Het volk: christen werkmansblad

368 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7p8tb0zx3m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! ■ Yier-en-Twinligste Jaar, - S. 283 Ëoflsâlsnst — Hnisgezln — Elgendom Yrpag, 4 December 1914 AI!e briefwisselingen vrachfc. j Vrij te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naam]. maatsch. « Drukkerij Het Volk n îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der A m. feachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra* î>ant en Limburg : Viktor Kuyl, . Minderbroederstraat, 24, Leuven | HET VOLK M en schrljlt 1ns Op aile poatkantoren aan 10 f?i per jaar. Zes maanden fr. 5.0ÛL Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop fca betalen. Bechterlijke herstelling, 2 £& per regel. Ongeteekendo brieven wordea , geweigei'd. ) TELEFOON N* 137, Goaîfa Verscliifnfc <5 maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER KWAAD STOKEN. In deze droeve tijden kwaad te stoken, 3at blijlct meer en meer het gansch éénig doel van het gentsche socialistenblad te zijn ; en het doet zulks met al de ruwe plompheid die hem eigen is. We hebben d'andere week, naar De Tijd, de samenvatting bekend gemaakt van de Encykliek, welke Z. H. Paus Benedictus XV had uitgegeven en waarin de H. Vader onder meer ook sprak van den oorlog en van het gémis aan broeder-lijkheid in de hedendaagsche betrekkin-gen.Met al de verwaandheid en op den toon van een miskweekten straatbengel tegen een achtingswaardig leeraar, snauwt het socialistenblad aan den Paus toe : « Schoenmaker, blijf bij uwen leest of lemoei u met uwe zaken. » Beken maar, Benedictus, dat gij schrift om tè schrijven, maar dat gij in den grond toch maar mostaard na 't eten verkoopt. » En zoo al meer plompheden, die bij de slachtoffers van het socialistenblad voor redeneering moeten doorgaan. In de Pauzelijke Encykliek kwam onder ander voor : « Christus wilde het Vrederijk vestigen op de liefde. De zeden onzer eeuw zijn geheel anders. » Nooit is er meer gesproken over broe-derlijkheid tusschen de menschen dan op onze dagen ; zelfs aarzelt men niet, het woord van het evangelie verwaarloozend en het werk van Christus en zijne Kerk ter zijde latende, om die verzuehting, naar broederlijkheid op te hemelen, als eeneder grootste iveldaden in onzen tijd door de menschheid opgevat. » In der waarheid gezegd, nooit heeft' men onderling tusschen de menschen met minder broederlijkheid gehandeld, dan op onze dagen. » De rassenhaat is verschrikkelijk, de vijandschap meer nog dan de grenzen scheiden het eene volk van het andere ; in [eene zelfde gemeente, tusschen dezelfde muren, vreten de verschillende klassen van imvoners zich zelve op van afgunst. » Tusschen de personen regelt de opperste ivet der zeljzucht al de betrekkingen » De maatschappelijke herstellmg moet uitgaan van de liefde. Dan zullen de hoogere klassen zich bukken naar de armen en zij zullen niet alleen rechtvaardig zijn, zooals bevolen is, maar daarenboven be-minnelijk, bekwaam tôt voorkomendheid en toegevendheid. » Daartegen raast het socialistenblad vier kolonnen vol groven praat om... van het pauzelijk schrijven hoegenaamd niets te weerleggen maar enkel dit te zeggen : 1) de broederlijkheid wordt in de mate van het mogelijke toegepast door het socialism ; — (eene bewering zonder bewijs) 2) wie in de twintigste eeuw iets wil zijn, moet durven partij kiezen voor of tegen het kàpitalism ; — (idem.) 3) opstand en werkstaking zijn geen socialistische princiepen, en waar wij ze kunnen vermijden doen wij het en wij hebben het altijd gedaan ; — (idem.) . 4) de hartelijke, liefderijke patroons zijn zeldzaam, dus valt het stelsel van sociale hervorming door de christelijke liefde als een steen. — (idem.) Al beweringen zonder bewijzen, 't is ailes wat de vier kolonnen groven praat van het socialistenblad inhouden. We kennen de socialistische broederlijkheid van ouds, wij, en ze laat zich thans nogmaals blijken door haar gedurig haat-zaaien en twiststoken met al hare bedrieg-lijke beweringen tegen Godsdienst, Kerk en Paus. We weten ook wat we van de bewering aangaande opstand en werkstaking moeten denken : daartoe lioeveu we ons maar 1893, 1902 en 1913 te herinneren, zonder nog van de misdadig langgerekte katoenwerkersstaking van 1905 te gewagen. 't Is heel en gansch om vredeswille dat het socialistenblad schrijft. Elkeen erlcent dat de misbruiken van het kapita-Lism veel kwaad gestookt hebben, maar elkeen weet ook dat de socialisten die misbruiken steeds afschuwelijlc zelfzuchtig hebben uitgebuit en nog voortdurend uitbuiten om nog erger kwaad te stoken... uit geest van broederliefcle en vreedzaam-;heid ongetwijfeld ? De roode gazet houdt moedwiliig hare lezers in eene domheid, welke zij hun met jarenlang bedrog heeft eigen gemaakt om hun de christene lcennis der waarheid (te onttrekken en ze die waarheid en hare belijders te doen haten. Zij wil hun 3iiet laten weten dat kapitalistische misbruiken juist het onvermijdelijk gevolg izijn van gebrek aan christene liefde en aan christen plichtbesef. Met hare totaal wrak geslagen materialistische opvatting, ïnoet zij hun blijven voorliegen dat de «jciale kwaal geen zedelijke kwaal is, geen louter zedelijke oorzaken heeft. Om haar eigen vermolmd stelsel te redden, moet zij hen doen verlooehenen hoe haar eigen medewerker destijds schreef, dat de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk gansch bevat is in den Mechel-schen Catechismus. Eens dat hare slachtoffers die waarheid grondig zullen beseffen, zal het met haar gedaan zijn. Om dit af te weren, tracht zij, ook in deze tijden van snakkende behoefte aan eensgezindheid, voortdurend haat en twist te stoken onder het volk. Dit hare slachtoffers te leeren inzien, is ons aller plicht : laat er ons niet aan te kort komen. Gfticïeele Mededeelingsn Id Vlaanderen eu Fransch-Noordea. (Duitsche Meldingen.) Aan de Post (Zuidstatie te Gent) aan-geplakt : Van het Groot Hoofdlcwartier, 2 Dec.: Na de herhaalde aanvallen in Polen, die volgden op de gevechten rond Lodtz en waar onze legers gevaar liepen door de Russische machten omsingeld te wor-den, hebben wij, na een driedaagschen strijd, eene roemvoile overwinning be-haald, door het overmeesteren van 12.000 gevangenen en 25 kanonnen. * * * Van het Groote Hoofdlcwartier, 2 Dec.: 7.30 ure 's avonds : In 't Westen zijn kleine vijandelijke vorderingen afgewezen. Het 120e Wurtemburgsche regiment veroverde in 't Argonnerwoud sterke veldstellingen en 300 gevangenen. In Oost-Pruisen niets nieuws. In Noord-Polen worden de gevechten nonnaal voortgezet. lia Zuid-Polen werden vijandelijke aanvallen teruggeslagen. BERLIJN, 1 December. (Wolff.) — Officieele mededeeling : Er is niets bijzonders te melden van het oostelijk oorlogsterrein. (Fransche Meldingen.) PARUS, 1 December. (Reuter.) — Officieel, 3 ure 's namiddags : Sinds den 20 November blijft het ka-nongeschut hevig in Vlaanderen. Heden zijn geen aanvallen vanwege de Duitsche infanterie aan te stippen. Ten Noorden van Atrecht legt de vijand eene groote bedrijvigheid aan den dag. In de streek der Aisne duurt het kanongeschut bestendig voort. Op het front en in Argonne worden af en toe gevechten geleverd zonder den toestand te wijzigen. Van Woevre en de Vogezen is niets te melden. PARIJS, 1 December. (Reuter.) •— Officieel, 11 uur 's avonds : Bij Bixschooten heeft de Duitsche infanterie getracht uit hare verschansingen te komen ; die poging is niet gelukt. Na een nogal hevig gevecht, hebben wij ons meester gemaakt van het kasteel en 't park van Vermelles, tusschen Béthune en Lens. In Argonne hebben wij aanzienlijke vorderingen gemaakt in het woud van Grunic. Op het Ooslelljk GevecIiSsIerrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 1 December. (Wolff.) —-Officieel, van dezen middag : In Oost-Pruisen en in 't Zuiden van Polen is over 't algemeen ailes kalm geweest. In 't Noorden van Polen, ten Zuiden der Weichsel, is de oorlogsbuit vermeer-derd door de gisteren aangekondigde voordeelen. Het aantal gevangenen is met 9.500 en dat der genomen kanonnen met 18 vermeerderd ; daarenboven zijn 26 mitrailleuzen en talrijke wagens mu-nitie in onze handen gevallen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 1 December. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling : Op het front in West-Galicié en Rus-sisch-Polen is gisteren de dag kalm ver-loopen. De vijand heeft getracht de voor-uitgeschoven stellingen ten Noorden van Przemysl te naderen, maar een tegen-aanval van het garnizoen heeft hem teruggeslagen.De gevechten in de Karpathen duren voort. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 1 December. (Pet. T31.-A.) — Van het hoofdkwartier : - De groote slag tusschen Weichsel en Werta blijft nog steeds onbeslist, maar wij hebben belangrijke voordeelen beliaald Ten Noord-Westen van Krakau drijven wij de Oostenrijkers voort. In de Karpathen dringen wij vooruit. Eergisteren zagen we eenige vooruit-geschoven vijandelijke stellingen van Przemysl verlaten. Wij dreven een hon-derdtal ossen er heen ; allen werden ge-dood. De Oostenrijkers hadden de schijn-baar opene ruimte met dinamietkardoezen bestrooid. flosfenrljk tegen SeniE. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 1 December. (Wolff.) — Officieel medegedeeld : In Midden-Servië is er gisteren onop-houdend en met hardnekkigheid gevoch-ten.Socwober, het belangrijlcste punt op de lijn Waljewo-Tsjatsjak, is na geweldige bestorming en ondanks zeer krachtigen weerstand door ons genomen. Wij hebben gisteren 1254 gevangenen en 14 mitrailleuzen bemeesterd. Te Uzice zijn veel wapens en krijgsvoorraad ge-vonden.Japan's Medewerking. De Rushoje Slowo meldt dat onderhan-delingen in gang zijn om een japansch leger op het oostelijk gevechtsterrein in Europa te brengen. Uit Tokio wordt aan den Temps ge-meld : Graaf Okuma heeft verklaard, dat Japan's medewerking in den oorlog niet geëindigd is met het nemen van Tsing-Tao. Japan's leger en vloot zullen er nog in medewerken. Nieuw leger uit Indo-Chine. Volgens nicuwstijdingen uit Marseille zijn daar op 26 Nov.ember 3000 man uit Indo-Chine toegekonien. Men verwacht een nieuw vervoer van 25.000 man. De fransche kolorgale troepen komen eenigen tijd vroeger toe dan men wel ge-dacht had. Bij hun vertrek vaarden zij naar Bombay, om iet de Indous naar Frankrijk gezonden te worden. Intusschen werd de Emden vernietigd en van dan af kunnen de fransche schepen zich zonder gevaar naar het kanaal van Suez richten. De aankomst der Australiërs werd ver-traagd, daar deze troepen door een ja-paansch eskader moesten begeleid worden, doch, integendeel en als tegenstelling eischten de Japanners dat de japaansche werklieden in Australie zouden aanvaard geworden zijn, hetgeen niet toegestaan werd. Ook in dit geval heeft de vernieling van de Emden zijn invloed gehad, want de australische schepen vragen niet meer in den Indischen Oceaan begeleid te worden.Legiirdlenst la Moorwepa. De staf van het Noorsch leger maakt eên wetsontwerp op om den legerdienst met een jaar te verlëngen. Het Storting (Kamer) zal die kwestie in Januari aanstaande bespreken. Iemand die geacht wordt van den toestand goed op de hoogte te zijn, schrijft in de Vossische Zeitung een en ander over Portugal's leger. Hij deelt. mede hoe gering de getalsterkte en in de inrichting, alsmede hoe gebrekkig de uitrusting van dat leger is. Als soldaten, zegt hij verder, mogen we de Portugezen echter niet gering-schatten. Dat volk heeft eeuwen lang de toenmaals gekende wereld beheerscht en zijne krijgseigenschappen vindt men ook nog tegenwoordig bij de Portugeesche soldaten weer. Zij zijn niet veeleischend voor hun onderhoud, veerkrachtig en volhardend, over het algemeen dapper en betrekkelijk goede schutters. 1k heb van hunne artillerie schietoefeningen op drij-vende schijven gezien, die van hunne bedrevenheid in-'t behandelen der kanons treffende blijken gaven. Wat den Portugeeschen soldaat echter bijna gansch ontbreekt, is strenge leger-• tucht. Zelfs in het gevecht ziet hij erniet naar om ; zooals ik mij bij de gevechten der revolutie en ook der tegenrevolutie heb kunnen overtuigen, verspilt hij zijne ammunitie op ongehoorde wijze. Ailes s amen genomen, hebben wij (Duitschers) van Portugal's meêdoen aan den huidigen oorlog geen nadeeligen invloed te vreezen. Het kan de eindbeslis-sing geen uur vertragen. Engeland heeft maar getracht Portugal in den oorlog mede te sleepen, omdat het hoopt ons daardoor in economisch opzicht te kunnen benadeeligen. Onze uitvoer naar Portugal beloopt tôt omtrent 52 millioen mark 's jaars en in de haven van Lisbon liggen voor 't oogenblik 37 Duitsche en 10 Oostenrijksche schepen. i Een gansch korps gedecoreerd. DANTZIG, 30 November. (Wolff.) — Het kruis van verdienste is aan geheel het negende legerkorps der Duitsche legers door den Keizer toegekend. n-rml-JIBIHWgaHBr' I I I I —... Een Gï'ootvopst gekwetsî. WEENEN, 1 December. (Reuter.) — Een bericht uit Milanen aan de Duitsche bladen, meldt dat de Russische Groot-vorst Dimitri, eenige zoon van den Groot-vorst Paul-Alexandrowitch, in den strijd aan de Warta zwaar gekwetst is bij een gevecht tegen de Duitsche ruiterij. Se F>ans@iie wli@ff ëi*s Volgens inlichtingen van een specialist nopens de Fransche vliegers, is er de roi van waarnemer in 't algemeen toevertrouwd aan een stafofficier en zelfs aan een een-voudig soldaat, bijzonder ondeiricht voor zulke zending. Elke groep waarnemers sfcaat onder de bevelenvan een dienstoverste der lucht-verkenningen, die 's avonds van den staf een verslag krijgt over de beschikbare vlieg-tuigen en 't bevel der vliegtochten voor 's anderendaags. De tochten worden gedaan op eene ge-middelde hoogte van 2000 meter. lager dan 1800 rneter te vliegen, ware zich bloot-stellen aan het kanonvuur. Bij den aanvang van den oorlog bezat Frankrijkgeenegepantserde noch gewapende vliegtuigen, maar eene fransche fabriek levert er thans wekeliiks twee aan het leger. In 't algemeen echter, b dienen de Franschen zich nog van zeer lichte tuigen, waarop de waarnemers enkel met eene karabijn ge-wapend zijn. Eiigeland en 't Valikaaa. Wij hebben gemeld dat Engeland thans een gezantschap bij het Vatikaan heeft. De voorloopige zending van den nieu-wen gezant, M. Howard, zou in het Britsche rijk zelve eene gunstige wending kunnen geven aan de geschillen tusschen Ulster en de meerderheid van Ierland. fkapûbGmngen* Geweldige aardschoklcen zijn waarge-nomen te Catane, Tarente en Napels. De golvingen ging van 't Noorden naai 't Zuiden en hebben 6 seconden geduurd, Schudding'en werden tevens gevoeld t€ Bologna en te Milanen. Van belangrijke schade wordt niet gesproken. In 't Oosten van Griekenland en op de Ionische eilanden zijn ook aardschoklcen gevoeld. Te Leukas zijn verscheidene huizen ingestort en drie personen gedood. De schade is aanzienlijlc. IN BELGIË. Yoor Belgiseiie Gekwelsten. De Fransche hulpmaatschappij vooi gekwetste militairen, heeft aan Koninf Albert, ten bate der gekwetsten van he1 Belgisch leger, aangeboden een gasthuis in te richten in een schoolgebouw te Kales, door het stadsbestuur ter beschilc-king der maatschappij gesteld. Eenigen der geneesheeren en verplegers zullen van Belgische nationaliteit genomen worden, want het behoort dat de Vlaam-sche gekwetsten kunnen verstaan worden Het materiaal, waarvan 't grootste dee" reeds ter plaats is, wordt door de maatschappij aangeschaft, die* ook voor de verplegers en verpleegsters zorgt. Koningin Elizabeth heeft de nieuwe inrichting onder hare bescherming genomen.B© fP®!!*©©!. Die olie wordt met den dag al zeldzamej Velen die geen met gas verliehthuis bewonen vragen zich angstig af hoe ze den winter gaan doorbrengen, daar hun voorraad lamp-olie van aile soort op 't einde gaat, en bij sommigen reeds gansch viitgeput is. Er zijn er die 's avonds gaan wandelen omdat tehuis: in de duisternis, de tijd te lang duurt. De petrool werd ons bijzonder uit Antwerpen per schepen aangebracht. Er was ook groote voorraad te Gent, te Leuven en te Vilvoorden, die ook uit Antwerpen ge-spijsd werden. De tanks te Antwerpen ge-ledigd zijnde, is er geen voorraad meer, tenzij bij enkele zeldzame voortverkoopers, die zich van mindere of meerdere hceveel-heden voorzien hadden. Dat is zooveel als te zeggen, dat er te Brussel geen meer is en zelfs omtrent in gansch België niet meer. De petrool kwam inzonderheid nit Roe-menië, Galicië en Amerika. Misschien is er kans dat Amerika ons binnen eenigen tijd kan voorzien, doch die kans is maar zeer gering. Men hoeft naar bougie of kears uit te zien. Maar de bougie is duur en de prijs der kaars is 35 centimen per kilo gestegen : het roet wordt nu te veel voor andere doel-jeinden benuttigd. (La Belgique.) De besehieling der Eusieo. Over de laatste beschieting der Bel-j gische kusten door de Engelsche vloot,I wordt geschreven : In Zeebrugge zijn de tanks, onmiddel-' lijk achter de fabrieken van Rombach , en Solvày, niet ontploft. Het is niet het Palace, maar een nabijstaande kleiner hôtel dat vernield is. Op de strandlaan zijn eenige kleine villa's verbrand en 't gebouw van het loodswezen is bescha-digd, evenals de openbare school. Van het havenhoofd is een stuk van ongeveer drie meter weggeslagen. Andere bescha-digingen aan het havenhoofd waren voôi' de beschieting veroorzaakt door het onW ploffen van mijnen. Te Heyst is het schoolgebouw ernstig gedeerd en de kerktoren door een granaat getroffen en beschadigd, maar niet ver-' nield. DE IJZER. Veel wordt er nu gesproken over den stroom de IJzer, die door velen onzer lezersi slechts bij naam bekend is. Daarom willen wij hier eenige bijzonderheden mededeelen over dezen stroom die sedèrt weken een bloedbad is, zoowel voor de Duitsche sol-daten als voor deze der verbonden legers j De IJzer ontspruit in de vlakten van Saint-Orner, in Frankrijk, in debergen van G'assel (185 meter hoogte); hij kornt in België langs Rousbrugghe, ontvangt rechta de Poperinghe, de Kemmelbeek en eindelijk t de IJperlee. De IJzer bestroomt Dixmuide, waar hij - de Crekelbeek in zich opneemt, komende van LichteTvelde; hij bestroomt nog Per-vyse en werpt zich een weinig benoorden Nieuwpoort in zee. De IJzer is 87 kilometer lang, van aan zijnen oorsprong tôt aan de zee. De IJzer was in het begin eene zeer kleine rivier, maar werd in 1825 verbreed en verdiept van Finteele tôt aan de Fransche grens. Weldra werd het noodig bevonden dam-men op te werpen, want geweldige over-< stroomingen hadden reeds in vroegere jaren plaats. Zoo steeg het water van den IJzer, op 28 en 20 Januari 1841, zoo hoog, dat heti boven den steenweg, tusschen twee bruggen, in de huizen stroomde. Den 11 Juli van hetzelfde -jaar, viel er|j des morgens, een buitengewone regen'.; Alhoewel het water in den IJzer op zomer-, peil stond, was er 's avonds overstrooming geheele landstreken werden onder water gezet. 1 Den 1 en 2 Januari f861 overstroomd^, de IJzer nog een maal. / i ' ; In 1865 steeg het water van den IJzer, zoo hoog, ten gevolge van den dooi, dat andermaal eene geheele streek overstroomde.! Het laatste deel der verbeteringswerken. aan den IJzer werd voltrokken in 1874. Niettegenstaande ailes, had inl880 nog eens eene overstrooming plaats. Eindelijk werd in 1894 de laatste hand: aan de werken gelegd, en bouwde men de noodige sluizen, waardoor men sedert het water kan afleiden. De IJperlee, die gekanaliseerd werd, is do voortzetting van den IJzer, naar de streek, waar de stacl IJper gelegen is, en vormt eena echte waterleiding, die loopt van het Zuiden , van West-Vlaanderen, tôt aan de zee. De corlogskoslen voor België. De lcosten voor den oorlog bedragen voor België, op dit oogenblik 700 millioen frank, waarvan 200 millioen door het Belgisch Parlement gestort werden en het overige verschaft werd door de voor-schotten van Frankrijk en Engeland. T® HPUSS®!- Bb Oorlogsssliatting. De gemeenten der omschrijving van Bru& sel, hebben de eene na de andere hun deei gestemd, om de oorlogsschatting te helpeï dekken. Deze belasting was 45 millioen waarvai 20 millioen reeds betaald werden van in d< maand September. Ziehier het aandeel, van iedere gemeente der som die te betalen blijft en die moet ver; meerderd worden met den intrest, aan het consortium der banken verschuldigd, dif het voorschot der fondsen gedaan hebben i Brussel 12,845,151,86 Elsene 3,383,601,21 Sint-Gilles 1,929.404,66 Schaarbeek 1,788,844,7S St. Joost-ten-Noode 1,427,237,90 Sint-Jans-Molenbeek 1,307,342,41 Anderlecht 1,041,121,10 Vorst 695,502,Qg Laeken 562,879,17 Etterbeek 550,741,74 Ukkel 506,885,30 Koekelberg 184,717,03 St. Pieters-Jette 166,610,04 Watermael-Boschv 120,498,17 Woluwe-St-Lambert 112,628,10 Auderghem 77,126,08 Totaal, fr. 26,700,382,98 De belasting der bevolking opgelegd om deze sommen te betalen, zal moeten verefïenf zijn vôôr 15 Juni 1915. Issst en vsrsprsldt MET VOLS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes