Het volk: christen werkmansblad

231 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Fevrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/6h4cn70770/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZevenenTwintigste Jaar. — N. 42. BoMenst — Eolspzm — Elpnta Diisdag, 20 Februari 1917 Aile briefwisselmgea vracht- I vrij te zen den «an Aug. Van ïseghem, uitgeve r voor de naaml* maatsch. «Drukkery Het Voile», Keersteeg, n® 16, Gent. Eureel voor West-Vlaan deren« Gaston Bossuyt, Recollettén* itraat, 14, Kortrjjk. j HET VOLK Men scîtrljft la : Op aile postkantorenaan lOîr, per jaar. Zca maanden fr. 5.0Û» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigrngon : Prijs voigens tarief. Voorop to betalen. Reobterlîjk® herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TÉLEFOON N" 137, Gant. Vepschijnt © maal per week CHRISTEN WERKM AN SB LAD 3 Centiemen bel nummer HET HOWELIJKSCONTRACT Doorgaans, mag men zeggen, in den Werkersstand, en, zeer dikwijls bij de kleine Burgerij, wordt het huwelijk aan-gegaan, zonder dat de toekomende echt-genoten voor den notaris verschijnen. Daar waar het neerstjge, vooruitziende en hooger opwillende werkliedcn en kleine burgers geldt, valt dat te betreuren; reeds velen, ik ben er van overtuigd, moeten, tôt hun spijt, in den loop van hun leven ondervonden hebben, dat het gebrek aan huwelijkscontract moeilijkheden, nadee-len, achteruitgang in de zaken, verlies van geldmiddelen waarop men steunde, kan berokkenen. Zoo staat mij nog het geval voor van twee echtgenoten die het huwelijk hadden aangegaan, zonder de voorwaarden van hunne vevbintenis te doen regelen door den notaris. In den loop van het huwelijk, valt den man eene erfenis te béurt van niet geringe waarde, bestaande uit spe-ciën en papier waar den. Korten tijdnadien Sterft de vrouw in het kinderbed en weldra ook volgt het kind de moeder in het graf. Dit driedubbel voorval veroor-zaakte dxiedubbele lasten : rechten voor de er-fenis, rechten van erfenis vanwege de moeder en rechten van erfenis vanwege het kind, aile drie voortspruitende uit de erfenis van den man. Hadde een huwelijkscontract bestaan, de twee laatste rechten hadden kunnen vermeden worden.Gelukkig nog dat de man, bij 't sterven zijner vrouw en dochter, geene moeilijkheden tegenkwam met de andere kinderen uit het huwelijk gesproten, anders ware zijne erfenis voor hem fel gesmolten. Immers, zooals wij later zullen zien, is de éisch van een kind voldoende om tôt de verdeeling te moeten overgaan, bij sterf-geval van va der Of van moeder. Wat volgt zal aantoonen, dat de be-treklcelijk geringe kosten van het huwelijkscontract méer dan vergoed worden door de voordeelen die dit contract mede-brengt.Vele mensehen weten niet dat, op het oogenblik dat zij den grooten stap doen, de wet zelve voorziet in hunne onwetend-heid of in hunne nalatigheid en later, dikwijls tôt hun nadeel, moeten zij onder-vinden dat zij getrouwd zijn voigens het stelsel der wettelijke gemeenschap van goederen. Het staat dus vast dat niemand het huwelijk aangaat zonder dat de stichting ervan gestempeld worde en deze stempe-tfng geschiedt, 't zij door vrijen wil, voor den notaris, 't zij door de wet, op het oogenblik dat het huwelijk voltrokken wordt voor den ambtenaar van den bur-gerlijken stand. Eens het huwelijk ge-klonken, valt daar niet meçr aan te ver-anderen : giftplegingen en testamenten alleen zijn riog in staat gevallen te regelen die zich bij den dood kunnen voor-doen.Van de stempeling voortkomende door de wet worden de gevolgen maar gevoeld en meestal de regels maar gekend als het huwelijk ontbonden wordt. Hoeyeel mensehen ziet men alsdan niet, bij den rouw van het verlies dat zij on-dergaan, treuren eveneens over eene an-4ere scheiding, eene scheiding van goederen die men, met naarstig wroeten en spaai'zaam leven, zoo blijmoedig samen liad vergaard voor den lateren ouderdom. Ànderen zijn gekomen, daar waar geene kinderen waren, en zij hebben hun deel gevfaagd, datgene wattoekwamaanhemof haar die ons verliet en dat wij beiden voor çns beider welzijn en voor 't welzijn van hen, in wie wij eens hoopten te herleven, hadden weggelegd; ofwel, zijn zij die uit #'ns bloed voôrtsproten, opgestaan en heb-fcen eveneens hun deel gevraagd van dat waarmede wij samen zoo liefdevol hunne kinderjaren hadden verzorgd en dat hen in staat had gesteld op hunne beurt, in de wij de wereld, hunne plaats te zoeken met eerlijk bestaan. En nochtans, yrat daar soms zooveel lijdcn brengt en moeilijkheden en dikwijls, in plaats van een eeriijk verworven bestaan en betrefekelijken welstand, ont-beringen, is niets anders dan de uitvoe-ring der "wet. De wettelijke gemeenschap van goederen, die de regel iâ, daar waar geene verbintenis gesloten werd voor den notaris, geeft aan ieder der echtgenoten of aan hunne erfgenamen gelijk'e reehten van eigendom op het gemeene goed dat, bij de ontbiading vari het huwejijk, in gelijke deelen verdeeld wordt. ( Slot volgt.) OF DE BULKftffSa In Grlekealand. Een bericht uit Athene zegt, dat de overste der policie van de hoofdstad heeft bekend ge-maakt dat hij maatregtleu heeft getroffen om de rust in Piraeus te verzekeren. Deze verklaring staat in verband met de onrustbarende geruch-ten die de Grieksche pers over de Venizelisten verepre idt. Het Staetsblad zal heden een b< aluit afkondigen, waarbij de regfering wordt gemaeh-tigd de wape-ps die zich in het bezit van bijzon-dtre personcû zouden bevinden in beslag te nrmen. De bladen IracViten de bevolking te veront-rusten door berichten over es ne vo'oïgeJiomene landirsg van de Venizelisten in Piraeus. Berwijl ht t zotfde berictt zegt dat de bîokkade verder streng wordt doorgevoerd, meldt Central News aat de vorbondep.en bes'oteii hebben di blokksde van Orick-iiland cfnigsziias te ver-zachten. In beseheiden omvang zal de invoer uit Engeland weer toegelaten worden. De Spaassehe Kola aau Duiisclilaad, BERLIJN, 17 Feforuari. — De antwoordnota, dio de Spaan seJio regeerin g aan den Keizerlijketi gezant ta Madrid op 6 dezer overhandîgd had en waarvan de juista t?kst van wege den Spaan-schen gezant te Berlijn nu aan da Keizerlijlce rogeering is ter haïkct gesteld, luidt in vertaling als volgt : iDe konïnklijka rogeering heeft de nota, die Uwe Doorlnchtigheid mi} op 31 Januari heeft overhandigd en in dewelke het bepaaîd besluit der Duitscho regaering wordt aangekondigd, van den volgenden dag aî iedar scheepsverkeer rond Groot-Brifcanje, Frankrijk, Itiilië en in de Oostelijk Middellandsciie Zee, zonder meer, door aile middelen te beletten, grondig onder-zocht. Ik moefc zeggen dat. haar inhoud de koninklijke regearing zeer veel spijt heeft aange-daan. De korrekbe neutraie houding die Spanje van in den beglnne heeft aangenomen en zij met onwrikbàre kracht en eerlijkhaid wil behonden, geaft haar het recht te verlangen dat het leven van hare onderdanen, die den handel driryen op zee, met zoo een ernstig Ievensgevaar niet be-dreigd worde. Zij geeft haar ook het recht te verlangen dat clezo handel noch. gestoord, noch benadeeligd worde, op het gansche gebied, waarop de Keizerlijke regeering zich genoodigd a ht, voigens hare melding, allewapens te ge-bruiken en aile beperkiagen uit te sloiten, die zij zich tothiertoa heeît opgelegd, in het gehxuiken der zee-oorlogsmiddelen. Reeds vôôr de keizerlijke regeering deze be-perkingen had opgegeven, had de koninklijke regeering geprotesteerd, daar zij die beporklngen niet als van aard aanziet om de vervulling der bepalingen van het internationaal zeerecht te verona-htzamen, Gezien echter de door Daitsch-land aangekondigde oorlogsvoering op het on-verwachts en zonder voorgaande is opgebracht, moet de Spaansche regeering, mat het oog op de plichten en vareischten harer onzijdigheid, met nog grootere verreehtvaardiging haar protest, even goed overwogen als dringend, aan de keizerlijke regeering riehten; daarbij rnaakt ze terzelvertijd haar voorbehoud en wijst op de gerechtigde aanname der onaîwandbare veranfc-woordelijkheid der keizerliike rageering, namen-lijk wegans de desgevallende verliezen aan menschenlevens, veroorzaakt door hare maat-regelen.De koninklijke rageering steunt haar protest daarop dat het volkomen sluiten van de toe-gangen tôt bepaalde wateran en het vervangen van onder zekere omstandigheden onloochenbaar bestaande aaMslagsrecîit, door een în ieder I feval t» geSraiken recht van zoo ggœegde ver- I nietîging^overeenfgbaar zfln met d0 ericende grondbazïs van den fntemationalen toast ind. Zij stouiit er haar profcst vooral op, dat h®t uitbreid.en dezer »cîitsop\tjttingeB, op de aangekondigde manier, die het vernietigt» mogofijk mnakt van levons van jiiet-strijiîenden vain een neutralen staat als Spanje, iadruischt tagm de grwtdregelen, die vooraflo n;ttïên, zelfs in tijden van grooten druk, dieaen ia acht genomen te worden. Zoo de Duitscha rs-giering, zooals gezegd wordt, er op rekent dat het Spairnsche volk en zijne regeering zich zoud'in as.asfciten mett de redenen om h ira besKssi g o,i hoopt dat zij van haren tant z il medewerka-.ii vardere ellancia en verdere affors aan. mensehealevens te ver-hoeden, dan z;d zij eveagood verstaan dat de Spaanscho regeoriag, die bareid is op een gepast tijdstip het rnitLitief te uoirten en Iiaren stenn ter veriéenen aan. elk strevèn,' stat kan IoîcVen tôt een vrede, diedag aan dag gawaiischt wordt, ook een buitengswoon oorlogscacht aiet wettig kan toestaan. Niettegenstaaji.de de rechtan van Sp'wje als neutralea staat en don gwetenspKcJit, met dewelk© de regeering de hare opgslegtie plichten vervult, verzwaart deze manier van oorlogs-voeren niet enkel den zeehandel van Spanje, doch belemmort hem dusdAnig, dat zqn etono-misch bestaan becîreigd wordt en terzelvertijd het Taven zijner onderd,ai;e.i aan ^nstige g*-varen is blootgàSteld. De koninklijke rageering betrouwt mear dan ooit op de haar ter zijde sti.ande geirechtigheid en betwijfult iJet dat de keizerlijke regeortng zich zal Iaten teid on van het govooi der vriendsclwp, dia de beida Ianden verbindt en datzij verder jfcmen de strange aoodzakelijkheid van den schrikkolijkoH h9dendaahsch.ea oorlog het midi el zal vv.iden, om aan de togaiïwsr-pin gen van Spanjata voldoan Deze opwerpingen-beruaton op den onafwijsbaren pliclit der regeering, het leven harer onderdanen te beschutten en de souvereiniteit tan voile te behouâen waardoor haar n ationaal bestaan niet ia 't gevaar Ioopt es waarbij zij de gerechtigheid en het recht op hare zijdo heeft. De terugreis der Gezaatea. — Voigens eene mddipsg aan de Manchester Ouardian zal een oprlog-sschip naar Barcelona afvaren onj gezant Geraid en de medarêizêâde Atnerikanen van rang a£ te halen. * * • Zurich, 18 Februari. — Voigens de ZurirJter Post uit Londem meldfr, is gçaaf Bernstorff bij zijn vertrek het voortrorp va a veelzijdiga op-merkzaamhede.7 geweest. De Amerikaa isohe re-geerL g had strenge maatregelai^ ge: onoen om ifiiei'e betooging of rusfistoornis te vermijden. Bij het inscliepen wemelde het van policie. In den overijver der bewaking, de^d zich een onaangenaam tusseïtengevaî voor, waarvan de Zwitsersehe gezant het voorwerp was. Als Dr Kitter, na het aischeid, in de stad terugkwam, werd hij aangehouden en eerst na zijne verken-ning, met veel verôntsehuldïgingea, terug in vrijheid gesteld. De New-York World bericht dat de boot Frederik VIIJ buiten de Amerikagnsche hooge-wateren, door Engclsclie en Éfànfehe schepen, tôt buiten den a&perriiigssector geleid werd. TER ZEE. Berlijn, 17 Februari. — Eergister is gemeld dat een duikboot schepen van te zamen 35.0ÔÛ ton bruto in des grond heeft geboord. Daaronder waren de volgende, tôt nu toe în de pers niet opgegeven schepen : het Engelsche stoomschip Grauina (1242 ton) mot eejie lading zutdvruch-teii, het Ifcîliàansciie zeiiscliip Maria (1082 ton) met koffie naar Londen en het Zweedsche zeii-schip Hugo Hamiltan (2363 ton) met salpeter. Onder de andere schepen was een stoomschip van 4500 ton mat oorlogstuig ter waarde van 60 miljoen naar Egypte, een stoomschip van 8200 ton met stukgoaa aaar Australie, een zeil-schip van 200 ton mat maïs, een stoomschip van 3000 ton met steenkool naar Erankrijk en een volgestouwde driemaster van 2700 ton met salpeter,naar Bordeaux. Achttien gevangenen zrjn aangebracht, vier gezagvoerders. Verder werden onlangs als tôt ziakon gebracht opgegeven drie stoomschepen met 9500 ton en zes visschsrsbooten mot 900 ton. Voorts verdient het de aandacht, dat een reeks uit de Noordzee teruggekeerde duikbooten heeft gemeld, in de Noordzee geen verkeer van koopvaarders te hebben waargenomen. Min — —1 MENGELWERK. 64 fr — Meta van iWraMer Doch altijd wantrouwig, slim, wachtte zij op het overeengekomen teeken. Drie korte snelle êlagen met drie Iangzai9ere,om de deur te openen. Indien het soms cep vreemde ware geweest, fen spioen, een lokval. Doch deze waren achter haar, niet van gene îijde der deur. Anatole Javert klopte en kwam bir;r.en. Het was ateof Hendrik een stoot kreeg die «ijn harfc doorSoordç.. pe man was gropt van gestalte. G^eil enkel woord nog had hij uitgesproken. Wie was hij 1 T^ejnig ten andere kon zulks maken aan Hen-jftfikde la Saulaie. Wie nij ook was, hij ontnam hem het geluk Kan eenen verloofde, en de eer tevens van huât pie zyne verloofde wae geweest. En hij haatte hem, niettemin zich afvragende î j'r' meineedige, zij die hem zoo langen tijd pad Iaten gelooven dat zij hem beminde, dat zij «em alleen slechts zou beminnen, of zij niet eerder dan hij het voorwerp van zijnen haat moosis zija. Want deze mgnsch, ailes ingezien, had geene verplichtingen tegenover hem, kende hem niet, had slechts genonSen wat de andere toegestaan en alzoo aan den verloofde onttrokkçn had wat hem van reehtswege toekwam. Hij luisterde nochtans en trachtte beter te zien. Eoch onmogelijk, te duister was de naeht. ea en haar gezeï hadden zonder een woord te spreken zioh op de bank van het prieel neer-gezet.Nu spraken zij. Maar hunne stemman kwamen hem slechts als een gefluister toe. Men hadde kunnen gelooven dat zij als een voorgevoel hadden dat men luisterde. De hevigheid hunner vertrouwelijke mede-deelingen Bcheen toeh niet te volstaan tegen de koude van dezen Novembernacht. Zij stonden op en begonnen snel te gaan.. Alleen daar Lea hem zoo lang mogelijk bij zich wilde houden, verwijderde zij zicli onwille-keurig van dç deur om lie m alzoo aile gedaeht te ontnemen de deur te openen en voor den tijd te vertrekken. Zij hield hem dan in de dreef zoo ver mogelijk van de plaats waar Hendrik verborgen las. Misschien was men daar ter oorzake dér ge-bouwen beter tegen den wind beschut. In aile geval, Hendrik hoorde niets duidelijk en kon sloohts den afstand gissen welke hen van hem zelven soheidde. Zekjr waajhij dat het koppel niet binnen huis waa geweest, meer wist hij niet. Daar hij zelf niet weg kon van zijne plaats, zonder gevaar te loopen ze te ontmoeten, was hij verplicht, wan-nçer hij het zelfs niet meer verlangde, daar hij toeh weinig of niets meer kon vememen, daar te blijven waar hij was. Na eene lange poos begreep hij dat beiden terug naar de deur kwamen om te vertrekken; en zijne schuilplaats verlatende plaatste hij zich tegen. den boom die het nûaste bij de deur atond. Ditnaaal sprak de man. En Hendrik herijende de atem van Javert. liij was verscîirikt Niet omdat hij steeds de voorkomçndheid van hem tegenoversLea bemerkt had, maar om-dat ter ooizake der stoffelijke toestanden de , afstand te groot zijnde, het gedaeht zelfe van : eene toenadering met den krijgsaverste hem oninog.elijk seheen. 't Waa dan Ja-ert! Javert de uitgekozene ! Javert de toekomst ! Javert de eehtgenoot van morgen, debeatuurder der brouwerij r ailes wel! Teg-en dezen man zou hij geen s'rijd begin-nen, aan Lea zou hij de eer niet gunnen van een traan van droefhçid. Op dit oogenblik, eiSlisklaps als door een kogel getroffen, werd aile liefde levenlooe in het hart van Hendrik de la Saula.ie. Er bîèef nog sleohts verachting over. ; Cl ,Y i Rotterdam, 17 Februari. — Hiar binnengekomen tijfiagaa zepoit dat op 12 Februari, in de Theeinsmondïng, bij het vuurschip Simk, een Ehgeiscli tran^iortschip op eene mijja geloopen en jjt zonk&nt is. Lwndari, 17 Februari. — Lloyds^meldt dat h«t Engelsefie stoomschip Ladg Ann (1016 ton) op ©erre mijia geiaopen eni gezanken is. Twee man van de bemanning zij» omgekomen, vijf ge-wond. OffisieeîeleMeelinpn fa Vlaaiîdci'cn, PrankFîjk en Elzas. ÇDUITSCHE. MELDING.) BEBLIJiN, 17 Febmaaaii.. — Uit het groote hoofdkwart.ier : — Leg:ecgrmp van gentraal-veldmaarschalk Ruppreclil mn Beieren. — Aan het Artois-front en in 't Samme-gebied, bijzonder op beide oevers van do Ancre, bereikte de artilleriestrijd aanzianlijke starkta. Aau verscheidene plaatsen werden Engelsche verkeim&rsafdeelingen, Zui-delijk van Mkrau.nont een na rofïelvuui' inzettan-de sferkeaaiivalalgewezsa. — Lcgergrocp van dtih Dui'schen kroonprins, — Aan de Aïsae, Westelijk van Berry-au-Bac eo in ClMJJipj.g.10, Zuidelijli. van Ripont, schamp-ten Franseiia vooruitstooten af. Onz» vliagereskadars bewiejjpan gewichtiga inrichtinga-n: aehtor het vijandèlijk front over-vloedig mat bommen. Aan de Somme vlogan terschoidene manitiekaiapë'n des vijands in de ludit: kn-if en aardsdiok waren waarneembaar tôt St-Quentm. — BERLIJN, 17 Februari, 's avonds. — Uit het groote ho®fdkwartier : Bij sterk artillerievunr hebben zich 's voor-JHiddags aan de Aiicra inÎAateriegevechten ont-wikkeld.— BERLIJN, 18 Fubrn.irf. — Uit het groote hoofdkwartiarr — Legergrvep van gentraal-treldmaarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren. — Na levan-diga viiurveorbereiiinig tracbtian sterke Engelsche afleeliigen Nbordelxjk vstB Armentièras on Zuidwestalijk van Rjjssel, aisook Noordelijk het kanaal van La Basse"; on bij.Rahsart in onze graven te dringen. Zij zqn daels in lijfsgovecht, waarbi] gevangenen in onze hffnden bleven, deels door vtrar afgewezan ^worden. Na hefcmislukken van zijjnan aanval Zuidelijk van Mir.iUmo-nt op 16 Februari 's avonds, ver-starkte da vtjffld g wtscîi den nacht zrjne artil-leriaworkmg en vie! 's morgen s Opnienw aan op beida oavers der Ancre. In de afwissslendo ge-vechten van. gansch den dag door, naman wij 130 gevangenen, maakten 5 ma chiengeweren buit en lxaten dan den vifand onZa voorste trach-terstollîn gin over. Zuidelijk van Pys werd een. hevige Engelsche aanval tëraggoslagen.. Allé stelliagen zijn be-hoiiden.Aan do Oise bij Dreslîncourt bracht een vooruitsfcoot onis 14 gevangànen in. In Champagne lagan de nieuwa steMngen Zuidelijk van. Ripont, op den Westoevor der Moezol onze graven in het Priesterwoud onder levendig artillerie- en mijnwerpersgesehut. In ons veniirdingsvuui' kwamen aanvalk® niet tôt doorvoering. In den naeht voor 17 Februari bswierp een onzor luchtschepan 4e stad en de haven van Boulogne overvloedig met bommen. (FBARSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 'IB Februari. — Qflucieel : ■j'en Noorden van de Avre misluktj een Duitsehe ovsrval pp een der Fraische posten naar Fouqneucourt, volsIagt'Q. In Champagne steeg de begohieting door de Duitschers op het Faaseh front Butte de Mes-nil-Ètaisoa de Champagne 's ^amiddag« tôt eene buitengewone hevighcid. Om^treek» 16 uur maakten de Doitsehc^s van het ontploffcn çener mijn gebruik om bionen een uitspriugeiid îront-deel te dringen, gefegen ten Wçsten van Maison de Champagne, ten Noorden van de baan die gaat van dat punt op de Butte du Mesnil. Het vuur der Franschen gericlrt van uit de streek ten Noorden van de main ( 1) de Massigcs htcft den vijand gevoelige vçrliezcn bcrokktnd. Van-morgen is in die streek het îtevig gescnutgeveoht weder begonnen. Tijdens den naeht groote patroeljebedrijvig-heid in Woevre. — PARIJS, vrijdag 16 Februari — Ofïicieel avondbaricht : Verscheidene geslaagde overvallan in de streek van Barry-au-Bae eji in de Argonne brachten ons ongaveer 30 gevangenen. Een onzer zwara batterijaa heeît eene munitie-ontp'ofling boworkt bij Maure, ten Noorden van Taftstra. In Lotharingen is een Duitsehe verkenners-troap verrast en verstrooid. — PARIJS, zaterdag 17 Februari. — Ofïicieel : In Champagne langs beide k|nten geschut-bedrijvigheid in den sector van Maison de Champagne. In de streek van Ëparges mislukte een Duitsehe overval onder het vuur der Franschen.Op 'fc eintle van den dag is gister in Argonnen na eaae vinnig© beschieting een Fransch deta che-ment binnen het vaoruitspriagend gedeelta van Amoaatviller godrangan. heelt het volkomen dooreeagaworpon en tevens vast gesteld dat de Duitschers gavoaliga vwlioaen haddea geleden. De Franschen namea gavanganan. — PAR IJS, zaterilag 17 Februari. — Qfficieel avondbericht : Op 't grootste deel van hat front bijwijlen geschutvuur. Levendig gevecht in de richting van Ribeeourt. Een overval des vijands tegen , Ban onzer klaine posten Noordvyestelijk van Bezonvaux mislukte ia «as vuur. (ENGELSCHE MELDING.) , LONDEN, vrijdag 16 Februari. — Officieei ivondbrriclit : É Ten Zuidoosten van Souchoz is eene Britsehe ifdeeling de vijandelijke stelliagen binnenge- ' lrongen eu zonder verliezan fcè'ruggekeerd. t Eene vijandalijke afdeeling heeft onze liries ten Noordoosten van Armantières bereikt, maar is er aanstonds weer uit verdreven. De vijandelijke artillerie is bij Saillisel en Atrecht in da weer geweest. Een Engalsch en 9 Duitsehe vli^gtmgen zijn tôt landen gadwongen, 4 andere Engelsche toe-stellen worden vermi^t. — LONDEN, zaterdag 17 Februari. —• Officieei : Aan beide oevers van de Ancre zija geslaagde verrichtingen gedaan. De vijajideTqlïe stellingen tegenover Mir.mmont zijn genomen over een front van ongeveer anderhalva mijl en tar diepta van een kilometer. _Wij bemeesterden bovendieti eana belangi'ijke vijandelijke stelling ten Noorden van Bailles-court. De vijand leed zwara verïïezen. Geslaagde overvallen geschietlden bij Niauw-Capelle ea Ploegsteert. Veel Duitschers snen-velden. 0p het Oostelijk GevecMsterrein. (DUITSCHE MELDING.) BEBLIJN, 17 Februari. — Uit het groote hoofdkwartiar : — Front van generaal-veitimetarsehalk prins Leopold van Beieren. — Bij Ilhixt, Znidwestelijk van Luzk, bij Zborow, Zuidelijk van Brzezany en Zuidwestelijk van Stanislau îuisliLkfcen Rus-sische ondernemingen. —• Front van generaal-oversie aartsherlog Jozef. — Op de hoogten Noordelijk het Oitoz-dal hebben zich sedertden dageraad gwechtaîi ontspon-nen.— Legergroep van generml-addnwarschallt von Mackensert. — Bij geringe gavechtsbedrijvig-heid, onveranderdatoestand. —- BERLIJN, 17 Februari, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartiar : Geen bijzondere gabenrtanissen. — BERLIJN, IS Februari. — Uit het greote hoofdkwartier : — Front van geasraal-velcSmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Aan de Lawkessa Zuidwestelijk van Dunaburg braken atormtro'cpen in de Russifche lizties en voerden een vijftigtal gevangenen weg. — Front van generaal-owrite aartshertog Jozef. — In cie bergen Noordelijk het Oitoz-dal staakte de Rus den aanval, nadat zijne eerte stormgol -ven onder ons geweervuur teruggevloeid waren. — Legergroep van generaal-iteMmaarscliaik von Mackensen. —Niets nieuws. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN", 17 Februari. — Ambtelijke medo-deeling : Sinds heden morgen valt de vijand onze stellingen NoordwasteKjlc van Ilerestrau aan. De gevechten zijn aan gang. Bij Stanislau, Zuidelijk Zborow en Zuidelijk van Brzezany wezen onze veldwachtea sterke Russische verkennersafdeelingen af. — WEENEN, 18 Februari. — Ambtelijke mededeeling : De gister gemelde gevechtea Noordelijk het Oitoz-dal namen 's namiddags af. De vijand werd overal taruggeslagen. Aan het front ton Noorden der Karpathôn veelvuldig sterk verkenningsweife. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 16 Februari. — Van den generaalstaf: Aîover den toegevroren stroomarm St-Georg trachtte eene Russische infanterie-afdeeling onze posten te naderen. Zij werd evenwel met handbomman en gewaervuur verjaagd en liât verscheidene dooden en gewonden achter. — SOFIA, 17 Februari —Van den generaalstaf : Oostelijk van Tulcea beschoot onze artillerie eenen vijandelijken monitor, die van uit het Salina-kanaal 't vuur geopead had op het dorp Prislava. (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, vrijdag 16 Februari. — Ofïideel : De vijandelijke aanval tegen Russische troe-pen ten Zuiden hat dorp Kabaroftse, ten Zuidoosten van Zloczow, waarvan het bericht uit het hoofdkwartier d.d. 15 dezer gewag maakta, is afgeslagen. In de Karpathen blijft het hier en daar zwaar sneeuwen. Op het Roemaensch gevechtsterrein vuurvvis-seling.— S' PETERSBURG, zaterdag 17 Februari — Officieei : Vuurwisseling en verkenningstochten. In de Karpathen sneeuwjacht. Op het Roemeensch gevochtsterreïn vuurwisseling en schermutseling tusschon voorposten. op m euLtciffs. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 17 Februari. — Uit het groote hoofdkwartier : Bij geringe gevechtsdadigheid is de toestand onveranderd gebleven. — BERLIJN, 18 Februari. — Uit het groot® hoofdkwartier : Oostelijk het Doiran-meer werd eene Engelsche afdeeling, die tegen onze posten voorult kwam, door artillerievuur verdreven. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 16 Februari. —■ Van den generaalstaf | Noordelijk Bitolia, in de streek van Moglont 3n op den rechter oever van de Wardar spaaf-jaam vuur van artillerie, mijnwerpers, machien-geweren en infanterie. Aan het overige front bamelijk zwakke artilleriebedrijvigheid. Een trein vijandelijke infanterie, die trachtte vooruit te gaan tegen onze stellingen Westelijk van Gerogholi, werd door geweerVuur en boffl-nen onzer troepen teruggeslagea. Aan het Ege'isch front beschoten vijandèlijk» schepen afzonderlijk en zonder uitslag de Westr-an Oosfckust der Golf van Ka wala. — SOFIA, 17 Februari. — Van den generaal-taf : In de Oerna-booht tamelijk levendig artillerle-aiur. Op het overige front zwakke artilleriebe-Irijvighéid. Patroeljessohermutseling op des

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes