Het Vlaamsche nieuws

208 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 25 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qt51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ ■"fr» -M*iu*ïmcw-uoi:>•»-- - IABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand 1.75 ? a Voor 3 maand 5.— | i « voor 6 maand 10.— § \ Voor éé* jaar 13.— | , I i " i ] RcdaWe, Behecr cm Aankondigingea : p 1 l 73, ST-JAKOBMARKT, 73 | ANTWBRPBN ':atacéag *6 Maart 19x8 - 4^ J&arg iTfWlliI «MUirvi - "v-atTiim~i—nr m niimr'i ■ Mr 74 Prtj» # Cemtttm. v&or België T Het Vlaamsche Nieuws AANKONDIGINGEN : Tweede blad, <£»* r«g»l ...... 2.58 ? Derde ii. ii. I.—• ? Vierde i«i. ii. 6.5® ~t Dq^dsbericht f.— f K'lke medewerker is persooHliik I Verautwoordelijk voor ziju sch.ri.jvea, f es bindt niet heel tic .Kedaktie. vy jxsfaantusxsxatc*r*.:*-?-.» W Verschljnf 7 maai per week M.r Alî^- B°RMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN GRANDE OFFICIEELE BERICHTEN af « «s fi 111 "s" ï" f* D S* *fj IfîfP dat JaPan A? Russische revolutie in de ar- sfllî li UI I ôLiflite men van Duitsch'.and zal d ingen ; doch de ware beteekenis van de boodschap ligt veel nTTïTQfM AVAATinsRDirKT diecer. Het komt bij président Wilson on- UL11SLH AVUWUBJjKltlll _ aannemelijk voor, dat Rusland langen tijd Berlijn, Donderdag, 14 Maart. —» Offi- een onderworpen volk zal bjijven. Het is I çjçpl : zijn voortdurend streven, ora dat volk bij de I Van de gcvechtsterreimen niets nkuw». ««rstmogeliike gelegenheid opnieuw le ver- ©emgen (tegen den vijandV Wilson ge.ooft nmTCfH i crcnDcnirHT in Rusland en heeft dat den Russen laten LtOfcHlîhKitill weten. Zijn boodsthap is een fonde aanzeg-Berlijn, Vrijdag 15 Maart. — Offi- ging dat het afscheuren van stukken van i .• 1 . Rusland niet zal worden toegelaten in eenig I 1 W^cfpîîit vredesverdrag, waaraan de Vereenigde Sta- vveotelijk gevcchîsterrei» ten hun goedkeuring hechten. Front gen.-veiam. xvroonpr. Ruppr. Algemeen vvordt gesproken over het Rus- I van Beieren : sisch-faoansche vraagstuk. De sma'.le uit- De artillerie-aktie, den geheelen dag ki'k op Ffankrij^ plotseling verwijd tôt ,i ■ h * ©en wereldomvattend landschap. De opvat- I zwakker, nam even voor t invailen tingen zijn dikwijls verward, maar overal ■ der duisternis m enkele sektoren toc. waar mep.schep elkaar ontmoeten wordt er I Geclurende de nacht leefde ze, in ver- over gesproken. Het resultaat is dat aile I IWipg met .«en « vijjnjelifc ver- ^£,"^3*~ S&iT&rjZ ■ kennmgsaapva!l<.n, vooibijgaand op. Koncessies van Duitschland in Frankrijk Front Duitscnen Kroonprins : en Italie zullen de Vereenigde Staten niet Ds observatiepost van de Franschen tevr«len stellen. Rus'.and en wat het lijden j. v.„_, p .■ j moet, ziin het, die heden ten dage de Veree- ■ op de hoord.kerk van Reims werd op- ni„de St'aten tot groot mariS«- ea leg«r- ■ meuw bedrijvig gezien% Heftig vernie- dépôt maken. H lingsvuur îag van af 's middags op ■ H onze stellingen benoorden en benoord- Londen, 14 Maart. — D« « Daiîy Mail » ■ rj i \ q. i verneemt uit Tientsin van 11 dezer : De Chi- I oostec...— U.n!eesbaar. Kv,d.) bterke neesche gezant te Tokio bericht, dit hij tot- i rransche ardeelingen, die^ avonds dusver niet in staat is geweest ziLh van het j H over een breed front aanvielen, lieten besluit, dat Tapan ten aanzien van Siberië . ■ den viiand sîechts toe bèwesten de §elK>men heeft, te vergewissen. De bijzon- I i ■ m • , dere konierentic die Vriioag j.l. fljehouacn t ■ «traat i hdis^-Nautay in onze voorî5-Le js duurde vier uur, werd gehouden in de i ■ ioopgraven vo-st te vatten. Voor t ove- ambteliike woning van d: n eerste-minister ■ rige werden zij in handgemeen terug- en bii«ewoond door den Japansehen eerste- ■ eeworpen minister, den minister van oorlog en den i H ° o i ' /-s . j..j j,/, chef van den "eneralen staf. ■ fi? 1c'en Uostclt)lren MaasoeVsr Ch;neesrhe regeering heeft haren fr>- ■ hielo den geneeien dag mteaisa ge- zant op^edragen de Japansche regeering er-, ■ schutbedrijvigheid aan. van te verwittigen dat China mee zal werken ° bij maatre^elen om het Russische vraagstuk i M Rusisch en Roemeensch feTechtsterr^H ?D loss1en en reg«ling van d<- b i^ond^r- ■ .... , . v i hfden zal aanhouden tot de Japansch® ge-s H Vijande ijke benden, die m de zant in China te Peking terug is. ■ Oe/frene de van Gomel en KieW naar Wegens de vaortdurende ' politieke wrij-I fonleesbaar) leidende liinen be- tuss. hen de Noo.-de'jiken en de Zuide- ■ H j • J j 1111 hjken in China ondervmdt generaal To^an-^ ^■cireigaen, werd en xa herhaalde ge- tsji-ioei groote moeiîiikh(d°n bi] de afzen- ^Byechten verstrooid (onleesbsiar) dinf? van voldornde versterkingen naar ver- ■ werd bezet. schilîende .bedreigde punten aan de Siberi- h- ■ Van4 de andere gevechtsterreîne» ''^ifp^kin^ wordt gemeld. dat de Japan- ■ Eiet8 nieuws. sche gezant te Peking ran zijn regeering de ■ " opdracht meebrengt om tusschen de elkaar I l|^'^ f S W C" ¥* Ç "%% bestrijdende Chineesche elementen bemidde-I f UIff t' Ofeîs <1 i?m lend op te treden. daar de aanhoudende bioe-' dige onlusten schadelijk zijn voor den vrsds ■ ïESTBLIJK GEVECHTSTERREIN i"S^S<gS'<fc Russbche W,n. 1„ S9 Parijs, Donderdag 14 Maart. — Offi- China, heeft een hartstochtelijk beroep ge- Bdeel: richt tôt de regeering. waarin hij de verra- K NioU a ders van Rusland brandmerkt «n verklaart ■ Nie # te melden beljoudens matte dat de bijstand der gfa,iieerden noodig is, ■ruurwisselmg m Lhampagne in de om het Duitsche impérialisme te bestrijden. it. ' ■itrïek der bergen, in de Vog®zeH, be- Er heerscht een sterke indruk, dat duizen- tl ■oosten Saint-Di® en bij den Hartiaaans- d?n Russen. met name tal van vroegere offï- M BweilerkonL cieren, enkel op Tapan's tusse h?nkomst I V ' wachten, om een strijdmacht te vormen tôt ■ , ' herstel van de orde, nu Japan bekend heeft slll EICELSCIflE ÎIJDE dat het geen geb;«dsuitbreidi^ Een Tapans^h b'ad meldt. dat te Irkoetsk «*. ■WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN "j? St-Petersburg genantserde auto's en ,, T__j „ n ii i , *.r . vhegtuigen aangekomen ziin en het opp-ert L® I : ■ -Do^nderdag 14 MaarL Offi- dp ri^sin", dat die bestemd zlin om tegen ! een Siberische expeditie februikt te worden. Nr H Onze overvafo-afdeelingen hebben gis- De aanwerving van krijgsgevangenen als ■eren avond ten Zuidoosten van Epéhy r0(xle gardes duurt ^koetsk voort. ■gevangeiien uit de vijandelijke loopgra- djj bOLSJPWIKISCHR REGEERING HCn 8ellaald- De vijan-d beproefde van- NAAR MOSKOU BB ^Bocktend cen overval tçn Noorden van Londen, 14 Maart. — Ransome seinde «2. Bden spoorwe? leneren Staden. De7e Dinsdag uit Moskou aan de « Daily News » : Ruiner f ,, ' Vandaag heb ik in de vestibule van het « Na- I \v 1 tional Hôtel » Lenin, Bontsj Broejewits en '1(12 I ■" C(,erzi]t'Sche geschutbedrijviglieid Swerdlof ontmoet. De vestibule lag vol bail® ■tijdins den nacht t€n Zu'-dwesten van gage en beddegoed, in dekens gepakt. jg. ■Ka.-nerijk. Lenin, de meest gehate man in Rusland, ï Tn a» ,',„i i *ti _,t_ en de man die den meesten invloed op zijn 3 Blc, ^ de \akken van NieiîW=KapelI» etl volgelingen heeft, was in Moskou, het oude ■ ; ^uis'art legde de vijandelijke artil- bolwerk van het Russische kapitausme dat JMi ■kric bedtijvigheid aan den dag. zijn gezworen vijand is, even kalm en onbe-JDB B " vreesd als g«woonliik en zonder «enige lijf- PâH ITALIUNSCHEI1JDI Alie poorten van h«t Kr«m 1 zijn op «se aa PK^ H gesloten. 3107 B tt , Ik slaagde erin binnen te komes «fi zag I 'i ALI A ANS C H groote voorraden munitie op honderden mu- (iFVPf HTSTPDBPIN nitiçwagens, die een Lettisch regiment uit I Ran. twY .7 i7 Vr ..Vrf «et Smolnv-instituut naar hier heeft overge- 199^1 f] • Maart» Offi- bracht. Het Kreml, de oude vesting vari • Iwan den Verschrikkelijke, zal in een nieu- n 'Jai ■ l'en Noordwesten van Beretta zijn we vesting van de revoluti# worden herscha- W twPerlnvij ^ het Cos. vrecJesver(irag yan Brest zal waar. ! A ;amen aigedaald om daar een schijnlijk bekrachtigd worden omdat het .^■«llaansche verkennillgspatroelje le Lenin is gelukt, de meerderheid van de bols- «^■fachten gevangen te neinen m wanorde jewiksche parti j voor zijn standpunt te'win- >K Bp (le v hic ht freiino-^ nen- Lenin is van oordeel, dat alleen een 1,1 ,k On , , afzonderlijke vrede Rusland voor afzonder- ' . f asiliî'o berokketlde een om- lijke vernietiging kan vrijwaren en het in ^Fan?njke mijn, door de 'tegenpartij tot staat kan stellen weer op kraehten te komen »nTploffing gebracht, on?Xn stellingen en dan den strijd te hervatten. Kl'.et dp bezittencîe klassen in Rusland beseffen ■ I i, S t , . beter dan Frankrijk en Engeland dat vred» -""ë"! (î Osina) braent eeni onzer in den waren zin des woords onmogelijk is, rpeB ^Ba';;oel]es levend'-ge onrust in de vijan- zoolang de soviets de macht in handen hou- Unie teweee- l)?ma Tceerrlp 7e den- Gisteravond hoorde ik ten huize'van een -"««W*B?i atn ïsïïSafifffiî îSTsAtis EN W^Proiig van de beek _ Orbio spanden china dan door de bolsjewiki geregeerd zou- patroeljes twee vijandelijken, die den worden. Men praatte er over de Duit- kwamen crevançen nemen een hin- schers als over redders en antwoordde op een ^jiMkrlaao- î t \ - . ' . opmerking dat de bolsjewiki raisschien door aZ' geschnt vers rooide grofr- de Duitschers zijn omgekocht met een «was Be g wapeI^den en arbetders m het bek- 't maar waar! » 11 Asiago, alsmedë marché®rende De bezitjtende klassen rien in dat de macht IC»1 ï'kp'ontieg 0p .(je wccrcii achter in het dal van de sov'ets met Lenin aan het hoofd een ■ Valide Krpnt^ „t\ „ i -no Sevaar is zoowel voor Duitschland als voor " f,, ? va 5 , henzelf, dat de vijandschap tusschen de bols- ' ^ B y . ,, <e artillerie was in liet boven jewiki en de Duitsche haute finance zoo diep I t , €tl aan de midden^Grave bij is. dat de bekrachtiging van het vredesver- D' ^Barsan(> nocr a1 drnV ,"n drag sîechts voor korten tijd de hervatting ■ ' " ' ' van de viiande'ijkheden kan opschorsen. Zij Allt'H Ifïï» t;a uc-airniiri beseffen dat de vijandelijkheden, op militair - S A of politiek gebied feitelijk nooit zullen op- " " ■* '*"=i'!" liouden, tenzij de een of de ander het aflegt r,Û ■ ïft.m en dat hun eigen vooruitzichten om zaken te bK3H XAPAN S ÎNGRIJPEN doen met de Duitschers, afhangen van den ■LrmrU„ i, SIBERIE val van de soviets, dien zij dan ook vurig iM\$ mamt'j j Maart. — De « Dailv News» wenschen. Wlsrh-! Dinsdag uit New-York : De De geallieerden zullen hen en_ Duitsch- t St "Twi^ht i ^an ('en. DrPq'dent aan Pus'and land helnen. indien zij Janan in Sibérie tus- "e Zondp1 i a".e diplomatische konven- schenbeide laten komen. Zulk een daad zou bN "^n, snreeût^u,s'<,c'le regee»«5f- te erken- even dwaas en verkeerd zijn als de steun " sche volk rechtstreeks tot het Russi- aan de Oekreensche Rada. op de malle ver- Jfjf. v , onderstellinf dat <le7e tegen Duîtsrhland Bidsrhan i 0rk » beschouwt de was, omdat zij tegen de soviets was. De Rus- Vieid der R Wn f0Pmiddel om de vijandig- sisrhe plinnen om zich tegen Duitschland te ■Man voowTIj ten °Pz!cbte van de aan blijven verzetten zouden in duigen vallen aïs / B In rW p p a'çtie te verzoenen. Japan tusschenb"ide komt en feiteliik zou i"* Mfeti'-ii t" bekremppn i.nterpretatir men dàarmee ;dl<j Russi«chc hulnbronnen waai-bfM Het i; 4v'vteVff<. fof <îw '■ Hti'tvrh' h; h:'Md«r «jiçlrh DEBAT-ATOND TAN WOEN8DAQ 13 MAART I9IS IN DE ZAAL ÏHALiA, TE ANTWERPF-N Het zal voor de 1500 a*nwezigen voorzelser f.ûn aangename verrassing geweest zijn, bij het binnenkômen der zaal de opwcKkenjte «trijdiiedoren, uitgevoerd door onze Vlaarti-sche harmonie « L)« Biauwvoet », te hoorgii weerklinken. Het mag een krachtstuk ge-noemd worden met een« harmonie, waarvan de muzikanten slechts Dinsdag, 12 Maart, ,'voor de eerste maai vergaderd zijn om stand-regelen enz. te bespreken, reeds den volgen-den dag zonder herhaling in het openbaar op te treden. Allen cerbied voor de doortasten-lieid van den muziekleider, de heer A. Ro-dens ! _ V oeg bij de harmonie, nog de prachtige uitvoering van liederen door de « Lieder-avonden » onder de leiding van Jos. Van der Avoort en men kan zich een gedachte vormen van het muzikaal gedeelt« op den debat-avond.D« debat-inleider, de heer Lambert Ste-vens, die spijtig genoeg, door bijzondere om-standighedLn niet al te veel over zijn onder-wero « Wat hebben de werklieden te winnen of t« verliezen bij het aktivism » kon uitwij-den, bepaa.de er zich bij de arbeidsioestanden van vôôr 1830 te schetsen. Spreker gaf in breede lijnen een overzicht van de Belgische omwenteling, het ontstaan dsr Vlaamsche beweging onder den druk der verfranichend-e akiie van de toenmalige regeering van -België. Uit het hand^chriit van den vader van Tony Bergmann, de heer George Bergmann, burgemeester van Lier, krijgen wij door de voorlezing van enkele gedeeltsn, een beeld van den geestestoestand der Vlaamsch* bevolking onder het Belgisch regiem. In Vlaanderen, dat voîgens den ekonomist K. Marx het paradijs der kapita.isten is, wij«kert de huisnijverheid op gioote schaal. Op de 132.000 huisarbeiaers in België, zijn «r 119.U00 in Vlaanderen. Ztven-tn-zeventig duizend werken aan 0.10 fr. per uur. Allerlêi ongezonde, doodelijke bedrijven zooals de huidenbewerking te Zel« on llamme worte-len in Vlaanderen. Maatregelen dringen zich op om dien toe-stand te yerbeteren. G een verwaarloozing meer van de visschersnijverheid, geen versja-chering meer van onze koolmijnen aan vreemden. Spreker eindigt met de verklaring dat vol-gens hem een herstel van het staatsverband België op federatieven grondslag de eenig-mogelijke oplossin? is. Op die manier kan vrede gesloten worden tusschen de Entente en de Centra'en, de vrede die dan toch een hoofdvereischte is voor cl* vrije ontwikk»-iing van Vlaanderen. Het débat dat na deze inleiding volgde, was tameliik verward. De aanwezige Jor.g-Vlamingen teekenden ten stelligste verzet aan tegen deze oplossing van het Vlaamsche vraagstuk Slechts de oprichting van den Staat Vlaanderen kan hen voidoening schen-ken.Een kleine polemiek ontspon zich ook tusschen eenige kristen-demokraten en Jef Van Extergem, die \olgens hen aan te fel afge-teekende socialistische podtiek doet in het aktivistische kamp, wat met nadet ©en te-rechtwijzing van J. Van Extergem uit t« lokkea. In heel het débat was het positiefste, de verklaring van een der leiders van de kristen-demokraten, de heer Van de Winckel, dat bij ©en mogelijke volgende optocht, aile kris-tene dokwerkers als éi'n man zullen opko-men om zich als een lijfwacht rond de Vlaamsche vlaggen te scharen. Onstuimige bij val en gejuich vietçn hem dan ook te beurt. Door aile aanwezigen vrerd d-e volgende motie aangenomen : « De Vlamingen van Antwerpen, op » Woensdag 13 Maart vereenigd in de zaal » « ïhalia », na de debat-inleiding van den » heer L. Stevens, » juichen de Zelfstandigheid van Vlaancle-» ren toe, » eischen zoo spoedig mogelijk vredeson-» derhandelingen, die een einde brengen aan » de/en onmensthelijken wereldstrijd, en » onze zelfstandigheid bekrachLigen zullen, » drukken den wensch uit bij îneetingen » en optochten zelf d«n ordedienst in te » richten, » en besluitea 4a®« dagarda openbaar te » maken. » /. D. K. Heer De Beuckelaer «Seer zifa Trsrkpersoneel gerieri ter gâleg®ah«id r&n zija 75n verjaardag Het staat boven allen twijfet verheren, dat d» verhouding ttis»chen Kapitaal en Arbeid, — vooral in Vlaanderen, — gedurende de laatste jaren steeds dreigender, steeds vijan-diger vrerd. Als onweerlegbaar bewijs daartoe kunnen gelden de stakingen, welke, tot v66r het nitbreken van den hnidigen vrereldkrijg, immer menigvnldiger en nitgebreider plaats hadden. Het doet dan ook goed aan 't ha rte... fcet stemt tot overwegen, wanneer men, — a 1^9 een oasis in die woestenij van haat en strijd tusschen werkgever en arbeider, — een modelai jrerheidsinrichting ontmoet waar patroon en werkliedea met elkander op de vriend-achappelijkste, hoffelijkste wijze omgaaii. Zulke model-nijverheidsinrichting is wel deze van den heer De Beuckelaer. Dit zal eenieder moeten getuigen, — zelfs de verstokste aanhanger» van het stelsel dat tusschen kapitaal en arbeid geen verzoening mogelijk is, — die het intieme feestje bij-woonden, dat den heer De Beuckelaer, ter gelegenheid van zijn 75n verjaardag, door zijn-werkpersoneel aangeboden werd Roerender plechtigheid, hoe eenvoudig zfj ook was, kan men zich moeilijk denken. Reeds van vôôr het aanvangsnnr was het kleine, doch tevens lieve, stemmige feest-zaaltje, gehecht aan de fabrieken De Beuckelaer, gevuld door de werklieden en bedienden van den gevierde. Het feestje werd ingezet door een Openlngs-marsch voor klavier, dat op prachtige wijze gehouden werd door Mej. Van Baden. Daarop werd door een koor, bestaande uit jonge vrouwelijke leden vàn het personeel, onder de onberispelijke leiding van Mej. Lsuisa Van Gelder, een Hnldezang gezongen, welke voor de gelegenheid gedicht en getoon-ztt was. V«nr/il h'et w's'• pfikketid, dsi Bere juffrouwen, met hun nachtegalen-*tem-metjes, #te«d« na elke strophe herhaaldea • God bewaar' den braven ma®, Dis steedî al doet wat hij kan, Voor 't goed van zijn werkersscha«r. Heil U, De Beuckelaer! Daverende tœjalchingen begroettea de slot- ! woorden- van dit lied. Hierna werd de gelegenheîdsaîbum, — ge-teekend door geheel het personeel, — aangeboden, waaruit den heer Smits de opdracht voorlas, welke insgelijks onthaald werd op 1 hartelijke (toejuichingen. ' Het Meisjeskoor bracht daarna nog te» gehoore : De Lenteklohjes en De M or g en- 1 stond. Beide liedjes rielen zeer in den smaak ! van ae toehoorders, wat bleek uit het knet-terend handgeklap dat losbrak na het einde ] van elk liedje. Vooral De Morgenstond werd ' prachtig gezongen. De juffrouwen Van Leem- ( put en Schoors, die den er in voorkomenden tweezang moesten zin^en, verdienea een bij- ' zondere vermeldmg. : Toen de hr De Beuckelaer, de gevierde, op het tooneel kwam, was het een roerend ' oogenblik. Sien voelde het aanstonds de verhouding tusschen de patroon eener-, werklieden en bedienden «nderzijds, was hier niet «1s van den meerdere tôt de mïnderen, maar : vas den veder tot zijn kroost. Niets was •tijf, koel-afgçmeten, maar aile» eenvoudig 1 e» tôch pakkend. Oîidankg zijn 73 jarea zîejC de heer De 1 Beuckelaer er toch nog fluks en gazond uit. 1 Zijn, oogjes tintelend van levenslust... zijn ojîen, vriendelijk gelaat... zijn lange, sneeuw- J witten baard... in één woord, héél zijn voor- f komen verplaatst a terug naar den zaligea l kindertijd, toen ge op den vooravond van s ®t-Niklaas u voorstelde hoe die heilige man ï er toch wel moest uitzien... En inderdaad, de Ç heer De Beuckelaer is voor zijn onderhoori- c gen, wat de goede, verafgood® St-Niklaa* is g voor de kinderen... v In ongekunstelde termen sprak de heer De Beuckelaer ongeveer in dezer voege : « Wat zou ik kunnen antwoorden op al het ^ schooiis dat ik hier hedenavond gehoord j. heb... Ik gevoel me heelemaal onmachtig om uiting te geven aan al de gewaarwordingen van diepgevoeld gelnk, welke me tha*.s be- ^ Btormen. » Doch op dezen dag gaan in de eerste ,, plaats mijn gedachteix aan hen, welke b de i( meest-hachelijkste oogenblikken me trosw 0 ter zijde stonden... Dientengevolge is het me y dan ook onmogelijk niet vôôr ailes den heer j.. Smits te vermeiden, die tijden» de beschie- T ting de fabriek bleef bcwaken. (Toej.) ^ » Wanneer ge 75 jaar geworden zijt dan s hoeft ge u daarover tevreden te gcvœlen, — j maar,toch hebt ge teveue het innige besef, a dat dan het schoonste vaa 't leve» weg i» ^ e* n niet veel meer rest. ^ » Evenwel ik denk daaraas nîet al te zeer, en ik denk er in het geheel niet meer aan, (-wanneer ik het album opîmsla waarin. ik de handteekens zie van al de werklieden die ^ vanaf 1878 tot 1918 in mijn dienat lijn ge- t komen. s Vooral voel ik me g'etoerd wanneer ik ^ het blad opsla waarop de gepensioeneerden j vermeld staan, omdat zij de grondvesten hel>- f btn gelegd voor al wat later onze inatellingea a gevv-orden zijn. » Ik zou ook wel een beetje rust willen, maar 'k blijf op post, daar er thans zooveel moeilijkheden nit den weg dienen geruimd... ® Mijn grootste smart zou zijn dat er nog een z gedeelte van U zou moeten thuisblijven, (< — om daarin te voorkomen blijft mijn groot- 1 ste beslommering de noodige grondstoffeu 2 aan te halen, oin u werk te verschaffen. » Gij allen hebt al zooveel voor mij gedaaa, ^ dât het zeer oudankbaar zou zijn van mij- ,, nentwege, zoo ik me thans niet enkele opof- *„ feringen wilde getroosten om uwentwege. » De strijd om het leven is dikwerf een harden kamp... 'k Herinner me nog altijd f goed hoe ik hier naar de stad ' kwam met J een paar franks in den zak... Dan heb ik g moeten werken en heb daarbij veel te verdu- j ren gehad... Doch dat is goed, want het is in den nood dat ge gehard wordt om, wan- ( neer het u goed gaat, geen buitensporighedea I te doen. I » Nooit heb it mijn tijd verbeuzeïd... mijn t dagtaak begint thans om 91/2 u. 's morgens } en eindigt te 81/2 u. 's avonds... dàn zet ( ik me nog aart de schrijftafel om artikels te f schrijven voor «De Bakkerijschool», om onze ' bakkers te onderrichten. ] » Tot slot doe ik een beroep op n allen om • samen te werken tot het nog grooter worden ] onzer instellingen... Want, vergeet het niet • ] hoe beter een fabriek vooruitgaat, hoe beter r de toestanden ook worden voor dezen die er c in werken. ] » Brengt, daar waar ge kunt, rerbeteringett c aan en de belooning zal niet uitblijven. ( » Dat er al eens kleine misbruiken gebea- ^ ren, dat kan door de vingers gezien worden, ] — omdat die toch niet kunnen uitblijven r, op een fabriek waar nn 350 menschen werken ( en in vredestijd 850. ] » Doch tracht zooveel mogelijk <yp allé# ] zninig te zijn, — he,t is zoowel in uw al» in ] mijn voordeel. ] » Om te eindigen nog dit : it had u een T feestmaal kunnen aanbieden, doch in deze ^ droeve tijden is het veel beter dat men over *] een tegemoetkoming kan beschikken, — daar- j om i® in mij het gedacht opgekomen geen £ uiterlijke praal te vertoonen, maar u allen ( een bijslag van 14 dagen loon te geven. d ^ Onnoodig te zeggen dat deze gemoedelijke j Tede op luide toejuichingen werd onthaald. f Het feestje werd besloten door den Hulde-zang, welke nogmaals gezongen werd door j het Meisjeskoor. J « Het Vlaamsche Nieuws » van zijn kaht j hoopt dat heer De Beuckelaer nog lange jaren J Tn g'oftt.V vnhr-poed tsr^r î'rptj Onze innige hoop is, dat in het herboren Vlaanderen, aile patroon b zijn voetstappe» œogen drukken, — dàn zal eindelijk « Arra Vlaaaderen » terug groot en geluktig worden, âc®r aan gezonde volkskj-acht. HAROLD. <W11IWniTi7iaM|flll|l|>MI | Il M I il IIIIMHII ■ I.MIIWI STAD en LAND BELANGRIJK BERICHT. — 0»!« nschrijvers wier abonnement op 31 Vlaart ten einde loopt, raden wij dringend jan d t zeo haast mogelijk te laten lier-lieuwen, Ten einde nuttelooze onkosten e vermijden, worden de abonnenten b«i= en Antwerpen dringend rerzocht zîcè '.itslnitend tôt ^et postkantoor hunner ge. sseeate te wenden ©n daar hunna inschrij-•ing t® hernieuwea. Daar dg tkans heer.-icteide papierScbaarschte ons voor îaet sogenblik verplicht Met gâtai aboîinsmsn-en ts beperk»n is h«t geraadzaaai ds sernîenwing zoa haast isogelijk te doen : lit bevordert terens de regelmatige bs-iteïling. Het Behssr. GROENINGERWACHT VAN ANT-rVERPEN. — Zaterdag, 26 Maart a.s., ilrremeene vergadering, te 9 u. 's avonds (T.U.), in het lokaal « De Vierhoek », Dambruggestraat, 138, alhier. ' Gfzien de belangTiiklieid der dagorde, na*" niemand on*breketn. Nieuwe leden :ijn hoogst welkom. IJDELE WOEDE! — De besluiten fenomen op den Landdag van- het Vlaamsch-Belgisch Vcrbond » hebben «j de pennekncchten van Havcre een torm van verontwaardiging doen op-raan. In de « Echo Belge » (n. 12-32 van 1 Maatt) trekt Charles Bernard onder [en t:tel « un programme activiste » te-;en Van Cauwelaert's programma te elde. OVER VLAAMSCHE DIALEKTEN - Nadat heer Meseure eenige mooie Haamsche liederen had gezongen kwam eer Vermeulen in de Verwarm'ngszaal an de Kloosterstraat op met z'n voor-raeht. over : Vlaamsche dialekten. We unnen hem waarlijk geluk wenschfen ver z'n goede opvattjng van het onder-?erp — dat werd trouwens door een îvendige bijval door het publiek zelf ok gedaan. Op heel pittige wijze gaf eer Vermeulen, ,na de beteekenis van et woord dialekt te liebben uitgelegj, ;at zeer noodzakelijk was, achtereen-olg«ns lezingen in het Ocntsch- Brus-elsch, I/erseh en Antwerpsch dialekt n d'epe ontledinçren kon hij niet tieden, 1 la» hij ook bij 't beqin een gedicht an Guido Gezelle, in West-Vlaamsche ewestspraak. Wat vfTspiling zou géweést zijn in at midd?n werd achterwege gelaten ; oor het aangennme moet men voetje oor voetie terrain winnen m die gees- ÎH. « DE WAPENS NEER ! ». — De op-oermg van « De Wapens Neer ! » is de-ini'ief vastecsteld op Maandag, 1 April 2de Paaschdao-), ;n den schonwburg Thalia », Carîiotstrant, AntwPrpen. H»t Vredes-Bureas. PRAKTISCRH AUTOLEERGAN-|EN. — M. A. WIIXEM9 zal eerlang ijn« praktische lessea doorzetten i« de Moderne Auto-garage », Begijnenvcst, 4, aabij het Gerecktsk«f. Imschirijvhi-«» aile dagen. 8177 iPir EEN ABONNEMENT 0? ONS SLAD S DE BESTE VLAAMSCHGEZINDE PRO. AGANDA BIJ ONZB £RIJGSGEVANûE= 1EN. CENTRAAL INLICHTINGSBU-(EEL VOOR VLUCHTELINGEN. — 'rinsesstr., 16, Antwerpen. — Inlichtin. •£n worden gevraagd over de volgende. ■ersonen uit : Ploegstaart : Karel Baelde ; Meesen : Vriel en Barbara Baelde ; Becelaere : Kkaert-Dereidare, H. Buyse ;. Moere : familie Btissclie ; Fline : L,. Egt, Bun-inx ; Beveren : Jos. Blondeel, Ivo De-l'aere, Alf. Delmarque ; Thonrout : A. Îouppé-Wostijn ; Roessclare : Marie Cas-?leyn, Wwe Cauwelier, Kam. De Smedt ?h. Deruyter, Scharlaken, veearts, Rich. loet, Wed. Gust, Moerman, K. Rogge, U. Soenen, E. Thomas, familie Van den îroucke, H. Deraedt, vrouw Wijdaegh; 'asschendaele : Echt. K. Colpaert ; la-nilie S'nnaeve; Meenen : Alb. Capelle, enatotn; Wed. Dewaegenaere; familie )omseffe ; Ben. Luyten ; familie Nollet, ■ud-Mannenhuis ; Gits: Wed. Desmauts, iust. Viane; Gheluwe: Dés. Van Pete-;hem ; Rumbeke : Weezengesticht, Félix >e Smedt, Léonard Lefère en dochter 'enobie ; Eerneg'nem : Wed. Depreyteie ; iistel : Wed. de Cuyper, G. Getard, andmeter ; Keynen : August Deleye ; chteeem : Oskar De Pooter ; Werviek : îr. Deforce, A ut. Lecomte, H. Vet-teeck; Cnchtem : Vrouw Geyse; Koi te-narck : Cyriel Geren, A. Ghekiere, Em. an Nieuwenhuyse, T. Zwanepoel ; Ahets : L. God cri « ; Kortrijk : Wed. îoste, kinderen Malfait, Wed. Ver-irug.ge; Ardove : H. Herman, Cvr. Van 'oillie; Vladsloo: klooster; Zillebeke : rouw Eug. Lanoy ; Ieperen : kinderen f. Mascho ; Dadizeele : familie Is. Muyt-ens; Zevecote : P. Soete ; Wercken : A. Ao1pc ; Tour coi ne ; Odiel Vereecke; looglede : R. Verfaillie ; Leke : K. van ïoorn ; Komen : J. Vansuyt ; Rollegem : Vuylsteke ; Handzame : R. Van der ^inden ; Weve.lghem : E. H. van Lerber-•1ic. pastoof ; Stad"" • R W-11eiiTî|n. lets ?o&r i d--r n , h EEN ULTIMATUM AAN HOLLAND ! - » HoPantl geraakt deerlijk in de klem. t Heet zelfs dat de « geassocieerd® regeeringsn » — daaronder wordt het oorlogsvennootschap Entente-Amerika and Co verstaan — een ultimatum zan onze Noorderburen hebben gezonden. Het woord ultimatum klinkt geweld-dadig in onze ooren, orndat wij sinds drie, vier jaar gewoon z;jn er een oor-logsverklaring te zien op volgen. 't Is hier weliicht 't geval niet. De firma Entente-Am-rika snd Co, gesticht met groote kapitalen en no^ andere huipmiddelen, heeft voor doel de ontginning van Idealen. die in het ondermaansche diep braa.k bleven lig- • . ||j|,> gen. t Zijn een soort van aieuwe Graal-ridderi, die overal op rechtsherstel uitgaan; den zwakke beschermen; de vrijheid der kleine nation&liteiten ver-dedigen en hulp verleenen, of liever ontleenen, voor dit verheven doel ! Belffie, Servie, Monténégro, Roems*- ■ nië, Griekenland, Portugal, hebben reeds ondervonden hoe voordeelig de aansluiting bij de firma is, doch opdat al de volkeren dec^achtig zouden worden van de prachtige uitslagen, moeten voomoemde landen nu vrede hebben met hun nieuwen schitteren-den toestand en wordt de menschlie-venclp werkinor tot Zweden en ook vooral tot Holland uitgebreid. Kleine volkeren, meent de welda-dige firma,,zijn <?elijk kleine kinderen: ze moeten gedwongen worden in hun eîgen bel an w en als ze niet zoet willen zijn, na?r de pedagogische stelregels qui bene amaf, bene cast'gat en « wi® met hooreri wil, moet voelen », behan-deld worden. Hclland krijgt acht dagen om al zijn schetSE® aan de Entente ;'n te leve-ren. zooniet worden zij zonder verdere plichtplegingen in beslag genomen. Die zouden meenen dat het recht van den eigendom daardoor wurdt g®-krenkt, en het bolsjewiekism het ven-nootschap tot verspreiding van Idealea heeft aangesteken, legjren een wan-trouwen aan den dag dat Engeland en Amerika aanstoot moet geven." Fin î». verjaarde opvattingen en ouderwet-sehe drogredenen worden gemakkelijk weggepraat door de bekende leuzen possession vaut titre en la propriété, c est le vol, of a hebben is hebben en krijgen is de kunst. » Deze artistiehe onderlegdheid kreeg in de laatste jaren een rrerkwaardige toepassmg; zoo sterk alî die waarvsn b.v. Praxiteles ooggetuige was ten tijde van Alexan-der, een groote drie honderd jaar voor Kristus. Wij moeten dus met jamineren dat we in dit kunâtopzicht achteruit zijîs gegaan ! De Entente en Co zegt tot Holland : « Gij geeft me al uw schepen of zoo gij ze weigert, neem >'k ze; «n voor slraf krijgt ge geen broori ! » Daar er met te preutelen volt aie zulke voorname heeren uw kersen af-nemen. schijnt de keuze niet moeilijk. Van twee euvels kiest ge het mmste : R'e geeft uw scheepsruimte en cet uw buikje rond. L ,,, Ja. maar, een andere groote gebuur, heeft daar geen vrede mee. Duitschland zeçjt met dezelfde vriea-deîijkheid tot Holland : « Als gij uw scheepsruimte geeft em voedsel en mumtie te bezorgen aan degenen die mi] willen uithongeren en met de wapens afmaken, dan krijgt ge van mij geen kolen noch andere be-noodigheden die ge ook broodnoodig hebt. Ik weiger u het staal en het vuur te leveren waarmede het zwaard ge-smeed wordt, dat dienen moet om rmj te vermoorden ! Daarbij zal ik nog de levensmiddelen keldercn die gij vo»r uw scheepsruimte ontvangt ! » Denk a in Holland's toestand eens in! Als ge dan maar sterk genoeg waart 1 Ge moet een krieweling in uw handen voelen ! Geweld is soms toch wel een schoon ding in de were'd, in t we-reldje van vandaag bezonder. De Hollandsche kranten kunnen er niet van over ! Hoe wil de Entente zoo iets doen ? Ze hebben immers geen scheepsruimte te kort, want dageliiks wordt gemeld dat de duikbootoorlog mislukt is en aanbouw van schepen ruimschoots in de gekelderde tonn®-maat voorziet ! Dat de Entente en Duitschland zich nu wilden verstaan, niet om Holland te pesten, doch om het uit zijn benar-dien toestand te helnen, zou dit <?een mooie gelegenheid zijn om te bev.'ijzen hoe poed beiden het met de kleine nationaliteiten meenen ? En zou die daad dpn algemeenen vrede niet be-voordpel^n ? Wat zal er over blijven van Wilson's «mooien praat over hoooje idealen» indien de'schepen roof en het kleine Holland wordt d»»rg-i> rlr^ven'î

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes