Het Vlaamsche nieuws

244 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 20 Decembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7m03x86v81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Woensdag 20 December 1916» Tweed® Jisrf. Nr .351 Prij#i 6 Cestlemea door gehee! Bëlg&i Het Vlaamsche Nieuws Het hest i&geiicftt en meest verspreid .Nieuwsbiad van Jbelgië. » Verschijut 7 maai per week ABONNEMENTSPR1JZEN i Per maand 1.76 Per 8 maanden .... Ifi.— Per 3 maanden 6.— Per jaar ta.— AFGE VA ARDiGDEN VAN DEN OPSTEUtAAD : Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTKAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDiUlNUEN : Xweede bladz., per regel. 2.60 Vierde bladz., per regel. 0.60 Oerde bladz., id. I.— Doodsbenclu ô.— Voor aile anaoncen, wende men zich KUOUiiBTRAAÏ, 44. CJUM JMMrti anoyawe whw «< imiiw1 •^nww»- **S#SBi BERICHT De Elgenaar-Uîtgever van «HET VLAAMSCHE NIEUWS » heeît de eer aan het geacht publiek bekend te tnaken, dat de eigendom van het hlad in andere handen zal overgaan met 24 DECEMBER 1.916. DE OORJLOG Het vredesvoorstel Loncten, 18 December. — De « Daily Telegraph » verneemt uit New-York vau Zandag: Het heeft de Duitschers hier, die voor-speld hadden dat de président ten mina.e 'de hooT) zou uitspreken, dat de oorlog-voerenden tezamen zouden komen en over het vredesaanbod zouden spreken, bit ter teleurgesteld, dat de Amerikaan-sche regeerintr het vooibeeld van Spanje en Zwitserland volgt en de Duitsche nota zonder kommentaar doorgestuurd heeft. Bernstorff had van Berlijn last ontvan-gen, om eeen moe te te sparen, ten einde 'den steun van Washington te verkrijgen en had met da* doel naeht en dag ge-! werkt, waarbij hij veje fraaie woorden gebruikte en erroote beloften deed. De menschen hier zien niet in, dat het ergens ! toe dient, vrede te sluiten, tenzij er eeni-pe behoorlijke waarborg voor veiligheid in de toekomst gesjeven wordt.Bernstorff is aan die opvatting tegemoet gekomen, 'door aan he^ ministerie van buitenlandsche zaken mede te deelen, dat zijn regeering bereid was om over de beperking Van de oorlogstœri istin?on te beraadsla-gen en over de vorming van een verbond Van nnt;ën tôt ardwinsrine: van den vreek-'zoodra de geallieerden met het vredesaanbod instem den. Wnnneer de cevol-raachtigden voor den vrede samenkwa-inen, 'ou Duitsch'nnrl bereid ziin aa.n r'in v'ianden een volledife mededeelinsr; *te doc-n over de voontfaarden. waaron de centrale moeendheden over het vredes-lrnkfaat zouden willen onderhindelen. 'WelVe die voo-waard?n ziin. wiV Bc-n-storff niet of fiHeel en hii maakte hen niet heel d"ide1iik. in hoever hii eemach-lio-d was uit naam van Berîrn te hande-ten. toTiv-iî dan om de konferentie bijeen te kr:jgen. Londen, >8 Deeeml>er. — De Londen-sche korrespondent van de « Manchester Guardian » meldt van gisteren avond : Duitschland's plo'selinge vredesvoorstel heeft natiwelijks eenige uitwerking in de Citv gehad. Men dacht niet dat de geal 'eerden er door bewogen zouden weden een onbevredigenden vrede te sluiten, en eventnin wekte het voorstel ongeeronde verwaehtingen nopens een wanhopigen toestand van de Centralen. Londen, 18 December. — De « Westminster Gazette » zegt in een hoofdarti-fcel, getiteld: « toets van goede trouw »: Wij zijn van oordeel, dat de geallieerden het vredesvoorstel der Centralen, wat daarvan ook de beweegreden of de bedoe-ling moge zijn, ernstig moeten beant-woorden, omdat zij in een strijd gewik-keld zijn, waarin een reusachtig aantal menschenlevens op het spel staat. Keulen, 18 December. — Naar aanlei-ding van de in de buitenlandsche pejrs verspreide, deel onware geruchten over de Duitsche vredesvoorwaarden, merkt de, (officieuze) Berlijnsche korrespondent 1 ^n de « Kôlnische Ztg. » op : De open-bare meening in het buitenland moet zieh met die geruchten maar bezig hou-den, arelijk zij wil en kan. De maatstaf ter beoordeeling ervan geeft de nota zelf, want daarin staat, dat onze eigen rech-t&n en gegronde aanspraken niet in te-genstelling zijn met de rechten van de andrre. volken en dat de voorstellen, die wij bij de vredesonderhandelingen zouden meebrengen, een geschikten grond-slag zouden meebrengen voor het herstel van een duurzamen vrede. Daarmee is het ernig mogelijke vaste richtsnoer aangebracht. Meer kan in het tegenwoordig stadium niet gebeuren. Londen, 18 December. — Uit Rome wordt dd. heden aan de « Daily News » Seseind : Naar ik uit vertrouwbare bron (.vemeem, heeft de paus besloten op gee-^erlei wijze tusschenbeide te komen, nech invloed te oefenen ten gunste van aaanemœg van de Duitsche vre des voorstellen. De paus vreest, dat een verwer-Pwg der voorstellen door de geallieej^-den aan zijn bemoeiingen zoii kunnen wordfen g*weten. «sa»—- Gritkenlani en de Fntcnte Londen, 18 December. — De « Manchester Guardian » uit hare ontevreden-heid over de dusgenaamde regehng- van de Grieksche kwestie. Uit niet ofiicieele berichten hlijkt immers, dat de Grieksche troepen zich uit Thessalië zullen terug-trekken, maar op sommige plaatsen zal misschien alleen de artillerie naar den Pe-loponesos gaan. De Duitschers zullen het Grieksche leger echter ook zonder artillerie kunnen gebruiken. Het blad is ver-der onvoldaan, « omdat Konstantijn op den troon zal blijven en de middelen, die nog lot ziijn beschikking staan, zal kunnen gebruiken om zijn oog-merk te vol-voeren ». In de Lucht Konstantinopel, 15 December. — Offt-cieel : Een vijandelijk vliegtuig, dat tusschen de eilanden Imbros en Tenedos door-vloog, is door vijandelijke torpedojagers onder vuur genomen en geveld. Duikboot- er, isiinoorlog Londen, 18 December. — Het Engel-sche stoomschip « Westminster » (4342 ton) is in den grond geboord. Londen, 18 December. — Het Portu-ecesch? s.s. « Cascais » (>n Lloyd's re-'gister nie; vermeld. — Red.) is in den 'grond geboord. Een vrijgelnde \oorTarnol ki Londen, 18 December. — Het département van buitenlandsche zaken heeft er op verzoek van de Vereenigde Statcn in toegesîemd, Tarnofski, benoemd tôt Oostenrijksch gezant <e Washington, een Vrijgeleide toe te staan. Londen, 18 December. — Reuter ver-tieemt, dat wegens vertoogen van de Amerikaansche regeering aan Tarnofski een vriigeleide is toegestaan. Het zou geweigerd z:jn, ind'en de regeering van 'Oosfenrijk-Hongariie daarom alleen had verzocht door bemiddeling van de regeering der Vereenigde Staten, langs den gewonen weg. Uit Roemerië Berlijn, 18 December. — Over de Roe-'meensche pe^roleumbronnen verluidt: Een deel der technische innch ingen îno?e vernield zijn, toeh kan men er op rekenen dait het boor- en raffincerbedrijf dadelijk :n srooten omvang ! an worden hervat en binnen korten tijd aanrienlijk uitgebreid zal kunnen worden. De bevol-king der o'ievelden, die in het bedriif er-varen is, toont zich volkomen bereid om te werken. Uit het belette gebied Lublin, 18 December. — Het gœver-nement-generaal deelt mede dat de op 15 November gehouden telling van de burgerlijke bevolk'ng in het door Oos-'tenrijk-Hongariie bezet+e geb'ed een ge-zamenlijk aantal van 3,495,476 personen heeft opgeleverd. Daarvan zijn 1,656,400 Van het manneliik en 1,899,076 van het vrouweliik eeslacht. De gemiddelde dichtheid der bevolking is 81 per vier-kante K. M. Uit Fpgeland Londen, 18 December. — Bonar Law heeft meegedeeld, dat de regeering hoopt daf het Parlement 22 December kan worden verdaaed en dat de nieuwe zit-'tin? in het begin van Februari kan be-'g!nnen. Voorts zei hij, dat Lloyd G-corg"€ in Staat zal zijn, morgen z'jn rede te hou- den. . , . Het ontwerp op de oorlogsleenmg, da het département van financiën machitigt, de leening te gelegener tijd tût te geven, Voor het geval het Huis niet bijewî is, behoort tôt de maatregelen, die vôôr de Verdagimg raoeten werden afge^san. vrr'.o!g <Oor'î'.v^""^* '',J"'*'' ' a *4* HAVERE TEGEN GENT i, Men zou bijna moeten gaan gelooven dat onze regeering in den .Haver niets anders te doen heeit dan maatregelen op te delven tegen de eigen lanJgenoo-ten, de Vlamingen, en dat ze minder aandacht hoeft te wxjden aan den mili-tairen vijand waar ze tegenover staat. Immers vernemen wij van tijd tôt tijd den weergaim van verbitterde verwij.en en bedreigingen, die aan gene zijde van de vuurlinie tegen het Vlaamsche volk op-stijgen, omdat dit volk na den oorlog zijn taalrechtèn zou kunnen verkregen hebben en behouden. Weer heeft de Belgische regeering een offensieve. poging tegen de ver-vlaaamsçhte Gentsche hoogeschool tôt ontwikkeling grbracht. Het Staatsblad. maakt namelijk een woordenr jke, in onstu^migen toon ge-stelde gemeenschappelijke mededeeling openbaar van den minister van wetrai-schappen en kunsten en dien van buitenlandsche zaken aan den Koning, waarin deze opgevorderd wordt maatregelen to treffen tegen ele Belgische hoog'eeraars te Gent, hen vervallen te verklaren van hun eereteekens en met vçrdere bestraf-fingen voor de toekomst te dreigen. De hecren betrokken ministers kunnen zich vergenoegd om de nieuwe overwinning, nogal een onb'oedige, in de handen wrij-ven, want de Koning heeft den lOn Oc-tober in dien zin een besluit genomen. Nog nooit, en dat is voor de Vlamin-ge.n geen slecht teeken, werel zooveel be-langstelling in hoogere verantwoordelij-ko kringen voor hun volkszaak getoond. Tervvijl men aan hoogerhand vroeger maar al te zeer geneigd scheen het be-staan van een Vlaamsche beweging te ne-geerrn, is diezelfde strijd een onderwerp van matelooze bezorgdheid voor onze franski'.jonsche ministers geworden, zoo-danig zel:s dat hij al hun aandacht, ook te midden van het krijgsrumoer, geniet. Hoe dit anders uit to leggen, dan dat de Belgische regeering diep betreurt een eeuw van gelegenheden te hebben laten voorbijgaan om de rechten der Vlamingen te erkennen, hun grieven te doen verdwijntn en nu te moeten vaststellcn dat een vreemde bezettrr dit rechtsher-stel laat gebeuren. Het is inderdaael een treurige ervaring voor haar. Dickens spreekt daar ergens van in zijn « Christ-mas Carol » ; hoe hij het woordelijk zegt weten wij niet meer, maar hier komt het op neer : dat de grootste pijniging voor een na den dood verortlevende, ziel daarin bestaat de nooden der menschen te be-seffen, ze te willen lenigen r-n, helaas ! niet meer te kunnen, omdat men daartoe de gelegenheid heeft laten voorbijgaan. Zoo moet het thans onze regeering te moede zijn wanneer zij er over nadenkt hoe ze haar plichten tegenover Vlaande-ren steeds heeft verwaarloosd. Alleen uit die goede gevoelens is haar plotselinge bezorgdheid voor de Vlaamsche Hoogeschool te Gent te verklaren. Komen wij terug op de ministerieele mededeeling. Zij wemelt van onnauw-keurighedr/n en moedwillige verdraaiïn-gen der feiten. Om te beginnen noemt ze de heropen-de Gentsche Universiteit een nieuwe in-richting : «un nouvel établissement», alhoewel het der regeering niet onbekend kan zijn dat het de sedert bijna honderd jaar bestaande hoogeschool is die haar poorten heropend heeft. Het korps van hoogleeraren \yerd alleen in zooverre ge-wijzigd als noodzakelijk gemaakt werd door de weigering van sommige profes-soren hun werkzaamheden in de Neder-landsehe taal aan de oude instelling voort te zette.n. Rektor Hofmann heeft daar, bij zijn prachtige openingsrede (reeds vroeger in ons blad weergegeven) bijzonderen nadruk op gelegd. Het feit is trouwens welsprekend dat het hervatten der kolleges onmiddellijk is kunnen beginnen, zonder een lanedurige overgangsperiode van voorbereid'ng te verecen, die voor « un nouvel établissement » noodie: zou zijn. Het "s verder, zooals in de, eloor ons in haar geheel overgenomen brochure aansraande de rechfssreldigheid van de huidige vervlaamsching ten overvloede bewrzen werd, glad verkeerd te willen betoosren dat de getroffen maatregel in strijd zou zijn me.t de bepalingen van de Haagsche conventie over den oorlog te land. De heeren ministers praten onzin wanneer ze beweren dat de bepalingen van be.doelde conventie de bezettende macht den plicht opleggen ook de ver-ordeningen (reglementen) van den bezet. ten staat na te levcn, behouden» vol-strekte verhindering. Wij leggen er nog eens nadruk op, voor zoo ver desaatigaande aan Vlasm- sche zijde nog eenige twijfel zou kunnen bestaan, dat paragraaf 43 van de Haagsche conventie alleen spreekt van 's lands we.tten, d.i. van eie rechtsgeldige veKirschriiten die in Belg.ë, evenals in ie^eren grondwettelijken staat, door de samenwtrking van de volksvertegen-woordiging tôt stand komen en niet door een eenvoudig Koninklijk besluit. Dat het Fransch ele voertaal zou zijn aan de Gentsche Hoogeschool is alleen door een Koninklijk besluit bopaald geworden ; de wijzigihg van die bepaling ge-beurt dan ook alleen en met kracht van rechtsgeldigheid door een nieuw besluit van den Kon.ng, of van dengene die tij-delijk elie.ns rechten uitoefent, in onder-havig geval door den gouvemeur-gene-raal. Het is waar dat de Vlamingen vôôr den oorlog een ws^svoorstel neergelegd hadden om, langs parlementairen weg, de vervlaamsching te bewerken, maar dat gebeurde alleen hierom dat ze dien rechtherstellenden maatregel ni^t van de regeering konden verwachten en zich tegen wiilekeurige voorschriften in zake; voertaal, o.a. de vorming van een twee-talige universiteit wilden verzetten. De ministerieele mededeeling beroept zich verder op het gesloten blijven vanL de Hoogeschool te Luik, om aan te too-nen dat de bezettende macht geen « vol-strekte ve.rhindering » kan laten gelden, in den geest van de Haagsche conventie, tôt het behoud van den tegenwoordigen toestand, d.i. van een verder stilliggen van het hoogesche>olonderwijs. Men ver-zekert ons echter dat de bezettende over-heid al he.t mogelijke gedaan hee;t om de heropening van de Luiksche hoogeschool te bewerkstelligen, en men zal zich nog wel herinneren dat het manifest van den Hooge.schoolbond op het aan-wenden van die stappen uitdrukkelijk heeft aangedrongen. Dat die pogingen niet met he.t verhoopte succès bekroond w^erden, moet alleen geweten worden aan de onverzettelijke houding van dej betrokken hoogleeraren die, zich steu-nend op een verkeerd begrepen vader-landsliefde, en blijkbaar in de meening door hun afwijende houding de Vlaaam-sche beweging schade. toe te brengen, halsstarrig bleven weigeren hun vex>rle-zingen te hervatten. Dat is hun zaak, maar dan heeft niet de oorlog er schuld aan noch de bezetter, dat Luik gesloten blijft, maar de professoren zelf. Wij zouden geneigd kunnen zijn de ministerieele bezorgheid te begrijpen om de Gentsche he>ogeschool, indien ze was of werd een middelpunt van Dui schen invloed waarboven de Duitsche vlag wappert ». Vroeger wapperde wel geen Fransche vlag boven onze Aima Mater, maar ze was te>ch buiten kijf een middelpunt van vreemden, van Fraqschen invloed in Vlaanderen, en dat heeft onze regeerders newit ernstig verontrust. Wij vreezen en bevechten in Vlaanderen ie-deren uitheemschen invloed die het er op aanleggen zou de eigen kultuur te doen verdwijnen, de eigen landstaal te verdringen, en hoegenaamd niets recht-vaardigt de bewering dat de ver-vlaainschte universiteit te Gent een centrum van verduitsching zou zijn. De hoogleeraars die er doceeren zijn Vlamingen of Nederlanders, de voorlezin-gen worden vols^rekt vrijelijk, zonder eenig toezicht gehouden ; zelfs bij de pîechtige heropening was de bezettende macht niet vertegenwoordigd. De Vlamingen kunnen desaangaande ten voile gerustgesteld zijn. Wat hoeft zich trouwens de Belgische reegeering om verduitsching te veront-rusten? Twijfelt ze er dan aan dat de tegenwoordige période slechts een tijde-lijken toestand heeft geschapen? Aile dagen wordt door haar officieus orgaan, de « XXe Siècle », de doodsklok over de Centralen geluid ; hoe kan er dan na den oorlog met verduitsching der Gentsche hoogeschool rekening gehouden worden, of geloort ons minjsterie zijn eigen woorden niet? Maar de regeering weet heel goed dat, na den terugkeer der normale toestan-den in België, de Vlamingen een voor-smaak zullen gehad hebben van het hun toekomende recht, het besef van îets dat hun niet meer mag onthouden worden, na de ontzaglijke offers die ze reeds ge-bracht hebben en nog dagelijks brengen, en die overweging is schrikaanjagend ge-noeg "om haar in rechtstreeksche tegen-spraak met zichzelf te brengen. A. V. în ons mimmer van morgen zullen wij de bespreking over de ministerieele mede-deeting sluiten, met een piaar woorden over de geldigheid der diploma's afgele-vr.rd aan de Gentsche Hoogeschool, crvz. ÛAGELIJKSCH NIEUWS OVERLIJDEN VAN MAJOOR DI-SIERE. — U ît de « beno Beige » : « Het Belgische département van oorlog is opnkjuw zwaar getrollen geworden door het bijna schiehjk overhjden van een zijner beste dienstoy ersten. lvlajex>r Di-sière, bestuurder der boekhouding en van den londsendienst, is op enkele dagen aan de gevolgen eener longontsteking overle-den. Majoor Disière, aie sedert jaren aan het mideienbestuur verbonden was, heeft ?ich altijd onderscheiden door zijne be-voegdheid en zijne verkleefdheid, evenals door zijn hartelijk en zijn open karakter. » DE DOOD VAN EEN FRANSCHEN ECONOMIST. — «Le Temps » over den dood van Paul Leroy-Beaulieu sprekende, schi ijft : jue financieele wetenschap en de staat-huishoudkunde komen een groot verlies te ondergaan. Met welke zekerheid van oordeel, welke gewetensstrengheid, welke werkkracht, Paul Leroy-Beaulieu de een zoowel als de andere diende, kan men op het oogenblik nauwelijks aantoonen. In heel de wereld, werd hij voor een mees-ter gehouden. Zijn handboek over de wetenschap der financies Ls een modelwerk. Ziin theoretische en praktische handlei-ding over de Staathuishoudkunde, zijn V'erhandeling over de verdeeling van den rijkdom en het streven 'naar een minder ongelijkheid ,in de bestaansvoorwaarden, zijn werk over het Collectivisme, zijn niet genoeg te waardeeren uiteenzettingen van princiepen en vaststellingen. Hij had een onwankelbaar geloof in de kracht der private energie, vruchtbaar gemaakt door vrijwillige vereeniging. Tegen de in-quiisitoriale en geweldad'ige belastingen, de min of meer bedekte confiscatie-wet-ten, tegen aile ondarnemingen van national iseering en sociale tyrannie, jam-merlijke inbreuken op de vr.ije werkkracht der individuen, verfoeilijke aanrandingen op de menschelijke personaliteit, kwam hij heel zijn leven op. En zijn tegenstan-ders zelve moesten hulde brengen aan de loyauteit van zijn redetwisten, aan het verheveine zijner inzichten, aan zijn diep>-grij pende zorg voor de belangen en de rechten der demokratie. Hij stond in de eerste rangen der verde-digers van de Fransche kolonisatie. Zijn publicaties over de kolonisatie bij moderne volken, over Algérie en Tunisië, over de Sahara, Soedan en de Transsaharische spoorwegen, hebben veel bijgedragen tôt de opiniebeweging, dank aan dewelke Frankrijk een uitgestrekt werkgebied her-kregen heeft. Terzelfder tijd, wees hij bp de gevaren der douanetarieven, vijandig aan de ontwikkeling van het ruilverkeer ; hij wilde, op elk gebied, het overvk>edige en veilige verkeer van prodiukten, ideeën en personen. EEN INTERVIEW VAN EEN ITA-LIAANSCH SOCIALISTISCH AFGE» VAARDIGDE IN NEDERLAND. — Een medewerker van het « Algemeen Handelsblad » heeft Dinsdag een onder-houd gehad met den Italiaanschen socia-listischen afgevaardigde Oddiino Morgari, welke denzelfden dag te Amsteraam aan-gekomen was, na een verblijf van twee maanden te Ste>ckholm, waar hij, op ujt-noodiging van het Internationaal in de Zweedsche hoofdstad gevestigde komi-teit, de kwestie van een duurzamen vrede bestudeerd heeft. De heer Morgari, die er op rekende denzelfden dag naar Deo Haag te vertrekken, tenei.nde daar een on-derhoud te hebben met den Amerikaaiv schen pacifist Lochner, heeft aan den medewerker van het « Algemeen Handelsblad » verklaard dat hij deel uitmaakt van ele groep officieele socialisten in de Ita-liaansche Kamer, welke zich openlijk uit-gesproken heeft tegen den oorlog. Hij be-vestigt, dat de meerderheid van het Ita-liaansche volk tegen den oorlog is, maar dat het 't middel niet bezit naar zich te doen luisteren. De heer Morgari heeft het voornemen een maand in Den Haag door te brengen, waar hij zich in verbinding zal stellen met den heer Kamiel Huysmans. Naar men weet, was Morgari de ontwerper van de Internationale Socialistische Conferentie van Zimmerwald. TEGEN DE JODEN. — Volgens de « Roeskoje Slowo » van den 2osten Okto-ber is het plaatselijk bestuur van Blago-vetsjensk bezig aile Joden uit te drijven, die op grond van de circulaire van den oud-minister Sjerbatof zich in deze stad hadden gevestigd. Deze Joden moeten naar hun land van herkomst terug. Tal van deze uitsredrevenen dreigt de onder-gang. Zij, wier land tôt het bezette gebied behoort, hebben geen uitweg. Onder de bannelingen bevindt zich de eigen aar van de goudmijnen van Seiskochen, ge-naamd Rifmann. Deze Rifmann heeft een aroote mijnonderneming' gesticht, die ?ich op het oogenblik in liquidatif, be-.'îndt.\ s.-i. u TANKS De kapitein van het Indische leger H. Kerremans, aie omangs in eic « u<~u tache Courant» van z.jn veionji aan net Uait-seiie iront neeit verLeiu, aceiic in ue « j lk;-komst » îets meae van de vior nooiasoor-ten van tgnks, die tôt ausverre vasige-stekl zijn un bescnrijvingen da/arvan, ge-leverd Ooor krijgsgevangen tiigeiscucn en door Duitsche milutairen, welke de tanks van nabij gezien nebben : i". Een in vorm nooiazakei.jk vierhoe-kige kast, aan de voorzijde echter schum 01 rond bijgewerkt, liangt tusschen twee o\ale zijstukken,waann z,ch de transport-banden, caterpillars, bevinden en steekt boven die zijstukken uit. Aan en in de wagenkast, boven de zijstukken bevinden zich twee geschuttorentjes en eenige schietgaten voor mitrailleurs. De besiu-ring geschiedt door een staartstuk, dat buiten den wagen uitsteekt, met één klein rad, voorzien van grijptanden. a°. Hoofdzakelijk ingericht als dat sub i°; de kast steekt echter niet boven de zijstukken uit; de geschuttorentjes en schietgaten bevinden zich bij dit type dan ook aan en in de zijstukken, langs welken om'trek de transportbanden zich bewegen. Het staartstuk heeft twee kleine raderen. 3°. Een van ter zijde geziene, eivor-mige romp, aan de zijden plat. Aan de onderzijde zijn aan weerskanten ve>or en achter openângen tôt het doorlaten der transportbanden, die dus overigens geheel binnen het gepantserde gedeelte loo-p>en. Aan de platte zijwanden geschuttorentjes en schietgaten, Besturing door een staartstuk met twee kleine radsren. 4°. Een hoofdzakelijk vierhoekige kast met twee geschuttorentjes (grooter dan bij de andere drie typen) en schietgaten voor mitrailleurs. Voortbeweging n.iet op caterpillars, maar eenvoudig op breede raderen ; achteraan een voor de helft uit den romp tredend kleiner rad voor besturing.» Het hiervoren meermalen vermeld stuurtoestel, dat noodzakelijkerwijze buiten de nromp uitsteekt,moet bescherrning tegen vijandelijk vuur hoofdzakelijk krij-gen door zijn plaatsing achteraan den tank ; het is toch op zichzelf vrij zwak geconstueerd en zeer kwetsbaar. Bij enkele systemen zou het ook moeten dienen als een soort dommekracht, ten einde den in een kuil of gat terecht gekomen tank weer aan de achterzijde omhoog te heffen, waartoe het stuur scharnierend omgezet kan worden. » De beperking tôt vier hoofdtypen is eerst later verkregen ; aanvankelijk werden de meest uiteenloopende en fantasti-sche beschrijvingen van deze oorlogs-machines gegeven. Ook nu nog heeft men vrij groote schommelingen omtrent de op-gave der afmetingen, die over de lengte loopen van 4 1/2 tôt 9 m., voor de breeelte van 1 1 /8 tôt 4 m. en voor de hoogte van 2 tôt 3.5 m. » De dikte der pantsering wordt ge-schat op 1 tôt 3 centim. (dus volstrekt niet bestand tegen artillerievuur), de snelheid op zeker niet meer dan 6 kilom. per .uur. De tanks zijn in den regel bewapend met twee snelvuurkanonnetjes van klein kali-ber en 4 tôt 12 mitrailleurs. De motoren voor de v<x>rtbeweging (bij sommige tvpen schijnt ook het stuur voor de ve>or-waartsche beweging gebezigd te worden) schijnen zoowel verbrandings- als explo-sie-motoren te zijn... » Er liggen al verscheiden tanks defect geschoten, voor de Duitsche Unies. Voor-namelijk door artillerievuur, dat in deze logge, langzaam bewegende gevaarten een dankbaar doel heeft, is uitwerking verkregen, doch in enkele bijzonder gun-stige gevallen toch ook wel door infan-terie-machine-geweervuur en door hand-granaten. Er behoeft slechts een kogel of scherf op een kwetsbare plaats van het mechanisme te komen om de voortbeweging of besturing stop te zetten. Als na-deel, als belangrijk nadeeî van de tanks wordt vermeld, dat ze te gemakkelijk om-vallen en zoo moeilijk bestuurbaar zijn ; het wenden kan slechts in groote bochten plaats hebben. » En wat denken ten slotte de gebrui-kers zelve van deze, met zooveel gejuich begroete. machines? Er zijn er, die er nog hooge verwaehtingen van hebben Maar... dat z'in Encrelschen, die niet in zrx>'n ding gezeten hebben. Van de gevangen genomen bedienings-manschappen der tanks w?ren er meerdere, die ze « deathtraps » (doodenvallen) noemden en één van hen sprak, nijdig en verontwaardigd : « Com-monsense ought to tell anvbody that it is rot I » « 't Gezond verstand zou aan ieder-een moeten leeren dat het larie is.) LEPST QP DE DERDE BLADZÎJDE Van d't nummer de laatste oorlog«Me-ç-rwntnen onder de rubriek < Laatste nur s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes