fr., zullen moeten gedaan zijn op het. einde der maand februari 1915. Hot schoolschip. — Een radiotelegram, te Antwerpen loegekomen, m-ddde dat het schoolschip « L'Avenir » zic» den 14 mei, bevond op 25 o 10 lengte onder den Evenaar. Ailes was wel aan boord. —■ —« Sfaatkuodig Overzicht FFiA-NICHUK. De prokureur der Republiek M. Lescouvé heeft het dossier der politieke mqord op M. Gaston Calmette onderzocht en zijne straf-vordering opgemaakt. M. Lescouvé eischt dat mad. Caillaus vervolgd wordt wegens vrij-willige mcord met voorbedachtheid. De mi-nistersvrouw zal dus voor het assisenhof ver-schijnen. Hare verdedigers zullen pleiten dat de voorbedachtheid en het inzicht van te dooden niet bestaan. TtU 1TSCTÏT,A.NT> Zondag, te Keulen, tijdens eene vergadering door de behoudsgezinde partij ingericht, heeft de gepensioneerde generaal Baver over den internationalen politieken toestand gesproken, en uitgelegd dat het eene dwaling is van te spreken over de zo^gezpgde russisch-duitsche vriendschap. Duit^ch.and zegde de generaal, moet zich desaangaande aan bittere teleur-stei:ingen verwachten. Rusland, vervolgde de spreker, heeft uitmuntende lessen uit den russisch-japanschen oorlog getrokken, en he-ilen is het machtiger dan coit. « Daar Duitsch-land alleen zal staan om den schok van een russisch-duitscn geschil te doorstaan, is het geraadzaam zich aan de gedachten van Bismarck te heuden ». Voor hem bestaan er maar twee uitkomsten : ofwel de oorlog be-ginnen voor dat Rusland zijne bewapening vol-ledigd heeft, olwel de duitsche bewapening tôt het uiteiste drijven en de driejarige dienst-plicht, als in Frankrijk, invoeren. ENi3-EZjA.NL> lITeti wa.s 'tiijd ! Da engelsche Kamer heeft eene wet gestiemd waarb-ij het verboden wordt peerden van minder dan 10 pond (250 frank) weerde jjijb te voeren, Het za.l nu gedaan zijn met den uitvoer va-n oude, •erebrekkelrike, ver-sleten engelsche peerden, uifcvoer die eene echte hai'baarschheid waa en door de en-gelschen zelf eene « schande voor Engeland..» genoemd wordt. — De botdsraad van het graafschap Lime-rick heeft met eenparigheid van stemmen eene dagorde goedgekeurd waardoor het in-lrjven van vrijwilligers om het home-rule in Ierland te verdedigen, aangemoedigd wordt. De volksvcrtegenwoordiger van het graafschap heeft verklaard dat 200,000 iersche vrijwilligers zich te Dublijn zullen bevinden, in juli aanstaande om te beletten dat er iets veranderd worde aan het home-rule, waar da ieren zoo lang naar getracht hebben. — De protestantsche vrijwilligers in de Ulster-provincie schijnen de minste cefeningen van het engelscû leger in d.en omtrek van Belfast te bespieden. Verleden week had te Belfast eene nachtoefening plaats, niet verre van 't kasteel van een der invloed-rqksto protestanten. Aanstonds werden 600 vrijwilligers bijeengeroepen en bespieders uit-gjzondc.a cm te zien welk het doel der engelsche soldaten raocht zijn. Weldra vernam men dat het slechts eene gewone legeroefe-ning was, en de unionisten mochten terug naar huis. OO S TENHIJIL-B. ON GA.RIE Aile vrees aangaande de gezondheidstoestand van keizer Frans-Jozef is thans ver-dwenen. Aihoewel de oude monark nog niet volkomen genezen is, is zijn geestestoestand uitmuntend en heeft hij zijne gewone bezighe-den hernemen. De geneesheeren wenschen dat de keizer thans een t-ijd aan de Adriatische Zeo zou gaan dcorbrengen, doch Erans-Jozef weigert halsstarig aan dit verzoek te voldoen. SJPA.N JE Zondag ter gelegenheid van 's konings feest-dag, begaf zich eene afveerdiging van de wetgevende Ka.mers naar het koninklijk paleis van Madrid. Koning Alfonso XIII heeft eene a&nspraak gehouderi, waarin hij namelijk ver-klaarde dat. bij al zijne pogingen aanwendt om aan do spaansche natie eene gelukkige totkomst voor te bereiden. De leden van het diplomatiek korps en talrijke notabilitei-tea woonden de ontvangst bij. TTJHK.IJE Ondanks de beloften van de turksche re-geering, woiden de grieken in Thracië nog altijd op wreede wijze vervolgd. Sedert eenige dagen zijn een aantal grieksche boeren naar de bulgaarsche stad Dedeogatch gevlucht, na hunne vrcuwen en kinderen door de turken te hebben zien uitmeorden. Een scliip vol vluch-telingen is op de bulgaarsche kust gest-rand. A-Z.hiA.NlE Te Janisia îs, onder het voorzitterschap der echtgenoote van den gou*e ne r-gen r al van Epirus, een komiteit tôt stand gekomen om de epirotische vluohtelingen te ondersteunen. De koningin van Griekenland heeft reeds 20,000 frank geschonken. In sommigo kringen wordt er beweerd dat de onderhandelingen tus-chen de epiroten en de internationale kommissie niet ten vooraeele van de eersten schijnen af te loopen. De epiroten zouden dan ook bereid zijn den oor og tegen de albaneezen ten spoedigste te her-beginnen.— Maandag zou, tegen aile verwachtingen in, een volledig akkoord gesloten zijn tussohen de internationale toezichtkommissie en de ver- »- — 1 -T- - : ,tegenwoordigers van het epiroofeche voor-loopig bewind. NOORWEGEN Ter gelegenheid der honderdste verjaring van 't. uitroepen der noorweegsche Grond-wet, hadden zondag, op verscheidene plaatser van 't land groote vaderlandslievende betoo-gingen plaats. In de hoofdstad Christiania zijn 40,000 kinderen, ieder met een nationaa] vlagsken, stoetsgewijze door de straten getrokken.'s Namiddags had een groote stoet van werkJiedenvereenigingen plaats. 's Avonds heeft de koning in zijn paleis, een groot bfanket gegttven, waarop 300 afgeveerdigden van een aantal steden en dorpen uitgenoodigd waren. Te Eidevold, wàar de eerste noorweegsche gronidwet uitgeveerdiga werd, hebben konuig HitaJcon, de ministers en de leden van het Parlement eene indrukwekkende plcchtigheid bijgewoond. In het oud Parlementsgebouw, waar de huidige volksvertegenwoordigers op dezelfde plaats als hunne voorgangers van over eene eeuw zetelden, heeft de vorst eene grocte redevoering uitgesproken. JPEFtXJ Kolonel Benairdes, de leider der laatste ^mwenteling, is tôt voorloopigen président der peruaansche republiek gekozen. Verleden week heeft hij den eed afgelegd en M. Munis, minister van oorlog, tôt eersten minister aangesteld. De andere kandidaten toti het voorloopig presidentschap, die tegen kolonel Benairdes optraden, willen den uitslag der kiezing nieb erkennen en hebben er protest tegen aan-geteekend bij de vreemde gezanten. Het uitbreken van eene nieuwe omwenbeling zou dus niemand moeten verwonderen. JVTA.KOICKO De verbinding tusschen Algerië en! Ma-rokko is een vol trokken feit en de bekroning van de inname van Taza door de fransche troepen. De ontmoeting van de troepen van generaal Baumgarten (Algerië) en van generaal Gouraud (Marok^o), had plaats nabij, IMekuassa-Talstania, op 20 kilometers ten noord-westen van Taza, onider het bestuur van den oppergeneraal Lyautey. Er is nog wat moeten gevochten worden, om deze aanslui-ting te verwezentlijken. Generaal Lyautey gaat zich nu naar Oudjda begeven met den eerste, om den rechten weg van Eez naar Oran af te leggen. e De deensche Vorsten te Parijs Het was 'ten 3 ure 25 dat, zaterdag, d< deensche vorsten in het ministerie van bui' tenlandsche zaken, tle Parijs, aanlcwamen. Oj gansch den doortochti van den koninklijker stoet was de geestdrift der parijzer bevol-king zeer groot. Ten 4 ure 25. brachten ko ning Ohristiaan en koningin. Al"xandrina eer bezuek aan den près'dent der Republiek. Hot zeer hartelijk onderhouid duurde twintig mi-nuten. Vervolgens begaven de vorsten, de président en mevr. Poincarê zich naar het stad-huis, waar eene plechtige ontvangst te hunnei eer ingericht was. Er werden welkamredens uitgesproken door den voorzitter van den municipalen raad en door den prefekt van policie. De koning antwoordde in genegen-heids voile bewoordingen. Ten 5 ure 25 keer-den de vorsten naar het ministerie van bui-tenlandsche zaken terug, onder het onophou-dend gejuich der menigte. Ten 6 1/2 ure ontving koning Christiaaa de leden van het diplomatlisch korps. Zaterdag avond hebben de président dex Republiek en mevr. Poincarê, in 't Ellyseum, een groot diner ter eere van de deensche vorsten gegeven. Er waren twee honderd genoodigden. waartusschen de leden van heti ge-volg van den koning en de koningin, de leden van het fransch ministerie, de voor-zitters van Senaat en Kamer, de leden van het diplomatisch korps en een zeker getal hooge politieke persbnagies en hooge ambtenaars. Eij 't nagerecht stelde M. Poincarê eein toast in, waarbij hij de deensche vorsten dank zegde voor hun bezoek, dat voor Frankrijk een nieuwe n blijk van kostbare vriendschap is. « Met te volherden in het oaider-houd van de hartelijkste betrekkingen met Dienemarkon, vervolgde de président-, blijft Frankrijk getronw aan zijne eeuwenoude ge-voelens, want het voelt zooveel bewondering als genegenheid voor het moedig deensche volk en het kent de edele voorbeelden van wilskracht en arbeid dat het nooit opgehou-den lieeft te geven. De fransche regoering zal al het megelijke doen wat zij doen kan om nog "meer en meer de verstandelijke en zedelijke banden, die de twee landen ver-eenigen, dichter aan te snoeren, en om hunne vriendschap, door de overlevering vastge-steld nog meer tls versterken ». Da koning antwoordde met zijne hartelijke dankbetuiging uit *"te drukken voor de zoo schittsrende ontvangst de koningin en hem in Frankrijk te beurt gevallen. Hij bevestigde verder dat er van over jaren en dagen eenige innige vriendschap tusschen Denemarken en Frankrijk bestaat, en vormde, op zijne beurt, de beste wenschen vcor eene steeds innigere genegenheid tusschen de twee landen. Een kunstfeestl, in het Elyseum, sloot de plechtigheden van den eersten dag. Te mid-dernacbt keerden de deensche vorsten naar het ministerie van bui'tenlandsche zaken terug. Zondag heeft de koning en de koningin, in het deensch gezantschap, een ontbijt gegeven ter eere van M. en mevr. Poincarê.. In den namiddag bezochten de twee staatshoofden, de koningin en mevr. Poincarê de peerden-wedrennen van Longchamp. Het weder was heerlijk, en de ontvangst der vreemde vorsten zeer haxtelijk. .Ten û ure 15 sloegen zij den terugweg naar het ministerieel paleis in. M. Doumergue, minister van buitenlandsche zaken. heeft zondag avond een diner ter eere van de deensche vorsten gegeven dat door honderd zeventig genoodigden bijgewoond] werd. Na afloop woonden de hooge gasten eene schitterende kunstvertooning bij, gegeven door de befaamdste kunst'enaars van de verschillende parijzer schouw'burgen, die de staatstoelage genieten. Ten 11 1/2 ure was. deze feestavond afgeloopen. Maandagi voormiddag, ten 10 ure, hebben de deensche vorsten, vergezeld van den président der Republiek en Mevr. Poincaxé, in het ka.mp van Sotory eene revue-legeroefe-i ning bijgewoond. De bestuurbare ballon « Eugène Montgolfier » en twee groepen militaire vliegmachienen namen aan de oefeningen deel. De koning volgde deze oefeningen meta de grootste belangstelling en begaf zich, met den président, tôt bij de batterij kanons, cm het laden en 't afvuren van de nieuwe ka-nons van dichtbij gade te slaan. Vervolgens woonde de vorst, te peerd, den « défilé »J der troepen bij. Er werd vervolgens een bezoek aan het geschiedkundig kasteel en park van Versailles g'ebracht. Daar werden de hooge bezoekers ook op geestdriftige ovaties onthaald. Ten 3 ure 25 waren de vorstea Jbe Parijs terug. De prijskamp voor gespanneti Zondag namiddag had, te Brussel, de jaar-lijksche prijskamp voor gespannen, gezegd c Cart Horse Parade » plaats. De stoet waar-aan ongeveer twee honderd kamions en on-geveer vijf honderd peerden deelnamen, was zeer schoon, en werd opgeluisterd door verscheidene muziekkorpsen en vaandeldragers te peerd. Do stoet doorkruistè de middellanen der stad en defileerde op de Brouckèreplaats voor-bij de tribunen van den jury, waar ook MM. Duray, voorzitter van den provincialen raad van Braband; Max, burgemeester van Brussel; de schepenen Jacqmain en Steens, en andere overheden plaats genomen hadden. Op den dcortocht bevond zich eene talrijke menigte die met veel belangstelling de verschillende groepen zag voorbijtrekken, en lierhaaldelijk door handgekla.p hun oordeel vertolkte. Brouwerij en Melkerij van Haocht. Vijftien gespannen van de Brouwerij en Melkerij van flàecht openden dén stoet. Men bemerkte bijzonder dat allen verschillend zijn, niet een gelijkt1 aan het ander en, men weetf nochtans, omdat men het dagelijks in de straten van Brussel ziet, dat deze machtige maat-scliappij talrijke rijtuigen van elke soort be-zit. Het is daarbij noodig \vant zij bezdgt meer dan zeventig peerden in hare sukkursaal van de Waelhemstraat, 77, te Schaarbeek, en meer dan honderd, indien men er deze bijre-kent die te Haecht gebruikt worden. De jury heeft de Brouwerij en Melkerij tien eerste prijzen, twee tweeden, drie medalies van het gouvernement en eene bijzondere medalie ttie-gekend.De « Brusselsche IJskassers » Men bemerkte vooral de schoone kamions bespannen met wel verzorgde peerden, van de Samenwerkende Maatschappij t Frigori-fère Bi -uxellois ». Met xeden heeft de jury ver-sehillige eerste pryzen toegekend en ook den prijs van het Staatsbestuur met gelukwen-schen der jury'. Die maatschappij gesticht, door het Syndikaat, Vereeniging der Been-hoiuwers en Varkenslachters van Birussel en arrondissement, groeit aan van dag tôt dag en gelukt jzoff> wel dat zij, met de medewerking van het stadsbestuur, vergrootingen zal doen dan de gebouwen en machienen. Dient bijzonder aanbevolen voor het gfe-'zond en klaar ijs, alsobk voor de bewaring van eetwaren van allen aard, in verkoel en bevrieskamers. Brouwerij « De Palinboom » van Werchter Dan zag men den groep der Brouwerijen van het hier « Jack-op » van Werchter, dépôt Waelhemstraat, 69 tôt 75, te Schaarbeek-Brussel. Ruiter en rryjziek van Jack-op aan 't hoofd van 10 schôone gespannen met 2, 3 en 4 peerden, was het een prachtige groep die negen eerste prijzen, twee 2en, drie prijzen van het gouvernement en eene medalie bekomen heeft. Men kan niet anders dan de eigenaars ge-luk wenschen van deze schoone peerden, een-voudig maar zeer zindelijk gehouden, zooals men za aile dagen hunne lclienteel in de hoofdstad ziet be-dienen. Brazilliaanschs Koîîismaatschappij j (Compagnie Brésilienne) De schitterende rijtuigen groen en geel vaa de firma A. Gallendyn en Co, de « Compagnie brésilienne, 32-34, Manchesterstraat, (tel. A. 10348), voorafgegaan door het praoh-tig muziekkorps van deze fiïma, getuigen van den vooruitgang door de firma, die, nog maar sinds zes jaar bestaande. in de drie laatste jaren een zeer groote uitbreiding genomen lieeft. Hare uitmunt'^ndo koopwarens koffie, thee, enz., worden door iedereen ge-zocht. Twee eerste en vier vierde prijzen vielen deze firma ten deel. Brouwerij Wiolemans-Ceuppens Groote bijval werd ook bekomen door de firma Wielemans-Ceuppens, met hare muzie-kanten, in werktenue, lieerlijke poerden en talrijke rijtuigen en kamions. Men bewon-deide terecht <le verschillende voertuigen van deze groote firma: de leveringskarren, de wagens, de kamions met reusachtîge vraohten, getrokken zonder dat er noch bij de mannen noch bij peerden de minste vermoeinis te be-speuren is. De burgemeester heeft M. Prosper ielemans hartelijk gslukt gewenscht vo-'ir de schoo.-e d.eln m.nj van zijn b faaml hui?.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes