Het volk: christen werkmansblad

489 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/6w96689r9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vljf-eu-Twintigsîe Jaar. — N. 8 S SeésâisBst — Halspzm — Eipsta Zaterdag, 27 Maarî 101S Aile briefwisselingen VTac.htr yrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wesi-Vlaanderca: Gaston Bossuyt, Gilde der Am-tachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpeni Bradant en Limburg : Viktor Ruyl, Minderbroederstr., 24, LeuVeiî. HET VOLK Men schrijft In : i Op aile postkantoren aan 10 fr.j per jaar. Zes maanden fr. 5.00/ Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : i Prijs volgens tarief. Voorop toi, betaîen. Recbterlijke herstelling, 2 fr< per regel. »'j Ongeteekende brieven worden. geweigerd. TELEFOON N" 137, Gent. . Vei*seti?j«t © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen het nummer Jlasa eS® OardamsliâBB. D@ VIooîdsrBonagenotsn. BERLIJN, 23 Maart. (Wolff.) — De Vossische Zeitung verneemt uit Athene : De vloot der Verbondenen zou verstrekt worden door de Fransche superdread-lioughts France en Courbet, de dread-noughts Danton, Mirabeau en Condorcet en 5 torpedojagers. Twee Engelsche linie-Bchepen zijn reeds aangekomen. Met die versterkingen zou de vloot der bondgenoten dan als volgt samengesteld uju ; Jaar Ton Bewapening Engelsche : c/M c/M Queen Elizab. 1915 27.500 8—38 12—15 Inflexible 1908 17.250 7—30 16—10 Indomitable 1908 17.250 8—30 16—10 Agatnemnon 1908 16.500 4—30 10—23 Lord Nelson 1908 16.500 4—30 10—23 Implacable 1902 15.000 4—30 12—15 Queen 1909 15.000 4—30 12—15 Majestic 1896 14.900 4—30 12—15 Prince George 1896 14.900 4—30 12—15 Cornwallis 1904 11.000 4—30 12—15 Vengeance 1901 12.950 4—30 12—15 Albion 1902 12.950 4—30 12—15 Canopus 1900 12.950 4—30 12—15 JWumph 1904 11.800 4—25 14—19 Bwiftsure 1904 11.800 4—25 14—19 fransche : France 1912 23.000 12—30 22—14 Courbet 1911 23.500 12—30 22—14 Danton 1909 18.400 4—30 12—24 Mirabeau 1909 18.400 4—30 12—24 Diderot 1909 18.400 4—30 12—24 Condorcet 1909 18.400 4—30 12—24 Eufrren 1903 12.520 4—30 10—16 Charlemagne 1898 11.080 4—30 10—14 lenrilV 1899 8.950 2—27 7—14 Bs bewapenlng ûerForten. Er zijn 24 welgewapende forten. Het fort Hamidieh I-Tabia heeft twee kanonnen van 35.6 en 7 van 24 c.m., iHamidieli III heeft 2 van 35.6, een van 24, ,een van 21 en 4 van 15 c.m. : Het fort J, heeft 2 van 28, 4 van 24 en >5 van 8.8. L, heeft 2 van 35.6; T. heeft 1 kanon van 28, 1 van 26, 11 van 24, drie Aran 21 en 3 van 15. Op Kaap Mellé staan 2 van 23.4, te Sed-ul-bahr 6 van26, Orkanieh 2 van 23.4. Koem-Kaleh 4 van 26 en 2 van 15 c.m. Uit deze cijfers blijkt, dat het nauwe ge-deelte der zeestraat veel beter bewapend is dan de eigenlijke ingang der Dardanel-len, die in zeer korten tijd geforceerd geworden is. Naar het kaliber te oordeelen, zijn de kanonnen van de tweede fortenreeks van Krupp afkomstig. Het doordringingsver-mogen van hunne projectielen moet zeei groot zijn. Zij zouden op 8000 meter af-stand eene dikte aan hard staal van Krupp doordringen van 48.4 c.m. met kanonnen van 40 c.m.; van 53 c.m. met kanonnen van 45 c.m.; van 56.4 c.m. bij geschut van 50 c.m. Een projectiel van een 40 c.m.-kanon bij niet-verhard staal zou op 10,000 nietei afstand 53.3 c.m. en op 12,000 metei 43.1 c.m. boren. De kanonnen van 40 c.m. dragen 22 kilometer 682 meter ver, die van 45 c.m, dragen 26 kilometer 294 meter, en die var: 50 c.m. 27 kilometer 547 meter. Het gewicht van een 35.6 c.m. projectiel bedraagt 620 kilo. Hoewel deze enorme kanonnen (hel gewicht van een 40 c.m.-kanon bedraagt 60,000 kilo) eene geweldige draagkracht en uitwerking hebben, is hun leven zeei kort. Hoe grooter het kaliber is, hoe korte] de duur. Hier volgt ten slotte het gewicht van d< projectielen der kanonnen van elk dei bovengenoemde Dardanellenforten : 35.6 c.m. 620 kilo 23.4 c.m. 172 kilc 28 c.m. 300 kilo 21 c.m. 125 kilc 26 c.m. 205 kilo 15 c.m 45 kilc 24 c.m. 190 kilo TERZEE. LONDEN, 23 Maart. — Het stoomschij Pandion meldt dat het op weg van Rot terdam naar Southampton gistermorgei roncl 11 lire 25, twaalf mijlen ten Noord westen van het lichtschip Noord-Hinder door een Duitsch vliegtnig aangevallen is De vlieger liet eene boni vallen, die eei voet of wat aan stuurboordszijde van he schip in zee neerkwam. Toon de Pandion met vuurpijlen nood seinen gaf, verwijderde het vliegtuig zicl in Oostelijke richting, doch keerde eei half uur later terug en wierp nog zes bom men, die aile op zeer korten afstand vai het schip in zee neerkwamen. Het vliegtuig verdween in Oostelijk ricliling en is niet meer gezien. LONDEN, 23 Maart. — Volgens d veriieslijst der admiraliteit is de trawle Okino in de Golf van Smyrna op eene miji geloopen en met de bemanning gezonken De Heldenlijst onser gesneuvelden dien n elk huisgezin bewaard te worden. OflieieeleMededeslinoen Op de beide Oorlogstooneelen, (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt : De onbeduidende gevechten op de Maas-hoogten Zuid-Oostelijk Verdun en aan Hartmannsweilerkopf duren voort. Verder alleen gescliutgevechten. » * ♦ Russische aanval ten Oosten en ten Zuidoosten van Augustow evenals bij Jednowzek Noordoostelijk Praschnitz afgeslagen. ïn Vlaanderen en Fransch-Noorden PARUS, 24 Maart. (Reuter.) — Uit het olïicieel bericht van gisteravond : In België artilleriegevecht. Ten Noord-westen van Arras, bij Garency, hebben wij een loopgraaf aangevallen, genomen en vernield. Eene beschieting van Soissons werd aanstonds door onze artillerie béant woord. In Champagne beschoot de vijand de door ons in de laatste dagen genoinen stel-Iingen, maar ondernam geen aanval. In Vauquois, dichtbij de kerk,bespoten de Duitschers een onzer loopgraven met eene brandende vloeistof. Onze troepen weken daar 15 meter achteruit. Bij Eparges ondernam de vijand twee aanvallen. Op het oostelijk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 Maart . (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Gedurende de vervolging ten Noorden van den Njemen bij Polangen, hebben onze soldaten 500 Russen gevangen genomen, evenzoo drie kanonnen, drie machiengeweren en hebben veel geroofd vee, paarden en ander goed teruggenomen. Bij Langszargen, ten Zuid-Westen van Tauroggen, en ten Noordoosten van Mariampol werden Russische aanvallen onder zware verliezen afgeslagen. Ten Noordwesten van Ostrolenka mis-lukten vele Russische aanvallen. Wij namen den vijand 20 officieren, 2500 soldaten en 5 machinegeweren. BERLIJN, 24 Maart. Officieel. — Bij den strijd ten Noorden van Memel on-dersteunden onze oorlogschepen de ver-richtingen van uit de zee. Daarbij werd den 23 Maart 's voormiddags het dorp en het kasteel van Polangen beschoten en later werd de steenweg Polangen-Libau onder ons vuur genomen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 23 Maart. (Pet. Tel.-A.) — Van den generalen staf : Aan het front tusschen Liuzna en Ropica en Russka heeft de vijand den 19 een hevig vuur van 12 duims granaten geopend. Onder bescherming daarvan hebben 20 vijandelijke bataljons om 4 uur in den morgen onze strijdkrachten aangevallen.Onze infanteristen openden zonder eenige haast een goed gericht vuur. De vijand naderde met behulp van zijne reser-ven onze loopgraven tôt op 200 ptissen; nadat zijftereserven uitgeput waren, is liij om 9 uur teruggetrokken. De aanval werd hernieuwd door de ! 39e honveddivisie. De Hongaarsche soldaten waren geheel buiten zich zelf en be-stormden door de draadversperringen, met ' buitengewone verwoedheid onze stellin-1 gen. 1 De heuvel Stackkowka ging drie malen van de eene partij naar de andere over. Bij den vierden tegenaanval, om 5 ure, in den middag, heeft een handvol onzer dapperen den vijand weer van den heuvel , af geworpen. De woede van ons regiment, . dat de loopgraven eerst had verloren, was 1 zoo groot, dat in het handgemeen, dat . volgde, geen gevangenen werden gemaakt. In den nacht van den 13 ondernamen ' drie Oostenrijksche regimenten een aanval j op den sector van de Senkowa-Messina-t Maie. De aanval had dan ook uitsluitend ten . doel onze aandacht van Przemysl af te a leiden en gunstig'e voorwaarden te schcp-, pen voor den laatsten uitval van het gar-nizoen, welke uitval den volgendcn mor-! gen werd ondernomen, en op deovergave uitliep. 3 % de WaS Przeesîjfsl, BERLIJN, 24 Maart. (Korrosp. Nor-3 den.) Aan de Vossische Zeitung wordt uit r het Oostenrijksche oorlogsperskwarlier ! gemeld : Terwijl de bezetting van Przemysl zich gereed maakte zich over te 'm geven, verlieten op bevel van den kom-t mandant der vesting de tôt het laatste oogenblik daar gebleven vliegers de stad, opdat hunne machinen niet in de handen der Russen zouden vallen. Een van hen, een ritmeester, die naar het Westen Vloog, landde op het vliegterrein van het vierde leger en bracht daar het bericht dat men de ammunitiemagazijnen in de lncht had laten vliegen. Anderen vlogen in Zuidelijke richting de Karpathen over. Van hen waren maandagnacht nog geene berichten ingekomen. BERLIJN, 24 Maart. (Wolff.) Volgens een bericht van de Lokal-Anzeiger verneemt Aftenposten uit S. Petersburg : « Na de capitulatie van Przemysl werd aan generaal Kusmanek en zijne officieren aile militaire eer bewezen. Toen Kusmanek zijn sabel wildc overhandigen werd hem gezegd : Generaal, een half jaar lang hebt gij onze overmacht weerstaan, Rusland wenscht dat gij uw sabel bc-houdt, gij zijt steeds een dapper en rid-derlijk vijand geweest. » Aan de Dardanelles BERLIJN, 24 Maart. (Korr. Norden. Een correspondent van de Tribuna op het eiland Tenedos, meldt dat daar ♦eerlig transportschepen der Verbondenen aangekomen zijn met ongeveer 30.000 man landingstroepen. Dienten-gevolge heerschte groote bedrijvigheid op het eiland. Aan het Suez-iianaal. LONDEN, 23 Maart. (Reuter.) — Te Kaïro is officieel bekend gemaakt dat gisteren eene Engelsche patrouille bij het krieken van den dag een vijandelijken troep bij El Kubri heeft aangetroffen, een post ten oosten van Suez gelegen. Viiegtuigen schatten de sterkte op 1000 man, infanterie, artillerie en cavalerie. De kanonnen te El-Kubri openden het vuur en brachten den vijand verliezen toe. Hij trok zich terug en sloeg een karnp op 8 mijlen ten Oosten van het Suez-kanaal.Hedenochtend vroeg heeft eene troep en-mac ht onder aanvoering van generaal Sir G. Xounghusband den vijand aangevallen.Volgens een gevangene kwam de troep rechtstreeks van Bir-el-saba en had er 12 dagen over gemarcheerd. Generaal Von Trauser en drie andere Duitsche officieren hadden den troep vergezeld. Hef wagi Af en toe is gemeld, dat Oostenrijk aan Italië het land van Trente of Trentino zou afstaan als een vroeger vervreemd, maar natuurlijk Italiaansch grondgebied. Dat lêfiid van Trente is de streek die, ten Zuiden van Tirol, naast Lombardië in het Ncordergebied van Italië dringt. Trentino, ook Wâlsch (Waalsch) Tirol genoemd, bevat het dal van de Etsch met de steden Trente, Roveredo, Arco en Riva aan het Garda-meer. Verder het Fleimsdal (Val di Flemme), de Valsugana (het dal der Sugana met de bergketen der Brenta) en ten slotte het land dat door de rivieren Noce en Sarca bevloeid wordt. Het is bewoond door 350.000 Italiaansch sprekende menschen. Trente was aanvankelijk eene Ro-meinsche kolonie. In de 4° eeuw werd deze stad de Zetel van een bisschop en omstreeks 574 de residentie van een Lon-gobardischen hertog. Onder Karel den Groote kwam zij aan het Frankische rijk. Koning Koenraad II beleende in 1027 den bisschop van Trente met de vorste-lijke waardigheid en met de wereldlijke heerschappij over de stad, die door het Concilie van 1545-1563 bijzonder beroemd werd. In 1803 ging de streek aan Oostenrijk over. In 1805 viel ze ten deel aan Beieren, in 1809 aan Italië en in 1814 weder aan Oostenrijk. n* ■ «i De Ilaliaanselie Legermaeht. Fransche bladen melden dat de Italiaan-sche marine in 't laatste half jaar aange-vuld is met twintig duikbooten. He1 Italiaansch leger heeft thans 300 vlieg tuigen en 20 bestuurbare luchtballons tôt zijne beschikking. Uitvaart vaa Miaaal Agliardi. Uit Rome wordt in dato 23 Maart ge meld : In de kerk van San Lorenzo Damasc had de plechtige uitvaart voor Z. Em kardinaal Agliardi plaats, in aanwezig heid der bloedverwanten, van kardinaa Gasparri en verscheidene andere leclei van het H. College; van de leden van hc1 diplomatisch korps bij den H. Stoel leden der Pauselijke hofhouding, dei broeder des Pausen, markies délia Chics; en talrijke katholieke vereenigingen. Na de H. Mis, opgeluisterd door he1 koor der Sixtijnsche kapel, bad kardinaa Vincent Vannutelli de absoute. Het stof felijk overschot van kardinaal Agliard zal overgebracht worden naar Osiodisotto de gcboorieplaats der familie Agliardi m BELGIË. In ds belglsclia Glasblazsrïjaii- De vele vragen uit den vreemde naar vensterglas hebben de Belgische glas-blazerijen toegelaten een groot deel van hunnen voorraad te verkoopen. Daar de prijs nu veel hooger is dan vôôr den oorlog, zullen de werkhuizen waar-schijnlijk aan winstgevende voorwaarden kunnen werken, van zoohaast zij het mid-del zullen gevonden hebben zich zekere grondstoffen aan te schafïen, die nu ont-breken.ANTWERPF.N ANTWERPEN. — Dondei'dagmorgen werden op de Botermarkt vele stalen boter aangeslagen en vele processen-ver-baal opgemaakt wegens het vervalschen van boter. In vele winkels wordt margarine ver-kocht voor keuken- of Hollandsche boter. , De keurders gaan ook in die winkels eene ronde do en en eens 'nen grooten kuisch houden. — Ten nadeele van den heer Hubin, S. Thomasstraat, 44, stool men een rijwiel. — Eotsing op het Kiel. — Donderdag-morgen is op de Viaduc Kiel eene auto-mobiel in botsing geweest met eene melk-kar, toebehoorende aan Lod. Vereycken, van Schilde. Twee vrouwen, die op de kar Zaten, werden ten gronde geslingerd en met kwetsuren opg'enomen. Beiden werden licht gekneusd, in het dichtbij-zijnde Staumertsgesticht gebraclit en kon-den na verzorging weer huiswaarts keeren. BERCHEM. — Lijk opgevischt. — Achter de Borsbeeckdoort werd uit de vestinggracht het lijk opgevischt van de 57jarige Petrus B..., wonende Terloostraat n° 4, te Borgerhout. Het lijk is naar het doodenhuis overgebracht. BRABANT LEUVEN. — Opruiming. — Door het aanplakken van het bericht dat het gemeentebestuur voor de helft zal tus-schenkomen in de daghuur der werk-lieden gebruikt voor de opruiming der afvallen van de in puin liggende liuizen, zijn zeer veel eigenaars geneigd aanstonds aan dit werk te laten beginnen. Talrijke eigenaars zijn in onderhandelingen'met 't Gemeentebestuur, aannemers van af-braak, opruiming en vervoer. — Men heeft in de stad het rantsoen brood per hoofd en per dag vermindercl met 100 grammen. Vroeger kreeg men 300 grammen, nu maar 200 grammen per dag. Men is daartoe genoodzaakt geworden door de vertraging en lichteverminde-ringen der aankomsten van bloem. Men hoopt dat die beperking niet lang zal duren. HENEGOUW BINCHE. — De beroemde paarden-markt van Binche schijnt weldra hare oude levendigheid te zullen terugkrijgen. Op de laatste markt golden de veulens van twee jaar en meer, inlandsch ras, reeds tôt 1300 fr. Ook de varkensmarkt was vol leven. Aïlumstteaîabrlak la iirang. Terwijl de werklieden van de allumet-tenfabriek van M. Alexander Dépassé te Houdeng-Goegnies gaan middagmalen waren, is in de fabriek brand ontstaan. De vlammen, aangevvakkerd door de vele ontvlambare stoffen, namen spoedig zulke groote uitbreiding dat aan geen blusschen te denken viel. De naburige woningen werden bedreigd. De pompiers konden het vuur omschrijven en enkel de fabriek brandde volledig op. De verliezen zijn door verzekering gedekt en de oorzaak van den brand is onbekend. OOST-VLAANDEREN SOMERGHEM. — Maïs. — Degene die in de laatste dagen eene nieuwe aan-vraag gedaan hebben voor maïs, mogen hun aandeel komen afhalen, maandag toekomende, ten gemeentenliuize, van 8 y2 tôt 12 ure. Degene die tusschen die tijdruimte niet geweest zijn, hebben geen recht meer op hunne toegewezene aan-deelen. Men wordt verzocht een zakje mecle te brengen. Gruis. — Een gering getal kilos gruis is ook aangekomen. Deze hoeveelheid zal in gelijlte deelen van 50 kgr. verdeeld worder. Onder het groot getal aanvragen zal men loten wie er recht heeft op een aandeel. De namen zullen zondag bij het uitlezen gekend worden. Het gruis moet ook maandagvoormiddag afgehaald worden. Men moet voorzien zijn van eenen zak. Rogge. — Deze, die deze week aan de gemeente rogge geleverd hebben^ mogen hun gelcl komen afhalen op het Sekreta-, riaat zondag toekomende, van 6 y2 tôt 10 y2 ure s morgéhs. A. T. GENDBRUGGE. — Gemeenteraad. —ï Zitting van 22 Maart 1915. — De gemeentejj raad stemt de voortbeffing der bestaandâ opeentiemen op het patentrecbt der naam-i looze vennootschappen en de cinémas. * Voor de gesneuvelde soldaten voor he<^ vaderland wordt op het kerkhof eene bij-; zondere begraafplaats, eeuwigdurend afge-> staan. Eeneleening van 75.000frankmet de stadj Gent wordt goedgekeui'd, alsook de -vreke-j lijksche leening met de stad Gent, die vanj 10.000 op 15.000 frank gebracht wordt. ^et schepencollege wordt gemacbtigdi meii de Bevoegde Overheid te onderhandelenj voor het maken eener nieuwe pastorij, daarî de tegenwoordige pastorij zou rnoeten ver-i dwijnen ten einde het kerkhof te kunneiii vergrooten. B De begrooting van het Arnabes.tuur wordfcj goedgekeurd. Ontvangsten : 69.324.91 fr.,i uitgaven : 68.676.55 fr. ! De gemeentebegrooting voor 1915 wordfe voorloopig vastgesteld in ontvangsten op :| 848.027,81 fr., in uitgaven 843.676,70 fr.j MDBOUWBELANGEN. Zitting van gisteren, vrijdag, in het Land-bonwershuis, te Gent. Heer volksvertegenwoordiger Maenhaut opent do zitting en doet de volgende mede-' deelingen : KLACHTEN. — Er was gezegd dat er geen gruis was. Nu klagen Moortzeele en hebben de molens het gruis ingehouden, om het later duurder te kunnen verkoopen. Den heer Ligy vragen wij een streng onderzoek in te stellen. Een vertegenwoordiger van Somergemj doet dezelfde klaeht. M. Maenhaut. — Ik vraag strenge maat-i regels tegen de molens die ons zoo bedrogen hebben. Het is nu bedorven en verkochti aan 24 fr. in plaats van 17 fr. M. Ligy. — Het eenige dat moet onder-zocht worden is de kwestie of de molens in-derdaad het gruis hebben achtergehouden. Munte onder ander heeft 14 dagen gewaehfci het bestelde gruis af te halen. Niet de molensi maar het Provinciaal komiteit stelt de' prijzen vast. De rest zullen wij onderzoeken. M. Maenhaut. — Nog iets. Er zijn per-, sonen die voor landbouwers het geld vanl opgeeischte beesten naar Gent komen halen en voren af zooveel per cent afhouden. Ala dit nog gebeurt, zullen wij die misbruiken in het openbaar aanklagen. OPEISCHINOÉN. — Er zijn nog ge-, meenten die bons bezitten van opeischuigtn gedaan door het Belgisch leger. 50% wordt daarop betaald. De burgemeesters moeten eene lijst dier bons opmaken. VOEDERSTOFFEN. — Er is viseh-, guano ter beschikking. Te bekomen te Tei'-j neuzen aan 270 fr. per ton. Zijn er genoeg bestellingen, wij doen ze in het groot komen. Vragen indienen bij M. De Galuwé. WAREN. —- In het Provinciaal Komi-. teit, Lakenhalle, zijn do dagen voor h t af-leveren en de betaling der bons, om waren op den Dok te gaan halen : Maandag, gemeenten van en ron d Lokeren; dinsdag, Aakt ; woensdag, Audenaerde en Konse ; clonderdag, St-Niklaas, Dendermon-, de en Geeraardsbergen ; vrijdag, Gent en zaterdag Hamme, Wetteren en Zele. M. Ligy. —■ Voortaan moeten de aanvragen aan genoemde gewestelijke komiteiten gedaan worden. M. Maenhaut. — Er werd gezegd dat er door ons winsten verwezenlijkt werden ox>( de aanbevolen waren. Wij znll"n daar niet veel op antwoorden, maar steeds blijven wiji ter beschikking om onze landbouwers in' deze moeilijke tijden te helpen en bij te staan. VELOS. — Vanaf 15° April zaler procès-, verbaal opgemaakt worden tegen dezen die zonder plaat î ijden. PAARDENPLAAG. — Ik heb een vee-arts M. Bertrand, geraadpleegd. Wij ver-wachten hem op een onzer zitt ingen. M. De Caluwe. —■ Er zijn veel menschen die de gewestelijke komiteiten nietkennen. M. Ligy. — In mijn verslag staan al do namen aangeduid. De pers zou goed doen dat deel verslag over te drukken. M. Be Caluwe. — Er zijn klachten gedaan,' ook vanwege de molens. Sommige zijn bij mij van vôôr drij weken komen aandringeni om het gruis zeerder af te hplen. Over SUPERFOSFATEN en Z/.AV-,' KOEKEN is nog geen bepaald nieuws. Hoe dat zulks zal eindigen weet ik niet. LIJNZAAD. — Er is nog eene kleina hoeveelheidRussisch zaad beschikbaar. Wordt het binnen enkele dagen niet ge-, vraagd, het gaat naar eene andere provincie., VISCH-GUANO. — Die meststof is niet zeer aan te bevelen. Ware de visch niet bedorven, we zouden het aanbevelen als bees-tenvoeder. Ik zal het echter nog verder on-, derzoeken. VERVALSCHINGEN. — Nogmaala roep ik daar de aandacht op. De afval der; gasfabrieken zal in de meststoffen vermengd en dus veel te duur verkocht worden. 'k Eaad u aan schriftelijke waarborgen te eischen als ge meststoffen koopt. Wacht u van de mengsels. Ik heb hier een staal Guano, aan 30 fr. de honderd kilo en ze bevat enkel 5%% stikstof. Dewerkelijke waarde zou slechts 15 fr. mogen zijn. PLANTGOED. — De Duitsche overheid stelt eene hoeveelheid plantmaïs, boonen en velderwten ter beschikking. Verdere inlich-tingen worden verwacht. Een landbouwer vraagt maatregelen tegen de vervalschers. . û M. De Caluwe. — Zelf oppassen, schriftey lijke waarborgen eischen en klacbten doeni bij het parkf t, gelijk vôôr en na. Zitting geheven te 11 ure.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes