Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

509 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/j09w08xn51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Groote id. " bij overeenkomst Belgisch dagblad, voorlocpîg tz Parijs9 3, Place des Deux-Écus, 3 10 centiem (andere lauden). Dienstaanbiedingea : voor gereformeer- Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM^ Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eldcrs 3.00 fr. OP HET WESTEEFRÛNT ■ nw» i ■ Een kortstondige bijvaî der Duitschers op den rechter Maasoever eindigt met eene bloedige nederlaag 1 ' ■ V V VVV fii.T ' ■ - I De vijand heeft eene nieuwe aanvals- van Aken. Hji is 21 jaar oud en sederl mdervinding opgedaan op den rechter twee jaar bij het leger ingelijfd. Zijr jaaaoever. Zij is rampzalig geweest. broeder werd in Januari 1915 op hel Men hereipnert zich de herhaalde Oostelijk front gevangen gemaakt en is Juitsche pogingen om de Fransche troer in Sd'betrië, te Tobolsk, geïntarneerd.Hij jen van de hopgtan van het «Le Chau- zelf maakt sedert Juli 1.1. deel uit van neiebosch te verjagen. Daar al hunne de stoottroepen. jogingen door onze bondgenooten ver- — Wij waren gekantonneerd, veirteld lidôld werdën en den vijand niets op- hij, in een- klein badplaatsje op de braoht dan bloedige verliezen, besloot Vlaamsche kust, in den Haan, met 600, het vijandelijk opperbevel dit maal een Des morgens deden wij oefeningten. „rooten slag te slaan. — Welke oefaningen ? Hetisop de uitwerking van een hevi- — Vooral in het granaatwerpen. Wij ^ beschieting van de artillerie, voor de werden afgericht om ver te gooien, ir: relegenheid in den aanvalssektor samen- een bepaalde richting, naar doelen, ter--etrokkeii, dat de vijand rekende om de wijl wij recht stondem neer lagen ir Fransche troepem te verslaan; doch het een loopgraaf, gedekt waren en voort s de Fransche artillerie, integendeel, liepen. Wij bedienden ons eerst van val-ïaarran het meesterschap zich telken- sche giranaten, dan van half en ten slot-nale bevestigt, die de Duitschers plat te van heel geladen granatein. Zoowe' jœg. van de eivormige Duitsche handgrana De voorbeireidende vijandeilijke be- ten, met of zonder steel, als van de vij ichieiing begon Zaterdag morgen en andelijke granaten die wij in die loop-jperd trapsgewijze heviger gedurende graven konden vinden en waarvan wi; ien dag en den volgenden nacht. Eer- ons moesten kunnen bedienen. Mer gister morgen was de beschieting uit- masseerde ons de spieren van den anr stekend hevig op een front van 11 kilo- om ze te verhardên. mters, van het noord-westen van Sa- — En dan. .œoraeux tôt- aan de boorden van de — Men deed ons op pisten met hinder IBluns van Bezonvaux. païen loopen, hinderpalen van aller Om 10'u. 30 werd de aanval onderno- aard, Wij leerden deze opwerpen, ei [jBffl op drie punten : tusschen Samo- over fcrekken, ze vernielen. Men moesl miK en het «Les Fosses-bosch», in de ook het gebruik learen van de brandra rifMing van Louvemont; ten noorden ketten, van de rook-verwekkende gxa-ran het «Gaurières-bosch», op gansch naten, de beihandeling van de vlammen b front der Chambrettes; en eindelijk werpers, de machiengeweren, zoowel in de richting van de schans van Be- van de Duitschers als van die der En tonvaux. tente-troepen, van de infanterie-kanon- ledere stormkolom, van ten minste nen. een bataljon, werd gesteund door die — En des namiddags ? hijzondere detachementen en door vlam- — Dan was er theorie van al de oefe-pwerpers. ningen die wij des morgens gedaan had Cèoor gevend aan de ontvangen be- den, het uitleggen van de gebruikte wa-[velen trokken de Fransche soldiaten pens, het opmaken van schetsen vooo Sel), na een korten wederstand, terug verkenningen en van -veralagen van al [métal hun materiaal. Ien aard; het opmaken en gebruiken var Wanneer de terugtrekkingsbeweging schetsen voor den aanval. ta einde was en als de Duitschers de — Des avonds waart gij vrij ? vwraitgeschoven loopgiravem hadden — Wel neen. Men deed nachtoefenin-[bezet, trok de Fransche artillerie, die gen. Men entraineerde zich om stellin-den \ijand door haaT versperringsvuur, gen in te namen. Men bestudeerde hel groote verliezen had doen ondergaan, flankeeren van een operatie. laarvuujr samen op de nieuwe vijande- — En de korvee ? jijke stellingen. — Die deden wij niet.De 300 man var De zware Fransche kanons kwamen eene st-ormafdeeling zijn allen strijders «i weinig nadien tusschen en verplet- De korvees worden gedaan door dé G [ta den vijand in de schuilplaatsen, die V. F., soldaten die voor den garnizoen peen kaartenspel ineenstoirten.Het was dienst te velde geschikt zijn (garnisons-jden vijand onmogelijk het veroverd ter- dienstverwendunstaehige im Felde).Wi, pin in te richten. legden zelfs onze loopgraven en oefe [ Na 3/4 uurs, in den loop der welke de ningswerken niet aan. hevtgheid van het Fransch geschut — Zijn het de G. V. F. die dat doen' steeds aangroeide moesten de Duitschers — Neen, in ons bataljon waren he zich overwonnen bekennen. Om 11 u. Belgisohe burgers, mannen en vrouwen Aï vervoegden de Duitsche bataljons, of — Zoo. ten minste hetgeen er van over bleef — Ik had kunnen of onze landgenooter want zij hadden omtrent de helft van gœd behandeld weirden. Waairroor zoi P getalsterkte verloren — in allerijl dat dienen ? Wij weten maar al te goec Mne loopgraven, achtervolgd door het hoe, in het Etappemgebied in Vlaande moorddadig vuur der Fransche kanons. ren en op het front zeif, mannen er N Pmnsch voetvolk hernam de stel- vrouwen tôt harder en gevaajrlijkei ['"gen, die het had verlaten. werk worden gedwongen dan de lijfei Aile tegenaanvallen van het voetvolk genen in de Middeleeuwen. waren onnuttig geweest. De artillerie ik had ook kunnen verontwaardigc PMn volbracht gansch het werk... De zijn dver deze nieuwe schennis van d( puitschers weten het wellicht best. internationale overeenkomsten vafi Der Haag. Maar de gevangen mof zou mi, WAT DE DUITSCHERS niet begrepen hebben. Keeren wij teruc « STOOTTROEPEN » NOEMEN tôt de stoottroepen. îen ooggetuige schrijft van het Bel- — Hoelang duurt het afriohten ? Mi front : — Er is geen tijd voor bepaald. He ! ^ legerstaven van de bondgenooten africhten duurt zoo lang als het noodu «cten tegônwoordig ailes over de Duit- is om ieder strijder perfekt bekwaan aan vais troepen, hun wijze van re- te maken in het werpen van granaten "uteering, hun africhting, hun bewa- Hij die geen goede voorbesohikkinger en hun wijze van vechten. Het toont of vermoeid is — want de diens î|as tijdens den slag bij Verdun dat de is zeer lastig oifschoon wij aanvullendf Uuitschers er voor het eerst gebruik van rantsoenen kregen — wordt terug naa; paktein. In het begin Waren het voor- zijn eerste korps gestuurd. °®P'ge formaties samengestedd door de — Hoe valt gij aan ? Mô&'s met elementen die men uit de •— Een poging tôt overrompelin: j erschillend-e korpsen nam. Er waren wordt herhaald gelijk op den schouw Fwekbn aan deze nieuwigheid vast. burg, op ons oefenplein, waar men loop L uPP6i'bevel besloot aan den aanvals- graven gedolven heeft gelijk aan dii een vaste organisatie te geven, welke wij moeten aanvallen. Wij wor ?6'\«ken op die van een bataljon van den peir buurtspoorweg of in automo . vijfde legea*, het oudste van al de biel-vrachtwagens tôt bij den loopgraa 'Étëlijke eenhedten. van waaruit wij moeten vertrekken ge Za^ Publiek missohien be- bracht, ten einde ons niet nutteloos ti ;afteHen in deze «stoottroepen» waar- vermoeien. De artillerie bereid den aan ^ wen 200 dikwijls in de legerberich- val voor. Wij verlaten den loopgraa Ly&t. Eea van de gevangenen di© den één achter den andere, de aanvoer k,hj" '"en in de laatste dagen gemaakt der van de eskoeade van voor en wi, ibïizf "]' miJ daarover de volgende trekken vooruiit naar de stelling dii ; Jnderhoden gegeven. wij moeten aanvallen, tôt op een hon u 15 berkomstig uit de omstreken derd meters. Ledere eskoeade bestaa uit vijftien man. Zij ontplooit- zich, de aanvoerder in het midden, met links en rechts een «strijdeir» voorzien van een half dozijn eivormige handgranaten.een dozijn granaten met steel, een' paar rookverwekkende granaten, een kara-bien met 6 patronen geladen. Elk van hen wordt op zij ne heurt geflankeerd door twee verbindingsmannen, voorzien van 12 granaten met steel en van een geladen karabien, en van twee karabi-niers, die ook granaten bezitten, maar die 50 patronen meedragen. Elke eskoeade heeft haar licht machiengeweer, bedien-d door vijf man en voorzien van 1,200 patronen. Zij wordt aan den lin-ker of aan den rechter kant van de linie geplaatst. Op het afgesproken uur ! scheert het langs de borstwaring van den vijandelijken loopgraaf, terwijl de grenadiers de plaats aanvallen langs - waar de troep hoopt binnen te dringen. — Ik ken de rest. Dikwijls dringen | zij niet binnen. Soms gel-ukken zij erin. Maar dan wordt er een tegenaanval gedaan. Gij hadt den aanval op Reagers vliet herhaald. Maar gij had vergeten den tegenaanval te herhalen. Twee hon-derd vijftig man van de stoottroepen, , tôt drie regimenten behoorende, zijn ten aanval gestormd. Honderd twintig man an 5 offieieren zijn gevangen. De ande-ren zijn op het terrein gebleven. Dat is een schoone slag... maar voor ons ! FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Onze verkenners, îen noorden van de Aillette v/erkzaam, brachten krijgsge-i vangenen mede terug. VijandeJijke overvaHen, îen noord-wesîen van Reims en in de richting van Pompeiie, werden verijdeld. De artilleriestrijd duurt voort op den rechter Maasoever. Vijandelijke verkenningsgroepen die onze lijnen poogden te naderen in de streek van Hardautnont en ten noorti-westen van Bezonvaux werden door ons vuur uitesn gedrsven. Tarraelijk hevige artilleriebedrijvig-heid in de Vogeezen, ten noorden van Viofu en op beids oevers der Fave. Niets te melden op het overige gedeel-te van het front. BR3TSGH LECERBFRJHT VAN DEN NAMIDDAG In den loop van een welgelukte over-val door de Britsche troepen verleden 1 nacht ondernomen, ten zuiden van Acheville, namen zij een zeker getal krijgsgevangenen en leden zelf slechts geringe verliezen. De vijand werden verliezen toege-> diend in den loop van ontmoetingen tusschen verkenners ten noord-oosten van Zonnebeke. Bedrijvigheid der Duitsche artillerie ten zuiden van de baan Bapaume-Ka-merijk en in de richting van Lens. Groote bedrijvigheid tegen onze voor- zonen van Waasten en Zonnebeke. . NIEUWS UIT BEZET BELGIE ' ! ' V i NIEUWS UIT LEUVEN 1 Burgerlijke stand van 1 tôt 7 Februari 1918 i Huwelijksaankor.digingen Henri-Appol inaire Walterus, boe'k-" drukkersgezel, geb. en won/te Leuven, Vesaliusstraat, 88, en Philomène--Mar-1 tha Delvaux, winkeljuffer, geb. en won. * te Leuven, Ed. van Evenstraat, 25, 1 Dom. -Edouard Schelle, paswerker, i geb. en won. te Leuven, Danee'ligang,. 1, ; en Anne-Dominique-Petronille Decos-ter, strij-kster, geb. en won. te Leuven, Daneelgang, 5. Antoon Brams, ijzer-i draaier, geb. en won. te Leuven, Gie-r tergang, 3, en Pihilomène-Hortensia i Priemens, dienstmeid, won. Statiestr., • 52. Jan-Baptist. Morren, magazijnier, i geb. en won. te Leuven, Cité Delvaux, t 18, en Suzanne Moens, borduurster, i geb. en won. te Leuven, Annonciaden-" gang. Huwelijken : Vict.-Fr. Deryck, brievensteller, geb. ' en won. te Leuven, Parijsstraat, 65, en " Lucie-Pauline-Catherine De Leeuw, " kleermaakster, geb. en won. te Leuven, 5 Vaartstraat, 124. Eugène-Martin De-' broux, kleermaker, geb. en won. te Leu-' ven, Dekenstraai, 136, en Marie Car-^ ri ère, zonder beroep, geb. en won. te ■ Leuven, Populierenstraat, 16. Albert-; Van Wyngaerden, kleermaker, won. te - Leuven, Bogaerdestraat, 7, en Marif-f Louise Quisquater, kleermaakster, geb. ; en won. te Leuven, Iersche Predikhee-i ren, 37. Victoor De Becker, bloemist, - won. te Kessel-Loo, en Ida Feyaerts, ■ kleermaakster, won. te Leuven, Mus-Uschenstmat, 38. HET SPORT WIELRIJDEN IN DEN WINTERVELODROOM HET EERSTE WINTERKAMPIOENSCHAP DER 100 KILOMETER ACTER TANDEM Eene ontza-glijke menigte verdrong zich rond de omheiningen van het « Palais des Sports. » Alrvorens de kroon van - den overwin-naar van het eerste winterikampioen-schap -der 100 kilometer te vlechten en onze bewondering uit te druiklken voor den prachtigen rit van Sérès en den hardnekkigen wederstand van Henri Pélissier, v/enschen wij — wij waren soms wel wat hard ten opzichte van de bestuurders — nu vrij weg den inrich-ters galuk om den puiken afloop van de koers en den goeden wil aan den dag gelegd om iedereen te be-vredigen. Godivier heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen in een sohoonen stijl, in een stijl van' echte kampioen. De rekord-man d-er 100 kilometer was Zondag in een goeden dag en uiterst strijdlustig. De 100 kilometer werden afgelegd in 2 u. 5 m. 40 sec. 2/5, hetigeen op eene af doen de wijze de waarde van zij ne overwinning onderlijnt. Sérès dee(d een schitterende 'koers. Door een bandongeval gehandicapeerd deed hij gedurende de 50 kil. aanval op aanval om zijn achterst-el van vier ron-den (1 kil.) in te halen. Hij gelu7:te erin drie ronden te hernemen. Moedig zette liij zijne krachtinspanning voort en ont-snapte opnieuw, doch het ongeluik ach-tervolgde hem onmeedoogend. Eeri ni-euw bandtongeval deed hem al de vruchten verliezen van zijne aangewen-de pogingen. 1 Pélissier, die voor het vertrek de « favori » was van een groot getal sportmer 'w£« ir sTlii'ks -lacMoi'fer van twiy bandonge^^allen. Daarbij scheen hij aan oefening te ontbreken. Berthet en Darragon waren reeds ge durende de eerste helft der koers buiter strijd en konden geen aanspraak meei maken op de overwinning. Hier dient ook gezegd dat Berthet df zwakste gangmaikers had en hij werd soms heel slecht gediend. De arme Marcel kon zelfs Parijs niet lanigs het spoor bereiken en zag zich verplcht den af-stand Fransch front-Parijs per rijwie1 af te leggen. Gansch bezweet kwam hii in de wielerbaan toe ongeveer 40 min voor het vertrek. En ziadaar in breede lijnen de ge-schiedenis van het eerste Winterkam-pioenschap...TECHNISSHE UîTSLAGEN « LE PETIT PRIX >. PREMIEKOERS OP 5 KILOMETER (20 RONDEN) 1 lste premie : 1. Moreau; 2. Rohrbach 2' premie : 1. Ronhbach; 2. Hemmery; 3' ^WW ■ ■ Overlijdens : Kinderen onder de 12 jaar : 5; jon-gens : 1; meisjes : 2. Mannen : 2. Camille-M^rie-Jos. Ec-tors, 58 jaar, nijveraar, echtg. van Marie Ectors, Mechelschestraat, 200. Edouard De Backer, 56 jaar, zonder beroep, wed. van Phil. Franckaert, echtg. van Anne-Marie Wallenus, geb. en won. te Leuven, Parikstrâat, 154. Vrouwen, 5. — Françoise Vanderstap-pen, 80 jaar, zonder beroep, wed. van Guill. Truyens, won. te Leuven, Lavo-renberg, 1. Marie-Elisabeth Gilliams, 78 jaar, zonder beroep, wed. van Pieter Maermans, won. te Leuven, Zwarte-Zustersstraat, 2. Collette Deraedt, 47 jaar, zonder beroep, echtg. van Le op. Duchateau, Capucienenvoer, 9. Clara Pinnoy, 42 jaar, zonder beroep, Park-straat, 157. Marie-Thérèse Botson, 78 jaar, zonder beroep, wed. van Alex. Buts, won. te Leuven, Weldadrigheids-straat, 26. — Men kondigt de dood aan van M. Félix Rabou, wed. van mev. Marie-Eli-sabeth Vranskx, gestorven te Tancar-ville (Frankrijk), op het laatste van De-cember 1917, in den ouderdom van 69 jaar. Een dienst van wegens de familie zal gedaan worden op Zondas' 27 Februari 1918. in de kerk van St-Pieter. Verscheidenheden : Voor « Taal en Kunst » heeft met veel bij va! het stuk «Dolle Hans» opgevoerd. Verleenden hunne medewerking, Thie-rart (Dolle Hans); Piet Honing (Mojopr De Weerdt); Fr. Meeus (Ideas); Miel Meulemans (Witte), alsook mevr. Clau-waert (Yvlanette), insgelijks de heeren Breens» Delnorte en Mauomer. premie : 1. Le Bars; 2. Hemmery; 4 premie : 1. Le Bars; 2. Auger; 5" pre mie : 1. Chassot; 2. Sauvaget; 6B premie 1. Sauvaget; 2. Chassot; 7° premie: 1 2. Sauvaget; 8e premie : 1 Sauvaget; 2. Chassot; 9° premie : 1. Sau ^ vaget; 2. Chassot; 10° premie : 1. Chas ' sot; 2. Sauvaget; 11e premie : 1. Chassot = 2. Sauvaget; 12° premie : 1. Chassot; 2 Sauvaget; 13° premie: 1. Chassot; 2 Sauvaget; 14° premie: 1.. Chassot; 2 Sauvaget; 15e premie : 1. Chassot; 2 Moreau; 16° premie : 1. Chassot; 2 ' Rohrbach; 17e premie : 1. Chassot; 2 1 Ghaballe; 18° premie : 1. Chassot; 2. Bei ! gnet; 19e premie : 1. Chassot; 2. Beignet 1 Eindpremie : 1. Chassot; 2. Le Bars 1 3. Beignet; 4. Dreux; 5. Auger; 6. Hem e mary. Tijd : 6 m. 48 sec. 4/5. — Laatste ron ® de : 21 sec. 4/5. ^ Na de tiende premie ontsnapt Chasso en fel aangemoedigd door het publiek eigent hij zich al de andere premiêi 1 toe, na eene schoone krachtinspanning i POGINGSPRNS DER STAYERS 25 kilometer achter motors. — 1. Ma rj niez; 2. Patthey, op 5 ronden; 3. Ché e ret, op 7 ronden. e Tijd : 21 m. 49 sec. 4/5. Maniez wordt eerst door zijn gang maker opgenomen en neemt de leiding :j Pattihey en Chéret volgen in die orde. p Gedurende de 13" ronde wordt Chéret die de twee de plaats veroverd heefl n door Maniez gedubheld. Gedurende d e 30° ronde dubbel't Maniez zijne tegen strevers voor de tweede maal. De 1 t. 'kil. in 8 m. 46 sec. 3/5. n Maniez neemt eene derde ronde oj e zijne mededingers, welke, hij on tegen i- sprekelijk overheerscht. Gedurende d 50° ronde (halve koers) herovert Patthe; de tweede plaats. Maniez leidt dus o n dit oogenblik met drie ronden vooi n sprong c-p Patthey en vier op Chérel a Een weinig nedien verzokert Manie zich nog eene niemve ronde. De 20 ki! j- in 17 m. 32 sec. 1/5. Nog 20 ronden e: n Maniez vergroot steeds zijn voorsprong r De bel ! en Maniez wint zonder moei lijkheid, de laatste ronde dakkend i; e 12 seconden. rl HET WINTERKAM PIOENSCHAP DEI •- 100 KILOMETER ACHTER TANDEM: r (400 RONDENJ 1. Godivier; '] 2. Sérès, op 3 ronden; j 3. Pélissier, op 7 ronden; '• 4. Berthet, op 23 ronden; 5. Darragon, op 44 ronden. Tijd : 2 u. 5 m. 40 sec. 2/5. Constant le Marin, de befaamde Be' gische worstelaar, geeft ihet vertrek. Darragon neemt de leidng gevolg van Pélissier, Sérès, Godivier en Bei ^ thet in die orde. Onder de gangmaker bemerken wij : Ellegaard, Dupuj Schilles, Larrue, L. Didier. Gedurende de 10e ronde heeft Péli; ^ sier bandongeval en verliest 3 ronder Gedurende de 30° ronde heeft Darrago: I met zijn achterband af te rekenen e daar hij geen ander rijwiel gereed heei verliest hij ronde op ronde. De 10 kil. in 12 m. 10 sec. 3/5. Nu komt Darragon weder opdager Hij telt elf ronden achterstel . i- Nu is het de beurt aan Berthet, zij klein ongevalletje te hebben : zijn acl terband springt en hij verldest twe l- ronden. Aan wie nu de beurt? •• Sérès ook verliest twee ronden ter !- gevolge van een bandongeval. '. Godivier is nu alleen aan de leiding t. Sérès en Berthet volgen op 2 ronder Pélissier op 3 en Darragon op 12 ror )- den. Berthet, slecht getrokken verbe; n eene derde ronde, voor den 20n kilc >- meter, die gedekt worden in 24 m. 4 8 sec. 2/5. r SERES ONTSNAPT s- De trein wordt nu onbeduidend en d 7 renners schijnen te slapen, toen plo ). seling Sérès ze komt wakker schudder a In een machtig tempo is hij weg en vei ;- zekert zich een zekeren voorspront 8 Darragon en Godivier vervoegen, daai :. na ook Pélissier. De ronden worden n >- afgelegd in 15 sec. 4/5, 16 sec. Dat gaa goed. Sérès ontsnapt opnieuw. Godivie i- neemt zijn wiel, maar moet na een ronde lossen. Sérès heeft nu 3/4 rond i- teruggewonnen. De 30. kil. in 36 m. 5 9 sec. 3/5. De toestand is nu de volgende e 1. Godivier; 2. Sérès, op 1 1/4 rond< s- 3. Pélissier, op 3 ronden.; 4. Berthet, o 7 ronden; 5. Darragon, op 12 ronden. Ken weinig nadien haalt Sérès de groep in en telt slechts nog een rond si achterstel. Berthet en Darragon verlk !. zen elk nos verscheidene ronden, zi i- zijn nu respectievelijk op 15 en 13 ror r den van den leider. Berthet verlaat d il renbaan en als hij de koers herneenn 1- is hij op 20 ronden. n De 40 kil. in 49 m. 58 sec. 2/5. . Man ai de 40 kil. bot aan het une* i den loop van hetwelik 47 kil. 875 m. worden afgelegd', doef» zich niets bij-zonders voor. De) 6nelheid is aanzienlijik vermin-derd en de gangmakers geven teekens van vermoeidheid. HALVE KOERS De 50 kil. in 1 u. 3 m. 10 s. 2/5 (re-fcord.) Godivier's tandem valt en dit geeft aanleidimg tôt ontsnappingspogin-gen. Sérès is weder op de bres maar Godivier waakt en heeft Sérès' wiel ge-nomen; aohter hen felemt Pélissier zich aan het wiel van de ploeg Ellegaard-H. Martin vast en volgt goed. Darragon zat ailes in werking om den grœp te vervoegen, waarin hij na twee ronden gelukt. De 60 kil. in 1 u. 15 m. 27 sec. 3/5. Sérès vliegt als een pijl al zijne ver-raste tegenstrevers voorbdj en neemt 1/2 ronde. Hij wordt geestdriftig toege-jui&ht. Eenaklaps verlaat hij het wiel van zijne gangmakers; een nieuw banid-, on'geval vernietigt zijne poginig en voor hij van rijwiel veranderen kan is hij ' op vier ronden van Godivier. De 70 kil. in 1 u. 27 m. 49 s. 4'5. Sérès ontsnapt opnieuw. Godivier springt op zijn wiel en beide renners " dubbelen al hunne tegenstrevers, uit-" genemen Pélissier die de twee renners achterna zet en er eindlijk in gelukt ze te vervoegen. Maar voor niet lang, ■ want Sérès ontsnapt onmiddellijik te-! rug; Godivier en Pélissier kunnen het niet houden en enke1! eenige ronden > nadien kunnen zij Sérès vervoegen. > In het anderhalve uur : 71 kil. 800 m. NOG SLECHTS 100 RONDEN 3 DE STRIJD SERES-CODIVIER Ziehier nu het laatste gedeelte der koers, dat voorzeker niet het minst be-3 langrijk zal zijn. ^ Sérès wil kost wat kost Godivier van L. achter aijn wieltje krijgen, doch deze v houdt een 00g in 't zeil en zal steeds 0 het wiel van zijn bijzondersten tegen-strever nemen. De 80 kil. in 1 u. 40 m. 10 sec. 1/5. z Eene nieuwe poging van Sérès wordt verijdeld. Eene andere poging loopt op ; niets uit. De ploeg L. Didier-Egg nemen ' Sérès op en ontsnappen. Godivier waakt, lost zijne gangmakers en 1 neemt het wieltje van Sérès. Na eene ronde wordt Sérès door Perrine-Neffati J opgepikt, die eene nieuwe poging doen, i maar Godivier volgt. De volgende ronde doet Sérès eene derde poging en ver-plicht Godivier te lossen. Als een wind is Sérès weg. Hij loopt raerkelijk in en na eenige ronden ont-dubbelt hij zich op Godivier. In al dit tumult verliest Pélissier eene vijfde ronde. HET EINDE De 90 kil. in 1 u. 52 m. 58 sec., nog 3 een nieuwe ontsnappingspoging van Sé-rès. Godivier verliest niets. s In twee uren worden 95 kil. 600 m. \ afgelegd. Ailes blijft rustig voortduren tôt het geel vaantje de laatste ronden !- aankondigt. De gangmakers verlaten de • renbaan om de renners zelf hunne '' plaatsen te laten betwisten. Darragon i leidt den eindsprint, gevolgd van Godi-t vier en Séirès. In de tegenovergestelde lijn maaJkt Sérès zich los en vliegt on-weerhoudbaar zijn twee tegenstrevers • voorbij en eindigt eerst,met meer dan... 10 lengten voor Godivier en Darragon. n INTERIM. t- . , WWW ■ M I» G IN FRANKRIJK ! NA DE RAMP ■i HET WERK WORDT t TE COURNEUVE HERNOMEN 0 MAATREGELEN Eir is geen tijd verloren om het herne* e men van den arbeid te bespoedigen overal waar het mogelijk is. Dit hebben de talrijke bezoekers van gisteren ta / Courneuve en omstreken wel kunnea ■ bemerken. Ploegen soldaten hebben hangars, ba-j rakken gemaakt; kantienen terug opge-t timmerd en een post ingerieht voor het postverkeer. r De arbeid is dezen morgen om 7 uur e hervat. Het getal arbeiders is nog niet e groot, welverstaan. 4 De opruiming der puinen gaat steeds : voort. Een groot, voordeel naast de : schrikkelijke ramp is dat in de groote p nijverheidsinrichtïngen van de streek de machianen niet beschadigd werden. a Pie moeten dus niet lang stilliggen. e De militaire overbeid werd aange-zocht,en zal het zoohaast mogelijk doen, j in de munitiedepot-s van de Parijsche - omgeving, maar îiet strikte minimum e voorraad te laten. t In de fabrieken waar munitie ver-vaardigd worden zal men dergelijke maatregelen nemen om de ophooping il van voorraad ta voorkonniQv I Me JaARGANC, Nr 918. PINSDAC, 19 MA^RT 1918»^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes