Het Vlaamsche nieuws

180 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 24 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 19 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pn8x924v8v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jpjasdag 24 Apriî 1917. Derde Jaargaag Nr. 114 Frijs : @ Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschynt 7 maal im de week K^NPMENTSPRIJZEN, Redaktle, Beheer en Aiakoadlglngea s de opsteuuad: ( AANKONDIGINGEN t J;™ ROODBSTRAAT 44 VERHULST, Dr. AbI. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDB ; Elke medewerker fe Tweede blad, den «J,1 «Ji ^3xaaîJ' " (i*_ ' ^ ' Met de vaste medewerklng ! «ntwcoTdelijk voor zijn schrijven, en Derde id. id. l,_ ]C ,,.;MT I»,— * * B van Hoogleeraar Doctor Antooa JACOB > kindt niet heel de Redaktie. Vierde id, id 0.60 ** î Doodsbcricht ........ I,— ¥ A " — . U DUITSCHE ZiJÛE IlIIISCH AVONDBERICHT Mijn, Zondag 23 April, 's avonds, Kcieel : ■ mge geschutstnjd îfi enkele sekto-fan het Atrecht-front. Voetvolkge-en zijn bij Loos aan gang. Aan de ( en in Champagne verliep de dag jtai rustig, slechts benooodwesten ions, levendig vuur, Hijn, Maandag 28 Apriî. — Offi- jîELIJK GEVECHTSTERREIN b veldm, kroonprips Rupprecht Reieren: Ucben Loos eu den spoorweg fcht-Kamerijk duurde gisteren de ge-Ltrijd voort. Benoordoosten Lens L ^ Eugelsche aainvalstroepen |o meter breedte in onze voorste Lven. Zij werden door tegenaanval teorpen. Ook 's nachts bleef het [krachtig. Hedenochtend zijn pa lelvuur de infanteriegevechten op jrced front begonnen. Lt Duitsche kroonprins : Ben voormiddag was benoordoosten lis de vuurbedrijvigheid levendi-|Van 's namiddags af bevochten leen de Aisne en in Champagne de jrfcën elkander met aangroeieinde Bieid, hdgranatengevechten hadden plaats U Chemin des Dames-iug. Een fcige Engelsche aaival benoordwes-i Ville=au=Bois zakte met hooge ver-ififfin.kchen Prosnes en het dal. van de L bracbten aanvallen den vijand [lei voordeelen bij. W;j maakten te Mont Haut, bezuidwesten Mo-[ers, en door binnendringen in de [eiijke stelling bezuiden St-Marie-I meer dan 50 gevangenen. p; veldm. hertog Albreeht van Wur- b ks nieuws. je vliegers schoten 4 vijandelijke ka-lons in brand en brachten in lucht-Iten n vliegtuigen ten val. Rit-|r Vrijheer v. Richthofen bleef voor I luitenant Wodff voor de 20e maal Snnaar. De vechtafdeeling van Rit-Iei v. Richthofen heeft tôt gisteren landelijke vliegers geveld. SISCH GEVECHTSTERREIN pldelijk lag levendig vuur der phe artillerie op onze linies. Het rachtig beantwoord. Het werpen jnmen door Russische vliegers bij krd door luchtaanval op Molo-Jo en Turez, respectievelijk bij psten en bezuidoosten Minsk ver-<BALKANFRONT fen Oostelijken oever van de War- 1 bezuidwesten het Doiran-meer, ' pschutvuur, dat slechts aan het * |meer door een Engelschen aan-fd gevolgd. Hij werd door de Bul- ( |e trœpen afgeslagen. Een onzer 1 Igeskaders nam uit de lucht aan (id deel, IBULG6ARSCHE ZiJDE A Zondag 22 April. — Officieel : I BALKANFRONT pe Cenena-Stena en op de Hoog- 1 lia de bocht van de Cerna, tijde- 1 fv= geschutvuur. Tusschen de ■ en het Doiran-meer, hevig vijan-lll;'r dat 's namiddags tamelijk le- : ■verd. Bezuiden het Doiran-meer 1 ■akte van Serres tôt aan de uit- 1 » van de Stroema, geschutvuur, < meensch i GEVECHTSTERREIN ; 1 ÛÛST.-HONG. ZIJDE , |r!; Zondag 2a April. — Offi- i PHEN ROEMEENSCH r I GEVECHTSTERREIN 1 Kljlj ^aatsen g^schut- çn mijin- t IÙansch j, 1, GEVECHTSTERREIN Ï I ffl het Kustland heerschte ç - ook gisteren over 't algemeen levendige vijandelijke vliegerbeduijvigheid. In het gebied der Drio Tinnsn drongen land-stormafdeelingen in de vijandelijke stel-lign naast de Drietismenhut binnen, na-men een offcier en 75 man gevangen en vermee sterdeni twee m a c h wieg eAveren. Voor 't overige bleef do gevechtsbedrij-vigheid binnen de gebruikelijke grenzen. BALKANFRONT Niets nieuws. m FRfiHSQHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zondag 22 Apr.l. — Officieel : Tusschen de Oise en de Somme is de geschutstrijd zeer hevig geweest, binst den_ dag, in de streek bezuiden Sint= Kwintijn en benoorden Duviliers. Tusschen Sofcsons en Reims, tusschenpoo-zende geschutsaktie in verschillende vak-ken. De Duitschers hebben de stad Reims verwoed beschoten. In Champagne is de dag gekenmerkt geweest door een reeks tegenaanvallen der Duitschers op de hoogten die de Franschen bezet houden in het blok van Moronville-rs. Een hevi-ge aanval tegen den Mont Haut is na eem levendig gevecht gefnuikt geworden ; het machiuegeweervuur en de tegenaanval-len hebben dep Duitschers blœdige ver-liezentoegébracht. Een Duitsch bataljon, dat rond 17 uur benoordwesten den Mont Haut gesignaleerd werd, is onder vuur genomen gewordejn en uiteen ge-ian^rl don rien on het. fprre n acbtorla-tend. Een audere poging tegen een meer Oostwaarts gelegen hoogte is eveneens afgeslagen gewordejn; Niets <e vermejden op het overige front, TELEGRÂMMEN VAN DUITSCHE ZIJDE Berlijn, 23 April. — De bladen bevat-ten bijzonderheden over de reusachtige gevechten en stonnaanvallen in Frank-rijk, en leggen nadruk op de kalme en vertrouwende zekerheid waarmee het le-ger de taak tegemoet ziet die te vervul-len blijft, NOG HET ZEEGEVECHT Lond'en 23 ApriJ. — De Zondagbladen melden dat 28 Duitsche zeelieden, onder wie eenige officieren, in het gevecht in het Kanaal werden gedood. Zij liggen in de Markshal van Dwer, neven 22 gevaJlen Engelschen. UIT FRANKRIJK Bern, 22 April. — Naar Lyonsche bla-len melden, zal de oflder-staatssekretaris /an het Ministerie van Munitie zich /oortaan uitsluitélijk met uitvindingen :n technische kwesties voor de landsver-lediging moeten bezighouden, en den itel « Onderstaatssekretaris voor uitvin-lingen, technische studiën en proefne-ningen » dragen, AMERIKA EN DE OORLOG Bern, 21 ApriJ. — Naar een bericht uit Washington aan het « Journal » heeft de ninister van landbouw aan het Kongres voorstel neergelegd, waardoor het oezicht over de levensmiddelen door de regeering zou worden overgenomen. De •egeering heeft van dit wetsontwerp de îoogdringendheid bepaald. Berlijn, 23 April. — Naar de « Berliner Lokalanzeiger » uit Bazel verneemt, werd t\t Washington gemeld dat Senator Cen-•ose gisteren een wetsontwerp heeft inge-liend waarbij de inlijving van 10 Indiaan-iche ruiterijregimenlen vara samen 50.000 nan wordt voorgesteld. Al de op die wijze langêworven Indianen zouden Ameri-caansche burgers worden. New-York, 22 April. — De Engelsche nissie onder leidiing van Balfour, werd n de Vereenigde Staten geestdriftig ont-'angen, Aan de grens werd zij door de 'ertegenwoordigers van het oorlogs- en narine-departement verwelkomd en reed lan per bijzonderen trein naar Washing-on. In een gesprek verklaarde Balfour lat het doel van de afvaardiging het vor-nen is van de zekerheid der samenwer-ing van al degeneti die een duurzamen rede wenschen na «ec zegevierenden orlogr- Over onzen Vlaamscher Landbouw Het oordeel van ten bevoegd man We iezen regelmatig het zeer ver-ditiisteiijk we. klad « De Gazet van Leu-ven », dat om zijn degelijken inhoud er boeierîdt?n vorm als voorbeeld kan gelder voor aile soortgelijke bladen,. In het voor-laatste nummer troffen wij buiten eer flink- hoofdartikel « Alleluja », waarin de opstanding van Vlaanderen, in verbanc wordt gebraeht met het Paaschfeest, ook een zeer merkwaardige bijdrage aan onderteekenci J. Ferd. Mëllaesrts, en welkc handelt over « Het Gewestelijk Komiteil Tieneii-Glabbeek en de landbouw ,in hel Hageland ». Schrij'ver van dit artikel is de alomge-kende boerenvriend Zeer Eerw. Heei Mellaerts, rustend pastoor te Binkom er stichter in ons land van de Ra-iffeisenkas-sen, de schoonste werking van den Boe-renbond, waarvan hij tevens de ziel was. We laten hier nu volgefi wat 'tlie wijze en ervaren ^laamsçhen priester in zijr overzicht, over de nadeelige gevolgen var de verfransching op tien landbouw, neêr-schrijft : « De Waalsche Provinciën zijn vo draineeringen en wateringen, terwijl er ir de Vlaamsche streken bijna geen te vin-den zijn ; weliswaar hier en daar werd eer stuk land droog gelegd,maar dan nog,he-laas ! veelal op een ouderwetsche, on.we tenschappelijke wijze. Van waar toch deze zoo schadelijke verachtering bij onze Vlaamsch boe-ren ? ! — De oorzaak ervan loopt in hel 00g van iederen ontwikkelden landmarx die zich maar ietwat ernstig bekreunt oir de opbeuring van zijn omgevend volk : ae verwaarloozing namelijk -der boerenbe-langen door de mannen van den hooge-ren stand, mannen, die uit maatschappe-lijken plicht werkelijk de « leidende » kl a s ook van de Vlaamsche boeren hoefden te zijn. Men zoeke naar geen andere oorzaak. Voorbeelden en lessen moeten van boven komen. Waar zijn de heeren grond,-eigenaars, waar zijn de vertegenwoordi-gers van het Vlaamsche boerenvolk bij de wetgeving ' en het hooger staatsbe-stuur, die een gedeelte van hun tijd, van hun bekwaamheid, van hun vermogen en van hun gezag en invlœd er aan beste-den, praktisch na te gaan en te bestudee-ren wat er ter verheffing van hun nederig boerenvolk dient gedaan te worden? Waar zijn ze? Gewis er zijn er; maar « rari nantes... » 't zijn zeldzame vogels ! Doch genoeg hierover. Wie daar meer van weten wil leze en overwege o. a. de volgende vlugschriften : Rede van Z. D, H. Mgr. Rutten, uitgesproken in de Synodale Vergadering van zijn Bisdom, 20 April 1910; « Arm Vlaanderen », door Eerw. Pater Jezuiet Dr D. A. Stracke; « Vlaandrens Weezang » en « Gereeh-tigheid », beiden door Claudius Seve-rus. » En verder : « Vooraleer dit overzicht te sluiten kunnen wij niet nalaten onze voldoening er over uit te drukken, dat het Gewestelijk Komiteit, alhoewel zijn voorzitter een Waal is, — die zich toch de moeite getroost heeft de taal van zijn Vlaamsche omgeving goed te leeren verstaan en tamelijk wel te spjeken, — de hierboven besproken voordrachten in keurig Vlaamsch heeft laten geven en de plans en bestekken der verbeteringswerken eveneens in-de taal van 't volk heeft doen toelichten. 't Spijt ons, dergelijken lof niet te kunnen uiten voor wat de andere werkzaamheden aangaàt. 't Gewestelijk Komiteit bevat 34 Gemeenten, die allen op drie na door en door, ja, nagenosg uit-sluitend Vlaamsch zijn, en toch is het er op de wekelijksche algemeene vergadering al Fiansch wat de klok slaat ; daar-bij al de menigvuldige, soins Iîjvige on-derrichtingen en mededeelingen aan de Plaatselijke Komiteiten geschieden in 't Fransch, zoodat daardoor de Hagelan-der effenaf van de vergadering verwij-derd blijft, en de leden van de Plaatselijke Komiteiten, die geen woord verstaan van al dit Fransch gedoe van de Heeren van Tienen misnoegd zijn en zich behan-deld geveelen als minderwaardigen, als een soort tweede rang-Belgen, als ver-stootelingea in hun eigen Vaderland, tegen wiens vijanden nochtans hun zoon, hun broeder of een, verwante dierbare echtgenoot op het eerste sein, zelfs vrij-willig, te wapen zijn gevlogen, hun bloed op de vuurlijn reeds vergoten of er nog ml hebben... Doch God zal 't beteren ! op voorwaarde toch, dat het Vlaamsche volk zelf medewerkt ; want God legt ?,ijn helpende hand maar op de hand die self arbeidt Deze onaangename toch [ ope n bat tige opmerking neemt evenwel niets weg van de overgroote verdiensten, welke het Gewestelijk Hulp- en Voedings-kom tek 1 ienen-Glabbeek reeds opge-daan heeft en welke wij hier in 't licht hebben gesteld. » * M oedertaal- OndcrwijstaaJ. Hoe de Waalsche volksvertegenwoordiger Dtstrée er over denkt Uit de eerste bespreking, welke de Kan er eenige zitdagen heeft bezig ge-houoen, treedt met kracht een eerste waarheid naar voren en het is troostend ze te kunnen vaststellen boven de bit-. tere twisten. die gevolgd zijn : het is on-mogebijk aan de volkskinderen onder-wijs le willen geven in een taal, die ihet de h-mne is. Ml Borginon. — Zeer wel ! M Destrée. — Dat dringt zich met zulke kracht op dat de Kamer, in eerste lezirjg, eenstemmig den eerbied voor de moedertaaî der kinderen heeft uitgeroe-pen.Drze waarheid is dezelfde ten Noor-' den of ten Zuiden van de taalgrens. Een 1 kleine Waal inoet in het Fransch opge-voed worden. Men mag er niet aan den-ken het anders te doen. De zoon van een Vlaamsch werkman of landbouwer moet in het Vlaamsch opgevoed worden. Het zou monsterachtig zijn te denkendat het anders kan zijn. De leorling moet zijn onderwijzer be-| gfijpen en de onderwijzer moet de taal van den leerling spreken. Eeu tweede taal kan nuttig zijn ; zij , moet niet aan de algemeetiheid opge-legd worden en zij mag nooit opgelegd worden ten nadeele van de moedertaaî. Vlamingen en Walen moeten dus de tweetalige stelling, zoo geliefd aan re--geering en officieele wereld, verwerpen. Tijdens mijn redevoering veertien da-gen geleden, zegde de heer minister van Kunsten en Wetenschappen, dat er geen taalvriag -tuk meer' zou bestaan, wan-neer aile Belgen de twee talen spraken. Dat 'is een onlooehenbare waarheid en M. Ea Palice had ze kunnen uitvinden. Maar moeten wij wel wenschen dat aile Belgen de twee talen spreken, ziedaar de zaak. Ik antwoord u ne en. Vooreerst is het een hersensehimmige wensch. Indien het doel wenschelijk was zoudt gij het toch niet kunnen bereiken. De feiten zijn daar, sterker dan de re-geeringen. De taalgrens is niet veran-de~d sedert eeuwen, njettegenstaande aile poarin^en in dezen of grenen zin ge-daani. Het Vlaamsche en Waalsche blok blijven hetzelfde door de tijden heen. Ziedaar het feit door de statistieken aan het licht gebraeht. Zelfs indien de tweetaligheid algemeen mogelijk was, zou ik ze nog niet wenschelijk achten, vooral niet wanneer er sprake is van de ondersle lagen van het volk. Van dit standpunt gezien is de tweetaligheid noCh verdedigbaar noeh wensehbaar. M. Van de Perte, — Gij spreekt als een flamingant. M. Destrée. — Ongetwijfeld, het is onmogelijk dat wij het op dat punt niet ] zouden eens zijn. < M. Vandervelde. — Inderdaad ; het < is zeer redelijk. M. Destrée. ■— Welk nut levert de ! kennis van twee talen op voor den land- ' bouwer van de Ardennen.voor den mijn. werker uit de Borinage, voor een klom- , penmaker uit het Naamsche, die heel < hun leven zullen doorbrengen in het- ' zelfde midden. Waarom hen rechstreeks , of onrechtstreeks willen dwingen tôt het aanleeren van het Vlaamsch? , Waarom ook moet een landbouwer uit . de Kempen of uit Vlaanderen, die nooit , zijn streek zal verlaten, ~het voorwerp ( zijn van wettelijken dwang om twee ta- j len te leeren. j Het scheen mij noodig de hoofddwa- j ling aan te toonen van de neiging tôt de < algemeene tweetaligheid. j Wanneer de regeering ze verdedigt, 1 sluiten wij, Walen, ons aan bij de Via- 1 mingen om ze te bevechten en er de ge- t varen van aan te toonen. Wanneer de studie van de tweede taal niet overeen- r stemt met een bewezen noodwendigheid \ die door den leerling of zijn ouders ge- I voeld wordt, dan is dwang niet alleen e streng, maar zelfs nadeelig, omdat hij c dan zelfs het onderwijs in gevaar brengt, 1 dat het kind in zijn moedertaaî ont- s vangt. Dan gaan er jaren van arbeid verloren, het is een onredelijk en droe-vige verstandsverpilling, M. Royers. — Zeer wel ! M. Destrée. — Ik weet dat men ge-droomd heeft van het Vlaamsche en het Waalsche temper^ment tôt een Belgische ziel samen te smelten, gefabrikeerd door de zorgen van de regeering. Dat is een rampzalige droom. Eaat dus aan ieder van onze twee ras-sen zijn oorspronkelijkheid. Aile twee zijn rijk aan hoedanigheden, îaat ze zonder dwang opbloeien. Wanneer gij ze wilt samensmelten, zult gij hun deug-den niet verhoogen, doch ze langs beide zijden verminderen. Stellen wij niet op een lijn het belang dat de WTaal kan hebben om Vlaamsch en de Vlaming om Fransch te kennen, het is niet van den-zelfden aard. Eerbied voor de moedertaaî vooreerst, vervolgens geen dwang voor de kennis van de tweede taal ; ziedaar twee pun-ten die vaststaan. (Kamerzitting, 18 Febr. 1914, « Ann. parlera. ». blz, 1056-1057.) STAD en LAND ALGEM. NEDERL. VERBOND. — Hooger Onderwijs voor het Volk. De deide les van Dr. A. Jacob over de Noor-sche letnerkunde, en waarin hij zal han-delen over Welhaven, heeft plaats op D nsdag 24 April, te 8 1/2 uur (T, U.), ),n de Studiezaal van het Koninklijk Atheneum. « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud van n. 29: Op wacht aan het Oostelijk front, plaal; Hoe staat het met den Uorlog ? (Wekelijksche kronijk XXVIII). met 7 platen; Albert Baertsocvn, door Ach Le J, Volkman, met 3 reproduktie's van schil-derijen van den Gentschen meesler; Dickterstemmen uit Gôttingen : gedich-ten van Pieter Mertens en Marcel R. Breyne; De Bruiloft te Kana, door Karel Leroux, met 1 plaat ; De Snepvangerg (III. Wijsheid en Eevenskunst), door Ix)de Baekelmaus ; De aktualiteit in woord en beeld, 4 platen ; Sterfgevalleji : toondichter Jan van den Eeden, met por-tret ; Tooneelkronijk : te Brussel ; Brie-venbus ; Vermakelijkheden ; Vlaanderen, onze Brujd, gedichf van Emmanuel Hiel, muziek van Jan van den Eeden. EEN RECHTMATIGE WENSCH. — In ons nummer van verleden Zondag kondigden wij dè inrichting aan te Brus-sel van een kursus van bestuurlijk recht, te geven door Dr. Spineemaille, met het 00g op de doorvoering van die be-stuurlijke scheiding. Verschillende ambtenaren onzer stad drukken den wensch uit hier ter s'ede 2<3n gel jkaardigen leergang te zien in- ! richfen. Flij zou inderdaad te Antwerpen voel nut kunnen stiehten, waar zoovele Vlaamsche en vooral Vlaamschgezinde imbtenaren zijn. behoorend tôt aile mi- , tiisteries en die niefs vuriger wenschen , 3an hun kennis van bestuurszaken in de . tnoedertaal te vo-maken. Wii ohdersteunen ten z eerste dezen ] wensch. Ware het niet mogelijk dat be- i aingstellenden van buiten Brussel per >r'efwisseling, aan den leergang van Dr. < Spincernaille konden deelnemen, of dat Se geleerde juris» ook hier zijn lessen 1 <wam geven. I,n de eene of andere onlos- < :itlg zouden onze talrijke ambtenaars dch bijzonder verheugen. t DE BELGISCHE VERLOFGAN* ' jERS IN FRANKRIJK. — De « XXe siècle » zet zijn kampagne voort ten gun- ' ;te van het gratis verkeer der Belgische f /erlofgangers op de Fransche spoorwe- 1 ïen. Het blad deelt mede dat ten gevolge ' «n onderhandelingen tusschen den Bel- 1 ïischen min stc-r van oorlog en de be- ^ ■oegde Fransche diensten, er besloten is : ( dat de Belgische miliiairen van goed ! ;edtag, die geen ajadere inkomsten heb- 1 >c-n dan hun soldij, en zich in ver lof be- ^ feven, hetzij naar een lid hunner familie >f naar een persoon, die er voor 41 de c >laats treedt, of naar een verlofgangers- £ lome voor Belgische inilitairen, van het :osteloos transport zullen genieten, voor c" wee reizen per jaar. » Het blad betteuit dat men dezen maat- C egel niet heeft kunnen uitbreiden tôt de v ier jaarlijksche verloven, waarop de t Selgische soldateti reeht hebben eu doet g en beroep op de Fransche pers, opdat z eze voor de Belgen de zelfde behande-ijig eische als die, welke de Fransche I oldaten genieten. Iets voor iederen dag De duizendste dag van den oorlog 't Is vandaag de duizendste dag van den oorlog, een ruooi, of beter gezegd, een geniakkelijk onderwerp om over te schrijven. Duizend dagen menschensjachting, vernieling, droefheid en rouw I Wie trekt de som bijeen van al het lijden dat de menschen elkander hebben berokkend? En welk is nu de verkregen uitslag? Sterker en onwrikbaacder dan ooit, staan de twee kampioenen tegenover elkander. Wanneer zal het oorlogsdoel bereikt wezen? Engeland gaat er niet voor om : het wil de verplettering van Duitschland ; het wil Duitschland van de wereldmarkt doen verdwijnen en, om zijn doel te bereiken, sleept het heel de wereld mee in den oorlog. De Entente verwacht al-ti.jd de overwinning van den laatsten bondgenoot, die een doorslag zal geven, naar het heet. Toen Italie in den oorlog trad lagen honderdduizenden Italiaansche vlagge-tjes in de loopgraven gereed,"waarmee de solda ten moesten wuiven wanneer het nieuws officiëel zou wezen. De menschen blijyen groote kinderen in, de meest tragische omstandigheden. Toen Roemenië eindelijk partij koos, vlagde Parijs. Het Roemeensch leger zou in het Oosten den druk en de toe-maat geven waardoor de schaal moest overhellen ! N11 komt Amerika in den strijd, of liever gezegd, Wilson werpt het masker der onzijdigheid af om openlifk de in-spraatv yah zijn Engelsch bloed te voî-gen. Hij maakt echter een onderscheid : hij doet zijn volk niet vechten tegen het Duitsche volk, maar slechts alleen tegen de staatshoofden van dat volk ! Wat laten de volkeren zich toch geniakkelijk leiden en met woorden paaien ! Officiëel wordt het ware doel niet bekend. 't Is nog altijd met holle niets-beduidende zinnen dat er geantwoord wordt op de vraag : « Waa~om vechten wij ? » Niets. zou belangrijker zijn dan dit klaar te omschrijven. Vandaag vin den w'ij weer een antwoord dat lord Curzon daarop geeft, en het luidt : « De bondgenooten van Engeland strijden niet voor ovenvinningsbuil, maar voor de zaak van ongeboren ge-slachten. » Welk is « de zaak van ongeboren ge-slachten » ? Kan het vager.onbestemder? Lo-d Curzon vervolgt : f Zij moeten volhouden tôt zij het doel, waarnaar zij streven, hebben bereikt. In geen land zou het leven ivaarde hebben, als de Duitsche vapenen de tege mochten behalen. n En indien Engeland de zege behaalt ;n willekeurig zijn voorwaarden en îischen kan opleggen. zal het leven dan waar.de hebben voor de volkeren? Wat zou er dan gebeuren met de vol-ceren van Germaanschen stam? Wat net Oostenrijk-Hongarije en Turkije? Welk is nu het lot van Griekenland, rnder den klauw van de Entente? Wat er morgen met dit arm land gebeu. en zal, ziet eenieder, die niet blind is, luidelijk in een nabijzijnd verscliiet. Engeland is behendig om staat =.lieden ot verraad en plichtverzuim te brengen, ïV at deed het met Botha en Smuts? ^ Nu is het spel met Venizelos aan gang, îerst werd gelooehend dat deze Griek-iche staatsman te Londen was. Sinds-iien moest het toegegeven worden. De cuiperijen zijn bezig. Veniz/elos ver-aadt en verkoopt er zijn koning cm •oorzitter te worden van een Griekseh--epubliek. Zoodra de koop bepaald geslo-en^is, en dit zal wel eerstdaags wezen, noèten wij er ons aan verwachten dat :on:ng Koiistantijn door de Entente ■nttroond wordt en Venizelos als presi-lent aan het Grieksche volk opgedron-:en.(# middellijk daarna zal Giiektti'ind en oorlog verklaren aan Bulgarije, Tur-ije en de Middelrijken. Het arme Irieksche volk zal voor de ve'krachters an zijn VTijheid eu onafhankelijkheid 2n strijde moeten trekken en zal een eliefden vorst door geweld weggerukt ien en in ballingschap gestuurd. Dit is de vrijheid der volkeren, zooals 'ugclaiid die verstaat.' Dit is het lot dat onzen Koning te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes