Het volk: christen werkmansblad

213 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 19 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/fj2988612c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

)ilnt-a»iai'f-aa^",i*---to--a T—-^—^y^fyyf-is-—a.. i i»i-am- nu i« >■iriata8aaaai*MBrt^ii ii'TnaTftit ^jJüMjjaWlfrüi^BaSrfleaBl^^fd^^ Jijf-cii-TwinligsIe Jaar. — H. 75 Godsdienst — Huisgezin —■ Eigendom Woensdag, 17 Maart 19 «t3*ÏSS5WMW«^ Alle briefwisselingen vrachtVrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij Het Volk», i&leersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am» t>achten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyï, (Blindcrbroederstr.» 24, Leuven.. Men schrijft In t Op alle postkantoren aan 10 f r. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: Prigs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. VersclaSjsst O maal per TOreel& CHRISTEN WERKMANSBLAD ft Centiemen liet nummer Gent, 14 Maart 1915. Waarde Redactie, ~ Onder vele « Port-Arthur-werkers » en rvooral onder huisvrouwen heerscht eene ^zekere misnoegdheid omdat zij uitgesloten Jzijn van de kleederuitdeèling. . .; Bestaat er nu werkelijk reden tot die misnoegdfteid? _ Laat ons de kwestie eens goed bekijken. s Aan de vrouw van eenen werkman op '«Port-Arthur » werkende, die insgelijks kwam zien om aan een kleedingstuk te 'geraken, stelde een heer van het komiteit de vraag «of het voor haar niet beter 'was alle weken 12 frank onderstand te ontvangen dan nu en dan een kleedingstuk ». Hieruit blijkt dus dat dit komiteit — of althans enkele leden ervan — het geld, "dat aan de «Port-Arthur-werkers» uitbetaald wordt, niet als loon aanziet, maar als een onderstand. In eene naaste toekomst zullen de vakorganisaties dus staan voor dit dilemna: Moeten de patroons en fabrikanten hunne werklieden een loon uitbetalen ofwel, in ruil voor hunnen arbeid, :bun onderstand verleenen ? t Laat ons klaar zijn. Wij nemen aan dat de stad. de werken aan «Port-Arthur» doet uitvoeren om de werkloozen werkte verschaffen; — waar wie werklieden te werk stelt, het weze nu gelijk wie en of het •werk noodig of onnoodig, nuttig of onnuttig is, het doet niets ter zake, hij moet iloon betalen. Dit wordt overigens door de 'gemeenteoverheid niet in het minste betwist, wij zeggen dit nu enkel om een «lisverstand te doen verdwijnen, dat bij sommigen onzer medeburgers bestaat. ' Laat ons nu eens het loon van 12 frank of 2 frank daags ontleden. "Wij steunen ons dienaangaande op het gezegde van den ïheer senator Coppieters, in den gentsclien gemeenteraad — indien wij het goed voorhebben. f De werkloozen —- althans de Wrèénigdcn — ontvangen van de stad, door tusschenkomst van het Stedelijk WeVkloozenfonds, 1 frank daags ; zij genieten ook va» het Stedelijk werk der Volksvoeding wat aan de stad, volgens bovengenocmden heer, per huisgezin aan 0,50 fr. daags komt te staan, zg het samen 1.50 fr. 'daags. fB&& • Dus de werklieden, op Port-Arthur werkzaam, moeten voor 2,00 fr.—1,50 fr. of 0,50 fr. daags vier uren werken en men moet daarbij rekening houden dat de meesten komen van de Dam-, Brugsche-, Kortrijksche- en Heuvelpoorten, en dus 'één uur of meer zich door regen en wind, naar hun werk moeten begeven op de Siberische velden van Port-Arthur. Moest men het getal kennen diergenen, die door ziekten daar opgedaan, bijzonderlijk het pleuris, thans bedlegerig zijn, men zou aardige oogen opzetten. \ En voor die 50 centiemen daags moeten die werklieden — en zij alleen — van alles uitgesloten worden. Wij kennen werkhuizen die van bij de oorlogsverklaring ■—■ 4eAugustus — gedwongen waren hunne poorten te sluiten. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer de werkloosheid natuurlijk toenam. Zoo kennen wij werklieden welke zeven maanden, anderen vijf maanden, enz. werkloos zijn. De duur der werkloosheid verschilt thans énorm bij de arbeiders en ook die duur mocht wel in rekening komen, want hoe langer de werkloosheid reeds duurt, hoe min gelegenheid zich van het hoogst noodige te voorzien. Vele ambachtslieden, gewoon een redelijk dagloon te winnen, hebben, gedreven door een —j misschien misplaatst — eergevoel, eerst al hunne spaarpenningen opgemaakt, vooraleer zich te laten opschrijven voor de werken van PortArthur, steeds in de hoop dat de toestand zou verbeteren, en slechts in den uitersten nood hebben zij tot dit werk hunnen toevlucht genomen. Nu, iedereen weet dat tusschen den datum der opschrijving en dezen van aan het werk te gaan nog verscheidene weken verschil ligt en zoo kennen wij dan persoonlijk huisgezinnen, waarvan de vader op Port-Arthur werkt en waar de zwartste ellende heerscht, terwijl wij integendeel huisgezinnen kennen, waarvan geen Md daar werkzaam is, zelfs huisgezinnen waarvan de vader bij het leger is^ die niet aarzelen openlijk te verklaren dat het voor hen oorlog mag blijven, daar zij het thans beter hebben dan vroeger 1 En dezulken kunnen van alles genieten! Dit zal misschien bij velen verwondering baren, maar wie den toestand goed kent en rekenen kan en wil, zal dit niet loochenen. Voor ons stelt de kwestie zich voor als rolgt: De toestand verschilt van huisgezin tot huisgezin en de algemeene maatregelen welke nven treft, beletten juist wat men i»eoogt — namelijk de meest-behoeftigen er hulp te komen. Wil men een voor- beeld? Wij kennen een werkman, vader van verscheidene kinderen, sedert October werkloos en thans een veertiental dagen op PortArthur werkende; welnu die werkman heeft geen recht op iets, terwijl anderzijds meestergasten van fabrieken, wier ongehuwde dochters insgelijks op de fabriek werken, meer ontvangen dan ooit de armste drommel zou durven droomen. De verdeeling geschiedt dus niet — wetens of onwetens — zooals het behoort; en daaruit blijkt nog eens te meer hoe noodzakelijk het is dat in al die komiteïten Verstandige werklieden zouden zetelen, leden van vakvereenigingen en ziekenbeurzen, die beter dan die heeren en burgers; wier edelmoedige inzichten evenwel allen lof verdienen, den toestand en de noodwendigheden der behoeftige huisgezinnen kennen. Waren die komiteïten zoo ingericht, wij zijn overtuigd dat alles beter en doelmatiger zou gedaan worden en er min ontevredenheid zou heersenen. U dankende, waarde Redactie, voor de opname. EEN PORT-ARTHURWERKER lid van den Werkrechtersraad. N. d. R. — Feitekjk is het ondoelmatigwerk aan Port-Arthur een onderstand voor die hem terecht liever verdienen dan te krijgen. iGieeieHeaeaeeiingBn Op de beide Oorlogstooneclen. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent uitgeplakt: Westende werd door twee vijandelijke kanonbooten, zonder gevolg, beschoten. Onze aanvallen, op de hoogte, door de Engelschen bezet, ten Zuiden van Yper deden vorderingen. Fransche aanvallen, ten Noorden van Le MesniL onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. rIn de Vogezen duurt de strijd nog voort. Het aantal Russische gevangenen bij Augustow genomen stijgt tot 5400 man. Sterke Russische aanvallen bij Praznysz mislukten allen, onder zware verliezen voor hen. In Vlaanderen en Fraosch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 14 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier: Eenige vijandelijke schepen vuurden gisteren uit de richting ten Noorden van De Panne en Nieuwpoort tevergeefs op onze stellingen. Bij Neuve-Chapelle vonden (afgezien van een afzonderlijken aanval der Engelschen, welke verijdeld werd) slechts artilleriegevecht en plaats. In Champagne herhaalden de Franschen ten Oosten, van Souain en ten Noorden van Le Mesnil ook gisteren hnnne afzonderlijke aanvallen. Onder zware verliezen voor den vijand werden gezamenlijke aanvallen in ons vuur gesmoord. In de Vogezen zijn de gevechten na het intreden van beter weer, opnieuw begonnen. (Fransche Melding.) PARIJS, 13 Maart. (Reuter.) — Generaal Manoury, bevelhebber van een der legers, en generaal Villaret, commandant van een der korpsen van dat leger, zijn door een kogel getroffen, terwijl zij door een schietgat de Duitsche linies opnamen. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of de verwondingen van ernstigen aard zijn. PARIJS, 14 Maart. (Reuter.) Van den generalen staf: De vijand bombardeerde Yper en doodde verscheidene burgers. Ook bombardeerde hij Soissons en Reims, na een vruchteloozen aanval bij deze laatste stad gedaan te hebben. Wij hebben twee tegenaanvallen in Champagne afgeslagen. Wij1hebben een aanval tegen Four de Paris (Argonne) gestuit. Op bet Oostelijk Gcveclitsterrein. (Duitsche Melding.)' BERLIJN, 13 Maart. (Wolff.) — De Tsaar is uit Tsarskoje Sclo naar het front vertrokken. De Russische bladen maken zich zeer ongerust over het lot van de vesting Ossowiec. Zij vreezen bovendien dat de D^uitsohers wanneer zij Ossowiec hebben genomen, over de Bohr zullen trekken. (Oostenrijksene Melding.) WEENEN, 13 Maart» (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier: - In Russisch Polen en West-GalMë geen verandering. Over dag is eèh artilleriegevecht geleverd en zijn aanvallen van enkele vijandelijke afdeelingen met verhezen voor den vijand afgeslagen. In de Karpathen duren 9e gevechten aan den weg Cisna-Baligrod voort. Een heuvel, waarom dagen lang was gevochten, is gisteren in ons bezit gekomen. Door het vooruitbrengen^an horingen hebben onze troepen gedeeSen van de vijandelijke stelling in de lucht doen vliegen en in het daarop volgenJ handgemeen den "tegenstander teraggejvorperi. Wij hebben meer dan 1200 man fen verscheidene officieren gevangen genonjen. 's Nachts zijn tegenaanvallen der «lussen op dezen heuvel en op onze da*aan grenzende stellingen onder zware 'wprliezeh voor den vijand afgeslagen. Op het front in Zuid-Oost-Galicië en bij Czernowitz is het over 't algemeen rustig gebkven. (Rusmsche Melding.) S' PETERSBURG, 13 Maart (Pet. Tel.-A.) Van Sbo. generalen staf: In de streeft van Soewalki heeft de vijand, die Simno en Augustow blijft bezet houden,Jeen offensief ondernomen tegen Seyny. In de streek van die stad werd gevocht™. Op den reeltero ever van de Narew wordt tusscheSde Omulew en de Orzyc hevig met kaïjms geschoten, wat eveneens het geval is in de richting van Przasnycz. Hel offensief van den vijand wordt door on|e troepen tegengehouden. Op den linkeroever van den Weichsel is geen verandering. Aan het front in de Karpathen tusschen Gorlice en de» Lupkow-pas hebben wij eene reeks krachtige tegenaanvallen ondernomen. Ten Jpiden van Sorlice hebben vijandelijke af djelingen, die de Senkouwka overstaken, getracht zich op den rechteroever vast telzetten. Een grooteribijval is behaald met een flankaanval injde streek van het hoofdoffensief der Oostenrijkers, waar wij de dorpen Loupkaw en Smölnik met de omringende hoogten veroverden. In de streek", van Rabbe en Kozicuwka heeft de vijand nieuwe verwoede aanvallen gedaan,welke door onze troepen op dappere wijze feden- afgeslagen. In d&n Kaukassasi (Duitsche Melding.) BERLIJN, 14 Maart. (Wolff.) Uit Konstantinopel van den Turkschen staf : In het Kaukasische gebied in de buurt van Artwin vielen de Russen aan, doch hun aanval werd afgeslagen. Wij maakten een aantal gevangenen en venneesterden een machiengeweer. Den 7esloegen wij alle aanvallen der Russen op de heuvelen van Balikli, ten Westen van Artwin, af. Wq bezetten de voordien door de Russen gehouden versterkingen. Bij deze gevechten verloren de Russen één officier en l5ö man aan dooden. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 14 Maart. (Reuter.) De Russen hebben de Koerden aangevallen en teruggedreven in de AlasjJertvallei. AAN DARDANELLES EN SMYRNA. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 13 Maart. (Wolff.) — Uit het hoofdkwartier : Sedert drie dagen heeft de vijand geen aanval op de DardaneHen gedaan. In den nacht van 11 Maart naderden 7 mijnvegers onder dekking van een kruiser en eenige torpedobooten onze mijnlinie, maar onze lichte batterijen besbhadigden het oorlogsschip en brachten twee mijnvegers tot zinken. Een derde stiet op eene mijn en zonk. De poging-van den vijand om onze mijnen op te ruimen mislukte dus volkomen. Van de andere gevechtsterreinen is niets van belang te vermelden. KONSTANTINOPEL, 13 Maart. — Het Milli-agentschap verneemt uit Smyrna : Den 10 dezer hebben vijandelijke schepen opnieuw Woerla beschoten. Een vijandelijke mijnveger is op eene mijn geloopen en gezonken. TER :z fes-** %mm • LONDEN, 13 Maart. (Reuter.) De admiraliteit deelt niede, dat de hulpkruiser Bayano op een patroeljetocht is verloren gegaan. Het wrak en de lijken zijn den lleMaart gevonden onder omstandigheden, die er op wijzen, dat de Bayano getorpedeerd is. Acht officieren en achttien man zijn gered; de overigen waarschijnlijk omgekomen. Het stoomschip Cdstlereach van Belfast bericht, dat het, toen het donderdagmorgen om 4 uur hej wrak en de lijken passeerde, verhinderd werd een nader onderzoek in te steljen dóór een vijandelijken onderzeeër, welke gedurende twintig minuten jalcht.ophet schip maakte. (De Bayano w$s een schip van -5948 ton, in 1913 gêbouwff. — Red.) LONDEN, 13 M^art. (Reuter.) Het overscnM der bemanning van de Bayano, dat OD vlotten dreefj is gered d««v ^e* kolenschrp Balmerino, dat zich op weg van Belfast naar Ayr bevond. De Balmerino had 18 man aan boord genomen, toen een bewapend koopvaardijschip verscheen, dat de andere overlevenden opnam. Dezen vertelden dat de hulpkruiser 's morgens om 5 uur getorpedeerd was. De ontploffing was geweldig en sloeg de sloepen stuk. Een van de geredden ver&aalt, dat hij hard naar eene reddingsboei geloopen was. De kapitein had hem op den rug geklopt en gezegd : «Beste kerel, red u I » Hij had hem toen de hand geschud, was de brug opgegaan en met het schip onder de golven verdwenen. De Bayano had 200 man aan boord. Voer zoover bekend is, zij» die allen omgekomen, op 26 na. NEW-YORK, 13 Maart. (Reuter.) — Volgens een telegram uit Buenos-AyreS, is het stoomschip Churchill te Pernambuco aangekomen met de bemanning en 143 passagiers van het Fransche stoomschip Guadeloupe, dat ter hoogte van Ferii«o Naronha in den grond geboord is door den Duitschen hulpkruiser Kronprinz Wilhelm. (De Guadeloupe, een schip van 6600 ton, was de eigendom van de C° Générale Transatlantique, te Havre, en in 1906 gebouwd.) NEWPORT NEWS, 13 Maart. (Reuter.) — Na een voorloopig onderzoek door scheepsbouwkundigen heeft de gezagvoerder van de Eitel Friedrich, Thierichsen, in brieven aan de autoriteiten te Washington doen weten, dat er eenige tijd noodig zal zijn om de noodzakelijke herstellingen volledig te doen uitvoeren. Wat betreft de uitlevering aan de Amerikaansche autoriteiten vandescheeps papieren van de Frye, zegde Thierichsen, dat hij wel afschriften doch niet de oorspronkelijke papieren wilde geven. Hij zal zich echter, wat dit aangaat, late» leiden door het advies van het Duitsche gezantschap te Washington. De authentieke bescheiden van de-Frye heeft hij noodig om over te leggen aan het prijzenhof. De minister van marine, Daniels, heeft aan de» kruiser Brooklyn, die thans te Boston aan de marinewerf ligt, last gegeven, patroufiledrenst te doen voor die haven, ten einde te waken tegen neutraliteïtsschending. LONDEN, 14 Maart. (Reuter. Part.) De Indian City, die door eene Duitsche onderzeeboot getorpedeerd is, werd zaterdagochtend om 8 uur aangevallen in het gezicht van St. Mary's (een der Scillyeilanden, ten Zuidwesten van de Zuidwestpunt van Engeland). De onderzeeboot bleef een uur in de buurt. De menigte aan den wal kon het schouwspel gadeslaan. De onderzeeboot belette niet, dat de bemanning van de Indian City in booten naar den kant roeide. Twee policievaartuigen kwamen de haven uit, begaven zich naar de onderzeeboot, die zich op dat oogenblik 10 mijl uit de kust bevond, en openden het vuur op het vijandelijk vaartuig. De onderzeeboot dook en kwam een paar minuten later twee mijl verder naar het Westen weer aan de oppervlakte. De jacht op het Duitsche vaartuig werd voortgezet, doch dit hep met gemak van de vervolgende schepen weg. Toen bemerkte de onderzeeboot de Headland en haalde dat schip snel in. De Headland voerde op kranige manier met volle vaart eene zwenking uit om de onderzeeboot te ontwijken. Later koerste de onderzeeër verder Westwaarts ; het scheen dat het Duitsche vaartuig een derde schip achterna zette. !n Gpiskenlanri* ATHENE, 13 Maart. (Ag. Ath.) Hedenavond wordt een koninklijk besluit openbaar gemaakt, waarbij de Kamer voor eene maand verdaagd wordt. Men verwacht dat daarna de Kamer zal ontbonden en nieuwe verkiezingen zullen uitgeschreven worde». Morgen wordt de wet afgekondigd, waarbij het sluiten van eene leening van 40 millioen frank bij de Grieksche Nationale Bank goedgekeurd wordt. ANTWERPEN MECHELEN. — Diefstal in de groote Vleeschhalle. — In den nacht van vrijdag op zaterdag zijn onbekende dieven binnengebroken in de groote Vleeschhalle, Huldevetterstraat. De kerels hebben voor méér dan 400 frank spek, vet en vleesch gestolen, ten nadeele der beenhouwers Van Puyer en Wïllems, die zaterdagmorgen, bij het uitstallen hunner yteeschkramen, de plundering bemerkten.- Er .zijn twee vermoedens: ofwel zijn de dieven binnengebroken, ofwel hebben zij er 7jch in laten opsluiten. Voor zulke belangrijke vleeschhalle, waar gedurig vleesch door de vleeschverkoopers wordt achtergelaten voor de volgende nüarktv dagen, ware het te wenschen dat er aïdaai _ waak werd uitgeoefend, het is. gelijk og welke wijze. HENEGOUW CHARLEROI. — Wij kondigden dfr aanhouding aan van een veertigtal kwaad», doeners" in den omtrok van Charleroi. Het is gebleken dateene uitgebreide bende te Marcinelle werkzaam is. Verscheidene onbewoonde en ook bewoonde buitenverbhjyen werden bestolen, en ooi winkels en magazijnen. Bij eenen Hrignwerker en eenen porioü vond men-kruidenierswaren, kramerijen woUegoed,sigarenen tabak, stoven,kasseni balen koffie, wijn, wat allemaal in beslaj genomen werd. Nu heeft de policie ook bericht ontvangen dat op een buurtspoorweg naar Na*hnnes een diefstal van trolleys plaats hadiOok op ée kerkhoven werden de zerkeribestolen.t'^; De bende maakt meer slachtoffers dan de zoogenaamde «Zwarte bende » die in 1880 de streek teisterde. WEST-VLAANDEREN DE BOMMEN TË MEENEN. Verleden week woensdag werd onze stad door eene -betreurenswaardige ramp in rep en roer gesteld. Bond 5 ure namiddag werd door eene vliegmachien eene bom geworpen op de ijzerenwegbaan gelegen aan de Bruggepoort aan het uiteinde der stad en het begin der baan die naar Dadizeele leidt. Het vliegtuig had reeds de gansche stad overgevlogen achtervolgd van kogels en mitraüleuzeballen, toen opeens aan bovengemelde plaats gekomen het plotseling neerschoot. Iedereen dacht dat de aeroplaan. neergeschoten was, maar opeens klonk een vreesehjke knal. Eene bom was. geworpen.;'. De eerste getuigen der ramp bemerktenhier en daar lijken van personen die door het ongeluk getroffen wierden. Allen werden weldra naar het stedelijk hospitaal overgebracht, terwijl de overlevenden door demilitaire en andere geneesheeren verzorgd werdeja. ?éjwb|ft'ü«fc'j>iMri»^Mfev. De lijst der gedoode slachtoffers stelt zich opals volgt: DENOBME Cyrille, 24 jaar; HOSTENS Pieter, 38 jaar; IMPE Maria, 27 jaar, LAHAYE Marie, 24 jaar ; MATTHYS- Bertha, 16 jaar; ONSELAEBE Victor, 32 jaar; POBTMAN Arthur, 26 jaar ;- VANDEN-DBIESCH Martha, 18 jaar ; VANHEEDE Maurice, 12 jaar; VERBANCK Paul, 31 jaar; VERGRACHT Henri, 53 jaar, benevens verschillige soldaten en een aantal min of meer gekwetsten. Op een honderdtal meters der ramp werden letterlijk al de ruiten der huizen verbrijzeld. Zaterdagvoormiddag had de teraardebestelhng der elf slachtoffers plaats onder eenen grooten toeloop van volk. Na de begraving vloog een Engelsch of Erajasch aeroplaan over de stad en verwekte eenige oogenblikken angst midden debevolking, doch het vliegtuig verdween weldra aan den gezichteinder en verscheenniet meer terug.N. OOST-VLAANDEREN TERDONCK. — De brug. — Men draait nu de groote nieuwe brug niet meer met de stoomsleepers, om ze dan met windassen en stalen reepen toe te zetten. Twee werklieden helpen nu de drie brugdraaiers, die de brug nu maneuvreeren met de windassen en reepen alleen : dit gebeurt nu traag en zacht, want men vreesde dat de brug den eenen of den anderen keer voor goed zou in hare bewegingen ontredderd geworden zijn, door het ongelijk en snokkende geweldig trekken der sleepers; Dat zou een groote tegenslag zijn voor de bevolking en de schippers, voor wien het verkeer hier zeer belangrijk is. SCHELLEBELLE. — Vrijdagavond waren de zoons van den jachtwachter De Bruycker, van alhier, bezig met stroppen af te doen. Eene bende wildstroopers kwamen op hen af en spraken bedreigingen tegen hen uit. Op de komst van den jachtwachter zelf, die een onverschrokken man is, sloegen de stroopers op de vlucht. De jachtwachter vond er minstens honderd stroppen. Eene Duitsche patrouille, die daar in de nabijheid was, kwam den jachtwachter ter hulp. Een streng onderzoek is geopend. AALST. — Het Voedingskomitelt bekrachtigt nogmaals zijn vorig besluit, waardoor aan de bakkers streng verboden wordt wit brood te bakken of te verkoopen, ook pistolets, fransche broodjes, korentekoeken, enz., enz. Nochtans is het toegelaten aan dewinkeliers en voortverkoopers wit brood te koop te stellen, voortkomende>van bloem buiten den voorraad van hei Voedingskomüeit. Dit brood zal te rekenen van 1& Maart, maar 45 centiemen mogenverkocht warden.Sfe De plakbrief moet bdj alle bakkers en broodverkoopers voor het winkelvenster uithangen. — Op zondag 21 Maart, zijnde Eerste Communiedag, en maandag 22 Maart, is het toegelaten aan alle bakkers; coöperatieven, winkeliers en broodveikoo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes