Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

247 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/w950g3jf24/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ afeJAABOANC, Nr 921 ZONDAC, 24 MAART 1918 -rn'^Trir^—r . "■ HET VADERLAND Kleine aankoadigingen : 1 fr. per regel Groote M. biJ overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te fàrijs, 3, Place des Denx-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur wmmtmmmm uw immu Het numrr.er ; 5 centiem (Front en Frankrijfc). 10 centiem (andere Ianden). Per roaand (vooruitbelaald) : FraDkrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25- Elders $.00 fr. Oekraine en de Oekraniërs ■Nu de middenrijiken met de Oekrain ■ jC (rgsioten hebben en daardoor d< ■j0tl?e staat zich van het uiteenvaller S Russisôhe nijtk losmkte en weer al Kfstandige bond door het buitenlan Kend wordt, is een korte schcts va ■ gèscliiedenis zeker niet ongewenscl: Jaansluiting met hetgeen we reed ■Heftod, dat met den historische lam Oeikraine wordt aangeduid, strat uit van de Karpaten tôt de Dor K Russische gedealte ervan wordt oo C] Klein-Rusland genoemd en Gai: K«n Boekowina in Oostenrijk behoc kr ook tôt Oekraine. De grenzen va: K., ÔUde Oekraine zijn niet altijd de Kf<je Bdweest- De nasm Oeikraine wr Ko; Russen en Polen aan dit gewes KL-en, omdat het als « grensland Kchouwd werd, « aan den rand » ge i-j. 3, wst ook de letterlijke beteakeni |li dm naani is. Kjet land van het tegenwoordig Oc Kjne werd deels reeds in de oudheii ■ocr een volk van Slavische boeren be Kond, die in de 9e eeuw vereenigd wa ■en tôt een staat met Kief aan de Dnjep EL hoofdstad. ■in de 13° eeuw hadden uit het oostei ILalleii door Mongolen plaats, di ■uid-RusIand overstroomden, Kief ver Kiden en het land grootendeels onder Krpen. Het laatste overblijfsel van he Kde rijk van Kief werd in 1340 doo ■plen en Litauen veroverd, zoodat he Kranische land als veroverd gebie< Krd beschouwd. Kelkens evenwel ontstonden er op Kujen tegen Polen. K io48 werd Oeikraine weer een zelf Ktafe land. ■Ewwel, de demokratische staatsor Kstie in dit land was weldra eei Kwel in de oogen van het absolut* ■osland, en dit deed al het mogelijk Hoor het stoken van tweedracht dei ■aatder Oekrainiërs te verzwakken.- Ei Kwijl het de autonomie wist te beper ■Lonrust wist aan te wakkeren, werc H 1666 de Oekraine in twee deelen ver litid : één deel kwam aan Polen en eer Ki Rusland. Het laatste bolwerik de: Bf'-'raine werd in 1775 door de Russeï II verraad genomen, en het Poolschi K>ram*3 werd door de verdeeling vai Ken in 1772, 1794 en 1795, met uitzon King van Boakowina en Oost-Galieië Ksan Oostenrijk ten deel violen, bi ■pland gevoegd. Sedert 1795 behoordi Kgrootste gedeelte van Oekraine to KRussische Rijk. m gedach'te aan zelfstandigheid " ei K naiionaal leven kwamen in de 19 Kw herhaaldelijk op in Russisch Oe Kme. Maar die vrijheidsbeginseler Krden krachtig onderdrukt en Oekrai Kbletf onder Rusland tôt de laatst< ■^plennen van Rusland, de Oekrai ■Itrs in de Russen op te nemen to te maken, door de Russischi Kâtkunde dikwijls beproefd, werder Kvervvezenlijkt, Integendeel : de Oe Kinische boer gevoelt zich van dei Bssischen onderscheiden, acht zicl ook zelfs wanneer liij als kolo ■Nnaast hem woont. ■%t landschap van Oekraine bestaa V uitgeatrekten vlaklen, overal gelijk ■"wi?, en bijna zonder natuurlijk* B^idingen. De Oetkrainiers zijn men ■ta van groote gestalte, behooren to ■ 'rootsle lieden van Europa. In an ■fopologisch opzicht verschillen zij vai ■çri, Gmol-Russen en Wit-Russen onderling vertoonen zij weini.£ ■"cheideniheid. K ^krainische taal staat zelfstandig B^fschilt zooveel van het Russisch ei Kjfeh, dat de Oekrainische boer dit B~' niet verstaan fcan. En toch is Sus ■ ' er de officiëele taal, wat dikwijli ■^fe bezwaren had voor h ci fetndvolk vol'ksontwiikkeling in Oekraini ■j?"aa^'; slecbts 15 toi 20 pet. d^r be ■ - van de Oekrainische gouverne ■"ten kunnen lezen. Als oorzaak var ■ ïfoot aantal analphabeten wordt ge B^d, dat op de scholen alleen in he K°°r. ('€ Oekrainiërs onverstaanbar< onderwijs wordt gegeven in de Oekrainischen volkstaa ■^ verboden. Door dien toestaw ■V€n de landbouw eh andere bedrij ■ °P laag peii. De woningen der Oe zijn op het land nog meesta ■7^ m^t leemen wanden, door stro< ■; ■ Maar opmerkelijk is het, da ■7 w°ningen, met gewitte wanden E Zlndelijker zijn dan die der Rus en ongewit, dikwijl! K'r ; ^ ong«dierte een ondragelijk ver ■^ ^rainisehe boer bemerkt zici i en soliditeit in ziin. ootredeo s Naast de opgewondèn, bewegelijke Po - len en de drulkke Russen &chijnt de Oe ■ krainiër lui en traag te zijn, doch dat i< i alleen schijn. De treurige geschiedeni: l van het volk, de onderdru'kking, heef ; een somberen stempel op hem gedrukt i melancholische ' neigingen gewekt, er : wanitrouwen tegenover vreemden ge voed. Het individualisme met zucht naai : vrijheid, gelijkheid en volksregeering i hebben steeds voorkomen dat de abso ; lute macht van het familiehoofd werc erkend, zooals dat in Polen en Ruslanc het geval was. Ook de positiie der vroiro staat in Oekraine- hooger dan in Rus land; in vele gevallen is de vrouw he eigenlijk hoofd der huishouding. Toan onder Katharina II Oeikraine to' de Zwarte Zee aan Rusland onderwor pen werd, heeft zij, van geboorte eer Duitsche prinses, van 1764-70 ui' Duitschland een groot aantal immigran ten naar zuidelijik Oekraine gelokt, wal onder Alexander I werd voortgezet Daardoor schijnen ook nakomelinger van Nederlandsche Dorpsgezinden, eersî naar Duitschland geëmigreerd, latei naar Oekraine te zijn getrokken. Oekraine is hoofdaakelijk een tand-bouwland; sedert de oudste tijden is die er hoofdbron van bestaan, en 9/10 dei bevolking houdt zich daarmede bezig, Men vindt in Oekraine ongeveer 45 rràll H.A. akkerbouwland, d.i. meer dan 3S pCt. van de oppervlaikte van geheel Eu-ropeesch Rusland en in Oekraine wordl ruim de hel'ft van den bodem als akkerbouwland gebruikt. Iioewel bodem en klimaat er gunsteg zijn, wordt door de geringe ontwikfce-ling der landbouwers op den bodem op verre na niet zooveel voortgebracht als zou kunnen. De opbrengst van taTW€ bedraagt in Nederland gemiddeld 23.{ K.G. per H.A., in Rusland slechts 6.f K.G. Het hoogst staat de landbouw in weetelijk Oekraine, waar buitenland-sche invloed het meest doordrong. De zuidelijke_ steppenbode-m wordt eenige jaren achtereen bebouwd, en daarna laat men den bodem weer braak lig-gen. Maar overal wordt bèhoefte ge-voeld aan betere werktuigen, aan mest-stoffen en kapitaal. Er kwamen den laatsten tijd enikele coopérative veree-nigingen op. Èen der oorzaken van de achterlijk-neid van den landbouw is ook 't prend brait. De verovering door Rusland heefi tengevolge gehad, dat er een klasse van vreemde groot-grondbezitters voorkoml die het beste land bezitten, terwijl de Oekrainische boer zich met kleine stuk-ken van het slechtste land moest tevre-den stellen. In oostelijk Oekraine houdt het bestaan der Mir met gemeenschappelijk gemeentegrondbezit de ontwikkeling var den landbouw tegen. Maar trots dit allés is Oekraine de groote leveranciei van landbouwproducten, niet alleen voor het overig Rusland, maar ook aan Weat-Europa. Hier worden voorname-lijk verbouwd tarwe, rogge en gerst. Ongeveer 9/10 van den Rusisischen gyaanuitvoer komt uit Oékraine. Verder le\rert het een aanzienlijtke hoeveelheid beeCwortelen voor de suikernijverheid : 80 pCt. der suikerbieten van Rusland worden in Oekraine verbouwd, en 6S pCt. der Russische tabak. Daarenboven bezit de Oekraine een aanzienlijken veestapel : 'voor den oor-log pl.m. 30 millioen stuks, d.i. 1/3 van dien in geheel Rusland. Het vee bestaat uit paarden, runderen, schapen en var-kens.Al bezit de bodem van Oekraine geen edele metalen of koper, zinik en lood, het land levert ijzer, kolen en zout. Het kolenveld in het Donnetplateau is zeer rdjk en leverde in 1911 ongeveer 70 pCt. van de totale kolen-productie van Rusland. Men vindt er goede cokeskolen en anthraciet. Verder vindt men er uitge-strekte turflagen. De eigenlijike fabrieksnij verheid staat in Oekraine nog in de kindenschoenen; zij wordt voornamelijk gedreven door Russische, Joodsche, Engelsche, Pran-sche en Belgische groot-ondernemers-kapitalisten, en de Oekrainiërs leveren zelf de slecht betaalde arbeidsikrachten. De Oekrainische nijverheid houdt zich bovènal bezig met de bewerking van de metaalsehatten des lands en de bewer-kimg der levensmiddelen. Van de le-venisimiddelenindustrie staat de 9uiker-industrie met meer dan 200 suikerfa-brieken bovenaan. De maalindustnie, die lang alleen met kleine motor- en wind-molens plaats had, geschiedde in den laatsten tijd ook op meelfabrieken. De spirrtusbranderij was jhi«r ook atork oniwikkeld. Van Oekraine valt in de toekomst vee! te maikea. Het leven ta Bleskisbergh; (Vervolg en slot) Vier. honderd Blankenberghenaar werken op den muur fan Zeebrugge Daar Worden gedurig schujlplaatsen ge maakt en hangars voor de vliegtuigen Onder andere is daar een « onderstand van 250 mèter lang, met 400 kamertje in. Bij bombardement verschuilen d Duitschers zich daar, maar de burger is het streng verbodeh daarom het werl te staken. De haven van Blankenberghe wer< geheel uitgebaggerd en omringd me 'prikkeldraad. Verder worden nog vee mannen gebruikt voor het laden en los sien aan de schepen en aan de staijc Dezen die 's voornamiddags in de Volks keuken bezig zijn. moeten zelfs 's na mididâgs water halen voor dé booten die in de haven liggen. Gewoonlijk moeten de begoede bur gers, die gestraft worden, de straten de stad vagen en rein houden. Carlos D Clerck heeft dat eens een halve da; moeten dœn. Joseph D'Hondt, uit d « Bon Marché » eens drie maanden. De loopgrachten langs den dijk moe ten regelmatig in goeden staat gebrach en van zand gezuiverd worden. De ge gebrekkelijken zelf zijn niet ontslagen zij moeten draad vlechten, sfokkei scherpen, enz. A lie mansperaonen van 14 tbt 70 jaar zijn zoo tôt dwang! arbeid verplicht enkelen zijn vrij zooals de priesters, on derwijzers, stadsbedienden, enz., ooil deze die door» den Duitschen geneeshee onbekwaam geoordeeld worden en hie en daar een verklikker. Maar dit wa nog niet genoeg. In Auigustus laatstledei werden aile ongehiuwde vrouwen vai 14 tôt 30 jaar, alsmede de getrouwdi zonder kinderen, eveneens tôt den sJa ven arbeid opgeroepen. Veertig meisje weigerden. Aile veertig kregen acht da gen gevang en de anderen mochten naa huis gaan. Met de maand October werd de op roep hernieuwd en het dwangjuk bete aangepast. Bijna aile koopwaren tôt ko len toe, worden aan de statie van Blan kenberghe door vrouwen en jongi meisjes gelosd. Andere moeten de we gen van de stad helpen vermaken ei zijn verplicht zaïid, steenen ,enz. o] kruiwagens te vervoeren. Op Zeebrugge moeten zij aan de sche pen werken en zand, kiezel, brfketten ja, zelfs ciment voeren. In Wenduyne, weriken ook veel Blan kenbergsche meisjes. Met stof van ko len (slam), dering uit de bilken en slijl worden daar brikketten gemaalkt. Dm brikketten branden redelijk goed, nia a de menschen krijgen er geene van ei als een van die gedwongene werkstei-een half-brikketje tracht mede naar hui te doen en betrapt wordt, is de lichtst< straf den aftrek van een half weekloon De meisjes, die briketten maken wor den 1.50 mark daags beitaald ;de andere ï mark; de mannen van 3 tôt 4 mark. Maar onder aile voorwendsels, als te genspreken, niet naarstig weriken, eer minuut te laat komen, worden groot* gedeelten van die loonen afgetrokken zoo dat het meer dan eens gebeurt da een man per veertien dagen 4, 5 mari ontvangt. Eh met die 4, 5 mark kan hij eein o: ander koopen, dat vroeger 0.40 of 0.5( fr. verkoçht werd. Dit geldt enkel voo: de wederspannigen. Deze die vrijwillis weriken en willen een « schein » teeke nen, verdienen veel meer en krijgei zelfs meer voedsel ; onder andere eer brood meer per week, en kunnen ool in de Duiitsche kantienen sommige wa ren koopen. Boeten en straffen. — Het gevang k het bijgebouw van den « Océan », waai al de vensters toegemetst zijn, is gedu rig goed bevol'kt en menige Blanken berghenaar kent reeds de strafkoloni< van Lophem. . In Augustus laatstleden weigerder 400 mannen het werk aan te vatten. Zi, werden naar Dudzeele-statie gevoerd Een officier te paard en met blootei1 sabel in de hand, stond daar gereec met 600 solda ten, met gevelde bajonel op ! Onder allerlei bedreigingen en vér wenschingen werden de « schweinhun den » aangemaand te werken. De sol daten deden dan de ronde en duwder aan ieder eene schup of een stuk ge reedschap in de hand. De meesten lie ten het gebeuren en namen aan : dez< mochten naar huis keeren om werk kleeren aan te doen en moesten 's an derendaags binnen. Zes-en-twinti| nochtans bleven weigeren en wierper de schup weg. Deze werden dan be straft met zes weken dwamgarbeid of de kojonie van Lophem. Onmiddelliji werden zij in opene platte wagens op e-eladen en weggevoerd. Gansch der VOOR DE SOLDATEN i „ Denkt om onze Zièken en Verwonden 3 ■ Indien onze soldaten, wanneer zij aan het front zijn, de grootste belangstelling J verdienun, niet minder moet men zich om hen bezorgd maken, wanneer zij, door een vijandelijken kogel of door een niet min vijandige ziekte geitroffem, in de gasthuizen vertoeven. Voorzeker de toewijding van onze I ciokters, van onze verplcgers en ver-i pleegsters verdient allan lof en wij mo-I gen — hoe groot de moeilijkheden ook waren in den vreemde — fier gaan op een giezondheidsdienst, die voor de dien-sten van onze groote bondgenooten in . hun erigen Ianden, niet moet onderdoen. • ' foar verzorging is niet ailles. Daar z-jn kleine bijkomende dingetjes, die . veel bijdragen tôt een spoedig heratel. . tôt heit hooghouden bij de lijders van . detn moed, waarmêe d© genezing reeds r half intreedt. , Wij hoordein dezer dagen een en ander over die bijkomende dingetjes, die . onze verwonden en zieken verlangen. t Tusscihen haakjes, zouden ze geen cent . kosten... 't Was een verwonde, die voor velen ! zijner makkers sprak : — Wij werden eerst verzorgd in een , hosipitaal achter het front. Oprecht goed verzorgd, dat kunnen wij niet genoeg zeggen. Vandaar werden wij vea-zondsli naar Cherbourg, om pJaats te maken voor onze wapenmakkers, die na ons zouden getroffen wordein. « Het hospitaal van Cherbourg ver-i dient ook niets dlan lof voor de verzor-i gin g. Die is opperbest. Maar, zooals in s andeire gasthuizen, zouden de soldaten - daair wel de gclegeriheid willen vindon s om al eens, zooveel hanne kleine soldij - bot hun toelaat, wat zoetigheid,wat ver- • snapering te koopen. Daar is wel eenc kantien in Cherbourg, maar daar is • niets te verkrijgen buiten rookersgerief. ■ Nochtans zou het zoo gemakkelijk zijn - ér gok chocolade of zoo iets te verkoo- • pen... j ! » Uitgaan in de stad mogen zij niet, ■ terwijl de Engelsohe en Fransche ge-i wonden vrij mogen wandelen, hetgeen i hun toelaat zioh wat te verstrooien, de «mmizenissen» uit hun hoofd te steken. • Zouden de Belgische gewonden daar , ook niet van kunnen genieten ? Zij hebben toch ook hun plicht gedaan... » Hun plicht gedaan 11k geloof u wel ! • De eersten en nog altijd voort de besten, : gezien de gansoh uitzonderlijke omstan-i digheden — lange vereenzaming en bal-' lingschap — waarin zi,j sfcrijdieii. Wij zijn overtuigd dat de onvermoei- > bare en toewijdingsvolle leiderè van on- > zen gezondheidsdienst de zaak ook zoi.i > inzien en dat zij aan al onze verpleeg- • den het verblijf in de gasthuizen zoo ■ aangenaam mogelijk willen maken. ; Laten wij hopen dat zoowel in de gasthuizen als aan het front voor de Bel- • gisohe soldaten zal worden gedaan a] het goede dat voor hunne strijdmakkers i bi] de bondgenooten wordt gedaan. Daar is altijd te veranderen, altijd te verbe te ren... LEO VAN COETHEM. i 1 1 ' ' —* dag moesten zij buiten de statie van Brugge op dien wagen blijven en kwamen 's avonds, om 10 uur, te'Lophem aan. Het had den gelieelen dag ger©-gend en gansch doornat, zonder eten, zonder driniken, werden zij opgesloten. En 's anderendaags reeds begon de dwangarbeid. Na het uitdoen der straf, moesten de 1 opstandelingen weder te Blankenberghe op de kommandatuur komen. Zij weigerden nog eens te werken en vroegen hunne straf te mogen doen in Duitschland. Dit werd niet toegesfcaan en zij hadden te kiezen : Ônmickkllijk het werk aanva-tten of wel naar Breedene gaan, naar de zware strafkolonie bij de Russen, waar aile dagen vele sterfge-vallen zijn. De meesten hadden vrouw en kinderen en allen onderwlerpen zich. En zoo handelen die Kultuurmenschen met een vrij volk : Roept dat niet om wraak naar den hemel en is dat niet de slavenhandel in 't groot ? O Germania ! vloek 'en schande over u! V. D. "WWW I » I LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE EENE BESCHIETINC VAN PARUS VERGOEDING VOOR SOLDATEN- GEZINNEN LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NAGHT * NIEUWS UIT BEZET BELGE NIEUWS UIT LEUVEN Burgerlijke stand van 30 November tôt 9 December 1917 Geboorten, 5. — Jongens, 1. — Meisjes, 4. Huwelijksverklaringen : F.-Ghisl. Goeyens ,paswerker, geb. en won. te Leuven, Brabançonnestraat, 245, en Lucie-Hortense Delbon, garnier-ater, geb. en won. te Leuven, Van den Tympelstraat, 100. — Ghisl.-Ferd.-J. Nolevaux-, bediende,-geb. en won. te Leuven, Brabançonnestraat, 68, en Jean-ne-Marie-Thérèse Vanden Eynde, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Halfstraat, 10. — Théoph.-J. Verbinnen, schriijnwerker, geb. te Kessel-Loo, er won., wed. van Bernardine Van Gendt, en Blondine-Marie Baes, dienstmeid, geb. te Blanden, won. te Leuven, Statie-straat, 83. Louis-D. Borne, sigaren-maker, geb. en won. te Leuven, Papen-gang, 104, en Jeanne De Greef, linnen-naaister, geb. en won. te Leuven, Park-straat, 104. — Pierre Ingels, baïkikers-gast, geb. en won. te Leuven, Roland-gang, 4, en M.-Irma Frederickx, dienstmeid, geb. te St-Pieters-Rhode, won. te Leuven, Cité Beulens, 1. — Ger. Ser-geys, schrijnwerker, geb en won. te Leuven, Bogaerdenstraat, 33, en Elisa-Charlotte Gosiaux, atrijkster, geb. en won. te Leuven, BToembeng, 16. — Emile-Jos.-Henri Vogelaers, onderwij-zer, geb. en won. te Leuven, Schapen-straat, 217, en Fr.-Josrphine Cloets, zonder beroep^ geb. en won. te Leuven, Da-gobertgtraat, 6. Huwelijken : Arth.-Fr. Vander Eycken, geb. en won. te Leuven, Glasblazerijstraat, 27, en Marie-Agnès Debast, diamantbew., geb. en won. te Leuven, Piidderstraat, 232. — Fr.-Hoe. Vandengans, schei-kundige, geb. te Kessel-Loo, won. te Leuven, Mechelschestraat, 102, en Elise-Fanny-Jeanne-Mar. Theremin, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Vaart» straat, 29. — J.-Bapt. Lambrechts, c'i-garenmawer, geb. en won. te Leuven, Groenengang, 13, en Martha Gilbert, dagloonster geb. en won.'te Leuven, Vesaliusstraat, 89. — Georges Koefikelke-ren, pauwerker, geb. en won. te Leuven, Ridderstraat, 63, en Marie-Jos.-Berthine Van Antwerpen, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Ridderstraat, '140. — Henri Camelbeek, pas-werkeï, geb'. en won. te Leuven", Nobel-straâ^ 2, en Mathilde Lemoine, linnen-naaistêr, geb. en won. te Leuven, Jo-zef II-straat, 49» Fred.-Rèné Simons, cigarenmaker, geb. te Leuven, won. te Heverlee, Pleinstraat, 77, en Oharl. Ser-votte, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Burgemeesterstraat, 63. — Pier-re-Franç. Schoolmeesters, hovenier, geb. en won. te Heverlee, IJzermolen-straat, 20, en Virg.-Léonie Rosseels, naaister, geb. en won. t eLeuven, Brou-werstraat, 83. — Vict.-Phil'.-Frans Vanden Dingen, v/erktuigkundrge, geb. te St-Gillis, won. te Leuven, Wrndmolen-straat, 5, en J.-Cath.-Julia Otto, zonder beroep, geb. te Bierbeek, won. te Leuven, zelf de straat. Overlijden : Kinderen onder de 12 jaar, 2 jongens en 2 meisjes. Mannen, 6. — Jean Serty, 77 jaar, zonder beroep, echt. van Mar.-Ros. Coo-mans, geb. en won. te Leuven, Wind-mo!ens|trast, 14. — Louis Briers, 48 jaar, paswerktfr, echt. van Mar.-Cle-ment. Decock, geb. te Wesemael, won. te Leuven, Burgstraat, 38. — Edouard Renflé, 58 jaar, zonder beroep, geb. t® Molenbeek, won. te Leuven, Fr. Linte« straat. — Paul-Marie-Jozef Valvokens, 24 jaar, bediende, geb. e» won. te Leuven, Bogaerdenstraat, 74. — Dieudonnâ . ^Wert, 75 jaar, zonder beroep, wed. van Angel.-Math. Coomans, geb. te, Cheratte (Luik), won. te Leuven, llavenstraat, 82. — Edouard Van Ranst, 52 jaar, voer-man, echtg. van Mar. Depalmenaire,' geb. te Arquennes, won. te Leuven, Ter* ' vuurschestraat, 113. t Vrouwen, 10. — Marie Meeus, 49 j., • zondor beroep, won. te Aerschot. — Bli-Sol'istih-Adolph. De Greef, 69 jaar, zonder beroep, echtg. van Guil. Leenaerts, geb. te Rotselaer, won. te Leuven, Minckelerstraat, 16. — Marie-Mathilda Gallaerts, 59 jaar, zonder beroep, echtg. van Pierre Josl, geb. te Herent, won. te Leuven, Brusselschestraat, 143. Rosalie Penhickx, 30 jaar, zonder beroep, echtg. van Jean Vandyok, geb. te Heverlee, won. te Leuven, MincSelerstr-, 100. — Jeanne Veifhoft, 88 jaar, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Capu-cienenvoer, 10. Elisabeth Vanheren-dael, 79 jaar, zonder beroep, wed. van Pierre-Fr. Vermaelen, ech%. van Ch.-Louis Adams, geb. te Leuven,won. Ter-vuurscheetraat, 19 . — Jeanne-Caroline Meulemans, 48 jaar, lirinennaaister, echtg. van Fr.Vict. Servranckx, geb. en ■ won. te Leuven, Molenstraat, 10. — A. i Desmaël, 24 jaar, kloostemister, geb. te Cortel (Gembloux), won. te Heverlee., Naamsehestraat. — Barbe Smete, 78 j., zonder beroep, wed. van Jean-Baipt. Taelman, geb. en won. te Leuven, Peereboomstraat, 99. — Marie-Louise Jordens, 71 jaar, zonder beroep, wed. ' van Frans-Jos. Clabofcs, geb. te Budin-gen won. te Leuven, Minderbroe-der-1 straat', 11. f EEN ERGE ZAAK Men heeft een groot sohandaal ont-^ dekt. Ongeveer 200 persanen, mannen en" vrouwen, zijn aangehouden, welke in de gpvangenîs van Namen opgesloten werden. Deze perisonen werden bet,icht van diefstallen ten nadeele van het Hulp en Voedingskomiteit gepleegd en de staties van den spoorweg deir Ourthe, deze diefstallen zouden de fabelachtige som van honderdduizend frank berei-ken."Onder de aangehouden persomen, noemt men personeri, welke als zeer deftige lieden geiden. De zetel der be-nde beyond zioh te Hameir,. m£ka.r er werden ook mede-plichtigen aangehouden te Antwerpen en te Brusael. De bende, of liever de «zwarte ben-de», gelijk men ae in de Ardennen noemt, had overal vertakkingwi. DOOR VITRIOOL GESNAPT Éjedert eenigen tijd werd het buitem-verblijf van een oud-officier te Kampen-hout door dieven beizoc.ht.De officier D., besloot daar een einde aan te stellen en wel op de vol gen do wijze : op een half-openstaande demr plaatste hij een bakje met vitriool. Omstreeks middernachi kwamen de dieven. Plotsielipg sloeg het bakje om en twee der kerels ontvirugeji gansch den ii^houd op het hoofd. D.,die op dat oogenblik aankwam 'stelde vast : daf de kerels met drieën waren. Deze sloegen op de vlucht. \ Een van hen werd den vplgmdûû morgen langs den weg1 terugigievonden; : de tweede was naar het gasthuis gegaan om zijne brandwonden, die ernsfiig waren, te laten verzargen ; d© derd© is nog : niet teiruggevonden. , S2EIT SPORT IN DEN WINTERVELODROOM WIELREJDEN De Sluitingsdag Het wintarseizoen loopt ten einde. He-len worden de laatste koersen betwist n het «Palais des Sports». Op het programma : de 14e Zimmer-nan-prijs. Onder de ingeschreven ren-1ers beinerkesn wij de stayers Didier, iérès, Oscar Egg, Larrue en Verkeyn, lie zich zullen meten op 4 ronden (1Q00 aeter) achter motors, (stilstand vertrek). )upuy, Pouchois en Ellegaard — allen nelheidsrenners — zjin insgelijks in-eschreven. Maar zullen zij hunne kan-en kunnen verdedigen achter motors ? Wij twijfelen er sterk aan, want den ol van een mofcor nemen en aanpikken onder lossen is stiel. Reeds zagen wij 'ouchoîs vfirleden iaar in het Prinsein- îark achter motors aan 't werk tegen, jérès en Derifyter en hij verloor ronde ip ronde. Hebben deze snelheidsrenners lu afdoende oefening ? De achtervol-■ingskoera Godivier-Darragon beiooft. )e twee rentiers schijnen in goeden orm. De Groote Sluitingsprijs za^ betwist' vorden op 100 ronden (25 kil.). Voor de-.en prijs zijn ingesc-hreven : 1. Alavoine, 2. Rouaseau, 3. Ali Nef-ati, 4. Cornet, 5. Vandenhove, 6. Beyl, . Maniez, 8. Lorain, 9. Ricaux, 10. De-champs, 11. Chassot, 12. Chocque, lât 'aillard, 14. Chardon, 15. Trouvé. Plaatsvervangers : Ménager, Ijemay, ]vrard, Jean-Pierre en Michot. Ziedaar het laatste programma v«p e overdekte Parijsohe wielerbftam. En dan naar het Ptrinseopark ! INTERIM.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes