Het volk: christen werkmansblad

398 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 17 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/fn10p0z433/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/Ljle ferlefWfeseUngçn vrachtr j vrij te eenden p.an Aug. Van. ÎEcghem,uitgever voor denaainl. gnaatsch. « Drukkerij Het Volt», ftTe»"«*eeg, n° 16, Gent. JW^eel voor West-VIaan derenî Gaston Bossuyt, Recoîletten-etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Lîmbtirg : Viktor Kuyl, V&artetr&at, S, Leuven. HET VOLK Men schrljlt In s Op aile postkantoren aan lOtrv per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 per regel. Ongeteekende brieven worden jeweigerd. TELEFOON N° 137, Gest. Verscliijnt G maal per week 11 CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Centiemen het nummer LÂNDOOUWERS-ORGÂNISÂTIE. Van de boero. moeten we eens te meer leeren ! Inderdaad, is het met wonder orn zien hoe die mannen ijverig malkander zoeken; samen hunne belangen bespreken; zich in hun vak laten onderrichten; te gader aan-koopen doen en op aile manieren hunne zaken vooruit helpen? 'k Weet niet hoe het met anderen gelegen is : maar telken keere lees ik mot bijzOnder genOegen de knappe verslagen in Het Volk over de bijeenkomsten der Oost-Vlaamsche bOeren te Gent. Wat de Boerenbond van Leuven, de groote schOOne Belgische BOe-renbond nu uitmeet, kunnen we zoo gOed niet achterhalen : maar we meenen dat hij odk niet werkeloos blijft. Zoo zagen we bij vQOrbeeld in het begin, als nog niemand cp iets dacht," een afgevaardigde van den Boerenbond het lànd afloopen, tôt zelfs in het Operatiëgebied, Ôjk de landbouwers de meststoîîen en nuttige miichtingen aan te bieden die ze anders niet koSâei<krijgen. Ja, rondom Ons in West-Vlaanderètt .zien we 00k gedurig de bOeren, zoodra er ietsOx> handen is, de kOppen bijeensteken om ge-camenlijk hunne zaken te bespreken en te Bchikken. We mogen dus zeggen : het organisatie-jedacht is den bOeren in het bloed gevaren; t is hun gansch eigen gewOrden I * * * « We zouden Op die Organisatie wel eenige kïitiek kunnen uitoefenen : Welke mensche-tijke inricliting is volmaakt? Maar zooals ïe nu is, brengt ze reeds veel goed teweeg 3n is ze te bewonderen. Eerst en vOOral brengt ze stoffelijke bate Ran de boeren zelf. Dit is klaar. Hoevele stoffen immers zouden ze, zonder hunne Drganisatie, niet Of niet zoo goedkoop ge-kregen hebben; hoevele voordeelen zouden se missen, die ze thans genietenl Maar ook voor de gebruikers kan de Drganisatie der boeren nut afwerpen. Wan-neer elke boer afzOnderlijk staat. morscht hij al wat hij wil; en niemand kan men aanspreken Om die morscherijen tegen te gaan. Integendeel : wanneer er eene organisatie bestaat, kan men deze aanspreken, met deze onderhandelen; ja als ze goed bezield is, zelf zal zij zorgen dat ze hare zaken eere aandoet en 't algemeen welzijn bevordert. Alzoo bij voorbeeld hebben- we te Gent meermalen den heer voorzitter of den heer Ingenieur-raadgever de boeren hooron aan-zetten hunne rnelk niet te vervalschen. Alzoo hebben we nog een der îaatste keeren gelezen hoe Dr Vermeulen de zorgen voor de kleine kinders en de moeders kon aan-bevelen. Dergelijke bebartiging van het algemeen welzijn zou zonder bostaande organisatie niet mogelijk wezen. Daarom dan zienwe geerne eene organisatie als deze der boeren. We zien immers geerne dat de rechthebbenden krijgen dat-gene wat hun toekomt. Maar dan moeten ze ook zorgen dat ze aan de bevolking geven wat der bevolking toekomt. Immers eene organisatie heeft niet alleen rechten maar ook plichten. Dat de organisatie der land-toawers de rechten van den boerenstand maar dapper verdedige. Edoch, in vergoe-ding ook zorge, dat de boerenstand zijne plichten tegenover de bevolking trouw ! vervulle ! ♦ ](C Eén dingen valt nog op, bij het besehou-wen van de organisatie der landbouwers, namelijk dit : men is aan die organisatie zôô gewoon geraakt, dat men er veelal niet meer aan denkt noch om ze tegen te werken noeh om ze na te volgen. In 't begin werd ze nochtans genoeg be-kampt. Nu niet meer o£ veel min. Ze is den worm doorgroeid !... Ditbestatigende vragen we ons af hoe het komt dat andere organi- Bcif.ioo -trrir>T>V> r) r\ OfTex ri ûl> TJfûrVIiiwIûn nog zoo vaak bekampt worden?... Dit is onzin 1 Wanneer men immers de eene organisatie ûuldt, moet men ook de andere laten geworden. Daarom dan : werkliedën moedig vooruit I Eensdaags komt ook gij de moeilijkheden te boven. Doch niet alleen de boeren en de werk-lieden hebben organisatie noodig. Ook 1 andere sfcanden : bijvoorbeeld de ambachts-lieden, de handelaars, enz. Dat ook zij de oogen Openen. En door het voorbeeld der Organisatie van de boeren tôt eigene werk-zaamheid worden aangezet ! Koafereiicie der Yerboadeaea te Parils. ! De Parijzer medewerker van den Corrierc ' délia Sera weefc Over die kOnferencie ta berichten : « De algemeene vergadering der afgevaar-digden zal maandag beginnen en twee dagen , duren. Salandra, Soanino en Cadorna zullen , dinsdagachternfien door het Parijzer ge-meentebestuur ontvangen worden en vi'ijdag ' weder in Rome zijn. Van het programma der verhandelingen is nog niets nauwkeui'igs bekend, doch de algemeene opvafcting iiigrscht, dat de kOnferencie slechts nog de laafetsj hand aan de bereids gereedgemaakte besluiten Zal leggen. Zeker is 't, dat er eene dadelijke een%czinde handeling der Ver-bondenen Op volgea-zal. De meest gekende dagbladschrijvers beweîen clat het voor-eerst zal gaan om eene m<%elijks sterke samentrekking der verbonden steijdkrachten op Pranschen bodem, daar Duitsfehland klaar getoond heeft, dat het zijn Westfront als het hoofdzakelijk oorlogstooneel Piïîf-ziet. » {Koln. Z. 307.) Anslralische IlooS'dniiiiisier ic Purijs. VAN DE ZWITSER80HE GRENS, 23 Maart. — Volgens Havas uit Londen meldt," zal de Australische hoofdminister Hughes de naaste week naar Parijis komen. Uitwissellag vaa Invalides. STOCKHOLM, 23 Maart. — De uitwis-seling van invaliden doorheen Zweden, zal Op 7 April weder hernemen. Zoo niets on-voorziens in den weg komt, zal de eerste trein 's avOnds den 7 April van Haparanda afreizen. In 't eerst zal wekelijks een trein gaan. Van af 15 Mei zal de uitwisseling grooter omvang nemen; wekelijks zullen dan vier treins lOOpen. ¥erki|iag vaa Manéaisi!, KOPENHAGEN, 23 Maart. ~ do (Russische) gouvernementen Wilha, Gî'ôS&O en Kowno door de Dnitschers bezet zijn, is eene verkiezing voor de daar aangesteîâe medeledon van den Russischen Rîjksraad onmogelijk. De huidige 45 Rijksdagsleden van die gouvernement en verzoehten der-halve om verîenging van hunne uitgediende mandaten. i n m il nu ■WiORSasaBBIIIliBinn >■ . Id dea Ouilsehen Rijksdag, De zitting van vrijdag werd voorgezeten door Dr Kaempf. Na het beantwoorden van vragen over den toestand der Duitsch - Af rikaansche koloniën deelt Dr Helffierich aan den Rijks-dag mede dat de vierde oorlogsleening 10 milliard 000 millioen heeft opgebracht, zonder de infceekeningen van het buitenland te rekenen. De splitsÎBg ia de socialislische Partij. De sociaal-demokratische partij heeft dus . tijdens'deRijksdagszitting eonkritiek oogen-: blik béleefd, die eindigde met de splitsing der partij. Sinds eenigen tijd was het merk-baar dat eene zekere oneenigheid heerschte in de soeialistische rangen. Onmiddellijk na j ae zitting van den Kyksdag had de parti,! eene fractiezitting, waar een scherp besluit genomon werd tegen Haase. Achttien so-cialisten zouden zich met Haase solidair heb- , bon verklaard. Deze splitsing zal de socialistenpartij ■ irOOr de Rijksdagzittingen aan velerlei zeer îigenaardige toestanden blootstellen. DE VIERDE OORLOGSLEENING. (Officicele Ihiilschc Méldiiig.) BERLIJXST, 24 Maart. — Deinteekeningen j )p de vierde oorlogsleening beloopen, vol- < ;ens de tôt hiertoe ingekomen meldingcn, ( rond de 10 milliard 600 millioen mark. De gedeeltelijko inteekeningen, die de j mm nog wat zullen verhoogen, zijn nog ach-ier. Ook de veldinteekeningen en de in-^ekeningen van het overzeesche buiten-and zijn daar niet in begrepen. Het Duitsche ] iûlk heeft daardoor in twintig maancl bij j 10 30 milliard mark bijeengenracht voor îorlogsdoel, in eene-leening op lang termijn. ; i .i.i. ■ ai«M.' j Fabriekea ia Spaansch Grensgebied. VAN DE ZWITSERSCHE GRENS, 23 Maart. —■ Volgens Havas uit Madrid meldt, rerleende de Spaansche mlnisterraad oorlof , :ot het bouwen van fabrieken in het aan Prankrijk palende grensgebied, — wat tôt îiertoe verboden was. iinWI.T.WBBMCMTI'l ■m—. Hevoluîiosairca teresîiigesteld. AMSTERDAM, 23 Maart. — De Times rernoemt uit Boekarest : Volgens den Journal du Balkan is Enwer \ Pasja van zijne reis door Syrie en Palestina \ uaar Konstantinopel teruggekeerd. 's Mor-gens na zijne .aaakomst werden drio Arme-aiërs vôôr het oorlogsministerie gelwiigen. Zij hàdden tôt een uitschot van Armeensclie lCv'01 utionaircn behooi'd- Roemenië's FUiaRcen. BOEKAREST, 23 Maart. (W. T. B.) — De gewichtigste cijfevs in de (Roemeensche) Staatsbegrooting voor het komende finan-ciejaar, y.-aarop inkomen en uitgaven op 045.719.300 ley — (een ley geldt 93 tôt 95 centiem) — aangenomen werden, zijn do volgendo : De uitgaven voor 't léger bedragen 115 millioen, 't zij eene verhooging van 16.870.000 ley tegen !t vorig jaar. De uitgaven voor het financieministerie beloopen 250.891.000 ley. Ter uitzondering van het landbouw- en het handelsministcrie, zijn de uitgaven van aile xninisteries verhoogd met te zâmen 45.480.000 ley tegen het vorig jaar. Bij do inkomsten zijn vermeerderingen voorzien van 7 millioen aan rechtstreeksche belastingen, 20 millioen aan tolrechten en 11 .millioen aan onrechtstreeksclxe belastin-gen. De ontvangsten van invOertalcsen zijn Op 35 millioen, die van invoergoudtaks Op 50 millioen loy geraamd. M IMianàch scliipsverkeeî'. De schepen die sinds zaterdag te Eotter- \ dam gereed lagen on» uit te vai'en, zijn enkel F donderdagavond vertrokken. Het postscMp Prins der Nederlanden, van de inaatschappij Nederland, dat op21 Maart van Batavia in Eaîroouth aankwam en daar verdere orders van do maatschappij aî-wachtte, zal nu, lang» Schotland rond, naar Holland varen. De Tanibora van de Rottcr-damschc- Lloyd zal het begeleiden. Do sleeper Roodc Zcc zal het seldp cok naar de Noorweegsche kust te gemoet varen en, samen zuUen zij dan de reis naar Holland voortzetten. MENGELWERK 133 HET DUISTER GEHEIH OF BE JISDAAI) VOOR 1 GELD door F1U1EP DE MUNNYNCK, (1896-97). — Mary. — zegde ten elotte lord Goldman, daar die stilte hem onaangenaam aan-deed, — zult gij dan nooit een handelbaar meis je worden ? ' Zij richtte niet eens het hoofd Op maar bleef voor zich uit in den haard staren, hoowel eene lichte trilling rond hare lippen geen onduidelijke getuige was van de Ont-roering die haar aangreep, in de aanwczig-heid van haren voogd. — Nu antwoord gij weder niet eens, — mark te hij grimmig op; — is uw oom en voogd u dan geen woord waardig? <Nooit had ik gedaeht in u zulk eene onwillige pleeg-dochter te hebben. Het was dan slechts een masker toen ge u voorheen vriendelijk en lieîtallig voordeedt? Thans wendde zij zich tôt h®n, zag hem met een akelig stijven blik in het gelaat en tluisterde meer dàn zij sprak : — Praat gij van maskers ? Misschien vOelde hij den steek; althans son eene vluchtige beweging met zijne hand het hebben doen veronderstellen. Maar hij «ras voor haar de huichelaar niet meer van yroeger, want, bewust van zijne macht, lierf hij zich meer in zijn waàr karakter roordoen. Ilet was dan ook bitsig dat hij kaar antwoordde : — Ja, ik praat vaa masker»..,. En wat zou lat? — Alleen dat het gevaarlijk is met vuur te spelen. — Wat wilt gij zeggen, malle meid ? — Dat ik vroeger, toen mijn vader nog leefde, nooit door u eene malle meid werd ge-nOemd.De Oude lord ken van haren vader niet hooren spreken zOnder een deel zijner macht ; tevorliezen. Op veel zaehter tOOn vervolg-de hij dan : — Komaan, twisten wij niet Over woorden. Ik kwam nu weer tôt u om voor de Iaatste i maal te zien of gij verstandig en gOed wilt ; zijn, ja oî neen, — Ik weet niet, — kreeg hij ten antwoord, — of ik voodhien verstandig was; dat komt er ook niet op aan. Maar dit weet ik, dat ik door mijn vei'blijf in dit huis er niets beter op geworden bon. Ik was goed, ten minste zoo goed als men van een meisje gelijk ik vergen kon. Ik ben innerlijk niet verslecht, maar uwe handelwijze, sinds het masker ge- ] vallen is, was niet geschikt om mij goed te i houden. — Mary! — kreet hij, terwijl hij zich op-richtte en een stap tôt haar nadeide, — gij gedraagt u als eene Ondankbare. Ik betracùt uw geluk en gij — Mijn geluk? — Door mijn goaderen te verteren en mij aan uwen zoon te willen koppelen! — Dat gaat te ver ! Webu, ik kwam u vragen of ge David huwen zult. — Nimmer ! — klonk het vastberaden. Op dat antwoord suizelde het den Oude door den kop, wen hij dacht aan de woorden, welke zijn zoon hem dien morgen had taege-stuurd. Hij sidderde om dat denkbeeld en wild© den Ongunstigen indruk breken dien zijne Onstuimigheid had veroorzaakt. — Luister Mary, — zegde hij schiinbaar bedaard; — ik liet mij voor een oogon'olik opwinden door het misnoegen dat uw Onver-standig gedrag mij baart. Maar die Onzae&-. lieid moet gij verontachuldigen, omdat zij alleen spruit uit het verlangen mijne beide kinderen, u <?n David, gelukkig te zîen. Mary keordo zich met een gebaar van gren- <: zelooze verachting van hom af, walgende van. zulke huichelarij; zij nam hare oude plaats bij het vuur in en staarde met schitterenden blik in de vlammen. Hij zag wel wat hare handchyijze beduiden moest, maar hij veinado vooraîsnog er niets van te merken en vervolgde : — Gij zijt aan,mijne teedere zorgen toever-trouwd. Ik bemin u als mijn eigen kind, en wat is er natuurlijker dan dat ik wensch u beiden hetzelfdjt geluk te zien deelen? David bemint u en zal niet kunnen leven zonder uw bijwezen, want, al schijnt hij ook raw en onbehouwen, hij lioeft een gevOelig h art, dat als de zoete amandelnoot is in de onooglijke schors. Hoe die gedachte.haar nu eensklaps in het hoofd kwam, dat zou zij zelve niet hebben kunnen uitleggen, maar toch keerd.e zij zich eensklaps om en wierp hem snedig toe : — Ik hist geene amandels. Dat gekke antwoord op zijne femelarijen hielp hem voor eenige stonden heel en al van streek; hij gaapte haar verbijsterd aan en pruttelde dwaasweg : — Maar ik spreek van geen amandels. 't Is van u en David dat ik spreek. Zij glimlachte en toen meende hij te mogen besluiten dat zij den spot dreef met zijne plannen. Dat ergerde hem n eer dan de hevigste tegenkanting harerzijds het zOa ge-daan hebben. Hij verloor de kracht zich bedaard voor te doen en gromde gemeiijk ! — Vermeet u niet langer, Mary, mot uwen oom en voogd den spot te drijven. Al te lang reeds ben ik toegevoegd geweest voor uwe malle kuren en grillen; het zou mij wel tijd kunnen worden mijn gezag te doen gelden eû van naijûe rechten gebruik te maken. yfxrol&l J.\ Het Lichlschip « Gallop ». LONDEN, 23 Maart. (W. T. B.) Reuter meldt dat het bericht Over de verzinking-van het lichtschip Gallop Onnauwkeurig is. [ Hot schip werd van zijnen post verwijderd. Amerikaassch proies!. De Daily News meldt uit Washington: Het staalsdepartement heeft een bepaald protest naar Londen gezonden wegens het in beslagnemen van Amerikaansche waarde-L papieren, ten bedrage van 4 millioen pond ' sterling, die met de wosfc naar Holland wer-i den gebracht. : De Ihiilschc schepea ia de Haliaassehe haveas. De Duitsche schepen die in de Italiaansche ; havens werden in beslag genomen. zijn ten i getallo van 36 en vertegenwoordigen eene waarde van 70 millioen frank met een ge-zamenlijken inhoiicl van 154.000 ton. Het inbeslagnemen had plaats zondeï tusschen-ge vallen. ; Kieuwe Hsliaaasche liulpkru'sers. ; Het Itaiiaansch ambtsblad maakt bekend dat de handelsschepen Ravenna, Gajola en | Guerrazi voor ooi'lôgsdoeleinden zullen op-J geëischt worden en enkel nog tôt de oorlogs-vloot zulleû behooren. 't l'aHaniakanaal heropend. BERLIJN, 23 Maart. — Volgens het ' Financial Nacs van 17 Maart mededeelt, , s tell, het oorlogsministerie te Washington ( de heropening van hot Panamakanaal voor diepgaandc schepen in viitzicht tegen 15e | April. : es OmOGSIMÀLÎMN. Le Quotidien van Brussel schrijft : De verminkten en de invaliden van het Belgisch leger die zicîi in de krijgsgeva-ngen-kampen van Duitschland bévinden, zullen • naar België teruggestuurd worden, van zOO-) haast de voorwaarden der overeenkomst " nOpens de uitwisseling van invaliden tus- > schen Duits-jhland en Prankrijk (hierin is & België begrepen) op hen kunnen toegepast 1 worden. Zonder dat het noodig is dat de gèmeenten eon verzoelc doen worden 1 onze invaliden uit hun kamp naar de uit-1 wisseliogsatatiën, Aken ( Belgisch -Duit-' scl\o grenzen) gebracht en vandaar naar 1 hot Kriegslazaret II to Brussel gezonden. t Na genesing hunner kwetsuren gaan zij 5 over naar de ambulancie van het Koninklijk t Palois en vandaar ofvvel naar een der ge-ï stichten van ltet Rood Kruis, ten einde er eene laatsto behandeling te volgen, ofwel 1 naar hunne gemeente of naar huis. ! "KAMNeSSiT i TTit Tlissifigen wordt gemeld : > Op dit oogenblik — 24 Maart midder-nacht — hoort men van uit de zee, bij de kusten, in de nabijheid van Oostende en Westende, een goweldig kanongedommel, zOOvvfc'l van te lande als uit de zee. Te Vlis- .. singen zag men duideltjk. van Op den dam, ,j. Mbet kanonvuur, op sommige oogenblikken. Het .zelf de kanongedommel werd geweldig gehoord gedurende dien nacht in gansch a het Belgisch Vlaamsche land. t — l OfficleetleMeMeelingen l la Viaaaderea, Fi'ankrijk en Elzas. d ( Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 Maart. (Wolff.) Uit het ^ groote hoofdkwartier : ~ In Champagne aan den straatweg Somme-ij Py-Souain, in de Argonnen, in het Maas-e gèbicd en tôt aan de Moesel heen, verhoogde de hevigheid van den artilleriestrijd deels-l-< gewijze aanzienlijk. n.| Westelijk van Haucourt bezetten wij in s bewaardiging der uitslagen van eergister nog eenigo graven, waarbij het aantàl ge-vangenen.steeg tôt 32 oîficieren, 879 man. Q (Franselie Melding.) s PARUS, 24 Maart. (Reuter.) Ambtelijk bericht van dOnderdagachternOen : Westelijk de Maas vertraagde het artille-q ricvuur in den loop van den nacht. De u vijand hernieuwde zijne aanvalspoging niet Oostelijk de Maas duurt het vuur aan ver-a scheidene punten van Ons front met k hevigheid voo »!. g In Woevre is niets te melden behalve het e vuur met Onderbi'ekingen. Westelijk van Pont-à-Mousson liet een aanslag tegen een t vijandelijke graaf in de streek van Feye-a en-Haye Ons eenige gevangenen nemen. h Rustige nacht op het overige front. — Ainbtelijk bericht van donderdagavond : a Noordelijk de Aisne vernielingsvuur op a Duitsche werken op de hoogvlakte van a Vauclerc. In de Aïgonnen onderhielden wij sterk vereenigd vuur op vijandelijke in-s richtingen, op de straatwegen enspoorbanen in Oostelijk Argonnen en op het woud van i Malaneovut. e Westelijk de Maas aanhoudende beschie-e ting. - Oostelijk de Maas en in Woevre nam de - artilleriestrijd eene zekere hevigheid aan. Het kwam overdag tôt geen infanterie- i gevecht. In de Vogezen beschoten wij de y vijandelijke kantonnementen in de om-g geving van Muhlbach. î (Engelsche Melding.) i LONDEN, 24 Maart. (W. T. B. ) — Ambtelijk bericht van donderdag : .Bij gevolgrijke uittochtea tegen de vijan delijke sebutsgraven in de streek van Gont-, mecourt, Bethune en den straatweg van La Bassée werden gevangenen ingebracbt. Drie steunen met Duitschers werden met bom-j ■men in de lucht gejaagd. De vijand liet1 Noordelijk van Atrecht eene kleine mijn, alscfok twee mijnen Noordoostelijk van' Neuve Chapelle springen, waardoor onze schutsgfaven liclit beschadigd werden. Een aarlval met handgranate» Noordelijk van Atrecht werd afgeslagen. Artillerie-werking bij Frk-ourt, Gommecourt, Souchez? de Hohenzollernàehans en bij Yper. Op eens plaats werd eene sterke ontplofiing in de • vijandelijke linies véswekt. Op het Oostelijk Gevechtstemifi. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 24 Maart. (WoIH.) — Uit heb groote hoofdkwartier : _ , Terwijl de Russen zich binst den dag be^ paalden bij eenen sterken voorstoot in het bruggehoofd van Jacobstadt, Oostelijk van Buschhof.ondernamen zij 'snachts herhaalde aanvallen Noordelijk de spoorbaan Mitau-Jacobstadt, alsook eene overrompelings-poging Zuidwestelijk van Dunaberg en mat-ten zich af in onafgebroken hevigen aan-storm tegen ons front Noordelijk van Widsy. Al hunne aanvallen zijn in ons vuur, op zijn laatst aan de hindernis, onder zware inboeting aan manschappen ineengebroken. Verder Zuidelijk zijn geene nieuwe aanvallen gevolgd. (Oostcnrijksche Melding.) WEENEN, 24 Maart. (Wolff.) — Ambte-lijke mededeeling : Onveranderd. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 24 Maart. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van 23 Maart : In de streek van Riga Ontwikkelt de strijd zich verder. Noordelijk van Dumaburg verstrooida Onze artillerie de Duitschers, die zich ver-zameld hadden bij Si>hischkowe, 12 kilo-meter Westelijk van Dunaburg. In de streek Zuidelijk van Dunaburg tôt aan het Drys-wjatymeer hevige artillerie- en geweerstrijd. In den sector van het Kinzjuny- en het Soklymeer, Zuidelijk het Dryswjatymeer, deed de vijand eenen tegenaanval en bezette weder een deel der graven. die wij hem den vorigen dag ontnomen hadden. In het mid-den van dezen sector hevige artillerie- en geweerstrijd. Op het front Wileiky- Moscheiky (12 en 7 kilometer Noordwestelijk van Postawy) en in de streek van het Miadziol- en het Naroczmeer duurt de strijd voort. Zuidwestelijk van het Naroczmeer wierpen Onze troepen vijandelijke tegenaanvallen terug en gingen verdor Onder hevig vuur vooruit. Aan den Zuidoever van het Naroczmeer verschoten de Duitschers granaten niet stik-gassen. Verder Zuidelijk tôt in Polesië hier en daar levendig artillerie vuur. Aan de bOven-Strypa, in Galieië, wierpen wij ZuidOOstelijk Kozlow eenen aanval de8 vijands temg en brachten hem groote ver-liezen toe. Verder Zuidelijk gingen wij een weinig vooruit en versterkten het genomen terrein. Aan den Dnjestr bezetten onze troepen na govecht de dorpen Latatz en Chmelowa, 10 en 12 kilometer Noord-Wesrtelijk Uszieczko. OeOosteBi'pscli-IîaïîaanscîieOorlog (OostenrijJcsche Melding.) WEENEN, 24 Maart. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling : , , ^ De vijand beschoot de steden Gorz en Rovereto. Verders geene gebeurtenissen. (Italiaansche Melding.) ROME, 24 Maart. (A. S.) Ambtelijk oor* logsbericht van 23 Maart : In het Suganadal bij Brenta vielen vijandelijke afdeelingen, door de artillerie Onder-steund, in den nacht vôôr 22 Maart meer-maals Onze stellingen aan. Zij werden OndeP zware verliezen teruggeslagen en lieten in onze handen eenige gevangenen, wapens en munitie achter. Bij Ravnilaz (in hot bekken van de Flitsch) en op den Mrzli Vrh en Krn werden vijandelijke vooruitsiootspogingen in den-zelfden nacht verijdeld. Op den Mrzli Vrh drongen onze âideelingeii» nâ den vij&nd teruggeslagen te hebben, in de^ vijandelijke verschansingen en wierpen talrijke bommen. Het kwam op het gezamenlijk front tôt verscheidene artilloriegevechten, die op de hoogten Westelijk van Gorz hevig waren. . Onze vliegers stelden bij verkenningen de aanwezigheid vast van talrijk rollend ma-, teriaal op de spoorbanen in het Bacadal en in Idria. Andere Italiaansche vliegers bewierpen Oppacchiasr-l a, Konstanjevica en Nabresini met bommen en keerden ondanks het vuur van talrijke afweerkanOn-nen Ongedoerd terug. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op Asiago en Telve (in het Suganadal), zonder schade te veroorzaken. OP DE BfttJCfMS. (Duitsche Melding.) BEBLIJN, 24 Maart. (Wolff.) - Uit het groote hoofdkwartier : In de streek van Gjevgjeli kwam het beîderzijds do Wardar in de Iaatste dagen meermaals tôt artilleriegevechten zonder bijzOndere bc-duiding. Uit een vijandelijk vliegerseskader, dat Volovec Westelijk het Doiranmeer aangeval-len had, werd een vliegtuisj in luchtgevecht neergeschoten; hot stortte in 't meer. (OosUnrijJeschc Melding.) WEENEN, 24 Maart. (Wolff.) - Amble lijke mededeeling : , Onveranderd. (Grieksche Melding.) BUDAPEST, 23 Maart. — Uit Athene wordt gemeld : . . De président van hot diatrikt H^rma is *a Zes-en Twinfigsle Jaar. — N, S 9 Godsdieiîsî — Eaisgezia — Eigeiâom Zondag, 20, en Maandag, 27 laarî 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes