Het Vlaamsche nieuws

439 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/cz3222sz45/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ino Tuli ioi7. Derde ïaarsrane: Nr 210 Prijs : © Centiem ?o«r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE jifl lluii^unt chus. 0UIT3CH AVONDBERIÇHÏ I Berlijn, Zaterdag 28 Juli. — Officie I vîaanderen duurt de artilleries! I "j^' Oost-Galicië aadercn onze korp: H ,ia oreiisrivier Zbrucz. VAN OOST-HONG ZIJDE I Weenea, Zaterdag 28 Juli. — O: I fiJSSISCH GEVECHTSTERREI I Debezuiden de Dnjestr Oostwaarts < ■ jfingeade bondgenootschappelijke stri I bachten naderen, den wijkenden vij£ I oode hielen blijvend, de Boekowina. | 'jenoorden de Dnjestr trekken de R I seizich naar de Zbucz terug Jagieln I {{tel de verbonden kolonnes achtcr zi ■ Ook beoosten Trembowla en Tarno ■ . , K^..W,„ ROEMEENSCH GEVECTSTERREIN Igevechtsterreid Asa de Proetna wist de vijand ; front een weinig vooruit te schuiven. Soveja werden zijn voorwaartsche be-gingen afgewoerd. Bij Kirli Baba w peu Oostenrijksch-Hongaaische troe; de Russen uit hun hoogtestellingeu. berg Fommatic werd door Duitsehe r< _ l . „ _ f A iT/inAinr>I1 ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN IGEVECHTSTERRblI Aan de Isonzo levendige: gesel striid. Anders niets nieuws. VAN BULGAARSCHR ZIJDE IjfAii eutujywwunç iïjt Sofia, Zaterdag 28 Juli- — Officiee ROEMEENSCH GEVECHTSTERREI! Bij Mahmoedia geweervuur. Aan Serech in het vak onzer troepen af en BALKANFRONT BALKANFRONT Langs heel het front mat gesehutvi Alleen op de Dobropolje en bezuiden 1 ran was het levendiger. Beoosten Tserna werden vijandel.jke verkennii afdeetiagen door ons vuur verjaagd. : vijandelijke kompagn'e, die bij de bropolje trachtte op te rukken, werd handgranaten afgeslagen'. Aan de b< den Stroema bij Krfetala Kamila veri ven wij met ons vuur een verkennii détachement, dat uit infanterie en kav rie was samangesteld. VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN TURKSCnr, t-KUiM i biN Konstantinopel, Zaterdag 28 Juli. Officieel : Aan het Kaukasische front versehei botsingen tusschen vijandelijke verl ningsafdeelingeji en onze bewakingst peu, welke gevechten in ons voordee: Ëepen. Aan het Sinai-front op 26 Juli we zijdsch hevig artillerievuur. Een van onze verkenningskolon. uit 30 man bestaande, heeft een En sche afdeeling, welke talrijker in aa was en d:e bèwapend was met auton sche geweren, met bommen en baj f. aangevallen en heeft hen teruggedre I Vier Engelschën werden gevangen VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN WESTELIJK GEVECHTSTERR. Londen Zaterdag 28 Juli. — Offici Vannacht overv'elen wij vijande, schansen bezuiden Armentières. vijandelijke aanval op onze stellinger oosten Oosttaverne is teruggeslagen. vijapdelijk geschut was in de buurt Armentières, benoorden Ieperen et —1. —_ M ! nu nmnsvrt /a-rrr Iwlriitri VAN RUSSISCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN KUSS1SCH UbVctlliSlfcKKE St-Petersburg, Zaterdag 28 Juli Officieel : Tesi Noorden vn de Pripet gev vuur, het hevigst tusscheai Smorgo Krewo. Ten Noorden van Tarnopol heei vijand Plotycz en Czystilow (aan d< reth, 10 en 7 km. ten Noorden van nopol) bezet. Ton Oosten van Tarnopol hebber vijandelijke aanvallen op het front zowa-Smykovce afgeslagen. Ten Zuidoosten vaJi Tr&mbovla —-w— ««rV- • —— —Tjv- onze troepen een weinig naar het Ooste teruggetrokken op nieuwe stellingen. Aanvallen van den vijand in de stjree vap Todorow ten Noorden van Czortkoi :1 : (aan de Sereth) zijn door onze troepe: ag afgeslagen. Den 25n dezer had onze ruitçrii ee leffl rfeks gelukkige gevechten in de stree van Korosciatyn en Komorowka> te Zuid-Oosten van Monarsterziska e Ew^erp de vijandelijke infanterie naar h< Noordwesten terug. Bij ceze changes i de wakkere regiments-kommandant Ch< tagoerof gesneuveld. Tusschen de Dnjestr en de Karpaihe ^ zijn onze troepep naar het Oosten blijve )p- terugtrekken. jd- Op het front in Moldavie zijn de Ro< nd meensche troepen tôt aan de bronuen va de Susita opgerukt, waar zij z:ch verste; us- lcen. Voorhoeden hebben de hoogtcn te ica Westen van Sovcj bezet en gevangene :h. gemaakt. pol Gisteren hebbén de Roemeniërs ve gevangen en gemaakt, 6 kancinnen, 3 m: chinegeweren, 33 mijnwerpers en ve munitic en ander oorlogstuig buit g' f . . .1 VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN UEVCViliOlCiliViviu ■gi- Rome, Zaterdag 28 Juli. — Officiee De artillcnegevechten waren gistert tamelijk levendig tusschen de Zugi Torna en het Vailarsa. In het bovej I Dognadai, op den Rombon en den Dos-ut- Fraiti heeft de infanterie zieh tôt patroc jegevechten beperkt. Twee maehtige mi sien die de vijand onder eenonzer scha .«• sen op den Monte Nero t0t ontploffu » fe bracht, deden geen kwaad. In de lucht gipg het aan het hee . : front erg beùrijwg toe. Gsiteravend h« een Italiaansch luchtsehip de spoorli ^ tusschen Santa Lucia d« Tolmino < (ie Bazza di Medua gebombardeerd. Eeni, t „ onzer vliegtuigen beschadigden miliati "" inricht'.ngen van Opcina. Vanochtcj wierp een groot luchtsmaldeel, do jachttoestellen beschennd, bijna drie t< bommea van hoog ontploffingsgehalte • de elektrische centrale van ldria en « J'01" h&+ Hni v<iti Chiaoovano. IELEGRAMMEN WIE HINDERT DEN VREDE? met WIE nlNDEKi v«iuc.- :lie- Berlijn, 25 Juii. — « Social Demokraten.» Ire- ICopeiihageii -schrijft itn dat/um. van 23 Juli . io-c_ L)e grootste togengtajid voor eenon spoedi^ ^ vxode komv van Frankrijk, Engeland en Am< ai ka. Franlcrijk bloedt ontwijfelbaar dood^, an: de tegeeriBg houdt krarapachtig de oorloogst€ ming°lioog door de hoop op IvLzas-Lotharinc r Engeland he^ft zijn krijg^cloel bei-eikt ; het he Duitsch'land in ganse.h de wereld onbemmd maakt, zijnen wereldlianded veriamd, zijne . loniën veroverd. Acahië van Turkijo gesch.ei< en zich vastgezet im' Zuid-Peffziô en in Mesor tamiôn. Indien Engeland verzekerd ware — ailles bij het sluiten van den vrede te kum behouden, dan ware morgen reeds de vrede den sloten ; het Elzas-Lothai-iaigsche, het Poolsdie _n dergelijke vi-aagstukken zouden yoor het En1^ • sche Linperialisrnus sLoc'ats kleinigheden zi roe- Trots aile liberaiLismus heeft Engeland, voor af- melijk in de laatste jairen, zij ne stell'.ng op bouwd op de uitbating van aile werelddee , on bijzonder door talrijke oorlogen. Alleen su ler" 1871 heeft het 34 ooULogon; gevoerd en 59 n lioen menschen onder zijne heersohappij aes bracht. Nergems kan het woord « Imporiahsxni p-pi' met zooveel recht gebruikt worden ala bij 1 rï g^and. Het is slechts huichelarij waaineer n ^ <io Engelsche chauvinistische pers de ga.ns lati- oorlog gevoerd wordt onder den st/rijdkre< >net « Tegen°het Duitsehe Imperialismus ». Het is 7„n ajlleenlijk om te doen de Duitsehe vreedza handelontwikkeling, die Engeland wereldi £e" nopool bedreigde, te fnuiken. Engeland wilde leen het wereLdrijk bLijven en eenen medewer geene plaats lateiu Vraagt men wie belang h< Ebij den oorlog, dan kan het antwoord zoni twijfeï met andera luiden dan: « Engelan< Duitschland had van den vrede slechta voorc len. Sed^rt echter de Voreen igde-Staten eve SIN aan dern oorlog doekiemen, wordt Engelan>l d eene nieuwen, uiterst gevaan'lijken mededin ^ • bèdreiigd. Zelfs wanneer het in eeneai nog jai ij ke lang durenden oorlog Duitschland mocht o^ winnen en daardoor dezen mededinger voor ] . gen tijd zooi kunnen ter zijde stellen, dan i Jyl heft zich aan do andere zijde van dexi Ocea Het een nieuwe meded^inger van veel • gevaariij VLIEGAKTIE IN DE OOSTZEE I m VLIEGAKTIE IN Ut UObiALC g. Berlijn, 28 Juli. — Officieel: Een van onze luchtschepen aan de Oosl deed in den nacht van 27 Juii met succès r aamrvad' op de batterijen en versterkte kan menten op de Mands-eilandenj bracht een 1 terij tôt zwijgen en keerdô — trots do he1 fTVT Inrr j».v/vrii +/vmcr UITBREIDING VAN HET FRANSCHE FRONT vain atr jfKAiNswnii r«uni :eer" Berlijn, 28 Juli. — In een van zijn laa 1 en rodevoerimigen in den1 Senaat heeft Ribot, minist or-président gezegd dat men den toest j. koelbloedig zonder te groote ongerustheid o ' schouwen moet. De Engelschen zouden : frontgedeelte uitbreiden. Tegen Ribot'3 ve Tar» kering in hebben de Engelschen tôt dusver front niet uitgebreid, maax wel de Franscl •• want de Engelschen hebben hum op het fir ï ^ waarovei- generaal Haig bovel voert, een ; x,°" merkelijk stuk aan den IJzer afgeschoten, tôt dusver door de Belgische troepen bezet" \ zijn DE RUSSISCHE REVOLUTIE UK «USSiSCHt K£VOLUTIË ue nuasistne j^renzen gesioi^n St-Petersburg, 28 Juli. — De voorloopige re geermg heeft oesloten, van 26 Juli te midder nacht af tôt 1«5 Augustus, wegens de buitenge wone omstandigheden, de grenzen gesîtoten t' houden. St-Petei-sburg, 28 Juili. — De voorloopige r€ geering lieeft met het 00g op de biûtengewon omataîiidigheden' bekond gemaakt dat de gren v van den staat tôt en met 15 Augustus geslote: I zal blijven, wat aangaat het komen in en gaa uit Rusland. j Lanig« telegrafischen weg werd het besluit uii gevoerd. £ lu Rusland zullen diegenen worden toegelat-e-il dde op zijn laatst 26 dozer te middctmacht tei -j vertrek aan de grens waren aangekomen. D t menschen, die dipLomatieke passen hebben, zij gemachtigd de grens over te gaan. De persone S die over zee komeoi, mogen Rusland bmmen, ît ■- dien op het oogenblik dat het bedoelde beslu. aan de grens werd ontvangen, zij do naastb zijndo buitenilandsche haven al hadden verlate en ze voorzien zijim van machtigingen om Ru; n. Innd binnen te komen, die hun volgens de b schikkingen van 7 Oktober 1916 nopens de pa sen zijn verstrekt. In bijzcndere uitzondering. gevallen kunnen menschen in gemeen ovorLc II door de ministera van oorlog eai buitenlamdscl ziaken worden toegelaten. n n Koeanor tôt ourgemeester van moskou genoze Petrograd, 28 Juli. — De socialist Roednef i o tôt burgemeester van Moskou gekozen. Generaals Roeskoe en Goerhoc naar St-Petersburg ontboden -1 naar M-i'eteisDurg ontDoat Petrograd, 28 Juli. — De generaals Roesk en Goerko ziji' naar Petrograd ontboden. De bijeenkomst van het Nationale Kongre , te Moskou is uitgesteld, totdat de rekonstrul tie van het Kabinet zal zijn voltooid. ' De « St-Peterburgsche » revolutie en de Russische buitenoevolKir Ivonden, 28 Juli. — De Petrogradsche korre . pondent van de « Morning Post j> valt in ee lang telegram de Russische revolutie — die h :n de St-Petersburgsche revolutie noemt — e 'a haar leiders aan en besluit met deze zinspelin l- op een tegen-revolutie: a Rnsland's millioene • 0 dorpen moeten nog spreken. Zij zien than ' gelijk voorheen, om redding naar Mosko Moskou heeft het Russische volk nooit in d« j- steek gelaten en zal dat ook thans niet doe: l_ De geallieerden moeten voorbij Petrograd : lp. het hart van Rusland zien, dat feitelijk onb ® wo^en gebleven is door de nachtmerrie van c laatste maanderi en nog wacht om zijn werk le lijke leiders te volgen. De overtuiging wi: ft veld, dat deze leiders te Petrograd niet zijn o ■ gestaan. Skobelef vraagt maatre^elen tegen de unineescne Koene s re Volgens de « Oetro Rosij » worden er n< 1(j altijd Chineesche koelies Rusland binneng voerd. {Skobelef^ d^ minister van arbeid, d 0 met het te »verk stellen van koelies niet ing ^ nomen is, heeft den R. v. A. en S. te Charb >p gevraagd, maatregelen te nemen tegen < voortgezette aanwerving van koelies voor Rr y land. Maatregenlen tegen de pogroms V-'S' Uit Stockholm wordt d.d. 27 Juli aan h Joodsche correspondentiebureau geseind d het gerechtshof te Petrograd er bij Kerens op aangedrongen heeft, dat de regeering w< ■in ten zon uitvaardigen tegen pogroni-agitatit daar in vele steden tôt jodenmoord wordt o gehitst en men volgens de bestaande wett* dit driiven ni^t kan teiren^aan. De ontbinding in het Russische leger m- De ontbinding in het Kussische leger en Berlijn. 28 Juli. — Het beeld van de begi eft nende ontbinding van het Russische leg ;e- wordt door getuigenissen van gevangenen aa co- gevuld. V6or den aanval was er een groote t jen tooging tegen het offensief. x>- Het zesde transarmeensche regiinent z> dit ontbonden worden maar de manschappen v< len hinderden dat, waarbij de officieren gemee zaak met hen maakten. en Ook de inwoners van Tarnopol vertellen, c ;el- na afkondiging van de Russische vrijheid jn. tôt dan toe straffe tucht geheel verslapte. 1a- ?e* Amsterdam, 28 Juli. — De « Times » me! ten oit Kiew : ids Bij Tarnopol dreven twee Duitsehe kom] ïil" gnieôn een ganache Russische divisie op ëe vlucht. De ontbinding in het Russische leger ten drejgbrieï aan Kerenski ,m Stockholm, 28 Juli. — Volgens de « Now< \ . Wremja» heeft Kerenski een brief vart c ' kruiser a Auraro 0 ontvangen, wiens mansch. 61 poa den ministerpresident mededeelt, dat mô zal vermoord worden, zoo hij niet v6or eir Juli vrijwiilig zijn post heeft verfaten. ^ Uit^avc van 2 miljard roebel scliatkistbons ier St-Petersburg, 28 Juli. — Naar een meldi j „ van « Aftonb'ùwlet » uit Ha/paranda, heeft &çi voorloopige regeering beslot-eni, wederom vooj gng miljard Toebel schatk ist bons uit te geven. oor g<vr De verdwijning van Lenin en- Amsterdam. 28 Juli. — Het « HandeCsbla •er- meldt uit Stockholm dat de verdwijning van ' an- min van officieele Russische zijdie bevest er- wordt. an, ker Waarborgin^ der gewetensvrijheid St-Petersburg, 28 Juli. — De voorloopige geering heeft een besluit openbaar gemaakt, « aille Russische staatsbufgers volledige gewete vn'ihAid \va.id'hr»r<rt. DE VORWARTS OVERDEBESPREKINGEN INHETLAGERHUIS ;; 0 IN HET LAGERHl Berlijn. 28 Juli. — Aangaande de besprek gen over het oorlogsdoel in het Engelsche i gerhuis srhri jft de « Vorwârts » : Tnsschen onvoorwaardelijke vredelievendheid van M donald en de*1 onvoorwaardelijken oorlogs tste van Bonar Lav. staat de voorwaardelijke c loeswil van Asquith, deti voormaligen eerst ond minister. bc- Met cen regeering die beheerscht wo |}un door den gee&t van Bonar Law en Carson : rze- geen vrede mogelijk zijn dan een vrede 1 hum smadelijke onderwerping. Wardle, de voor ien> ter van de arbeidspartij, beroept zich we waar op Asquith, doch spreekt als Bonar L; l*l,nr Hij verlangt van het Duitsehe volk, dat dat zijn regeering tôt aanvaarding van vrec ras- voorwaarden zal dwingen, die een op vero ringen beluste vijand haar wil opleggen. uitoefening van dezen dwang moet het Duit- z< sche volk echter aan de légers der geollieer- vi den overlaten, waartegen het zich te weer zal fi blijven stellen. w Als Wardle zegt, dat hij bij de socialisten h j van de Duitsehe ineerderheid geen berouw op- o jnerkt, dan mog^ daarop geantwoord worden, b dat de Duitsehe arbeiders eerst dan reden tôt f: berouw zouden hebben, als zij, hun land in v den strijd tegen een tienvoudige overmacht in î 3 den steek hadden gelaten. Dat hebben ze cl à echter niet gedaan en dat zullen ze niet doen. d MAJOOR MORAHT OVER DEN TOESTAND Berlijn, 28 Juli. — Majoor Morath schrijft in ^ de « Deutsche Tages Ztg. » : Rusland verzoekt * 1 om afleidingsoffensieven en de mogendheden c [> in het westen zullen aan deze roepstem waar- ^ e schijnlijk het oor leenen. Het offensief op het , i Roemeensche front geeft niet den indruk dat ' n het tôt groote successen kan leiden. Ware de 1 l- legergroep-Maekensen bedreigd de legergroep c ,t van aartshertog Jozef en de rechtervleugel der 2 j Bnlgaren staan tôt deu aanval bereid. Er blijft c n dus ter verlichting van Rusland slechts een ^ i- offensief in het westen over. y. Sedert vele dagen duurt het artilleriegevecht , i- in Vîaanderen voort en wanneer de feiten niet { j. bedriegen zal Engeland van den nood een g deugd van zelfopoffering maken. . o Zij behoeven dus niet door zorgen gekweld te worden. Een doorbraak in Vîaanderen is ■ îets anders dan met artillerie en infanterie aan 1 „ te vallen. ] 6 HET NIEUWE ROEMEENSCHE VîIMICTTJDir Boekarest, 28 Juli. — De ministerieele k.risis n is geëindigd. De samenwerking mot de konserva- ; tieven duurt voort. Take Janoscu is tôt onder-voorzitter van don mitnisterraad benoemd'. Vin- , tila Bratianu, de nieuwe minister van munitie, s is tijdelijk met de waarneming van het depar-tement van oorlog belast. Tit-ulescu krijgt finan-ciën, Delavrancea nijverheid en de andere minis-te^3 houden) hun portefeuilles. SIAM EN DUITSCHLAND Berlijn, 28 Juli. — De Siameesche gezant H heeft het ministerie van buitenlandscho zaken meegedeeld dat Siam zich met Duitschland in n oorlogstoestand besclvouwt. Den gezant is ken-^ baar gemaakt, dat hij zijn passen zal krijgen, n zxjodra er betrouwbaar benclit is dat de keizer- • lijke vertegenwoordiging te Bangkok een Vrij-■ geleide is gewaarborgd. Memi heeft den gezant 1 verder ^een twijfel .gelaten of zijn regeering zal • voor aile schade, die menschen van Duitschen 1 îandaard in Siam op tegen het volkenrecht in- p" druischende wijze mochten ondervinden, ten 'e voile ter verantwoord ing worden gerocipen .Over-e" eenkomstig het optredien der Siameesche regee-lt; ring tegen personen, die tôt het Duitsehe rijk P" behooren en in Siam wonen, worden d©_ in Duitschland verblij vende Siameezon van diënst-plichtigen leeftijd geïnitemeerd. De Nederlandscli e regeering is verzocht de vertegenwoordiging der Duitsehe belangen in Siam >g over te nemen1. EEN TELEGRAM VAN GELUKWENSCHING AAN HINDENBURG *e Berlijn, 28 Juii. — Officieel : s" De keizer heeft van de slagveLden in Oost-Gailicië aan Hindeinbux^g een telegram gezonden, waaritn hij dankbaar heaxlenkt, wat de legers op het We6telijke gevechtaterrein hebben ver-et (richt en \*ooral in de troepen in Vîaanderen, die at al weken. in het zwaartste geschntvuur staan en ki de aanstaansde stormloopen onveiwaard tege-:t- moet zien, zijn vertrouwen uitspreekt. 1JC UIIM5UU1= miJIlUUULUU •n Berlijn, 28 Juli. — Officieel : • In het verboden gebied om Engeland zijn door de aktie van onze duikbooten opnieuw 26,000 br. reg. ton vernield. Onder de in den 11- grond geboorde schepen waren het Britsehe er s.s. « King David» (3680 t.) met 55 vliegtui-n- gen en munitie van Brest naar Archangel, de e- Muixfield » (3086 t.) met 5000 t. tarwe van Portland naar Dublin, de « Obussi » (4416 t.) >u met palmolie en palmkernen van Dakar naar ■r- Engeland en het Engelsche zeilschip « Dun-hope Lamia» (2220 t.) Een stoomschip dat in konvooi voer en werd beschermd door twee at torpedojagers en vijf stoomtreilers, kreeg le door een torpedoschot zware averij, zoodat het geruimen tijd buiten de vaart zal moeten blijven.dt De volgende successen van duikbooten in de Middellandsche Zee werden nog gerappor-►a- teerd: In den grond geboord werden een aan-dô tal stoomschepen en zeilschepen van te za-inen over de 20.000 ton. Daaronder waren de Britsehe hulpkruiser a Readbrest » (1313 t.) ; de a Neuarskes » (833 t.) voorts een voor Sa-•e loniki besteind diepgeladen transportschip, ^ dat — door een torpédo getroffen — in vlam-^p.. men opging. tiij T* de Kopenhagen, 28 Juli. — De Noorweegsche bark « Deverson » is op de reis van Buenos Aires naar Kopenhagen tôt zinken gebracht. og Amsterdam, 28 Juli. — Twee Hollandsehe de visschersvaartnigen zijn in den laatsten nacht, • 2 door een Duitsehe duikboot, tôt zinken gebracht. Naar verdere meldingen zijn nog drie andtre visschersvaartnigen getorpedeerd. Ji» Amsterdam, 28 Juli. — Men vermoedt dat in L,e- het geheel 10 Hollandsehe visschersvaartui-gd gen in den grond zijn geboord. De « Zeon-soew » is in de haven van Helder binnenge- £ VELERLHI ns- Uit Stockholm wordt dd. 27 Juli aan het Joodsche korrespondentiebureau geseind dat de afvaardiging van den socialistischen wereld-IIS bond « I'aoiei Zion » in haar bespreking met in- het Nederlandsche-Skandinaafsche komité de va- volgende-eischen heeft gesteld: gelijke burger-de rechten der joden in aile landen ; nationale au-ac- tonomie in landen waar de joden in groote wil massas wonen ; opheffing yan aile beperkin-or- gen voor de joodsche kolonisatie ; koncentratie en- der joden in palestina met de stichting van een eigen woonplaats van het joodsche volk in rdt Palestina als einddoel, onder waarborg der ino-:ou gendheden. •an « The New-York Med. Jonrn. » waar- dt- schnwt voor 't gevaar, dat nu op zijn beurt de lis- Amerikaansche soldaten bedreigt, om aan be-lw. dwelmende middelen verslaafd te geraken. Dç tiet legers worden gevolgd door allerlei mannelijk es- en vrouwelijk gespuis.en de uitjeputte en ont-ve- zenuwde soldaat, die uit de loopgraven komt, De wordt gemakkeljk verleid otn zijn toevlueht te / •eken bij een pilletje of een snuifje. Ook zij :1e verpleegsters al te spoedg geneigd, moi ne te verstrekkeû aan de mannen, die, £< ond of door gassen vergiftigd, naar rust vc: ,ngen. In sommige omstandighedeu is h< amogelijk de mor/ine te 9paren. Na den sla ij Jutland kregen aile gewonden 40 mgr. ino îe, omdat het aantal artsen niet toereikex -as om den mannen vlug hulp te verîeene: laar het spuitje mag nooit routinewerk wo en, en de sluikhandel in die gevaarlijke mi elen moet met krach.t worden tegengegaan. Wolff's correspondent te Bern <«ntlee: an de Pari j sche telegrammen in Lyonscl laden, dat de Fransche Kamer het ontwe: lourier heeft behandeld, volgens hetwelk < fficieren van het staande léger bij de g echtseenheden worden ingedeeld, om de or rekking aan den werkelijken dienst te fni en. Leden der socialistische minderheid ha en voorgesteld, dat bij elk leger een uit of: ieren en soldaten samengestelde konnnisf ou worden gevo: ad om toezicht te houden < le 9trenge toepassing van de wet. Het voorst .erd afgewimpeld. Men besloot het ontwe n tweede lezing te behandelen. Naar de a Kôlnische Volkszeitung » v /witserland verneemt is de a Corriere de] >era » vergramd op Lord Robert Cecil, omd iij gezegdfheeft, dat de verbrokkeling v. )ostenrijk niet tôt het oorlogsdoel van de e ente behoort en Duitschland de ergste vija: s. De verbrokkeling van Oosteurijk, zegt : Corriere »,zou de zwaarste straf voor Duitsc and zijn. Als de entente midden in Euro iet voortbestaan van een onverwinlijk, dru cend blok graniet duldt, heeft zij den oorl rerloren. Het blad hoopt, dat een belachelij cortzichtigheid als die van Cecil niet op Parijsche konferentie tôt tiiting is gekomen, ■a—wagnuam ,i 1 j: ..v. ^ BUITENlàîSD Op eenige Zweedsclie speorwegen^ is eon pr genomen «m dènnenappeLs aJs brandatof te zigen, welke proef ge&laagd wordt geaoen Het gebruik neemt dan ook toe. Men mengt' met een kleine hoeveelheid steenkolen en cok TIÏT PVr.Ff .AV'n. Londen, 28 Juli. — Hot wetsoi^twcrp stichting van een nieuw ministerie van rek stmktie, met Addison, als "linister, is giete in hot Lagenhuis &■- ontvangen. De sterke vermeerdering van regeerângsçlep tomenten is zeer onpopulair. Nicholson schrijft in de a Daily News » : verwairring dio er tengevolge van gémis aan ding door een kabinet tusschen de departem ten heerscht, zal nu waarschijnlijk worden 1 steld door de stichting van een kabinet 1 binneniandsche zaken, naast of c-nder het c logskabinet. Law zal vermoedelijk voorzil ma dat nieuwe kabinet worden. DE KRISIS IN CHINA Londen, 28 Jutti. — Do « Times » verneemt Sjaughai, dat een totale scheuring van Ch in eenr Noordcljk en eon Zuidelijk gedeelte giLobaal jnet de Jangtsekiang als scheidings — niet af te wenden schijnt. Soenjatsen, die vondien heeft, dat in Sjanghai de macht (centrale) regeering (te Peking) te groot heeft zich naar Kantoni begeven, waar hij zig is met het organiseeren van> een liga Zuidelijke en Zuidwestelijke provincies. In Koeantoeng Ls een proklamatie afgek digd, dat de provinoie weigert, de macht regeering te Peking of besii'ui/ten van die re£ ring te erkennen. Er is een plan om het parlement in Kan te heropenen, maar dajt zou dan enkel best uit de ultra'?. De meesto gematigde led'en : in Peking gebleven. Sommige belangirijke ocrlogsschepen zijn/ n de regeering te Kanton ovorgegaan ; maar meesto schepen zij nog trouw gebleven aan regeering te Peking- Intusschen gaan de min folle ledien van de Koeomintang (de Clv'mees republikeinsche parti j), die te Sjanghai z voort mot het uitvaardigen va.n manifesl waarin het parlement wordt verdedigd en 1 ansjijœi wordt aangevallen Zij hebben een ilegram gezondem aan de geallieerden, waarin hulp vragen in den strijd « tegen het beest het militarisme». De kwostie, waar het. echter feitelijk om g; is : a Zal Peking aan Kanton die wot vooi-scl] ven, of omgekeerd Kanton' aan Peking ? » BINNENLAND Uit Brussel Ernstig tramongeval. — Vrijdagavond v J. B. P..., loopjongen, door een tramrijtuig gronde geworpen en, ernstig gewond .naar Sint-Pietersgasthuis overgebracht. Lljk opgetrokkcn. — Uit het Willebroek rraal werd het lijk opgetrokken van een jo ling, 17 tôt 18 jaar oud schijnemdte. Stoutmoedi(<e daad. — Een handeiaar in < gesteenten, M. B..., werd uitgenoodigd naar een herberg dea- Rogiorplaats te bege M. B... begaf er zich, zonder achterdocht n toe. Drij personen wachtten daar op hem. vele glazen bier geLedigd te hebben, verdw< eenskla7>s de drie onbekende personen, de 1 ventesch \^n den handeiaar medenemend, w 3000 frank inhield. Op te zoeken waarden. — De .politie z de volgende akties van de maatschappij Gra Laos op. Het zijn de volgende ranimera : 85101 85102 50118 86702 87401 17 50119 52972 64214 2T74046 25647 8 52973 25809 274104 22905 66386 5 149594 196433 87500 92398 82423 162456 87476 63885 52972 5*178 9 125074 52974 51699 7955 80336 5 69659 STADSNIEUWS Aangehouden. Dogennamden S..., K.. V..., verdacht de dicfstal van zes vaten spi ten nadeele van Michaël, in de Boerhavesto gepieegd te hebben, werden aangehonden ter beschikking van den heer onderzoeksrec Van de Kelder opgesLoten. Speelhulg ontdekt. — Door de adjunkt-1 missarissoTi Martelmams en Tocli van .do wijk, werd eergisteren, om 9 nuf 's avondiâ, invail gedaan in eene herberg in de Han< straat, gekend als speelhuis. In eene kamer :i het eerst0 verdiep werden 21 personen rond -- speeltafel aangetroffen; men speelde er het pa3-:- spel met de teea-lingen. Zes brael'jes van 5 mai'k, dio op de speeitadtd als inzet lagen, eene soin •t van 70 mark geuonnen door een der sptiers en g ai het speelg^i'ief werden aangeslagen. De spe-r- iers moesten 50 eonitiem pea- uf aan den lokaal-d houder betalen. 1. Âangejiouden. — De gonaamde C..., uit Bor-r- gerhout, werd eergisteren om 7 1/2 uur 's avonds I- wegens opleidingsbevel, uitgaande van den heer onderzoeksrechter Steyaert, aangehoudien en in it het gevang opgesloten. ie Diel'stallen. — Door middelL vatm braak dron-■p gen onbekenden in de kamer van Anna Pluym, le wonende Guidenberg, en robberden ea- eeai e- brood. t- — Door onbekenden werd van Jan Vaim Dyck, ii- wonende in de Rozenstraatj een donker grijzo i- veston, een geol Lederen geidbcugel met ongL-i- veer 2 frank, zijn eenzeivighvids-, melde- en ie dopkaart inhoudeuide, gepiki. >p — Ten nadeele van C «-ri/ - aum a nn, won onde el Zuiderlei, werd een eiffen gcuden m;;r.sr:iig met -p grooten briljantatoen, van 2'J) frank waarde, ge-pikt.lit — In het stedeJijk zwemdok werd eergisteren la vain Antoon Fioren, wonende Sint-Bernardschen at steenweg, een paar mansschoenen ^net nestela in m zwart loder met verlakte teenstukken gepikt. n- Boterbevoorradlng. — Belangrijk berient. — îd De personen welke hunne vetkaart hebben in-le geleverd, kunnen van de bedeeling der boter h- van het Xat.ionaal Komiteit genieten. pa De bedeeling geschiedt op de Vischmarkt k- op vertoon der vetkaart. »g De vetkaart wordt terugbezorgd, op vertoon ke van het Eenzelvigheid^bewiis, ?n Gele Gezins-de kaart, ten bureele van het Plaatselijk Voe-dingskomiteit: Kunstlei, 96, te rekenen van Maandag 30 Juli 1917 van 10 tôt 1 en van 3 tôt 5 uren T. U. raxaarv: i ' Laatste Uur ye- 1<L DUITSCII LEGERBERICIiT es. Berlijn, Zoudag 29 Juli. — Officieel': "Westelijk gevechtsterrein Front gener.-veldmaarsclialk kroonjpr. Ruppr. bot van Beieren : >n. Do artililerieslag in> Vîaanderen woedde gjste-•eii iren ran den vroegen morgen .tôt diep in den nacht zonder onderbreking. Do artiiileristischo ar- kraohtsontpLooiïng vormt het hoogtepunt aan massawerking in dezen oorlog. De Op meerdere plaatsen van het slagveld loktem [ei- eigen en vijandelijke aanvallen plaatselijke, ver- bitterendo geschut gevechten uit-. er- Van het kanaal van La Bassée tôt op dern ^n zuidelijken oever van de Scarpe steeg 's avonda do vuurwerkzaainheid. 's Avonds, beoosten ter Monchy vooTuitbrekende aanvallen van Engelsche bataljons zakten met hooge verliezen in-eon. Ook bij Ossus, ten N.-W. van St-Kwintijn, bleven Engelsclie gedeeltelijke aanvallen zonder succès. uit Legergroep van den Duitschen kroonprins : _ ina Een verhooging van de gevechtswerk zaamheid — werd iangsheen den Chemin des Dames, dn ijn Champagne en aan de Maas voelbaar. Bezuidr-be- oosten A'lies vielen de Franschen 's morgens der <V-mmam', 's avonds driemaal met sterke strijd-is, krachten aan. Een. Keulsch regiment weerde in be- vaak bewezen s t and vasti ghei d aile aanvallen der van den vijand in harden strijd op dichten af-stand af. on- De vliegerbedrijvigheid was buitengewoon der levendig, vocxral op het front in Vîaanderen. ;ee- Er werden 35 vijandelijke vliegers neerge-schoten. Oberleutnant Drostler vemielde aan het ton hoofd van zijn jaohteskader een vijandfelijk es-îan kader van 6 vliegt-uigen en behaalde zelf zijn ;ijn 20-te ove.rwinmlinsr in de lucht. Oberleutnant Ritter von Turschek schoot zijini 19n en 20n te-aar genstrever in luchtstrijd' omlaag. de de TOncicch i>n I?npmp.p.r«f.h dever.htsterrein Front genei'aal-veldiniaarschalk prina Leopold . e van Beiea-en : J11' Legergroep gem.-overste von Boehm-plnnolli : I00' In Oost-Galicië zijn do Russen aan weerszij-den van Huslaty achter de rijksgrens getrokkeji. _ Onze îegerkorpson hebben den Zbrucz bereikt. _zlJ anjdere nadea^en den mond' van de noordelijke Sereth in den Dnjestr. Tusschen Dnjestr en Proeth stelden Russische achterhoeden zich bozuidwesten Horodenka te weer. Een senitterendie aanA'al door.brak hun stellingen. De achtervol'ging gaat op beide (Xivers van den Dnjestr voorwaarts. cs^" Firont geeieraal- o vers te aartshertog J ozef : In het dal van de Czeremosz werd Kutty genomen- Stroomopwaarts en stroomafwaart6 van de stad wordt de stroom gepasseerd. In het ge-bergte drongen on'ze divisies al vechtend achter den vijand over de baan Szhiproth—Moldawa— Siebltza. Bezuiden het dal van de Oitoz werden krachtigo Russische aanvallen tegen den Mgr rerd Casinului teruggeslageni. Aan de boven.Poetna te,n zetten wij de eergisteren begonnen bewegingen het, door. _ Legergroep generaai'-overste v. Mackensen1: Aan de noordelijke helliwg van het bergmas-" ' sief Odobesti mislukten vijandelijke aanvailen. 0 Ln de Roemeensche vlakte, slechts zwak vuur. LfTp-1 zich Balkanfront t'efn. toeatand ifi onveranderd. Na FRANSCH LEGERBERICHT sneai )rje. Westelijk gevechtsterrein elke Panijs, Zondag 29 Juli. — Officieel:. Gisteren, bij het vallen van den nacht, heb-sekt k°n de Duitschers ten W. van> de Hurtebise-n^B hôeve, op eeji front van- 600 meter, een hevigen aanval uit gevoerd, die gebroken werd door de 2732 dapperheid der Fransohe troepen. Langs den an-2693 ^cren kant hebben de Franschen dezen morgcmi, 2974 bij het krieken van den dag, een aktie aange-5924 vat tusschen Hurtebise en de streek ten Zuiden Î256 van Labovelle. Deze aktie, gevoerd door de 1&96 Fransche infanterie met een iheenlijk eilan, hee<ft den Franschen toegelaten vooiuiit te gaan op al de punten, bijzonderlijk in de streek van het mmm Monument. In Champagne, in den sektor vani Tahure, i hebben do Duitschers een sterken o veinai uit-gevoei'd, welke teruggeworpen werd door de Franschen. Op den linkeroover van de Maas, na . en een intense besicliieting, hebben de Duitschers :itu6 gepoogd de loopgraven aam te vallen, korbe-\ •aat, lings verovei-d door de Franschen, tusschen het en bosch van Avocourt en de hoogte 304. De jm'st-hter heid en do verwoedheid \ an het Fransche vuur hebben hen tegengehouden, hen zware verlie-:om- zen berokkend. Op den rechteroever heeft 5do een Duitsehe overval op de Soopgraveini ten O. een van Moulinville het zellde bloedige niislnkken lois- ondergaan Betrekkelijk kalme nacht op het van overige van 't front.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes