Het Vlaamsche nieuws

165 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/416sx65n7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! ABONNEMENÏSY«!JZ£S I | VoK éte Ut ! Vmt S s»a«siA 6.~- I 6 aiaand ....... 10.— Veer «o j«* IS.-~ Redattie, BeUeer ce Aankondigi&gcn : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERPEN ^'•ensdag 17 April 4191b 4^ J&arg ^Mg£aaaagg-'«asaf*<M< KWWrtifii'rnHi"i tf.B m»r<iii m-^s-tm l'i1 aK—EMaaaiHiew i ÉIIII hi i - wjmb-»rurnTiiTi nnn -, Rf IO4 BnTfTmrnrm-initi H H» MM— Frîis H Ceuîieirs. Beigîë Het Vlaamsche Nieuws ^'*^ranffcaaaawg>a£*^-. 9. usa*# -.. v I 4ANB.OSD1U1NGEN 1 Tweede blstd, 4eti rej£«i 2.60 [ f Derée id. id. I.— I | Vierde id. id 0.60 i Doodaberieht 6 | * h a Elke medewerker is persooniijl I | verantRoordelijk voor aju »cbrnveii I -, | en bina ni et heel de Re<i.i» I ;; Ver8ch|jnf 7 maal par week Dii OPSrELRAÂD: hcofdopstesif;r Ra? VERMULST, Dr, Anj. BOUMS» lioogleeraar Alb. VAN lîEN BHANDf IMEDEN, WOENSDAG 17 APRIL !9!8, TE 9 TORENUUR in de Zaal Thalia, Carnotstraat,-30 GROOTE DEBAT -A VOND Als clebat-inleiciar tr«sdt op de heer Hector PLANCQUART. Ondcrwcrp : W AT IS ER GEBEURD ? WAAR G A AN WE NAAR-T0EpHet wcord is vrij ! L. W. — Voor en na het débat zullen de Liederavonden van Borger-hout en Merksem, onder de leiding van den heer jos. Van der Avort Jr., prachtige li«deren uit voeren. VAN DUITSCHE ZIJDE DUÏTSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag 15 Apriil. — Off cieel : Plaatselijke gevechten op het slagvel aan de teiie. Wulverghem en de vijand* lijke Unies ten Noordoosten van die plaal werdan stormenderhand vermeeaterd. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Dinsdag 16 April. — Off: cieel : Westelijk geyschtsterrein Aanvallen op het slagveld aan d leie leidden tôt volledig sukses. D groote granaattrèchters uit de slag b Vijischaete in 1917 werden tijdens ee; overval genomen. Na kort vuurgevech namen wij, in een verrassenden aan val, Wulverghem en de vijandelijk stellingen aan weerszijden van hc dorp, stormenderhand in. Tegenaan vallen van Lngelsche kompagnieëj zakten volledig ineen. Van uit d vlakte beklommen onze troepen in de] aanval de hoogten tusschen Nieuwe {erl^e en Bailleul en ontrukten ze dei vijand in heftig handgemeen. Engel iche aanvallen tegen Locon mislukten Op het gevechtsfront aan weerszij den van de Somme nam de artillerie strijd slechts aan de Luce-beek, in d< streek van Moreuil -en Montdidie grooteren omvang. Bij de afweer van een gemeenschap pelijke aanval van Engelschen ei Franschen benoorden de Luce-bee) maakten wij gevangenen. Aan het Oise—Aisne-kanaal en oï den Westelijken oever der Moeze brachten wij suksesvollo ondernemin gen ten uitvoer. Oostelijk gevechtsterreia In Loviss (bezuiden Helsingjors) n; overwinning van hinderlijke ijsverhou dingen geîande troepen rukten ove lapptraisk naar het Noorden op, bra ken meermalen den vijandelijken te genstand en hebben de van Tammer Jws naar Wiborg leidende spoorlijn ter Oosten van Labti bereikt. (SH3ÛST/H0K. IMOE ITALIAANSCH~~ GEVECHTSTERREIN ; Weenoa, Maandagf 15 April. —- Offl cieel : Hier en daair vierhoogdte gevechtswerk «Wmbeid. 9IN FR&NSCHE ZIJDE [WESTELIJK GEVECHTSTERREIN i'arijs, Maan.dag L5 April. — Officieel1 in aen loop van den dag is de geschut-P'id in de streek van îiaEgard-en=Saii= : srre tôt groote verwoedheid aangevvak-kerd. De Fransche batteni'jen verstrooidex «mentrekkingen van Duitscbe troepen. I Op het gebied dat toegang geeft toi Uefflain, Jiebben. de Franschen twee over-^œpelmgen, uïtgevoord, da «eue bi: Foar de Paris, de atndere bij dien Bon. ®®s-pas. Ze maakten gevangenen. ■usschenpoozend kanonvuur aan hel overige front. In het vak van Avocour^ het levendiger. , . «I EIGELSCHE IiJDE« WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Lonckn, Maandag 15 April. — Offi- ^amn^dag ïs er in de buurt van Bail-«ni en Wulverghem gevochten. De strijd fauurt voort. : > an de rest van het Leis-tront is nîets 1 ^onders te melden. s Vijands geschut was in hepaaklf yooral tusschen Givenchy eu I obe% in touw. Onze artillerie nam |hl0ePen Dnitsche infanterie in de buurt I F.staires geducht onder vuur. «rdor aan het Brit«oh« front mets van pwkeols. m ITALIUNSCHE Z3JDE ITALIAANSCIi GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 15 April. — Officieel d Op bepaalde plaatse-n weinig beftige ge - schutvuurwisseling. In 't Laghi-bekkei s (Posina) heeft ten Italiaansche patroeJj een vijandelijken machinegeweerpost aan gevallen. Ze hakte de bezettirag in ô pan en maakte zich van het wapen mees i- star. In 't Ormiodal tnamen onze verkenner eenige gevangenen. Op de hoogvlakti c van Asiago werden vijandelijke patroelje: e met handbommen tôt wijken g~edwongti |j en benoorden Cortellazzo sterke détaché i. mienten door kanoovuur verstrooid. TELEGRAMMEN Het Krijgsbedrijf in het Westen Amiens=Béthune Wolff meldt 14 April : 1 Sedert het Duitsche sukses op den Weste lijken Avre-œver, ligt de spoorbaan CI«r . mont—Amiens onder artilJerievuur. L)eze be . drei^mg van een hunner beiangrijkste ver binuingslijnen met het Britsche leger, welk< dxt _ leger aileen niet vermocht te beveiiigèn : dwingt de Franschen sindsdien tôt onoplioU' r delijke tegenaanvalJen, die totdusver all< onder uiterst zvvare bloedige veriiezen mis. lukten. Isa vergeelsche besiorming oo 7 er 8 dezer, trachtten de Franschen in den vroe l gen morgen van 11 dezer, na zeer sterke artjJ , lerievoorbereiding, van den Noordrand var het Senececat-bosch tôt het Arriercoun-bosch ■aan te vallen. Zij stormden* in verscheiden< ' dichte goiven achter elkaar aan, maar slechts / de eerste golf gelukte het, onder het Duitsche „ spervuur door te komen. Toen deze bestor-mers voor de Duitsche loopgraven aanivwa-men en zagen, dat de troepen, die hen onder-steunen moesten, onder het vuur der Duitsche artillerie en machinegeweren gevaller waren, gaven zij zich zonder verderen tegen-stand gevangen. De verdere Fransche aan-valstroepen. die onder zwaar vuur voor d« Duitsche loopgraven lagen, trachtten zich teru ' te trekken, doch dit gelukte slechts aan een klein deel ; de vîuchtenden bleven voor het meerendeel in het vuur der Duitsche machine-geweren Aile offers der Franschen, teneinde het hier door de Engelschen verloren gebied terug te winnen, waren vergeefsch. De spoor-weg Clermont—Amiens ligt onder zwaar Duitsch vuur, dat des namiddags van den elfden tôt bijzondere hevigheid vverd opge-voerd. De stations Domamrtin en Remie-cours staan in lichte laaie. Noordelijke ge-deelten van den spoorweg werden tegelijker-tiid door vliegers' aangevallen en worden se-. dert door hen dagelijks met bommen be-stookt.Volgens een Wolffbericht is Amiens op bevel van de Engelsrhe legeraanvoering door de Fransche hurger-bevolking ontruimd De bevvoners werd geen tijd gela'ten om hun vea weg te voeren. J\lax Osborn schrijft in de « Vossische Zei-tung » dat de Engelschen en Franschen in Bethune den sleutel van het geheele indus-triesjebied verdedigen, dat zich hierachter uitstrekt-, Volgens een bericht uit Genève aan de ■ « Tagliche Rundschau », bereidt een mede-. deeling van Havas het Tmbliek voor op de ont-ruiming van Bethune, dat door het Duitsche offensief bedi'eigd wordt. Via Duitschland bereikt ons de meenîng van het Fransche b!ad« Vérité », dat Béthune met zijn mijnen niet meer kan worden gered. De «Écho de Paris» geeft te verstaan, dat de Engelschen daar aile beschikbare troepen zullen in zetten om dit gebied, voor geheel de Fransche niiverheid van zoo buitengewone waarde, voor de Entente te behouden. («N. R. Ct. ») Berlijn, 15 April. — Volgens een bericht van de « Berl. Ztg. a. M. » uit Genève, mel-den de Parijsche bladen dat de Duitscbers St. Omer zijn beginnen te beschieten. Op Amiens vallen thans de granaten met tus-sehenpoozen van slechts 3 tôt 6 minuten. Keulen. 14 April. — De « Kolnische Zei-tung » meldt van het Westelijk front : De toestand van den vijand is duidelijk na te gaan. Het Engelsehe leger is zeer gescholct en door elkaar geraakt. Het redt zich voor het oogemblik door haastig zijn laatste reserve op de gevaarlijkste plaats,en in het vuur te wf>rpen. Het uur is te voorsien, waarop zij allen moegestreden en uitgeput zullen zijn. Daarbij werpen zich de Franschen als een schild v6dr Amiens en zij zouden de Duit-schers in een Proot tegenoffensief vveer ach-teruit willen dringen. Bij de grootendeels nog versch<\ onverbruikte Fransche krachten ziin de tegenaan vallen buitengewoon zwaar. Op het oogenblik heerscht voortdurend zeer felle krijgsbedrijvigheid op het geheele front. Een Franich cor;'te! over den toestand Berlijn, IS April. — a Berliiier Lokalauze ger s verneemt uit Genève : Met onomwox den erkenning herdenkt Majoor Civuiex î de n Matin s de jougste oiigehoorde Dnitscb uiarsch prestaties in Noord-Fi-ankrijk. Verde zegt hij : Het is buitengewoon veel verwael ten van de in allerijl opgeroepen, minde goed voorbereide Frqnsche liulptroepen, al men vae hen esa beslissende wending vei wacht. Re#ds trouw uithotiden ware onde omataHdighcden hoog&t verdienstelijk. De Duitsche veriiezen De chef van den. Duitsclien gezondheidsdien» t« vsld* hetft «en rert»geRiwôoa,diger van Woli me»ged#»!d dat ond«r d* g«wond«n buitengt woon Y«ei' liohtgowcmden zijn : meer dan 60 t.b pareil nog ma.-rschvaardig. Hot aa-ntal manschap pétri dage^jks uit d? lazai'ettsn naar de; troep tarugkeart, i» dan. ook mer groot. Sleeht eiain klein parcentag» i» zwaar gekwet&t. Dat tarat omdat sleclit» w«inigen door gra naa-tviiiir gewond zijn en verrewsg d« messtw door machiniSge'.vecsr- en gewtftrvuiui*. D»n gezondhgid»t o3«tand aan h«t Dui*»»h< £r«iit ^ezo dMkuneiigo «iitatek«B-d. Gebruik van ontpioîbare patronen \< eateïdjk van de Ain-cre zijn, volgens eei Wolffbericht, in tai van kisten Engelsch® ont ploibare pat.ronen buitgamaakt. De kisten dra J»n li»t opeohrift: Ontpdof baar ; d« buiken zijr roodaclitig gekleurd «n Tan vor&n met pajpiei gevuld. Zij zijn ai» duin-diumkoigel*, die in fa Urieken. op dnsdainigs wijza zijn vervaardigd dat zij uiterlijk niet van gewona iaifantai'iepa - tronen te onderscheiden zijn. R De oorleg ia de lucht Berlijn, 15 April. — Het gunstig» wetr bood onzo luchtetrijdmaeht op 12 April rijke gele 3 genheid tôt werkzaamheid. De drie groote spoor-. ^ wegknooppnntein achter het slagfront werder " voor!durend met bommen bestrooid ; St-Ome»-. , Amiens^ St-Pol. Voorai op het station van Amiens ' ontstonden ontploffingen en branden. De ver - keiMiings-, infanteri«-, aartillem- en gev&chtsvlie- > gers ondersteunden krachtdadig het vooruitdrin-i g&n onzer troepen en zorgden \«or het verband tuaichen troepen en aanvoerdeo». Wij schoteri 24 vijandelijke vliegtuigen en tvvee baiions neer. Wij verioren drie vliegtuigen, terwijl vijf onzer toesielJen zijn vermist. Luitenant Manckhoff •ohoot zijn 84* tegenstander neer. De beschieting vas Parijs Parij», 13 April. — Officieel : " Het vèr-dragend kanon zette hed-em. de beschie-ting van het gebied van Parnjis vooot. Er aijn geeaa »i»chtotfea'». Parijs, 1-4 April. — Het bombardement met het vèr-dragend kanon begon gisteren in den avond opnieuw. Dit was het eerste naohtboni'bar dament. Foch > Ben officieel Retiterbericht bsreetigt de offi-( cieuao mededeeling van Wolff dat de Fransche . en Briteche regeering overeengekomen zijn <bm ) generaal Foch het opperbevel over de geallieerde . légers in Fraaikrijk op te dragen. . Een DHitsche onderneming tegen de Amerikaansche stellingen Woiïf meldt naar aanleiding van de al bekend . gemaakte ondenneming benoorden St-Mihiei in ; den nacht van 14 Api iÊ dat de ten 0. en Z.-O. ; van Maizy op den rechtea-oever van de Maas ge-: legen Amerikaansclxe stellingen stormenderhand ■ werden genomen. De Duitsohers rolden het ■ grootste deel vain, de voomaamste linies van den Amerikaanachen tegenstand aan den weg van ■ &t-Mihiel naar Bouvroie, die sterk bezet waren, m een fel gevecht tegen den zicli dapper te weer stellenden vijand op. Deze leed zwaar. DUIKBOÔT-OFFERS Berlijn, 16 April. — In het spergebied der Middellandsche Zee boorden de Duitsche en Oostenrijksche duikbooten 6 stoomschepen die gekonvoyeerd werden, en 2 zeilscheper van tezamen minstens 2.500 brt. in den grond. HET ÀFTREDEN VAN GRAAF CZERNIN Weenen, 15 .April. — In de zitting van vandaag van de gemeenschappelijke kom-niissie voor oorlogsekonomie sprak de afge-vaardigde Dr. von Langenlrau, over het af-treden van graaf Czernin, een nian, die door aile vaderlanders, in 't bijzonder door de Duitschers geëerd en door aile eerlijke te-genstanders geackt, en door de vijanden van den staat gehaat werd. Hij wees op de nood-zakelijkheid, dat de openbare nieening om-trent de oorzaak van dit aftreden. zou wordeo. ingelicht Weenen, 15 April. — De bladen vernemen van bevoegde zijde dat graaf Czernin inzage lieeft genomen van het koncept van den brief van keizer Karel aan prins Sixtus van Bourbon. Het koncept komt volkomen overeeu met het over den keizerlijken brief door he' ministerie van buitenlandsche zaken op 12 April openbaar gemaakte communiqué. Deze brief bevat noch een opdracht aan prins Sixtus oin aan iemand mededeeling van de» brièf van keizer Karel te doen, noch staat er een woord over België in. De passage nopen® Elzas-Dotharingen wordt volkomen gedekt door die, welke door het ministerie van bui tenlandsche zaken is bekend gemaak* DE INDKUK VAN CZERNIN's AFTREDEN Kopenhagein, 16 April. — Het àftreden van Czernin heeft hier algemeene verraesing teweeg-gebraeht. Men betreurt dat juist deze staatsman, die zijn eerlijken vredeswil zoo dikwijls heeft ta kennen gegeven, zij.n post Terlaat. HET OOSTENRIJKSCH OFFENSIEF TEGEN ITALIE Onze korrespondent te Keulen seint ons, dat de « Kolnische Zeitung » van het Italiaan-sche front verneemt : De vcorbereiding van de Italianen, om het Oostenrijksch-îlongaarsche offensief tegen te gaan, gaat met koortsachtige haast voort. Op aile punten, waar de aanval verwacht kan worden, zijn reserve-troepen in grooten getale met talrijice artillerie opgesteld. De Amerikaansche troepen, die volgens opgave aan het Italiaansche front aangekomen zijn en tôt nu toe nog niet ingedeeld waren, en de hijagp-dere troepen, die de Entente den Italianen reeds voor hun nederlaag te hulp zond en die later nog versterkt werden, zijn niet naar het West-front teruggegaan, maar zijn in Italie ge bleven. Het Bewuste Walendom a en het Aktivisme l _ D« Viaamsche bladm hobben, ten 0p-r zich te van het manifest van het « Conuté s de Défera»e de la Wallonie » eenig voor-behoud aan d«m dag gelegd «n er hunne r vorbaziiug over uitgedrukt, dat in gfs noemd manifest enkeie tegenstrijdiglie-den voorkvvainen. Waar de ondcrtceke-t naars van het manifest eemerzijds de on-f omstootbare vvaarheid erkenden, dat het versmelten van de in België wonendf. . volkeren tôt een enkel ras, « een onge-i wenschte en overigen^ onuitvoerbare " c^derneming zou zijn, «venais hun poli-. tieke vereieniging een teleur«telling î* i gpwecst » ; en zij anderzijds, in hetzelfde atuk, den vasten wil te kennen gegeven ' hebbon oui « dç Belgische natiooaliteit te handliaven », eene Belgische nationa-liteit waarvan het bestaan door aile echte i Walen wordt geloochend, was het ailes- ■ zins begr^jpelijk dat door de Viaamsche pers ophelderiiigen werden gevraagd ■ n0pens het ware doel van deze nieuwe Waalsche alctivisten. Dit was des te 1 noodzakelijker omdat dit (( Comité », naar in het manifest wordt beweerd, ook tôt stand kwam om zich te verzetten tegen... de Viaamsche overheersching. In a I/'Avenir Wallon » (n. 74 van 4-10 April), het lijforgaam van bedoelde groep, worden die inzichten nader om-schreven. Door de Walen van dit blad worden aan de Vlamingen kwade inzichten toëgeschreven, en als bewijs dat de Viaamsche aktivisten naar een « prédominance flamande » streven, wordt aan-gehaald dat de Vlamingen.... Brussel hebben « geannexëèrd ». « Dat deze ag-glomeratie is kunnen toegewezen worden aan onze oude vennooten van het. Noor-d'Cin, — schrijft het blad, — is een on-betwistbaar resu!taat van de Viaamsche overheersching, die zich sedert h'et begin van den oorlog heeft doen gel den... Indien de Walen, tegenover den Raad van Vlaanderen, de opportuniteit hadden begrepen, eene groepeering te stichten, die de v'Crdediging hunner belamgen ten opzichte van den bezetter had kunnen verzekeren, zoo zou men tôt een hoffe-lijke bespreking zijn gekomen, waaruit waarschijnlijk de toepassing van Albert Mockel's formuul zou voortgevloeid rijn : Vlaanderen aan de Vlamingen. Wallonie aan de Waleai, en Brussel aan d© Belgen. De spijtige afwezigbeid van aile verzet m 'dit geval, heeft aan de Viaamsche overheersching toegelaten, de Brussel- , sche agglomératie te annexeeren... Onze lezers hebben wel niet vergeten, dat op ' he: oogetililik waarop het vraagstuk werd gesttld, wij hier bij herhaling- hebben gevraagd, dat het lot van de Brus- : selscbe agglomeratie zou voorbehouden blijven en dat de roi van een fedcrale ^taat noch Waalsch noch Vlaamsch maai gemengd, tôt dewelke zijn eeuwenoud middelmatisme het ten andere voorbe- ' schiktë; aan Groot-Brusse.1 zou toege- : kend worden. Wij hebben deze thesis < met talrijke en adekwate argumenten gestaafd, waaronder in de eerste plaats het verlangeu een « Belgisch » kontakt- , punt tusschen de tw«e rassen te behou- ; den... Het is slechts wanneer het onhei- > stelbare was volbracht, dat het schepem- ! kollege van Brussel er toe kwam verzet , aan te teekenen bij den bezetter. » ] Dit brengt het Waalsche blad er toe > te besluittn, dat de Viaamsche overhèer. , sching geen ijdel woord is en dat, zoo de i Walen niet besluiten het a Comité de ! Défense » afdoende te steunen, hun. n0g J heel wat te wachten staat. < De officieele statistieken oveiri de Bru&-selschc bevolking zijn daar om te bewij- | zen, dat de bevolking van Groot-Brussel , uiettegenstaande aile poging tôt ver- i fransching, bepaald Vlaamsch is geble- > vem. Wanneer door de Walen van het ! « Comité de Défense » anderhandelingen , met de Vlami^igen worden voorgesteld, c dan hoeven zij duid'dijk te begrijpeit, \ dat de prietpraat die zij over Brussel in ^ de wereld zenden, voor ons geen basis ; kan y or men van hoffelijke besprekingen e nopens onze wederzijdsche verhoudin- f gen. De erkenning van ons territoriaal ' recht is de eerste voorwaarde voor mo- \ gelijke besprekingen over wederzijdsche belaUgen. C. V. P. ^ WAAROM ? Waarom werkftn de Viaamsche aktivisten binst den oorlog voor hun Viaamsche volk ? Die vraag die reeds zoo dikwijls afdoende beantwoord werd. schijnt tôt nog toe geen gunstig oor bij iedereen die niet in bezet België verblijft gevondçn te hebben ; dit zal wel meest te wijten zijn aan het feit dat de pers aan den overkant van den IJzer stelselmatig sedert drie en half jaar aan hare lezers niets anders opdischt dan onwaarheden of de ver-anderingen en verbeteringen die in 't bezet gebied gebeurden eenvoudif doodzwijgt. Al 85 jaar worden de Vlamingen bii den neus en om den tuin geleid : door stel^elma-tige bewerking van regeeringswege schijnt de Vlaming er heelemaal onbewust van te zijn ge worden dat het betar is heer te zijn dan j( knecht. N u bijzonderpnu het voor iederen toe-schouwer duidelijk blijkt dat de Bel^en niet voor-hun eigen belang maar enkel voor den geldzak van de groote_ firma England-Ame-rik»._& Co. blo«d en goed ofieren, schijnen de vijanden van liet Viaamsche en ook \an het Waalsche volk, erop uit te zijn om de Viaamsche en Waalsche krachten te gebrui ken tegen het belang van het eigéine volk in. In vredestijd werd er op aile mogelijke deuntjes gezongen dat de Vlamingen in hun eigen huis baas zopden zijn ; bij ieder» verkie-zing werd er plechtig van regeeringswege biv loofd dat de Vlamingen de verlamgde vrijheid en de geëischte gelijkheid zouden krijgen ; maar diezelfde verkiezingen waren nauwe-lijks voorbij of d* kaarten werden omgekeerd en de Vlamingen mochten voor de zoôveel«t« maal hèrbeginnen te vragen, te klagen, t* bedelcn en te kloppein aan doovemans deur. Op de hooge postjes zaten allemaal groote beeren, die de vijanden waren van het Viaamsche volk, die het paaidein met mooie beloften en den volkswil verwaterden door het geven van groote feesten waar vele redevoeringer» gehouden werden, breede gebaren gemaakt en ailes uitliep... op esn sisser. Als de v iamin-g«n, in voile oprechtheid, wilden doordrijven, verscheen de mac litige hand vari de regeering op 't tooneel err de poging tôt rechtsh, rstel werd onderdrukt. Nu is diezelfde VLuimsch-vijandige regeering uit-het land weggevlucht en zit zonder macht te Havre luide te schreeu-wen dat zij nog de macht heeft. Velen laten zich door dat geschreeuw beet nemen en v«r-geten dat de regeering er is voor het volk en niet het volk voor de regeering. iedereen, die een minuutje lang over dat alies nad ;rkt, be-grijpt dat al dit gedoe enkel k^mtdie is om den blinddoek, dien de aktivisten van de oogen van het volk willen afru k„n, hunne vroegere onderdanen nog altijd voor te hou-den en alzoo wederom in 't land aan 't scho-teltje de vette boter te kunnen binnenspelen. Elk bewust mensch ziel in dat, indien die regeering zonder land in België terugkeert, de Viaamsche natie enkel nog zal'te redden zijn door een revolutie, een revolutiç die naast het bloed dat zij zou rnoeten kosteri, de ellende van het lan<l nog oneindig zou vergrooten. Dat er Vlamingen zijn, misleid rrenoeg om tegen 't eigen welzijn en het eigen volk op te treden, weet elk Vlaming al lang genoeg. De Franskiljons en de Beulemansen zijn nk-t van vandaag. Het zijn de machthebbers, de bezitters, de katoenbarons en groote bazen, die altijd op onmenschelijke wijze het volk hebben" uitgezogen en uitgebuit, of die van de Franskiljonsche regeering altijd behandefd werden als lieve kindertjes,zich te goed deden, de hoogste plaatsen bekleedden en de vet-ste postjes. Nu die volksbedriegers en uitzui-gers bemerken dat het Vlâamsche.volk zijne wareJeiders heeft gevonden, die het de zoo dikwijls beloofde vrijheid en den gedroomden welstand zullen geven, vreezen zij dat ze hun plaatsjes zullen veriiezen en hun geldkoffer niet meer zullen kunnen volstapelen ! Daàrom an daarom alleen ëqn ze tegen de vrijmaking van het Viaamsche volk, ze willen na den oorlog een nier.w voorrecht, een nog beter plaatsje wegkapen als belooning voor hun moedig » pedrag. Ditmaal bedriegen zij zich echter leelijk ils zij zich voorstellen dat de huidige flamin-^anten zich nog zullen laten paaien met ba-ioften of den strijd zullen staken. De valsche irrienden van het volk zullen voor de echte /aderlanders, de aktivisten, de plaatsjes moe-:en vrijlaten, al schreeuwen zij n-og zoo luid sn al dreigt de regeering nog zoo razend. De Duitschers, die stilaan hebben in^ezien lat de Vlamingen onrechivaardig behandeld werden in 't vroegere België en die goed we-.en dat een volksbeweging niet van kant te nelpen is, laten de Vlamingen vrij snel. Zij rebben bemerkt welke ellende hier onder 't volk heerscht door de schuld uitsluitend van le siechte wetgeving en de verregaande ver-:ransching. Zij zijn gewaar geworden dat de /ijanden van het V laamsche volk ook dezelfde rijand is die hen, Duitschers, met ondergang 3n vernieling dreigt, dezélfde vijand, die den Jrooten wereldramp heeft vercorzaakt en de ' irme kleine volkeren, lijk Servie, Roemenië ;n vooral België, gebruikt als eenvoudige werktuigen om ze na den volbrachten knech- 1 :endienst over te laten aan hun lot. De Franschen, de eeuwenoude vijanden ; /an Vlaanderen en Wallonie, die veel beter :ouden doen in hun eigen land de bevolking . I<^or een goed bestuur op de vereischte ont- îkkelingshoogte te houden, vinden in hun ' and nog altijd geen voedsel genoeg voor hun- • îen landhonger. Ze willen, goedschiks, twaadschiks, de hooge hand voeren over Bel- . îië en doen de wereld gelooven dat de Belgen -vranschen zijn. Ze hebben vôôr den oorlog cle < 'ijanden van 't Viaamsche volk ondersteund . net al de macht waarover ze beschikken, het and volgepropt met personen, die moesten ! everen om voor Frankrijk propaganda t® lrijven ook onder die menschen, we.lk« geen ( ikkepitje Fransch kenden. De Engelschen, die zoo onrechtvaardig han-lelden tegenover de Boeren, het eene volk na let andere onderdrukten en tôt den\>nde.r- < ;ang doémden, hebben altijd getracht hetzij < loor het geld, door arglistige kuiperijen of vraakschreeuwenide gewelddaden, al de ver teersvvegen voor zich fe behouden en willen ' lu ook nog op.'t vasteland vasten voet krij- ( Jen. Zij zeggen iedereen die het hooren wil iat ze in den oorlog gegaan zijn voor de be-rijding van België en hebben tôt nog toe nkel_ hunne groote trcepenmacht gebruikt 2 pi zich groote stroken lands toe te e'genen 1 n andere wereldstreken, zooals Mésopotamie n Palestina, om hunne macht in Kales voor = ;oed te bevestigen en met de medehufp van 1 de verblinde Ententevollveren, hunnen roof-^ierigen klauw op Oostende en Antwerpen te /erpen. In den oorlos gebeuren toch zonderlinge ingen : Engeland, dat België zegt te willen ■evrijden, wil niets anders dan voor eeuwig le hand op dit rijke land leggen. Duitschland, lat verklaard heeft België niet-te willen in-ijven, moet nu, noodgedwongen, België verdedigen tegen de roofzucht van Engeland. De r îelgische pers, die genad'-brood van de En-ente eet, verber<*t natuurliik d wa-irheid aan ? lare lezers. Nu ook weer met d- zelfstandig- i leidsverklaring, roepen ze uit dat in Vîaan- ^ ieren niemand er van hooren wil. Indien men r e dagbladen moet gelooven,al de Vlamingen, an den eerste tôt den laatste, zelfs al de 1 /laamsehe vereenigingen verklaarden zich egen de vrijmaking van Vlaanderen. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is t n princier) door aile mogendheden erkend. k rinland, Polen Oekrnjina worden zelfstan- > iig. Het Viaamsche volk moet ook zijn recht 1 lebben : het moet dit recht nu hebben, zooals & le andere volkeren die bevrijd werden. Daar- a im ook is eîk^n dag dat de vrijmaking van /laanderen uitblijft, een dag van groote cl- a :nde en rampspoed. De Viaamsche soldaten v: in da krijgsgevangon^hap, staan bereid om tegen de regeering \an Havere hei varkrv^en Vlaam che fcht te \erdedigen. iiunne b;oe-ders, die nort in 't gevaar staan, en \oi>i de vijanden van het eigen volk nog den slaven-dienst doen zullen ook gauw begrijp n, diit zij niet langer tegen het belang van hun Viaamsche vaderland mogen stnjden of wer-ken, indien zij later niet will«n aan 't ver-wijt prijsgegeven worden te£«n hun vaderland ta hobbaa gadiend. Een Krijgsgevtngene. STAD en LAND DE TAALKWESTIE IN HÀVERB. De «Nieuwe Rotterdamsche Couratit » verneemt uiit Havere. dat de hr Wilmotte, professor aan de Hoogeschool van Luik., m de « Re\ ue des Nations iatinés » schrijft dat het Viaamsche vraagstuk tôt een internationale kwestje moet worden gemaakt eni dat o.a. Frankrijk b j de op-l«iïsing ervan tusschenbaide'rnoet kome®. De « Nation Belgiei », dat de « XXe Siè- , cle » \nervangt, keurt de thesi's van den Luikschem, professor af en zegt, naar aan-ledding van het gerucht dat professor Wilmotte zich naar Italie zal begeven om or over het talemvraagstuk in België te spreken : « Wij nemen aan dat de Belgische regeering niet onverschillig zal staan tegenover een kampagne, die voor het niationaal belang gevaarlijk is. » HET VLAAMSCH VERBOND van Antwerpen, in algemeenç vergadering van 7 April 1918 : herzien hebbend de motie aangenoroen in beperkte zittiing van 18 Juni 1916 ; vaststellende dat de strijdende Groot-mogendheden nog steeds bestaan op erkenning en vastlegging van de rechten der kleine zoowel als groote naLofalitei-ten, als zijnde een der doeleimden van den hu-digén oorlog en een der votv waarden van een duurzamen vrede ; overwe0cnde: 1°) dat in 1662 en 1678, door de toen met geweklsmacht onge drongen vredestraktaten, Frankrijk aan de Nederlanden het stuk Vlaamsch g^rondgebied ontrukte, gelegen tusschen de Aa, de Deie en de huidige Zuidweste-lijke grens van Wesit-Vlaanderen ; 2°) dat, fflrîettegenstaa«de de m'ecst drukkende en tergende machtsmaatrege. len tôt uitroeiïng van. hare moedertaal, da bevolking daar, in overstelpende meerderheid, Vlaamsch van aard en taal Ls gebleven ; 3°) dat, krachtens het onvergainkelijk volkenrecht, d'-e land streek aus ste:-ds aan Vlaanderen toelioorig blijft; 4°) dat, vennits thans Belgisch-Vlaanderen de Best.uurlijke Scheiding heeft verworven en aanspraak rnaakt op volledig zelfstandig bestaan, het z^jn recht en plicht is voor de verdrukto bevolking ran Fransch-Viaanderen op te treden; 5°) dat het hier niet gaat om weder-rechtelijke verovering en inpalming van vieemd grondgebied, maar om teruggave van onbetwistbaar omrechtvaardiglijk Dintrukten eigendom, dus om louter pechtsherstel ; 6°) dat de thans aangebondén ^Jaamsch-nationale ontvoogdingstrij d ,iet Viaamsche recht ittii zijn geheel moet imvatten en dus de terugvordering van let bewust© grondgeb'ed niet mag uit-ichakelen ; besluit tôt de onafwijsbare-noodzake. .ijkbeid om deze ■ terugvorder n b'j de /redesonderhandeliingen aanhangig te naken; doet ee»- dt ingend bei*oep : a) op d'en R.aad van Vlaanderen, om onmiddellijk yi op afdoetnde wijze gevolg te geven. tan. zijne v'erklaring van .4 Februari 1917 loor de terugvordering van F'ransch-/laanderen b'j cle aanstaandc vredeson-lerhandielingen aanhàngig te mâk«sa en loor te drijven; b) op aile Viaamsche organisment om mverwijld in denzelfden zin op te treden 'n mede aile krachten in te spanmen, ten :'nde dit echt vaderlandsch beroep op il de strijdende, Groot-mogendheden te Icen gelukkeni ; besluit verder een afschrift van dfeze notie snaar den Raad van Vlaanderen te enden en deze motie openbaar te main. De Oorlog Telegrammen DE ZAAK CAJTX.AUX Men meldt uit Parij», dat de reoht«r, belast let liet onderzoek dea- zaak Cailiaux, den Fran-ahenr gezant. te Borne als getnige heeft- gelioord. îarcel Sembat schrijft in « "La Lanterne » dat, ndien de onthuL'in.gen van Bolo-Pav<ja geen t*>-nj* leveren voor Cailiaux' onschuld, deze iaI loetei vrijgelaten worden. 'EGEN DE AANSLUïTING VAN BESSARABIS BLI ROEMENIE Kief, 13 Aprii'. — Het bericht van de aainslm-ing van Bessarabie aan Roemenië heeft in aile ringen ran de Oekrajiensche bevolking groote erontwaai diging verwekt. Terstond is er een •nitengewone vergadering van het Oekrajier-clie par'en-eirt gehouden. dis in het bijzondeï an de Bessajab-'scbe kwestie gewijd v/as. De leiders van aile frakties hebben krachtig eprotesteerd tegen de internationale spekulatie lin d© Roemeensclîe regeering en er op gewe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes