Het Vlaamsche nieuws

117 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8911n80597/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Rroensdag 6 Maart ïpiS, « 4de Ja&rgmng, Nr 64 Frijs S Ceatiem voor g-ehee! Belçië Het Vlaamsche Nieuws Beiseïf b* Asakoodig'mgse i ST-JAKOBMARKT, 73 W" ANTWBRPSN M _r[-rr.iff-vr<?Ei o;st3«&ji>»,.lJtt.^jiaesa58B Versehijnfc 7 maal io de week DIS OB8TELRAAD; HooMopstollac Ha! VERHULST, Dr. Au§, BORMS, Hooghenuir Ail». VAN DEN BRÂNDF Elis tnedewerker is Terantwoffrdelijk voor zija schrijv-rà, CH biait met bssi de Resiak.tie. KrROOTE DEBATAVOND OP WOENSDAG 6 MAART 1918, TE-9 TORENUUR in de Zaal «Thalia», Çarnotstraat, 18, te Antwerpen Debatinieider : Richard DE CNEUDT, over : Es OUDE VLAM1NGEN VOORLOOPERS VAN HET AKTIVISME. Het publiek wordt verzocht gedurende de spreekbeurten noch goed-,ch afkeuring te betuigen, om het débat gereld te doen plaats hebben. Uitvoering van strijdliedere'n door de Eiederavonden der Groeninger- achtcnj, IEDER ZIJ AANWEZIGl OFFICIEELE BERICHTEN 1111 OUITSCHE ZI JOE duitsch avondbericht îerlijiij Maamdag 4 Maart. — Offi- K'an de gevechtsterrei nen niets nieuws. ■De Roemeniërs hebben onze voorwaairu fou voor den wapenstilstand aangeno- I duitsch legerbericht Bcrlijn, Dinsdag 5 Maart. — Offi- Westelijk gevechtsterr«in Front gen.-veldm. Ruppr. van Beie-ren en Duitschen Kroonprins : ■evendige verkenningsbedrijvigheid op verscheidene punten van het front, ■noorclen Reims en op den Oostelij-|en Maasoever was de artillerie meer-lr. bedrijvig. iFront gen.-veldm. Hertog Albrecht «n Wurtemberg : ; K)p de Oostelijke Maashoogten den Bieelen dag levendige vuurgevech-teij. Sterke Fransche afdeelingen ruk-ten s avonds tôt den aanval tegen gnze stellingen beoosten Mouilly op. ;Zd werden door tegenaanval terugge-ken.Bok aan het Lotharingsche jront en ■de Midden-Vogezen heerschte gis-fcren verhoogde • gevechtsbedrijvig- Riesîsch en Roemesnsch gevechtsterrein |î)e Roemenen hebben onze voor-krden aangenomen : hiermee is de fcenstiistand met Roemenië op-liw van kracht. wan de andere gevechtsterreinea Is nieuws. Jil fBâRSCHE IIJDÉ- ■stelijk gevechtsterrein ffarijs Maandag 4 Maart. — Officieel : ■oostcin de Maas hebben de, ftran-Epi, ondanks een sneeuwstorm, een Bval op groote schaal gedaan op de ■tsche werken bij de Tranchée do ■>aac. De Fransche troepen drongeia B-n de vierde lin^e van de Duit-V» op een front van 1200 meter ■en diepte van op eenige punten 500 gfrr. Daarbij werd een Duitsche tegen. ■*1, op de linkerflank der Franschen B»au, teruggeworpén na een heet ge-Prt, dat den Duitschers op geducWe ■ezen kwam te staan. Het aantal gie-Kenen tôt nu toe geteld, gaat de 150 ■yen. De Franschen braclitcii even-!nsj materiaal mee. De v<rliezen der pnschen zijn uiterst licht. i&jnoorden en bewesten BezoBvaux ■Me een overval der DuHschera in ■Fransche vuur. , 'i <len l>oven Elzas in «nkele sektor'&n Pjp'îk drukke bcdrijvigheid van het Bu t. De Franschen stuitten een Duit-Baanvalspoging op hun schansen bc. Largitzen. «f ITILIUNSCHEIIJDE •TALlAANSCn gevechtsterrein Ikf, Maandag 4 Maart, — Offi- j Ë ^ matige jçeschut- 8 B. diç levendiger was van de Astico • Be Brenta on van de Oostelijke hel-Fn van de Monte Grappa tôt d* lu rc Onze batterijen deden goed ge-i« ■ schoten in het vak van het Fien-Brenta-da! en verstrooiden de ; \ BdcHike arbeiders benoorden het Pmeer (Judicarië) en beoosten Sal-«ti P0 (Piave). Langs de Piave Vec-Ien het bruggehoofd van Capo Silo ! B15 'n <le voorste linies geweetiv en ^ B n«geweerschoten gewisseld. * pLEGRAMMEW <> IdU1KBOOT.OFFER» sSj1. ~ Officieel ' . ic Sî?^eT0%en in het Noardelijk pronde,, ricv | reS- t®11- Onder de •chepe'n .j|» f;000 „ S(Wiev.Wiial'd',vo1 Seladen stoomer» MltlSt VIT, fT ^r- Jeg- t0T1' Welke aaiT1 d® ^chtlEe,, zinken worden ge- , ^iîoi fipr J!? Tlaar °P te maken_i» oit ontploffi-nf wplke nâ den TOTniitieiindwig boord DE VREDESONDERHANDEUNGEN MÎT ROEMENIE Jastj, 3 Maart. — Gisteren is «en ki'oonraad jehoudein onder Toorzitterjchap ran den koning. D« raad antirooirdde het Tolgend# op h*t ulti-rastum den1 Yonigen nacht ontvangen : « De regeering deelt den 'Tertegeniroordiger» d»r mdddekijkeTi mee, dat zij besloten ie, de desonderhaindeiitigen te begkmen. » De ondeThandeiingen ziillen t« Bo»kaxe»t plasts gi'ijpfltt en eerlang béginom. JCon»t^ntinop»l, 4 Maart. — Talaat p»»ja, d« grcotyizior, is naar Boekarest Yertrokken om dee] te iiemen aan d» rrcdesonderhandelingen met >RoeineniS. DUITSCHLAKD EN DE OEKRENH Berlijn, 4 Maart. — De nimister président der Oekroergcherepubiiek, Ha'ioebowitsj, heeft bij gelegenheid Y»n zijn Yerblijf in Brest-Litofak d«n 9,n Maart, het Yolgend telegra-m tôt -den Duitschen rijkakanselier gerfçhïl Ik gebrnik de ge-]#g»nheid Y»n mijn ééndaagsch bezoek a«n den opperbevelhebber d»r Duitsche troepen t« Brest om Uw- Exceffienibie met blijdtciiap mede te dee-Ien„dat de troepen van onze Rada wederom Kiëf, onze oude en nieuwe hoofdstad, zijn binnenge-trokken en door d« beroîking geeWtdriftiç xijn ht groet. De bev.rijding Y»n' onze «t»d <*.n ons -lacd i» voor het grootste dleel toe te sclirijven aan den utexm, waarom Yfij Uwe Exoellentie en Uw» t®-geering hebben Yerzocht en irelke de regeYieren-da Duitsch» troepen ons bij den strijd tegen ds troepen en bsndon uit Noord-Rusland hebben yerleeoid. Uit naam Tan het Oekreensch® Yolk en zijn re-geering dank ik Uwi Excellentie hairtebjk Voor de oms Yerleende huip. Het verheugt mij dat «r thans niet siechts den regeeringen, doch ook den Yolken niot» me»r in den w«g »ta*t Yoor een Yriendschappelijk yerkeer. Het volgende antiroord is hierop Tan den rijkskainselio^ o'.itYanjsn : Met oprechte Yreugds heb ik de tijding »u de bsYrijding van het o'ido eerwaardige Kiëf, de hoofdstad der Oekrene, Yer-nomen. Ik Trente h u an het jange Oekreensohs leger niet dit epoedig suk«ïs geluk »n ben over-fcuiigd één te zijn nlet het Duitsche Yolk in. ds Yoldoening dat de D'uitsche troepm aan de bevrij-ding van het OekTeensche Yolk konden mede-irerken. Mogç het altoo» de Yrijheid en de macht zijn besohorsn om rolgens eigen recht «n besclia-■ ving in vrede te laven. Nog staan de Duitsch» troepen in ut7 lawid. Ik Y*rwacht uwe mededee-ling, zoodra, g» ine&nt dat het werk der Duitsch» troepen is voltooid en het bevel tôt t«rugtr»kk«n «onder bczwaar kan wo'riien gegeY<«. JAPAN Wiis»a en ds Riissiscbe rerelatie Loriden, 4 M»*rt. — D» « Manchester Guardian » Y«rne»mt d.d. Zondag uit W«»hingtom. : Uit. het Witte Huig Yerluidt nog ntsfs orer Wiison'* houding, ten opzichte ysq Japan's mo-gelijke hemoeiïngen in Siberië. Menschen uit de onmidde.' ijk» omgeying Yan den président gelo». Yen echter, dat hij zich eer met St-P«ter»burg dan met Wîadiirostcrk of Cha>rbin bezig houdt. Het Yaagstuk, dat hij zich zeif heeft gesteld, b»-treft miader den «teun, om da belangen yui Amerika en d» geallieerdsn in het Verre Oo»t&n buiten gevaar tejbrengen, dan Yrel om t« Yer-hinderen, ^at er een onverzoenJijke st»p wcnlt gedaan, Yraaryan de Ru«»isch# reYolutie d» heil-looz» geYolgen zon kunnen ondei'Yinden.Hij sitaat nog geheei op het •ta.ndpont, dat de Rusaisch» rSTolutie louter een winst Yan beiang yoot da b*-»ch»Ying is, yoot zoover uit den oorlog voîgt, aî-gescheiden Ya-n de Yraag, hoe zwaa-t hedeni en toekomst zich in Ru*land Yoordoen. In Wilton's omgeTing is meri geueigd er de Yoorkeur aan t* geYen, dat Rùsland zelf het reddingswerk zoti t«r hamd nemen, .indien er in het nieuwe Rusland e^ementera zijn, in ataat om d# handen ineen te »la«n. Men weruscht de kane van slagen dienaan-gaar.de met in da waagschaai te zien geateld door geraaktheid te wekken door Japan'g tusschen-komst. Men mag aan.nemen, dat VVilson m n»u>r» gemeenschap met de meomng van de alleriaatst» dag&n te St-Petersburg is. De vertegenwoordd-gers van de Amerikaanâclia kommissie ter opest-bare voorlichting zijn n.l. nog daar en ook -werkt d» telegrafische verbinding .nog. Hea EngelscSi blsd tegen !«giijpen Londen, 4 Maart. — In «en bel«.ngrijk hoofd-grtikel, over Trat h»t noemt den, Yoorgenomen nival der geallieerden in Rusland, ontvouwt d* « Manchester Guardiam i een opvattmg dis *f-wijkt van die, in d» andere bladen. Hi>t ligrt voor de hand, zegt het hoofdartikel in he.t blad, dat « een ondernetning van dez« soort niet m«t bepsrkt» aansprakelijkheid kan geschieden. Z« komt ne«r op.oorlo» tegen. Rusland of wel teg»n het gezag, rrelk ook, dat nu Rusland in het Verrt Oosten vertegenwoordigt. H«t beteekent, dat tef-wiji Duiitichland en zijn bondgenooten op Rusland'» verbrokkeling .in het Westen aansturan, wij en onze bondgenooten een precie» daarme» overeenkomende taak in het Oosten zullen aan-vaa-rden. Onze drijfveeren mogon verschilleri, d« uitkomst zou dezelfde zijn. » Het hoofdartikel zegt verder : De sta<nd van zaken komt naar uit al.es blijkt niet m «anmer-king voor een krassen aanval, maar voor een vriendschappelijk tegemoetkomen ter medewer-fcjlig tegera Du.itschland eer dan om te wedijveren, mei diens buitensporighedsn. Het lot der voor-raden te Wladiwostok noch van het korsn in Siberië is in het spel, doch de goede naam onzer zaak en da positie der gealliesrden in haar ge-hoel.Ons pleit is, naar ire trotsch Yani meening zijn, dat van de vrijheid der voiken en de veiligheid der naties. Hoe kunnen we dan daarnaar hando-" len als we ons leenen tôt een aanval op het Rus-slsohe ri]k, terwijl de Duitschers îti een ander stuk met een overeenkomstige aanval bezig zijn ? Het hoofdartikel eindigt met een vurig beroep op Wilson en zegt ten slotte : « Wiison verklaar-de, dat de Duitsche bezettimg in het Westen niet kan stBTid houden. Hij kan niet. rechtstreeks be-trokken zijn bij een beTW-WwR door de geallfoer-d':n in Het O^ston • Zijlichtjes ©p de betooging van Z©ndag24Februari 1918 te TURNHOUT Ik ben geen Aktivist — mijne persoonlijks belangen eischen, dat ik eene meer terughou-d«nde positie inneem, wat feitelijk in on» « vrij j land (waar intussclien naast Rusknd liet grootste terrorisme van de eigen landge-nooten heerscht) een gek verschijnsel is — maar ik kan evenwel niet nalaten, de Akti-vislen der Kempen geluk te wenschen met ahunne kranige houding en het vvelslagen van hun feest- en hoogdag van 24 Februari 1918. - Voor al wie het Tùrnhoutscii leven kent, ffas het al 's morgen» vroeg duide ijk, dat er iet» op handen was ; er was een zenuwacbtige toestand, eene trilling, de verwachting en het voorgevoel van eene groote gebeurtenis en niemaud kon zich aan deze spanning onttrek-ken. Dat was voor mij *1 de eerste overwin-aing der Aktivisten, want ontegensprekelijk is het — en juist de franskiljons van Turn-hout zijn zoo dom en onhandig geweest, dit door de daad te bewijzen — dat de Vlaamsche Beweging dermate sterk geworden is, d«t zij iedereen dwingt,. ten minste innerlijk voôr of tegen partij te kiezen. Ik zeg maar « innerlijk», want de Turnhoutsche tegenstanders hadden van hun standpunt uit nooit door de daad mogen bewijzen, dat het ook uiterlijk niet meer mogelijk is, de Vlaamsche Beweging dood te zwijgen en haar te negeertii al» ten a quantité négligeable ». Zaterdag avond werden naamlooze briefjes verpsreid, de bevolking uitnoodigende, de vensterluiken te sltiiten ; de bedoeling hierbij zal geweest zijn, door dit gebaar aan te too-nen, dat de ïurnhcutsehe be\olking niet het minste te maken wilder hebben met de betoo-• gers en besloten had, zich van de heelc zaak cp een afstand te houden. Eene heel logische gedachte, zonder twijfel, eu die in konse-kwente ui.tvoering natuurlijk gepaard moest gaan met algeheele terughouding, dus uitge-storven straten, enz., en®. Maar de haat ver-blindt en had zeker den vader van voorstaan-de idee niet toegelaten, zijne gedachte logisch door te denken, en nog veel minder beschik-ten natuurlijk de onderdanige volgelingen van dezen grooten verlicliten baa# over de noodige herser.en, om het ontvangen wacht-woord met zin en verstand in praktijk te bren-gen. Het gevolg ? In een paar huizen was het op Zondag 24 Febr.uari zoo donker als het het heele jaar door in het brein \ an hunne bewo-n.'rs isr: deze laatsten echter waren, gedwon-gen door hunne belangstelling, op straa,t of hielden dej.boven-ramen van hun huis bezet. Het was voor elk denkend mensch, die de wereld met een beetje ironie te beschomven gewend is, een prachtig schouwspel met prik-kelende uitwerking op de lachspieren. Turn-hout is nu eenmaal een eenig stadje en zijne soogenaamde leidende kringen zouden voor een satiricus een nooit meer te vinden onder-Yrerp van een leuke kroniek kunnen zijn. Welke scho'en zij bezocht en welke opvoeding zi.j genoten hebben, wa.t zij lezen en wat zij doen, om den •amenîiang met de beschaafde wereld van geest en wetenschap niet te ver-liezen, is mij een raadsel, in elk geval echter i* het een feit, dat er bij mannen en vrouwen der hoogere kringea in Turnhout van geest en het vermogen om te oordeelen niet veel te vinden i». Vandaar ook, dat men hier de gek-ats praatje» kan rondstrooien, die ergens an-ders geen kind zoo gelooven e* voortvertel-lea, uit vrees zich belachelijk te maken ; te Turnhout echter neemt men ailes geloovig aan, als het m«?,r naar ééne zekere richting ^aat. De onwetend eid op a'ie gebieden der samenleving en van de daarmede in verband *taande vraagstukken is reusachtig, he.t fran»-kiljonisme Vindt du» den grond' bereid, om weelderig wor.tel te schieten eu te bloeien. Maar gisteren had deze zoogenaamde « hoogere stand j — hooger alléén dus, wat de geldkast of de verwaandheid, niet de ver-standelijke ontwikkeling betreft — besliat een zwarten dag. Dies ater! Het ging hun waarachtig niet naar wensch ; 's morgens al werden eenige hunner aanhan-gers, die poogden voorbijtrekkende Aktivisten aan te randeu, duchtig afgeranseld. Ik ben geen vriend v*n zulke handtastelijkhe-den, voortspruitende uit verschil van meening op politiek, godsdienstig of ander we-tenschappelijk gebied en geen beschaafd mensch zal en mag dit middel gebruiken, want er wordt daardoor niets voôr of tegen de zaak in kwestie bewezen, maar ik moet zeggen, dat de Aktivisten bij het afslaan vaa dezen laffen aanval flink en dégelijk werk geleverd hebben. Het was eene waarschu-wing aan aile jonge lieden, die door huim» (mis)-leider® — wat een prachtig soo>t van opvoeder» ! — aangezet geweest zijn, slag te leveren ad majorem gloriam der Turnhoutsche franskiljonsche beschaving. En deze waarschuwing heeft vruchten gedragen. Het bleef den heelen dag rustig en om 31/2 uur kon op plechtige en waardige wijze de uitroe-ping van Vlaanderen's Zel'fstandigheid plaats hebben. De zaal was bomvol, er heerschte bij ongeveer tweeduizend toehoorders eene onbe-schrijfelijke geestdrift, dat zal elkeen, die de waarheid boven ailes stelt, met mij moeten bekennen. Maar ik was niet lang in de zaal, omdat ik, zooals gezegd, geen Aktivist zijn kan, en bovendien trok mij het levan op straat meer aan. Men kon daar aile mogelijke lollige en ook bedroevende gewaarwordingen opdoen. De jeugd uit de verschillende scho-len, vani gestichten, enz. was rijkelijk van fluitje® voorzien en de winkels van Tnrnhont hadden »eker eti va«t hnn voorraad van «lit aardig en onschadelijk artikeltje uitveskocht. De wirkeliers hebben toch wel aan hunne tal-njke klandisie verteld, dat deze fluitjei... ltm... meestal uit Duitscliland komen? De jonge lieden. hebben zich dus siechts belachelijk geniaakt. Maar wat is te zeggen over vader en moeder, blijkbaar uit den gegoeden stand, die met hunne dochtertjes van mis-schien 7 tôt 14 jaar trotsch aanges,tapt komen en elle der kinderen hield een fluitje in de hand.1 Goede hemel, wat een beeld van Turnhoutsche opvoeding en wat een smaakl Zijn die ouders lxet wel waard, kinderen te hebben? Wat te zeggen over twee baronessen, nog onlangs in diepen rouw, die uit een bo-venraam van hunne woning kijken en het niet beneden hunne waardigheid achten, hetzelfde kmderspeelgoed in hunne lieve, adeîlijke haudjes te houden! Wat te zeggen over een geestelijke uit een groot hui» in een der hoofdstraten, die — natuurlijk ook uit een bovenraam, want beneden moest het toch gesloten zijn! — aan een voorbijtrekkend troepje Aktivisten woorden toeriep, die zeker niet uit den woordenschat van den God-^nensch Christus afkomstig waren ? En wat heeft al dat ten deele kinde'rachti-gc, ten deele lage gedoe gebaat ? Niets ! De heele dag is voor de Aktivisten buitengewoo» schitterend afgeloopen boven aile verwach-tiug zelfs. Dit is te danken ten eerste aan eene blijkbaar uitstekende organisatie en ten twee-de aan de voorbeeldige houding van de kleine burgerij en den -lYeikiiedenstand. De hoogere standen van Turnhout met hunne oppervlak-kige Fransche beschaving, die toch niet echt, maar alleen een beetje vernis bovenop is, hebben gisteren -van het eigenlijke volk, van ' de bevolking in 't algemeen, veel kunnen , leeren, indien hun verbagterings-hoogmoed j ^een onoverwinnelijk beletsel is voor ailes, wat werkelijk leeren heet. Neen, het is den tegenstanders van de be-ginnende hooger-op-werking van het Vlaam- ' selle volk niet meegevallen, het kon ook niet, want alléén kan dat liandje-vol ontaarde, ver- 1 baaterde, ontvlaamschte heeren niets volvoe- , ren eu het volk doet niet meer mee ! De oogen J gaan openl ' Het was dan ook om het uit te proesten van v lachen, te zien, hoe al die Heeren rade- e* besluiteloos heen- en weer liepen, dààr in een 1 groepje bijeenstonden, dààr een café binnen- ! gingen, het was net alsof eene kip eenden- r eiereu uitgebroeid heeft en op een goeden c dag kijken de- jonge eendjes niet meer na»r moeder om en gaan het water op, terwijl de 1 oude kip in opwinding hulpeloos aan den wal weg en weer loopt. ; Daar was b.v. de heer d.d. Burgemeester, *■ vroeger eenvoudig Dufour, later jonkheer du ® Four, bijgevoegd senator, zoon vàn eene î Duitsche moeder en echtgenoot van eene dame uit de Vlaanderen, die minder Vlaamsch spreekt dan een Duitsche landstormer, als di« ' maar 2 jaar hier in 't land is, heeft hij in. naam van het Vlaamsche volk (niet lâche* a. u. b. !) het Stoofhaken-smeekschrift a».* den Duitschen rijkskanselier onderteekend, is een van de vroedmeesters van het doodgebo- ! ren kindje « Union et Progrès » en als ooit de Haversche regeering zal terugkomen, dan i wordt hij zeker nog eens a comte», of do < ondankbaarheid is de wereld niet uit. "Daar • vr»s de heer Caron, gubstituut van den Proku- i reur, die zich moeite zou gegeven hebben, in de zaal in naam der Belgische wet(!) op te treden. Daar was verder een kanthandelaar -(zijn veel belovende snotnens van zoon mocht ook niet mankeeren), jiie nooit zaken met de Duitschers deed (dan achterom) en daar was nog een heel aantal fabriekdirekteuren, ko-miteitsheeren, ambtenaren, enz., enz., die aile opgewonden en hulpzoekend op en neer liepen en niet wisten wat doen. Het was beslist leuk en vermakelijk, een tooneeltje van lustige bekoring voor al wie graag volksstudiën maakt ; 't was vasten-avond en de gekken waren al die groote ea kleine heeren, des te meer, omdat hun belachelijk en kinderachtig wezen door den grooten ernst, het waardige optreden en de zelf-bewuste houding der Aktivisten nog 6terker op den voorgrond kwam. Men kan trouwens die opwinding der heeren begrijpen : het was hier in Turnhout al-tijd zoo een gezellig familie-onder-onsje, het volk was geduldig en gedwee, men kon hun ailes wijs maken, de loonstandaard was laag en het was ailes aoo mooi onder elkaar ver-deeld. En nn komen de Aktivisten, brengen deze beroering in 't stadje, waar ailes zoo lek-ker sliep, en schudden de menschen wakker. Neen, die Aktivisten zijn leelijke kerels ; 'k ben blij, dat ik er geen ben. J. d. K. HTAD en LAND OPROEP AAN DE LIEDERAVON-DEN. — De zatigeressen en zange's van de Liederavonden van Antwerpen, Ber-chem, Borgerhont en Merksem, worden hierbij vricndelijk uitgemoodigd den Debat-avond van heden avond zoo talrijk «o-gelijk te komen opluisteren. Onder de mdige leidinçr van toondichter Jef Van Hoof zullen zij enkelç strijdliederen ui(t-voieren.De debat-arond heeft plaats in de zaal « Thalia », Çarnotstraat, 30, te 8 1/2 u. (T. U.). De heer Richard De Cnetidt treedt als spreker op. Allen op post ! Gctor^nd wst wij kunnen- ! ZIE DE LAATSTE OORLOnSTE-LEGRAMMEN OP DR TWÇEDE B? AD7'ï!BP VAN BIT NUMMER, IETS VOOR IEDEREN DAG DE GEVOLGEN VAN DEN VREDE MET RUSLAND Rusland heeft den vrede -geteekend ! 't Gebeurde den 3" Maart i 9 i Ci, om 5 uren 's na-tniddags. Een geschiedkundige dagteekenxng. Ut men het betreure oi bejubele, t is een groot-sche gebeurtenis. De iegende, sinds Napoléon gehuldigd, ciat Rusland wei overwonnen, doch nooit schaakmat kon gebracht worden, is nu uit. Nog gister riçp Amerika tôt Rusland, bij monde van Gompers : doorvechten 1 En 't antwoord iuidde : Zeits indien wij ons tôt over den Ocrai rnoeten terugtrekken, v/ij teekenen nooit vrede ! Woorden i woorden! in den tijd dat siechts daden gelden. De vrede is nu een afgedane zaak, geteekend zonder ioven of bieden, door den overwinnaar voorgeschreven. t is de stoutste oorlogsdroom verwezeniijkt, hoe-wel daarom nog met schoon en t had een anachro-nism meeten wezen in de zlOste eeuw. 1 oen schijnen, aithans bij den eersten» aanblik', de voorwaarden met drakoriisch. t ls verwonder-iijk bij v. dat de Kussische vloot, onmiddeliijk in t bereik van den overv^mnaar, zoowel in de Bal-tische als m de Zwarte Zee, niet opgeëischt wordt, voorai omdat Engeland en Prankrijk, bij monde van hun staatsliecien, die opvordering reeds gesteld nadden aan de Duitsche vicot, toen de zegewà,an daar nog het volk beroesde. t Grenst aan fabel en epos tegelijk wat er in Rusland, juist op één jaar, maand op maand, is jeschied. In Maart 19 i 7 brak de omwenteling los en viel iet tzansm, dat dadehjk door Asquith, de schandc 'an t menschdom werd geheeten. Een ezelsstamp ^oor den izaar. loen jubelde de Entente en beweerde dat zij jelve haar bondgenoot, den armen Kiaas den tweede, van den troon had gesmeten. 't Wa« neesmuilen bij verlies. Nu in Maart 1918 vak het monsterachtig tzaren-and in stukken en brpkken. D^ kluisters en boeien >reken t allen kant. Finland vrij L- Polen vrij ! Dekrene vrij ! Sassonof is de averechtsche Bismarck van Rus-»nd. Bismarck smeedde de Duitsche eenheid ; Sa»-onof bracht de ontbindmg van t Russisch we-elddeel te weeg. De overwinning van '70 stichtte; !e nederlaag, bij Tannenberg en in de Mazoere* tegonnen, te Gorlj'ce voortgezet, door de omwen-eling voltooid, verbrokkelt. ^ De laatste zet van Trotsk'y, zoo toegejuicht in d« entente, kost aan Rusland : Estland en Liifland, ■600 kaoonnen, 5000 machiengeweren, 7000 Rus-ische officieren gevangen, zonder de manschap-)en en den onfzaglijken oorlogsbuit te tellen. Zoo iets had Fra.nkrijk voor zichzelf gedroomd. ^ Reeds vijftien, twintig jaar geleden, w«j h»t •ransch lied onder 't volk : On Leur donnera une raclée A la jrançaïsel Ge hebt dat liêken ook zciter hier gehoord. Op t UGStenjK front is ae toestand nu in t rein© jebracht voor ae IVnadenijKen. Roemenië zai nu voigen. iJe oprukkende Oos-:enrijksche troepen, trekken van Cnotm en i^ipkany jp Mohiief en K.itsninet,-onderweg kanonnen ie-iende, tout en glanant des carions, gciijk d« rraiischman zeggen zou. Gisteren waren het 800 kanonntn en IUuu machiengeweren. Moidavië wordt ingesloten. De tang nijpt toe. t Roemeensche leger zit in de val door den op-marsch in koàoiie. Langs geen eniceien kant is er nu nog uitreddmg. t ls een voordeei voor de arma Koemeensche jongens, die met langer het siacht-olier biijven van noovaardige en verwaande staats- -lieden.Voor Serviërs, Montenegrijnen en Grieken is _t erger. Het baioniki-front houdt ze gekiuisterd. t is t eenigste voordeei dat de Entente van dit front oogst, want verder is t nu nog ailefen een ze@r kostbare fantazie en geometrie in de lucht. De dwaasheid en het duister bedrijf van Veni-zelos, die en zijn volk én zijn koning verraadde, en Oriekeniand tôt een. ooriogsverklaring aan de Middelrijken dreef, zal siechts dienen om aan Bulgarie de hanrjen vrij te iaten en net in Salomki te brengen. Op welke wijze Italië Walona zai bewa-ren wordt een hachehjke vraag ? Gaiipoli wa« eea miisrekening; Saiomki ziet er veel treuriger uit. Niemand zal dit kunnen betwisten : hoe langer de oorlog duurt, hoe beter de Middelrijken er voor staan en hoe veegr het wordt voor de Entente. Wie kan het wederleggen ? De 1 urken krijgen nu ook de handen vrij aan de Zwarte Zee. i rebizonde en Erzeroem worden door de Russen ontruimd, die terug het Kaukazus-gebergte moeten overtrékken. Perzië en AfganisLan worden verlost van den Russischen druk en Engeland zal voet bij stek mogen houden wil het zich daar handhaven. Jeruza-lem is een groote naam; uit een strategisch en eko-nomisch oogpunt een nest in de woestijn. Maar Bagdad, op de lijn Antwerpen—Konstantinopel— Basra, van de Noodzee tôt de Perzische Golf, is een kostbaar pand. Oft dat punt van Mesopotamië zal nu de strijd ontbranden. 't ls zeker waar dat op het Westelijk front ailes nog uitgevochten moet worden, doch wat daar de Entente niet verwezenlijken kon wa?meer. de druk en de beruchte stoomwals van Rusland nog in Oost-Pruisen en door de Karpathen in de vlakten van Hongarije ging dringen en wanne«j Italie Triëst naderde over de Wippach,, dit zal nu door een cluizendkunstenaar op oorlogsgebied moeten ten uitvoer gelegd ! Voor de Middelrijken gaat de graanzolder van Europa, Oekrene, onvoorwaardelijk open, terwijl vo©r_de Entente de duikboot voortmaalt en aile ver-keer belemmert. De Entente roept op Amerika en op îapan. 't Zijn verre geburen ! Langs den rranssiberî-schen spoorwe» — eerder een trammetje dan een spoor — naar Petersburg afzakken, zou dwazer we-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes