Het volk: christen werkmansblad

305 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 03 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6kh01/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

îijf«BTwiiitigs(e Jaar. — R 122 BoSsdlenst — Huisyezin — Eigsnio® iaandag, 3 I» 1915 Aile briefwisselin gen vracht- | crij te zen den aan Aug. Va* Isoghem, uitgever voor de naamî. ftiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-Etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-foant en Limburg : Viktor Kuyl, ïiiin derbroe derstr., 24, Leuven. j HET VOLK Men sehrijtt In t Op aile postkantoien a&n 10 fa pe* jaar. Zes maanden fr. 5.0(k Drie maanden fr. 2,50. Aankondiglngen : , Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterijjke heistetimg, 2 fa per regoî. Ongeteekende brieven wordas geweigerd. ÏEIlBFOON N® 137, Gent. "Verscliîjiit O maa! per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen het mmmer Verordening. De verkoop en het dragen van teekens în de Fransche, Russjsche, Engekche en Japanscha kleurai, inzonderheid ook in vereeniging met de Belgische kleuren, wordt voor het gebied der Etappen-Kommandantur Gent hierbij verboden. Ieder drager en iedere dragerin, alsook ieder verkooper dezer teekens zal onder verbodverklaring der teekens, met boete toi 300 mark resp. gevangenis tôt 6 weken gestraft woiden. Gent, den 25 Api il 1915- DE ETAPPEN-KOMMANDANT. OM-GELDSPELEBS. Elk getij staan er aan den hoek van Den Gouden Leeuw ; ook in het gangsken al Den Hert in ; nog aan de fabriek van Het Verken ; wat zeg ik, in ieder straatje £n steegje waar er een reek huizen staat en dat eenigszins is weggesteken : ons dorp is er van dooraderd, is er door ver-geven !... En als ik naar 't vreemde ga, in de omliggende dorpen en steden, daar ook, overal vind ik om-geldspelers, schreefkeschieters, smijters om het meest Icoppen of munten, in s amen getroppelde hoopelkes, met errond nog een kring of een dubbele haag van kijkers. 't Zijn meest gasten van een zeven-tien, achttien jaar, met hier en daar nog een oudere erbij ; en de kijkers zijn jon-gens en dubbele jongens nauw aan de Bchoolbanken ontgroeid o£ nu door den oorlog van hunne scholen beroofd. Wat eindelijk droevig zicht I * * * Hier vinden deze schoolknapen nu een andere leerschool : een school van drift en van ruwheid, van deugnieterij, van ruzie en van diefstal. En de spelers zelf? Dezen verkletsen hier niet alleen de stuivers die ze zoo wel anders zouden kunnen bezigen ; maar ze vergooien nog liunnen levensernst, hunne zelfbeheer-sching, hunne gemanierdheid en treffe-lijkheid» hun mensch-zijn. Waar moeten we met dat om-geld-spelen naartoe? En hoe is het, in tijden lijk we nu beleven, toch nog mogelijk?... * * * Nauw heeft de tuiter van de fabriek gebeureld, of de opscheutelingen schor-tnen de poort uit. Wanneer de oudere gezapker werkers, de vest aantrekkend, op hunne beurt uitkomen, flikkeren de nilcelen of koperen geldstukken reeds in de lucht of schieten ze bijtend naar het nesch-getrokken schreeflce. Wanneer de tuiter weer schruwelt en de oudere werkers met tragen tred de fabriek zijn ingetreden, kijken de spelers gejaagd om of de poort nog niet toe gaat : nog eens rap geschoten of omhoog ge-smeten ; dan snel het geld opgepooteld, en in gejaagde haaste, al het geld bergende of tellende, al taterende over gelukkige en ongelukkige smeten, over winste of verlies, loopen ze naar binnen, tateren en tellen steeds voort en vallen aan het werk, met de gedaehten op het spel en op het naaste getij. * * * De drift, de geld- en speeldrift, houdt onze gasten gekneveld, en duwt ze neer ! Duwt ze neer in de gedachte aan grenze-looze winst ; In de kwaadheid om geleden verlies ; in de hoop op mogelijke herwinst van het verlorene Hoeveel geld zal ik zaterdag achterhouden ? Wat zal ik doen met het gewonnene ? En moest ik eens meer verliezen dan ik bezit? Ja, is er nofjgeld thuis, in de lade geborgen, 'k heb liet nog gezien : moest ik dat geld pakken, 'k zou het laterterug leggen, en met dat geld zou ik voorzeker al het reeds verlorene v.'ecrwmnen Zoo duwt de geld- en speeldrift onze jongelingen neer, in vrek-lcige geklzucht ; in kwaadheid en onrust ; naar oneerlijkheid en diefstal * * * Wat goed is er uit speeldriftigen nog te verwachtên?.... De tijd wordt nijpende : binnen enkele weken liggen de fabrieken misschien stil bij gebreli aan grondstof en staat de grijnzende armoede aan de deur. En deze gaaien verspelen nog geld ! Ze denken dus niet. Ze denken zelfs niet aan de onmid-dellijke dreigende toekomst? Zullen ze er nog ooit aan geraken hunne gedaehten te verzamelen en op ernstige dingen te zetten ?.,... Ze zijn nu in den bloeitijd van het leven. Ze moesten, met breeden blik en edel harte, het groote van liet leven leeren aanblilcken en aangrijpen. Ze moesten zich ontwikkelen ; zich zelf omhoog werken in kennen, deugen en doen. Ze moesten zich rekening geven van de einc'elijke taak die de werklieden in deze eeuw hebben aan te paklcen en af îe werken : taak van verbetering in hun-tien stofïelijken toestand, van redding .lie la as nu van hun leven, taak van innere {Verbetering, door opstijging in lcennis, ïierheid en daadkrachtigheid ; taak van verovering van gezag en passende stclling In de maatschappij. Het jonge volk diende de bezielende, verder stijgende, hooger blikkende, meeslepende kraçht te zijn, die gansch de oudere, meer slenterende massa meerukt, wakker en zelfbewust maakt. En hier .... spelen de jonkheden om geld I Ze verspelen hun levensideaal, hunne levenstaak 1 ♦ * * Voormannen uit de werkliedenbewe-ging, en aile werklieden die reeds peist en vooruitwilt : laat uwen stand toch in zijn jong volk niet te kwiste gaanl Weg met het om-gelds-pelen. Er allen eensgezmd front tegen gemaakt ! Ai die het volk gaarne ziet, roept : weg met het om-geld-spelen ! Patroons die uw volk eerbiedigt en bemint : roeit het om-geld-spelen tusschen uwe jonge arbeiders uit. Overheid 1 neem het opereermes en snijd den kanker wegî RRMO. BINNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Belangrijke aan-houding. — Donderdagnainiddag be-merkte een policieagent vier personen in de Schilderstraat, waarvan twee eenes groote sluitmand droegen en die niet goed wisten waar naartoe. Dît fcwanv hem verdacht voor en Irij hîeld ze daaronr: in 't oog. Zoodra dit door het viertal weid op-gemerkt gingen er twee met de mand in eene herberg en de twee anderen trokken eene waterplaats binnen. De agent ont-moette een ambtgenoot en beiden trokken naar de herberg. Ze hadden echtçr zoodra niet het tipke van hunnen neus getoond of de twee schelmen sprongen op-en gingen op de vlucht. Zekere J. M., uit de Verlatstraat, werd op staanden vœt aangehouden en ten bureele gebracht, evenals de groote sluitmand. De mand was gevuld met tafelgerief in z il ver, verzilverd koper, wit metaal, enz. Het tafelgerieî was grootendeels ge-merkt met de naamietters A. S. È., wat eene aanwijzing zou kunnen znn om den eigenaar van al dat kosthaffi- gestolen gerieî te ontdekken. De drie andere kerels waren min oI meer door de policie herkend. Een van hen werd in zijne woonst, Dïepestraat, 66, aangehouden. Het is zekere B., bij-genaamd de Witle van 't Fort In de woonst van M. werd onder het bed een wit metalen koffieservies gevonden, dat» zeker ook van diefstal moet voortkomen. De twee anderen zijn gefeend als Toon B,, een leurder vanfvreemde dagbîaden, en zekere X., bijgenaamd de Geit. Het onderzoek wordt voortgezet. Geen der aangehoudenen heeft eenigen uitleg over de herkomst van al dat tafelgerief willen geven. BRABANT BRUSSEL. — Diefstallen.— Een belangrijke diefstal van pelsen en kostbare huiden werd gepleegd bij M. O P., rue Monsieur, onder welke men telt 398 bunsings, 75 skungs, 10 jakhalzen, 1000 mollen, verders luipaards, marters, her-melijnen, vossen, otters en zelfs wilde zwijnen. — Dieven stolen in de Onderwijsstraat costumen, stofïen, couverten, enz., te zamen voor 1500 frank. — Eene vrouw van Strijpen, die voor zaken te Brussél was, miste uit haar liand-zakje eene soin van 3600 frank in bank-biljetten.— Een achtbaar koopman uit het Noorden van Frankrijk, die voor zaken van bevoorrading naar Brussel was ge-komen, had zijne reistasch naast zich op tafel gelegd in een kofïiehuis, waar hij eene verversching nam. Toen hij wilde heengaan, was de tesch verdwenen met 74.000 frank die zij in-liield.— Eene dwaling. — Er is verteld dat dieven in het kasteel van Mevr. De Laet te Humbeek waren ingebroken, en een aantal meubelen en goederen plus voor 7000 frank wijn hadden gestolen en dat gestolen voorwerpen gevonden waren bij een wachter, die met twee vrienden zou aangehouden zijn. Nu heeft die wachter naar de Brussel-sche bladen geschreven dat heel dit ver-haal op onnauwkeurige inlichtîngen be-• rust. HENEGOUW GRANDGLISE. — Nog de misdaad. — De vrouw en haar man, Jos. Picron, hielden op het gehucht Fayt eene lcleine herberg. Toen zondagavond, rond half negen, de klanten vertrokken waren, ging zooals wij zegden, Pieron uit, om in de buurt tabak te koopen, terwijl zijne vrouw, Elisa Wuilbert, met het jongste zoontje, een knaap van 10 jaar, alleen thuis bleef. Terwijl de vader uit was, kwam de oudere zoon, een jongen van 15 jaar, na den avond bîj geburen doorgebracht ■te hebben, naar huis. Toen op zijn kloppen de deur niet ge-opend werd, ging de jongen op zoek naar zijn vader, en te zamen braken zij nu de deur open. Een setoikkelijk tooneel kregen zij te aanschouwen. De moeder lag ten gronde het hoold met bijlolagen verbrijzeld en naast haar het tienjarîg zoontje, wiens hoofd van het liehaam was gekapt. Zoo als aegden, was diefstal de aan-leiding tôt de moosd geweest, want eene som van ISOO frank was verdwenen. NAMEN NAM EN. — Het schepencollege van Dinant richt zieh in vertrouwen tôt zijne landgenoten rai raedeburgers om, zooveel de omstandigbeden het zullen veroorloven, -de arckieveti, de bibliotheek en de be-stuurlijke documenten der stad te her-stellen.Het do et eeœa oproep tôt al dejper-sonen, dSe boeken (5 brocliuren over de geschiedenis vam Dînant, cartulariën, ge-■ drukte verslagen of rekeningen, gravuren voor aile tijdvakben, of werken van allen aard, geschreven of uitgegeven door Dianteesen, 't zij o<ver kunst, litteratuur, wetenschappen, enz., en verzoekt hen zich ■te richten tôt het gemeentesecretariaat. WEST-VLAANDEREN KORTRUK. — Donderdagnacht zijn •dieven Mnnengedrongen in de leertouwerîj 1 van ML Mbesit Liebaert, IJzerenwegstraat. De touwetq.isgelegenip de Loodwitstraat. De dieven hdbben 20 stukken Ieder, heb-bende eene geaamenlijke waarde van 400 frank, gestolen. Klacht is ingediend. OOST-VLA AMD ERE N M ELLE. — Onze policiekommissaris. — De d.d. bargemeester, M. Fr. Spae en de heer baron de Crombrugghe hebben 2ich de zaak van onzen policiekommissaris aangetrokkexi, om voor hem bij de Duit-sche overheid ten beste te spreken. Naar wij vernemen is hij veroordeeld tôt 14 da-gen opsluiting, met opschorsing in zijne bediening, aan gedeeltelijke jaarwedde. Men weet nog niét of hij na de strafuit-boeting terug naar Helle zal ko men. In zijne pîaatswrvangtng zai voorzien wor--den,OOSTACKER. — Bij den landbouwer' Benjamin Hemelsoet,, op de wijk Lourdes, is eene koepaangetast van de poot- en muil-plaag. HSjj had de koe nog maar onlangs gekocht. fifietrerisig van 8»a?s, Te beginnan van woensdagmorgen, 5 Mei, zal men de maïs afleveren, aange-komen in de Voorhaven, voor de land-bouwafdeeling van het Provinciaal Voe-dingskomiteît. Volgens de belangrijkheid der aanvragen en naar 't gelang der plaatsen, met betrek tôt de landbouw-nijverheid, zal men er omtrent 1500 tôt 4000 kilogram per gemeente kunnen al-geven, aan fr. 32 de 100 kilogram. Aile belanghebbenden worden verzocht gcede zakken mede te brengen, die 100 kilogram ieder kunnen bevatten, voor 't gemak van afwegen en om belemmerin-gen bij het opladen te voorkomen. Men kan van af Dinsdag de betalingen doen en de bons afhalen, bij de gebroe-ders Terryn, Dok, 29, te Gent, die zich met de aflevering gelasten en waar men zich voor aile verdere inlichtîngen kan wenden. Voor de Landbouwafdeeling van het Provinciaal Voedingskomiteit : P. De Caluwé. Hepiclai &an de EReïsiejers. Aile dagen bevinden wij ons op reis, en aile dagen hooren wij klagen, zoowel vanwege de ontvangers der trams als van de reizigers over de schaarschheid van het enkel geld. Ja, het is waar, wanneer bij voorbeeld 50 reizigers den tram nemen aan de Zuidstatie van Gent, en dat de ontvanger zijne ronde doet om hun reisbiljet te geven tôt Meirei-beke en dat kost 0,35 fr., dan geven ze bijna allemaal een briefje van één frank of zelfs meer, en denkt eens, neem nu maar 50 reizigers, dat maakt dat de ontvanger, zooveel maal hij briefjesontvangt, zooveel maal moet wedergeven. En nu bijzonderlijk dat er zoo weinig klein geld in den handel is, is het van weers-kanten moeilijk. Dat eenieder trachte gepast geld aan de ontvangers der trams te geven, want menigmaal heb ik het gade geslagen dat er reizigers zijn die kunnen en niet wilîen. Daarom indien het zijn kan, geeft die bedienden meer gemak en min moeilijkheden in hun dienst. Nu nog een beroep dat ik doe op de reizigers die naar Brussel gaan en in Assche afstappen. Let toch wel op, gaat van den tram langs aile lcanten waar ge wilt, maar neemt aclit op de automobie-len. want eens of morgen zijn er onge-lukken te vreezen. MIELKE. Gemsenteraafl van Gent, ln buitengewone zitting vergaderd, heden 30 April 1915, verjaardag van H. K. H. prinses Juliana, betuigt aan de Regeering en het Volk van Holland zijnen innigen dank voor de liefderjjke en edelmoedige verzorging van de Belgische vluchtelingen en geïnterneerden. De geheele bevolking van Holland heeft in eene opwelling van diep medelijden, met de meeste bereidwilligheid en van ganscher harte, al het mogelijke gedaan om het treurig lot van tallooze ongeiuk-kigen te verzachten. Hierdoor is ons op-nieuw gebleken welke hartelijke gevoe-lens van vriendschap Nederland ons toe-draagt.De Gemeénteraad van Gent en gansch de bevolking van deze stad zullen d hulp, in zoo ruime mate aan hunne ongelukkige landgenoten verîeend, steeds in dankbare herinnering houden. Gedaan ten Stadhuize van Gent, in zitting van den Gemeenteraad van den 30 April 1915. UIT GEHT. MEDEDEEL1NGEN. — Kringen en Maat-echappijen die verlangen eene mededeeling in het blad te plaatsen, moeten rekening houden met de werkuren waartoe wij in betrekking met de censuur verplicht zijn. Zoo ontvingen we zaterdagmorgen eene mededeeling van eene kunstauditie, welke gisteren, zondag, zou plaats ferijpen. Om in het blad van zaterdag te kunnen verschijnen, ware die mededeeling ons vrijdag vôôr 2 ure ?n noens moeten toekomen. De mededeeling van de vertooning van Arsene Lupin in den Vlaamschen Schouw-burg ontvingen we vrijdag op 't oogenblîk dat de zetvormen moesten gesloten worden ; zoo konden we er nauwelijks vier regels van opnemen. Men gelieve daar wel aandacht op te geven; anders is 't bitter klagen en mis-noegd zijn, en wij kunnen er niets aan doen. Aile mededeelingen moeten ons geworden ten laatstc vôôr 2 ure 's noens vôôr den dag dat ze uiterlijk behooren te verschijnen. IN DE LUCHT. — Zaterdagmorgen zoo rond 6 % ure, werd Gent en omliggende in rep en roer gezet. Het kanon bulderde ge-weldig en hoog in de lucht zag men vliegers zweven, die welhaast achter wolken verdwenen. De rook der ontploffende houwitsera geleek aan kleine, zwarte snel drijvende wolkjes. DE VAGE GRONDEN. — Op een goede maand tijds hebben de leelijke brokken guonden langs lanen en straten een heel ander uitzicht aangenomen. Met den ijver van het peraoonlijk belang werden de gron-den geeffend, gezuiverd, bemest en beplant en zullen zeker de moeite van den arbeid rijkelijk beloonen. Wij meenen dat de brok-jes die hier en daar nog vaag liggen, ook zouden dienen bewerkt te worden, want in tegenstrijd met sommige opVattingen is het volstrekt niet te laat zelfs pataten te plan-ten.Vraagt ROC>BRO^NEiNI het beste aller tafelwaters. (351s) STEDELIJK WERK DER VOEDING. — Wijziging aan het Règlement van Onderstand. — Bij beslissing van het College van Bur-gemeester en Schepenen is aangenomen : 1 ° Voortaan kan een gezin, bestaande uit vader, moeder en één kind van meer dan twee jaar ondersteund worden, indien dit gezin niet meer dan 12 frank per week inkomen heeft. 2° Kunnen niet meer ondersteund worden: de gezirmen wier kinderen beneden de 14 jaar niet regelmatig naar school gaan. Werklooze kinderen van 14 tôt 18 jaar moeten de lessen eener avond- of zondag-school volgen. Algemeene Herziening. —• Op voorstel van het Midden-Komiteit nam het Schepen-College aan tôt eene algemeene herziening der inschrijvingen en gezinskaart-en over te gaan. Deze zal geschieden door afgevaar-digden van het Midden-Komiteit samen met de Wijk-Komiteiten, op de dagen en uren voorop in de keukens bekend gemaakt. De gezinshoofden moeten zich aanbieden in de lokalen waar zij voeding ontvingen of nog ontvangen, met de voLende stuks : a) Hunne soepkaart; 6) hun trouwboekje; c) de getuigschriften van werkloosheid of vaststellende het huidige weekloon voor al de leden van het gezin van meer dan 13 jaar. Vrouwen welke vôôr het uitbreken van den oorlog niet meer in een nijverheids-gesticht werkzaain waren, moeten hun werkboekje voorleggen. Getuigschriften afgeleverd door de werk-bazen vôôr Ie Februari 191S zijn niet meer geldig, en moeten dus vernieuwd worden. (Het Midden-Komiteit rekent op de wel-willendheid der werkgevers voor het ai-leveren en vernieuwen der getuigschriften» Do noodige drukwerken zijn daartoe te hunner beschikking in het Algemeen Sekre-tariaat, PouïUemarld, 7.) Gedurende den tijd der herziening wordep op het Middenbureel, Pouillemarkt, t, geene klachten aanhoord. (De herziening begint woensdag 5 Mei.) Het wordt aan de behoeftigen herinnerd dat aile onderstand bepaald za ontnomen worden aan degenen die onjuiste of valsche varklaringen afleggen. Drie personen, welke valsche of ver-valschte getuigschriften hadden ingediend werden onlangs vôôr den onderzoeksrechter gedaagd. BRAND. — Zaterdagmorgen, om 9 ure 20, ontstond brand op een wagen, rijdende langs de Lange Steen&traat. Drie stuklcen katoen werden beschadigd. HET KUNSTFEEST VAN HEDEN AVOND in den Nederlandschen Schouwbui% ten voordeele der kunstenaars, zal stiwi om 8 y2 ure (Belfort) beginnen. GedurencW de uitvoeringan blijven de deuren gesloten^ dus in tijds komen. Hierbij het voïledig programma. Eerste Deel. — 1. Hulde aan Eendrik Conscience (Waelput); 2. Obéron, opening-stuk (Weber); 3. Aria van Wolfram ui4 Tannhauser (Wagner); door heer Bmieî Stevens; 4° Concerto voor piano (S' Saënsft a) Andante sostenuto, 6) Allegro scherzando, c) Presto, door Mejuffer Margaretha De Guchtenaere. Tweede deeL — 1. De bruiloft van Arlequin, (Thomé) : a) Sérénata, b) Liefdezang ! voor viool en hoorn; solisten heeren De Loof Oïje Ch. Heylbroeek, leeraar bij het KoninklijÉf Conservatorium; c) Optocht; 2. a) Bomans» (Schumann), b) Impromptu (Sehnberls^, door Mej. Marg. De Guchtenaere; 3. Drut Ridders (Edgar Tinel), solist : heer Emiel Stevens; gemengd koor en voDedig oriesl (80 uitvoerdem); 4. De VUegende Hollander (Wagner). Het Knnstfeest staat ojidsr de leidmgj van toondichfcer Mauritz Henderick. Men kan nog kaarfcen bekomen dezei« namiddag aan het locatiebureel vaa 2 to4 <5 uur, en 'S araonds aan de kontrool. We raden onze lezers aan hunne plaats op voor* hand te doen nummeren, dit wordt kostëlooé gedaan. In elk huisgeztn zal men de lijsten des, gesneuvelde Belgische soldâtes in eer» houden. GESNEUVELDE SOLDATEN. Gsstorvsn in bet barqsrlijk HospStaal van Vilvoorden. MO ERS Lodewijk, 9« linie, 6/3, Lanaeken, n° 53101, 12e Dec. 1914, verwittigd. OOSTERLINCKX Camiel, 2 jagera te voet» n° 51439, Cluysen. VAN CRUTSEN Michel, 2 jagers te voet, n° 51219, Leuven, Groot Begijnhof, 34. PANNEOOIOKE Maurice, 5e jagers te voot, n° 51330, 2/4, Kortrijk. DEOLERCQ, 2e j. te voet, n° 54750, Gent, DUFRASNE Gaston, 5 jagers te voet, 1/2, verwittigd. DURICKX, 2® j.te voet, n° 53236, Passchen- DESMETTE, 2' jagers te voet, n° 51529, Zoningen. DESMETTE, 2» jagers te voet, n» 51048. Zoningen. VANDE WEGHE Camiel, 2e jagers te voet, 2/1, Ledegem. BECNI Ernest, 5e jagers te voet, 2/2, mua-mer 50267, Lessen. DE THAYE Alfons, 2e jagers te voet, 2/3, n° 54226, Vlierzeele. PEETERS, 3e jagers te voet, 2/3, n° 50281, Antwerpen. ONBEKEND 6e linie, n» 72730. OKBEKEND, 6" linie, n» 73246. SCHEFFERS, 2" jagers te voet, n» 54611, geboren te Bergen. THOMAS Henri, grenadier, n» 49588. ONBEKEND GRENADIER, n» 28513. ONBEKEND GRENADIER, n° 47718. ONBEKEND GRENADIER, n» 51279. ONBEKEND GRENADIER, n» 49589. ONBEKEND GRENADIER, n" 49762. H. LYSSENS, kapitein, n° 51282. VAN DE VEN Jef, Moll-Donck. GISTON, 5» linie, n° 56210. ONBEKEND, 5= linie, n° 50288. ONBEKEND, 5® linie, n° 54840. ONBEKEND, 5« linie, n» 58348. ONBEKEND, 5e linie, n° 56660. ONBEKEND, 14° linie, n° 25304. B8qraven te BecqusYOQrt. JAMOUL Jozef, 5® linie, 3/1,n» 63578, van Luik. DEMARBE E., 5° linie, n° 55098, Engis. CLAEYS, 5o linie, n® 58556, Anderlecht. Gedoofl en Begraven te Iii?st, HARDY G., sergant, 4® \rrijwilligera, vaa Luik, overleden den 21 October 1914. WATHELET P., geboren te Luik den 31 Januari 1892 en overleden den 21 Oct.1914 CHARLIER Lodewijk, 4® vrijw., van Luik, overleden den 21 October 1914. MINETTE Lambert, 4e vrijw., van Luik, overleden den 20 October 1914. SCHERREWEG, 4° vrijw., van Antwerpen, overleden den 22 October 1914. MONTULET Clement, 4® vrijw., van Bres-i soux, overleden den 24 October 1914. HENDRICKX G.-O., karabinier, n® 58343» van Gentbrugge, overl. den 18 Oct. 1914, MOSCHET Nikolaaa, pontonnier-cycligt, n° 1158, van Verviers, overleden den 18 October 1914. BOURGUIGNON, 4 vrijw., 1A, van Luik, overleden den 24 October 1914. DE B.IDDÉR, 1e sergant, 4® vrijwilligers» overleden den 20 September 1914. Bsgraven te Soxbsrgea. BOURGES, majoor, 4® lansiers. ONBEKEND, 4® linie, n® 54998. ONBEKEND, 4® linie, n® 58517. ONBEKEND, 4® linie, n" 88570. ONBEKEND, n® linie, n® 5691$. FRANCK Antoon, 4® linie, Anderlecht. ONBEKEND, 4® linie, n® 57042. ONBEKEND, 4® linie, n® 55708. ONBEKEND, 4® linie, n® 57424. ONBEKEND, 4® linie, n® 57002. ONBEKEND, 4® lansiers, n® 152S7. ONBEKEND, 4® lansiers, n® 18151. ONBEKEND, 4® lansiers, n" 16323. ONBEKEND, 4® linie, n® 56393. ONBEKEND, 4® linie, n® 57965. Overlsrien te St. Trnlflsn en cmllggenSl VANTILT Jules, 1® gidsen, 3® escadaMp EVERAERTS, n® 17398. ONBEKEND. »° 17003,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes