Het nieuws van den dag

187 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Avril. Het nieuws van den dag. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3tz4x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET NIEUWS VAN DEN DAG 1 abonnementen ï -- 1^.4^ — ^(rank. R!j,aidere tendes Tan het postverbond » .20 - BESTUUR EN OP3TEL J Zaadstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYQHB EUREEL DER KLEINE AANK0NDIG3KGEN I Zandstraat, 6 TELBFOON 7948 AANKOND! 6evratgde «n tangebodsn plaatsen. In de week. . 60 e. 'sZondags., 75 e. voor 8 groote regels. Itit.rtn regel meer : 30 c. in de week ; <0 c. 's Zondags. QINGEN : 4" bladz., per kleine regel ..Me, W., 's Zondags 4fl c, 2e bladz., per regel.. 2 fr. en 3fr. Rechter)ijkcherstell.,p''regel 2fr. ;Ke rergoeding '■ der wei'kongevallen ■iefeeèn weet dat û® kwestie der werkongeval-tpoeiwoordig geregeld wordt door de wet van ■iDecember 1913. Bij koninklijk bosluit vaii 28 De-Hcùfr 1901 wercl bepaald dat de nieuwe scliikkin-tjnvœge moesten komen den 1 Jali 1905. Het H-e- voile jaar, dafc onder de toepa-ssing der wet K œ dus 1906 ; en het is volgens de uitslagen ■; dit, jaar, die officieel afgekondigd zijn, dat Hj «elieel de zaak oorcleelen moeten. Men kenti H-( boom aan zijne vruchten, zegt het spreak-en die wa arbeid geldt ook voor wettelijke ^Erdeningen, die diep in het dagelijksch levais, .^ftwerklieden en bazen ingrijpen. Oui wijs te zijn, ^K-., men zich va.n aile voorbarige beknibbeliiia iflHiliien: "i ■]„ liât, korle herinnexen wij de hoofdbepalingîn s^Br«et" zij berust op deze twee grondbeginssleu : ■ _ aile ongevallen moeten vergoed wordea; H _ d© vergoeding moet verzekerd zijn. a ^Ulle ongerailen worden na vergoed, want altijcL de baas île îhelft der schade betalcn. Die ^Koedino' is verzekerd, want de baas staat er ^■lonliik verantwoordelijk voor. Hij mag nochtans ■jWkrolk vorzekcren bij cene societeiL die daar-joedgekeurd is; mïra-r zelfs indien die maat-Kppij niet wilde betalen. of indien de baas de K ni■; kon storten, zou de wcrknxaii altijd zijne ^fcfding .trekken: cr is immers eene bijzondera ^Kpiykas door de wet ingesteld, om in zulkei ^Klkii de noodige sont ait te koeren. ' îeron^elukte werkman krijgt die som gedu-geheol den tijd. dat hij tôt den arbeid onbe-is; indien die onbekwaamheid geheel zijn. aaniioudt. trekt hij zelfs de versolinldigde ah interest' van eea kapitaal, dat do Î^Klteadien einde moet vast zetten. Telnet. liij leveu bij in. dan wordt or op de kosten van '■^■pas. eene behoorlijke rents verscliaft aaa de de kinders of ouders wicr broodwinner ■hf. 0m zoo aroed mogelijk aile bedHègerij te _ ^Hfcome&. bepaalt de wet dat de onbekwaamheitî K dan aciii dagen moet doren, om rooht te ge-^Hop vergoeding. Hfciîatwij, met de officieele cijfers erbij, de r.it-H$" der net kennen, kunnèn wij met betere kéin-Hfe1 zaken, een oordeel vellen over dei wet. en ^fc-aiîe Wpnsôhejijke verbetBringéo. aandniden. hebben wij meer dàn eens zekera wijzi-voorge^taan. die naar uns inzien. aan deu ■*> 011 aau den baas to batc moesfcen strek-^■^ilgr-en wij nn uit de cijfers leeren, loont dat ong&lijk lnclden. iaar eigen en in hare bijzonders te schikkin-■îitde wet goed ineen; on het getal procossen, vermeden werden, gaa( aile gedaclxt In het jaar. 1906 zijn er 86,100 werkonge-kîstatv.d geweest, die den arbeidsr voor meer dager. belet hebben te vverken. Als msn nn c-i dat vrooger, de werkmaii om eens vor-l* '^ekomen, eerst bewijzen moest da.t het* » ni«t aan hem zelve maar aan den baas, te ras, dan zal men seffens inzien dat er dui-1 duizenden geseliillen gesj>aard gebleve-n B onuer het eind'c van lange en las tige proces-„ ^H!. wachteii, heeft het werkvolk in dezp ^■"gciallcn seffens de wettelijko vergoeding ver-V dit is «en weergâloos voordeel. Bdit zelfdfi jaar 1906 hebben 41.133 fabrieken of ■ :;,;7 hm v°lk laten vcrzekeren: het zijn na- ?,la;,riekea van niiveraa.rs die de groote s»^Hr.,.,lei?11ltmaksn; maar liandelshuizen en. land-r'^^K.11kebben het ook ^echian, Tachtig 'r"ldei'd' C^R verzeki." ling genomen in daaivoor bijzonde.rlijk trkendi K,,;'1 l ^t-ig overblijveùdè gevalléh is do ver-i. H i door gemeenza.me kassen, die da> «K,; , ° er raalkaar gesticht hebben. Als het :i fl yklieden talrijk is, en de nijverhe-id *• Hte'i!. Wmsten oplevert, hebben de bazen na-f ^Knl.r.1 Ur vreemde societeit te doen tus-c^ez' moet ook iets winnen en ^^B^VoorV meei" ^ai1 'ie'o®en eigehtlijk noo-!■ ^H;v ooi" ,Cf wcr^man is dit ecliter eene bij zaak. iiir, 'C verz>ekerin^smiddel wezé, de werk-lir-t v i6°a en^°\ -iaar verzekerd werden, be-î" Hlit. ,L . 0S3a-d cijfer van 802 miljoen. Het ■'"^mansh^11 Vl.tte °°«eu springt, is dat Kes ]ltÇs| machtig veel in zekerheid bijge- ■^14® ' ''! Werkongevallen zijn er sleolits 459 - B, t.n , ,aren' 0,1 waarvo-or er meer dan twes> ïamen / u ''^devergoeding betaald werden. ^Bot'ii. 879" le°ben <1© verongelukte arbeiders 12 ^Werbeid <3; ^ Ulzencl frank getrokken. Eene bij-H^^ea,' j, . , moeite weenl om aangestipt hoes^m *, ai'l>eid bij maehienen of in de ■ ll«t tolzVi^' gevaarlijkste niet is : dank M"'el|ti2li'iri den arl>eid en aan allerhande die de bestuurders der verbète^ 7 ?6bben' is de toestand daa.r ■ °pzielit 'n • i®, r wet onder H ® eehterZlCn^ ^iensten" bewezen heeft; 14 ^■VetPlicht vnr i.Z er dafc de lasten, die door '* ^^Plst^e nSveThpti ren van personeal op d<i Het Wave niefC ,"eS'en> beginnen zwaar te wor-■tn krisi ?S 20 110o te verzwa.ien ; want in '°ekomon p3 i bestellingeix niet tali-ijk1 ' 1 z°udsn (j„ ..u (1° vcrkoop niet genoeg vooinit- w«rkvolk i^ratr® ®r n^3'; meer ait kunnen, ^Bi?ezeod ttjf ? 'k moeten afda-nken. Dit H, r~- die alHW eiscken van zekere roode ^et wpîL.1 •■?eer en meer vragen, zondfer P ®eren. ' voordeel der arbeidersklasi lis- aandaelit vestigen moet, W T°w 3 dao-t..1; kleine werkongevallen, die ol- «eae onbekwaamheid tôt dea arbeid verooraaakt hebben. Er moet daai* iets onder schuilen; en waarlijk het is niet moeilijk om te (raden, Wij zegden straks da.t aile werkonbekwaam-heid, orn volgens de wet recht op vergoeding te ge-ven, meer dan acht dagen moet duren: welna! bij het geringste ongeval, dat hem overkomt, laat me-nig werkman zijne kwaal juisfc genoeg slepen ont het noodig termijn te bereiken; en in plaats van zijnen arbeid te hernemen zoo liaast hij kan, blijft hij hegen dagen wachten om de wettelijke vergoeding te mogen inkassen. Zoaden er veel doktoors zijn, di« uit medelijdeii en menschlievendheid niet ge-réed zijn om een getuigschrift daarvoor op te ma-ken'? Men moet de menschelijke nataar niet ken-nen. om te meenen dat zulke slimme berekeningeu! en sluwe trekken geen roi spelen in veel werkonge-vallen. die juist negen dagen aanloopen ! Wij hebben vroeger al gezegd da.t die schikking geheel eenvoudig uit de wet zou moeten verdwrjnen : mot te bepalen dat een werkman, daags na het ongeval, recht heeft op zijn geld, zonder daarvooii acht dagen te moeten wachten, zou hij van zelfs aan aile bekoring van list en bedriegerij onttrok-keri zijn. ledereen zon er bij winnen: de baas, die voor gec-n negen dagen werkelooslioid zou moeten betalen. en ook de werkman. die vroeger zijneni arboid zou heruemen en bijgevolg zijne voile dag-huur verdienén. Eene verbet.ering, die wij vroeg of laat ook in do wet zouden willen ingevoerd zien. betreft de on-feosten van doktoor en lapotheker. Xu wordt er bepaald da< deze, zes maanden lang. ton laste van den baas zijn: het is oprechfc niet genoeg, want e^nc zickte. die zes maanden duurt, heeft over het algemeen den spaarpot van den workmya uierke-lijk verminderd. Het is het gepast oogenblik niet. om heni nieuwe uitgaven op te leggén! Dit is ook eene les, die op de ondervinding stsunt. en waaj' er rekenseliap moet van gehouden wordèn. HIER. EN DAAR De bedevaart der ÎCatholieke Drukpers. — TELKGJ;AM l I1 BO-VK. Zalcrdag 23 april 1914. — De belgisçbo bedevaart, ingerlohi door dea Bond der K.itholicke Dagbiadsehrijver.s, verledon maandng uit Brus-sel; vi rtrokken. en. na eene voorspoedige reis te Bomo aaugekt .een, werd beden voormldda^-. ton 11 ure, door Zijne Hciiigbeid den Paus in bii^onder gehoor ont-'.a i!,cn. ÎMM. >.'euray, voorzitter. en ilallié, sekretaris Vi.wL den Bond der Katbolieke Da^bludschrij vers vaft werdeu in Je bijzbaders lîibiiotheek vaix Zijne lleiKsrhOid gt ici l, n-ï.'u le. lezing v«4 bel Adrrs en het u.inbiedea der XicuxvjaaTsafifben plaats h., iden. Do H. Vador hield oeno koric ;iuns>praak eu bedankto de belgiscbo katholieken voor bunne onwxikbare \er-kleefdheki aan den: H. Stock Vervolçrens werden Me-vi'iiiiw Xeuray en JIojnEfers IMallié, Huyghè en Ledac binnen geleid en aan don H. Vador vonrges'teld. Miûàcl'.rwijl warr.n de vijf en '/estig deelnomers aan de b' Igische bedevaart in eene der aanpalecdo zalen vergaderd. De H. Yader vorsehecn in hun midden om ln:n zijnen pieehtigen zegen te geven. ATorgc u zondag heeft het gebruikelijk bankot der Bedc-vaarder , plaats. dat door al de katholicke notabiliteil-n van Borne bijgewoond wordl. Hulpbisschop. — Z. H. Pan - Pius X heeft Z. D. H. Mgr Stillemans, bissehop van Crent, op zijn verzoek. een hujpbissôjiop toegevoegd in den. persoon van den Z. Ti. H. kanunnik Van Heehem. algemeenen bestuur-der der Zusters van Liefde te lient. Mgr Van Bechein beheudi zijn belangrijk pmbt van bestuurder van go-zegde kloof tergemeeute. In het paleis te Brussel. - De nitnnve ehineeèche gérant t< Brussel, VI". Wang Yonne: Po. heeft zaterdag nît.rgend den kouing- zijne geloofabrieven overhandigd. De nieuwe gezanù werd met \ier leden van zijn perso-neel: 3LM. Wang Mou Tao. eerste sekretaris, Li Obi Tseng, tveeede sekretaris, S!m. sekretaris, en Chou, met' cene heikceu in het gezantschap algebaaid. ïerloops zij gezegd dat de chineescb'e diplotnaten niet meer als veerhean bel œandarijnkostuum en de lange haar-vlecht draigen. Zij zijn nu uitgedcseht in eea sierlijk liabiet, mer. goud bestikt; en dragon den degen. D( nieuwe gezani. en zijn gevolg werden aan den koning voorgesteld door M. Davignon, minister van buitcnbindsehe zaken. De koning droeg het uniform van luitenant-o-eneraal. D' ontvangst baa iilaats in de gioote zaal. M. Wang Young Po overbandigde Z. M. zijne geJoofàbrieven, in naam van M. Yuan Chi-Kaï, président der cbineesehe republiek. De koning wensehte den gezant, gélule en hield eene korte aanspraak, waarin bij zijne voïdoening uitdrnkte over de uitbreiding der ekonomische betrekkingen tusschen China en België. De tweeele sekretaris vertaalde de woorden van den nieuwen gezant en de aanspraak van den koning. Xa het g-ehoor bij den koning, werd de ehineesche afveer-diging door de koningin ontvangen in de blauwe zaal. H. M. vroeg met belangstelling uitlog over de reis van M". Wang Young Po, eu onderhield zich zeer hartelijlc met. al ele bezoekers. Na afloop van de ontvangst, wcril de chine esche afveerdiging met de hofkoets naar het gezantschap tèruggevôerd. De nieuwe gczaut van Brazilië, M. de Barros Moreira-, •werd insgfelijks zateielag morgend vioor den koning ont-vangen en overbandigde hem zijne geloofstarieven. Die ontvangst ging mot Uezelfde pletlitigheid gepaard aïs de eerste. Naar Luxemburg. — Onze vorsten die, zooals men weet, rnoigen, maandag, naar het Groot-Hortogdom Luxembuig vertieuken, zullen 's middags, ten 12 ure 5, plaats nemen iu den koninklijkcn treiu in de halte van het Paviljoen van het kasteel te Laeken. Parlementair jubelfeest. — 't F? beden zondag dat te Maeseyck liet parlementair jubelfeest gevierd werdt \an M. Helleputte, minister van landbouw en openbare werken. M. Helleputte vertegenwoordigt het arrendif-sement Tongeren-M'aeseyck in de Kamer Sinds 1889. Onze oîîiciera. — llei département van oorlog haJ een aantal officiers naar den vreemde ge3tuurd, onder andere naar Kngeland en najir Duitschland, om hun toe te latën zich te volmaken in' de lcennis der vreemde îandstalen. Daar de proef de allerbeste uit-lagen op-geleverd heeft. zoo is or nu door den minister van .oorlog beslôten voortaaa geregeld officiers naar deq yreewde te zendea. De Schoolwet. — 't Wordt oprecht belacholijk boe de socialistische en libera.le lullemans in den Senaat blijven zeeveren over de Schoolwet, waar zij toch niets zullen aan veranderen. Die oudo heeren apen heel eenvoudig do roode en bla.uwe dwarsdrijvers der Kamer na. Een liberaal blad is verontweerdigd over hunno liandelwijze en schrijft:« Wij bekennen vrijmoedig dat v/ij niet begrijpen welk belang de liberale en socialistische linkerzijden van den Senaat hebben in bet rekken der bespreking over de Schoolwet. Zij geven lezing- van ellenlange redevoeringen die niet aanhoord en nog minder zullou gelezen worden en die de an-dero senateurs in slaap wiegen. » Men zou waarlijk een peerdengednld mogen hebben om niet in slaap te vallen bij het aanhooreu van don onzin, die door de oppo-s.itie in den Senaat uitgek'raamd wordt! Hunne mesning. — Wil men de meening kennen der socialisteii over de belgische huisvaders Citoyen Lafontaine, roode senateur, heeft zo uitgedrukt in zijne redevooring over de Schoolwet in den Senaat. Hij zegde letreriijk volgens het Eeknopt Verslag: « indien wij met willèn van de keus der school door de huisvaders. 't is cmdat zij te onwetond zijn om dion keus (se doen. ;• Vaorwaar, een lief komplimentje van wege dien statagen heer sénateur! De huisvaders zullen het zich op tijd en stond herinnerén en toonen dat, al worden zij door de socialisi.cn als dommer.ikken besohouwd, zij toch slim genoeg- zijn om die kerels met de kl zmg buiten te j werpen. STAATKUNDÎQ OVfcRZICHT FHA.2SHCRXTK. treiu wàarniede de engelsehe vorsten vrijdag voor-middag uit Pajrijs vertrokkeiî \xaren. is vrijdag namiddag, ten 2 ure -15 te Kalts in de havênstatie aangekomen en hield voor de koninkliike yacht Hunner Majesté!ten &til. loen zij uit den treiu sfapten, werdeu de vorsten door do plaatselijke overhedeu begrôet, terwijl de muziek van het 8e liai© régiment het engelsch volkblied speelde. Koinng Joris heeft dan de eerewacht in oogenschouw genomen. Eene afvaardiging der tulfabrikanten uit Kales bood aan koningin Mary eenige kostbare stukken kant en eeu korfje bloemen aan. Ten i! ure 10 sciiecpten de engelsehe voreten in op de • Aiesancha ». die onmiddcllijk anker lichtte. V"oor huu vertrek uit Sales hebben de engelsehe vorsten aan M. en mevr. Poincaré een telegram gestuurd om hen 'te bedanken voor het zoo geestariffig ontlwal dat hun in de hocfdstad van Frankrijk te béurt ge-vallen is. M. Poincaré heeft onmiddellijk geantwoord dat hij de engelsehe vorsten innig bedankt voor hun hezoèk te Parijs en de bestc wenschea voor jingelauds grootlieid an yobrspoed vormt. De koning en de kouing in vau Engeland zijn vrijdag a.vond. ten 6 ure 10, te Londen teniggekeerd. In de VicGui'iaSi'atîe' werd a zij opgewaoht ' door koningin Alesaudra, prias.s V'ietoria on .M. Asquith, eersten ini-nister. Eens groote menigts heeft, up ganse h den door-tccht. toi: aan het koninklijk paleis, de vorsten geest-driftig toegejuicht. Een nieuw koninklijk bezoek wordt aangekondigd: dit van den koning van Denemarken. Dez^ zai den 16 mei aanstainde ta Parijs aankomen. Groote ieesten, onder andere eene groote trocpe.nschouwing op de heuvsl-vlakte van Salory, nabij Versailles, zal te zijuer eer plaats hebben. ENG-JEXjAJVn Onze lezors herinnerén zioh wellicht boe de noor-weegsohe stoomboot! « Eany » in 't begin dozei maanl te Eangeland, eeu eiland nabij de duitsche lcust. eene groote hoeveslheid wapens insoh'eepte eu dau gehoim-zinnig verdween. De t'any ■> heeft nu te Beltasi 70,000 geweeren ovorgoladeu op een a.ndcr schip dat z<: naar de kusb gebracbt heeft. Op 200 a,utcinobiels werdeu zo dan naar het binueidand gevoerd. De Eany - zou ook 5 miljoen kardoezeu aangebracht hebhen. Om in lerland aau te landen, heeti de ïany te Lamlash, voorbij een smakleel fier engelsehe vloot moeten varan. OO S TEJ>J nXJK.'I10NGA. HX25 Het bulietiju, door de geneosheereu over deu toestand van den keizer vrijdag aigekondigd, Iuidtl als volgt: Men heeft gtene nierkelijke veraudering wa^r-genomen. Ds krachton, de werking van het hart en de eetlusr zijn zeer voldoeude. 1> • keizer heeft eene uur in de zon, onder eene kleine gaauderij doprgebradit.'; . Zaterdag morgend weirl een nieuw bulletijn afgekon-digd: « De nacht is beter geweest. tij-lcns het eciste deel heeft de keizer rustiger gaslapen'; tijdens het tiweedo werd de slaap door erge hoestbuiéh ge-stoord. De algemeene toestand blijft eveawel gerust'-stellonà. » GJRIEICSNXjJIND Buizenden en duizenden griekeji vluchteu dagelijks uit Thracië. da.t na de balkanoorlogen door Tnrkije bewaard werd. In eene week tijds zijn er meer dan 25.000 te- Salonika aangekomen en 1 ">,000 zijn gereed om naar Oriekenland so-heep te gaau. D meesten nnder hen zijn deedarm on geheel uitgehongerd. Te Salonika zijn de gaslimizeu opgepropt met zieke vluchtelingen uit Thracië. De turken vermoerden onverbiddelijlc de gneken die met willen uitwijken of zich tôt den mahomedaansclien go cl s-dionst bekeeren. — De grieksche vorsten zullen binnen korl hunno zil-veren bruiloft vicren. Keizer Wilhelm vau Duitschland, de broeder van de koningin, zai de pleehtigheden bijwonea. A.ZjBA.N IS Vorst Willem van Albanie heeft met de vorstin een bezoek afgelegd bij Ensad-pacha, op zijn buiteugoed i ; Tirana. De overhedeu hebben er hunne vorsten begroei, terwijl de bevolking hen geestdriftig toejuichte. >..! oen zeer ' minzaam onderhoud mer, den staaNmaa is het vorstenpaar naar Durazzo wedergelceerd. JkfylJBOJCJCO \a cen aantal omwentelingon eu burgerodrlogen, schijnt Marokko wat rustiger gcv orden. Frankrijk heeft er van de europeesehe mogèndheden, mits vergoeding, het prctektoraat over bekomén. Eu iiel stelt nu ailes in 'I werk om de marokkouen on hun sultan jegens zich gunstig te stemmen. G-eneraal Lyautey, i'ransch résident, in Marokko, lieeft aan den sultan te Babat een briet van il. Poincaré overhandijd, waarin deze den sultan voor zijn steun aan de frauschen ten zeérsie bedankt. Weldru. zoo schrijft de président der fiansche republiek, zal geheel Marokko geluk'kig en vporspoeclig weaeu onder het°bevel van Uwe Majestcit. verbonden îuet Frankrijk dat in bet marokkaansch keizerrijk slechts den vrede en ieders welzijn beoogt. De sultan heeft generaal Lyautey verzocht aan 31. Poincaré te verklaren hoe stevig eh onwrikbaar de vriendschap is die hun met Frankrijk verbindu De gebeurteîiissen in Mexico* De oorlog onvermijdelijk De mexikanen die op korten afstand van Vera-Cruz hunne strijdmachten .sa-meu getrokken hebben, maken zich gereed om de amor'kanen aan te vallen en de stad te iheroveren. De huerlisten, de grondwettelijken (ten miuste een deel) eu zapalisten hebben hunne onderling^ veten itijdelijk vergeten en de eeniracht geslocen, o»n gezamentlijk tegen den overweldiger op te rukken. De Vereenigde Staten zenden voortdurend versterkin-gen naar Verà-Çruz en treepon naar de noordergrens. De. oorlog, in den rechten zin va,a heti woorci, schijnt nu onvermijdelijk. Deze oorlog- bolooft lang en moorddaclig te zullen De Vereenigde Staten zullen eene reusachtige poging moeten inspannen ; reusaqJitiger nog dan deze die zij tijdens den oorlog* melj Spanje hebben moeten aar den dag leggen. Want de amerikanen hadden dan de in» landsclte bevolking van de strekeh waar zij oorloogden toti bondgenoofcen: Cuba. Porto-Bico en de Philippijnen Zijn de mesikonua onder militair oogpunt! minder goec, ingericht dan de spanjaards, dan zijn zij daaa-entegei veél talrijker in getal en strijden op eigen bodem^ in een reûsachtig' fend door woestijnen doorsneden. Op zee is Amerika de baa.o en kan gansch de kust van Mexico, zoo gcoot zij is. blokkeerea eu desnood& plat, schieten. Doch op la,nd i.s .Mexico de meestèr. Het mexik/ransch léger telt feitelijk 84,ô0<> mauschappeu, doch kan op 2.50.000 gebracht. worden. Amerika heetb 1.711 officiera en 81,810 regehnatige soldat en: 20,000 daarvan verblijven in de koïouies. Mot de vrijwilliger» kan Amerika over 200.000 man besehikken om in Mexico te vechten. IHnerta, die er in gelukt is een deel der opstandelingen aan zijne zijde t°. scha.ren weet wat de oorlog aan Auierika kesteu zal en daarom heeft hij geweigeid den kop te buiien. Het ergste wat de amerikanen te wachten staat is de guerillaoorlog' zonder genade, die zij -zullen zien beginnen maar waarvan zij het einde niet zullen kunnen voorzien. F^ ts nog lioop dat de storm zal afdrijven, doch dezg hoop is zeer kleiu. De strijd tôt het niterste De regeering vau generaal Huerta. verklaart dat het amerikaansch gpuvernemont art. 22 van het iraktaat van 1848 geschonden heeft, iraktaat dat! een cinde stelde aan den oorlog tusschen de Vereenigde. Staten en Mexico, verwekt de or de inpalming van Texas door de Ame-» rikaansche Unie. Al de maatregelen voor deu weer-tand zijn genomen en ganscli Mexico i-i onder de wapens geroepen. G-eneïiaal Huerta zou vocr eon jaar krijgsvoorraad hebhen en vast bgslot.cn zijn tôt ter dood voor de cigendom-melijkheid en de dnscheSpdbaarheid van Mexico te vechten. Hij beweert. dat vier miljoen mexikanen tegen den invidlèr zullen opbta.au. Do beruchte rnvolutionaire hootdman Zapala, die den opstaud in den Staat Morcllos verwekt heeft. heefi zic-h aau don gcuVerneur van Cuarnavaca. onderworpen, ten einde deeJ" te nemen aan den strijd tegen de Vereenigde Staten. Hij heeft aan de mexikaanscho receering treinen gevraagd om zijne Çegerbenden naar V'ci'a-C'ruz over te brengen. Te Mexico Volgens vluchtelingen. vrijdag avond te Vera-Cmz aanuekomen, wordt do toestand der amerikanen die nog in de mexikaansche hoofdstad verblijven zeer govaarlijk. D'3 bevclkina votduikt hare steeds aangroeiende vijand-schap niet, en de menigtie heeft reeds de amerikaaiasehe vkte, iu {le stjrateu. véctrappeld. Vrijdag, te middernacht, heeft het gepeupel don goud-winkel tan eenon /amerikaa.n geplunderd en' verwoest. De policie woonde deze plundering bij zonder tusschen te komen. Men heeft te Mexico het standbeeld van. Washington neergehaald. Men vertelt da.t de zoon van pre-sidem Iluerfci zich aan het hoofd van le becld-siormers bevond en dat hij het was die de koord vast kncoptfc. vyelke diendé om het atandbeeld neèr te halen. De iransche, duitsche en engelsehe onierdanen die nog te Mexico verblijven hebben maatregelen genomen om zich, op 't- eerste sein, te. vereenigen in goed1 bevoor-laadde plaatsen, pm aau eene gebeurl^ke bclegeriag te weerstsau. Te Vera-Crna Dd mexikaansche kanonneerboot - SProgress » mefi 50Q soldaten, is in tic haven van Vera-C'ruz aangekomen, zonder te weteu dat de stad door de amerikanen bezet is. Een a.merikaansche officier ging aan boord en bericht.le den kapilein dat hij onder het bereik der ainerikaan-sche zceklichten kon blijven. of vertrekken. De ka-' nonneerboot heeft onmiddellijk terug zec gekozen. Vrijdag avond is een trein met vluchtelingen te Veia< Cru:; aangekqèaén. Tusschen hen bevonden zich ae zaak-gelastigde van Engela,nd te Mexico en verscheidene en-selsche onderdaiien, meestal vrouwen en kinderen. Op den bijzonderen trein die de engelsehe vluchtelingen uit Mexico te Vera-Cruz aanbracht, AVapperde de engelsehe vlag. Ds trein reefl voorbij de troepen van generaal Maes, op 25 kilometers tan Vera-Cruz, en moest op 5 kilometers van de stad blijven stoppen, daar da riggels opgebrokeu of beschadigd waren. De vluchtelingen legden 1500 meters te voet a.f, begeleid door ongewapende engelsehe matrozen, en namen plaats in een anderen trein. die hen wachtte, onder het toe-zicht tan den cngelschen consul on twee officiers van den kruiser «jEsscx s. De vluchtelingen bevestigen dat de amerikaansche vlag te Mexico vcrtrappeld werd; de betoogers spuwden ou) de vlag en riepen: c?Dood; aan de amerikanen ! De ruiteu van den amerikaan-schen kring werdeu uitgsworpen en een aanval tegen het amerikaansch gezantschap was heraamd, doch het gebouw i» door de mexikaansche policie bewaàkt. De amerikanen die Ibhans hoer en meester van heel de stad zijn hebben aan al de inwoners verboden na 7 ure 's avouds nog op do straat te komen. \ an de 300 mexikanen die door de amerikanen gevapgen genomen; waren. zijn reeds een groot getal terug in vrijheid ge-steld.Of.ficièél werdt gemell dat de mexilianon, m' de ge« vechten van diusdat en woons iag, 121 dooden en 195 gekwetsten verloren hebben, m do. amerikanen 17, dooden en 70 gèkwetstsn. De amerikanen licbbsu de lijkeu van 61 mexikaansch» .soldaten onder de ptdnen va-u de. Zeevaartschool va» \ ura-Cruz cntdskt. Dat brengt het getal gesneuvelde mexikanen cp 182. Sedert donderdag mi delà g hebben de bedienden uib het Han-f-cbastiaug.isthui; niet cp^ebouden de dooden ta bçgravteu. Van' do tU lijken die onder de puinen der Zeevaartschool lagen. heeil men er 51, afzonderlijfc. begrav u: de ovérigeu werden in cen enkel graf gelegd., Twàalî lijken werden door bloedverwanten opgeëischt; 18 andero werdeu door de veréeniging van het s .Wit Kruis » verbrand. De tramdieost is in de stad hernomeo, en de winkels ■ jjertlgste jaargang Mr (00 2 centîemen per nummer Brasser, Zèndag 28 en Maandag il ApHI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes