Het Vlaamsche nieuws

197 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/j38kd1s97d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jandag 15 Mei 1916. Tweede jaarg. Nr *35 wm m un «ni —iMUn l»■■ r_ raaaaggiMMiiMai^^ Prijs : 6 Centiemen door geheel Beïgtë ■atr.* ,,, 1 -, , ,11 Het Vlaamsche Nieuws «^ùûa mmamm <=«**»» <amsmh tV «««, ^ Het best ingelicht en meest verspreid Mieuwsbiad van België. - Vtrschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per rnaand 1.75 Per G maanden 10.— Per 3 maanden 6.— Per jaar 18.— > AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aîb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 19M AANKONDIGINGEN : ! Tweeée klaiz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde bladz., id. I.— Dood^bericht 5.— Voor aile aanoncen, wend» men zich : ROODESTRAAT, 44. —gaaMUas: atgjgaBMMEsaaâiywr, * «MEM jSfcissseER^ûsmaee**»*^ )E OORLOG strijd in|Oost-Afrika. — De Engdscbe pers over de ersche Kwestie. — Asquith's reis naar Ierland. — De ipvolger van staatsrainister Delbriick. -- Amerika en de xpeditie tegen Mexiko. Hcgelsche Pers over de Iersche kwestie ilen, 13 Mei. — In een ver me tel irtikel stelt de « Daily Chronicle » ersche regeering voor Ierland Hebben, zoo vraagt hçt blad, de sche staatslieden geest en verbeel-;enoeg oui de tegenwoordige gele-id ain te grijpen, nu iedereen hier Ierland l>eu is van den betreurens-jgen opstund te Dublin en zijn gnaspel, en een radikale verande-te brengen in den geest en de de van de Iersclie regeering? Voor igenblik is er geen burgerlijk be-in Ierland, maar er zal er spoedig oeteji komen. Hoe ecr, hoe beter. jjgswet is een hatelijk middel en joo spoedig mogehjk al'geschaft n. Wat voor uitvoerend bewind 11 \ve in Ierland instellen? Eén is diiidelijk, namelijk dat het iets nders moet zijn dan het oude stel-k jammerlïjk gefaald heejit, zelfs geval waarin de Onderkoning en lister voor Ierland sympathie ge-p voor het streven van de groote erheid van het volk. Een vreemde jng kan in Ierland met slagen, fïij geen wortçl in den Ierschen i heett. De andere niethoden om i te regeeren zijn. tvveeërlei : de k een kroonkolonie-regeenng met [uverneur, die een groote, schier atische macht heeft en alleen aan jeering te Londen verantwoording ig zou zijn ; de tweede is dç in-S van een lersch uitvoerend be-Tenvijl wij, wat ons betreut. ge-l dat het een daad van wijsheid in, een nationaal parlement and in te stelle^i, zelfs nu middeii oorlog, erkennen wij, dat er een t bestand is en wij wenschen aan oelens der unioniste^, geen geweid poen. Wij zouden echter aan onze îtische vrienden deze vragen wil-wleggen : Is nie,t het tegenwoor-dstip, nu er een coalitie-regeering [bewind is, een ideale"gelegenheid i vooruitstrevende verandering in ping van Ierland te brëngen ? In-ij niet den moed hebt, de Home-fçt snel in werking te stellen, kun-'i het dan niet eens worden over ichting van een nationalen raad, [mannen. als Redmond, Carson, Lonsdale en Devhn zitting zou-hben, verder niet-politieke man-vertegenwoordigers van den Ier-andbouw, nijverheid en bankiers-i Het bestaan van zulk een natio-:aad zou niet anders dan het uit-B bewind in Ieyland kunnen ste-fn z°u bovendien het voordeel heb-st het de Iersche leiders aan sa-fking in nationale zakeji zou ge-Welké bedenking zou men te-loprichting van zulk een lichaain I hebben, tenzij dan dat het e.en "g naar Home Rule is? Heeft die ln2 eenigen grond? De invoering 31116 Rule in Ierland, mçt bijzon-Ntregelen voor Ulster, is even ze-' ('at de zon morgen op zal gaan. |Néw Statesman » van vandaag '«heele wereld heeft de onwrik-ww van Redmond en zijn volge-iaan het rijk gezien en bewon-°t die volgelingen behoort het !n het Iersche volk. Men heeft pd als de eerste vrucht van wnneming van Home Rule. P die trouw aanvaardde, zoolang Par voortduurt en daarna het gc-achterhield, dat ij verdient ®°jl dat een daad zijn van zulk F°oflijke openbare schande, dat 'len aan het einde van den oor-^niotiistische regeering aan het ' tegeering, onverschillig L ^"'s,ter besloot te handelen, zijn een lersch parlement ln ^ vestigen. schrijft in de Nation : Laten ■ hopen, dat Asquith naar Du-Pan », om een eind aan de re geering van het Kasteel te maken en de ware, zoo niet de formeele verantwoor-delijkheid voor het toekomstige Ierland op Redmond's en Carson'si schouders te leggen. Geen andere weg blijft open. Uit de conservatieve pers blijkt, dat de conservatieven voor het overgroote deel in de Iersche kwestie even onver-zoenlijk is als ooit. In een venijnig antikel lioont de «Moraing Post» de zoogenaamde trouw van de nationalisten, en de Dublijnsche correspondent van het blad zegt, dat de staat van beleg in Ierland al is wat men er wenschen kan en Asquith's reis bewijst, dat hij zich voor de nationalisten buigt. In gelijken geest verwerpt de Dublijnsche correspondent van de «Times» een vergelijk. De inenschen spreken er van, zegt hij, dat er kans is op een over-cenkomst tusschen Carson en Redmond waalrdoor aile Ieren, die nu de wape-nen maar niet 's konings rok dragen, overreed zouden kunnen worden hetzij de wapenen neer te leggen, hetzij vrij-willig in dienst van de kroon te gaan. Er schijnt eenige verwachting te zijn geweest, dat Asquith's bezoek de inlei-ding zou zijn van onderhandelingen dienaangaande,maar voor zoover is na te gaan is er geen grond voor die hoop. Het woeste slag nationalisten — ver-volgt de « Times »-man — schijnt de kans op zoo'n vergelijk al bij voorbaat te willen verijdelen. Althans zegt Free-mân's Journal, dat voorloopig dit het duidelijkst is. dat Asquith machteloos is om onder de coalitie Ierland recht-vaardig te behandelen. De constitutio-neele nationalisten moeten zich vaster aaneensluiten en zich voorbereiden op den strijd, die hun vijanden hun mis-schien zullen opdringen. De «Times »-man dringt verdeir aan op handhavinsr van den staat van beleg, gelijk de openbare meening in Ierland fwaarmee unionistische bladen gewoon-lijk bedoelen : de meening in enge unionistische kringen) wenscht. De strijd in Oost-Afrika Londen, 3 Mei. — Generaal Smuts seint : De Duitsche troepen, onder per-soonlijke leiding van Von Lettow Vor-beck zijn bij Kondoa Irangi zeer bedrij-vig opgetreden. Na een hevige beschie-ting- beproefden zij in den nacht van 9 dezer een aanval, doch werden terugge-slagen. Zij hervatten hun offensief den toen en 11 en. Op laatstgenoemden dag vielen zij den Britschen linkervleugel hardnekkig aan, maar werden afgesla-gen. Onze verliezen zijn onbeteekenend. Duikboot- en mijnoorlog Londen, 13 Mei. — Het Britsche stoomschip « Eretria » is in den grond geboord. De « Eretria » mat 3464 ton en be-hoorde aan de gelijknamige reederij te St-John. De Doema Petrograd, 13 Mei. — De bladen te St-Petersburg en te Moskou wijden artike-Ien aan het tienjarig bestaan van de Doema. Zij wijzen met voldoening op haar belangrijke. en vruchtbare werk-zaam-heid tijdens den oorlo'g en gewagen \ an de groote diensten,die het Russische parlement aan het land heeft bewezen door het nationale bewustzijn te ontwik-kelen en begrippen omtrent beschaving en maatschappelijk leven ingang- te doen vinden. De Vereenigde Staten en Mexiko Washington, 12 Mei. — Generaal Scott heeft bericht niet in staat geweest te zijn met generaal Obregon tôt een vergelijk te komen. Bîjgevolg zullen er waarschijnlijk directe onderhandelingen geopend worden tusschen de Vereenigde Staten en de regeering van Carranza met de bedoeling de Mexikaansche-grens-kwestie op te lossen. Lees vervolg Oorlogstelegrammen, op de tiveecLe bladzijde. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp Da gelukzalige JAN VAN RUYSBROECK (of Ruuabroeck) Prior van Groenendale. — Vader van het Nederlandsch Proza 1294 - 138! Deze teekening komt uit het handschrijt zijner iverken, in de Koninklijke Bibliotheek te Brusse\ bentslend. Op deze miiyiatuur, gemciakt door een tijdgenoot van den grijzen prior, zien wij hem onder een boom gezeten in het Zoniën-bosch, bezig zijn iverken met de stift op een wassen-lei te schrijven. Roven zijn hoofd zweeft de duif, zinnebeeld van den H. Geest, onder U'iens ingeesting hij schrijft. Die prent geeft ons viellicht een juiste -çoorsteUing van de werkelijkheid : in de sçhoone natuur dichtte die heilige man de diepzinnige denkingen van zijn Schouwend Leven. Het Boek var» het Rijk der Gelieven Van de Gave der Goedertierenheid Opdat de mensch deze gave der goedertierenheid bezitte in de hoogste volkomenheid, met al de deugden die er uit voort-spruiten, zoo moet hij hebben een bezadigd gemoed, dat niet let op den voorspoed van anderen, altoos blijvend in eenvou-digheid.Goedertieren te zijn, dat geeft geen leed aan hem die leeft in zachtmoedigheid. Een algemeen ontfermen met al diegenen die ontberen den nooddruft, waarop zij recht hebben, dat moet men nauwkeurig in acht nemen met deugdelijke werken en een passend oordeel. Mildheid in naastenliefde mag niemand verzuimen. In de werken van ontferming zal men niet zien naar de genegenheid noch naar de maagschap, maar met redelijkheid een algemeene liefde toedragen jegens eenieder. In zware tijden en in lijden altoos wezen vol verblijden en God loven met dankbaarheid. En het gemoed bevrijden, en de natuur verlooehenen in oprechte geduldigheid. Zachtmoedig te zijn is leven zonder kommernis en in hooge waardigheid. Vier dingen hinderen den mensch dat hij de deugd der goedertierenheid niet bezitten kan in de hoogste volkomenheid : lichtgeraakt zijn, woest van zinnen, ongestuimig van buiten en van binnen, dat hindert de zachtmoedigheid. Deernis ge-voelen voor vrienden en bloedverwanten meer dan voor de gemeenschappelijkheid. Hij 00k staat in deugden wankel, die liefdewerken doet uit gunstbetoon, niet naar bevonden noodwendigheid. Die harde tijden met droefheid doorstaan, die kunnen niet verblijden in hooge dankbaarheid. Dat is onder de goedertierenheid blijven en die deugd heel en al verdrijven. Nog wil ik u toonen vier dingen die het menschelijk geluk verderven en rooven de zaligheid. Een wreed gemoed leeft in woede en zonder goedertierenheid. Met niemand medelijden gevoelen, dat verwekt misnoegen en dat is leven als een hard-vochtige dwingeland. Altoos vrekkig zijn, begeerig en vol be-nijen, dat kan kwalijk gedijen, want dat is leven zonder mild-dadigheid.Ongeduldig te zijn, is oorzaak van veel verdriet en dat is hard in 't lijden, want het berooft van zachtmoedigheid en brengt in eeuwig leed. Jan van RUYSBROECK. SPREUK: Zachtmoedig te zijn is leven zonder \ommernh en in hooge waardigheid. JAN VAN RUYSBROECK Hier volgt eerst en vooral het stuk Goedertierenheid, zooals het kwam uit het stift van den goeden en grooten man ; woorden, wending en spelling gelijk hij het nederschreef onder een boom in het Zoniënboseh. Wij schreven het over in de huidige spelling, omdat de oorspronkelijke tekst op enkele plaatsen moeilijk is, Wij kozen het hoofdstuk over de goedertierenheid omdat het voor iederen mensch nuttig en voordeelig kan wezen, 00k buiten aile godsdienstige besehou-wingen om. GOEDERTIERENHEID (Uit het vertoog van « dat rijc der ghelieven. » Tôt een proef van het ge-îijmd proza, dat in den preektrant dier dagen niet ongewoon schijnt geweest te zijn.) Opdat die men sche dese gave der goe-dertierenheit besitte in der hoechster volcomenheit mit allen dien duechden, die daer utspruten : soo moet hi hebben een ghesaet(l) ghemoede, onaehsam vreemder speede, altoes bliven in een-voudicheit. Goedertieren te sine, dat en ghevet ghene pine hem die leeft in saft-moedicheit ; ende een ghemeen ontfermen op aile dieghene die derven hoerte ghcreehter noetdurfticheit, dat sal men nauwe merken mit doghentliken werken, mit gherechter bescheidenheit. Mil. de in earitaten. dat en sal nieinan laten, ende werken in der ontfermicheit ; niet na gonste noch den niaghen, mer ghe-meene minne draghen tôt elken na bescheidenheit. In doghen ende in liden, : aîtocs wesen blide ende Gode loven mit daneberheit ; ende dat ghemoede vryen, 1 ende die natuer vertien (2), in gherechter verduldicheit. Saftmoedich te siin, dat is leven sonder piin ende is hogher 1 weerdicheit. Vier dinghen hinderen den 1 menscheu, dat hi die dueclit der goeder-ierenheit niet besitten en mach in der hoechster volcomenheit ; licht ghere- • nen (3), woeste van sinnen, verstormet 1 btiten ende binnen, dat hindert die sachtmoedicheit. Compassie draghen toe vrienden ende toe maghen meer dan tôt- • ter ghemeenheit. Die ist die in duech- 1 den zwevet, die cantate mit gonsten pleghet, niet nae bekenLiker noetdurf- ' ticheit. Die doghen mit verdriete liden die en moghen niet verbliden in hogher 1 danebetheit. Dit is ontbliven ende niet 1 vercrighen die duecht der goedertieren- ■ heit. — Noch wil ic u toenen vier din- « ghen die hoenen den menschen sa- ! hcheit : een wreet ghemoede levet in woede ende sonder goedetrtierenheit, Tôt nyemant compassie draghen, dat mach wel mishagheu, dat is leven in ty-rannicheit; altoes vrac, ghierich ende ghieren, dat moet qualiken tieren, want dat is leven sonder mildicheit. Onver-duldich te siin, dat maect grote piin, dat is wreet in liden ; want het beroevet sachtmoedicheit ende brenghet in 1 eewich leyt. < Naar onze meening zijn er slechts twee deugden, omdat zij al de andere ' deugden in zich sluiten : goedheid en 1 oprechtheid- Goedheid heet bij Ruysbrceck goeder- 1 tierenheid ; het Uatijnsche woord man-suctudo zal er wel dichtst bij komen. ; Door cantate verstaat hij naastenliefde, 1 die een deel is van de goedertierenheid! ' De goedheid bestaat hier in : niets 1 doen waardoor gij uw evemiaaste of ' uzelven benadeelt. Is al het andere niet 1 geoorloofd ? ; Ge moet nu alleen nog maar uitmaken ' met uzelven waardoor gij uw evennaaste ( of uzelf benadeelt. ; Daarvoor is de tweede deugd noodig : de oprechtheid, die u gebiedt te denken •. en te handelen volgens uw geweten, zon- ' der schipperen, zonder kasuïstiek, zon- 1 der restrictio mentalis, noch eenig vergelijk met uw plichtbesef. Dan zijn er 00k twee gebreken : gie- c righeid en nijd. î Gierigheid geeft u arinoede naar ziel ' en lichaam. ' Nijd vergalt en vergiftigt het leven; ' maakt al zeker uzelf en tracht 00k uw evennaaste lee.lijk te maken. Daten wij nu 00k nog even herinneren ■ dat : de Vlaming Hendrik van Veldeke de ' eerste Nçderlandsche minnestreel is ; de Vlaming van Maerlant, de vader der Dietsche dichters algader ; de Vlaming Ruysbroeck, de vader van ' het Nederlandsche proza. Vlaanderen is in aile opzichten en voor aile vormen de bakermat van de , Nederlandsche Letterkunde. Wij mogen er te recht fier op zijn. \ In de vre^selijke en roerige 16de eeuw c zal de hegemonie of oyerwegende in- 1: S —1 1—__ 1) Kalm. c 2) Verlooehenen. I 3) Getroffen, Noodkreet aao Wibn De Einrien, Balten, Letten, Litauers, Polen, Russische Joeien, Russische Mo-hammedanen en Georgiërs richtem zich tôt den Président der Vereenigde Staten om beschermd te worden tegen de ver-drukking van Rusland. z.ij hebben uit Stockholm aan Wiilson een telegram gezonden van den volgenden inhoud: Aan den président van- de Vereenigde Staten van Amerika, Mr. Woodrow Wiison, Washington. Mijnheer de Président! In dongenden nood wenden wij ons tôt U, als de voorvechter van menschelijk-heid en gerechtigheid, en door middel van U tôt aile menschenvrienden, om U te laten weten, welk een treurig lot onze volk s- en gelciofsgenoo'ten door de schuld van Rusland moeten lijden. Wij wenden ons door middel van U, mijnheer Wiison, 00k tôt Ruslands bondgenooten, want wij weten, dat 00k zij, in hun liefde tôt de vrijheid en hun rechtsgevoel ons lijden andragelijk zullen vinden. Wij, die tôt naties en kerkgenootschap-pen van vreemden stam in Rusland be-'îooren, klagen de Russische regeering aan voor de heele beschaafde wereld en roepen om hulp, om bescherming tegert rernietiging. Wij Mnnen beschuldigen de Russische 'egeermg, onze plechtig gewaarborgde jrondwet met voeten te hebben getreden. Kinlands recht is door Russische wetten, lie in Finland geen geldigheid hebben, .'erkracht, Ons zelfbestuur wordt vernie-igd, onze rechtsorde verwoest. De Land-lag moet geheel uitgeschakeld worden, le landstaal worden verdrongen, het be-stuur gedesorganiiseerd.Rechters en amb-:enaren, die trouw aan de constitutie :ijn ,worden in Russische gevangenissen jpgesloten of naar Siberië gebracht. Wij Balten zijn gedurende eeuwen vertrouwbare otnderdanen van Rusland jeweest. Tôt dank zijn wij beroofd van :>nze constitutie en onze gewaarborgde ■echten. De bewoners van het land zijn >telselmatig tegen elkander opgehitst. Fijdens den oorlog heeft het Russische eger onze woonsteden verwoest, geplun-lerd en afgebrand. Velen van ons zijn sonder grond verdacht, als vijanden zon-ler verhoor ingekerkerd en in ellende festort. Wij Letten hebben van oudsher het Russische rijk vertrouwbare ambtenaren feleverd. Wij hebben moeten aanzien hoe ans ichoolwezen werd verniietigd. De Russische regeering heeft een geest van haat :n vijandschap tegen menschen van an-leren stam gevoed en daardoor zedeloos-iei<î gekweekt. Ofschoon wij vrijwillig egioenen hebben opgebracht ter verde-liging van Rusland, is een groot deel der ^ettische bevolking thans van huis en îaard verdreven, om in het binnenland an ellende te sterven. Wij Litauers hebben door de verbre-cing van de in het Litauer Statuut plech-ig gegeven beloften onze nationale zelf-;tandigheid verloren. Ons geloof is ver-olgd. Katholieke kerken zijn met ge-veld in orthodoxe veranderd. Het land-)ezit van de kerk is geroofd. Beschaving :n verlichting zijn stelselmatig belem-nerd ; wie een Litausch gebedenboek be-:at, werd met kerkerstraf en verbanning îaar Siberië gestraft. Een groot deel van >ns land is onder Russische gunstelingen erdeeld of tôt kroonland gemaakt. I h ans heeft het Russische leger een ^root deel van de bevolking met geweid n ellende gebracht en het vrœger zoo velvarende Land verwoest. Wij Polen hebben, sedert wij onder Russische heerschappij staan, gedurende ■euwen ziels- en lichaamskwelliingen uit-festaan. Inbreuken op de constitutie en •erwoesting van ons staats- en nationaal even kemmerken het optreden van onze : zusternatie » Rusland. Om de belofte ■'an zelfbestuur, gegeven door den op-aerbevelhebber, te voldoen, is geen stap ïedaan. Russische troepen hebben thans ils waanzinnig ans gebied verwoest, ge-îlunderd en gebrandschat, de Russische egeering heeft een groot deel van ons -olk in den vreemde verjaagd, en in het >i mien land van het Russische rijk lijden tnderhalf millioen Polen vreeselijken lood. Wij Joden van Rusland zijn geknecht loed naar Holland verhuizen, dank zij an nog uitwijkelingen van Vlaamsche erkomst, en onder wie Vondql de aller-rootste is. Morgen zullen wij méér vertellen van e werken en van 't leven van Jan van Luysbroeck, den Wonderbare. LUC.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes