Het volk: christen werkmansblad

431 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/028pc2v93g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vijf-eoTwmfipfe Jaa?. ■ ■ H. m Msileust — Mslsgeztn — Eigesioa Merdag, Hei 1915 Allé briefwisselfrsgen vraeht-Trij te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever yoor de naamï. in&atsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderenî Gaston Bossuyt, Recolletten-gtraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, felinderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men sohrîjft in s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.001. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgcns tarief. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f» per regeï. Ongeteekende brieven wordec geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verschijnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAE S CentiemeE liet nismmep Burgerwaeht van Gent, De controlvergadering van de Burger-Sacht der derde wijk. zal plaats hebben den Î8 dezer, 's morgens om 10 uur (Belfort) in iet Chartreuzenklooster. De aîxvezigen ïuîlcn streng gestraft worden. Gent, 13 Mei 1915. DE KOMMANDANT. ONZE MUTUÂLITEITEN. Dë Landsbond der christene Vereeni-gingen van Onderlingen Bijstand in België hield, weinigen tijd geleden, eene verga-âering zijner afgevaardigden te Brussel. Jtagezien de huidige omstandigheden was de opkomst heel bevredigend : het grootste gedeelte der Verbonden, die een afge-vaardigde konden zenden, was vertegen-.woordigd.' Uit de verslagen bleek dat onze vrien-den overal hun beste doen om onze zoo bloeiende maatschappijen van Onderlingen Bijstand in werking te houden ; hier en daar staakte men de werkingen in het begin der moeilijke toestanden die we beleven ; doch dank aan het optredèn der Verbonden, kon men op vele plaatsen het gevaar dat onze instellingen dreigde, (te keer gaan en de werkingen doen her-Vatten. Voorzeker zijn hoogst bedroevende emstandighederi ons komen verrassen en eischt de leiding onzer werken veel WilskracM, wijsheid en doorzicht : God-dank mogen we met fierheid vaststellen dat onze christene mutualisten hun plicht begrepen en den moed niet verloren hebben. De stortingen voor de ziekenkassen worden, buiten eenige uitzonderingen, in mate der mogelijkheid regelmatig gedaan; île verrichtingen der herverzekeringskas-Sen zijn hoogst bevredigend ; de grootste daling voor wat de stortingen betreft ls te bespeuren — wat dan ook heel natuurlijk is — in de Pensioenkassen. Hier en daar moest men aan zekere be-stuurders onzer maatschappijen de be-palingen der wet op den Onderlingen Bijstand herinneren, en hun doen inzien dat het geld der leden lot geen ander doeleinde mag gebruikt worden dan dit door de standregelen bepaald ; uitdeeling der gelden in vorm van onderstand voor werkeloozen is dus verboden en zou voor-ïeker groote moeilijkheden kunnen be-rokkenen aan de verantwoordelijke bc-stuurders die zulks deden. Onderlinge Bijstand mag geene liefdadigheid worden en hoe hard en pijnlijk de toestanden vallen voor velen, mag men dit niet uit het oog verliezen. Talrijke wenken van het grootste be-lang werden aan de afgevaardigden ge-geven en, na een grondig bespreken van den toestand werd besloten aile mogelijke pogingen aan te wenden en de noodige voetstappen bij de hoogere besturen te doen, om in mate der mogelijkheid den regelmatigen loop der zaken te kunnen herstellen vooral voor wat aangaat de hulp door den Staat aan onze instellingen Verleend. Sindsdien hebben wij vernomen dat die voetstappen met den besten uitslag bekroond werden, en we zijn gelukkig aan al de leiders onzer maatschappijen de volgende inlichtingen te kunnen ver-schaffenDe Herverzekermgskassen moesten in October 11 hunne toelagen ontvangen voor de werkingen door hunne maatschappijen in 1913 verriclit ; de toestand maakte dit volkomen onmogelijk. Na grondig onderzoek en ieverige onderhan-delingen kwam men tôt de volgende for-muul : de provinciën Brabant, Henegou-wen, Luik, Limburg, Luxemburg en Na-men, zouden vanwege de Staatskas 1/3 van de verschuldigde toelagen bekomen, de drie andere provinciën 1/4 ; dit deel is in evenredigheid met den duur dér be-zetting en zal ongeveer 125.000 frank be-dragen ; het overig'e zal door de zorgen Van het Nationaal Hulpkomiteil uit-gekeerd worden : ongeveer 260.000 frank. Deze gelulckige oplossing zal onze zoo nuttige Herverzekeringskassen toelaten hunne werkingen voort te zetten en veel kommer en ellende wegnemen. Men is ook niet onwerkzaam gebleven voor de belangrijke kwestie der ouder-ûomspensioenen. Wij vernemen uit goede bron dat weldra eene oplossing zal klaar zijn : het achterstallige van 1914 zou Weldra uitbetaald worden en voor 1915 Eouden doeltreffende maatregelen geno-tnen worden, om de uitkeering der pen-iioenen van 65 frank te bespoedigen. Ziedaar een nieuws dat in vele huisgezin-nen welkom zal zijn. Yoor wat de toelagen belreft voor de stortingen in de Lijfrentkas gedaan in 1913, weze men volkomen gerust ; zij zijn ingeschreveu op de persoonlijke rekenin-, gen der aangeslotenen, die aldus niet 't minste renteverlies zullen ondergaan ; de kwestie der toelage van 2 frank voor dezelfde stortingen verleend, zal in 't kort Volicdip' afgehandeld ziin. De duizende leden onzer inrichtingen van vooruitzicht zullen met genoegen deze mededeelingen onthalen. Laat ons hopen dat de leiders onzer werken kracht-dadig en moedvol op de bres zullen blijven en uit al hunne krachten zullen ieveren om hunne maatschappijen, trots aile moeilijkheden en beproevingen, op de hoogte hunner edele zending te houden. A. EECKHGUT, Algemeene Schrijver van den Landsbond. BÎNNENLAND WEST-VLAANDEREN KORTRIJK. — Zondagnacht hebben dieven bij Polydore Ameye, Beverlaai 9, zes konijnen gestolen. — Ten nadeele van vrouw Gnstaaf Schamp, Slachthuisstraat 54, heeft een dief zich meester gemaakt van een mans-uurwerk en ketting. — Bij Henri Dhaese, landbouwer, Ven-nestraat 2, hebben dieven kiekens, wasch-goed en timmergerief gestolen. — Maandagnamiddag hebben dieven van Michel Degels, voddenboopman, Sint-Denijsstraat 93, uit eene voorplaats een rijwiel gestolen. — Maandagmorgen, rond 4 % ure, werd Florent Blanckaert, handelaar, Park-straat 13, door voorbijgangers gewekt, die zegden dat de glazen afsluiting zijner keldervenster was weggenomen. De handelaar stond op en bestatigge dat dieven in den kelder 50 eieren, 25 tôt 30 kilo gruyèrekaas en 20 kilo boter gestolen hadden. In den winkel stolen zij 60 stuk-ken zeep, drie toiletspiegels, verscheidene doozen bougiën, pakken chocolade en si-garetten. Ook poogden zij de tooglade open te breken, doch deze kon weerstaan. De dieven zijn met hunnen buit langs gezegde vensterluik vertrokken. Onderzoek werd geopend en eene hoeveelheid van het gestolen goed werd teruggevon-den achter een huis van den Zoutboeren-wegel. Twee aanhoudingen werden gedaan. — De weduwe Durieux, handelaarster, Wervicqstraat, te Komen, liet haar gespan onbewàakt staan aan den hoek der Korte en Lange Steenstraat. Dieven stolen twee kisten witte suiker van 25 kilo ieder. OOST-VLAANDEREN CfEERAARDSBERGEN. — Dinsdag is in de parochiale kerk het huwelijk in-gezegend van den heer Jules Vanden-daelen met mejuffer Celina De Clippele, dochter van den heer Prosper De Clippele,. provincieraadslid. Aan de nieuw gehuwden en aan hunne ouders bieden wij onze hertelijke geluk-wenschen.OOST-EECLOO. — Dat Eecloo zijne helden weet te herdenken, heeft het ge-toond op donderdag 13 Mei 1915, in den dienst gezongen tôt lafeais der ziel van den heer Gyriel Van Hoecke, soldaat bij het eerste regiment jagers te voet, welke stierf als held voor zijn vaderland op het veld van eer te Angleur den 7 Oogst 1914. De kerk was veel te klein en van voor den dienst begon verdrong zich eene dicht opeengepakte menigte in-de kerk. Tijdens de offerande, welke gedurende 25' minuten aanhield, bemerkten wij de heer burgemeester met al de gemeente-raadsleden, de onderwijzers met een groot aantal schoolkinderen, benevens verscheidene notabelen der gemeente. _ 't Was dan ook dat het orgel in mach-tige tonen door de gewelven de zoete akkoorden en heldere klanken deed weer-galmen van Naar wijd en zijn en Arte-velde'slied, zoete tonen die in menige oogen een traan van aandoening deed glinsteren. Na de mifc werd aan de lijk-baar, waarop het vadcrlandsch vaendei rustte, de Libéra me Domine gezongen met het smeekend Requiem aeternam, terwijl bij den uitgang in de kerk de heldere tonen der Brabançonne het ge-moed der toehoorders deed zwellen en menige traan over de wangen deed rollen. Cyriel, veel te vroeg zijt gij ontrukt aan de liefde van uwe ouders, broeders en zusters. Diep beproefde famiHe, dat de groote toeloop van volk in den dienst tôt ziele-rast van uwen zoon diene om uwe smert eenigszins te stillen en de grievende wonde in uw hart te heeien. NEVELE. — Hier gelijk elders is er weinig of geen werk. Ik en nog eenigen ; hebben zich een vischverlof aangeschaft. i Maar nog veel meer gatua er visseùen zonder verlof ; zij loopen de menschen hunne vruchten plat, snijden takken af en doen niets anders dan kwaad. Anderen nog gaan gansche dagen met netten vis-schen ook zonder betaald te hebben en niemand houdt daar een oog op. Het is te hopen dat de overheid en de policie daar een Strenge maatregei zal tegen nemen om de vischdieven dat spelleken af te leeren. S< AMANDSBERG. - Gouden Jubel. -Instilte zal de faxnilie Theofiel Mnyshondt-Marehal morgeîi haafe Yijftigjarigcn echt' of gotiden jubelfeest herdenken Het eehtpaar Th. Muyshondt, te Oost-acker gehuwd op 16 Mei 1865 is een toon-beeld van christene liefde en trouwen echt en had voor leus op hare huwelijksvlag Trouw in deugd. De zegeri des Hemels is op hen gedaald in voorbeeldige kinderen. Dagelijks in het incmento van hun Heilig Misoffer gedenken twee dankbr«re zonen-priesters, hunne duurbare eerbiedwaardige ouders, terwijl eene dochter kloosterzuster en de overige kinderen en kleinkinderen al het mogelijke doen om door gebeden, zorgen en teèdere liefde de dagen der geluk-kige echtelingen te veraangenamen. Met den dichter mag dan de heer Muyshondt zeggen : - Zalig is mij 't. huwelijk : 'k Ben gelukkig door mijn gade, Door mijn kinderen ben ik rijk. Zalig, ja is d'echtehand De Almacht heeft bem zelf gestrengeld — En hun leider zij.n verengeld Door den zegen van Zijn hand. Wij bieden de familie Th. Mnyshondt-Marchal onze innigste en vurige geluk-wenschen en drukken de hoop uit hen nog lange jaren aan den oerbied en genegenheid der inwoners van S* Amandsberg te zien bewaren. De Heer verleene hen voortdurend zijne mildste zegeningen en behoude hen eene schitterende kroon in de eeuwigheid. D. LANMOUWBELANGEN. Zitting van vrijdag 14 Mei, in 't « Landbouwershuis », te Gent. Heer volksvertegenwoordiger Maenhaut meldt dat er den vorig'en dag geen bijeen-komst te Brussel is geweest en er dus weinig valt meê te deelen. Superîosfaten blijven ter beschikking, 35 ton aan 7 fr. Garst is te bekomen, 213.000 kilo of 4260 zakken, aan 42 frank de honderd kilo.—De verdeeling geschiedt op de ingediende lijsten. De achterblijvers mogen nog lijsten inzenden tôt heden zaterdagavond, bij M. De Caluwé. De gemeentebesturen die den prijs van brood en bloem niet vaststellen, zullen die waren niet meer ontvangen. Denkelijk Zal de hoeveelheid bloem per hoofd ver-meerderd worden, eerst van % tôt 1/3 en vervolgens tôt den helft Voeder- en Plantmais, Maiskoeken. Verdeeling van 10 Mei. De maïs besohikbaar met 14 Mei, de koeken met 24 Mei. 4.) Voedermais. Gewestelijke Evenredigheid I H komiteiten : t. h. kilogr. kilogr. Aalst 12 72.000 8.760 Dendermonde 6 36.000 4.380 Eekloo 11 66.000 8.030 Geeraardsbergen .. 8 48.000 5.840 Gent-buiten 18 108.000 13.140 Gent en voorsteden 10 60.000 7.300 Lokeren 5 30.000 3.650 Oudenaarde 8 48.000 5.840 Ronse 4 24.000 2.920 S® Niklaas 8 48.000 5.840 Wetteren 10 60.000 7.300 B) Plantmais en Maiskoeken. Maiskoeken Mais t. h. kgr. Paardentand Aalst 13 156 35.100 Dendermonde 6,5 78 17.550 Eekloo 12 144 32.400 Geeraardsbergen .... 9 108 24.300 Gent-buiten 19 228 51.300 Gent en voorsteden 1 12 2.700 Lokeren 6 72 16.200 Oudenaarde ........ 9 108 24.300 Ronse 4,5 54 12.150 S* Niklaas 9 108 24.300 Wetteren 11 132 29.70e De boter wordt streng nagezien. Ver-leden vrijdag zijn v/eer een aantal verval-schers gepalct. Wij verwittigen dus nog-maals diensaangaande op de hoede te wezen. Er komen klachten over de verdeeling der beestenvoedermg. Best is het die klachten rechtstreeks aan ons te zenden. Wij zullen ailes onderzoeken en er orde in brengen. Het schijnt dat een burgemeester weigert de lijst voor maïs op te inaken, omdat hij er een persoon zou moeten opzetten waarmeê hij niet be-vriend is. ( Gelach en afkeuring.) Men zegt ons dat de merrlën niet meer mogen gedekt worden. Wij zullen voetstappen aanwenden om de intrekking of verzachting diensaangaande te bekomen.M. De Caluwé zegt dat de maïs, rechtstreeks te verdeelen, nog niet is aangeko-men. De oude lijsten zullen dienen om te verdeelen, en elkeen zal intijds van de aankomst verwittigd worden. Het getal zielen voor de hoeveelheden komt niet in aanmerking, wel het getal gerechtveer-1 digde aanvragers. De garst is nog niet aangekomen. De aflevering zal zeer spoedig' geschieden, denkelijk in twee dagen. Men zal verwittigd worden door de dagbladen. De superîosfaten blijven nogal liggen. Denkelijk zullen wij de verplichting moeten invoeren dat iedere afnemer van 1000 kilo gerst er 100 kilo superîosfaten moet bijneinen. In Kortrijk wordt dat ook zoo gedaan, Een aantal gemeenten blijven nog achter om de beste!de hoeveelheden mais af te halen, al te zamen ongeveer 30.000 c kilo. Van af maandag zal hij onder andere ^ vragers verdeeld worden. ç M. Maenhaut voegt hier aan toe dat 4 er voortaan kwijtschriften zullen afge- ^ leverd worden, geteekend door het Ko- 0 miteit. à M. De Caluwé heeft de ontleding ge- c daan van maiskoeken. Ze bevatten wat meer vet dan liet gewone tarwegruis, v maar wat min eiwit. 0 Een toehoorder heeft gehoord dat de ® Lakenhalle het geweigerd gruis terug aan ^ de bloemmolens heeft verkocht. 0 M. De Caluwé heeft dat ook gehoord, maar weet er ook geen zekerheid over. i; Het zal onderzocht worden. d M. Maenhaut deelt meê dat het Land- I bouwkomiteit zelf 2000 ton gruis heeft ^ gekommandeerd te Brussel. ^ Een toehoorder kent een bijzoridere v die 5000 kilo maïs heeft gekocht aan ^ 32 centiemen en voortverkocht aan 55 cj centiemen. I M. De Caluwé zou willen weten van ls waar dat gruis komt. Daar is heel de u kwestie. Het weelcblad Het Landbouwleven moet S te Gent afgehaald worden. Gemeenten die nog onregelmatige lijsten inzenden, zullen geen waren meer j ontvangen. De zitting wordt enkele minuten vôôr 11 ure geheven. n SE l Wij vernemen thans, betrckkelijk een ^ bericht, in ons blad van 12 dezer, ver- z schenen over de duiven, eene mededeeling j van wege den Etappenkommandant, dat j zegt : « Er mogen geene duiven meer in j het bezit zijn der burgers. Strenge straffen 1 zullen dezen wachten die, door de onder- C zoekende patrouillen, in het bezit zouden ^ gevonden worden van duiven. I Daarin zijn ook begrepen aile fantasie- duiven. ( Aan e!§ vollsfilge ea oedselt^Ilfks werk- l ioozs ledes, rnaanen en vrouwsn, fier i Ziskenbeiirs « Vclksllefde ». De reeds ingeschreven en nog niet inge- j. schreven, geheele en gedeeltelijke werk-looze leden van Volksliejde, wonende te Gent, Ledeberg, Gentbrugge en Sint- £ Amandsberg, zoowel de vrouwen als de | mannen, moeten zich ten bureele aanbie- 2 den, van het trouwboekje of andere papieren en lidboekje of lidkaart voor- 1 zien, de mannen in de Wellinckstraat, 24, ( de vrouwen in 't lokaal der Kuiperstraat, n° 11, Gent, ten einde de ons toegezonden 1 fichen behoorlijk te kunnen invullen. De beide bureelen zijn open morgen zondag van 9 tôt 12 ure, maandag, dinsdag en woensdag van 9 tôt 11 ure 's voor- j middags, en van 2 tôt 4 ure 's namiddags. uit ©eut. { GEVAARLIJKE SCHURK GEKNIPT. — Onze lezers zullen zich nog de ont- j vluchting herinneren van den gevaar- j lijken schurk Benoni Van Bevtren, toen hij op 7 dezer voor de Korrectionneele Rechtbank ging verschijnen onder be- ( tichting van diefstal gepleegd ten nadeele van madame Jeanne Seranne, weduwe Goossens, woonachtig Slijp- j straat. De kerel, die tôt drie jaar gevang was veroordeelci, was tôt nu toe onvind- baar gebleven. J Doch woensdagnacht nu vond de po- ( liciehet spoor van den schurk. Hijverbleef ( in een huis te Wondelgem. Donderdag-morgen, anderhalf uur na middernacht, begaven de heeren policiekommissarissen Baillard en Pattijn, vergezeld van een t tiental agenten, zich naar de aangeduid > woning, sprongen binnen en maakten zich meester van den gevaarlijken kerel. ^ Zijne wettige vrouw, die bij hem verbleef, _ werd ook aangehouden. t Van Beveren werd naar het gevang der A Nieuwe Wandeling en zijne vrouw naar de stadsgevangenis overgebracht. £ ZI ET DE aankondigingen van de « Een- drachst der Eigenaars », ouaste maatschappij 1 zetel :Wapens van Zeeland. (392s) j GEKWETST. — Donderdagmorgen, I kwaart voor zes ure, kwam De Bleu Leonie, marktvrouw, woonachtig Brug- A schensteenweg, 257, met kar en paard I langs de Langemunt gereden, toen het 1 paard op een gegeven oogenblik viel. De 1 geleidster werd ten gronde geslingerd en 1 gekwetst aan hoofd en rechterbeen. > Geneesheer Bulcke diende de vrouw l de noodige zorgen toe. VERBOD. •— Uit verschillende gemeenten vernemen wij dat het dekken der merriën zonder toelating der kom- ^ mandantuur, verboden is. DOKTOOR DE DECKER, tandmeester, a Ottogracht, 27, Gent. In den loop vandit 4 jaar op Steendam, 57. Raadpleging van 8 tôt 5 ure. (259-s) MARKTEN. — De boter gold gister 2 van de fr. 2,80 tôt de 3 frank. De 26 ï eieren (versche) werden gemiddelo f , 2,80 verkocht. VISCH. — Er was gister weinig versche ( visch. Drie vrachten moeslea tôt heden ichterblijven om te kunnen gemijnd vorden. îolflatsn gssneuv^S voor h 3t Vaderland. Vervoer en begraving naar het kerkhof unner woonplaats, met verlof der bevoegde verheid. Voordeelige conditiën : Bestuur er Inier- geineenicl ijke begrafenisdiensten, rewat, 11, Gent. (420s) RUIMINGSTIJD TE GENT. - Het kollege an Burgemeester en Schepenen heeft, nder dagteekening van 7 dezer, het onder-fcaande schrijven gezonden aan den heer )e Oaluwé, Staatslandbouwkundige te Gent, etrekkelyk eene wijziging aan de uren waar-p het ruimen 's nachts is toegelaten : Als gevolg op uw schrijven van 27 April latstleden, omschrijving, n° 9, hebben wij e eer U te laten weten dat de Militaire 'olicie-ove-rste er geen bezwaar in vindt e beerruimers, ten voorloopigen titei, s morgens een uur langer te laten werken, ij het tôt 6 uur (uur van het Belfort). Voor rat betreft het beginnen ruimtn des avonds. ie kwestie is opgelost door het enkel feit at de Duitsche tijd een uur versohilt met de ielgische tijd, en dat de Policie enkel re-ening houdt van het midden-Europeescb ur (Belfort). Het ruiinen zal dus voorloopig raogen esehieden van 11 % 's avonds tôt 6 uur i morgens (uur van hH~ B 1W; ). RECSïEHIJj^E umtth, :ORREKTIONNEELE RECHTBiVNK VAN GENT. Dievenbende te Eekloo. — Donderdag-lorgen werd de zaak opgeroepen ten laste an een zeventiental x>ersonen van Eekloo, eschuldigd van diefstal of verheling van iekens, konijnen, kleederen, hespen, ge-outen varkensvleesch, waschgoed, enz., enz. De betiçhten zijn : Karol-Louis Buyck, acobs Thoofiel, Vercauter Jules, Vander laeghen Aloïs, Demeyer Eduard, Demuynck lippoliet, Roesbeke Richard, Tollens Aloïs, jongueviiie Camiel, Dhulster Alfred, Vyncke rustaaf, Olaeys August, Martin Raymond, rander Gracht Louis, De Coninck Eduard, Seeckaert Oamiel en Codde Melanie. De zeven aanwezig zijnde bcschuldigden ekennen de feiten ten hunnen laste gelegd, och werpen de grootste schuldop Buyck en )emuynck,die op de nachtelijke rooftochten an een revolver Voorzien waren en nu in hiitschland opgesloten zi^ten voor het ragen van verboden wapens. De beticliten zijn allen rond de twintig s,ar oud en fabriekwerkers van beroep. De rechtbank zal later uitspraak doen. Verheling. — Michielsens Ferdinand, van ledeberg, aangehouden voor verheling van atoen ter nadeele van M. De Porré, van rent, wordt verwezen tôt 18 maand ev 6 fr. boet. iESNEDVELM SOIDATEH. Ijst dsr oasasuyslde soldaîsn bsgravsa ten gemsenîekerkhovs van Bander-monde-5EAUMONT Nestor-Jozef, soldaat bij het 13e linie, geboren te Donche. 5ERLIOM Y N., van Niel of Willebroeck. 1HAVARIAT H.-L., 14e linie, officier, n° 21672 van het stamboek. )AVID L.-J.-D., 14e linie, n» 20724. )E SMET Leopold, onderluitenant bij de 14e mobielbrigade van Gent. (Aldaar overgebracht.) •rILISSEN August-Jaak-André, officier der reserve, 11e linie, van St. Joost-ten-Noode. (Aldaar overgebracht.) ÎERONFOSSE, der genie, n» 27786. fACQUES Alfons, van Yper, 24e linie. fASSON Ferdinand, van Tilleur, 9e linie. •JUYTEN Henri, van Yper, 24e linie. )NBEKEND soldaat van het 4e linie. )NBEKEND soldaat van het 13e linie, op deze is een briefje gevonden, drageii-de de volgende inlichtingen : Libotte Orner, 110 26538. JTOFFEN Léon, van het 10e linie. fAN KERKHOVE Florent, van Bornhem, 5e regiment geschut, n° 1267. ^ERMEIRE, fourrier bij het 11e linie. lepaven te Audeghsm bij Bensiermonds i /-ERMEERSCH Michel, n» 56243, van Moorseele. .ABBE Arthur-Rita-Karel, n« 52187, van Mechelen. )IERICKX Jan-Alfons, 11° 52179. ACQUEMIN, van Gharleroi. )'HEUTER, van St-Niklaas. ^AN DIEDONCK, Assebroek. ^ANDERVENNE, verders onbekend. tRACKE Jozeî, n" 57498, Ramsel. IEBBELINGK, Laeken. >ONCKERS Lieven, n» 55893, Burcht. )UBLET Camiel, Neufchateau. ?AN VOOREN Aloïs, n° 53970, van ïecloo. SPORT. WIELRÏgDEN. — Gentsche Velodrootn. ~ )e koersen van donderdag 13 Mei door gev»l an slecht weder zijn uitgesteld tôt morgen. Ingeval van slecht weder zullen de koersen cht dagen verechoven worden. Begin om uur (Belfort). Ingang : 25 en 50 centiemen. VOET BAL. — Racing Club, Gent. — ion dag aanstaande, 16 Mei, op 't Voetbal-lain van. Boeing (Gentbrugge-Noord) des îorgens, om 11 % Me (Belf.], Boeing Club junioren) tegen Staring Club. 's Namiddags om 4 ure [Belf.}, Badna ïïub II tejjen Sporiing Club Gardois. Ljgangpsijzen : 10 en 25 centiemen»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes