Het volk: christen werkmansblad

169 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/8p5v699k4m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Mea cn Tïïintigsîc Jaar. — N. 210 Oodsdienst — Muisgezln — EîpMom Vrijdag, 7 SepSeiniier if! 7 Aile br?efwîs8e1îngÉn vraeht. SI •vrij te zenden aan Aug. Van leeghem, uitgever voor de naaml. Jnaatsch. «Drukkerij Het Volk»» Itfeersteeg, n116, Gent. Bureel voor West-Vïaanderem ®aston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortryk. g HET VOLK 1 | Men schrijft ta s Opalle postkantoreaaan 1 Of* per jaar. Zes maanden fr. 5.Q0I Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingan t Prijs volgens tarief. Voorop t# betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f% per regel. Ongeteekende brieven word§§ _ geweigerd. I TJBLEFOON N* 137, Genfe ¥erschijnt G maal per weel* CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Cêntiemen het nuiumer YEREENIGINGSDOEL. ïl"i OAria "ïrr\r\r>/îr>a f 1q« xrr\r\n rl/»rvn»/\r* In eene voordracht les voor werkloozen fioorden we onlangs eene stelling van ver-«enigingsdoel uiteenzetten, welke ons schijnt van zulkdanigbelang tezijn, dat wemeenen •wel !e doen ze bij het algemeen publiek voor te brengen. Na onder meer aangemerkt te hebben, •dat cîe werkloozen zich het levensdoel eener welbegrepen vakvereeniging niet mogen "voorstellen naarhetbeeld der vergaderingen, hoe leerrijk nuttig ook, welke zij thans bij-v/onen, wees de voordrachtgever bun name-Jijk op de taak van toezicht, welke de ver--enigmg na den oorlog zal te vervullen iicbben. Na den oorlog, nog meer dan eryôôr, zal <le beroepsvereeniging vooral, onder ander, îe waken hebben op de werkuren en de loonen. Zij zal de beschermster van den arbeid dienen te zijn. r>aar heeft de Werkliedenbond van Gent liet oog op en 't is in die richting dat hij zijno vereenigingsmannen tracht te leiden. liet mag niet meer zijn, dat vrouwen en Îîinderen, meisjes en moeders elf uren en •zelfs nog meer per dag in het nijverheids-•werk gebezigd worden. Men heeft daar "vroeger maar al te veel de internationale '.onkurrcncie voor ingeroepen: de algemeene fcehoei'te aan voortbrengsels, spruitend uit tien oorlog die aile andere dan de oorlogs-ïiijvcrheden heeft slilgelegd, kan dat voor-■vrendsel voor lang het stilzwijgen opleggen, — misschien wel lang genoeg om het voor allijd uit den weg te mimen, indien de vakvereeniging zorgzaam op de toestanden rwaakt en desnoods doelmatig op de wet-sgevende macht inwerkt. Eene reden te meer om tegen de lange werkuren in te gaan, is dat de meeste «verblijvende werllieden in arbeidskracht zullen verzwakt zijn door het gebrek aan -voldoende voeding, dat meest allen gedurende verscheidene jaren zullen geleden hebben. De arbeid zal dus dienen wijs geregeld, het getal werkuren op een betrekkelijk gering maximum bepaald te worden. j Daarop te waken zal wel een der eerst rioodzakelijke werken der vakvereeniging zijn, evenals het hare dringende taak zal , •wezen te ijveren, opdat de loonen tôt een ' ietrekkelijk hoog minimum gebracht worden. : ' Het levensonderhoud is thans onàraaglijk duur; nog lang na den oorlog zal het zeer <duur zijn en zeer lang zal het nog tamelijk duurder blijven dan het vôôr den oorlog was. i Men bedenke maar eens hoe omtrent aile \ Europeesche landen tôt boven de ooren in i schulden zullen steken, — schulden, waar- f voor de krozen in vorm van belastingen j zullen moeten opgebracht worden. En hoe ! lang dit duren kan, leert ons eene brok uit \ de geschiedenis van Engeland. e ' Slechts in 1867- 68 heeft het rijke Engeland \ fcunnen beginnen zijne schulden te vermin- c deren, welke het had aangegaan tijdens zijne i oorlogen tegen de eerste Fransche republiek ' €n tegen Napoléon I, die in 1815 voor goed ' verslagen werd. Het heeft ze aile jaren wat ,voort verminderd tôt aan den Transvaal-schen oorlog, van welk oogenblik ze weer s zijn beginnen te klimmen om nu, tijdens i den huidigen wereldooçlog, op schrikbarende t ■wijze te stijgen, gelijk overigens in aile oor- J logvoerende en zelfs in sommige neutrale \ landen. l Men ziet dus dat het voor eene natie lang ■ "kan duren om schulden te beginnen af-leggen en men kan daaruit voorzien dat er --in omtrent aile Europeesche landen vele, zeer vele jaren lang zware belastingen zullen I op te brengen zijn, vooreerst om de jaar-lijksche krozen te betalen, vervolgens, na •zeer langen tijd, om misschien de aangegane t schulden te beginnen uitdelgen. Nu, waar e inkomende waren en binnenlandsche voort-jïrengers zwaar belast :yjn, daar zijn die s waren en de eigen voortbrengsels onver- k mijdelijk duur en moet het levensonderhoud dus natuurlijk veel kosten. g Betrekkelijk hooge loonen zullen bijgevolg, sa den oorlog, eene onafwijsbare vereischte r »jn om te kunnen leven. Welnu, in dit £ «pzicht moet de vakvereeniging een soort ,■ levensverzekering voor de werklieden zijn. à De onmiddeilijke, voornaamste doeleinden j] der beroepsvereeniging moeten dus dadelijk h ma den oorlog wezen : te waken op den duur e der werkuren en op de maat der loonen. Van ^ nu' af moet het oog der vereenigingsmannen v daarop gericht wezen. Zoo zullen zij zorgen, z dat hunne vereeniging waarlijk de taak a ▼ervulle waarvoor zij besfemd is. .>■11—«ma— Isesî ea versnreldt HET VOLS U IN DUITSCHLAND. fia aanstaanûe zittlng van flen Rlîksflag. De Rijksdag komt op 26 September, om 3 ure namiddag opnieuw bijeen, om te be-lt slissen over de verschillende kwestiën der n binnenlandsche politiek. Onder deze zijn ook: )r het inrichten der vri je kommissie of zeven-tallige kommissie, die gemeenzaam met den Rijkskanselier en de zeven bondsraadsleden l( zal zetelen. Verder is eene verdeeling van het ,r binnenlandsch Rijksambt, waarrioor een rijkshuishoudkundig ambt zou ontstaan.goed n te keuren en de noodige kosten te stemmen. l, De begrooting voor 1918 komt niet op de j. dagorde. Men verwacht ook bevolkingspolitieke ' ontwerpen over maatregeten tegen de ge-boortevermindering. De onderhandelingen 13 over de kwestiën der parlementariseering zullen eene groote plaata innemen, terwijl . grootere sociaal-politieke ontwerpen niet ter 11 bespreking komen. Betrekkelijk de verande-', rinj^en van de kiesomsehrjj vingen van den e Rijksdag, wordt eene wet voorzien die eene U rechtsuitbreiding brengt aan de groote steden. Het getal Rijksdagleden zou met omtrent 30 vermeerderd worden. :î Graaf Czernln naar BsrlljH. WEENBN, 5 September. — De minister • van buitenlandsche Zalcen, graaf Czernin, a vertrok gister in gezelschap van den legatie-raadsheer, gr^af Colloredo-Mannsfeld naar 1 Berlijn. r BHOOSTENRIJK-HGSIQ&RBE. 1 Het AfgevaardigdenhBis. Buda-PfSt, 5 Sept. — De minister-voor-t zitter Wekerle heeft hodan met den voor-zitter vau het afgevaardigdenhuis v. Sze^sz een onderhoud gehad over het bijeenroepen van het parlement. Het afgevaardigdenhuis > zal waarschjjidijk op 13 September bijeen-r komen. De nieuwe regeering zal zich in deze zitting aan het huis voorstellen en minister- 2 voorzitter Wekerle zal zijn programma Le-ken l maken. Daarop zou d) Kamer voor korten tijd ulteengaan. In politieke middens gelooft men dat het programma van Wekerle i ook den parlementaireu toestand, betrekke-^ lijk het nieuw kiesrecht zal oplossen. t do FaussiiiKs nota. 1 BERLIJN, 5 September. — De Foss. Ztg. ' 3 verneemt dat liet nieuws van Engelsche bladen, als zou de Paus eene tweede vredes-* nota gereed maken, volkomen uitgevonden is. Ook het nieuws van den Journal de Oeneve \ is onjuist dat de Paus de vredesnota zou op-gesteld hebben, zonder de raadpleging der . kardinalen. t * r * * ' De Osscrvatore Romano meldt dat op uit-l drukkelijk bevel van den Paus het katholiek l blad Corriere delà Frinki zijn verschijnen zal schorsen, daarhettegenover dePauseiijke nota eene willekeurige houding aanneemt. IN RUSLAND. ■ Op 3 September wordt uit Amsterdam ge-meld : Reut-er heeft zijn veelzeggend stil-( zwijgen over het Suchomlinowproces einde-- lijk gestaakt en brengt heden uit S. Peters-t burg een kort bericht, alleenlijk over da . gezegdens van zaterdag van Rodzianho, Mil-I juhoff, Gutschoff, die hij hoofdgetuigcn l noemt. Allen veroordeelen zij de legerveron-schtzaming van Suchomlinon en verklaren • hem voor de enkele schuldige van het Rua-eisch ongeluk. De beslissende gezegdens van Suchomïinow en Ianuschkewitsch, die alleen internationale beteekenis hebben, worden door Reuter tôt hiertoe mat geen woord ge-i noemd. In de fransche péri is het enkel de Temps die kennisneemt van de verklaringen van Suchomïinow, zondor deze echtsr in ieksfc te brengen. Maatreplen- Tôt ga>:et ch ijver» zegde de ondervoor-zitter van den ministerraad Nekrasow : De voor:oopige regeering hesft reeda een deel der ; gestelde voorwaarden va i générait Kornilow cangenomen. Ook deanderj voorwaarden £,al zetoetreden, in de eerste plaats de opschor-sing van het soldatenkomiteit en van de kommissarissen bij het léger. (îhi.WlIRK. 83 capitolaT — Zeker, zekerl riep Bill, ik sta u bij, beschik over mij, gij weet, ik behoor met lijf enziel aan u. — Ook ik, verzekerde Steven. — En gij, Dik ? vroeg Mac Donald den somberen gezel; die denbijnaam voerde van keelafsnijder. — Waarom zou ik mij aanbieden, ant-woordde de andere knorrig, dewijl de kapitein slechts behoeft te bevelen. — Dat is waar, zoolang het betreft een rijtuigte overvallen of een huis te plunderen, waaraan gij allen een gemeenschappelijk belang hebt. Het is ecliter gansch iets anders uit een wel bewaakt en goed bewaard kasteel dat van bedienden krioelt, de jonge juft'rouw des huizes te rooven en haar in de armen van den kapitein te voeren, zonder dat er een haar op het hoofd wardo gekrenkt. Zulk eene onderneming kan slechts aan mannen worden toevertrouwd, die hunne diensten van zelf aanbieden. — Wat spreekt onze kapitein goed, he? zegde Steven. Wat zou hij een uitstekend advokaat zijn. — Onze kapitein weet, dat ik mij voor hem levendig op een rooster laat braden, als hij hat verlangt, bromde Dik, die met -deze j weinige woordon genoegzaam zijne dienat-J willigheid te kennen gaf. IN DE LUCHT. Da lushtaanval op Enaeland. TJit Londen wordt ambtelijk gemeld. — Aan de aanvallen van verleden nacht, namen zes vliegtufgen deel. Zij vlogen lanawaarts tôt aan Chatham en wierpen bommen op het eiland Thanet, op Sheerness en Chartham. Een burgerpersoon werd gedood, zes ge-kwetst. Militaire personcn werden niet ge-trolïen. Onze vliegera stegen op en onze afweerkanonnen openden het vuur, zonder uitslag echter. Eene latere melding der admiraliteit luidt: Tijdens de vliegeraanvallen zijn 107 per-sonen, die tôt de vloot behooren gedood en 86 gekwetst. LucMaanval op Duitsobland- Karlsruhe, 4 Sept. — Heden morgen wierp een vijandelijke vlieger twee bommen, in de nabijheid van Offenburg. Geene schade werd veroorzaakfc dnar de bommen in 't open veld vielen, * * * Berlijn, 4 Sept. — Onze vliegers hebben, in de nachten van 3 en 4 September veel werk gedaan. Een bommeneskader wierp in den nacht van 3 September 7150 kilo bommen op de ijzerenweg- en haveninrichtingen van Duin-kerke. De uitwerking bleelc door groote braryïen en ontplofflngen. Den volgenden nacht viel een eskader haven, spoorinrichtin-gen en veSting Kales aan met G500 kilo spring-etoffen en veroorzaakte eenen grooten brand, die na verschillende uren nog te zien was. Een ander eskader koos opriïeuw het achter-land van het slagfront van Verdun, aïs doel van zijnen aanval. In eene ononderbroken vluclit van bijna zeven uren bewierp het plaateen, beschuttingen en woudinrichtingen met 15.000 kilo springstoffen. De vhagtuigen daalden hierbij tôt eene k^eine hoogte en konden bij het bijna dag-heldere maanlicht den toestand en de uitwerking hunner juist getrofl'en bommen on-tegensprekelijk waarnemen. Te Souilly, tiennes en Dugny werden talrijke voltreffers bestatigfl. Bij Thierville brak een groote brand uit. In Cliarny ontstonden sterke ontplof-fingen. Vurende batterjjen, afweerkanonnen enlichtwerpers werden met machiengewéren besdhoten. Waar zic-i op straten of plaatsen troepGHverkeer vertoonde, werd dit onder vuurgesiomen. Verscheidene viiegtuigen on-deraamen in den nacht van 4 September een ïûeuwen aanval op Engeland. De oorlogs-bavensChat ba i n en Sheerness en de gewichtige jhaven en stapelplaats Ramsgate, werdenover-vloedig met bommen beworpen. Afweerkanonnen en lichtwerpers konden onze vliegers niet hinderen in de vervulling hunner opdracht. OfflcieeleMedeâeslingsn ïn Vlaandereo, Fraukrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, S September. —Uit het groote hoof dkwartigr : — Legergroep van kroonprins Rupprecht. van Beieren. — In Vlaanderen, aan de kust en van het Houthulster bosch tôt aan de Deule, nam de artilleriestrijd toe in uitge-strektheid, stelselmatigheid en sterkte. Tôt hiertoe geen infanteriebedrij vigheid. — Legergroep van den Duitsehen kroonprins. — Voor Verdun was de vuurstrijd den dag door eveneens beduidend gestegen op den Oostelijken Maasœver; hij hield ook 's nachts aan. — Zeer sterke vliegersbedrij vigheid met talrijke afwerpingen van bommen bij dag en nacht. Als ver afgelegen bedoelingen werden gevolgrijk met bommen aangevallen : Dover, Boulogne en Calais. 22 vijandelijke viiegtuigen zijn afgeschoten geworden. Luitenant Vosz bracht zijn 39° tegenstrever ten val. — Berlijn, 5 September, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : ArtLileriestrijd in Vlaanderen en voor Verdun. Nachtelijke aanval op Londen gevolg-rijk. — Ik dank u vrienden en reken op u allen, : zegde Mac Donald. In elk geval moet het plan eerst nog nader besproken worden. Voor heden slechts dit : Met veertien dagen is het kermis te Tip-Top. Om dezen tijd ook houdthetgerechtshof zitting, waarbij majoor Warfield als vrederechter tegenwoordig moet zijn. Op een der kermisdagen ontvangt het dienstpersoneel verlof, om naar Tip-Top te gaan ; wij moeten dien dag nauwkeurig aan de weet zien te komen, hij zal voor onze onderneming de gcschiktste zijn. — Ja, ja, betuigde ook Bill, hij zou onge-twijfeld de geschikste zijn, voorop gezet dat de juffrouw thuis blijft. — Wel, wat anders ? hernam de kapitein. Een fatsoenlijke dame, die zich zelf acht, gaat op zulke dagen niet naar Tip-Top. Nochtans zullen wij thans over de zaak zwijgen, tôt later. Stil nu, voegde hij er bij, : want op dit oogenblik hoorde men buiten < een signaal, hetwelk hem bekend scheen te zijn. Hij beval zijne lieden rustig te blijven zitten en ging alleen naar buiten. Op een > kleinen afstand van het huis vond hij den ' overste Lcnoir, die wederom in zijn mantol gehuld, op hem wachtte en v? *1 meer op een Rinaldo of Fra Diawoio e e sk, dan Mac 1 Donald zelf. < — Welnu vroer: d ^ ^ . erwachting. i — Het is m'j ; . .uvr te zien, ant- j WOorddé Mac D na! I. — Maar le^ft ('ii ■ i Le noir nog ? viel de i overste hem in de re le. 1 — Of zij nog leeft ! Aile duivels, zeker leeft (FRANSOHE MELDING.) PARUS, dinsdag 4 September. — Officieel: In de streek dor hof st ede Hurlebise verbrak ons vuur een aanval, die gedaan werd door vijandelijke stormtroepen, welke ernstige ver-liezen leden zonder ergens een succès te be-reiken.Oostelijk van Sapigneul drongenonze ver-kenners gister op verrassende wijze in een vooruitsprong der vijandelijke linie binnen. Er ontspon zich een levendig gevecht, in welks verloop de bezetting gedood of gevan-gen genomen werd. In Champagne deden wij gister tegen het einde van den dag een omvattenden over val op beide zijden van den straatweg Souain naarSomme-Py. Onzeafdeelingen, die gevan-genen wegvoeren en vijandelijke gaswerken vernielen moesten, drongeninde vijandelijke graven binnen op een front van 110 meter en over gansch de diepte der eerste vijandelijke stelling. Nadatonzg troepen talrijke gas-ketete vernietigd en onderstanden opgeblazen hadden, keerden zij in hunne eigen Unies terug, waa.rbij zij een veertigtal gevangenen, vier machiengeweren, een graafkanon en beduidend oorlogsgc-rief medebrachten. In de Argonnen bracht een andere overval Noordelijk van Vienne-le-Château gevangenen op. Op den rechter Maasoever hebben wij vijandelijke aanvallen op onze kleine posten Noordelijk het Caurières-woud glad weerhouden. Elders overal rustige nacht. _ — PARUS, dinsdag 4 September. — Officieel avondbericht : Geen infanteriobedrijvigheid. Groote artil-leriebedrijvigheid in de streek van den molen van Laf'faux, tusschen Cerny ea. Ailles en op de beide Maasoevers. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 3 September. — Ver-volg van 't laatst verschenen bericht : Een vijandelijke afdeeling, die Zuidweste-lijk van La Bassée trachtte vooruit te gaan, werd door ons vuur teruggeworpen vooraleer het dorp tebereiken. In denloop van den dag groote bectrij vigheid der vijandelijke artillerie Noordelijk van Yper. Onze vliegers wierpen in den laatsten nacht met goede uitslagen meermaals drie ton bommen op vijandelijke vliegvelden. Een vijan-delijk toestel werd in een luchtgevecht neer-geschoten en een ander gedwongen in be-. schadigden toestand te landen. Een der onze keerde niet meer terug. LONDEN, dinsdag 4 Sept. — Officieel : Wij deden in den af geloopen nacht een ge-slaagden overval ten Noorden van Lens, doodden een aantal Duitschers en namen verscheiden gevangen. Een vijandelijke over-valsafdeeling werd ten Zuidwestelijk van La Bassée teruggedreven. Het vijandelijk geschutvuur was Noordoostelijk van Ieperen gedurende den nacht zeer levendig. Wij scho-ven onze linie vlak ten Oosten van St-Julien vooruit. — LONDEN, dinsdag 4 Sept. — Officieel avondbericht : Gisteravond maakten onze troepen Noordelijk van Lens vier machiengeweren buit en namen een aantal gevangen en. Wederzijdsche aanzienlijke artilleriebedrij vigheid aan het Yperfront. De vijandelijke artillerie toonde ook eenige bedrij vigheid in den sector van Nieuwpoort, In de laatste nachten ondernam de vijand eenige bomaanvallen op verscheidene plaatsen achter onze linies. Aan eenige aangevallen punten ontstonden eenige verliezen onder soldaten en burgers. Ook werd schade aan bij zonder eigendom aangericht. Schade van militaire beteekenis werd niet veroorzaakt. Verleden nache werd een aan de onder-nemingen deelhebbend vijandelijk vliegtuig door ons vuur afgeschoten. De betering van 't weder leidde gister van sveerskanten tôt groote vliegersbedrij vigheid. Overdag en in den nacht werden door onze viiegtuigen meer dan vijf ton bommen afge-svorpen op vijandelijke spoorwegstatiën, kwartieren en vliegpiaatsen. De vijandelijke vliegers toonden zich aanvalslustig. In de luchtgevechten werden twaalf Duitsche vi ieg-tuigen afgeschoten en drie andere overstuur neergedreven. Zeven onzer viiegtuigen worden vermist. sij nog. Het gelukte mij eerst heden de ivoning van majoor Warfield binnen te iringen. Dat was eene gewaagde onderneming, maar hoor mij aan, ik zal u vertellen, lioe het mij gegaan is. — Dus hebt gij mijn last nog niet vol-coerd ? riep overste Lenoir verwijtend. Wanneer zult gij uwebelofte houden ? — Overste, mijn geëerde beschermer een sveinig geduld, a's 'tu belieft; gun toch aan ie kat het plezier eerst wat met de muis te spelen. — Wat bedoelt gij daaranee ? — Dat Mej. Capitola een zeer lief meisje is en dat mijn hart in heete vlammen voor tiaar blaakt, sedert ik haar zag. — Ha, ha, liai lachte overste Lenoir min-iclitend. Mac Donald, de vogelvrij verklaarde Sandiet, de hooggeachte struikroover, die îijn handwerk in t groot drijft, hij is door jen hartstocht bezeten! — Ja, dat ben ik, bekende Mac Donald en ^een wonder als men het meisje gezien heeft. De bandiet vertelde den overste het tooneel, lat hij met de moedige Capitola beleefd had. roen liij zijn verhaal geëindigd had, lachte Lienoir. dat hij zich schudde. — Nu voor mijn deel, riep hij, schaak îaar, trouw haar, doe met haar wat gij wilt, lat ailes kan mij niet schclen. onder beding lat de comodie niet (e lang duurt en vol-;ens mijn verlaa-gen afloopl. — Dat wil zegaen, dat zij bij het tweede jedrijf in een treurspel verandert, vulde Mac Itonald aao. |'t Vervolgt.) ' i.IH^ Op het Oostclîjk Gevecntslerpciu. (DUITSCHE MELDING.) Berlijn, 5 September. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Onze ver-richtingen Oostelijk van Riga hebben zich volgens inzicht ontwilckeld. Dunanionde is genomen. Zwaarste kustkanonnen (tôt 30,5 centimeter kaliber) vielen gaaf in onze lianden. Noordoostelijk de Duna is de Oostzee bereikt. De sector der Lijflandsche Aa is over-schreden. Zuidelijk de rivier zijn aldaar hou-dende Russische achterhoeden vernield geworden. De vijand is in verderen terugtocht naar 't Noordoosten. Anders van de Duna tôt aan den Donau geen groote gevechtshandelingen. — Berlijn, 5 September, 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : De Noorder vlcugel en 't midden van het Russisch 12e leger is in snellen terugtocht. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Ambtelijke mededeeling : Binnen 't bereik der Oostenrijksch-Hon-gaarsche strijdkrachten geen bijzondere ge-beurtenissen.(BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 3 September. —Van den generaal-staf : Zwak geschutvuur en geweervuur aan verscheidene plaatsen van het front. SOFIA, 4 September. — Van den gene-raalstaf : Oostelijk van Tulcea beproefde een Russische verkennersafdeeling in bootea onzen oever te naderen. Zij werd door vuur uiteen-geslagen.©F eMLtM'iS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 5 September. — Uit het groote hoofdkwartier : Onveranderd. OOSTENRIJKSCHE MELDING. WEENEN, 5 September. — Uit het druk. perskwartier 3 September : Tusschen Monastir en de Nidze-hoogvlakte vielen verschiedenlijk Fransche bataillons onze compagnies aan, Overal werden zij af-gewezen. Beiderzijds de Wardar en het Doiran-meer was er bijwijlen artillerievuur. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 3 September. — Van den geaeraaL staf: Aan de Cervena-Stena binst gansch den dag zeer hevig artillerievuur, dat in den loop van den nacht met groote verbittering voort-duurde. Bij 't aanbreken van den dag vielen de Franschen aan de Cervena-Stena ea Westelijk van Bitolia aan. Zij werden echter door ons gordijnvuur teruggeslagen. Aan de beneden-Stroema gevechten tusschen ver-kenningstroepen.— SOFIA, 4 September. — in de streek van Bitolia een weinig levendig artillerievuur. Nadien werd vastgesteld dat de Franschen: gister nabij Bratindel teruggeslagen worden met de zwaarste verliezen voor hen. Gansch in de nabijheid onzer stellingen telde men 60 lijken. Fransche soldaten van het infan-terieregiment nr 38, waaronder een kapitein, bleven in onze handen. Twee machien-J geweren, een groot aantal geweren en ander oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Op de Dobropolje deden Servische eea-heden binst den nacht eenen aanval, die met^ hunne bloedige nederlaag eindigde. Aan da beneden-Stroema werden Engelsche afdeelingen door onze voorposten uiteengeslagen. (FRANSCHE MELDING) Parijs, maandag 3 September. — Officieel : In den sector Bratindel (Noordwestelijki van Monastir) liet een overval der Fransche, troepen 15 gevangenen nemen. Levendige artilleriebedrij vigheid op den rechter Wardar-oevér. Op den linker Stroema-oever nainen Engelsche patroeljes eenige gevangenen. Engelsche vliegers wierpen bommen op vijandelijke kampen Noordeli jk vau DemirHissar. De 0 os t e ïî i* ï j ksciï -1 i a ! î aa n scii e tf o ri og (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 5 September. — Uit het tir uk-f perskwartier 4 September : Om den Monte San Gabriele wordt met groote verbittering govochten. De berg lag gister onafgebroken in zwaar vuur, dat de/.rtnj morgen rofïelvuur werd. 's Morgens om 6.30* uur viel ten slotte de Italiaansche infanterie^ aan. De gevechten zijn nog niet afgednan.' Rook en stof omhullen den berg. In het Wippach-dal brachten onze storin-j patroeljes gevangenen in. Aan het C rna-fronfe was er levendige infanteriebedrijvigheid cw1 deels handgranatenstrijd. Vliegers bombardeerden 's nachts Tc.es!. _ — WEENEN, 5 September. — Ambtelijke mededeeling: De 19e dag van den 1 len Isonzoslag was vervuld mot zware bloedige gevechten. B'j Madoni stootten onze stormtroepen in 't vooruitgaau op een dicp gelederden Ita-liaanschen aanval. Z;j geboden hem hait. Vier verdere aanvallen werden afgeslagon. De Monte San Gabriele staat sedert gister vrosg in 't midden der tôt grootste lievig-heid gestegen worsteling. De vijand stormt immer weer tegen den rofcstop aan, die lier-, bàaldelijk in zijne handen viel, om kort daarop door onze roemrijke infanterie terugj veroverd te worden. De weerszijds met des grootste taaiheid gevoerde str'.jd duurt op ; 't uur mat onvermiaderde slerkte voort. Bij Gorz deedde Italiaan eenige vergeefschej vooruitstooten. Een onderneming onzer ■ troepen tôt richtigmaking onzer stellingeni bii Selo en Medeazza lokte hevV-n botaingaa]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes