Het volk: christen werkmansblad

247 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/gx44q7s340/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Allé briefwisselingen vraeht-*rij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Weersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Lcuven HET VOLK c Men schriift In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per iaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rcchterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweîgerd. TELEEOON N° 137, Gent» "Vcrscïïi|iît €% maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEIi Dost-West. Thuis best. Niets is noodzakelijker voor (le gezond-Jieid en de sterktc van den werklieden-itand, dan : gezonde woningen, met sterke îamilies daarin. Waar het huis iiiet deugt, daar deugen doorgaans de familiën niet. En waar de familie, het gezin vervalt, daar vervalt geheel de stand en geheel de maatsehappij. * * * In 1889 werd eeneeerste wet uitgevaar-tligd, strekkende om aan de werklieden een eigen huisje te bezorgen. Eene wet dus met een edel doel, eene -wet van het hoogste belang 1 In de verscliillende gouwen werd en bouwmaatschappîjen gesticht. Aan deze maatscliappijen werd door den Staat, uit de Algemeene Spaarkas geld ver-schôten. De werklieden, zoohaast ze over een tien de deei van 't noodige besehikten, konden daar geld leenen, tegen lagen ltroos, en met al 't gemak van de wereld om het terug te geven. Ze werden dus een machtige liand geleend. Konden ze er toe komen die liand vast te grijpen, ze konden er door naar boven getrokken worden, den berg op, tôt aan het bezit van een eigen huisje. Eigen heerd, is Qoud weerd ! * * * Nogal wat werklieden liebben uit die schoone wet profijt getrokken, Helaas ! onze Vlaamsehe werklieden, sehrikkelijk veel min dan de Waalsche. Inderdaad : Door de Waalsche provinciën, werd ontleend : Henegouwfl.250.000inw.) 58.630.000 fr. Luik (900.000 inw.) 27.545.000 fr. Namen (370.000 inw.) 19.174.000 fr. Luxemburg (900.000 inw.) 8.967.000 fr. is samen 174.315.000 fr. Door de Vlaamsehe provinciën, integen-deel juaar : in Limburg (280.000 inw.) 5.614,000 fr. Antwerpen (1.000.000 inw.) 5.446.000 i'r. Oost-Vlaand. (1.125.000inw.) 5.109.000 fr. West-Vlaand. (875.000 inw.) 3.557.000 fr. is samen 19.736.000 fr. In de Waalsche provinciën dus : 114 millioèn 315.000 frank. In de Vlaamsehe provinciën sleclits 19 millioèn 736.000 frank. Dus hebben de Waalsche provinciën 6 keers meer profijt getrokken uit de wet, dan de Vlaamsehe. De Waalsche werklieden hebben zich 95 millioèn meer aange-schaft dan de Vlaamsehe. Ze hebben oolc zoo veel meer eigene huisjes gekregen dan de Vlaamsehe 1 Zelfs, als we nader willen vergelijken, is 't verscliil nog grooter, Stellen we b. v. Namen en Oost-Vlaanderen tegenover elkaar. Namen is 3 maal kleiner dan Oost-Vlaanderen. En toch heeft Namen 4 keers meer uit de wet gehaald dan Oost-Vlaanderen. Dus, hebben de Waalsche werklieden uit Namen, twaalf keers meer profijt getrokken uit de wet dan de Vlaamsehe uit Oost-Vlaanderen i Zooveel Waalsche werklieden meer dan Vlaamsehe die aan een eigen huisje geraken 1 Stemt dit niet treurig? . * . ❖ * Vlaamsehe werkbroeders, wat is daar de reden van? Dit moeten we toch samen onderzoeken t Werden er in de Vlaamsehe provinciën rnisschien geene bouwmaatschappîjen gesticht, die 't geld van den Staat aan de Vlaamsehe werklieden konden doen over» vloeien ? — Heel zeker werden er gesticht; 3 a, zelfs meer dan in de Waalsche provinciën.Waarom dan hebben de Vlaamsehe Baitenlandsche Politiek DE STEMRECHTVROUWEN AAN 'T WERK. De engelsclie stemrechtvrouwcn doen weer vân haar spreken. In de National Gallerij heeît er eene, met name miss Richardson, eene Venus-schilderij van den beroemden spaanschen schilder Velasquez gruwelijk doorkorven. De wandalin werd dadelijk aangehouden. De bescliadigde schilderij werd in 1895 door de National Gallery aangekoclit voor 45.000 p. st. (2 Yi millioèn frank). Er werd toen twijfel geopperd of het wel een Velasquez was, maar kenners waren het er ten sîotte over èens, dat het een echte Velasquez was, al vond men sommige gedeelten — de Cupido — beneden zijne kunst. In Spanje staat de schilderij be-kend als de Venus van Estejl. Zij is in 1688 bij een huwelijk in het bezit gekomen van de familie Alva. De hertog von Wellington bracht het over naar Enge-ànd. werklieden niet van die inrichting ge-profiteerd?* * * De eenen zullen zeggen : omdat zij niet. genoeg winnen. Omdat zij het tiende deel, noodig om te beginnen, niet bijeen krijgen ; en er nog veel min kanse aan zien, aan de rest te geraken. Dat is voor een deel waarheid. De Vlaamsehe werklieden helaas, hebben doorgaans nog min inkomsten dan de Waalsche : omdat er min nijverheid be-staat in 't Vlaamsehe land ; omdat ze, bij gémis aan stevige vereenigingen, min uit de nijverheid weten te halen ; ook, en dit is droevig, omdat ze veelal niet over de noodige kennis en vakbekwaam-heid beschikken om fijn, winstgevend werlc te verricliten. Onze Vlaamsehe, oerkrachtige, schoone, felle rnannen, moeten nu doorgaans overal nog den bak-wagen sleuren, terwijl vreemde werklieden alhier het gemakkelijk, fijn, vet-betaald werk komen verrichten. De Vlaamsehe werklieden hebben dus veelal nog min inkomsten dan de Waalsche. En dit legt voor een deellce uit, waarom ze min dan de Waalsche, aan een eigen huisje geraken. Dit legt nogthans niet ailes uit. Immers de werklieden uit Limburg, die voorzeker niet meer winnen dan die uit de andere Vlaamsehe provinciën, komen nog aan een tamelijk schoonen uitslag. Limburg inderdaad, met slechts 280.000 inwoners, ontleende meer geld voor huisjes, dan Antwerpen met een millioèn en Oost-Vlaanderen met een millioèn 125.000 inwoners. $ * * Welke zijn dus de andere redenen waarom onze Vlaamsehe werklieden min uit de wel geprofiteerd hebbenl Eene voorname reden is — dit ook moeten we zeggen — dat velen onzer Vlaamsehe werklieden liever den herber-gier en den brouwer zien dan zich-zelf. Die mannen logeeren zij liever in schoone, eiegene liuizen, terwijl zij zelf voort een armtierig krotje pachten. Velen onzer Vlaamsehe werklieden geven te veel uit aan drank, sport en spel. Dit is : wilden ze er wat min aan uitgeven, ze zouden zich niet moeten te kort doen ; ze zouden algelijk wel verzet kunnen genieten ; en ze zouden van het nu verkwiste, of ver-braste wat kunnen uitsparen om beter te eten, gekleed te gaan, te wonen. Werk-broeders, ziet u zelven liever, dan de brouwérs en herbergiers * # * De groote reden echter, en in den giond de laatste reden waarom onze Vlaamsehe werklieden min uit die wet gehaald hebben, is : gémis aan ontwikkeling. Gémis aan ontwikkeling maakt dat ze de wetten niet vers! aan ; dat ze niet vatten wat profijt er uit te trekken valt ; dat ze zich diensvolgens, dwaas genoeg, tegen de beste wetten laten opveuzen ; dat ze deze wetten in brokken trekken, en die er voor werken mede. Gémis aan ontwikkeling maakt, dat ze de waarde der vereeniging niet vatten : er geen offer kunnen voor brengen ; en dus inachteloos staande, hun deel van de profiiten der nijverheid niet weten te krijgen. Gémis aan ontwikkeling maakt, dat ze geen fijn werk kunnen verrichten ; de nijverheid zelf niet helpen vooruit stoo-ten ; en dus, voor lastiger maar grover werk, min trekken. Werkbroeders, werkt onverpoos<i aan uwc ontwikkeling 1 Vrienden der werklieden, behartigt vooruit en vooral dit hoogst noodige werk 1 H. VERLEYE. Miss Mary Richardson, de daderes, heeft aan de policie de volgende schrifte-lijke verkiaring afgelegd : « Ik heb de schilderij van de schoonste vrouw in de mythologische geschiedenis trachten te vernielen als protest tegen de regeering wegens het aanhouden van M'evr. Panckhurst, die het schoonste ka-rakter in de nieuwe geschiedenis is. Ge-rechtigheid is een element van schoon-heid evenzeer aïs kleur en Iijn op het doek. Mevr. Pankhurst tracht voor de vrouw gerechtigheid te verkrijgen, en daarvoor wordt zij langzaam vermoord door eene regeering van Iskariot-politiekers. Indien er over mijne daad geschreeuw opgaat, laten aile menschen dan bedenken dat zoo'n geschreeuw huichelarij is, zoolang men de verwoesting van Mevr. Pankhurst en andere levende, schoone vrouwen ge-doogt, en dat zoolang het publiek niet ophoudt het verwoesten van menschen aan te moedigen, de steenen die op mij worden geworpen voor de vernieling van deze schilderij. stuk voor stuk tegen hen ! getuigenis afleggen van artistieke, zoo-wel als zedclijke en politieke bluf. Miss Richardson is al zes maal tôt ge-vangenisstraf veroerdeeld, maar telkens lia eene hongerkuur op vrije voeten ge-steld. De laatste keer werd zij veroor-deeld wegens brandstichting. Ten gevolge der wandalendaad op ge-zegde schilderij, werd bevel gegeven de voornaamste Musea van Londen en om-streken te sluiten. Te Bulcote werd de grootste schuur welke Engeland bcï.it, door stemrecht-vrouwen in brand gestoken en vernield. Te Edgbaston poogden andere suffra-getteii een landhuis in vîarnmen te doen opgaan. DE ITALIAANSCHE MINISTERIE- KRISÏS. De bladen zijn eenstemmig van oordeel, dat de kabinetskrisis lang en moeilijk om op te lossen zal-zijn. Het Giornale d'Italia zegt, dat Son-nino de eerste is, die volgens de verwach-ting en het oordeel der groote meerder-heid van het volk, opdracht zal krijgen een nieuw kabinet te vonnen. Waar-schijnlijk zal hem die opdracht echter niet voor vrrjdag worden gegeven. DUÎTSCHE VOLKSBEWEGÏNG. De Germania meldt dat het oude, sociaal-demokratisehe verbond gedurende 1913 in het lieele Roerbekken opmerke-lijk veel terrein verloren iieeft. Uit, het orgaan van het Verbond blijkt, dat in heel. Westfalen de inkomsten uit bijdr-àgen voor het lidmaatschap met 250.000 mark verminderd zijn. Daarentegen heeft de (interkonfessioneele) vakvereeniging van kristelijke mijnwerkers in de drie afge-loopen maanden in Westfalen ruim 4000 nieuwe leden bij -gewonnen. MâWâLLESWÀT- TAPTOE. — De taptoe's die van het begin van het Winterseizoen zijn onder-broken geworden, zullen weldra wederom in voege komen. Te Antwerpen heeft de militaire kri'igs-gouverneur den burgemeester reeds ver-wittigd dat kortelings de militaire op-tochten opnieuw de stralen zullen door-trekken.ORBESCHEIDEN VRAAG. — Aan 't adres der opperbazen in 't liberalism lezen we de volgende onbescheiden vraag in de Vlaamsehe Gazel : « In de Liberale Assoeiatie te Gent. — « Waar blijven de cijfers van den Poil der Assoeiatie? » » Ziedaar wat ons dezen morgen alweer door talrijke leden dier Assoeiatie ge-vraagd wordt. » Is het komiteit der... zwijgers dan be-nauwd dieu uitslag bekend te maken? » Nog" nooit liebben wij in ons land een Assoeiatie gekend die deze cijfers niet mededeelde. » Of is het de gepeperde Vlaamschgezin-de les die zoetelcoek Braun ontving, die dit komiteit weerhoudt dien uitslag bekend te maken? » De vulgarisateurs gingen de h.h. Buys-se en Lippcns van de liberale lijst kegelen, en de h. Braun zélf werd door de liberalen die aan den poil deelnameu, afgedankt. De h. Braun zal zijn mandaat verschuldigd zijn aan de welwillendheid van den h. Lip-pens ! » Aan dien uitslag hadden de lieeren vulgarisateurs zich stellig niet verwacht. Zouden zij nog éenige andere gepeperde lessen noodig hebben? » DE HONDEN IN HET LEGER. — De veldmitrailleuzen zullen vanaf 1 Apriî aanstaande ieder voorzien worden van 12 trekhoiiden. De manschappen van iedere compagnie zullen door het personeel van het 1e regiment karabiniers opgeleid worden in de beliandeling en de verzor-ging der honden. Het getal honden, voor iedere compagnie mitrailleuzen, zal traps-gewijze gebracht worden op 40 LIBERALE VOLKSLIEFDE. — De doctrinair-liberale Journal de Liège had geschreven : « Het progressistenkongres heeft goed » geoordeekl zijn programma te verscher-» pen door er eenige hervormingen in te » schrijven, zoo revolutionair als de ver-» kiezhig der burgemeesters bij algemeen » stemrecbt, of zoo weinig gerijpt als de » uitbreiding der sociale of liever der » socialistische hervormingen, met inbe-» grip van 't minimum-loon en 't maximum » werkuren \oor de bedi'enden. » De radikaal-liberale Express antwoordt daar op : « Ha ! hadde het gegolden de voorrech-» ten der rijken te verzekeren, het opper-» mcostorschap van den nijvorheidspa-» troon uit te breiden, de bedienden weer-» loos dienstbaar voor den gebruiker te » maken, de Journal de Liège zou de » laatste niet zijn. » Maar het minimum-loon, het maxi-n muni werkuren? Sprak men in 1816 van » die onrustharende hervormingen? 't Is » al reeds veel te veel dat men getracht » heeft ze voor de werklieden te verwézen-» lijken.... » Voor eene partij is 't ideaal van den » Journal de Liège, geen programma te » hebben. Verbod te denken. Zijn de hoofd-» mannen er niet om voor hunne kudden » te denken? » Spreekt ons van eene politiek gelijk » de bonzen van het doctrinarism ze op-» vatten ! Die bestond voor hen, in den » navel van Frëre-Orban te aanbidden en » blind en doof te blijven voor de wordende » demokratie. » Als ge elkander goed kent, ziet ge. Arbeidersbeweging. DE STAKING DER MECHELSCRE STOELMAKERS. De staking (1er stoelmakers dirait onver-anderd vooi't ; op een enkel werkhuis noeh-tans Iieeft den l)aas den nieuwen tarief aan-veerd en is het werk hemomen. De hooîden var hetbazènsjTidikaat liopen de andere basen af, die neigirg hebben om toe te geven en zetten Iran aan stand te honden. Ook de werklieden zijn vast besloten nu eens tôt een algemeen tarief te komen en niet toe te geven vooraleer ze voldoening bekomen hebben. Bagelijks vergaderr-n al (1e stakers en gaan daàrna in hunne wederzijdteche lokalen hun kontioolkaart doen afstempelen. Dirsdagnamiddag hadden onze leden-stoelvléchters eene algemeene . vergadering. >fej. Baers, de zoo gewaardeerde propagandiste, sprak voor een honderdtal onzer stoel-vlechtsters, in de staking betvokken ; ook een veertigtal mannen woonden de vergadering bij. In eene prachtige rede zette de geaehte spreekstor de plichten en rechten (1er vrouw als moeder en als werkster uiteen. Dat ze bijval genoofc bij onze vlechtsters hoeft niet gezegd ; zelfs de mannen, alhoewcl ze op sommige oogenblikken niet gespaard weiden, waren ten uiterste voldaan haar gehoord te hebben. Hare belofte nog eens weer te keeren werd met uitbundig handgeklap begroet. Onze stakers en staaksters zijn met den besten moed bezield en worden krachtig ge-steund door het Bèlgisch Houtbeicerlcers-verbond, waarbij ze aang'esloten zijn. ALGEMEEN CHRISTEN VAKVERBOND Dit zijn de besluilen die genomen werden in de propagandistenvergadering van 18 februari 1. 1., en die voor doel hebben eenheid te brengen in opvatting en in werking. STICHTING VAN NIEUWE VAKVER- EENIGINGEN ; AANSLUITINGEN. 1° Er zullen overal waar het mogeiijk is, wettig erkende plaatselijke vereenigingen gesticht worden, op de plaats waar de werklieden wonen. 2e Deze vakvereenigingen worden aan-gesloten bij het gewestelijk verbond van de plaats waar de werklieden werken, bij het gewestelijk sekretariaat hunner om-schrijving, en bij het betrokken vakver-bond.3e Wanneer de gewestelijke secretaria-ten plaatselijke vereenigingen tôt stand brengen, moet zulks aitijd gesebieden in gemeen overleg met de besturen der betrokken vakverbonden, en wel in dien zin, dat van den beginne af, de bijdragen door het vakverboml gevraagd in de voor _ waarden van het lidmaatschap begrepen zijn. 4e In geval van niet-overeenkomst tussclien het betrokken vakverboiid en het Gewestelijk sekretariaat, betreffende den vorm van irtrichting en de wijze van werking, zal moeten beroep gedaan worden op het bureel van het Algemeen Christen Vakverbond. 5e Indien het bureel van het A. C. V. geene overeenkomst kan bewerken, zal het. besluur van het A. C. V. als scheids-gereclit uitspraak doen. Deze besluiten gelden voor al de om-sclirijvingen van gansch het land. En nu 't is wel verstaan, dat de alleenstaande vakvereenigingen zich moeten aansiuiten bij de verbonden die voor dat vak bestaan. De besturen der gewestelijke sekretariaten moeten daaraan ernstig en bestendig meêwerken. Woensdag 4 Maart had te Brussel eene zitting plaats van 't bureel van 't Algemeen Christen Vakverbond, samen met de leiders der christene vakbeweging in 't Arrondissement Brussel om de door-voering der gestemde besluiten in die belangrijke omsclirijving te bespreken. Daar werden hoogerstaande besluiten bekrachtigd. Waar 't mogeiijk is, zullen derhalve plaatselijke en wettig-erkende vakvereenigingen worden gesticht. Bij die stichting zal rekening gehouden worden van de verplichtingen die verbonden zijn aan de aansluiting bij de nationale verbonden. Al de vakvereenigingen, in 't Arrondissement Brussel gesticht en nog te stichten, zullen in betrekking si aa» met, BIJ HET LEGER. — Er wordt aange-' kondigd dat het département van oorlog binnen enkele dagen zal overgaan tôt de afkondiging der bevordering van ofïicieren bij 't leger. Er zullen namelijk zoowat 150 kapiteins bij het voetvolk worden benoemd. — De milicianen der klas van 1914 zullen op 15 September onder de wapens worden geroepen. De bereden artillerie, evenwel, wordt slechts op 14 December binnengeroepen. EEN GOED ADRES. — Een opzichter van liospicen kreeg d'andere week een brief, op welks omslag zijn titel geschreven was : « opgieter van ossepisse. » Of de brievenbesteller lachte 1 de gewestelijke verbonden en Sekretariaten, desgcvallend langs daar bij de Nationale Verbonden worden aangesloten. De centrale vereenigingen van Brussel zullen in overleg treden met de besturen der onderscheiden Nationale Verbonden, om, samen met de afgevaardigden van het Gewestelijk Sekretariaat van Brussel, vertegenwoordigers der betrokken vereenigingen van Vilvoorden, en een afge-vaardigde van het A. C. V., te onderzoeken op welke wijze, voor elk vak, die besluiten in 't Arrondissement Brussel kunnen door-gevoerd worden. Datzelfde zal ook gedaan worden voor de vakvereenigingen die nog bij de verbonden niet zijn aangesloten. De nietaalbewerkers zullen daarmede beginnen. De hoop wordt uitgedrukt dat de besturen der Nationale Verbonden, Geweste-' lijke Verbonden en Sekretariaten, alsmede deze-van de betrokken vakvereenigingen, in een geest van overeenkomst zullen medehelpen om door het doorvoeren van deze besluiten onze beweging te verster-ken, in opvatting en in werking der 'groct-mogelijke eenheid te bewerken. DE UITSLUITING IN DE LONDENSCHE BOUWNIJVERKÏÏID. De toestand verscherpt. Door de Lc*n-densche ondernemersvereeniging werd eene circulaire gestuurd aan de bazen buiten Londen, jnet het verzoek geene londensche uitgesloten werklieden werk-stellig te maken. Daarop heeft de werk-liedenorganisatie vergadering gehouden, en besloten bij de leden der londensche bazenvereeniging aile werk stil te leggen. Ook wordt bevestigd dat er pogingen worden aangewend om de uitsluiting gansch het land door uit te roepen, doch de werkgevers van buiten Londen schijncn niet geneigd in den appel te bijten. DE TOESTAND IN ZUID-AFRIKA. Te Bloemfontein, in de gemeente-kiezing hebben de werkliedenkandidaten een schoonen zegepraal bchaald. In den Volksraad (Kamer) verklaarde generaal Smuts dat de verbanning der negen-werkliëdenleiders niet als bestendig moet worden aanzien en het aan de Regeering moet worden overgelaten wanneer de banning dient ingetrokken. Men zegt dat generaal Smuts dien draai neemt omdat de Zuid-Afrikaansche waren in Engeland geen aftrok meer gaan vinden ; zelfs in Australie zouden pogingen aangewend worden om den invoer van bloem naar Zuid-Afrika te verliinderen. Het scliijnt ook dat er hier en daar werkstakingen aan den gang zijn en deze met den dag in belangrijkheid teonemen. Wij moeten echter doen opmerken dat al deze berichten van engelschen oor-sprong zijn, dus rnisschien wel wat over-dreven.DE WERKLOOZEN IN DE VEREENIGD STATEN VAN NOORD-AMERIKA. De vereeniging der Industrial Workers of the World, hebben ook in Californie werkloozenbetoogingen georganiseerd. Te Sacramento werd onder leiding van generaal Kelly een manifestatie van werkloo-zen op touw gezet, die van heinde en ver-gekomen, in optocht de stad wilden door-trekken. Maar de policie nam Kelly en eenige zijner volgelingen als landloopers in hechtenis. Dat gaf tôt een botsing aan-leiding. Drie lionderd policieagenten raak-ten met een zeshonderdtal werkloozen slaags, en de policie, die er ongenadig op los sloeg, bleef de baas, vôoral toen de brandweer met eenige waterstralen te hulp kwam. De werkloozen verspreidden zich en zijn maar weder het land ingetrokken. .'-j De TRAMBEDIENDEN van BARCELONA in Spanje blijven maar aitijd voorts in werkstaking. En wat wonden is, ze blijveh zoo kalm als noorder-menschen, iets wat voor het zuiderbloed een ongewoon ver-scliijnsel mag genoemd worden. ^ Enkele leiders doen dienst ; ze zijn beschermd door de policie en geiioipeu door de soldaten van de genie. -4 Yier-en-Twifiligste Jaar,-N. Si GoMlenst — Mmsgezm — Eipndom Zaterdag, 14 Ilaarl 10H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes