Het Vlaamsche nieuws

184 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/kw57d2rw9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijtfci 24 Mei 1918 - 4ac j&arg.&r ï 39 frits t§ Ccotiem vuor Beigtë | aB0NNEMENTSPRIJZEN : h Voor *én maand 1,75 I 2 Voor 3 maand 5.— I I Voor 6 maand 10-~~ I I Voor één jaar 18.— | ! Alla ki'achten nopens onregelmatig-i hpden m de bestell.ng der postabonne-menten âjo UIT&LUITENB te rich-' ! l i het BESTELLEND POST-! BDBEEL en niet aan het beheer van ; | het blad. . I AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.SQ • Darde id. id. 1.— ? Vderde id. id. 0.50 | Doodsberioht S.— Elke medewerker is persoooùijk verantwoordelijk voor zijn sclirijven, ^ en bindt niet heel de redaktie. Redakiie, Belieer en Aankondigingen : 73, ST-JAKO-BMARKT, 73 | ÀNTWERPElN Het Vlaamsche Nieuws Vçrschiînt 7 maal oer week » » « • DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, lioogleeraar Aib. VAN DEN BRANDE OFFICIEELE BERICHTEN Mil ÛUITSCHE liJDr- duitsch avondbericht I Berl'jn, Woeinsdag 22 Mei. - - Ofl cieel : Nifts nieuws. duitsch legerbericht Berlijn, Donderdag 23 Mei. — Off cieel : Westelijk gevechtsterrein In 't gebied van den Kemmelbei duurde de levendige geschutbedrijvij tbeid voort. _ Op de overige gevechtsrronten iee Je de gevechtsbedrijvigheid eerst d< [jfonds in enkele sektoren op. 's Nachts levendige werkzaamhei der Franschen op den Westelijke oever der A Dre.. Herhaaldelijk werde I vijandelijke voorwaartsche bewegii ! gen atgewezen en bij eigen verkennii 'jeu gevangenen gemaakt. Op het slagveld aan de Leie werde msteren o.a. 3 Amerikaansche vliej tnigen neergeschoten. De in den laa sten tijd toenemende vijandelijke vlif geraanvallen tegen Belgisch gebie hebben. de burgerbevolking zwai schade en verliezen toegebracht. Mil taire schade werd er niet berokkenc Door suksesvolle bomaanvallen we: den groote munitie-opslagplaatsen va den vijand benoordwesten Abbevili vemietigd. Parijs werd met bommen bestrooic Van de andere gevechtsterreine fiiets nieuw9. M FRAASCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIî» Parijs, Woemsdag 22 Mei. — Officieel jvan de Somma en de Oise wisseling va gcschutvuur. De infanterie roerde zio fciet. (il ERGELSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag 22 Mei. — Off ieel: Vanochtend heeft de vijand ten twef ten maie onze stellîngen ten Zuidooste fan Mesnil beproefd te overvallen, maa lij werd teruggeslageu. Wij hebben van tacht in aansluiting met gesJaagde ovei alfen, waarvan vanochtend gewag wer [emaakt, er een in de buurt van Hébi ïrne ondernomen. In deze botsingen wei len den vijand zware verliezen berol tend. Ook maakte we enkele gevangt M. Van de rest van hett front is niets. t nelden, behalve vuiurwisseling in vei fhillende sektoren. • ml ITALIAANSCHE ZIJDE I ITALIAANSCH gevechtsterrein I Rome, Woensdag 22 Mei. — OfficieeJ MUngs het bergfrotnt blijven de Italiaar Hche verkenners voorspoedig aan de Rang, Bezuiden de Assa drong een Bri Hche patroelje in de vijandelijke linie e Baalde daar eenige gevangenien uit. It; Baansche detachementen vermeesterde kleinen wachtpost ten Nooirdooste ■Men Monte di Val Bella en dronge Mj"' tôt het dorp Stoccareddo, waar 2 H*1 vijand ernsfig afbreuk deden en ee B®iUestap>el in de lucht lieten vlieger bedrijvigheid van het geschut wa ■kirw«gen middelmatig. Beoosten l'on' Hi l'iave en Zenson troffen onze schote vijandelijke batterijetn bijzondc ^■herp het doel. ■ TELEQRAMMSH •e aanhoudingen in ierlani ^■Londen, 20 Mei. — Men verneemt, dat h< van de bewijzen, waaruit de ve: ^Bandhouding tusschen de leiders van Sin ■îem en 4en vjjan<j blijkt. dat voor opepbaa: ^■aking geschikt is, zeer binnenkort openbaî ^•naakt zal worden. ■ Londen, 21 Mei. — Te Dublin is gistere Mansion-House-konferentie gehoudei ^jaarna een lange verklaring is uitgevaa Kr '' optreden van French afkeurt a Poging om Ierland's eensgezind ver» den dienstplicht in diskrediet te brei te fnuiken, even eerlijk proces vcK wklaagden in Engeland onmogelijk ■ '„ k n.€n aan de zaak van de Iersche nat '■ 1^1 ?vnende landen afbreuk te doen. De ve 1. ",nS dringt aan op het recht van dé 1ère I br u eigen land voor den rechter g ■ïwl'i te w°r^en en zegt dat er een pogir ML'1'1 "ï w°rdt, om de stemming in Engelar n, ?e beklaagden te vergiftigen. De Mai jUS®"'{0nferentie is, nu de Sinn-Fei] Valera en Suffeths gevangen zij I lichf rvi] ln hoofdzaak een nationalistisc j ' Ul''°n en Devlin behooren tôt de voo naamste leden. Men acht het, hoewel eei gedeelte van het dossier openbaar gemaak zal worden, niet waarschijnlijk dat de recht zitting in het openbaar zal gehouden worden Londen, 22 Mei. — De liberale bladoi blijven er bij de regeering op aandringen, da zij onverwijld de bewijzen openbaar maak voor de samenspanning, waarvoor de Sinn Feiners in hechtenis zijn genomen. De korrespondent van de « Times » te Du • blin erkent dat het uitstel in de openbaarm» 1_ king een ongunstige uitwerking op de open bare meening in Ierland heeft, die zich bij di inhechtenisnemingen zou neerleggen, indiei de beschuldiging dat de Sinn-Feiners bij eei ■g Duitsche samenspanning betrokken zijn, be r_ vvezen werd. De geheele houding van de na ' tionalistische partij, die binnenkort te Dublir een vergadering zal houden, zal ervan afhan t- gen. De korrespondent van de « Morninf :s Post » te Dublin laat zich in denzelfden gees uit. ï De Mansion-House-konferentie te Dublin " vvier besluit terzake van de inhechtenisnemin n gen ik gisteren vermeld heb, is een kommis n sie van negenen uit aile partijen, die de Lor< L_ Major gevormd heeft om ierland te vereeni gen tegen den dienstplicht. De twee Sinn l" Fein-leden, die in hechtenis genomen zijn zijn vervangen. n Oe korre»pondenlen van de Engelsche bla-r_ den trekken in twijfel, of de nationalistisch< ' leden Dillon en Devlin zich met het beslui c" vereenigd hebben, daar zij dan hun lot aar; dat van Sinn Fein verbonden zouden hebben d Trouwens, men heeft niet gemeld dat het be-e sluit met algemeene stemmen genomen is !" EEN ENGELSCH JOURNALIST _ UIT FRANKRIJK VEHDREVE?.' Londen, 21 Mei. — D? « L'aily News» ver-n ueemt uit Parijs : Robert Dali, de Panjsehe kor e reapondent van de «-Manchester Guardian», is gisteren uit Frankrijk gezet, tengavolge van zijn [ le.egram over den brief van keizer Karei' en het vermeende aandeel van Pokicaré en Rilwt in- de n gedachtenwisseling van verfedin jaar. Dell woetide sedert twintig jaar in Frankrijk en is een vriend van Anatole France. Longuet protesteert in de « Populaire » en Cochin in da a Heure » tegern zijn uitzetting. f Londen, 21 Mei. — Le «Manchester Guardian» maakt een uitvoerige pàrsoonlijke uiteenzetting : opcubaar van zijn uit Frankrijk gez?tten PariJ-n schen korrespondent Robert Dell en wijdt in een lioofdartikel een beschouwing aati zijn geval. Hdt bi'ad betreurt het besluit van de Fransche regearing en zegt, dat het ©en algemeen vraag-stuk van veel belang raakt, n.l. de kwestie of v het al of niet wenschelijk is, dat ii&t Engelsche volk in het duist^r gehouden wordt omirent punten van levensbelang aangaande de oorlogs-r leiding. De « Manchester Guardian » vindt, dat dit niet wenschelijk is. Het bi'ad zegt ook, dat i- geen enkels van de mededealingen van zijn korrespondent weerlegd is. ;; DUiKBOOT'OFFEKS r — Berlijn, 25 Mei. — In de Middeilandsche Zee - brachten ,onze duikbooten de Italjaanschs drie masterbark a Angela di Paola», het Fransch be d wapend stoomschip « Verdun », 2769 brt., en ver-der 4 atoomers, waarvan' 1 mi-nsteins 8,000 brt. mat, tezamen 22,000 brt., tôt zinken. Berijn, 23 Mei. — Op den derden vefjaardag van Italië's ingrijpan in den oorlog maken deze duikbootsuksesseni «en welkoma aa.nleiding uit e ter overweging hoe ver Italie met zijn ppîitiek van trouwbreuk geraakt is. Italie rekenda toen " op Engeland en hoopte minstens ter zee zij''e beilangfciT waar te namen. Maar, ook afgezi.11 van de beslissende nederlagen te landj aan dan Isonzo, bleek de Itai^jaanschà politiek een niet te harsteUem misgreep. Thans is het aan grond-stoffen arme komnk:rijk op genade en ongenade aan de Engelsche scheepvaartmoeilijkhedem en aan de aanvailen van Duitsche duikbooten over-geleverd. Meer nog : een Engelsch politieker ken-schetste kortîhngs Italie als het houten bA)k : aan Engeland's been, die niats uitvoert, die le-[_ ven3middelan, steenkool en sch'eepsruimte ver-bruikt an die de Entente niet cngraag op eervolle wijze zou iaten vallen, indien slechts de Middej.'-•" machten zich erover erbaraiden, a!s zs met Rus-n land hebben gadaan. Volgens verklarins v:ir. den L_ Itai'jaanschen minister van geldwezen Ritti werd 25 t. h. der Italjaansche handelsvloot gedu-11 rende den oortog in der.i grond g^boord. Deze n uitslagan ter zee verminderden de steenkooltoe-n vo;r naar Italië van maandelijks 950,000 ton op q 521,000 ton. Aile berichterj zijn hierov>2i- gelijk-luidand, dat de munitie-industrie en het spoor-wegvei'keer noodgedwongen voorloopig moefcsn '• worden stilgelegd. Met de voedselvoorziening S gaat het even slec.ht. Zojoals « La Preparazione » g van 5 April zich uitliet, beteekent e'ike torpedee-ring van een Italjaansch stoomschip voor Italië n een steek in 't hart. — Het Duitsche rijk gunt ■T zijn vijanden dezen blok aan 't been. Berlijn, 92 Mei. — De in April door onze duikbooten in den grond geboorde scheepsruimte, 552,000 ton, bewijst dat het don vijand door uit-breiding van zijn verdedigingsmaatregelep, tôt dusver niet ia gelukt, de resui^taten van den dwikbootoorlog te drukken. ;t Daarenboven verdient het feit, dat zooveel koopvaarders her&tel behoeven bijzondere aan-n dacht. Tal van achepew, sdireef het «Journal -- of Commerce » van 23 Maart, kunnen tijdens den ir gehëelen oorlog niet meer in de vaart komen en aile sebepen moetein voor en na gsduTenda lan-gen tijd buiten' gebruik worden gesteld. Midden n Maart heeft ministw Geddes in het Lagerhuis 1, meegedeeld, dat het herateïwprk in den scheeps-r- bouw de opmerkelijke boogte van 1/2 miliioen 1s ton per week had bereikt. Met de daarvoor noo-;t dige werklieden zou men ni één jaar 1/2 millioer 1- ton nieuwe scheepsruimte hebben kunnen bou->r wen. , . :e Daarmeds is in overeenstemming een bericht ie in do «Temps» van 2 Mei, volgens 't welk m df r- aerste helft van April 133 vaB-rbuigen met eer n inhoud van 350.890 teni Ftransche werven had i- den opgerieht om er hersteld . te worden. g De raparaties gaan echter in Frankrijk zeei d langzaam, meidde « Berlingske Tidende » van 2 i- April, omdat het Fransche legerbestuur de daar r- voor nomliga werklieden niet beschikbaar wi n stéllen. Ook in Engeland is gebrek aan kundng< h werfarbeiders. iiavere tegen Vlaanderei De Haversche regeeiing keert eiud< lijk terug tôt hare taktiek van v66r de1 oorlog ; zij vertoa'Jt weer een zoetsappi gelaat : het masker der huichelarij waa ï ackter zij hare booze plannen ten opzict t te van het Vlaamsche volk tracht te vei bergen. Bij het begin van den oorlog toen de zegepraal nog mogelijk voo: i kwam, hoefden^ de Belg^sche mioister t zich de moeite van een huichelachtig, t plooi in hunne wezenstrekken niet te ge - troosten : het zegevierend latijnendoii zou hunne macht voor goed bcvestigei en aile uitiug van het Vlaamsche volks - leven verpletteren. De enkele klaarziead' = Vlamingen, die hun volk vooi het ko | mend onheil waarschuwden, konden zi . openlijk met broodroof, bedreigriig, las - ter en vervolging bestrijden. Doch de tij< 1 spoedt been, de oorlog duurt en de zege ] praal der Entente wordt een ongenaak ' bare schim. Intusschem heeft de vervol ging der aktivisten en de leugenveldtoch ' tegen de Vlaamseh-nationalisten met to " het beoogde doel geleid : overal wint he 1 akt'vism a an macht on invloed. De be • weging voor Vlaanderen's bevrijding vai • !iet Waalsch-franskiljonsche juk, win 1 met den dag honderden aainhatigers ù . het bczet+e gebied, in de kampen u ■ Duitschland en Holland, ja, aan 't fron : waar de soldaten door 't schrikbewim< van Havere veel spoedlger in de armei . van het akivism vverden gedreven, dai de felste optimisten durfden verwach ten. Dç stoutmoedige bmtaliteit heeft blijk baar in het Haversche kabimet de plaat; mgeruimd voor een wrevelige otirust. D< zoogenaamde « Vlaamsche ministers ) die tôt hiertoe m cie schaduw stonder van den glans der groote leaders ia he' kabinet, worden mu op den voorgrond ge schoven. Zij mœten trachten te beletten met zoett; woordein, behendig uitgekozei omdat geen de minste zakehjke toegevitif wordt beoogd, dat ook de laatst< Vlamingen, die reeds naar het aktivisit overhe1len, zich bij deze zoo zeer ver-smade beweging zouden aansluiten. Minister Poullet schrijft : « Latea w», vereenigd blijven, geen onverzoenlijk< taalverdeeldheden ! » Hij traçht te b& païen wat ^e Vlamingen willen, doch hi, vergeet er bij te voegen dat de logischt doorvoeriiiig eirvan leidt tôt de verwezen. lijking van het akt'visch programma Vlaanderen, zelfstandig ! Minister Helle putte stijgt op de tribune om over de Vlaamsche en Waalsche kwestie te zeg gen : « De oplossing bestaat in de ver wezenlijking van een volkomen rechte lijke en feitelijke gelijkhe:d tusschei onze twee nationale groepen. De Vlaam-sche en Waalsche bevolkingen moeter elk met liaar taal een eigca gezag op in-tellektueel gebied, alsmede in haar ma-tericele ontwikkeling verkrijgen. In ell der beide taalgebiedcn inoet de moreel* een lie: d der sociale klassen, door een ge meenschap van taal worden verzekerd ei olke taalgroep mœt in ons openbaar le ven dtzelfde vrijheden en dezelfde eer-l>icd genieten. » Heer Helleputtc heeft kort voor den oorlog, als minister vat Spoorwegen en Posterijen, door de in voering van het tweetalig treinboek et de tweetalige poststempels, het laatstc hoofdstuk helpen schrijven van de pali-tiek dor a historische tweetaligheid » var de Broqueville, van dezé voor de Vlamin. gen zoo verderfelijke politiek die hij nu tegen de opvatting van den Haverscher eerste-minister in, zelf verloochent. De stilzwijgende goedkeuring d-e de hea Helleputtc aan de Haveisché dwaashe den heeft gehecht, schokte het vertrou-wen van de Vlamingen in zij ne gezind-heid en krachtdadigheid, zoozeer zelfs dat de passieve Vlamiingen in zijne woor-den slechts een onbehendige pogirîg zul-len zien om lien weer met 't oude middel namélijk woorden:, te paaien. De Vlaamschgezindheid vajn ministei Poullet is van zoo'n allooi, dat all^ei: zijn optreden de echte Vlaamschgezinder tôt waakzaamlieid zal aanzetten. De Via. mingen hebbon niet vergeten hoe minister Poullet, bij de onderhandelingen me' ■ de Katholieke Vlaamsche Kan.ergiroef over de vervlaamsching van het lagei onderwijs, de Vlaamschgezinde volks vertegenwoordigers in deti waan brach' dat lnj hunne voorstellen zou steunen en hoe hij bij de bespreki.ng in het parle ment de eerste recht stond om als lid dei regeering de leiding van den strijd teger het Vlaamsche volksrecht op- zich te ne men ! Het feit dat de Haversche regeering haar toevlucht neemt tôt de oude talc tiek, is voor ons het verheugend bewij: van het schipbreuk lijden harer politiek het Vlaamsche natioaalism was' sterke dan de vrces voor vervolging. De Vlaarr. sche volkskracht heeft niet, versaagd on der de bedreigingen van het Haversch< spook : de Belgische stiefmoeder. De hee ren van .Havere zullen ervaren dat ool ; het oude middel niet meer baat : de tij( dat Vlaanderen zich door woorden lie beetnemen is voorbij ! — C. V. P. •i 31 AU eu bestuurschap koninklij - vlaamsch konservatorium. -D W'j Verriemen dat de hr Em. Wambacl S bestuurder van het Kon. VI. Konserv: r torium, die sinds drie jaar en tien maan uit zij.n ambt afwezig bleef en in de vreemde verblijft, eindelijk in beschii ' baarheid werd gesteld. De plaats van bestuurder von he^ Kor , VI. Ko-nservatorium is dus officiëel ope verklaard. 1 jong-vlaanderen aan onzi 1 ijzer-helden. — Jong-Vlaanderei - in kongres vereenigd te Brussel, op 2' - en 28 April 1918, overtuigd dat onze Vlaamsche jongen j aan den IJzer hun Vlaamsch ideaal,spijt - ond'ûrdrukking- ea miskenning, wete: 1 hoog te houden ; dat zij met. verotntwaardiging protes teeren tegen de snoodè bewenmgen vai - Vlaanderen's eeuwenoude vijanden also t de Vlaamsche leeuwen zouden dansa t voor de verfransching, dit is de ontaar t ding van hum é&rig vaderland Vlaande - ren ; 1 of dat Vlaanderen's heldenbloed zoi t v*loei,en opdat het Belgfië van morger 1 Latijnsch z»u zijn; 5 dat zij meer dan ook zich bewustwor 1 den van hun saamhoorigheid, bij het be 1 sef van het onrecht dat sedert de ramp 1 zalige gebeurtenissen van 1830 aan he 1 Vlaamsche vaderl.-wid geschiedde en he ' nieuwe groote gevaar dat thans wee; Vlaanderen dregt niettegenstaande dei ■ heldenmoed zijner zonen op de bloedig< 5 slachUelden ; hetgeen blijkt, niet alleei uit de talrijke brieven die ons van ove: ) he-j- front bereikten, maar ook uit d< 1 Vlaamsche pers in het buitenland, uit d( : talrijke vlugschriften die in de loopgra • veni verspreid worden en ten slotte ui , het wraakgeroeo dat opging, toen de no 1 bele pre s ter-aal m oeze n i er Dr. Paul V'ar r, der Meulen om zijn Vlaamschgezindheic - door de Haversche regeering naar he i woeste Cezember-eiland werd verbanoen aan Vlaainderen's helden van den IJzer Jong-Vlaanderen's broedergroet ! met d< I verzek-eriing dat de snoode plannen van Vlaande ren's vijanden zullen verijdeld worden ; dat zij, de dapperen, bij hun terugkeei ■ hier een vrij Vlaanderen zullen vinden ; dat Jong-Vlaanderen gteunend op he onvargankelijk recht der kleine volkerei op volledige zelfstandigheid dit recht to een feit za,l weten om te zetten, en to verded'ging v-an dit recht en waarborç voor dit feit ook rekenende op den daad we-rkelijken steun van Vlaandeirens IJzer-i helden, hun verzekereri dat het rijk de( • 'ranskiljons in Vlaanderen uit is, d;< 1 Viaming voortaan zal meester zijn in t ■ gen huis en dat de klokken die in Vla-an . deren den vrede zullen verkonden teven: : de volledige ontvoogding en vrijmaki,n4 : van Vlaanderen zullen inluiden ; gaat tôt de dagorde over. 1 Namens het Bureel : De Sekretaris, De Voorzitter, ' (g.) Schuerwegan. (g.) Brijs. 1 VLAMINGEN! Plaatst AANKONDIGINGEN in HKT VL4AM8CHE NJRtJWS « vrij belgie » over het in tervieuw met minister hel leputte. — In het laatste nummei van « Vrij Belg ë » wordt het merkwaar-dig persgesprek met minister Helleputte ; verschenen in de « N. R. C. » varv 3 Mei ' in zijn geheel als hoofdartikel opgenomeia Hos.ta voegt er eenige kantteekeninger • bij, waarin er voorai op gewezen wordi ' dat het « Belgisch Dagblad » zich nu ge-' heel bedrogen ziet in zijn hoop dat Helile ■ putte de opvattingen van het Vlaamscl: Belgisch Verbond niet zou deelen ! « De heer Helleputte schenkt thans kl-aren wijn, hij verklaart het eens te zij r met de grondopvattingen, van het V.B.V ■ en aile Vlamingen zullen zich daarin ver-1 heugen, ten spijt van wie het benijdt. > Merkwaardig is- voorai het besluit da hier in zijn geheel mag volgen: « Wat men ook moge beweiren,, blijf het onze meening dat 111 zake Via a m se h< kwestie de waarheid in aantocht is. Stel-lig zal die waarheid nog tegengehoudei worden door misverstanden, vooroordee len, verdachtmaking en verwairring ; evei stellig is het dat wij geen enkel oogenblil mogen vergeten hoeveel er moet wordei 1 bereikt, maar standvastigheid is eer ■ Vlaamsche deugd ; laat ons verder he Vlaamsch<! volk dienen met breeden zii ; en mild gevoel, laat ons trachten recht • vaardig te zijn, ook tegenover hem, di< i niet over ailes denken zooals wij ; laat on : als vro-eger de Vlaamsche zaak beschou 1 wen aïs een apostolaat, dat slechts doo ■ heilige middelen wordt gediend, maa . daarom ook bereid is ailes te trotseeren : Het Vlaamsche recht wordt verzeken - door den Vlaamschen wil, en dien wil : heeft Vlaanderen duizendvoudig gestaali I te midden van zijn puinhoopen, îti bal t Hngschap en waar gestreden wordt! » — V. k. b. Geheime doch ambtelijke kuperijen _ * t s TEGEN HET ■ Vlaamsch Midistirie n Konkelfoes in het Komnklijk Vlaamsch K^nservatorium 7 Wij hebben onlangs geschreven da er in het Koninklijk Vlaamsch Kon s servatorium door den d.d. bestuurder 5 hr Nie. Cuperus, werd gekonkelfoesd 1 Wij hebben weder inlichtingen ont vangen, die zulks nogmaals bevesti " gen". J Ziehier wat ons ter oore is geko ' men : 1 Toen in de zitting van 8 Februar 1918 van den Administratieven Raac de aanstelling plaats had van de hee-ren Dr. J. De Keersmaecker en volks-1 vertegenwoordiger Léo Augusteyns alf 1 leden van dien Raad, en zij verwel komd waren geworden door den heei - Jan De Vos, burgemeester, die ver-" klaarde dat het Koninklijk Vlaamscî ■ Konservatorium eene kunstinstellinj 1 is, buiten aile politiek staande, werc 1 eene ondervraging gedaan over eene " vergadering, die in den loop van de 1 maand Januari de leden van den Ad-1 ministratieven Raad ten huize van der 1 heer Cuperus, Van Eycklei, hadder gehouden en waarop onze twee vrien-1 den, wier aanstelling aan den Admi-; nistratieven Raad in December 1917 " al was bekend gemaakt, niet uitgenoo- - digd waren geworden. De heer Nie. Cuperus deed opmer-j ken dat de bijeenkomst, die bij hem t had plaats gehad, er eene was van pri-; vaten aard, die niemand aanging, ' waarop hem het zeer raak antwoord ^ werd gegeven dat, in dit geval, er in de boekhouding van het VI. Konservatorium geene sporen moesten van te vinden zijn. Inderdaad was de uitnoodiging dooi den hr CuDeru.s aan zijne rnedeleden - gericht, bij uitsluiting van de heeren j De Keersmaecker en Augusteyns, in ( de boeken van het Konservatorium af-. gedrakt geworden ! r De heer Burgemeester verzekerde dat, in de toekomst, geene afzonder-lijke vergaderingen meer zouden ge-. houden worden. Niettegenstaande die verzekering, gaat de hr Nie. Cuperus voort te zij-nent bijeenkomsten te houden van den ; Administratieven Raad zonder dat de hh. De Keersmaecker en Augusteyns er worden toe opgeroepen. Onze lezers zullen wellicht weten dat deze beide heeren zich verplicht hebben gezien, in het begin van de maand Maart, eene klacht in te dienen tegen den studieprefekt, den heer Boe-laerts, omdat deze, in strijd met den geest van onzijdigheid die in het Kon. Vl. Konservatorium moet heerschen, in de uitoefening van zijn ambt eene werking, gericht tegen het Vlaamische Recht. had toegelaten en aangemoe-digd.In de aanklacht, welke gezonden werd aan den Administratieven Raad en het Ministerie van Kunsten en We-tenschappen, werden de hierboven vermelde woorden, door den hr Burgemeester in de zitting van 8 Februa-ri 1918 uitgesproken, nog eens her-haald.Pas was de aanklacht aan het Konservatorium besteld of er waren af-drukken van gemaakt die op groote schaal, maar in 't geheim, werden verspreid nadat de tekst eigenlijk zoo vervalscht was geworden dat wie hem in handen kreeg den indruk moest on-dergaan dat de hh. De Keersmaecker en Augusteyns den studieprefekt bij de Duitsche overheid hadden aange-klaagd.Konkelfoes en schriftvervalsching I Heel natuurlijk bemoeide zich het Ministerie met deze zaak. Op 29 Maart kreeg de hr Cuperus het bericht dat de hr Boelaers, studieprefekt, in zijn ambt was geschorst in afwachting dat een onderzoek over de hem ten laste gelegde beschuldiging zou hebben plaats gehad. De hr von Ziegesar, algemeene bestuurder in het Ministerie van Kunst en WetenschaDpen, van wien dit bericht uitging, had het voornemen zell het onderzoek te komen doen. Dit beviel echter niet aan sommige 1 heeren van den Administratieven Raad. * Op 2 April werd daarom nog eens " ten huize van den heer Cuperus eene "" vergadering gehouden van dien Raad waarop, volgens ons toegekomen in t lichtingen, zeker twee zijner leden, d« - hh. De Keersmaecker en Augusteyns, , niet werden uitgenoodigd ! Wat daar gezegd en beslist werd is ■ ons onbekend, maar drie dagen daar- ■ na had in het Kon. VI. Konservatorium eene regelmatig belegde zitting • plaats van den Administratieven Raad waar mededeeling werd gedaan van [ een versiag door den heer Stellfeld l over een onderzoek dat dezé aileen ■ had ingesteld. Op die wijze werd het onderzoek 1 dat de heer von Ziegesar, algemeen • bestuurder van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, zelf wil- ■ de doen, gansch overbodig. i . . *•'" ^.co wordt het Vlaamsch Ministerie bedrogen en belogen ! Zoo laat het Vlaamsche Ministerie zich beetnemen en om den tuin lei-den ! _ Indien het waar is dat er een amb-telijke bijeenroeping plaats had van den Raad, waaruit de heeren Dr. DE KEERSMAECKER en voiksvertegen-woordiger LEO AUGUSTEYNS werden buiten gehouden, dan moet de d.d. bestuurder onmiddeliijk en bin-nen de vier-en-twintig uren worden af-gesteld.De heer d.d. bestuurder Nie. Cuperus, volledig onbekwaam om zijn ambt te veryuilen, trekt 7000 jrank 's jaars om te konkeïfoezen en aile Vlaamsche werking te dwarsboomen ! De studieprefekt, hr Boelaers, is geschorst, maar nog altijd niet afgesteld. Indien de Administratieve Raad, met medeplichtigheid van den burgemeester Jan De Vos, ondanks dezes plechtige verklaring, er in toegestemd : heeft zittingen te houden met uitsluiting van de Leden, door het Vlaamsch Ministerie benoemd, dan moet de gan-sche Raad ontslagen worden. Het Vlaamsch Ministerie mag zich niet langer om den tuin laten leiden. Als die heeren van den Administratieven Raad moesten baas zijn, zouden ze wat anders krachtdadig optreden. Wat zeggen we ? Ze doen het nu ook. Ze steken het Konservatorium vol met hun kreaturen ! Al wie Vlaamsch-vijandig is wordt er binnen geloodist ! Vv'ie zuivert dien boel ? Zij lachen het Vlaamsch Ministerie uit; vergaderen ambtelijk bij den d.d. bestuurder Nie. Cuperus, ' nemen be-sluiten en komen voor de leus in de vergadering op het Konsejrvatorium, met een vast plan en een gesloten meerderheid. Indien de ambtelijke vergadering van 2 Mei heeft plaats gehad, met uitsluiting van de heeren Leden door het Vlaamsch Ministerie benoemd, dan hopen wij dat de afstelling van den overigens volledig onbevoegden d.d. bestuurder hr Nie. Cuperus, onmiddeliijk zal volgen. Dan vragen wij ook de afstelling der Raadsheeren die er deel aan namen. De hr Cuperus mag te zijnent ont-vangen wie hij wil, doch indien hij de hh. Raadsleden bijeen riep in zijne hoedanigheid van bestuurder en op ambtelijke wijze. dan kan het Ministerie geen oogenblik aarzelen. Dat het Ministerie dus onmiddeliijk dit punt onderzoeke, 't schandaal heeft lang genoeg geduurd. Een afdoende antwoord, zonder schipperen, zonder franskiljonsche streken of spitsvondigheden, moet er komen op deze vragen : Heeft de Administratieve Raad van het Kon. Vlaamsch Konservatorium een ambtelijj^e vergadering gehouden ten huize Van den hr Nie. Cuperus, van Eycklei, n. 8, op 2n April l.l. ? Werden de hh. hoogleeraar Dr. J. De Kcersmaecfyer en vol\svertegen-woordiger Léo Augusteuns, Raadsleden benoemd door het Vlaamsch Ministerie, op die ambtelijke vergadering uitgenoodisd ? De antwoorden moet luiden : JA of | NEEN! En dat het Ministerie dan handele ! X.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes