Het volk: christen werkmansblad

483 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Avril. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/f76639mg46/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aile briefwisselingen vracht-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de relis Gaston Bossu yt, Recolletten-(Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra« :l>ant en Limburg ; Viktor Kuyl, ilinderbroedei'sti'., 24, Leuven. Mes schrijft In : Opalle postkantorenaan lOflv per jaar. Zes maanden fr. 5.00k Drio maanden fr. 2,50. Aankondigingen : PrijB volgens tarief. Voorop te betalen. Eecbteriijke herstellmg, 2 ftk per regel. Ongeteckende brieven worden geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. "Verschijnt 6 maal pei* week *— CHRISTEN WERKMANSBLAD ft Centiemen liet nummer DE SPORTFURIE. Onlangs, den valavond van een zondag, zagen we een konfrater van den uitkant der stad naar het center komen. Hem gevraagd hebbend of de wandeling hem deugd gedaan had, kregen we voor antwoord : « Neen, 'k ben eigenlijk niet uit •vvandelen geweest; ik kom van 't sport-plein. » — « Gij, van 't sportplein ! Doet gij nu oolc nog aan sport? » — « Niet meer, 't was als réporter dat ik er kwam, maar ?k mag u zeggen dat ik er niet uit lust zoo lang gebleven ben : dat is nu toch 'geen sport meer, 't zijn echte wildemans-Streken. » En hij vertelde ons onder meer, dat hij midden de koelste onverschilligheid der .voortkampende medestrijders, een jon-geling had zien wegdragen, die noch gaan noch' st^ian meer kon, ten gevolge van een « alledaagsch » sportincident. — « Ze zouden zoo glad iemand een been af-Schoppen of een paar ribben kapot stam-pen en toch hunne wedstrljden maar •voortzetten, alsof er niets gebeurd ware, » èoo besloot onze zegsman. 't Is werkelijk wat te erg, waar de Bporèliefde zoo ver gedreven wordt. Lief-hebberij voor kundige lichaamsontwik-kelmg, dat is eene zeer nuttige en altijd geoorloofde uitspanning; maar waar die liefhebberij»overslaat tôt eene drift, welke besef en gevoel verblindt, daar wordt ze lntegendeelseen gevaarlijk kwaad in aile opzichten. Onder verstandige leiding, volgens kun-dig berekende regels turnen, springen, loopen, stokschermen, enz. dat doet der jongensschap alleszins deugd, en is zoo-min kwaad als het zondagspartijtje biljart of kaartspelen der ouderen van dagen. Edoch, zooals de liefhebberij voor biljart- en kaartspelen leidt tôt verwaar-iozing van allerlei maatschappelijke en ihuishoudelijke plicliten, als ze een speel-drift wordt, die den speler teenemaal ■beheersCht, — zoo ook jaagt de sport-'liefhebberij tôt aile païen en perken te buiten, wanneer zij eene drift, eene furie ge worden is. Jongelingen kunnen zich inbeelden, dat ze tôt des te wilskrachtiger mannen bestemd zijn, naannate zij zich met meer «Irift aan het sportspel overgeven ; hunne inbeelding liegt hun zullcs heel schade-lijk voor. Een arbeider, die geleidelijk zijne krach-ten ontwiklcelt bij het aanleeren van zijn lastwerk, zal er veel meer, veel dieper geankerde en veel vruchtbaarder wils-kracht bij opdoen, dan een jongeling die met geweld en vurigheid een eerste sportsman tracht te worden. Hebben we niet gezien dat, toen En-geland zijn volk opriep om een weerbaar leger te vormen, het percent der arbei-ders die zich aangaven, evenredig meer dan dubbel zoo groot was als dat der sportslieden, en dat de meest hefaamde sportsmen vlakweg ten achter bleven bij de daadwerkelijke betuiging van liefde voor de vaderlandsche belangen, zooals aile Engelschen, Franschen en Belgen, gelijk aile Duitschers, Oostenrijkers en Hongaren die • moeten voelen, elk voor zijn eigen vaderland? Drift voor sport en drift voor 't spel ontzenuwen de wilskracht, in plaats van ze te stalen. Redelijke uitspanning, kun-dig geleide oefening daarentegen, moeten den wil vormen, omdat zij het lichaam op verstandig beredeneerde wijze ster-ken. Dit hebben Belgische, Duitsche en Fransclie turners bewezen door hunne talrijke dienstneming. Sportfurie is altijd te veroordeelen, jonverschillig in welke tijden. Zij is het 'thans meer dan ooit, omdat we meer dan ooit behoefte hebben aan kloeke geesten <en gestaalde karakters, die mede voor izwakken en hulpeloozen den zwaren flast der huidige levenstoestanden kunnen Jtorsclien. BINNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Te Antwerpen werd nbet volgende besluit uitgeplakt op de s muren der stad : Besluit : , Art. 1. Te beginnen van maandag {26 Aprîl 1915 wordt de prijs van het wit ;en grauw brood van 1 lcilogr. vastgesteld op 49 centiemen. Art. 2. Aile brooden moeten het merk J* 1 kgr. n ingebakken dragen en hun gewicht moet in overeenstemming zijn met deze aanduiding. Art. 3. Brood noch bloem mogen, onder geen voorwendsel, zonder bijzondere ■schriftelijke toelating, buiten de stad geleverd worden. j Art. 4. De nadelaars, die boven de 'gestelde prijzen verkoopen, zullen ge-jStraft worden met gevangenis van één maand tôt 5 jaar en met eene geldboete van 26 tôt 500 frank, met mogelijke toe-passing van art. 85 van het Belgisch strafwetboek. OnafhankeHjk van die straffen kunnen het brood en de bloem die men bij den overtreder zou aantreffen, in beslag ge-noxnen en verbeurd verklaard worden. Diefstal. — Ten nadeele van Beels J., Groote Markt,, 29, winkelier, werd over eenige dagen een vat vet gestolen. Vrij-dag kwamen drij personen, die een stoot- j wagen voerden, aan het huis en poogden I er nogmaals een vat koopwaar te stelen, hetgeen hun ditmaal werd belet. Aanhoudingen. — Aan de nieuwe droge dok werden, wegens diefstal van hout, de genaamden F., 18 jaar oud, wonende Viaduct Dam, en G., 18 jaar, wonende Esschenstraat, door de policie aangehouden. Doodelijk ongeval. — Zaterdagnamid-dag was de zesjatige knaap Frans Van Poppelen, woonaehtig Lange Loeibrioek-straat, 338, op het voetplankje gekropen van eenen voortrijdenden wagen, in de Bredastraat. Door eene ongelukldge be-weging viel de knaap van het voetplankje, met het ongelukkig gevolg dat een der achterwielen hem over de borst en den buik bolde. In eene naburige woning gebracht, is de knaap korts nadien bezweken. Het lijk werd naar het doodenhuis der Korte Dijkstraat overgebracht. WEST-VLAANDEREN KOMEN. — Eene bom ! — Zondag-avond, 11e dezer, kwam uit Oostelijke richting een vlieger aangevlogen. Boven Komen wierp hij eene bom uit, hij had het waarschijnlijk op den ijzeren weg gemunt, ze kwam echter in de weiden langs de Leie terecht. Geene ongevallen zijn te betreuren. LAUWE. — Woensdagvoornoen, ten 9 V2 ure, heeft een geweldig vuur de samenwerkende Vlasstoomzwingelarij De Nijverheid, Meenenstraat, half in asch gelegd. De brand ontstond door het warm-draaienvan eene as in het eerste broyeuse-kot. In eenige oogenblikken stonden twee beuken in voile vlam. Deze zijn geheel vernietigd, de ander gedeeltelijk. De machienkamer is door de pompiers kunnen gered worden met de twee broyeusekoten en de nabijstaande vlas-schuur, opgepropt met afval. De schade is door verze&ering gedekt. Een 40tal werklieden vaHen zoo eene maand eerder heel werkloos. KORTRIJK. — Vrijdag, rond 9 ure, werd van Gustaaf Vanroye, Rijsselstraat, een kruiwagen gestolen, die vôôr zijne woning stond. Bij August Bogaert, herbergier, Sint-Denysstraat, hebben dieven vrijdagnacht zes konijnen gestolen. — Twee voorbijgangers, die langs den Pottelberg passeerden, bestatigden, dat een dief, van een wagen eene baal lcoffie stool. De dief ziende dat hij verrast was, liet zijnen buit in eene gracht vallen en koos het hazenpad. De gestolen koffie hoorde toe aan Adolf Desimpelaere, Heulesteenweg. — Zaterdagmorgen, rond 6 ure, wanneer Jules Velghe, bewaker der fabriek Gratry en Gie, Veldstraat, binnen ging, bestatigde hij dat er binst den nacht dieven een bezoek hadden gebracht. Dadelijkverwittigde hij den bestuurder. In het bureel hadden de inbrekers ailes dooreen gesmeten : de schuifladen waren opengebroken en de brandkas droeg ook sporen tôt inbraak, ook hebben zij tien stukken tijeke ontvreemd. Het parket is verwittigd. CUERNE. — Vrijdag, rond den no en, brak er brand uit in eenige pakken vlas I op een afstand der zwingelarij van d'heer Gustaaf Lagae. Dank aan den werkman Petrus Mol en de tusschenkomst der pompiers kon de fabriek, die reeds vuur gevat had, gevrijwaard worden. Enkel wat geringe schade. OOST-VLAANDEREN DESTELDONCK. — Slachtoffers van den oorlog. — Op zaterdag 1 Augustus verlieten hier de bedsponde van hunnen stervenden vader de vijf gebroeders Lammens, om als dienstplichtigen aan den oproep van 't bedreigde vaderland te gehoorzamen. Hoe stellen zij het nu? Een broeder, verminkt aan de rechter-hand, is van 't leger ontslagen en doet dienst als hovenier in Engeland, waar zijne vrouw en kind hem zijn gaan ver-voegen. Een tweede, verminkt aan de linkerhand en geen soldaat meer, is in 't Zuiden van Frankrijk in eenen dienst getred n. Een derde is krijgsge-vangen in Duitschland en de vierde en de vijfde zitten aan 't front. Weinige huis-gezinnen in België zullen zoovele ver-dedigers voor 't vaderland en slachtoffers van dezen oorlog geleverd hebben : hunne moeder, met nog een ziekelijken zoon, bewoont een huisje in het park van een verlaten kasteel... WAASMUNSTER. — Brag. — De brug zal waarschijnlijk toekomende week hersteld worden. Deze die er nu ligt wordt heel gevaarlijk ; er zullen dan soldaten met de gereedschappen naar de gemeente komen. EI.VERSELE. — In onze gemeente is een Amerikaansche winkel inge-bracht. De vlag J der Unie wappert er aan het gebouw. De inwoners hebben reeds suikerij, koffie, maïs en andere waren kunnen verkrijgen en steeds komen er meerdere goederen toe. Ongeluk. — Vrijdagmorgen botste een zwaargeladen wagen, met de dissel, op een huis. Gelukkig kon de voerman het getuig intijds keeren en was enkel de gevel wat geschonden. NINOVE. — Burgersbond. — In zijne laatste zitting heeft de Burgersbond den volgenden drievoudigen oproep gestemd : 1° Tôt de openbare besturen en aile steunkomiteiten, dat de onderstand-steun zoo weinig mogelijk drukke op onze klein ; neringdoeners en ambach'slieden. Meesta! hebben ze talrijke huisgezinnen en hunne lasten zijn dubbel groot. Dat men voor aankoopen en leveringen, bij werkverschaffing en diesmeer deze men-schen ook niet vergete. Dat men bij warenverkoop de belangen onzer neringdoeners niet te veel uit het oog verlieze. 2° Tôt de begoede standen, de onder-wijsgestichten en vele ambtenaars, op dewelke de stilstand van het economisch leven min gevoelig drukt. Wij vragen dat ze eens zouden rondzien of er niets te doen j'valt voor onze meubelmakers, schrijnwerkers, verwers, behangers, blik-slagers, smeden, enz. Vele werken immers kunnen niet blijven uitgesteld worden, om wille der gevaren van den oorlog. Dat men nu met het aanbrekeri van het zo-merseizoen de kleermakers, naaisters, schoenmakers enz. van onze stad in-dachtig zij. 3® Tôt allen, burgers en werklieden, besturen en komiteiten, om al hunne aankoopen te doen met gereed geld, en al hunne rekeningen, hoe gering ook, komptant te betalen. Veel verzachting kan er aldus gebracht worden bij vele EVERGEM (bijz. briefw.) — Vrijdag laatst gaf de heer H. Ronse, bestuurder der hofbouwschool te Gent, hier in het Davidsfonds eene zeer belangrijke voor-dracht voor de beproefde hofbouwers. De opkomst was zoo talrijk, dat om-trent de heHt der belangstellenden zijn moeten terugkeeren bij gebrek aan plaats. Mogen de hofbouwers zich de goede lessen ten natte maken ; ze kunnen hun alleszins dienstig zijn in deze benarde tijden. E. BELCELE. — Aan de statie is men volop bezig met het laden van strooî, op bevel der overheid moeten er 60 wagons strooi geleverd worden. Brouwersbond der kantoos Aalst-Herzcle, Bij eenparigheid is door de brouwers de minimumprijs van het bier gebracht op 22 fr. de ton, met afschaffing van nieuwjaars, tonnengeld, enz. Geene vermeerdering van krediet zal nog toegestaan worden. De brouwers zijn tôt stipte naleving dezer overeen-komst gehouden, op straf van beroofd te worden van allen tœvoer van gerst. (461) Krijgsgevangenen in Duitschland. Het Inlichtingskantoor (Halle-Belfort), maakt de lijst op van al de inwoners van Gent, Ledeberg, St. Amandsberg en Gent-brugge, die krijgsgevangen zijn in Duitschland. 't Is een kaartencatalogus, die de volgende inlichtingen bevat : 1° familienaam; 2° voornaam; 3° dag, maand, jaar en plaats van de geboorte; 4° graad in 't leger (soldaat, korporaal, ser-geant, enz.); 5° nummer van het stamboek (matricule); 6° regiment; 7° bataillon, eska-dron of batter^j; 8° compagnie; 9° voiledig adres van den krijgsgevangene in Duitschland; 10° familienaam, voornamen en adres van den persoon, die de verklaring doet. Het mit van zolk een algemeene lijst is dadeiijk gebleken. Zij komt dikwijls van paa voor het te huis bestellen van de briefwisse-ling. Vele kaacten en brieven van krijgsgevangenen dragen een onvolledig adres, of het adres is door de raenigvuldige er op ge-slagen stempels onleesbaar. Doordat de naam van den soldaat op de kaart staat, kan men in de algemeene lijst, naam en adres van de famille v^nden, en de brieven en lcaarten bestellen. Daarentegen moeten verschillende kaarten op het kantoor blijven liggen, omdat de familie verwaarloosd heeft zich aan te geven voor de algemeene lijst. Men heeft er dus allé belang bij, dat die lijst zoo volledijj mogelijk zij : wie tôt nu toe verwaarloosd heeft mlichtingen nopens een krijgsgevangene te geven, doe het dus ter-stond.Gesneuvelde soldaten. Uit Leuven bericht men ons dat op het slagveld rond Leuven, nog twee gesneuvelde soldaten gevonden zijn : Robert Van Waes, 22e linie, 2/3, n° 57687 en René Debroe, 22e linie, 2/2, n° 59887. GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND, prijs 25 centimen, te verkrijgen bij de gazetverkoopers en in de aubetten. UST SEtïT. SMARTELIJK ONGELUK. - Zondag-namiddag, rond 5 ure, is op de Voorhaven-laan een smartelijk automobielongeluk voor-gevallen. Door eene ontreddering aan den voortrein van een automobiel, door vier Duitsche soldaten bezet, werden twee personen, man en vrouw, tussehen den auto en de grillie van de Voorhaven gevat. De man verdween onder het voertuig en de vrouw werd achteruit geworpen. De eerste overleed eenige oogenblikken daarna, de vrouw be-kwam lichte kwetsuren. De slachtoffers zijn : Jan-Frans De Baets, geboren te Gent den 27 Januari 1861, zeepzieder van beroep, en zijne echtgenote Matbilde Van Bockselaer, geboren te Gent den 22 Maart 1859, wonende Meulesteedschen steenweg, 227, Gent. Het lijk van den man is naar zijne woning overgebracht.Deze menseben hebben hun eenigen zoon in 't leger. MIDDENKOMITEIT DER VAKVER-EENIGÏNGEN. - Woensdag, om 4 ure stipt (Belgisch uur), algemeene vergadering. «EIGENAARSBELANGEN. » — Verde-digingskomiteit der getroffenen door oorlogs-schade. (Zie 2e bladzijde.) (336s) OORLOGSSPEL VERBODEN. - Tijderts den oorlog van de Boeren tegen deBngelsehen zagen wij in de straten de lcinderen de krijgs-gevechten naboofcsen. Nu weer werd ferm soldaatje gespeeld. Op sommige wijken zag man groepen van meer dan honderd jongens en meisjes, heel en gansch tôt den krijg uit-gerust, met kleederen, wapens, vlaggen en zelfs eene hondenkar .-ils ambulanciewagen. Te Gentbrugge hadden de jonge soldaten de pin door een wortel vervangen en als zoo een soldaat in handen viel, werd zijne pin radikaal.,.. opgeknaagd. Elders hoorden wij een jongen, met blauwe plekken en bloedneus, heel fier ver-tellen dat hij reeds driemaal naar het front geweest was ! Zulke spelen zijn niet van gevaar ontbloot en de policie heeft dan ook bevel gekregen zulks niet meer toe te laten. De ouders worden verzocht in dien zin de policie te helpen. Soldstm 08sn8uv8lfl voor M Vaderland. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overheid. Voordeelige conditiën : Bestuur der Infer-gemeentelijkc begrafenisdienslen, Gewat, 11, Gent. (420s) ST LUCASSCHOOL. - De Broeders der Christelijke Scholen, de bestuurraad van St-Lucasschool en der St-_Lucas- en Sint-Jozefsgilden (bond der Oud-leerlingen), zullen aanstaanden vrijdag, 30 April, te 9 ure, in de St-Michielskerk ter stede, een plechti-gen lijkdienst. doen opdragen voor de ziele-rust van den Berwaarden Broeder Baymond, leeraar van bovengemeld gesticht en ambulancier bij he 1° legerafdeeling, op het veld van Ber bij den IJser gesneuveld, een gelcwetste wegdragend. De stoffelijkc overblijfsels van den held-haftigen overledene werden te Ramscapelle ter aarde besteld. Ingezien de huidige omstandigheden worden geene doodsbrieven gezonden. Dit bericht dient als uitnoodiging. EIGENAARSBELANGEN. - Verdedi-gingskomiteit door oorlogsschade. Op algemeene aanvraag zal het bureel ook zetelen den vrijdag van 9 tôt 11 ure 's morgens. (Zie verder 2e bladzijde.) (408). IIOFBOUWBELAIVGEIV. De onlangs gestichte beroepsvereeni-ging Horticultura Belgica W. E. B. gaat met reuzenstappen vooruit. Meer dan honderd vijftig leden waren op de vergadering van vrijdag laatstleden tegen-woordig. Veel en deugdelijk werk is reeds gedaan en zal in het vervolg nog afge-legd worden. Werkkracht, broedeilijkheid en vrijheid zijn de waarborgen harer toe-komst.Den dinsdag, 27 April, om 4 ure na-middag, zullen de verschillende afdeelin-gen vergaderen om schikkingen te nemen nopens de samenstelling hunner weder-zijdsche besturen, namelijk als volgt : Ie Afdeeling, begfijpende Gent, Sint-Amandsberg, Destelbergen en Heusden ; in het lokaal van het Davidsfonds, Bau-deloostraat, Gent. 2e Afdeeling, begrijpende Loochristy, Calcken, Laerne, Overmeire, Saffelaere, Desteldonck, Beirvelde, Zeveneecken en Wachtebeke, ten huize van Théo Eeck-man, nevens het gemeentehuis van Loo-christi.3° Afdeeling, begrijpende Meirelbeke, Gentbrugge, Ledeberg, Wetteren, Melle en Knesselaere, ten huize van den heer Belpaire, te Meirelbeke. 4e Afdeeling, begrijpende Oostakker, Evergem, SIeidinge, Meerendree, Loven-degem, Wynckel-S. Kruis, Wondelgem en Mariakerke, in de Valk, Evergem-Dorp.5e Afdeeling, begrijpende S. Martens-Laetliem, Nazareth, S. Denijs-Westrem, Gavere en Syngem, ten huize van Van Oost August, bloemist, S. Martens- Lae-them.Vrijdag, 30 April, om 10 ure 's morgens, vergadering van het hoofdbestuur, in het lokaal van het Davidsfonds, Bau-deloostraat, Gent. Vrijdag, 30 April, om 2 ure 's namid-dags, algemeene vei^adering in den Roo-den Hoed, Klein Turkije, achter de Sint-Niklaaskerk, Gent. De LEDEN worden verzocht op da bijeenkomst van hunne afdeeling en va» de algemeene vergadering stipt op pose te Zijn. De Voorzitter, H. Ronse. SPORT. VOETBAL. — Zondagnamiddag was een® talrijke menigte gekomen om de match bij te wonen, die op het plein der Al ber 11 aan, gespeeld werd tussehen de Racing-club en de A. B. A. La Gantoise. Men weet dat bij de ontmoeting dezel! twee clubs, te Paschen, op het plein van den.' Raeing, ieder dezer elk 4 goals maakten. ; De ontmoeting van zondag gold dus eevi beslissingstrijd. De beide clubs waren goed en van het begin was het seffens te zien dat de strijdl hardnekkig zou geweest zijn. De eerste half team was reeds een 35tal minnten aan gang toen de Gantoise de-eerste goal kon markeeren. De bal was naar het aoel geworpen door Debrauwere en werd op« gevangen door Wauters die den bal met cent flinken hoofdstoot tôt elks verwondering, M het doel gooide. Deze half team liep verder voorbij von-* der dat van weerzijden nog iets kon gemaakfi worden. Bij de tweede helft van het spel zag ploeg der Gantoise er nogal afgemat uilv terwijl de Bacing goed stand hield en met veel samenhang speelde. Het gelukte d» Racing drie achtereenvolgende malen dea bal in het bekampende doel te brengen. • De twee eersten werden er meesterlijk inJ gegooid door Beeckman, de derde door Da Loose. i Was er nu ontmoediging bij de Gantois» of was het afmatting? Wij weten het niet* doch hunne verdediging liet nog al te wen3 schen en de strijd bleef bijna gedurendôj gansch dit deel van 'tspel rond hun bedreig^ doel, waar tôt tweemaal toe de Racing e? bijna in gelukte nogmaals een goal te maken» Het spel bracht geene wijziging meer bij en eindigde met de overwinning van Bacing met 3 om 1. * * Zondag aanstaande 2 Mei worden de halv» f inalen gespeeld van het toernooi der A. B. AV Gantoise op het plein der Albertlaan : oât 2 uur Ganda tegen Vriendschap, scheids-i rechter Strubbe ; om 4 ure Gentsche voet* bal-club — Gantoise, seheidsrechter Berwouts Ingang 0.10, 0.25en 0.50 cent., ten voordeele van het stedelijk steunfond». 's Morgens onj 11 uur (Belfort), spelen de scholieren tegen Dandy Club. Vragen en Iolîchtingea. — Gustaaf en Anna, wel te Gent, vrage^ waar zich bevinden en hoe het stellen, d« B. H. De Clercq, onderpastoor te Zonnebeke, en zijne moeder. — De familie Devolder, te Gent, vraagtj inlichtingen over de familie Brabant, Groen* straat, te Rousselare. 442 — E. H. Gruwier welvarend in St. Jbzefs-gesticht te Iseghem vraagt naar zijne familie (ouders broeder en zusters) van Yper. Antwoord in Het Voile a. u. b. (452) — De wed. Messiaen van Dadizeele vraagt naar Edmond Messiaen 6e regiment artillerie versterkte plaats van Antwerpen St. Catherine-Waver. (453.) — Wed. Devos van Dadizeele vraagt naar Frans Vandeputte-Vanneste van Slijps-Moorslede gevlucht op 19 October 1914. 454 — Petrus Dejonghe en familie is langa Yper gevlucht op 19 October 1914. Kan men niet te wete komen waar zij verblijven ? 455 — Henri en Camiel Bouttens welstellend te Meenen vraagt naar zijne vrouw Edali Bonté en kind Elie. 458 — Henri Everaerts van Slijps-Strooi-boome vraagt naar zijne drie zonen Theo-fiel Mauritz en Jeroom Everaerts den 19 October gevlucht. Ook naar Theofiel en Jules Cappens allen te zamen gevlucht uit Slijps-Strooiboome. (457.) — De familie Gallooo-Beheydt van de Tassche-Noord te Boesselare laat weten aan Marie Galloo aan de familie Bruggeinan-Beheydt van Staden en aan de familie Dumortier-Beheydt van Hooghlede dat ailes wel gaat en dat de zaken te Hooghlede goed voortgaan. Zij wenscht nieuws over lien eontvangen. (458.) — M Edmond De Geest-Vandevoorde, brouwer, Moorseele, vraagt inlichtingen over Jules Vandevoorde-Lowie, gevlucht uit Moorslede _ (470) — Valentine Vallaeys, in dienst te Na-men, Eudoxie Vallaeys, in dienst bij Mijn-heer Impe, te Thielt, Ëlza Vallaeys, in dienst bij M Vanderougstraete, te Meulebeke, vragen naar hunnen vader René Vallaeys, hunne broeders Florent en Léon, en hunne zuster Augusta, uit Eessen, naar grootmoeder Louise Sanssens, en naar de andere familie, uit Vladsloo, alsook Gabriél Vallaeys, ala weeze te Woumen, gevlucht in October. Antwoord in 't Voile? (464 ) — Julia Loyson, verblijvende in voile gezondheid in haar huis te Beythem (bq Moorslede), ailes gaat nog goed met t'huis* Vraagt naar haren vader Oyriel Loyson haren broeder Hector, hare zusters Maria en Celina, gevlucht met hunne tante, Zustei Anastalia, uit het klooster van Rumbeke, vertrokken in de richting van Becelaere, den 19 October. Antwoord zenden in 3a Volk a. u. b. (463) — Vrouw Jacques Meerc vraagt inlichtingen over hare twee kinders, bij Henri Vermander, Hoogstaede (bij Veurne), sederfc 3 October zonder nieuws alsook over haren man, sedert 8 October oit Pbperinghe vertrokken. (472) ^ - .■ . r.,...... n m n. rn..i.,,r - n , . rfM—1 iriWl -^jr ïijfeBTwiflligsle Jaar. — Pi. 116 fioflsâîenst — Balspzla — Eigendsm Biasdag, 27 April 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes