Het Vlaamsche nieuws

169 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ws8hd7s83k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Vlaamsche Nieu ws Verscbynt 7 maal in de week A80NNEMENTSPRIJZEN ! Voor één mtud '•" Y cor S maasd 8- Voor ■ nua»ad '*•— Voor Me i«*«' .... "•*~ Reduktf», lekter ©a Aaikeatfigiag&a ROODESTRAAT, 44 4KTWB*P*i> Mk DE OFSTELRAADi R»? VERHULST, Dt Ai*. «ORMS. Aîfc. VAN DEN BRANDE" Met de vaste medfiwerklng via René 4e CLERCQ ca lïocgleoraar Dr Aotoon JACOB T noof n 1 lim Kûf nu *-v-i m a.T..M U^ J EUc« medewerker ia perjoordijk ver-antwoardeiijk voor zijn echxijveu c® bindt Ei*t heel dt îtedakti«, ^ ii \nnflm<iph T « nî^»f l'Ariripn val V aNKONDJOINGEN: ïw«ede blad, de a regel 2.Si Dtrde id. id- | Vierdt Id. là. «.S» Doodibericht t K • « n DE OORLOG Ul adiiSCKE ZiJDE lil jfe$kV H H DUITSCH AVONDBERICHT 11 } Berlijn, 8 Februari, 's avonds. — Off ^ieel : In het Somme gebied tusscbenpoozer H sterk vuur. Bij Sa.liy zijn pLaatselijke g vecnten aan gang. Op de andere frontt n ets \an beteekenis. 'i( ï WESTELIJK GEVECHTSTERREL Berlijn, Vrijdag g Februari. — Off cieel : In de leperen- en Wytschaete-bochte i-venals van de Ancre tôt aan de Somm heerschte levend'ge geschutstrijd. In de voormiddag vielen de Engelschen b "icrre aan, zij werden afgeweerd. Op deit Noordelijken oever van de Ai ^ cre begonnen na korte onderbrekin n.euwe aanvallen, in den loop vvaarva wij bij Paille-court eenig terrein verlorei n Bij het St-Pieter-Vaast-bosch is bij ee over 't algemeen mislukten aanval de Engelschen slechts een smalle inbraal plciats in handen gebleven die opgegrei d.-'d isJ Tusschen Maas en Moezel dron bij FI iry na werkzame vuu.rvoorbereidin een kompagnie tôt in de derde Fransch l'nie en keerde, met geringe eigen verlk zen, met 26 gevangenen terug. UrUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREII Berlijn, Vrijdag 9 Februari. — Offi el : Van de Duna tôt aan den Donau, geei groote gevechtsacties. I BALKANFRONT Berlijn, Vrijdag 9 Februari. — Offi cieel : Niets nieuws. De vliegers vervulden in Januari tet spijt van strenge koude hun belangrijk< observatie-, vfcrkennings- en aanvalsop drachten. Wij verloren in de afgeloopei maand 34 vliegtuigen, de Engelschen Franschen en Russen verloren in lucht : igevechten on door neerschieten van bene den a* 55 vliegtuigen, waarvan 29 naa: \astgesteld werd aan gene zijde van d< Jlinies neerstortten en 26 in ons bezit zijn Buitendien werden 3 vijandelijke kabel-ballons brandend neergehaald. Wij ver loren geen enkelen ballon. VAN OOST/HONG. ZIJDE ifj RUSSISCH GEVECHTSTERREIN M Weenen, Donderdag 8 Februari.— Of-.^ticieel : I en westen van Horowasyn heeft een ■n de \ ijandelijke stelling doorgedrongen Duitsehe kolonne den vijand aanmerke»-jke verliezen toegebracht. Zij is zonder e g(,n verliezen en met eenige gevangenen teruggekeerd. «I| ÏTALIAANSCH I ■ GEVECHTSTERREIN «I Weenkn; Donderdag 8 Februari.— Of-' 'ficieel : I>ehoudt;ns kleine, voor ons met goed ge^olg bekroond'S ondernemingen bij Toi» mena en ,n de Vallarsa, ten /uidoosten tVan Rovereto, niets van beJang. ; ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN eenen, Donderdag 8 Februari.— Of-icieel : ■yEen aanvafapoging van den vijand ten p en van het f,asinudal is door ons vuur n de kiem verstikt. «<■ K1 BALKANFRONT 2 eenen; Donderdag 8 Februari— Of-icieel : Bij Berat is een Italiaansch v-liegtuig-;flchot/natr0el)eerfnde 8rendarmen neergpe- f *N BULGAARSCHE zijde ■.(jM BALKANFRONT 'ied>fla' ^,oensda& 7 Februari. — Offi- "I Op eenîge plaatsen van het front heeft nt m" 1 ,vruc'ne'oos sterl< artillerievuur ntwikkeld. Aan de kust van de Egeïsche Zee heb- M 211 viiandelij'« vliegtuig bescho-•t h*t fevolg, d«t het in zee viel. -qif ROEMEENSCH GEVECHTSTERREÏ Sofia, Woensdag 7 Februari. — ( cieel : fi- Rust. t m TURKSCHf 7'JOE en TURKSCHEFRONTEN Konstantinopsl, Woensdag 7 Febri ^ — Off icieel: fi- Niets van belang. S VAS FRJNSCHE Z!JI en >ij WESTELIJK GEVECHTSTERR1 Parijs, Donderdag 8 Februari. — C cieel avondbericht : ""S Tamelijk îevendig arti-lleriegevecht îrt Zuiden van de Somme. Elders is niet n- nvelden. 511 Duitsehe vliegtuigen hebben bomi en geworpeni op Pont St-Vincent, ne burgers werden gedood of gewond. S m ENGELSCHE ZIJD fie €- WESTELIJK GEVECHTSTERRI Londen, Donderdag 8 Februari. — f'cieel : Wij hebben vanochtend een bela rijke stelling op het hoogste punt den heuvel bij Sailly Saillisel aange len. Wij wonnen ten \olle datg€ :n waarop we het 00g hadden, verover-«en machiuegeweer en maakten 78 vangeoen, onder wie twoe officierer Ook andere overvallen zijn geslaag VAN RUSSISoHE ZIJD! n RUSSISCH GEVECHTSTERREÏ :e Petrograd, Donderdag 8 Februari. »- Off icieel : n Een vijandelijk vliegtuig heeft bc », cnen geworpen op den omtrek van Jac t- stadt, zeven soldaten werden daarbij dood, acht gewond. Twee vliegers hebl ir bommen geworpen op het vijande e vliegkamp van Kobylnik, beoosten 1. Narotsjmeer. I- Ten N.-O. van Kirli Baba hebben 01 voorhoede-afdeelingen een vijandeli loopg-raaf aange va lien, die in onze Ii vooruitsprong. Onze troepen stortti • door vuur en ontploffende floddermijr • ontvangen, voorwaarts in de bressen, • de ontploffingen in het prikkeldraad h; den geslagen. Ze bezetten de loopgra - Een aanval van twee vijandelijke com; gnieën ter herovering van de verloren t 1 gàne loopgraaf, hebben wij gekeerd. - ROEMEENSCH r • GEVECHTSTERREIN Petrograd, Donderdag 8 Februari. Officieel : Vuurwisselimg. RUSSISCH-TURKSCH GEVECHTSTERREÏ Petrograd, Donderdag 8 Februari. -Offic'eel : Ons vuur heeft de pogingen van twi Turksche kompagnieën, om onze tro pen bij het dorp Safkei aan te vallen, a geslagen, VAH fTHII^SCHETHD' ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 8 Februari. — Off cieel : Op verschillende stukken van het froi hebben Italiaansche batterijen door gx ooncentreerd vuur die van de tegenstar ders tôt zwijgen gebracht. In het Suganadal heeft de vijand gist< bij het aanbreken van den dag opnieu' een onzer stellingen aan den rechteroeve , van de Brenta probeeren aan te valler Een krachtig bombardement ging daai aan vooraf. Het vuor van onze infanteri en veldbatterijen tezamen deed den aar val nog voor hij zich ontwikkeld had mislukken. Een gelijksoortige onderneming, doo den vijand tegen onze linies op den Frel kofel beproefd, had geen beteren afloop L»*st vervolf <*j de 2dc bbdeijde. \ g[|jjjBT"' Leest allcn in het nummer van heden J Zdierdag, op de tweede bladzijde, ons nkuw geïllustreerd Mengelwerk ^ "De Vroolijke Avonturen van Samuël Pickwick" à door Ch. Dickens jjçé uwi IN Een Film per da Offi-imenegen Master Dollar ... Luister eens goed, beste vtîc we nioeten mekaar verstaan ! Gij zij |T le« een troep ezels, indien het me t< laten wordt mij aldus uit te drukkei dat is de schuld van uw gazetten, M; John... Volgens de Yankee Doodle-N - Of- paper, die ik hier in mijn scheurn geworpen hçb, zou onze président ang- son allang den oorlog aan Duitsch vaa hebbeu moeten verklaren... Vol -val- Uncle Sam's Graphie js het integer :ene, een gekhfid ons nu met Europa's z: rden te gaan bemoeien. Wat gazetten se ge- ven, tny dear John, komt er niet op "H- en heeft geen aangelegenheid onidâ gd- een helft zwart zegt als de andere 1 het met wit houdt. Dat maakt te za C een grauwe. neutrale kleur. Maar hi-ei onze kantoren, hindert het mij dw heiîen te hooren uitkramen en ergert 'AN mjj wanneer-onder mijn dak aan 01 . — président Wilson te kort wordt getl Te vroeg!.. te lâat!.. Eertijds!.. N >om- Bemoei er u n'et mee, master John, tt cob- om bewonderend naar het Witte Hui ge- te kijken, begrepen? sben Totnutoe deden we gouden zaken, elijk zult ge mij toegeven ! Het goud van het geland en Frankrijk is rechtstreeks via Rtisland en Italië, naar ons to >nze stroomd ; wij hebben daarvoor aan lijke Entente eerlijke, degelijke munitie g linie verd. ten, in den laatsten tijd dreigde de job inen te slabakken. Ze zijn in Europa zelf 1 die nitie gaan maken en hoewel hun fah iad- ken de een na de andere in de lu aaf. Spr ngen, slagem zij er toch in de bes ipa- lingen van Amerika te verminderen. ge- dien nu Amerika niets doet worden weldra geheel weggecijferd? Wat d Zelf oorlog voeren? 't Deugt niet ! Vr makon? Wie denkt aan zoo'n gekhei ^ Laten ze eens goed* doorvechten, nu — er toch mee bezig z jn en er lust in ^ den !... Ge moogt u in den twist van < huishouden niet mongen, John; sb nooit uw v nger tusschen bast en boc Wilson alleen heeft het gevonden. A breken de betrekkingen af... Goed ! Europeesche neuttalen volgen ! Best 't Wordt oorlog... wij verdedigen Ar rika van Nieuw-York tôt aan San-Fr; cisco, terwijl de Europeesche neutra / Zwitser'.and, Holland, Denemarfo Spanje, Noorwegen, Zweden en wat w ik meer, ginder hu« pliclit doen !... C m ddellijk vliegen de IJzer- en Sta ^ acMes tôt in een verbaziiigwekken hoogte, want al d e onvoorbereide n< fcralon hebben munitie noodig, die wij eenigen zijn om teeen goede voarwa: den te kunnen leveren ! 't Is een kwest e van kanalisatie !... Het Amerikaansche volk, John, is z >m dom als het EuroîMîe«che, doch de ka] re- talist ma? niet sentimentefcl zijn, en <3 in* w'ilen wij dan ook niet wezen. Wat Pi sidem Wilson er over denkt weet ik ni< !ei^ doch wat ik zelf, bij aile stars en slripe nv van Wilson denk, durf ik u gerust meii 'er declen..^ (Neuriënd) He As a ver y go, n- fellow! en door hem is de wereld hi <r- te^enwoordig op zijn schoonst ! rie Het eenieste wat ik ellendie vind is d lamlendige Japanner die niets doçt, t d> die zijn vloot en zijn leger thuis hotid't stedr. vatl ze naar Europa te zenden o "r ridderliik zijn bondsrenooten mee !l* helpen !.. 't Is gemeen van Tapan en koi P- den we d;e erele kerels to» plichtbe*. krijgen... John, dan sloeg ik u nog c -ret doî!«rs ! Utrk. un. 1/ivA.biia g De kwestie der gereformeerde soldat De heer A. de Lavaux heeft in de 11 pendance Belge » eeu campagne ondemo teu gunste der Belgische soldaten, die g foruieerd zijn. lot steun van zijne stell publiceert hij in het nummer van Januari geen volgt : « Ziehier, wat ik zal noemen het marte] 9chap van een gereformeerde, in eenvou' en aandoenlijke termen afgeschilderd : » Ook ik svas afgedankt soldaat tôt M? einde der vijandelijkheden en op deze ver llL r'n'' van ^eu geneesheer lste klasse, hel 'If nni in den echt begeven met een Enge »! int'sje. Kort daarop, heb ik een voorstel > vangen, zooals er geregeld tôt de gereform U- deti gericht worden en daarna een verlof ; der soldij om te Birtley in de munitie te 1 ken. » Ik ben te Birtley geweest en dààr opni< ziek gevallen en kon slechts drie dagen week arbeiden. Getrouwd zijndc en teu k ;,I hetibeude, bevond ik mij in de onmogel *' he'ci te leveu. Ik heb verzocht mij van fabi en te ' °eU veranderea of te niogen terugkee kij mijn schoonouders. Ailes is mij geweig ,ws en het antwoerd, dat ik kreeg, was dat ind I lk de fabriek verliet, men mij naar Franki zo" zenden naar het kamp van Auvours keuringscentrum. » Toen heb ik een verlof gevraagd om m Nchconouders te gaan bezoeken ; het werd 1 toe^estaap voor twee da^eu en daar ik gin za.veu had te doen, bevond ik mij in de irl^ mogelijkheid op tijd terug te keeren naar iabriek en v*erzocht ik om eene verlengi: Ift ^ °Dtv'ng als antwoord dat, niet terug C n drie dagen na afloop van m ne verlof, ik beschouwd werd aU déserteur. °P wilde op staanden voet terugjgaan, maar ^et Engelsche politiebureau gekomen om c papierea te teekenen, komt eensklaps < zen gendarm binnen en houdt mij aan. Ik vrs ^ mijn kapotjas te mogen gaan halen en een: 1andere kleedingstukken. Ofschoon ik op \ 1Z1J minuten afstand woonde, werd mij zulks 1 °P weigerd. Ik werd als een dief naar Lond g^leid, van daar naar Calais. » Ik stond terecht voor den krijgsraad ln" werd veroordeeld tôt twee dagen militaire | °* vangenis. Ik vroeg toen naar huis te mog gf"^ terugkeeren, maar geen antwoord. Ik ontvi , e daarna een telegram waarin mij medegede< • werd dat mijn vrouw erg ziek was. Ik kre een verlof van zes dagen, na zes dagen j vaT wacht te hebben op het spoed-verlof. Op 'U" boot gekomen, had ik opnieuw bloedspuwi gen en ben half dood thuis gekomen . -ht , En na afloop van mijn verlof ben ik na el- Ivonden vertrokken om naar Frankrijk ter .11- te keeren. Mijn vrouw heeft geen cent me sve ontvangen sedert twee maanden. Als verge n? d'nq trekt zij evenmin iets. Waarvan me de zij leven ? > ... Welnu, is het geen tijd verbetering — < zij onmiddellijk — te brengen in zoo'n toestan n- dieu wij ons werkelijk schamen, publiek blo en te leggen. Hoe is hij kunnen geboren worde ek hoe heeft hij kunnen bestaan? Te noteer< n. dat aile bewilliging van steun aan de vrou ' 'j en het kind geweigerd wordt, omdat deze g }e reformeerde deserteur is geworden. En bovt ... ailes, bevrondert deze praktische geest vs e- go»d begrepen zuinigheid, welke dezen ma n- 1067 kilometer spoor doet afleggen en tw< -U overtochten, om hem twee dagen gevangen n, te doen ondergaanI et a- "" » "'Jii"»"!! DAGELIJKSCH NIEUWS ij de /aar- DE DRIE TOREN-NUMMERS. — Morgen, Zondag. verschijnt het eerste van de drie Taren-nummers, die ' zoo u Vlaamsch IX'von » wijdt aan het Ant-rapi- werpsch Wereldwonder. dat De artike's, door prachtige en gansch Pre- mieuwe illustraties versierd, zijn van de niet, hand van Karel Angermille, d e sinds pes! jaren aan een studie over onzen Toren ede- werkte en met groote zorg en liefde aile ?ood soorten van bijzonden heden over het hier edelste gewocht der bouwkunst verza-melde.idie De vraae is zeer groot en de oplage , en 'n evenredisrheid. It in Daar wij voorzien hebben dat er op om 't laatsto nur no? ^alrijke inschrijvers op î te d- dr'e Toren-nnmmers crann binnenko-ron- men hebben wij onze voorzorpen geno-esef men. op Ge«n enkel t oprecht Antwemenaar of hij «1 dere studie errer oezen Toren wil-Wi4' n. Voor onze l««n die »n " Vlaamsch Leven » niet kennen zal het daarbij een aangename verrassing zijn w het schoonste Vlaamsch geïllustreerd " weekblad in handen te krijgen. Pr js voor één nummer : 0.20 fr. ; voor de dne : 0.60 fr. » DE SOCIALISTISCHE VLAMING. — Zaterdag a.s. verschijnt het '2de nummer van dit vlugschrift. EEN HULDE AAN EMIEL VER-HAEREN. — Men heeft bij de anibulan-cie van De Panne een prachtig paviljoen ingewijd, aan hetwelk men den naam ge-fill geven heeft van « Paviljoen Emiel Ver-haeren », De korvingin en de koninklijke kinde-ren woonden de plechtigheid bij. Het n " paviljoen « Emiel Verhaeren » is ge-men bouwd naar de plannen van den archi-!.ere" tekt Georges Hobé, en versierd door de ,",8» voornaamste Belgische kunstenaars. et" De inwijding is verhoogd geworden door een feest, gegeven door de artisten ®ar~ der groote Parijsche theaters en den heer Léon Hennebicq heeft een welsprekende konferentie gehouden over Emiel Ver-haeren.kla- a ik DE TIJDEN VERANDEREN NIET. lsch Een geleerde historicus van het oude ont- Parijs, heeft in de Nationale Archieven eeT' aet volgende, van een brandende aktuali-zon- teit zijnde document gevonden : ver» « Du 23 Ventôse An III. euw (13 Maart 1795) Per Le Comité civil de La section Pois- Luid sonnière au Comité du Salut ijk- public, "ielt ,reu Het Komiteit gelooft U ervan te moe-erd ten ond«rrichten„ dat het met smart ziet, lien dat sedert meer dan een maand, de ci-rijk ro>'ens sectie er niet in kunnen slagen of hout te krijgen, voor hetwelk zij inge-schreven zijn en waarvoor zij de gelden gedeponeerd hebben bij het Komiteit. De mi- aitdeelingen geschieden met een groote der onregehnatigheid, zoomede die der steen-on_ ivolen aan de Poit de la Toun,C!le en op de Ancienne place aux Veaux, verordend, n de vorige decade, door het Agence des ^ Subsistances... ijn Het Komiteit, ten einde te grooten op-H loop van volk te vermijden, had tôt in grondslag genomen slechts ao bons er-de van P61" dag af te leveren ; er volgt uit dat ;en de biirgers en burgeressen, die zich den ia» dag volgende op dien van hun bon aan-ige meldden, teruggezonden werden onder rijf voorwendsel, dat hun bon niet van dien ge- dag gedateerd was en de citoyens, door len deze kwade manier van doen, komen zon- der kolen terug na gewacht te hebben , en van zes uur 's morgens tôt 's middags, en ; je- na erg in 't gestoot en 't gedrang te heb- \ en ben gèsTaan. Het is ons ter oore geko- ' ng men, dat verscheidenen wx>nden opgeloo- , ;ld P-'n hebben, er is zoo weinig politietoe- , «g zicht, dat alleen de lieden met sterke ïe. vuisten er in slagen kolen te krijgen, tôt ( de zelfs een heele maat. m* Handteekeningen. » ( iar IN VLAANDEREN... FRANSCH! ! ug — 't Is ongeloofl jk en toch waar: de er kwijtschriften, afge'.everd door de «Ver- r >«- ecmging van Schr jvers, Toonzetters tu ►et Muziekuitgevers », zijn uitsluitend in j 't Fransch opgesteld. En onze Antwerp- v tn ache maatschappijen, onze goedzakkige ^ d, herbergiers en aile lui die met voernoem- j ot de vereeniging in aanrak'ng komen, la- v n, tcri ^ zich, zonden het minste protest, ;n zôo'n Chineesch papiertje in de handen t w s-oppen en... betalen met hun Vlaamsche -, e- centen !.. ■n Ja, cr is toch cens iemand geweest, die d m — o gruwel ! — beleefd om een Vlaamsch in kwijtschrift verzocht; doch daarop wist n "e « l'agent représentant » aan te merken, k i» dat het kwijtschrift in het Vlaamsch in- q gevuld was, en dat zulks toch al wel was. z\ a De Vlaamsche « ambetânterik » scheen s( daar echter n et mede 't akkoord en ver- n langde een Vlaamsch druksel. Toeii . kwam de aap uit de mouw ! De huidige ^ kwijtschriften waren « oorlogskwitanti'es j, d e hier, onder toezicht, gedrukt wer- n - den. omdat de vroegere tweetalige — die e van Parijs toegestuurd werden ! — uitge- „. e put waren ! In Parijs dach'en ze aan de „ " Vlaminigcn, in België niet ! 't Kwam natuurl'jk tôt een heftige 7X a woordenwisscling, waarin Vlaamsch- ie ' eischende het w+aakroepende. van het bo-, venaangehaalde uitlegde. Toen werd w s hem door « l'agesnt-représentant » toege- n snauwd : « W'hebben aan wat anders te m denken dan aan dien pelit eken Vlaam-schen truut ! » (sic). Zulke argumenten di doen de deur toe ! We hopen dat onze Antwerpsche aa , maatschapD'ien en herbergiers zich nie* lie , meer zullen laten bedodden door de VI « Vereenip"ner van 5>chritvers, Toon^et- id terc en Miiziekuiteevers », en dat ze. waar eedaeht wordt aan hun cen>n, zu!- len 'aten denken aan hun reckt ! D. la \n»tnd«r«i... Frtnsch. d«t moet se' ti't rijn ! l ieis voor iederen dsg >r Geringe bijval van Ameiika's voorstel 't Ziet er uit of Président Wilson tus-ï. schen twee stoelen in is gaan nederzit-3- ten. » Er was de mooie zetel van den vrede l. en de krijgshaftige troon van den oor-n- log; ;n Eerst nain hij plaats, naar 't scheen in e_ den e.ersten, en menigeen had Wilson r- reeds den iNobelpnjs van den vrede toe-gedacht. t Neemt sinds een week een e- andere wending. et 't Is altijd een hachelijk teeken als e- staatshoofden met te veel vertoon over ii- htui vredelievendheid beginnen uit te je pakken. Het èerste Europeesche staatshoofd ?n dat den wereldvrede op stçvige grond-m vesten wilde zetten, was de huidige ;r Tzaar, maar onmiddellijk volgde een le oorlog met Japan, die op een versclirik-r- kelijke neerlaag uitliep. De nederlaag deed in Rusland de omwenteling uitbre-p ken, een soort van Commune, die in stroomen bloed werd onderdrukt. 'v Indien Rusland niet zoo driftig partij had getrokken tegen Oosteurok in het Servisch draina, en zoo onoesaisd niet was geweest met mobilizeeren, misschien hadde de wereldrartlp -vermedçn kunuen worden. De heeren Delcassé en I^wolski zouden dat kapittel kunnen schrijven, ^ indien ze slechts wilden. Naar onze, meemng is Wilson niet oor-logszuchtig, want Amerika heeft twee goede redenen om het niet te zijn : Japan t, en Meksiko. i- Het albreken van politieke betrekkin-n gen is geen bluf ; het is een daad van '- allerhoogsten ernst, die ipso facto aile n onderhandeiingen onmogelijk maakt om e nog alleen het ultim-a ratio, het kanon, e aan 't woord te laten. A.s ge zoo iets - doet en ge trekt daarna zelf klnk, dan 3 zijt ge nog een basser, maar geen bijter. > I» dat dan de jammerlijke houding die J de Vereenigde Staten wenschen aan te neme.n? Natuurlijk niet. - Daarom i.s er slechts een uitleg moge-t lijk : Wilson heeft deerlijk misrekend. - Hij had gedacht : Als de grootste neu-t traie mogendheid van de wereld zoo'n 1 stap doet, dan zullen de kleine landjes - blij zijn te kunnen volgen. Het jonge * Amerika, de hégémonie uitoefenend over 1 de y*utrale staten van Europa, wat een trotsche droom, en ook wat een macht ! - Deze macht kon aangevvend worden om 1 der. duikbootoorlog te breidelen, oin En. 1 geland te redden van ongekende geva- • ren, en misschien lag het ook wel in Wilson's bedoeling door het eenstemmig optreden der ueutralen tôt een onweer-staanbare vrede-beweging te gerakeu. Maar trotsch of odelmoedig bedoeld, de man is leelijk uitgebrand. De twee eerste landen die zijn uitnoo-diging om met Duitschland tç verbreken kalm maar beslist van de hand hebben ge wezen, zijn Zwiterland en Holland. Bern en 's Gravenhage ! Er zijn redenen dat Wilson er bijzonder gevoelig aan zij. Zwitsçrland heeft in dezen oorlog, meer dan eenig ander land, de roi van bemiddelaar op zich genomen. Het was niet zonder reden het land van het Roodt Krttis van Geneve. Het zorgde, voor de briefwisseling tn de verzending van liefdegaven, en 's Gravenhage, zetel van het volkeprecht, dat, naar zijn naam, de Haagsche Koiiventie werd be-titeld, en de hoofdstad is waar het Vre-despaleis der wereld werd gebouwd. Spanje, Zweden, Noorwegen, Dene-marken zijn gevolgd en het Zuid-Ameri-kaansch À. B. C. (Argentina-Brazilië-Chili), 't schijnt ailes eens te worden om zich niet door de Amerikaansche grillige staatkunde op sleeptouw te laten ue-men..' Wilson heeft onmiddel!ijk gevocld — de bots was daar ruw genoeg voor — dat hij tusschen twee zetels in is neergetui-meld.Ilij is al dadelijk weer rcchtgekrafeld en 11-1 zit hij op een klein tabocreeke : « Indien het tôt oorlog met Duitschland moest komen (iets wat onvermijdelijk is zoo Amerika geen klink trekt) dan zullen de vijandelijkheden gelokaliseerd en beperkt blijven tôt de Amerikaansche wateren »... waar slechts bij uitzonde-ring een Duitsehe duikboot komt ruize-miiizen ! De RoHerdammer, die n:et gauw nij-dig is, trek* ditmaal srrimmig zijn lin op. Ze vindt «dat Wilon's uitnoodiging aan de neiitra'en in een zonderling dag- • 1icht komt te staan e.n alleen valt te ver-Vlit-nt) doôr 's nresidenten optimism en ideal:«m ! » En dit : « Dan komt 's presidenten verzoek necr on een intnoodi.s;ine tôt de E-trorwe-sche ner.traleii voor Amerika d« kestan-ies Uit het vuur te e«an halen. » Zaterd&g 10 Februari «qï7 !>erde j&zt g^ 41 Frijr fe. Ltiiiiem voor geheel België

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes