Het Vlaamsche nieuws

171 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Decembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/3x83j3bp0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

A80NNEME1TOPMJZBN I |_ Voor ééa ma*2id I.7i 5 Voor 3 masiîd 6.— I Voor 6 maand (8.— Voor één j**r , f|..~ 9 — £edaktlo, Beheer ea Aankondlgiage» : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWSBLPBN Woensdag 5 Dec. 1917 - tfe jaarg, Nr Prijs © Ceotiem voor Helgië ■ ni m ■iiiii m 1 mu un ■iirwinir-"-- AAHS0NDIG1NGEN: Iwcedt blad, dea r©giel 2.60 Derdo ïnâ, ki, I.— Vierd* kL Mu 0.69 PW£b*rin& fi.~ gg&* *»4«wark«r ta petwmlïjk frarwttj k rwc ri^o. •c&rijvcti, aœ feiadt si«t 4a B.edaktte. HET VLAAMSCHE NIEUWS — - ™ -*■ ■" * *» ® * w w -mr s s Œ m y sa» m m VERSCHÎJNT 7 MML ÎN DE WEEK ,ss olrasc. Ra! VERBULST, Br. Aaj. B6BMS, AHa. VAN BIH IÇANDE ; M«t 4i TMle medeworklajj ?«o BMgteenm Oetioç Affltooï JACOB VAN 0UITSCHÊ ZiJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag 8 December. — Of-ficieel : Ten Zuidwesten van Kamerijk plaat-sipl^ke suksesvollc gevechten. Van de andere fronten pieis nieuws. VÔN OOST.-HCHG. ZiJOE Weonen, Maandag 3 Dcoember. — Of-ciocl ; RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN In de laatste dagcm wcrd in verschil-lende sektoreu van het Russische front van divisie tôt divisie en van korps tôt korps wapan^!ilitand gesloten. In het Pr^o'Ot-gebied heeft cen Russisch lege met hCt tegencverstaand kommaindo der yerbondciicri *^n formeelen wapenstilstand gesloten. ^3o;t_ Russische afvaardi-giug trok gisteren door onze linies, oui met don gevolmachtigde der verbonden légers lot een wapenstilstand over geheel het Russisch front te bés'u^ou. ÏTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Niets nieuws. BALKANFRONT Nie ta nieuws. m TURKSCHE ZiJOF TURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Zaterdag 1 December. — Officieel : De strijd duurt voort. Bij onze troepen ten Zuidoostea van Nalln f.as het over het geheel kalm. De vijand deed cen hcv'gen aanval in de streek van Beit Ur ei Foka, ip de rechterflank van ons ceolrum. Hoewel genoemd dorp en een deej van onze stellingcn aanvankelijk vcrloren gingen, werd het doip onmiddellijk en de andere stellingm later heroverd. Ten Wes+en van Jeruza'em artilleriei-bedrijvigheid. Er had geen enkel infaii-terie-ge\'eclit plaats. Meer Zuideiijk was het kalm. Aan het Sinaifront (Palestina) te allwn m de streek van Nualin levendig gevoch-ten. Onze troepen xijn tôt de hoogten op de heele linis Llydd—Betoer-ïI-Foka voorm'tgedrongen. De vijand' verdedig^t Bet-oer-el-Foka nog\ Onze afdeelingen vondeni fikschen steun in Tidepen in hun nabijheid, die op hun rechte-rvleugel warai opgestelû. Deze laatste bemachtigden m samenwerking met een overvalsafdeeling een koenen aanval tôt El-Boerdzj ondernemend, een groot aantol machinegeweren. In de sektoren op eenige p un ten g&-schutvuur.Bewesten en bezuiden Jeruzalem, rust. Vê» EKGELSCHE ZIJOE WESTEUJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 3 December. — Officieel : Gisterenavond zijn vr'jandelijke aanval-len tegen onze stelling^en in de buurt van Mœuvres na een vin ni g- g-evecht gekeerd. Geslaagde gevechten op kleine schaal \'annacht bij Bourlon g-eleverd, liepen uit yp het nemen door troepen uit Londen <ran 12 Duitsche rrnachineg-eweren en het jevangen maken van ettelijke vijanden. Behalve aanzienlijke vuurwisseling op 3«t Zuidelijke slagveld, niets- te melden. Vit FRANSCHE ZIJOE WESTEL1JK (iÊvÊCHTSTERREIN Parijs, Maandag S December. — Of-icieel : In enkele vakken benoorden den Che-nin-des-Dames, heeft. het geschut erge >edrijvigheid aan den dag gelegd. Tusschenpoozeinde artillerie-akties op ton rechteroever ran de Maas. In Woe-rre hebben de Dtritschers, na een ver-ivoed bombardement, de Fransche stel-ingen benoorden Flirey aangevallen. Het mur der Franschen stuitte oe aanvallers m drong hen terug. Ze werden deerlijk jeteisterd. Gevangenen bleven den, Fran-ichen in handen. In de Vogezen is een noging <wn kleine fransche posten bij de Violu te overval-en volslagen mislukf. UU ÎTfillâftNSCHE ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Zondag- 2 December. — Offi-:ieel : Van de hoogvlakfe van Asîago tôt aan îe be-neden.Piavo blijft het hevige artil-erie-vuur nog in kracht toenemen. Vij-indelijke troepen, die rare van den Monte Simone nsar het dal zag oprukken, wer-len door onze batterijen aangetast eo -erstrooid. Sterke troepon, die na hev:ge vuurgol-rsa onae stelling'en juin de Mulette tracht- ten te naderen, werden onmiddellijk oj de vluchf gedreven. In de streek van den Monte Psrtica be reikte een van onze afdeelingen bij ver rdssing hoogte 1549, die door den vijanc bezet was. Zij bezette haar echter niet daar de hoogte aan hevige vuurkonsext-tratie blootgesteld was. TËLEGRÂMUXN De Gebenrtcnissen in l^dsland Nl«uw protdt der Entente St-Prtcrsburg. 30 November. — De Ameri-. kaanschc militaire vertegenwoordiger bij deu Russischen generalen 8ta/ in het hoofdkwar-ti=r heeft generaal Doechonin een krachtig protest van de Vereenigde Staten tegen het slniten van een afzonderlijken wapenstilstand door Rusland ter hand gesteld. Ook de Fransche militaire vertegenwoordi-ger heeft generaal Doechonin meegedeeld, dat Frankrijk het gezag der volkskommissarissen niet erkent en dat Frankrijk vertronwt, dat het Rnssische opperlievelhebberschap aile mifldadige onderhandelingen zal verlooehenen. De wapenstilstand op het Russische îroat Uit de « Telegraaf » : De «Times» verneemt ait Petrograd dat de opperbevelhebb?r van het Russische leger, Krvlenko, aan de troepen bevel gegtven heeft de vijandelijkheden te schorsen, maar ech-ter pp hnnne hoede te blijven en geen verbroede-ring tç zoeken met den vijand, maar de uit-slag der onderhandelingen af te wachten. Afzettîa^ vaa de* Russischen gezant te Parij* Men meldt uit Petrograd dat Trotzky den Russischen gezant te Parijs, Maklakoff, van zijne funkties ontheven en verklaard heeft dat de deelneming van Maklakoff aan de Konfe-rentie der Geallieerden eene misdaad wegens d-ea Staat zou beteekenen. OntMadlng van den municipale* raad te St-Petersbnrg Reuter terneenit uit Petrograd dat een de-kreet der maximalistische regeering de ont-bindings ran den municipalen raad van Petrograd beveelt zoomede nieuwe verkiezingen, die 9 December zullen plaats hebbeu. Renarde vooruitzlchten Bern, 3 December. — De Parijzer editie van de a Tribune » uit Chicago meldt uit Washington, 3 December : De hier vertœrende Russi-sche staatslieden zien een burgeroorlog in Rusland tegemoet, zoo het land niet tôt een afzonderlijken vrede met de centrale iijken overgaatv en nemen aan dat de tegenstanders van de m'aximalisten door de Kntente-machten krachtig worden gesteund. Het gerucht doet de ronde dat Kola, de eenige 's winters open-blijrende Russische haven door Rngeland bezet werd, en enveneens Wladivostok roor de maximalistische regeering rerloren ging. Het-zelfde blad verneemt uit Petersburg, den 25 îsTovember, dat de ijzer-usines te Newski wegens steenkoolschaarschte den arbeid hebben' gestaakt ; 7000 werkliedén zijn hierdoor zon-der werk. Men vreest dat de Pretlow- en de Obuchoff-usines met 7000 arbeiders deze week uit dezelfde oorzaak zullen gesloten worden. LANSDOWNE'S BRIEF EN DE CENTRALEN Berlijn, 1 December. — Het Rijksdaglid Erzberger heeft, in antwoord op de vraag van een korrespondent van de « N. R. Ct. », hoe hij dacht over de uitlatingen van lord I^ansdowne, het volgende meegedeeld : s Mijn opvatting moet u duidelijk zijn. In de eerste plaats beschouw ik dezen brief, zoo-als het ook reeds door von Kuhlmann was uitgedrukt, als een bemoedigende aanwijzing ervoor, dat ook in Engeland de stem den ge-matigden luider wordt. Teveus echter is de brief een heugelijke bevestiging voor de juist-heid van onze politiek van den lQden Juli. Ongeveer z6ô, als lord aclirijft, zou ook een aanhanger van onze (Rijksdag)meerderheids-en rrgeeringspolitiek schrijven, ifldien hij de» goede zaak, in plaats van uit een Duitsch oogpunt, bekeek uit een Engelsch vaderland-lievend oogpunt had voor te dragen. De korte beteekenis van het artikel — roor zoover valt or> te maken uit den tôt dusver bekend gewor-den tekst, schijnt te wezen, dat Dansdofrne de volgende zienswijze bepleit. Men moet de emstige woorden van fatsoenlijke tegenstan-ders niet met ongemotiveerd wantrouwen ont-vangen ; na het tôt stand komen van een vrede door vergelijk mag de haridelsoorlog niet worden voortgezet ; de groote territoriale eischen (van de Entente) zijn niet te verwe-zenlijken, maar men moet blijven vasthouden aan het hersteL van België ; de overwinning met de wapenen zou aan niemand de uitput-ting en de verdere vernietiging van aile be-schavingsschatten kunnen vergoeden, welke een voortzetting van den oorlog zou met zich brengen ; de plannen tôt vernietiging van Duitschland en het voornemen om zich te mengen in den binnenlandschen regeerings-vorrn van tegenstanders moet men opgeven ; op een konferentie moet worden beslist over de vrijheid der zee ; de regeling van latere internationale geschillen langs scheidsrechte-lifken weg, moet worden voorbereid. Is dat niet — vroeg Erzberger — onze politiek in het Engelsch rertaald, en nog wel in het Engelsch van een man, wiens vaderlands-liefde verdacht is, en wien niemand sympa-thiesfeheimen roor den vijand of politieke zwakte kan verwi^en. De uitlatingen van lord Lansdowne zijn er het bewijs voor, dat de teekenen des tijds voor de mannen van inzichtt> uit de beide kampen, in dezelfde ricliting wijzen. Het is -bijzonder verblijdçnd, dat deze uitlating samenvalt met de Russische voorstellen. Nietteeenstaande de eenheid in opvattingen, staat lord Lansdowne nog ver van ons af , maar hij is een tegenstan-der met wien men niet alleen kan spreken, doch. met wien men tôt oyereenstemming kan komen. Wanneer de volken, die teiïcnover ons 6taan. niet lancer in blind en dwaas wantrouwen doof blijven voor de niet te misduiden uitlatingeh van onze beste en toonaangevende mannen, zal geen regeering den vrede nog langer kunnen tegenhouden. Het is biizonder ve.rheugend, dat thans van 7.66 invloedriiken Enarelschen kant in elk geval iets geschied is, dat er op berekend schijnt onze vredes-meer-derheid moreeî te ?»teuricît. Tôt dusver had men zich aan dien kant er alechts toe beiiverd, koren te dragen naar den moîen der oorlogs-ophitsers. Tk meen, met geru^+heid te kunnen bew<»ren, dat sinds Augustus 1014 creen z66 de aandacht waardige en belangrijke stem uit Eneeland tôt ons is overgekomen. Die woorden ziin belangrijk om hun inhoud, om den man. die ze geuit heeft, en om het blad waar-in zij zijn verschcnen. Sedert 1908 lvaddea wij — aldus besloot Erzberger met een fijn lachj< njn mededeehugen — in de «Daily Tele graph > geen zulko belangrijke uitlatinger gelezen. » W eenen, 2 December. — In aaiisluiting aar het bericht dat Asquith Engeland wil winner voor een vrede door vergelijk en ann het feit h dat lord Lansdowne een dergelijke pt,liiiel openhjk aanbeveelt, sehrijft de « Neue Freii Presse », dm zij liPt bijna als pliclit beschouwt dat ]u.ist uit Oosteurijk een stem worde ge richt tôt het Engelsche volk, die vraagt of he met mogelijk is tôt een vergelijk te komen En wel uit Oosteurijk, •mdat de gronden vooj de tweedracht, die tusschen Engeland er Duitschland sinds het overlijden van koningir Viktona waren ontstaan en verscherpt, Oos tenrijk met rechtstreeks raken. Als uitgangs. punt voor aile politiek moet tegenwoorèlig d« waarschiinlijkheid worden beschouwd, daif hel zal gelukken een overeenkomst te sluiten mel Rusland indien een algemeene vrede door d« Entente mocht worden geweigerd. Op deu dag, dat een volk van 160 miljoen menscheri besluiten vred^ te maken, en waarop een nog Rteeds reusachtig leger de loopgraven verlaat i« de door Engeland gewilde, maar door Lane-Uowne en waarschijalijk ook reeds door Ae? quith veroordeelde vernietigingsoorlog on'mo-is^bjk geworden. Na een zoodanige gebeurte-ms ware aan een teuonderbrengiug der cen-tràle rijken niet meer te denken ; en het Bn-Kvlsche volk zal hebbea na te gaan, of na deze »erbrekmg van de Entente het bloed van tal-looze menschen voor een niet bereikbaar'doel mag worden vergoten. Van de gematigde ge-zmdheid der Oostcnri'ksch-Hongaarsche monarchie en van het Dnitsche riik hebben vele Detronwbare verklaringen een betrouwbaar petnigems gegeven. Deze mogendhedengroep heeft den oorlog gevoerd ter verdediging en nu haar grenzen veilig zijn, wil zij het zwaard iieerleggen, verheugd, dat de dag van den arbeid emdelijk is aailgebrokeu. Engeland kan niet het verwijt op zich laden <Ja,. het mt beginsel den Duitschen etnheide-staat wil vervolgetr en dat het met aan de Oostennikwh-Hongaarsche monarchie ontruk-te stukken land zijn schulden aan zijn bond-genooten wil betalen. Het behoort zich aan te sluiten bu* den algemeenen vrede, v66r de vrngeworden krachten (der centraleu) nieuwe klappen uitdeelen en de ervaringen, met Ita-am e" ,1Roenie"ië opgedaan, zich herhalen Aile vol zen rirhte nden blik naar Londen • de verantwoordeliikheid der Britsche staatslieden is onmeteli jk groot. De stem v66r algemeenen vrede, die uit Oostennjk weerklinkt, behoort niet ougehoord weg te sterven. DE GEHEIME DOKUMENTEN Stockholm, 2 DecembeT. — De « Prawda i be-rat thans een dokument xxit het jaar 1909, dat 17 Moi van dat jaar aan Nikolaaa II werd voor-•golesen. Het wa« een ontwerp voor een vôrdirag met Duitachiland en #telde voor het miaverstand tu«»ohen Rueiand en PinUchland naar aanleidiaig van het Ooctenrijkach-Servigch ge^ehid, volgena den weaioch ran DuiUoliland af ,te wikkelen. Duitschland wa* bereid er borg voor te blijven dat Oostenrijk naar. geen nieuwe aDinexatoee op den Balkan zou etreven. In ©en bijzonder g«heim artikel wordt gezegd : a Ingeval Engeland een aanvai op Duitechiland ondemeemt, zal Rnaland on^zijdig blijven. » (Opmerking van het Wolff bureau : Van dit a<ntwocrd ie in bevoegde Duitsohe kiingen niet# bekend.) Overeenkomst met Italië van 1915. — (In de hoogste mate geheim.) Reedç bij het uitbreken vaoi den oorlog werden pogirgen gedaan, Italie van het Drievon-dig VTerbond lo« te maken en zich bij de geallieerden te doen aansîuiten. Die pogingen mic-lukten. Prine von Bùlow wict in Rome te berei-ken, dat de oonlogspolitiek vaJi Italië anderhalf jaar al«^end« bl«ef, doeh in de tweed* helft van Februai*i 1915 «cheen opDieuw de mo-gelijkheid te beetaan, dat Italie aioh bij het ver-bond tegen DinUchlaud aanslloot. De onderhandelingen daar over begonnen tegen het einde van Februari (onde at-ijl) te Londen op initiatief van déni Italiaan*chen gezant. De zaak werd gekoon-plikeerd, eenerzijda door de pogingen van vou Bùlow om de regesriing te Weeneu toi toegeveoid-Jieid tegenover Italië te bewegem, anderzijds door de belangen, welke de vertegenwoordigers dor groote mogendheden te Londen hadden> te behartigen. Frankrijk en Rusland vonden de eischon van ItaLiô oveaxlreven. Frankrijk voor-al daar Italië aanspraak maakie op de Zuid-Oostelijke kustgebieden van de Adriatieehe Zee; Rusland met betrekking tôt de gebioden ean d0 Noord-Ooatelijke ku»t. Er gingen 6 weken heen met het vaststellen van do bijzonderhedea «ver de toekomstige Albaneeeche-Dalmatieche zone. De minister van buitenlandeche zaken van Rusland hield etreng vaet aan de belangen van de Zuid-Slaven en eischt-e voor Servie een veLli-gen toegang tôt de zee. Op 26 April werd de definitieve overeenkomst door do diplomaton ond^rieekend, aiadat men er in geslaagd was Italië enkele dagen te voreu te bewegen tôt eepige konceosiea aan Servie en Monténégro. De toesîand van Italië op 31 Oktober 1917. De Russische gezant te Rome seinde 31 Oktober jî. o. m. : Sonnino verzoekt rudj ui telegi'afi.^ch te vragenj', of Rualand, indien het niet tôt een ernstig of-feAsief kan overgaan, een demonetratieve bewe-ging aan het front wil maken. Al kan zoo'.n schijnbeweging ook geen groote militaire gevol-gen hebben, zij zal in elk geval belangrijke politieke beteekemia hebben, inaonderheid in Italie. Ik dring er met den greoteton nadruk op aan, zooveel mogelijk aan dit veraoek tegemoet te komen. De bon veat ov«tmgd, dat ieder optre-den onzerzijda om Itaiié te helpen zal eamen-gaan met hardnekkige rogingen van Engeland en Frankrijk voor hetzelfde doel, en hiar te graa-tor roldoeniing zal geven, omdat Italië tôt he-den bijna uirtehiitend zijn hoop op ona haaft ga-veatigdDe hoop op Engelsche liulp tijdens de opéra» ties tegen Ensel en Dageu. — Nabokc '. de Russische vertegenwoordiger te Londen, seinde 22^ Oktober j.l. aain zijne regeering, dat de Bn-ge'ische admiraliteit hem feiten iiad medege-deeJd, die het de Bngelache vloot onmogelijk maakten den toestand i«n de Oostzee te verbete-rrn door een gedeelte van de Duitacha vloot naar de Noordzee te trekken. DE DUIKB00T. EN MIJNOORtOQ Bci*lijn, 4 Decomber. — Officieel : Door onze duikbooton werden in het Brist<vl- , kanaal en in de Mainche weer drie stoomachepen en twee zcilachepen' vernietigd. Onder de in den grond geboorde vaartaiiigen bevindan zich het Éngelgcho zeilsohip « Robert Brown » an « Min-nie Coels»,deze laatste met 190 ton pek, van Lancaster naar St-MaJo. De etoomere. hadden a lien lading aan boord. EEN DUITSCH«LITAUSCHE VEREENIGING Berlijm, 4 December. — Den 30sten Navem-ber werd in het Rijkadaggebouw te Berlijn een Duitsch-Litausch« vereeniging gesticht. DE GEVECHTEN BIJ KAMERIJK Berlijn,4 December. — Z. M. de Keizer liet den epporbevelhebber van de bij Kamerijk veohte«da troapaa, volg^od telegnu» ffewwde» : Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prima Ru preoht van Beieren : Generaal-velclmaarachailk von Hind«nbn: heeft Mij over het groot taktïach auks&g v«ji h leger des ruit-erij -generaal» von der Marwita t ■ gen de Fngeilachen, op November, ingeliob ' Allié beveilvoorders die door huai daadkràohti, i en weldoordachte- echikkingen den grondali :ogden voor suksesvolle doorzetting van. den aa : val, en aile troepen die hun frisachen aanvai geest weer eena hebben bewézen, apreek Ik mi • levendige edkenning uit, «vénal* Mijn en d ; Vaderlands1 daœk get. Wilhelm I. R. UIT FRANKRIJK Tclgena de a Progrès» van Lyon heeft de r | geering bealoten, dat onafhankeLijk van de i-lijving der lichting 1919, d« afgekeurden d Uchtingen 1913 tôt 1918 aan een nieuw imêdis< onderaoek zuL]«n ondarworpan worden. «La Progrèa»van Lyon verneemt uit Pari dat de regeering een ontwerp zal voorleggan : de Kemer houdende de verlengin'g van de ma: daten der afgovâardigden tôt 6 maand«n ua el< stakeni dor va jandeLi jkhad.au. EEN NEDERLANDSCH WITBOEK Men meldt uit Den Haag dat de Nederlandeca regeering een Witboek nitgegevon haeft waari da met de Duitsche an Engelsoha ragaaringan g ■^nsselde nota'a met betrekking tôt de kwest: van den doorvoer van zand an grint naar gië gepubiicaerd worden. HET HOOFDKWARTIER' DOOR DE BOLSJEV/IKI GENOMEN? Weenen, 3 December. — Naar luidt van In den uit het buitenland outvangen berichtei is Mohilef, het hoofdkwartier van de Russisch legers, in de macht van ^e bolsjewiki gek( men. Doechonin en zijn aanhang, alsmede d officieren van de militaire misses der Entei te, zijn gevlucht. VAN HET ITALIAANSCHE GEVECHTSTERREII Keulen, S December. — De « Koln. Volkî rtg. » verneemt van het Italiaansch Ooster rijksche gevechtsterrein, dat generaal Dia zijn leger heeft gereorganiseerd. De hoofe macht van het Italiaansche leger poogde i: het gebergte, eerst verdedigend, later tôt te genaanvallen overgaand, de centralen teru; te slaan. Intusschen hadden dezen aanzienlij ke troepenmachten op den Westelijken Piave oever geworpen, zoowel bij Quero als in lie uitmondingsgebied. De Zuid-vTeugel van de legergroep-Krau heeft zich bij Quero den uitweg uit het ge bergte veroverd en heeft verbinding gekregei met het front aan de Piava. In de bocht van de Brenta omvatten de cen tralen de Grappa-positie der Italianen. De pogingen tôt doorbraak, door den vijanc uitgevoerd ia de Zeven Geineenten, zijn af gestuit. VERK.LARING VAN LLOYD GEORGB Parijs, 2 DecembeT. — Lloyd George heeft ir een geaprek met een vertegenwoordiger van. dt «Petit Pariai en » verklaard: «Het tegen woor dige oogenblik is zeer ernstig. Allea moet wij-ken voor het belang van on® doel. Wij hebben manschappen, munitie, ekonomiache en finan-cieele huipbronnan an het gevoel, dat wij voor het reent atrijden. Laten wij nu elke zenuw in «rpannen, om de eenheid van leid.ing en toezicht te verwezonhjken. AU wij goen tijd verapillen en bealoten blijven den oorlog te winnen, dan zullen wij dat doen. Wij moeten wilakracht, ge-duld, vol hardi ng en hardnelckigheid toonon. Dan zuUon wij winnen. » BULGARIJE EN DE VREDE Sofia, 2 December. — Het Sobranié heeft zijn zitting hervat. Radoslawof, de voorzitter van den ministerraad, heeft de volgende ver-klaring afgelegd : Bulgarije was steeds bereid om te zamen met zijn bondgenooten vredesonderhandelin-gen te openen, zoodra de vijanden een voor-stel daartoe zouden doen, wat het bewezen heeft door de nota's van December 1916 en door zijn antwoorden op de nota's van Wilson en den Paus. Thans bereikt ons een voorstel van Lenin, het hoofd der regeering van de Russische republiek, en de voikskommissaris-sen. Wij hebben onmiddellijk geantwoord, dat wij bereid waren onderhandelingen aan te gaan. (Levendige toejuichingen.) Bulgarije kan dit vredeaaanbod niet afslaan, omdat het het nationale ideaal, waarvoor het in den oorlog is tusschenbeide gekomen, t. w. de vereeniging van de Bulgaarsche natie in één enkelen staat, met inbegrip van Macedo-nië. Morawa en de Dobroedaja, vem-ezenlijkt heeft. Dit zal voor ons den grondslag van aile besprekingen vormen. Voor zoover mijtrinlichtingen strekken, zal de Russische regeering binnenkort haar ge-dele£?eerden benoemen, die zich met de onze en die van onze bondgenooten over de onderhandelingen zullen verstaan. (Hernieuwde toî>-juichingen op aile banken.) DE STOCKHOLMSCHS j^AGITATIE > Parijs, 2 December. — De « Echo de Paris » breekt den staf over de kuiperijen van Huva-mans en Troehtra, die probeeren om met den steun van neutrale en onpartijdige Denen de verachtelijke Stockholmsch© agitatie te her-vatten.VELERLEI Professor Lanreat (van Bruasel) heeft ier Akademie van Geneeskunde van Parijs mededeeling gedaaa van een zeer belangweîc-kende operatie, uitgevoerd om een vreemd lichaam (schilfer van een kogelomhulsel), te verwijderen, gelegen op het dalende gedeelte van den grooten slagader. De insnijding van de huid en de wegneming van een belangrijk deel van twee ribben. het op zijde drukken van de long en van het diaphragma veroor-loven op 12 centimeter diepte, te komen op cen soort^ van <r draaikolk », veroorzaakt door de bewegingen der long en de kloppingen van den grooten slagader. Dank aan de zorgvul-dige voorzorgen geuomen v®6r de heelkundi-ge tusschenkomst, is het vreetnde lichaam Bonder incident verwijderd kunnen worden. BUITENLAND EEN ANARCHISTISCRE AANSLAG IN FRANKRIJK Karpitein Manceaux, verslaggever bij den 2en krijgsraad, hecit de instruktdc gefl'oten verklaard, geopend tegen den anarchist Lccoin, die Dnlanga een aanslag op den heer Hervé, beetuur-iev van. de «Victoire» had willen plegen. Daar do poging echter geen begin van uitvoering had ont van gen., haeft de kapitein-veralaggever den aangeklaagde daarvoor niet kunnen vervolgen. Maar Lecoin ia naar den krijgsraad verwezen roor ongehoorzaaaiiuii an b*t ara^ea vas t*t-bixJen vrap«c*. p STÀD cn LAND 'g .— BELANGRIJK BERICHT. — Onxe isschri ®- vers wier abennëaeat »ot Nienwjaar ton ednei t. lospt, radra wij drlngecd ara dit ze» haast m* teten hernieewen. Ten ei*de nuttelooî 'S enkosten te vermijdea worden de abounence n- buiten Actwerpen d?lngend verzocht zich uitslu » tend tôt het postkantoor hunner gemeente iQ wenden en daar hanne inschrijving te kernie; ►s wen. Daar d« thans heerschende papie schaarschte ons voor het oogenblik verplicht h getal abonnementen te beperken is het geraa. zaRm de hernieuwing ZOO HAAST MOGi LïJK te Hoen ; dit bevardert teveus de regeim tige bestelling. Het Behoer. lr ALGEMEEN NEDERLANDSC1 i VERBOND. (A. T.) — Kooger Onde wijs voar het Volk. — L>e 7e.les van D1 Edg. Peetenngns, over « Ou'loodkunde en waarin zal gehandcld worden ovei" h< ]- zenuwstelsel, zal plaats hebben o i. Woensdag 5 December, te 10 uttr (tor« but) '« avends, in de Feestzaal vaa h£ Koninklijk Atheneum, G-einoentcp!aat! » «EN ALTIJD DE EENVORMIG n HEÏD I »... zegt de « XXe S:èc!e », d; 'e mededeelt, dat er ergens in Vlaanderci [. twee dozija gendarmen staan, waarva de helft een vergoeding ontvangt, die d andere helft niet krijgt. Dit is een moi staaltje van den geringen administratif *ven samenhang, voegt het blad hieraa toe. Een vergoeding van éôa fraîik pe j dag wordt bewilligd aan de gendarnu-n h die in België in dienst zijn ; maar d e korpsovers'an kunnen naar hun believi* i_ deze vergoeding uitkceren of weigei-en De meeningen verschillen natuurlijk « tncn komt tôt toesta'nden., waan'an wi ' hierboven een voorbeeld aanhalen, zoo .. vcel te typischer, als deze vier-en-twiai - tig gendarrr.en op de ze'.fde plaats d« z ztifdon dienjt doen. Helaa3 ! zal zich he ~ l>esfuur dan nooit schamen over fanta _ zieën, die op z jn leeftijd onverg-eeflijl X zijn? » - "I. I» PW|—WMaaBMWBaWW t f HîcsBsche krisf JTsrh?» ' TLAAlfSrrtl KRIMG, UORTSIt,. — T—rirncht «tond. — Zondzg 1.1. sprak »rchit«kt P*ul Smakem ln den e Vlaamsche Kring », Mortsel, orsr : c Mo derne Bouwkun«t ». Indien wij ons jonoopt voeler aan dete roordracht, gehoudon ia een buitengemeent« . van A.ntwerpen, een bijzonder nitfebre.'d Ttrilaf wijdin. zoo is het omdat dit roordracut daarst«lt een model ran berattelijkheid : zij braoht op aanjenamen geestigen toon wetenschap aan het rolk. In 'i «ooie ▼an de zatk, het Tolk heeft ingezien «n begrepen Wie zegt dat het rolk ongevoelig it voor «choonheid en kunst, miskent de "innerlijke gemoedsaandoeningen. die het eenroudig* menschenhart knnnen donn trillen, bij het aanichouwen ran werkelijke schoonheid. Dàt t« hebben bewezen niet door woorden, maar door po-sitief op te merken gewaarwordingen bij de toehoor-den, is dan ook een ran 4e wtarderolle résultat*!» ▼an dezen roordracht«Tond. Al» inleiding hield heer Paul Smekens een ring ovorzioht van de geschiedenie der architektuur door de eeuwen heen. Hij vestigde de aand«eht op hefc eigen wezen, dat elke bouwporiode heeft gehad. Enkele liehfr-beelden hadden hier niet anders dan goed gedaan. Na dit eerate deel, zuiver geschiedkundig-. met aan-duiding va n de bijzonderste gebonwen van elke période kwam de epreker tôt de «tof van *ijn omlerwerp : moderne architektuur. De bouwkunst van de XTXe oeuw was de negati» van aile oorspronkelijkheid. Er werden vaste regels gesteid naar dewelke elk gebonw, naar gelang zijn be-■tentming, in een zekeren stijl moeat gebouwd wordea : zoo k«rkeri in Qothiek, raadhuizen in werdergeboorte, enz. De maatschappij die immer voorwaarts ging be-greep van deze plagraatkunst niet veel en trok er zich ook nifts van aan. Deze kunst atond buiten het ls-vende levon. Toen kwam rond de jaren 3890 de ver-nieuwing brengende geest. Ailes ging natuurlijk niet vanzelf en onder de modernen heerschti ook niet altijd oenhaid E' kwam eohtor meer zekerbeid, iroodat. wij fchani zeggen kunnen, dat de algemeene princiepen van een nieuwe architektuur voor aile EuropeeRche landen dezelfde werden en toch naar eigeû aard en lcarakter van land tôt land verschillende eigenschappen vertoonen. Spreker onderscheidt in de bomvkunut van heden twee richtingen : degene welke nog onder in-vloerl van de XTXe eeuw staat en sleoht is. en datgene hetwalk zich vrij gemaakt heeft, bijgevolg goed ia. Hij ging nu in lichtbeelden telkena aohtereen toonen een iecenbeeld en ee* voorbeeld van gebouwen van allen aard, want om het goede te waardeeren moefc men het slechte kennen. Hij begint met vie'r lichtbeelden te geven van de hoofdzonden dor areliitektuur * rte leu»en, een puntgavel waar geon dak achier s^ekt ; de disharmonie, dria nevena-een gepl»at«>* gevela vraarvan een rood, een wit en een geel it ; de overla-ding, een woning in het veld waar allergekste vormen rm allerschroeuwerigste kleuren bij te paa werden g--bracht; ten laatste gebrek aan konatruktiegeest, eon huis met een hangenden boog. maakta apreker ao kritiek van een reeks gebouwen en wilde opzoeken in hoever ze met den gee5t van onzen tijd strooken. Hij vond omze» t'ijd overwe-|rena maf-oria]i*tiBch industrieel. en bewonderde ten zeerate de produkten ervan als ds*ar zijn de auto, hefc vilegmaohien. Zooal» deze voorwerpen logi»ch en natuurlijk aangepaat zijn aan do funktiën (lie zij h»evr»n te vervullen, zoo moet ook de moderne architektuur aijn : eenvoud en waarheid moeten haar uitdrukking gevon Dit betoog werd geillustreerd, zooala reeds ge-zegd, door tegen- en voorbeelden. Een moderne gothi-sfhe kerk werd tegenover een moderne kefle uit Zwitr-«crland gefiteld, die met gekende stijlen niet-B1 te maken heeft. Het raadhuls ran Kapellen tejrenover dat va* Molsheim, in EIzm. De St-Pietersstatie te Gent, cen vredesgruwel noemde apreksr het, werd tegenover het mooie «ierlijke atationsgebouw van Darmstadt ge-plaatst. En (zoo kwamen opvolgenlijk sleehte en goede hankgebouwen, wiakelhuisen, burgerahuizen, landhui-2«n, fabrieken, veroenigingelokale». afkeurenswaardige en uitmuntende arbeiderswoningen, huiiengroepen, tegenover elkaader te staan. Simenhangend met het aiterlijke der woningen ia het intérieur, en nier atelde apreker een aanatellerig burgerlijk salon vol onge-ni8te lijnen aevens de kalme voomaamheid van een voortreffelijke modem-opgevatte kamer. Al" laatste teff^netelling gaf epreker enkele huisgruwelen, «gn. versieringsartikelen en hun moéerne tegenwaarde. Een liohtkroon, een tafelstuk, een lamp, een klok, een beeldje. Om te eluiten deed heer Smekens nogmaals een be-roep op de toehoorders om in ailes en altijd te zijn : duidelijk, eenvoudig, oprecht en watr. Een luidruchtig en welgemeend handgeklap* van de Wer talrijk opgekomen toehoorders loonde hem voor zijn prachtig werk. Het was een uitrnuntende voor-drachi. on de voorbeelden en |egenbeelden waren met *org eekozen, zoodat zij wel degelijk typen voorstel-den. Telkenmale een voorbeeld werd getoond na het tegenvoorbeeld ging er onder de aanwezigen een ge-ruîsoh op • zij voelden het oneindig verschil. Dat wo zoover zijn beteekent iets. Zulke voordrncht slaagt in bij hrt volk • de geestrijkr «apj>ige voorstelling wellco apreker van tegen- en voorbeeld gaf hebben daar natuurlijk deel aan. Deze uit-ste-ken-de voordracht werd ingeleid en gesloten door epn uitvoering van de kooren a Conacience-lied » en « Miskenning », van Jef Van Hoof, en het zestiendeeuwsche lied « Het waaser te Nacht », door de schare zangeressen en zangers van den kring « De Wereld in », uit Antwerpen, onder de knappe en be-zielde leiding van heer Renaat Teremans. De eolos werden door Mejuffer Greta Vlamings gezong<»n, welke ook nog «Mijn hart ia vol verlangen », van Peter Benoit, ten gehoore bracht. « Miskenning » en c Het waaser t>e nacht » werden door het koor zeer voortreffelijk vertolkt. Rijk handgeklap was dan ook hun deel. Mej. a. Sbeanliati Wield de pi*n* met knnde. Mirkr B . — Iets vcer iederec dag ,■ Do Vrsd.a zéér nabijl e c Hcc is juiet een jaar, bijna dag op dag, n geledcn dat de Duitsche Keizer de vr*-'• deshand uitstak, niet uit zwakheid, dit e hebbeji de gebeurtenissen van 191.7 bewe-J" zen, doch uit een hooger gevoel vaa :t manschlievendheid om can cindc te stel-l- len aan de ijselijko slachting die over Europa woedt. Met çen overmoedig en tevens boos-. aardig gegiinnik antwoordde Engeland', 1 fn uaam van de Entente: «Wij willen geen vrede dap na Duitschland ver pie U ' terd, ui^eongerukt en verdeeld te heb-" ben ! » En later vwgde de slitîksche vredes-P apostel en verkapte j'ngo Wilson er aaa 'T toie : « Wij zullen noo'it o,iderh|indele» met Duitschland, zoolang het h'uis va* Hohenzollern niet omver is geworpen. « Dominer en onbehendiger woord werd e m dea ooiJog niet uitgesproken, dat i, mochten wij in Mei van dit ja«r, toem we n in Duitschland waren, best pei-soonlijk e onderviudeii, voomameljjk te Berlijn, 'i Hainburg, Keuleu en Dusseldorp. Er was werkelijk dezelfde onrust die 1 loen ook in Engelieiid, Frankrijk en it*. r lië heerschte, zonder te «preken van Rus-. land waar de laaiende tevolutievlamme* e uitsloegen, zoodat de geosters braod.-l stichtend over de grenzen, vlogen. Nauwelijks had die oprechlc Wil son ' — Honest Yago ! — zijn hoerlijke dikîa-I toriale verklaring afgelegd of Duitsch-" land sloot aa'ieen, schouder aan schou-" der ; aile onriiat viel »til en de halsstarrij-1 sic em bru aalst logisch doordenkonde ■ Bocialis'cn zeiden: « Indien de vijaocle» " die ons willen verplettcien, die ons smd» : drie jaar wrle» uithongercn, en die onz* v-jaiiden ste:ds van munitie en moord-(1 uig hebben voorzien, nu anzeo Keizer 5j veg wensclien, moet deze wel de aller-p jrootste eenheldskTacht van Duitecliland Miijn ! » M En siooit, ln gansch zijn g'ischiedeni», t itond Duitschland zoo vast «» trouw ffirondom keizer's troon. ; ln stede van te grijnzen ca te hoooeJi ihad de Entente, met koel verstand o» achetpen blik, de vrede»vo«H'wiisrdfl* uioeten onderzoeken. 1 Hoeveel stroomen bloeds zooiden er g-o-apaard zijn gebleven; en, hoeveel joii»-(v lingen en mannen nu nog in leveH d e tmdsdien voor den< dwazen hoogmoed van Engelsnd, vap Lloyd Gcorjce zij» gesneuveld ! Hoeveel van onze Vlmamsche j»ogeiis, ongenadig in 't vuur gedrevea met no-gers en mooren, zouden nu aan doo hui-jelijk-en haard hebben gezetwi, bij vade» en moeder, bij vrouw en kind ! V6<5r een jaar schneven wij : Het bloed dat nog vei goten wordt komt over de Entente. ! îsTu is de dag daar dat het allen menschen klaar gaat worden. Onze meening is : Zetr spoedig, ja, mogelijk nog met Kerstmis, i» 't vrede, algemeene vrede ! Misscliien speelt ona onverrvcestbaar optunisœ ons een part ; ik ben mis?chica de eenige van mijn gedacht — doch dat is méér gebeurd. Met hal;-Maart 1.1. waa ik ook de eenige in ons midden, en zelfa op onze redaktie, om de Russische revo-lutie als den geweldigsten knak voor (la Entente te beschouwcn, en als 't begin van 't einde. De Engei^che en Fraiisclie dagbladen en staatslieden jubelden ; vau Duitsche zijde was men zuinig met uitlatingen en bescheidcn met zijn oordeel. want het heette dat nu een herboreni Rusland dén lieiligen oorlog voor de vrijheid voorgoed girg aanvatten ! Het voorbeeld der Fransche Revolutie bracht op een dwaalspoor : de oorlog van Frankrjk tegen Europa sproot uit da Omwenteling.; in Rusland was de om-wenteling de zarpe vrucht van den oor-log. In Rusland moest juist de oorlog jçe-dood, om de oorzaak van 't kwaad weg te nemen. Dat is nu geschied, na zes maa*d : da oorlog heeft den doodsteek gekre£en. Wiij denken nu wel .dat er toen in het becordeelen der Russische toestande» meer moedwil en berekaning was dan overtuiging. Dat noemt de Fransoo» : Faire bonne mine à mauvais jeu, lac heu als ge achter uw afgewaaiden hoed moot 4raven ! Kijkt maar eens hoe de volkeren, ket Engelsche vooral, ingelicht wordoi ! De Duitschers gaven den Engelsch-man deze week een stootje bij Kamorifk en namen daarbij G000 pevungenen, 100 kanonnen, nog een grooter aantal mt-schiengeweren en cen halfdozijn dorfrjn. Zooiets heeft geen groote beteekenis, hoewel het schrikkelijk veel offsrs kost aan beide zijden ; 't is hel? gewoon mi.d-delmatig bedrag van een duchtigeïi plaatselijken aanval. Reuter vertolkt dat als volgt, cil zegt met een gladgeschoren ea uitgesrrekea trome : n De Duitsche terreinwinlst la erg be-perkt. De vijand heeft vermoedclijk eentg-e gevangenen gemaakt, maar men geloofi dat de kanonnen, die in, den steek moesten worden gelaten, <t opgeblazen n zijn. zoodat de Engelschen er nog op kunnen bogen, .dat s'nds het begin vail het Somme-offensief geen enkel kanon verloren is gegaan. » Is dat: bijna zoo bar niet al« is hp*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes