Het Vlaamsche nieuws

250 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/057cr5pq76/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

S Mei loi* Eerste jaarg. Mr ha Prijs : 5 Centiemen door geheel België ° HET ^ Vlaamsche Nieuws I Hat bas! inplichl en -meent verspreid Nieuwsblad ''van BebdëA Verschiint 7 maal oer week 2 K r«^nlSSgE-JWaSgg aSCïï3X3IW«25tf, AB9NNEMENTSPRIJZEN : I ft; week 1.35 ■ tes 3 maandeu 4 ■ ftf asani 1.50 j Fer 6 ir.aaadcH 7.50 Per isar 14 «KSiaiUMIiH/ll, ■!.» «SSECSGCIÎSS*?^^,!^^ KWMffiSfcïfiSïî | BfifeTUURs AJÎmm BABYBNS BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN ToUinnn I UtWt >JRflaBR3aHSaCS9KMKHmE&£Xiârea33&TC??C4KraftMil£flB< iaus ■»'• .y ,>.y..-i ;v. AANKONDIGINGEN: 'JVeede blalî., per regel 2.60 i Vierd» bladz., per regei 0.(0 Derde bladz., id. I.— | of rolgaas »rereeak»*»st. ^LgesaeaiaeeR® I Marsala B, heeft in Italië, te Quarto, eei Bornent opgericht ter herinnering aai Kntscheping van Garibaldit te Marsa ■Dichter d'Annunzio sprak er. De Ko ■ fllden echter niet komen, oiudat zi. B wenschten gekompromitteerd t< Bden, want men vreesde dat d'Annun Bing' uitspreken zou. ■lifschicn is eene kleine htiinnerinj ■ Marsala onzen lezers welkom. B 1859 was Italië nog niet het groo-Boniukrijk dat thans eene zoo voor-■ne roi speelt in de gebeurtenissen. D( ■e van Villafrânca had weliswaai Bhardië van Oostenrijk afgedwon ■ doch het werk der eeninaking was ■e van voltooid. Venetië was nog nie: B Napels was nog een onafhankelijl Binkrijk; Toscanen, Modena warer I; niet gehecht aan de Piemonteeseh< Bsribaldi, ontevreden gelijk aile Ita-■en over den onvoldoenden uitslag Ke de tusschenkomst der Franscht Bênen had opgeleverd, gaf zijn ont-E in het leger, en legde al zijn titel; ■ainbten neer. Ofschoon hij als voor ■tr van den Bond voor de Italiaausehc Bheid eene krachtige propaganda aan B, verdwee* hij plotseling. Bijna eer ■ jaar hoorde men van hem niet îueei Beken. De rots van Caprera, — eer ■in eilandje in de Middellandache Zee ■1 zijn eigendom was, •— bleek zijn< Huilplaats. Doch hij bleef niet werke-B. In stilte werd een nieuwen veld-Bt voorbereid. Bp 3 April 1860 brak te Palermo eer Btr uit tegen het Napolitaansche ge B' Dat was het teeken waarop Garibal-Bachtle. Twee stoorabooten, de Lom-B" de Piemonte, werden onver-Bits buitgemaakt, en op 11 Mei ont Bepte hij te Marsala (het oude Lili-H der Romeinen) op 150 kilometers ■jZràdwesten van Palermo. Hij wa; Bezeld van een legertje dat men ge-Bcnik « de Duizend van Marsala >; Bt Het juiste aantal was 1085 man Btusschen enkele Fransehen, éen En-Bchman en éen Rus. Al de overige Baten, vrijwilligers, waren Ttaîianen. ■et kleine garnizoen van Marsala B gemakkelijk overmeesterd. Dan ■ men verder, overal de bevolking op Bende om zieh te verzetten tegen ht Bolitaansche despotisme.Het volk liej Bapen en kwain het legertje van Ga-Bci versterken. Op zeventien dagen Bstond hij voor Palermo. ^ei werd de poort Termini be-Bd en ingenomen. De bevelhebbej ■'-, werd in het koninklijk paleis Besloten met 8000 man ; na drie da- ■ werden zij verplickt zich over te ge-B" hoofdstad van Sicilië, verdedigd ■[27,000 man, werd door Garibaldi op ■dagen tijds genomen, met een hand-■Alpenjagers, Genuezen en boeren. ■aribaldi stelde zich voor als dlkta-B, naam van Victor-Emmanuel ; hij B de vesting Ca.tellamare, die de stad ■loten had, slechten ; al de openbare ■s'en werden heringericht, evenals B'.tger. De veldtocht werd daarna ■%zet : te Melazzo werd generaal verslagen, die aan den koning van Beis beloofd had de « struikroovers » B-'^n vernietigen ; Messina, verde- ■ door generaal Clary, werd verplicht ■apituleeren. B troepen van den koning van Na- ■ oezetten nog slechts enkele fortjes ■fei eiland. B einde van Augustus ontscheep-BI,nbaldi op Napolitaanschen grond. ■tend manifest aan de bevolking be-B"et Programma zijner politiek : ■ De tegenstand van den vreemdeling, ■Wang heeft bij onze vernedering, en ■°nderlinge twisten, hebben de een-B VJn Italië belet. B^ans schijnt de Voorzienigheid een Btê willen 6tellen aan zooveel onge- ■ pe voorbeeldige eendracht van al de ■"neiën ; (]e zegej <jie overal de wa- ■ erz°neu van de vrijheid toelacht, B ,et bewijs dat de rampen van dit B; 'and hun einde nabij zijn. H' ogeen stap blijft te doen; doch die ■ nkt n"i n'-et af. Als wij de wei- ■ welke eene liandvol dap-B ^bracht hebben tôt op deze plaats HL n machtige middelen B r w'j thans beschikken, zal men ■ a de onderneming niet moeilijk is. zou ik elk bloedvergieten ■' en Itahanen willen vermijden, en HL',ric^ ik mij tôt u, zoner, van het ■'aansche vasteland. ?we dapperheld leeren waar-■t ' .en 'k zou die niet opnieuw op w3'len stellen. Dat ona bloed B l0e'e op de lijken der vijanden B|; 3aat het vrede zijn tus- ■L^u eene hand die nooit eeni- ■ heeft gediend, maar die Hdrli'S ln ^ ^'enst des volks. Aan-B ?' °,edçIn.loedis volk !... Ik ver-B u "at gij Italië zoudt tôt stand ■• *oader /ijne kinder«n op te of- feren, en ik wil met u zijn om het vader-land te dienen, of er voor te sterven 1 » Deze proklamatie maakte een gewel-i digen indruk. Overal verliet het volk het i werk, en liep te wapen ; de optocht van Reggio naar Napels was een zegetocht. Garibaldi reed in een koets zijn leger i vrijwilligers vooruit. 1 Op 6 Seplember verliet Frans II Na- ■ pels en vluchtte naar Gaëta. Den 7n, werd Garibaldi te Salerno ontvangen , door de afgevaardigden van Napels, en rond den middag kwam hij te Napels . binnen, vergezeld door een tiental offi-. cieren. Eene ontelbare menigte vulde de ■ straten en overal klonk den kreet : Ev- ■ viva l'Itilia una! Garibaldi nam zijn intrek op cen zol-^ derkamertje van het paleis A.ngri. Op 9 September gaven de drie forten, die nog door de koninklijke troepen wa-1 ren bezet zich over, zonder dat cen schot ' werd gelost. De slagen van Capua en Vulturno be-zegelden de overwinning. Op 22 Oktober had de volksstemming plaats, die het ko-: uinkrijk Napels met het koninkrijk Italië vereenigde, Op 7 Noveinber deed Victor-Emma-^ nuel zijne intrede te Napels. En op 9 November stak een kleine ! boot te Napels van wal. Zij bracht aan . boord van eene stoomboot die in de baai ! voor anker lag, generaal Garibaldi met drie vrienden. De held van den vrijheidsoorlog, de . ware stichter der Italiaansche eenheid, ging terug naar de rots van Caprera. Gansch zijne fortuin bestond uit tien piasters : vijftig frank?, A. MketkH, wstïakt-ia voirkrsei? Als de goede burgers van Antwerpen uitgepraat zijn over den oorlog beginnen ze te spreken over dingen, die hen, ten gevolge van de wereldramp, rechtstreeks aan den lijve treffen. Ze kîagen over den sJechten tijd, over de duurte der aardappelen, over de moei-lijkheid van 't verkeer, over het s'uitings-uur, over koeikens en kalfkens en varks-kens, die zoo raar worden en zoo duur, en over veel ongemakken, welke deze uit-. zonderlijke tijden meebrengen. De bakker rijdt mee over de tong ; de Ibakker en zijn brood. We hebben in verschillende middens izulke hoogst intéressante gesprekken aangehoord en dingen vernomen, welke het overschrijven wel waard zijn. Sedert eenigen tijd, zei een dokter, heb ik veel menschen bij mij gehad, die kwamen klagen over hun maag. Ze had-den er nooit aan geleden ; maar nu waren ze ziek. Ze dachten dat ten minste. Ze verteerden het brood niet goed. Het bruine brood was hen te zwaar ; het witte te licht. Ze waren niet op hunnen ste!. Er is daar niets aan te doen. De oorzaak moet eerst weggenomen worden ; dan blijven de gevolgen van zelf uit. De ongemakken die voortspruiten uit het on-gewone voedsel zijn wel lastig, maar niet gevaarlijk... — Ge zijt goed, zei een dikke beenhou-wer. Sedert ik oorlogsbrood eet heb ik iets in xnijn lijf gekregen dat niet deugt. Mijn bloed schijnt wel verzuurd. Ik krijg bobbels op heel mijn lichàam, en jeuksel overal. 't Is haast alsof een truter mij met jeukpoeder heeft bestrooid. ik krab, en krab, alsof ik de kraweugie had. Als ik een paar dagen ander brood eet, gaat het weer weg. — Niet gevaarlijk, zei de dokter. De eenige remedie voor jeuksel is krabben. Ge kunt u ook met azijn wasschen. — Ik ben hardlijvig geworden van het witte brood, zei een magere kruidenier. Ik kreeg een buîk... — Dat zal uw physionomie verbeteren, zei de dokter. — Gij, sprak de kruidenier, gij zijt een moordenaar. Gij hebt zelf vastge-steld dat mijn buik zoo hard was als een eiken plank, en ge hebt me een kwartje kasterolie opgegeven. — En ge staat op mijn boek voor een visiet, zei de dokter. — Ik ben wel vijf kilos vermagerd, zei de bazin uit den vischwinkel. Sedert ik oorlogsbrood eet, doe ik niets dan loo-pen, en 'k moet me soms hard spoeden, of ik kan niet bij tijds mijn bril opzetten. 't Is wreed gelijk dat doet. Ik word er puur ziek van. — Ik heb gedurig krampen aan de maag, zei de smid. — Mijn darmen, sprak de behanger van over de deur, .mijn darmen liggen parmentelijk in nen knoop; ik heb dat nooit gehad ; alleen van af we dat brood van vreemde bloem krijgen. — Zouden ze 't niet vervalschen? vroeg de smid. Ik heb hooren zegg&n dat dit wel gebeurt in gewone tijden : wat moet het nu zijn ! — Ah, zei de dokter, ailes is mogelijk, en de vervalsching van «le bloem tneer c'an wat apders. — Ze doen daar van ailes in. morde kruidenier. — Zand in de suiker, gebrande eek en vijgen in de lcoffie, water en kalk 1 de melk ! zei de bazin uit den vischwi kel. — ja maar, ik niet, zulle ! zei de kri denier. — Ieder is dief in zijnen stiel ! sprak beenhouwer. — Meer vet en beenen dan dunne zi« rijmde de behanger. — De bakkers, hernam de dokt< moeten nu uit 100 kilos bloem 140 kil brood bakken. Er moet dus geprakisee worden om dat klaar te spinnen. D wordt er... — Aan de basseng zeggen ze : c shangheid, zei de beenhouwer. — Laten we zeggen, gemengeld, spr; de dokter. In Vlaanderen Vlaamsch. — En wat in de bloem? vroeg de smi — Te veel waier, vooreerst, leeraar de dokter. En dan zijn daar minen stoffen,,die 't brood zwaarder maken, — Gelijk I°°d ! zei de kruidenier. — Ik heb, ging de dokter voort, v, cens brood geanalyseerd. En dan voi ik daar in : krijt, aluin, verscliillen soorten zetmeel, stijfselmeel, patatbloei chinaclay, kopersulfaat, beendermeel, g malen boonen, en chloortin... — God sta ons bij ! zei de bazin uit d vischwinkel. — Dat ailes, sprak de dokter, is pi cies wel geen vergif ; in kleine hoeve heden kan een mensch dat wel verdrage: en als hij onpasselijk wordt, ben ik to nog daar, en de apotherkers moeten o* leven... — Is dat absoluiit noodzakelijk? vro de kruidenier. — De natuur, zei de dokter, heeft remedie nevens de kwaal gezet : daarc woont gij naast den apotheker. — Dat 's niet op mij ! zei de behange — Daar is ook nog brood, ging de do ter voort, met gemalen stroo in, en e geleerde heeft proeven genomen rr brood, dat in hoofdzaak bestond uit g malen buekenhout. 1 — Als ik, sprak de smid, nen trap j mijn gedarmte wil hebben, zal ik zoo [ brood eten, — Scheurer-Kestner, hernam de do ter, heeft brood gebakken met gemah beef steak... — Eerste klas, zei d^ beenhouwe maar ge moet eerst den beefsteak ba | ken en daar het brood bij eten. — Gij, zei de dokter, gij zijt een aaj aïs het zoo eenvoudig was, zou een g leerde daar zijn tijd niet aan verspillei voor wat dienen de keukenmeiden? H brood dat Scheurer-Kestner bakte w, hard als een plank... — Mijnen buik, mompelde de kruid nier. — Het vleesch was daarin verwerk en het brood bleef acht jaar goed, a 't niet beschimmelde. Die restrict wordt altijd gemaakt door de geleerde — Ja, zei de smid, en zoo zijn de b schuittn voor mijoen hond ook. — Maar, vroeg de bazin uit den vise winkel, wat bakken de bakkers dan t genwoordig? — Brood, madammeke, brood. 2 het zelf. Of de Kommissie die 1 bloem verstrekt, wel regelmatig gaat zi< bij aile bakkers, of zij geen chimieke e periencies doen, weet ik niet, Ik wil b hopen. — De stad moet daar naar zien ! rii de behanger. — Zeker, zeker ! zei de dokter. En £ de experts hun diensten aanbieden, zull< die niet afgewezen worden, niet waar. — Maar het presseert ! klaagde de b zin uit den vischwinkel. — Geduld ! vergoelijkte de dokter. I als ge te veel zoudt afzien, ge weet wa ik woon, ni«|waar?... Aile dagen van tôt 4 en van half-zes tôt zeven, Belgisc tijd... Alek. Wanaeer zijt gij gefeoren Heeft de maand, in dewelke men is g boren, invlœd op het karakter van d' mensch, op zijn geluk, op zijne b kwaamheid? Ziedaar eene vraag d moeilijk kan worden opgelost. Velen he ben er zich nochtans rnede bezig geho den en als de voornaamste daarvan no men wij vooral Chiero, den weigekendi waarzegger. Ziehier wat hij over b doeld onderwerp zegt : Personen geboren in de maand janua bezitten eene sterke intellektueele mach maar zij worden in het algemeen slec begrepen door anderen. Zij zijn denker zij hebben zeldzamè, wonderbare ideali over liefde, plicht en sociale toestandi en om die reden worden zij meermaa voor valsch aanzien. Maar zij hebtx een warm hart voor ailes wat lijdt en, algcmeenen regel, geven zij veel a: liefdadige instellingen. t Dit is eveneens de karakterschets d personen die werden geboren in ( maand Februari. Terwijl zij tevens ui stekend zijn in den handel en de financi hebben aij nochtans door deu band me ■ welslagen wanneer zij voor anderen wer-ken en zij verdienen méér geid voor an- 5 deren dan voor hen zelf ; zij zijn gewoon-j lijk overgevoelig. De personen, geboren in Maart, hebben een bijzonder temperament. Zij zijn . meestal zwaarmoecug, melankolisch en plagen zich immer met het gedacht wat hun toekomstige toestand in het leven zal zijn. Verscnillende kunstenaars, mu-( zikanten en letterkundigen werden in deze maand geboren, maar zij moesten aanmoediging ontvangen om zich zelf > tôt iets op te werken. ' Degenen die geboren werden in April beschikken over eenen sterken wil. Zij 5 zijn vechters geboren en als hoofden van uitgebreide zaken weten zij zich buiten-" gewoon goed te houden. Maar zij hebben hunne tegenkantingen in het leven en • zijn vooral ongelukkig in het huwelijk. Zij vinden zelcien een lid van het tegen-overgestelde geslacht dat hen kan be- ; g'ijpen. Oprechtheid is de voornaamste karak-tertrek der personen, geboren in de I maand Mei. Indien zij beminnen zijn zij j1 grootmoedig tôt in den laatsten graad en zij zullen geene opoftering te groot vinden om den persoon gelukkig te maken ' waaraan zij zich om zoo te zeggen hebben vastgehecht. j Van ai ue menschen schijnen deze geboren m juni, de moeihjksien om ver» staan en begrepen te woraen. Van temperament zijn zij warm en koud op het-. zeltûe oogenolik. Zij Jeveren vele bekwa-j me tooneeispelers en reaenaars en velen c van hen die een voorname roi m 's levens drama vertolken, behooren tôt die soort. j , Zij die geboren worden in Juli zien hun pogingen veelal met welslagen be-( ; kroond, wat aangaat de plaats die zij be- 5 j kleeden in den handel. Groote krijgers, leiders in de financie . en openbare mannen werden geboren in . je maand Augustus. Zij die in die maana ! 1er wereld komen zijn meestal sympa-t thiek en vrijgevig ; zij maken zich vijan-. den door hunnen sterken durf. Personen geboren in September ma-1 ken gewoonlijk goerle letterkundige kri-1 tieken; zij zijn vlugge lezers en hebben ee>i sterk geheugen. De maand Oktober brengt personen 1 voort die als ware zakenniannen kunnen aanzien worden. Zij hebben gewoonlijk • veel geluk in het verdienen van geld, ■ maar met in het huwelijk, daar zij hunne zaak boven ailes stellen. Eigenaardig zijn de karaktertrekken ' van hen die werden geboren in Novem-' ber. Tôt den ouderdom van twiniig jaar ; zijn zij soms zeer godsdienstig, ernstig, stil, bescheiden, enz., maar zij kunnen na dien ouderdom ineens eene tegenover-gestelde richting nemen en omgekeerd. In de maand December worden de | ' groote werkers geboren, die onverander-, hjk zijn van aard en al wat ze aanvatten, zien gelukken. Ziedaar wat Chiero zegt. Wij herhalen het enkel en denken daarom dat niemand ' ons eenig hard woord zal toesturen, indien ailes niet volgens zijn verJangen hier staat aangeteekend. ' Het Kfndsriaesuur in 't Volksiuis i j Lang v66r 't aangekondigd openings-uur verdrongen zich weeral houderden s jon^ens voor de poorten van het Libe- ' 1 raal Volkshuis. Toen deze, klokslag halfvier, opengingen, stormden die kna-pen de trappen op en in een oogwenk , was de groote zaal gevuld met levens- ■ voile kereltjes en hun plezierig rumoer. i Het succès groeit elkcn Donderdag aan : en dat is de beste belooning voor de inrichters en voor de vertellers niet het minst. , Ditmaal was het de h eer Louis Ver-hulst die optrad voor de jongens. Ge-' moedelijk vertelde hij hun, sierlijk en toch eenvoudig, over het « Kindeken van de Maan », en 't waren vooral de grootere jongens die, met gespannen aandacht, toeluisterden en genoten. ; Wanneer spreker, nadien, in volkstoon . en volksspraak, ging verhalen van den j • «Duikelaar» en van «Jan Ouversaagd», dan vôôral was heel de zaal uieegeno- ' men en leefden zij mede, die honderden ' jongens, de fantastische avonturen uit : de « vertelsels van den keldermond ». , Want dat moet gczegd : de heer Ver- 1 hulst kan verhalen, zooals alleeu de ' ; jongen uit het volk vertellen kan, ais hij... de gaaf van vertellen heeft. Dat ' I < , was een brok echte volksvertelkunst en 1 ! die volkskinderen beleefden daar stellig < een hunner schoonste oogenblikken, ' waaraan zij nog lang zullen denken. Aanstaande Donderdag is 't nu weer 1 de beurt van de meisjes om te komen . luisteren. Zij zullen zeker zoo talrijk ^ zijn als de jongens het waren, «n be- , trjeuren zullen zij 't alknuisst DAGELIJKSCH NIEUWS TEN VOORDEELE VAN HE1 ROouiî Kt< U la. — Ue verkooping ter voordeele van het Roorir Kruis bij Cnris tie te Londen bracht reeds 34,000 pont sterling op. Onaer de kunstgewrochten welke 01 uer den hamer geuraciit werden, was ei eene teekemng van loronfend voo: Punch, een jung meisje voorsteliende dat een beroep uoet voor de gewonden Het werd aan oen man gebracht voo; 320 pond sterling. Mevr. Melba heeft in Australie op een< serie koncerten meer dan faooo pond ster hng voor het Engelschç Roode Krui: verzameld. VOOR DEN VREDE. - De « Inter nationale Vakveteenigingsbond » ont ving van de New-Vorkscne Vakvereeni ging, waarbij 300 duizend werkhedei zijn aangesloten, een draadbericht mei dende dat de Amerikaansche arbeiders besweging niet langer onverschillig blij ven wil tegenover den Europeeschen .reu zenstrijd. l ot het bekomen van den vrede wi men door gansch Amenka eene reusach tige beweging in het ieven roepen. ONDER L> WANubEJtiEER. — D< volgende tirma's werden ook nog ondei dwangDeheer gesteld : H. vv. Stevens, lirouwersvliet, 25-47 Briush Lianosolt White Oïl C", ltd. Ant werpen ; Société Française d'Exploita tion des Produits Lianosotf, Antwerpen Agence Ha vas ,Brussel; Waring en Gil Ion Lid., Brussel; Soc. An. des i'ravauî Dyle et Bacalan, Leuven. NOODL1JOENDE KINDEREN. -Mevr. Hellemans is wederom in Hollant aangekomen met 25 kinderen van nood lijdenden. Deze zullen naar Maastnch g;ezor.den worden waar ze onder verschil lende lamilies zullen verdeeld worden die zich met hun onderhoud zullen gelas ten. DE BELUISCHE VLUCHÏELIN GEN IN tiiNuhLAND. — De Engelscn« munster Samuel gaf eenige inlicntinger aan de Kamer d°r gemeenten b tretlen de de Belgische vluchtelingen in Enge-land.Vogens officieele vaststellingen is hei g;etal vluchtelingen de soldaten niet me-degerekend 180,000. Tusschen hen be-vinden zich 29,000 man tôt werken be kwaam ; 17,000 hebben reeds werk ge-vonden, namelijk in de wapenfabrieken, Op 17,000 vrouwen in staat te werker worden 3000 aan verschillende bezigheder jebruikt. Er blijven nog 2400 vluchtelingen in de bezondere kampen, die hei Dogenblik afwachten om bij bijzonderer ingekwartierd te worden. Voor enkele dagen verklaard* Lorc jladstone, de schrijver van het Komiteil /oor Belgische uitgewekenen te Londen, lut op het oogenblik 250,000 Belgische l'luchtelingen in Engeland verblijven. Hij sprak zich voldaan uit over hur jedrag, VVAARDE VAN SCHEPEN. — De nvloed van den oorlog op de waarde var schepen, blijkt uit het volgende : 26 jaat feleden werd in Amerika gebouwd hei îtalen zeilschip « Brynhilda a, voor 75 luizend dollar; na 16 jaar in de vaart ge-ïveest te zijn, en toen de waarde var ieilschepen ster kwas achteruitgegaan, is ze verkocht voor 25,000 dollar; thans s ze weer in andere handen overgegaar foor 73,000 dolar. HET ROOTEN VAN HET VLAS IN VLAANDEREN. — Aan eene korres-jondentie aan « De Telegraaf » ontleener ivij de volgende regels : « Niet ver van 't front, aan dezelfde Leie waar ook gestreden wordt, waai avart geblakerde steden liggen als Ar-neutières, Komen, Wervik, wordt kaln: foortgewerkt. Van af 15 April n.l. mag nen vlas rooten in de rivier, van Kort--ijk tôt Oyghem, dus bij de vermaarde ilasdorpen Cuerne, Harelbeke, Ileveren, Bavichove, Desselghem. » VISSCHERS ALS LANDBOtJ. WERS. — Uit de « Tijd » : Men schrijfl 5ns van Marken : « Een groot aantal onzer visschers i'erbindt zich elken zomer om op de log-jers in de Noordzee hun bedrijf te gaan litoefenen. Vrees voor mijnengevaar en wat ver-ler de Noordzee tegenwoordig onveilig naakt, is oorzaak, dat zij thans zelfs Of le zeer voordeelige voorwaarden der ree-lerijen niet ingaan. Voor zoover voor îen op de Zuiderzee geen gelegenheid >estaat om in hun onderhoud te voorzien, r-erwisselcn vooral de jonge Markers hun :iland met het vasteland en gaan aich >efenen in liet melken. Zij willen dan rachten bij de boeren den kost te ver-lienen. In verband met de heerschende ichaarschte aan arbeidskrachten bij den andbouw, zijn onze Markers bij de hoe-en zeer welkom. » NATIONAAL KOMITEIT VOOR SULP EN VOEDING. — Ten titel van nlichting deelen we onze lezers mede lat de bureelen van dit KomitVit teich b*-inden op de Graanmarbf. f IN DE BELGISCHE KOLENMIJ-1ÎNEN. — We vernemen dat de werKgele-' ïgenneid in de kolenmijnen zeer sterk ver-' minaert, daar de mijnoesturen zien ge-noopt zagen de oporengst te beperiten ! aaar de koien zoo gemaKkelijk met meer aan den man georaent woraen. Uicnten-gevolge heerscnc er reeds vee' werkeloos-1 neid. MENSCHLIEVENDHEID. Hei voorbeeld van den koitteerder van d< : Plantijnlei — die sedert verschillende . maancien zich volstrekt belangloos ge--, iastte met het haarsnijden van aile t>e-hoeltige kinderen van een onzer geroe-en-teschoien, heeit reeds een navoiger ge-vonden.Inaerdaad, de heer Van Gaver, koif-( ' feeraer uit de Zakstraat, steide zich reeds ter beschikking van den Bestuur-der van J ongens&chool 4, om de nood-lijdende senooijongens kosteloos het haar _ | te snijden. | Vve wenschen beiden hartelijk en w«J-I ! geme>end geluk. JUiilLEiJM. — Woensdag j.l. werti de 25* verjarin.o- van de maiensttreding . van df*n heer Jirnest Monaçrts, hootd- • agent van den kaaidienst gevierd. In het bureel van den kaaidienst, waar ; talrijke otlicieren, opzichters en agentea . vereenigd waren, werd de jubilarie »p !feestehjke wijze ontvangen. Heer Simons, dienstoverster schetste de verdiensten van den jubilaris en he«a* . De Cock, in naam der kollega's wenschte hem hartelijk geluk. Den feesteling werden talrijk» pyike I geschenken aangeboden. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN c HOLLAND. — In de laatste dagen va* ■ de algeloopen week kwamen te Papcn. 1 drecht ruim 100 Belgische schepen uit ■ Zeeland aan. De opvarenden, ongeveer 1000 in get*i , werden aldaar op het gemeentehuis ge» , registreerd en van staatswege gesteund Hurea vraafit fie prtjs ïeof ai s«we ^nooaiyueaen. aisook vosr «se nteuws ïamp ISfiAM,1/2 WATT IM li)U UABS£I b-.j depoKouûsfi aer iamp 20tl KATYÉ & C°. HanôeSsfei m, Antwerpen ' DE REKWISITIEBONS. — Som-1 mige personen verkeeren in den waan, • dat de voorschotkassen, ingericht voor het uitbetalen van opeischingsbona, 1 daarvoor een kommissieloon zouden af-houden. Anderen verspreiden het ge-rucht, dat het goed is om zijn bons in-gevvisseld te krijgen, zich te wenden tôt Duitschsprekende personen. Zulks is bepaald en waar en overal zijn voldoen* de taalmannen aangesteld om de bevolking behulpzaam te zijn. Ook wordt niet de minste vergoeding gevergd wanneer een regelmatige bon betaald wordt. Tus-schenpersonen, die geld afhouden om rekwisitiebons in te vvisselen, stekea dat dus eenvoudig in hun eigen zak. WAT WE NIET WETEN? — I* China kost de tfcee 4S centiemen per kilo. 500 gramnien kwik zijn voldoende om een man van 65 kilogrammen boven het water te houden, Men dejft in gansch de wereld ongeveer elk jaar voor 1 1/3 miljard goud op. Een kernel kan 700 tôt 800 kilogrammen dragen. We vernemen van een scheipdierkwefr-ker van de vallei van de Rhône (Frank-rijk) dat zijne 180,000 kweekelingen zooveel groen eten dan 2 koeien. Een miljard in zilver weegt 5 miljoen kilogr., in goud 322,580 kilogr. en in bankbriefjes van 1000 fr. 1780 kilogr. De planten welke nabij de zee groeiea zijn weelderiger dan die welke in bin-nengTond leven. Men schrijft dien over-vloedigen groei toe aan het zout. Het oudste gebouw in bout, bevindt zich te Bargund in Noorwegen ; het is eene kerk die dagteekent van de Xle eeuw en waarvoor den grooî&ten zorg ge» drageà wordt. De hoogste woonstede van de wereld ;s een klooster van Thibet, zij staat op 5,340 meters hoogte. Het observatorium van M. Valot,; f>p den n Mont Blanc « bevindt zich op een» hoogt» vaa ongeveer 4,700 meters. Er be#taat in liet land der Achantis (Afrika) een boom, die op de eik gelijkt, en waarvan de kruin gevormd ia van eene kalot welke eene vette stof inhoudt, goed op boter gelijkende, voor wat ««*• gaat uitzicht en smaak. In Rusland, bijzonder te Petrogrado, wordt van de personen die drotiken i* de straten gevonden worden, de name* en adressen door plakkaarten bekend R'e-maakt, die op openbare plaatsen worden uitgehangen, zonder a»d»r8cb«d rang noclrgeslacht,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes