Het Vlaamsche nieuws

251 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/1j9765dk6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijâêg 9 Februari 1917. Detëe Ja&rgm&fr 40 Frijs <g5 Cfc&ttees voor geiieel Belg-ië Het Vlaamsche Nieuws i Verschljnt 7 maal m de week iABeNNEMENTSPRIiZEN t Voor één maa-ad * * '•'* Vcor S maaad » * Voar 9 raasnd Veor ééB ja*r " — 8ed*ïîî«, Schw? as Aaifcaaditfiai&K ï MOODESTRAATî 44 AHTWBEPSS! DE OPSTELRAAD; Rsf VEEHUL3T, Dr A«g„ 108MS, AJfe, VAN DEN BRANDB M ni fia vs*i* iœ«dew«FkJag vaa René if. CLERCQ m Hoofleeraar Bi Aaioon JACOË Elire medlewerker is persHxmlyfe «e-iiiîwoordelijk voor zijn schrijven, «s binât nist beel d« RedaKk ANKONDiGINGËW î Tweede bîad, dsa regel 2.M Derde td. id. I.— Vierdi ïd. id. (.Et )ood*bcr£cht » ... fi. DE OORLOG Vâi. BUiTSOHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Kcrlijn, 7 Februari, 's avonds. — O ficieel : Op aile fronten slecht# matige g. v eeiitsbedrijvigheid. Aan den a au val van ©en Engelse vl egtûi&eskader op Brugge vielen do< troffeissiri oen school, ©en vrouw en 1 Bel? sche kinderen ten off«r. Militaii rt-liade werd niet aangericht. WESTELIJK GEVECHTSTERREi: Bcrlijn, Donderdag S Februari.— Off cieel : ■ Effet van gen.-veldrnaarschalk herto Albrcoht von Wurtemberg : In den Ieperen-boog' heerschte 's-avonc îevendige gevechtsbedrijvigheid. In de Wytschste-boog vernielden wij doc groots ontploffingen een aanzienlijk g< deelte van de vijandelijke mijnganger Een F.ngelsch smaldeel vliegers wier bomnien op de stad Brugge, waardooi i>eneverjs schade aan woningen, in ee fchool i vrouw en 16 kinderen gedood e twee volwassenen zwaar gewond werden militaire schade werd niet aangericht. Front van gen.-veldmaarschalk kroor prins Rupprecht van Beieren : Lang^ beide zijden van het kanaal va La Passée, bij de Ancre en Bouchavesnc was de bjdrijvigheid van het geschutgt \echt heviger. Na middernacht vielen d Kngelfthefi op den noôrdelijken oever va Ancre, tjep zuid-oosten van Boucha v ssnes aan.. Beperkte aanvalssuksesse: werden door on zen tegeaaanval snel t« niet gedaan. Front van den Duitscheri krootnprins ' In het Aire-dal en bij Vauquois, tei Dosten van de Argonnen,haalden aanvala troeoen 17 gevangenen uit de Fransch oopgravea. RUSSfCH GEVECHTSTERREIN TWliin, Donderdag 8 Februari. — Of iciéel : Front gen. veldm. prins Leopold val îeieren : ;:'Bi0ltsielen, ten Westen van Lnck iad cjii verkcnningstocht volledig suc «a. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Kerlija, Donderdag 8 Februari. — Of-icieel : Front : generaal-overste aartshertog ozef : In de l>esneeuwde Karpathen en in het ■ersrgebied van Westelijk Moldavië, her-aakle vutirbedrijv'gheîd en gevecbten an ?trooptochtenafdeelingen. Front: gen.-veldm. von Macbensen : De toestand is onveranderd. | BALKANFRONT îerlijnj Donderdag 8 Februari.— Offi-ieei : * I'usschen het Ochrida- en het Prespa-;esr sch'ermutselingen van voorposten ^af^ijsi Fransche gevangenen werden innengeiracht. VSKDOST.-HONG. ZIJDE S?ÏSCH EN ROFMEENSCH l'B GEVECHTSTERREIN ^veanei, Woensdag 7 Feruari. — Of-,;eel : H'er en dsar is de geschutstriid v«rl«-■ndigd.ITALIAANSCH H ■ GEVECHTSTERREIN -nen, Woensdag 7 Feruari. — Of-•:eel : . y f): toestand is onveranderd. BALKANFRONT V, esnen, Woensdag 7 Feruari. — Of-!"el : D; toestand is onveranderd, «H Rli! fUSRSCHE ZIJBE ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN , *» Diasda» 6 F«bruari. — Offi-^iets van belang. BALKANFRONT ^ofîa. Diasdag 6 Februari. — Offi- 'b het da] v«« de Waréar h Aan het overige front met ruime trus-schenpoozan artillerievuur en vuurwisse-ling tusschen voorhoede-afdeeJingen. Een ■ vijandelijke afdeeling, die ten Zuid-Wes-ten van S Sire s onze stellingen trachtte te naderfti, is door ons vuur verjaagd. Aan het geheede front levendige werk-, zaamheid in de lucht. Serg#ant Kônicke r Keeft in de vlakt« van Bitolia (Monastir) "q een vijandelijk vliegtuig gftveld. H«t 'r kwam achter onze linies neer. Vl;»o#r en waarnemer vonden den dood. n TMtviçruF 7ÛM TURKSCHEFRONTEN ■g Konstantinopel, Dinsdsag 6 Februari. — Officieel : is Op geen enke] front eenige gebeurtenis ■n van beteekenis. I VIN FMÏSMP 7IJ8F v WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ^ Parijs, Dinsdag 6 Februari. — Offi-cieel:|. Levendige geschutstrijd in het vak van ' het kanaa! van Paschendaele. j_ Onze artillerie heeft op den rechteroe-ver van de Maas en in Lotharingen de vijandelijke stellingen hevig beschoten. I nn EHGELSCHE 7UM n WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Tvonden, Dinsdag 6 Februari. — Offi-n cieel : Overdag is onze lini« in de buurt vam Gran^court vooruitgekomen. Da ir bezet-: ten de Engelschen tonder slag of stoct n ongeveer 1000 m«ter van dt vijandelijke >- schansen. e Dag en nacht is het geschut aan het Somme-front van weerszijden geducht in touw geweest. ! In het vak van Yperen hebben wij de - vijandelijke s^ell'njren doeltreffend ge-bombardeerd, evenals een aantal steun-1 pun'eti. Wij hebben bommen geworpen | op een vijandelijk vliegkamp. Naar be-1 merkt werd is erge schade aangericht. 1 Twee van onze vliegtuigen zijn in , luchtgevechten geveld, twee Duitsche omlaag gedreveir en beschadigd. j . VftN RUSSTSCHE ZIJDE ! RUSSISCH GEVECHTSTERREIN ( > Petrograd, Woensdag 7 Februari. — j Officieel : „ Aan de Beresina heeft de vijand na ^ een verwoed bombardement tegen onze <• 1 stelling in de streek van het dorp Zabe- 7 résina onze schansen in de buurt van z dit dorp aangevallen. Hij slaagde erin, 2 zich van een e landje in die rivier en een v loopgraaf van een onzer kompagnieën meester te maken, maar een tegenaan- d val heeft den toestand heelemaal her- \ steld. 7 ROEMEENSCH^ J GEVECHTSTERREIN h Petrograd, Woensdag 7 Februari. — k Off'eieel : 0 Voorhoede-afdeelingen van on» heb- d ben den vijand uit schansen in de streek s; bezuiden de rivier Slanien verdreven «i vijandelijke tegenaanvallen gekeerd. v 's Nachts is de vijand ter sterkte van k-twee kompagnieën over het ijs bij Surai, v. ten Z.-O. van Focsani, de rivier Seret w overgekomen. Hij viel onze schansen vi aan, maar ons vuur wierp hem naar den anderen oever terug. z( RUSSISCH-TUP^S^H ^ GEVECHTSTERREIN V( Petroerad, Woensdag 7 Februari. — m Officieel : Niets bijzonders. ^ vt vin fîâi uansche yim - ITALIAANSCH n! GEVECHTSTERREIN or Rom«, Woensdag 7 Februari. — Of- br ficieel : '(• In Trentino was de vuurwisseling het de h^'igst in het Astico-dal. ik In het Sugana-dal hebben wij een vijan- re delijke afdeeling, die een onzer voorste stellingen aan de Maso tradhtt» »an te bl< vallen, v«rstraoid e* op d» vlucht g«dre- iij ven Ze keeft wapen«n en muaitie latea zij 1!?rçen. ba la Kustla««l vuurwi»s«li»g. ftnk«le SfWiaal**! «61* ftruffa* tai JL. bei 1 i de r. • dei Tbtfliibiil Vaiidevelde % 5 ' om s Een hart dat warra klopte sch - voor Vlaanderen ',Ll i nci en Wie een voordracht over Fransch- „ r ;S— Vlaanderen heeft bijgewoond of de wer- val ■e- king van Pxo Westlandia in den Vlaam- no( sn schen Westhoek heeft gevolgd, zal tel- bij a- kens het dorp Watou hebben hooren <er te vermelden, alsook den naam van o;CI de Vlaamschgezinde vereeniging u De (>ei: k- Vlaameche H«rten », een brandpunt van no< ke flamingantisme in die grensgemeenta yi, ir) van West-Vlaané*r«n. br« «t Lang bl«ej die kring als een oase te ren sn midden een heel verfranschte woesten j, ] maar in de laatsie jaren was hij b«gon- vo! nen met de w.ldernis rondom te cvntgin- Va nen en zoo kwam men ertoe 00k de hand Cn aan den plœg te slaan in het afgescheut- nn-de broederland, dat sedert meer dan twee ren ,j eeuwen d« prooi van Frankrijk gawor- ( d*n is. paj jg De man welke aan het hoofd stond van onf die « Vlaamsche Herten » en te zamen ,icc met zijn dorpsgenoot, den stoeren strij- v}0 „ der Cvriel Rousseeu, heel de werking wa; " guider leidde, was een zeventigjarige res gr jsaard, een eenvoudige maaT schran- hal N dere bui'tenmensch, Theophiel Vandc-'i- delde. œr Hij was een Vlaming van den ouden Vri< m deeg, een d'<r stambewuste West-Vlaam- b'e-sche prachtkerels, die met hart en ziel Wn e- aan hun ras verknocht, een diep g€voel ach le voor hunne taal en hunne zelfstandigheid Wo< hebben bewaard. De Vlaamschgezind- del heid zat hem in lie"' bloed en karig met r01 woarden als hij was, zette hij zijne over- dan titiging steeds om :n forsche daden. Dat dan nj hebben o.a. de kandidaten vol ks ver te- ten j genwoordigers ondervonden, wanneer o.a zij in veik'czfng-si-.'jd op ronde wnren i9x eu de S'emmen der Watounaars kwamen |aat t_ bedelen : die almachtige heeren, meest den franskiîions van 't zuiversJe water, wer- grn e den dan door den bejaarden Vlaamschen Rot s*rijder verplicht Vlaamschgezinde ver- Ern bintenissen aan te gaan en telkens gewe- «p 't ?en or> het vooî'bee'd van « Zuremond m'n d; Va1s1>ers-he ». Zoo noemde Theonhiel verl Vandevelde den beruchten baron Sur- liefc mont de Volksbe^ghe, waarvan h'j vroe- bij 1 cer een trouwe kiezer was geweest, maar gest ;1 die het bij hem Yoor goed had verkorven ^lec' sedert hij de Vlamineren schandelijk be- çers droog t'jdens zijn Gelijkhéidswe+ en zijn bijsl ^ volksgenooten voor « flamendiants », strel Vlaamsche bedelaars, uitschold. icom Die hoon had den heer Vandevelde 7"'n bloedisr eekwetst en sedertdien hi.ng in de bijzondersfte kamer van zijn huis, het j)rac portret van baron « Zuremond » omge- tej't draaid, met de voeten naar omhoog. v]s+j Heel de streek sprak over die daad en von] - he^ verzet van den voorzitter der « Vlaamsche Herten » verwekte gewel- , 1 difre ODschnddinsr. Surmont heeft het f'c 5 00k nie1, ffewaaErd zich nog v66r de kie-■ zers van Watou te vertoonen, en heeft ',vo'T< 1 zonder het gevaar te willen loopen u:t ^ ' zijn zete! gelicht te worden, de politiek Vv'ar!' 1 vaarwel gezegd. 't f_r; 1 Wanneer Tbeophiel Vandevelde bij ^h j ' den laatsten kiesvekltocht in West- u,t l ' Vlaanderen verklaarde : « Noo't of nooit he- f zullen wij dulden dat het wetsvoorstel voldi Franck in zijn geheel niet doorgaat », °ff'c dan wis^en de heeren kandidaten dat het eldei . hem ernst was en de heer Van Merns en £ePh konsoorten zonden er zeker twee keeren Se over nasredacht hebben alvorens tegen lever de vervlaamsching der Gentsche Univer- to+da siteit te stem men. van^ Het was op de hoogeschoolmeeting te Henc Watou, in Ok'ober 1911, dat ik den kloe- Li.nd ken \Taminé het eerst leerde kennen en naar van den eersten forschen handdruk dien Vanc! wij met elkaar wisselden, waren we "ni vrienden. kari" De heer Vandeve'de was anders be- en 7\ zored toen de gevreesde flamr'nga.nt uit Antwerpen, tegen den zin van burge- b"n<rs( mwster en nas^oor, op het verhoog trad : a1 7V voor hem zelf kon lie- niet radikaal ge- 1 • ' Tiian ' .noecr-znn, maar voor de anderen... Hoe straalde de goede man van geluk ? en hoe ginsr ziin eoed'g gezicht open van "n ': vreusrde, toen hij den stormachtigen bij- Jj. val hoorde waarmeê reeds in 't beei.n de Y. T heel# zaal den geduchten « Antwerpe- * 7, nare n ondrrbrak en hoe zag ik den 7 .. ouâen striîder als ver jon gen en ziin ee- vni' : bogen rug rech ter kome*. wanneer 01* 't ei.nde in overweld: s-eaden gees+drift de ((Vlaamsche Leeuw » weerkloak, die* ik aoeft met meer «vertuig-'ng heb hoo- re* zntren daa doar de W«tla*ders L«e l«*gs de Fraaschs grens. Bie* avoad stg nit blavea w# urenlanç bijee* en de een va u- t-m i:ire, eisreekt« Vlammr efeade w>ii keel _ _ zijn hart, dat rleeide va* ee* e*Wueck- b»"e ''efde veor taal e* volk. Wanjttw ee* }a«r xadie* (f Pre Weat- ket pi Taudia » de iH^agK»4«'*r«rîaim£ wffi» kumot i' i' [• t t < r i < I; L-fd t n a i e 1 1 1 1 t t r 1 t t 1 f [ 1 ( 1 1 ( ? t ! a ! M 1 ! begi ii nen in Fr an seh -VI aa n dere n, v, de man, dien we aanspraken om ons g. der de poorten te helpen openen, w< Theophiel \ andevelde, en de zeventi jarige gnjsaard tsok over de grens ging van stad tôt stad, van dorp tôt do om den weg te banen voor het « Via a] sche Zangersgild », dat zoo in Septei ber 1912 zijn eerste omreis kon begi nen. Hij zelf vergezelde ons naar Be: en Steenvoorde, waar hij met zi « muatjes » — zooals h.j zijn medeled' van de « Vlaamsche Herten » placht [■ noëinen, — den heuglijken kuns'avo bijwoonde en eerst 's nachts in de du n ^emis terug ,naar Watou reed. Opgel n gen ging hij er zijn broeder Ernest, o e oen vurig Vlaamschgezinde, maar c n noojt aan een welgelukken in Fransc • V.aanderen had eeloofd, de blijde tijdi: brengen dat onzç jwgingen prachtig w f ren geslaagd. I> Bij elke omre's, die op den eerst " verkenningstcrcht volgde, hielp de ht l" Vandevelde ons steeds met raad eu da. d en hij was gelukkig telkens hij zich k< nu: ig maken voor zijn geliefd Vlaand e ren. Ook aan de voorbereiding van de pr pagandareis, die in Sepember 1914 z< 11 ondenomen worden, nam hij een ijver a dee1 en met zijn verre strekkenden i; vloed van deftig en doorbraaf burg ? was hij weêr bezig de Fransche « m; e res » van Zegerskapelle en elders over " halen om ons kunstgezelscbap in hum - gemeente te ontvangen. Toen kwam 1 oorlog, die aile gemeenschap met on 1 vrienden uit 't Wesiand afsneed. Lar " b'even we zonder de minste tijding t ' Waou. dat slechts enkele kilomete 1 achter Ieperen ligt en voor wiens ve i woest ng wij lan^ hebben gevreesd. Ei: - del jk kreeg onze strijdmakker Cyri t Rousseeu gerusts'ellend nieuws, waar< ■ dan in 't eerste jaar der bezetting nu < t dan nog andere brieven volgden : gedee • ten daaruit zijn in ons blad verschenes r o.a in het nummer van 8 Septemb 1 191.) eu van 9n Januari 1916. Uit d ' laatste schrijve,n vernamen wij den b f denkelijken gezondheidstoesfand va ■ Ernest Vandevelde, wat aan makk< 1 Rousseeu, een oud-leerl ng van meest< ■ Ernest, volgende overwegingen ingaf «He4- heengaan van dezen trouwen V1j I m'n^ ware voor Watou een onherste'ba; I verlies, hii immers is de goedheid e • bcfdadigheid in persoon ; nooit won ■ bii hem een geringe hand tevergeefs ui' gestoken, in eansch zijn leven ken4- me slechts opoffering voor zijn medebu-çers; liefdadige in9tellingen, cunderling bijstanden en al wat tôt die doeleinde strekt, neemt gansch en geheel ziine bt kommeringen en tijd m; hij leeft voo 7-_n volk en het heil zijner gemeente. » Als verheugend nieuws daarentege; brach^ ons dezelfde brief, eene sol'dari teitsverklaring met het streven der akt: vistische Vlamingen, in den vo1gende vorm : « De heer Theophiel Vandevelde doe de innigste groeten aan Dr. Borms, me de betuiging van diene svmpa'hie van wetre de Vlamingen van Watou. » Waarlijk een veelbeteekenend feit wanneer men bedenkt dat ginder achte 't front geen andere bladen mogen ver sch jnen, dan die welke ons dag in, dai uit voor landverraders versliiten, en da he- franskilioniame er hoogtij viert word voVloende bewezen door het feit dat off'dc-ele oorloesberichten in Watou er elders slechts in t Fransch worden aan-geplakt !... Sedertdien geen het minste teeken var leven meer ui^ ons dierbare Westland : to+dat v66r enkele dasren een krijgsge-vanp-en Hd van de «Vlaamsche Herten », Hmdrik Coudron, u:t het kamp van Tindau a/Harz, de treurmare se'nde naar ziin vriend Rousseeu : Theophiel Vandevelde is overleden ! Hii had het bericht gekre?en met wat kario- nieuws van huis, langs Frankrijk en 7witserlnnd om. Evenals wii hier, zal hij in ziin bal-lin<rsoord een trnan wee:orer>inkt hebben a1 zrch'end : Hij ruste zacht, de brave man ! Moelv de trouwe Va m''ne ten tninste ontslarven z in met de troostende gedach-te dat de moederaarde, waar zijn Vlaamschminnend hart nu in mst, en die z'in gebeente toi den jonrsten dag zal bewaren. Vlaamsch zal blijven en vrii. zooals hii he' heel zijn lex'en heeft rehoor>" e* narestreefd. Dr. Aur- BORMS. Leest i* ®*s blad va* aiereea het «er-nummer van onzen nieuwea feuiîle- 10* BE VR©«TTTir|» AVONTtTREN TAN PICKWICK net pi+tigste we«k va* de* lM*ekcke* iuMOR*t Charles Dfdrens. r OACELIJKSCH «IE0WS ér ONZE PR IJS KAMP GESLOTEJS en — Donderdag morgend, na het lichte ^ van de bus, werd de prijskamp gesloten n" tenzij de post ons nog actiterstallig n" brieven brengt, hetgene wel te verwach ï" tenis- De omslagen, die aile toe en gaaf zij: en gelijk ze ons toekwamen aan de Ljn Keurraad werden overreikt, moesten da ^ geftteld worden. ? Wij spreken van zeven Wonderer ;3" doch h er gebeurde het achtste ! Wij he'c ben nog eens herteld... dat was nu toc te onwaarschijnlijk !... Du'zend, juis ie duizend omslagen op den kop ! Een weinig later kwam er nog éé brief binnen m«t post, zoodat w: 1001 omslagen en opgavan aan de Keurraad ovennaken. 211 Wellicht zijn er meer, waut er zulle: wel omslagen zijn, verschillende omsls 1 ven van gezinsleden bevattend. >n Het is een prachtige u'tslag en wijs €" op een overgroote belangstell ng. Zoodra nu de eerste bevindingen on °~ van den Keurraad toekomen, zullen wi f11 die mededeelen. Deze staat voor ee: s schromelijk zware *aak. Over de duizen n" lijsten opnemen, rangschikken... Wi hadden zoo'n zondvloed niet voorzien e: ' " zijn ben'euwd hoe het met allen ijver e; e spoed het mogelijk zal wezen tegen Don îe derdag kant en klaar te zijn. e De Keurraad bestaat, zooals wij reed 7f meldden, ti"t de h.h. Alfons CORNE 5 LISSEN", rekenplichtige", voorzitter; Jos ^ HELLEMANS, sekretar s; Edwari LEONARD, bouwkundige; Ach.BRIJS letterkundifre, Brussel. el POMPIERS-STIJL. — De style pom >p tner is berucht in de Fransche letterkun ai 3e ; het is de schrijftrant onzer Fransch \. Belgische journalisten. Waar het hart van vol is... zoo maak ;r \'Eclio Belge de volgende, vergelijkendi it tospassing op de Vlaamsche aîrtivisten 't Is hoog noodzakelijk dat pompier; n on der mekaar twisten als 't brandt ! ?r Te zeggen ! Als de jas van een pompiei ►r vuur vat zal hij eerst zijn kle.ederen blus schen om dan daarna den vuurgloed aar i- te f as ten. OorlOg kan vechten zijn vooi ir recht en vrijheid, doch begin dan mel n recht en vr:jhe;d te schenken aan nw [t e;igen volk, vooraleer ge opofferingen vergt. Eerst de brand aan onze eigene n kleederen gebluscht. - DE UITVALLEN VAN BERNARD e SHAW. — Bernard Shaw, de groote dra-n maturg,, wien men eenige der meest ori-■ • gineele en meest stoute bladzijden aankt r van, de hedendaagsche Engelsche littera- tuur, is 'een 1er en heeft voor Èngeland 1 slechts een zeer gematigde liefde. 7,ijn - laatste werk « Common Sense about the . War», een uiteenzetting der opinies van i Shaw over Groot-Britannië en den oorlog, werd dor de censuur verboden. « Hij (- komt, zejrt de « Metropole », die te fcon-( den verschiint, voor een partikulier ge-. zelschap « Stage Society », in het Court Theatre, te doen opvoeren. een stukje « Augustus does his bit » waarvan de held ' een officier van ouden adel is, voorge-steld als een volmaakte domkop. Vol-r gens de « Daily Cbronicle » werd er aan J het einde van het bedrijf hier en daar on-der de toeschouwers afkeurend geflo-' ten. » Heel de Engelsche pers kritiseert de opvoering van zoo'n satire-stuk op het oogenblik. EEN MUZELMAANSCH «ONZE VA-DER ». — Vele lieden zullen zonder twij-fel niet weten dat er een « Onze Vader » in d?n Isl«m bestaat. Dit gebed komt weliswaar niet in den Koran voor, maar het is geschreven in de « H a dit h en », woorden en spreuken van profeten, welke in zekeren zin den Koran volledigt, zooals de aookriefe geschriften den Bij-be] volledigen. In het verzamelboek van de Hadithen van Aboe Dawoed I. blad-zijde 101, staat geschreven: « God. onze Vader, die in de hemelen zijt. geheilierd zij Uw naam ! Uwe rijk is in den hemel en op de aarde Zooals Uwe barmhartigheid in den hemel is, zoo oefen Uwe barmhar-tieheid uit op aarde! Vergeef ons onze schulden en onze zonden. Gij zijt de God van het Goede. Laat op ons nederdalen barmhartigheid Uwer barmhartigheid en heeling Uwer heeling ! » EEN BELGISCH LEGIONNAIR TER DOOD VREOORDEELD. — De partikuFere korrespondent van de « Matin » te Tours, schrijft aaa zijn blad : Een Belg, genaamd Frans Jacobs, die zich srëngageerd kad i* h«t 2r vreemde-lingenkorps. is d©or den oorlorsraad va» het 6» gewest ter dood vereordeeld ge-w©rde* veer vrijwiHire verminking t»-genever den vijand. O]» «en verspieders-nest staande ia de loor)»ra«f van Blanc-SeWen. kij Craeent, kad Taeeks aick ee* verwe«di«g aa« de* rechfeeran* teeire-Wn««kt 4eer «iddel v** *•« j^eweer^eket. Ifis v»«r ieèrej à» a Een Dagbîad en zijn Lezers J e Ons nieuw Mengîhverb Een dagblad e.n zijn lezers is een groot a gezin, wier leden elkanders invloed on-a dergaan, veel meer dan zij het zelven wëten cn dit in een maat die nooit stipt aangeduid kan worden. | Het tienduize.ndhoofdige publiek moet ^ zijn zin krijgen, niet alleen voor de groo-t te lijn, doch elk afzonderlijk voor zich. Eenieder ziet, volgens zijn stand, gees-n tesrichting en vakbezigheid, naast het • algemeen belang, ook zijn persoonlijke Q aangelegenheid. Geen mensch of hij draagt een eigen 3 br'l waarmede hij het leven en de maat-schappij aan;.chouwt en beoordeelt. Een blad wordt goedgekeurd of geka-(■ pitteld, aangemoedigd of van goeden raad voorzien, naarmate het aan die s zienswijze van zijn lezer min of meer j beantwoordt. j Dus altijd t'akkoord zijn, in ailes, is 3 een onbereikbaar ideaal, en zelfs niet ge-j wen eht, want wie op den preekstoel staat moct zijn gemeente toch ook kun-1 nen beïnvloeden en in 't rechte spoor . houden of brengen. Maar de lezer heeft rechtmatige, on-5 betwistbare eischen, die ingewilligd moe-. ten worden. De eerste eisch is ■: zoo goed, zoo snel, j zoo volledig mogelijk ingelicht te wezen over al hetgene er wetenswaardig ge-beurt binnen- en buitenlands. Nieuws-tijdingen is de hoofdverei:chte, van een dagblad en het prettigst hoo'dartikel zouden wij ter zij de leggen voor een nieuwstijding. Menig lezer zal de opmerking maken, dat zooiets noodzakelijk is voor een ge-; woon dagblad, maar dat een s'rijdblad, ; gestitht oui gedachieu te verspreiden. in de allereerite. plaats zijn zorg wijden moet aan het dageljiksch pleidooi. Gewis, maar dan nog als tweede zorg. | Door zijn welingerichten dienst van ! nieuwstijdûigen, moet het dagblad steeds . een ruimeren kring lezers bereiken, om ; zijn geloof te kunnen verspreiden, anders predikt het slechts voor bekeerden of in de woestijn der verlatenheid. Een bijzondere aandacht verdient ook het mengelwerk. Dit is de vaste band die menigen lezer dagelijks met een nieu-wen schakel aan het blad bindt en hecht. Een gelukkige greep voor Het Vlaam. sche Nieuws was dan ook De Wapens neer', van Bertha von Suttner, dit on~ dervinden wij nog iederen dag en 't is goed dat wij de voorzorsr namen een voorraad nummers ter zijde te leggen, want gedurig worden er steeds b.jge-vraagd.Ditmaal echter schieten wij den hoo-gen vogel af met De vroolijke Avonturen van Pickwick en zijn Clubgexellcn, van Charles Dickens, en nog al geïllnstreerd met de oorspronkelijke wereldberoemde penteekeningen Het is een buitenkana van belang, zoowel voor 't blad als voor de lezers. 't Is kunst, reine, flinke kunst en tevens volk >ch. Ga het nog maar eens zoeken ! Toch heeft ons' nieuw mengelwerk, waarmede. wij morgen beginnen, nog een hoedanigheid die aangestipt moet worden : het is de hooge waarde van de ver-taling. Deze is van Mensing en wij dur-ve-n gerust zeggen dat er geen keuriger Nederlandsch geschreven werd. Het is een r:jke, sierlijke taal, die voor alle-s het juiste, goede woord aangçeft en de onberispelijk te wending. Ook in dit on-zicht zullen onz- lezers er veel baat bij vinden en die Pickwick lazen, zullen hem niet alleen gretig herlezen — die zullen er nog het meest op uit zijn —■ doch ditmaai meer aandacht kunnen sch er ken aan taal en vorm. Wij willen een woord zeggen over dezen grooten schrijver, die zoo boeiend en zoo leerrijk tôt het ver-tand en het ge-moed der geheele beschaafde werejd wist te spreken. Dickens was dagbladschrijver en be-gon als parlement-verslaggever in de Mornivg Chronicle. In dit blad teeken-de hij Boz, en zijn kronijken en schetsen waren de lievelingsîektuur van de lezers van 't blad. Na twee jaar, legde hij zijn deknaam af en teekende met zijn naam. Toen hij Pickw:c.k geschreven hnd was zijn uitgever nog aan het otiderhandelen of er meer of minder dan 700 exemplare* van iage*aaid zeuden worde*, ah de \Taar naar ket boek plots heel Leade*, en weldra heel En»e1and, kezig kield. Het r<a©est onrr-iddellijk or> dui2ende*.ep honderd^ir'zende* erempltre-» redmkt werden ' Nu n«r zijn de VretHik* Av*nhirtn vm». Fickitick ket Heveli*gel»eek gekle. va* ket ïftHffe<l9ckïeee*d j»uWîek.H'et

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes