Het Vlaamsche nieuws

371 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/w950g3jz1z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I**' — — — — -- -• -rrr îrî'?^-r^*wgs«B^agy-«:%>» '^V>-K^.-,:^ - * '.■ss&rr ^m^&miaz&BmsassKrmtmtœjaœ-'Ty^ -~infy^-v?r^^?em^*s!&Gz- Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht es meesfc verspreid Meuwsbiad van België. - Verschijnt y maal par week *£J.. StSUannMMBHBMIMfmKnaMMafiSMi» vas»®** K&HUBœataM&aiBaunmar9GBadNtaeva4£B3mKBXXmBe)3mK3g3aBmammx - m IHI'i MtlIlli'mH nlll II II II l»»"" ■ "i »wi inmiim mmmt 111m immmi'iiimi *-iir«-TrriT^-WTrm~îi.'Tr^* *-^Trr^nr ni-t, . ■■■...■■iriri - ,■■ , - -_ „. ABONNEMENTSPRIJZEN: . | AFGEVAARDIGDEN VANDEN 0P3TEI<RAAD : \ANKONDIGIN(iEN • Psr maMKi I.7C P« i maasdea 16.- \ Df Aug. BORMS, AJb, VAN DEN BRANDB Tweeds blada., per regel 2.50 Vierde bjadz., pex regel,. 0.50 Fer 3 mestadea S.— For i.«ht !fi.— \ is.&t vaste Hisdewerkin# VSE Dr A, 3AC08 ] lîerde blodz., sd. I.— Doc-isbericht 5.— «awgea^»Pcjr^.yWpJBg^ .„„„. DE OORLOG Dô strijd op het Oostenrijksch-Italiaansche front. — Nota van Amerika aan Frankrijk en Engeiand. — Het Mexi-kaansche wespemiest, - Bari met bommen bestookt, — Naar de odIossîos van het lersche vraaestuk. I De Toestand I Het Oostenrijksch offensief tegen Ita. ■lié is nog niet tôt stilstand gekomen. De ■vordcringcn, waarvan de twee laatste le-■{erberichten gewagen, zijn bondig aldus ■sjmen te vatteu : I Suganadal : te.n Noorden van het dal ■tyraen de Centralcu den bergrug Sa.lu.bo ■bij Borgo in bezit, den Lima Cista, trok-■tsu op enkele plaatseu over de Maso-■teek, die een linkerbiiwvier is van de ■Brenta, eu rukten Strigno binnen, even ■Oostwaarts liggend van de uitmonding ■der Maso-beek. Ten Zuiden van het dal ■werden de. Italianen van den Kempel-■berg verdreven en konden de Oostenrij-■fcrg in Ooste,lijke en in Zuidelijke rich-■ting eenigszins opschieten. Op deze Hplaats spreekt het bericht uit Weenen ■van groote terreinmoeilijkheden en van ■vijandelijken tegenstand, daarmee blijk-Hbaar bedoelend dat de vorderingen er ■enraagd werde.n. Het ligt oolc heele-Bmaal in de taktiek der Italianen zooveel Hnogelijk op de beide vleugels van het ■aanvalsfront stand te houden, vooral ora-■dat de Oostenrijksch-Hongaarsche op-^pnarsch in hçt centrum nogal snel gaat. ■Meer Zuidwaarts werd ook de Corna di ■C«m£o Ver de door de aanvallers bezet. I Met Tiak À siago- rsiero : dit gedeelte Hm het front wordt door de Italianen MsfMij verste.rkt ; de forten Campomolon ■ta Toi'aro moesten zij reeds prijsgeven, ■traarbij nu ook nog het pantserfort Cam. W«!«n/e gevoegd werd. Het fortensys-Heem van Arsiero is ernstig aangetast. I Het Branddal (Vallarsa) : wij hebben wemeld dat, na de inneming van Anghe-Bxni, de Oostenrijkers den storniloop be-■tonnen waren tegen Chiesa ; thans is die B>laats in hun bezit. ■ Ailes samen genomen, ma* men zeg-K'u dat het offe.nsief zich heeft uitge-■fersid in Oostelijke richting langsheen Bd« Brenta, dat de opraarsch in het cen-Hrum iet of wat trager gaat en o.a. de be-Bangrijke bergstelling Pasvtbio nog steeds Bn het bezit der Italianen is, maar dat Blim linkervleugel door de inneming van ■Chiesa aan het wankelen is gebracht. B De officieele le^erberichten uit Rome Berestifen ia de groote lijnen boven-Bfeancl# bijzonderhede*. Op de plaatseu B*aar de Italkne* het verat Moeatea wij-Mh*< kckeaaea zij dat zij zich op de Bloofdverdedigingslinies hebben temgfe-Brokken. Onze lezers zouden natuurlijk Bde mogelijkheid willen schatten voor een Bot staan brengen van het Oostenrijksch ■ffensief ; zoolang de berichten van dien ^fcrdzijn als ze totdusver vertoonen, kan B:" tfiû stilstand bezwaarlijk spraak zijn. BHst aantal venneesterde kanonnen mag Booî een bergoôrlog reusachtig wc-rden H«ccemd (2ô2). B, D» strijd rond Verdun heeft tôt een Bkwistinj>- aanUiding geg«ven di# nu BPïeloit is. Da Franschen beweerden in Buii Iagerbericht van Dinsdag avond dat tort Douanniont terug in hun bezit Zij zouden binnen in het fort de ■«îitschers verder leruggedrongen heb-B|-n> welke nog alleen den Noordoostelij-hoek bezet hielden. Ook behelsde K1 °fficiee!e Fransche bericht van B'O'nsdao- namiddag dat aile Duitsche ■wvallen tegen de Fransche stelling ten ■wesïen- van het fort afgeslagen werden. B'^nsda? avond werd echter toegege-B^ dat de Duitsche troepen de puin«n vesting teri'g bezet hadden. B i* oïs ituamer va* gistere* las men it Duitacher» loopgr*v«m ver»v«r« •'8»* te* Zuiden en te* Zuidw«t«* H'':" ^ vesting Dow»u*o*t, e* ook ket ■'-îra* uit Pariis spreekt *09 *aar al-B"* vfl» ai'tillerie-bedrijvigheid in de dmi B^mimonK Uit dit ailes ■''jKi jfîuoer dat h«t fort i* Duit#cke is; de verwairin'g is verklaarbtar B,'; "-'c Wt dat de Franschen er in ge-■'"gd zija zicj1 cçnigen tijd in het Zui-c'e£l van de vesting te handhaven. ■ -!et het Fransch succès in de Steen- ten Zuiden van Ilaudromont, is W- °°,K "iet gunstiger gesteld : ze werd B f'e Duitschers hcroverd, geheel zeg-M': "ÏZe laatsten of laten het rennoe-ficdeeltelijk zeggen 4a Franschen. B, t«b it Maa« i« w sjiîîiwtt te assistai : ■ "--s van den stroonr is het d«rn (lu mières, dat de Franschen liardnekki; bleven houden, aan den vijand verlorei gegaan. Ten Westen van het dorp vorm de het front een bocht, die nu gelijl werd gemaakt en in de richting vai Chattancourt vooruitgebracht. Chattan court en Cumières zijn door een weg ver boudendie het aanvoeren van man schappcn vergemakkelijkt e;n versnelt Die gebeurtenis verkrijgt beteekenis il verband met de verovering door d< Duitschers van den Dooden Man en di daarbij aausluitende stellingen van di hoogte 804. Die stellingen, 304—Dcod> Tvlan'—Cumières, vorm-eii nu nog1 slecht: een groot geheel met wegen die eener zijds de onderdeelen met elkander ver binden en die anderzijds, in hun voort zetting, naar Esnes samenloopen. Hoe hardnekkig toch die gering,st< \'orderingen moeten bevochten worden verdedigd. soms verloreu en heroverd eu wie weet ten prijze van welke ontzag lijke offers aan menschenlevens ! Over vrede wordt er anders genoeg.. gcsproke.n en geredetwist. Ook Wilson w'en de kandidatuur van Roosevelt wel licht een nachtmerrie geworden is, houd' \ redelievende en verzoeningsgezinde re devoeringen voon zijn kiezers. I11 hei Lagerhuis is over vrede gedebatteerd geworden. Daaruit merkt men even wel nog niet dat de kansen op een minnelijkc schikkin» grooter Worden, al is eei: vooi-uitgan.ç in die richting niet te ont-kennen.De levensmiddelenkwestie in Frankrijk Berlijn, 25 Mei. —• De Parijsche kor-t espondent van den « Berner Bund >: schrijft over het vraagstuk der levens-middelen in Frankxijk als volgt : Sederl een jaar zijn de prijzen der levensmid-deleti ongeveer verdubbeld. Wel is de prijs van het brood niet verhoogd, doeb sedet eenige dagen hebben wij corlogs-brood, waarvan lict meel intensiever ver-malen is. Voor melk betalen wij 25 cen-tiemen ; groenten zijn bijna niet te koop. Voor versche gele rapen, die niet grooter zijn dan een vingerhoed, betaalt men 5 centiemen per sb.ik; voor oude aard-appelea 45 centiemen per kilo, en voor nieuwe §0 centiemen. Men zou ku*nen mee*e*, «iat zij uit Duitachland inge-voerd wardeu. Zeevisch is buiteageweon duur. Tegen over dergelijke toestanden staat het publiek — zegt de korrespondent — geheel machteloos, In de Âdriatische zee - Rome, 25 Mei. — Eergisteravond hebben twe» onzer torpedobooten van 130 ton in het noordan der Adriatische Zee een vijandelijken torpedojager van 400 ton ontmoet, hem beschoten, herhaaldelijk g-etroffen en tôt den aftocht genoopt. Een onzer torpedobooten is door één schot ge-troffen, doch heeft slechts zeer geringe schade opgeloopen. Van do bemanning is niemand gedeerd. De Vereenigde Staten en de Entente Washington, 25 Mei. — Gisteren is vanwega het département van Staat (buit. zaken) ean gelijkluidende nota overhandigfd aan den Franschen gezant en den Eng-elschen gezant. Daarin worden da vertoogen van de Amerikaansche rsgeering kerkaald tegen hat ophoudcû — «••!' Eagaland a* Fraakrijk — vaa de lejitiemS A»eïikaa»scfes tnails. '*W-3s'c«- De Doema Patuagraal, 23 Mei. —- .©a uiiflister-pre-sideat Sturmer heeft aan een Russischen persman verklaard, dat de regeering- den duur van de Doema-zitti-ng-, welke 29 dc-zer wordt heropend, niet heeft vastge-steld.Zij laat de beslissing- in die quaestie aan de Doema zelf over. De regeering acht de werkzaamheid der Doema van groot bêla ng. Lfes vë'rvelg « ferltgsielegjanmieu » *t> de 2de bladziide. Onze Groote Geïlîustreerde ■ Letterkundige Prijskamp 1 JAN VAN BOENDALE ook genoemd JAN DE CLERC 1280 — 1365 / ,|'i*'l'^'''inr*wigm^|*;;il3ga «ihmi am«aammte«maa»iiin 1 1 n«wwirnw«m g 16 De Ware Dichter 16 : tl ^ ; i- Een rechte dichtere, God weet. k | Al waer hi in enen woude, n Dat hi nemmermeer en soude Van dichtene hebben danc, l_ Nochtan soude hi herde onlanc t. Sonder dichten daer gheduren, n Want het hoort te sire naturen ; « Hi en mochts niet laten, al woude hi. ® Dichten moet uut herten vri â S x C'omen ende uut claren zinne, s |, Daer God behoude inné ■- e1 Elken dichter die waerheit mint. ■te Wij g'even deze tvvaalf verzen omdat nj zij een schpon geheel vormen en omdat daarin een dichter een beeld geeft van g. den dichter. Het stuk over de dichters is nochtans veel langer en komt voor in zijn meester-n, stllk Der Lekenspiegel, een toonbeeld ;1. van een middelec-uwsch leerdicht, een dt soort van middeleeuwsche encyclopédie van kerkgesehiedenis, godsdienst en ze-et denleer en die niet minder dan 21,818 e. verzen bevat. >g He.t werd begonnen in 1825, als Boen-ce dal« midden in de veertig moet geweest mi zijn en voltooid op den G11 Oogst 1330, t. dus op vijf jaar. Indien wij dien dag zoo nauwkeurig weten, dankeu wij dit aan Boendale zelf, die ons op 't einde van zijn we.rk onder-richt dat hij Der Lekenspiegel voltooida: Oplt'n sestcn dach, r_ die in eugstmaend gelach, u dertien honderd ende XXX me de. s" Het reusachtig werk is in vier boeken ' ingedeeld. In het 13de hoofdstuk van het Derde Boek, geeft Boendale een Ars poëtica, A zijnde de eerste verhandeling over de s" Nederlandsche poëtiek. Dr. Kalff doet r" daarover de volgende opmerking ; 1_ « Misschien mogen wij zeggen : de eer-ste Europeesche poëtiek die in eene mo-> derne volkstaal geschreven is ; mij al-'n thans is in geen der moderne literaturen een vroeger of gelijktijdig geschrift be-i>r kend dat met dit hoofdstuk van Jan van 31 Boendale vergeleken kan worden. » r~ De geleerde geschiedschrijver ea«er 'H letterkunde schrijft er nog bij : « Het had Boendale getroffen dat de poëzie a langzamerhand uit de hanclen der mei-9treelen en « çlercken » overging in die der burgerij ; en daar de dichters voor hçm blijkbaar de dragers van het ideaal zijn, tracht hij de komende dichters in het rechte s]X)or te brengen... Hij heeît ook beseft dat ware poëzie geboren kan 'n worden slechts uit belanglooze, aandoe-n ning en aandrift en niets getneen kan ,n hebben met eenige zelfzucht.Waar hij er op wijst, hoeveel de menschheid aan de :n poëten te danken heeft, herinnert hij "* even aan niemand minder dan Shelley, die, in zijne Dejence of Poetry, deze ge-lb dach te heeft uiteengezet... >s Het stuk De Wtre Dichter, dat wij *e-auinmerd mededeelen, zijn slechts twaalf verzen uit een uitgebreid hoofdstuk,maar toch op zich zelf een geheel vormen d en e bijzonder mooi als taal, stijl en beeld. Iloewel wij het overbodig achten, t schrijven wij toch de brok over in he-;a dendaagsche spelling en voegen er nog lt negen verzen bij die \Qorafgaan : f- e Nu wil ik à'.i gtàuslond-s u zij verk&Mrd a Hoe de dichitts zijn vmi asri. ■ De eene J.icHl, ij'f klijkt kla&r, Opâ hij s '' it hftotnj z'aar! Zulk a»Ji • 'it o;n a-iiut en b«tt M*ar zoo te dichten Is u iet Vun nature iugïb, ren. :i ml j Uchien 0:11 gewin, s- ZVvii-'r a ;>iu ng van 't geméed. n —- Een t; i 1 1er, God veet het, n il h-a re !,,j i.i een woud, :- Zooâai hij nimmermeer soude î- 1 \ï-,i dichten hebben dank : Nochtans zoude hij niet l&ng n Zotider dfchten het uithouden. le ll'ant het behoort lot zijn natuur. Hij zou 't niet kunnen laten, al Tvilde hij; Dichten moet vit huit» vrij Ko men eu "ii klareti a in .-» Mtit (tëd die gtae htkmude V. or cikev- diçktetf cU*' ii'attheid mint. Die verzen zijn geschreven tusschei 3325 en 1330. L'Art poétique van Boi leau zou méér dan drie eeuwen later ko men. De Fransche poëtiek behelst zeke flinkberijmde wijze raadgevingen ei keraspreuken die mooi zijn om aan t< halen, doch nergens drong Boileau zo< diep in het poëta nascitur van Horatiu: als onze Boendale ; hij zegt het veel dich terlijker dan de Latijusche dichter zelf 't Is in ditzelfde hoofdstuk van-der Lekcnspiegel dat Boendale over Maer lant, dien hij als zijn meester herkent spreekt en van hem zegt : Jacob van Mae riant, die vader Is der dietsce dichtren algader, Schelt zere die legkenieren... a » » 9 t » . . Noit men 00c en ondervant Dat Jacob van Maerlant Loghene dichtte of voort brochte Hoe nauwe dat ment ondersochte. \ * . Want dichten dat en is gheen spel : Het moet comen uut reynen zinne-, Daer gheen commet en is inné, (rhieiicheit noch felheit met, (mede) Daer de menighte mede is besmet. Met de ridderrornans heeft hij het niet Hij heeft er nooit aan medegedaan er moet dus niet uitroepen, als Maerlant ir zijn Rijmbijbel .- Vergheve, dat ic vU besmet Hebbe in loghentliken saken, Die mi die lichtheit. dede mnken !«« der herten ende van s inné, linde v&n den weerliker minne... Boendale gaat zelfs veel te ver in zijr liefde voor de nuchtere waarheid en hi, wraakt de schoône sage van Karel endt Elegast en zal dan ook voor de dichter-lijke Sprcke van Beatrijs, waarover wi zullen spréken, slechts weerzin hebbei geveeld. Voçf Karel ende Elegast : dat Kaerl* voer atele^ op bevel van çen engel nochtans, doel hem verontwaardigd uitroe]>en : le seg 't % ; Dat Kaerl noit en s tu! ! Uit reactie tegen de Ridderrornans, gaat hij te \ er en wil de schoonheid det oude sagen niet cens meer erkennen. Hij zet zich stoer en stug schrap tegen aile verdichtsels e.n bekampt zijn vijand niei met de lenigheid, vaardigheid en sierlijk-heid van Cervantès in Don Quijote. Zooals wij het reeds deden opmerken voor Karel ende Elegast, hij bevocht met zwakke middelen : want Karel de Groote gin.î,' uit stelen op bevel van den Engel en 't voorbeeld van Abraham, die voor dergelijke aanzegging, zijn eigen zoon ten zcenoffer wilde brengen, moest al-tkans die bewijsvoeriag uit Boendale's haad slaan. Morgen zulle* wij het gansche werk \ an Boendale met één blik omvatten. Voor vandaag nog één opmerking : gisteren gaven wij voor zijn levensloop de jaren 1280—1352. Uit nadere opzoe-kingen zou blijken dat Boendale leefde tôt 1365. Dus zou de Antwer[vsche dichter 85 jaar zijn geworden, bijna de jaren van Vondel. Maar is het niet zeer zonderling dat Antwerpen den grootea man zoo weinig herdachî, dat het wel een straat naar zijn ftaam doopta —» een eer dia. liij met aile sm&ttm van politieka gi-ootheden deelt -r- doch niet eeus een gedenkteekeu op- richtre om den eersten Antwerpsche dichter, ja, den eersten Antwqrpsche: k; nstenaar te huldigen? Wij hebben voor de letterkunde ee: borstbeeld van Willem Ogier, een Stati : beeld van Hendrik Conscience en Dec van Rijswijck, een pronkstuk voor Je van Beers in 1' Park en daar ook et îniezerig borstbce.ld van Fraiis de Ccrt -dat, 'L zij tusschen haakjes gezeid, er on ooglijk zwart uitzie.t en eens opgeknap zou moeten worden. Is dat niet ailes? | Boendale, Anna Bijns, Marnix va: St-Aldegonde, en Vondel, Vchdel me Rfbcns de beroemdtta eu grootste zoo: van den Nederlandschen staxn, Vondel geboren van een.j^nivi .rpschen vader e een Antwerpscfffe inôeder, werden t Antwerpen op geen eerezuil gezet 1 Als de Burggracht weer zal toege bouwd zijn aan den kant van he Vleeschhuis, zoodat de schilderachtig gewelfde doorgang weer zin en beteeke nis krijgtj zou daar misschien wel eei mooi pleintje zijn om e.r Boendale t plaatseu. Zoo staat onze oudste kunste naar dan binnen de vroegere omheinini van zijn stad, hoewel bij het deerlijk ver knoeide Steen nie.t meer herkennen zal. LUC. , Het Smoort ! •, Hce Engeiand nu reeds de Belgen behandelt ! ^ ; De Engclsehe bladen staan in dei > laatsten tijd vol giftige aantijgingen ei ; beschuldigingen tegen de Belgen die zc< ■ ougelukkig zijn nog in Engeiand te ver • toeven en er van de openbare. liefdadig l heid moeten afhaugen. L'Indépendance Belge van 20 Mei 1.1 , komt in gematigde doch bittere bc woordingen op tegen het lasteren ei schimpen der Kngelsche bladen. Het ar tikel is geteekend A. d« I.avaux en luid alduâ ; « Sedert eenigen tijd doet zich in èei zekere Engelsche. pers een hevige veld tocht voor tegen de Belgen, die men een voudigweg beschuldigt aan de Engel schen hunne broodwinning te willen ont nemen. » Gerechtslioveu — welke bij ons me rekruteerings-kommissies overeenkomei —'maken zich de tolken van de ontevre denheid der arbeiders, en zoo las mei bi j voorbeeld, in de Daily Express en d Daily News, overdrijvingen zooals deze ■ « Er zijn 200,000 bondgenooten van mi 1 litairen 4eeftijd in Engeiand, die he 1 brood aan de Engelsche arbeiders ont nemen» — en de/e beschuldigingen wor den met groote sensationeele titels weer gegeven : k Scandai of Allies of militai; âge in En gland .1. » Men geraakt aldu9, door de versprei ding dezer « asphyxiating gases », to het opricbten van een atmosfeer van we derkeerige verdachtmaking en vijaude ^ lijkheid tusschen de Engelschen en di . Belgen, wat zeer betreurenswaardig is ei een gevaarlijken toestand zou kunnei veroorzaken. Wij meencn derhaive t moeten optreden om de aandacht de overlieden op de onrechtvaardige aan vallen, waarvan de Belgen de slachtof fers zijn, te vestigen. Het is eerstens on zinnig te beweren, dat er 200.000 bond genooten in Engeiand zijn van dienst : plichtigen leeftijd. De volksteilingei hebben totaal ongeveer 250,000 Belgen die gevlucht waren*, opgegeven, en da men nu eens hiervan degenen aftrekke die teruggekeerd zijn, de vrouwen, de kinderen, de grijsaards, en de maunei Ixiven de 40 jaar, dan zal me.11 zien wa er overbliji't als aantal Belgen, die det leeftijd hebben om in dienst te gaan En het zijn toch de Belgen, die door d< : Daily Express en de Daily News il hunne artikels bedeeld worden. » De heer de Lavaux zet dan de vreese lijke gevaren uiteen, waaraan de Belger blootstian, die trachten zich bij het le ger te voegen, en besluit : « De Engelschen, om zich naar he front te, begeven, als de wet van verplich ten dienst hen daartoe zal dwingen, zullen niet dergel.ijkt gevaren te o\erko-me* hebben, Daarom kunnen wij luid? roepen, dat de natie, welke de heldlmf-tige verdedigers vaa Luik, Haelen en de IJzer geleverd heeft, die bij duizeudec door het Duitsche vuur weggemûaic werden, in afivachting dat er Engelschi en Fransche hulp zou opdagen, geen natie van ploerben en lafaards is. Deze Belgen hadden nicls te winnen met Duitsch-land te weer staan, maar hadden ailes tt verliezen. Zij hadden niet de cpperheer-schap-pij van hunnen handel te verdedi-gen, zij hadden zich niet van een vree-selijk gevaarlijken tegenstander te ont-Qoen, eij waren niet gecoodsaakt om vftrrjJet twea of v^rpletterd te wofdea. » En in dezen s'n'jn*l:eb;>en Belgen n ailes verloren : De Belgen hebben moe.ter 1 vluchten en bevinden zich in den vreem. de, zonder geld, « ten lastç van de open-il bare liefdadigheid », ja, deze helden le- - ven thans van ondersteuning, welke mer r dagelijks zoekt te bekrimpen. Werl 1 hebben zij met groote moeite kuimei :i krijgen, en niet allen. Ik ken er, die se - dert maanden de kantoren, de werk - plaatseu, de talrijke instellingen van der t « Board of Trade» geregeld afloopen en toch maar geen arbeid, vinden kunnen, Dcch hoe zal het met de Belgen 1 gesteld zijn, in vergelijking met de En-t gelschen, den dag, dat zij naar het front r moeten gaan? De Engelsehman ont-, vangt een flinke soldij, waarop hij spa-i ren kan, daar hij per dag lsh.2d, e (fr. 1.50) ontvangt. De, Belgische sol-daat maar 34 centiemen per dag, dat h • ailes. Als de Engelsche soldaat, vadei t van een gezin, de zijncn verlaat, dan e maakt hij zich niet over hun lot onge- - rust. Als de, Belgische soldaat naar het 1 front vertrekt, dan weet hij, dat hij juist s genoeg zal hebben om te le\en ; doch hij - weet, dat hij de sijnen « in eJlende » l achterlaat. » Hebben de heeren Gezworenen van Bethnal Green aan dat ailes gedacht? » Dat er hier en daar « geëmbusqueer-den », zonder juist <t conscientinus ob-! jectors » te zijn, zich schuil houden, dat kan wezen, dat ziet men en zal men eveneens in Engeiand zien. De Belgen zijn hier ongelukkig genoeg, zoodat zekere persorganen hun wel de heftige eu onbiilijke aanvallen hadden kunnen be-sparen, waarvan zij het voorwerp geweest zijn. ) » De nieesîe Belgen worden, werke= lijk, op dit oogenblik als gevangenen be= J lumde'th Indien een onzer landgenooten " naar België terug wil, dan wordt hem zulks belet, al is hij ook over de zestig ; — wil hij naar Frankrijk gaan om er werk te zoeken, dan laat men hem niet T gaan ; heeft hij "in Spanje een betrekking ge von den, dan wordt hem verboden die te aanvaarden. Hij mag niet eens vooi L zijn « week end » de zeelucht gaan in- adeinen ! Are prohibited ! » j (L'Indépendance Belge. 20 Mei 1916 ) " Dat is de houding die Engeiand durft aannemen tegenover de Belgen die Engeiand en Frankrijk hebben gered ! Dat is de natie die België, Servie, . Monténégro in den steek liet en toch ^ den mond vol heeft van de kleine naties, voor dewelke het beweert te strijden. j Wacht maar, 't is nog jjechts een begin. _ Nu heeft Engeiand de Belgen nog noo. " dig om den we-g naar Calais te versper-ren, doch wat zal 't later zijn als ze ons " kunnen derven! We zijn goed geleverd ! ' DAGELIJKSCH NIEUWS ' ONZE VLAAMSCHE KINDÎ5REN IN ENGELAND. — De inrichting en a het aantal besprekend der Belgische ( scholen in Engeiand, zegt « Vrij Bel-, gie », na de sub^idien te hebben opge-somd waarmee de regeering elke Bdgi-*' sche scnool ondersteunt, lçtîerlijk het volgende : (t Kr bestaan (evemvel) niet meer dan 1(3 Belgische scholen, met 1220 leerlin-gt-n, meisjes en jongens, wat ontc-erei» kend mag genoemd worden in vergelij-j king met wat in Nederland en in Frankrijk ."oor de i'velgische jeugd werd tôt stand geb:acht, Dnizeuden Belgische 1 inderen, in ovorgroote meerderhe-id V"aamschs kinderen, zijn nog van on-d rwi.is verstoken of moesten op ecti Engelsche school, waar ze natuurlijk maan-denlang op de banken zaten zonder iets te ver staan. » Dus 11a de verfransching de verengel-schiiig ; dat kan er dan nog maar bij komeii. Dat « op een school moeten » waarmen niets verstaat is trouwens zoo'n heel ongewoon verschijnsel niet. Dat ge-beurt te Bmssel zoow-el in oorlog als in vrede on te Eeuven al evenzeer. I.aat ons hopen dat wij binnenkort mogen schr'jven : dat gebeurde... Het tegenwoordi® zoo bijzonder ak> tie? optredende « Vrij België » si uit het ■; liV.-'e, f\A gedagtsekend iî 12 Mei 1915, aldus : « Ook >wrdt aangedrojis.ea opdat alla intellektueele Belgen de lianden aan 't werk zouden slaan, om vooral in grooter , centra 1s Manchester uitbreiding aan het BSgisch (.dus vooral aan het \ laamscn?) s;hcolonderwi;s te geven. » BIJ DE ENGELSCHE « NON-COM* : BAi TANTEN », — Fngeland heeft ons de verrassmg gegeven vaa deze paradoxale soldaten, die nàar het front gc-stuurd- worden om er niet te \ echtcn. Men wôôî wat man hierrnee zeg^ cn wil .* ai,iuncfl, « wier gcWeten hôt niet tee-lï«t tsgta kiiHB* n&astat te strijdea », worden in ccn !:--rps -m « iret-vechten- 27 v ^ j4£ rg. f4r a47 • <> Cîè'tieàeâ doar Belg . .".y,-.-™-- ..--I--.. -n.-m-.j, . ... 3 - ^ " «ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes