Het volk: christen werkmansblad

517 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/d21rf5mn7q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Hjf-cii-TwfolîgsIe Jaar. — fi 320 AJ-Cv^.LiCyg;-, tïKfh£*AJiX&4 Mstast — IMspili — Eigaaioia i Dinsdag, 14 Deeetaber 1915 Aile brici'vr;Vwliï!gfi5 vn-cH-çrij te zer der. a«m /iy. Van ïsegherr', uitgevf-r yooï de naaml. tca&tech. «Drukkerij liet Yolfc», Èlcersteeg, n° 16, Gent. Bu réel voor West-Viaan cU: relis £5 as ton Bossu yt, Becolicttea-Btr&ftt, 14, Kortriik. Bureel van Âiitwerpen, Bra-fesnt en Limfcurg : Yik'or Kuyl, V&artetraat, 3, Leuven. HET VOLK Msn schrîjft in : Op aile postkantorena-an 10 fr. 3er jaar. Zes maanden fr. 5.00. brie maanden fr. 2,50. Aaiikonùigingen : Prijs volgêns tarief. Yoorop ta jetalen. Rceliterlijke herstelling, 2 fr. ier regel. Ongeteekende brieven worde® [eweigerd. TELEFOON N" 137, Gent. Versch^nt © per week CHRISTEN WERKMANSBlAD £$ Ceatiemea liet ssuroiftaes0 OP DE BALKANS. Hevigs Aanvallsn. SALONIKI, 10 Deeember. — In de taatsie dagen warcn de Bulgaarsche aanvallen veel emstiger dan men vooreerst geloofde. De Bulgaren ontvangcn voort-dïircnd yersterkingen en beschikken over ïware artillerie die, vôôr den aanval, Ben regea van bommen op de vijandelijke steilingen werpt. De Bulgaren hebben het biizonder gemunt op de Engelsche stclligen en de Engelsehc voorposten, door de overmacht, moestoiï op lumne bijzonderste lijn terug-trekken. Op verscheidcne tjlaatsen Jiadden 6r gevechten raan tegen man plaats. SALONIKI, 11 Deeember. — De Bulgaarsche aanvallen der jongste dagen schijncn van emstigeren aard te zijn geweest dan eerst vermoed werd. De Bulgaren krijgen gesfcadig versterkingen. Zij beschikken over een sterk gesehut, waarmee ze onze steilingen vôôr den aanval met granaten overstelpen. Sedert Zondag hebben ze het vooral op de En-gelsche liniën gemunt, en .ten gevolge der vijandelijke overmacht, moesten de Engelsche voorposten tôt op de hoofd-stellingen worden teruggetrokken. Op ^ekere punten hebben bajonetgevechten plaats gehad. SALONIKI, 11 Deeember. — Ten gevolge van den terugtocht der En tente-troepen wordt de toestand van Grieken-îand met den dag moeilijker, te meer clat thans de strategische lijn tegen de Griek-«che grens is gebracht. geworden. Haven geblokkserd. BUKAREST, 10 Deeember. — De Engelsche legatie heeft het Rumeensch gouvernement bericht dat, ten gevolge der opeenhooping van koopwaren, de baven van Arkhangel geblolckoerd is. PaFlîaiSBîalrâ Zlttlag. SALONIKI, 10 Deeember. — Vijftig afgevaardigden der Servische Skoupt-china, alhier aangekomen, hebben eene titting gehouden in het hôtel Olympos. Efuj in de Lucliî gevlogsn. LONDEN, 11 Deeember. — De kor-respondent van den Times, te Athene, meidt dat de Franschen de brug, gelegen ten Westen van Kudovo, in de lucht hebben doen vliegen. ûrlakgfilanfl vaor da aiouliâsllssing- De Corriere délia Sera meldt dat men hi Athene oordeelt. dat het oogenblik der laatste beslissing voor Griekenland ge-komen is. De Grieksche overste Pall heeft in Saloniki met generaal Sarrail een onderhoud gehad. Men denkt dat generaal Sarrail naar Athene Zal gaan om met den Kor in g en den overste van den generaal staf te onderhandelen. De gezanten van het Yierverbond be-gaven zicli vrijdag bij den minister-voor-gitter Skuludis. Onmiddellijk daarna werd een Ministerraad gehouden. Later wordt gemeld dat de Fransche gezant Guillcmin door den Koning ontvangcn werd. Casleïuau, o vei*sle vaiî deo algemeenen staf PARUS, 12 Deeember. — Generaal Joîfre heeft het ambt van overste van den Algemeenen Staf toegekend aan Generaal Castelnau, die tevens den graad van bevelhebber van eenen Iegergroep behoudt. ODdervraging in het Lagerhuis. M. Snowden heeft in het Engelsch Lagerhuis aan den heer hoofdministcr Acquitli gevraagd, te willen verklaren ©f er geen enkel voorstel gedaan was tôt voorbereiding van den vrede, gesteund op de ontruiming der veroverde gewesten, welk voorstel zou verwoi-pen geweest zijn «mder dat het Parlement er kennis van gekregen had. Hoofdminister Asquith heeft geant-woord, dat de regeeringen van Grool-Brittanië, Frankrijk, Italië, Japan en Rusland met elkander overeengekomen sijn geen afzonderlijken vrede te teekenen. Werderi ernstige voorstellen rechtstreeks et on rechtstreeks door onzijdige mogend-beden gedaan, die voorstellen zouden door de verbonden mogendheden be-sproken worden. Vooraleer dit gebeurt, kan M. Asqnith zich tôt niets verbinden. Ingeval vredesvoorstellen gedaan werden, Zou het 't verlangen der regeering zijn Ze aan 't Parlement inede te deelen. Vcrdagiag vaa het Esgeisohe parlemcfii. De Staatssekretaris Simon heeft in het Lagerhuis een outweïp van wet neerge-legd, houdende de verdaging van het Parlement tôt 31 Januari 1917. Lord Cecil heeft verklaard dar de Engelsche regeering het Mexikaansche gouvernement, dat tliaas aan het bewiad is, heelt erkea«L OaderbaadelingeB vaa het ^ierverkad, Uit Londen wordt geseiad dat Lord Kitchener en Sir Edward Grey donderdag naar Parijs gegaan zijn om met de Fransche regeering te onderhandelen. M. Poincarré heeft vrijdagmorgen Sir Edward Grey en Lord Kitchener ont-. vangen en Zaterdagnamiddag hebben beiden Parijs verlaten. Miaister Douiaergiie ie SM'etersbiirg. KGPENHAGEN, 12 Deeember. — 1 M. Doumergue, de l^ransche minister van koloniën, te S' Pctersburg aangekomen, deed kort na zijne aai.komst bezoek aan MM. Goremikiu, Sasonone en andere Russische ministers. Aan eenen opsteller der Birsckewija Wjcdomosti gaf hij als reden op voor zijn s bezoek in S' Petersburg alsook voor het bezoek van den kortelings verwachten generaal Pau, dat Frankrijk meenings-wissel wil plegen met de leidende Russische personaliteiten om daaruit een mogelijks verband tusschen de plannen en daden van beide regeeringen en eene volledige ondersteuning in de beslissingen van beide Staten, Rusland en Frankrijk, te brengen. .. Verklarmgyao den heerRomasones. MADRID. — De nieuwe kabinetsvoor-zitter, de heer Romanones, heeft verklaard dat het nieuwe kabinet de politiek van sâjn voorganges zou voortzetten. Het aal de strikste onzijdigbeid in acht nemen en al zijne pogingen insx>anneîa air het economi-sche vraagstuk op te lossen, waarmede het parlement zich bezig te houden heeft. Het aanvaardt de medewerking aangeboden door de tegenweord'-ge meerderheid, maar zou doen overga^n tôt nieinve kieaingsn indien het raoest blijken dat hot van deaen steun geen gebraik kon naaken. Het nieuwe kabinet zal zieh in de eerste plaats bezig houden. roel de irilitaire reorganisatie, waarœede de landsverdediging zou nauw verbonden is en verv-olgens met de. moeilijkheden die ont-staan zijn met betrekking tôt de bevoorra-ding, de arboidsmarkt. den uitvoer en het krediotwezen. Het kabinet zal tevens de ver-plichtingen tegenover de openbare meening ni et verwaarloozen, m:iar het ia vastbesloto n zijne grootste aandaeht te achenken aan de financieeîe en econoraische vraagstukken. De heer Romanones besloot deze verklarin-gen door te ver/.ekeren dat de regeering eene zuiver liberp.le politiek zal volgsn. Versehrîkkelijke Oïitploffiag ia Le Havre, Zaterdagmorgen vrecg had in de Pyro-technische werkhuizen der Belgische Regeering eene ontploffing plaats. Bijzen-derheden ontbreken. De schade en het aantal dooden zal baiteHgewoan groot zijn. De werkhuizen bevinden zich op een afstand van drie kilometer van de stad, op het gronclgebied der gemeente Gra-ville Ste-Honorine. Een later bericht zegt dat de ontploffing om 9 % tiur plaats had in het poeder-kamp waar de granaten geladen worden. De arbelders waren dit uur aan het werk bezig met reeds geladen granaten te verplaatsen. De ontploffing vernielde deuren en vensters der nabuiige huizen. Rond den middag was het nog onmogelijk bij de plaats der ramp te naderen. Het grootste aantal arbeiders waren Belgen. LE HAVRE, 12 Deeember 1915. — Voîgens dagbladberichten zou het aantal gekvetste personen omtrent duizend bedragen. Het aantal dooden zou gering zijn in verhouding van het geta.1 ge-kwetsten. De woningen in de nabijheid geîegen Zijn gansch vernield. Muren van 24 centimeters dikte vîogen in de llucht. De garnizoentroepen begonnen, voor zoo-' veel het mogelijk was met de opruimings-werken.Het laatste telegram uit Le Havre geeft 110 dooden op, waaronder 107 Belgen. ' l'urverandcriag is Fraikrp. Frankrijk heeft thans het uur van den Meridiaan van Greenwich aangenomen, in vervanging van dit van Parijs. De Nederlandsche minister van Koloniën komt cen snelbericht van den Algemeenen Gouverneur van Nederiandsch Indië te ontvangen, hem meldend daî eene erge aardbeving heeft plaats gehad te Tonakhatou. De aardbeving ging ge paard met het wassen der rivieren waardoor gansch den omtrek overstroomd werd. De schadc is zeer aanzienlijk. Hei eerste onderzoek heeft bestatigd dat vijftig îiuizen gansch vernield en dat ongeveer zeven menschen gedood zijn. Het post- en telegraaîverkeer raet deze streek is tot&al oaderbrckea. fiel Araerikaaosch Congres. WASHINGTON, 7 Deeember. — De zltling van het Congres is gister geopend. De begrooting heloopt 1.285 millioen 858.000 dollars, of 170.000.000 dollars meer dan het vorige jaar. Deze toeneming is hooîdzakeîijk toe te schrijven aan re-geeringsvoorstellen om tôt verhoogde militaire en marine slagvaardigheid te komen. '■nmtTtIHmiJMI fii.ni ' Nieuwe belastiagea ia de Vereesigde Slaiea, NEW-YORK. — In Président Wilson's boodschap aan het Kongres worden de volgende belastingen voorgestcld : Ver-meerdering van de belasting op het in-komen, belastrng op petroleum en naphta, belastirjg op de automobielen en de gas-i en petroolmotoren, eindelijk be'asting op ruw en bewcrltt iize.r on op het staa'. Naa? de Cbioeesphe Monarchie. Dertien op achtti^lï provinciën hebben zich voor het keizerjr]k,ond er beheer van Yuantchikai", verkla3;!d. Het Chineesch gouvernement is nieï zinnens de opmer-kingen, door Japan Ôàar tegen ingevoerd te aanvaarden. Eaizer Yeeas -Sbi-Maï t Yan de Nederlandsche grens, 12 Dec. — Aan de Amerikâjansehe Associated Press wordt uit Pektng bericht : Yoean-Shi-Kaï heeft de Chineesche keizerskroon aangcnpmen. Het JiîliiliômTaHTîêr" AatidipÉeristisch Sensm. De 4 Deeember was het 25 jaar geleden dat een artikel geneemd * De beveiliging tegen de kroep en de tét anos » in de « Deutsche Medizinische Wochenschrift » versclieen ondergeteekend door de dok-ters Behring en Ki't^iai.o. Dat, was het begin van den glori^Mjkeîi strijd tegen den «dooder van kmderen » welke door Dr Roux in Frankrijk, is voortgezet. Bij deze gelegen heid,geven de Duitsche bladen de cijfers uit welke de weldaden aanhalen van deze groote weten schappelijke over-v.'inn ing. OfficieeleMedoâeelinggn Fa Vîaaidêpea, F?a§!iF?jk ea Elrn (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Deeember. (Woiff.) — Op vele steilingen van het front levendige werlîzaamheid der beiderzijdsehe artillerie. Na sterlœ vuûrvoorbereiding gre-pen 's avonds de Franschen opnieuw onze stelling aan, Oostelijk de hoogte 193, Noordoostelijk van Souain. De aanval is afgeslagen. De stsliing is steeds zo» vast in onze handea, als zij ons ook door de stoutste tegenstrijdige beweringen in de Fransche dagberichten van den laatsten tiid niet was kunnen ontnomen worden. 'BERLIJN, 12 Deeember. (Wolff.) — Oostelijk van Nieuwkapelie (Zuidwestelijk van Rijssel) misluktc vôôr onze hinder-hissen de poging eener kleine Engelsche afdeeling, om door overrassing in onze stelling te dringen. In de Vogezen kwam het enkel tôt patroeljegevechten monder beteekenis. (Fransche Melding.) PARIJS, 11 Deeember. — Ambtelijk bericht van vrijdagnamiddag : In den loop van den nacht is gcene verandering van beteekenis te melden. In Champagne werd de strijd met granaten voortgezet. Gister drongen wij den vijand over den bergkam Zuidelijk van St-Souplet terug. Ambtelijk bericht van vnjdagavond : Onze artillerie was in den loop van den dag in Artois bijzondcr v.'erkzaam. Daai bracht Zij twee vijandelijke batterijen tôt Zwijgen die het Bois-en-Hache Desclioten. Verder beschoot zij werkzaam de vijan lijke werken in de buurt van Quenne-.vières, tusschen de Oise en de Aisne en Fontaine aux Chaiïnjs in de Argonnen. BELGISCH BERICHT: De dag werc door Zeer heîtig artilleriegevrcnt geken-merkt. OnZe batterijen besc|joten werkzaam viiandelijke verzamelingen en open-den hel'vnur op de vijandelijke artillerie in de richting van Spermai«s. Nô'ssen, Wou-men en in de buurt van bel Vecrhuis. Onze 7.5 centhueteï-fcanoaïiwi braciv ten ccn Duitscben mijnen werper, iii( eenige werksaamhieid oiityouwde, toi zwijgen. Op het Oosteiijk Geycchisterreia, (Duitsche Meldina.) BERLIJN, 11 Deeember. (Wolff.) De toestand bij de legergroepen van generaal-veidmaarschalk v®a îfiadenbuEg ea priai Leopold Van Beieren is onveranderd. Een Russische aanval Noordelijk van den ijzeren weg Ivowel-Sarn y brak verliesrijk op de Oostenrijlcsch-Hongaar-sche linies. Noordelijk van Gzartorysk werden op den Westeliiken Styroever vooruitgetrokken verkenningsafdeclinEen weder verdreven. BERLIJN, 12 Dec. (Wolff.) Zwakke Russische krachten,die in de omgevingvan het Warsungmeer (Zuidelijk Jakobstadt) en Zuidelijk van PinsR tegen onze steilingen vooruitdrongen, werden terugge-wezen.(Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 Deeember. — Bij Gzartorysk hebben wij Russische verkennings-afdeelingcn verdreven. Yerders rust op 't gansche front. WEENEN, 12 Deeember. (Wolff.) — Stellingwijs geschutvuur. Geene bijzon-' dere gebeurtex issen. (Iiussische Melding.) S' PETERSBURG, 12 Deeember. — De toestand is op het gansche front onveranderd. Op 10 Deeember beproefde de vijand in de omgeving van Kupczynce, aan de Strypa, (20 km. Zuid-West van ' Tamopol) eenen aanvaîiHij werd afge-wezen en ter.ug naar zijne loopgraven geworpen. Deôoslearijksch-italiaaiiseheOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 Deeember. (Wolff.) — De gesehutgevecliten in Judicarië be-palen zich enkel tôt de ruiinte, ten Westen van het Chisedal. In den Sector tusschen dit daî en dat van Conci werden onze vooruiigeschoven posten op den Monte Bies door overwegende vijandelijke krach-ten genomen. Zwakke aanvallen der Italianen in de Dolomiten tegen den Sief-spits, in de Gorzstreek tegen de Noorder-helling van den Monte San Michele werden afgewezen. WEENEN, 12 Deeember. (Wolff.) In den sector der hoogvlalcte van Doberdo viel eene Italiaansche infanteriebrigade onze steilingen. ten Zuid-Westen van San Martino aan. Zij werd teruggeslagen en leed groote veiiîezen. Elders heerschl op het gansche ZuidWesterfront rust, behalve enkele kanôngevechten. Ook in Judicarië is de werkdadigheid des vijands vermJnd'érd. (Italiaansche Melding.) ROME, 11 Deeember 1915. — Scher-mutselingen van kleine afdeelingen ten Noorden van Loppio, in liet Comeradal, het Etschgebied en in het Salamentodal (tusSehen Masa en Brenta), in Opper Chiarzo en in het Meervloeddai. Van den vijand werden eenige gevangenen genomen.De vijandelijke artillerie zet de beschie-ting voor t. De onze verstrooide groepen arbeiders en eene verplegingsafdceliiîg in het San Pellegrinodal (Aviso.) In den nacht van 9 Deeember poogde de vijand verscheidene malen, onze steilingen van Oslavija, op de hoogte Noord-westelijk Gorz, in te drukiven. Deze pogingen werden telkens or.middellijk afgewezen.Een vijandelijk vliegtuig wierp eenige bommen in het Doganadal (Fella). ROME, 12 Deeember. — Artillerie-werking op het gansche front. Aan eenen aanval onZer infanterie, op den Karst, danken wij het terugwnnen van een klein sclianswerk. ©P DE BJILICJI1SS, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Deeember. (Wolff.) — Geene wezenlijke gebeurtenissen. Over het Bulgaarsclie leger zijn geene nieuwe berichten ingekomen. BERLIJN, 12 Deeember. (Wolff.) In de twee laatste dagen vielen meer dan 6500 gevangenen en uiteengesiagei;en in de handen der Oostenrijksch Ilongaarsche kolonnen, die in het Albaneesch greas-gebied werkzaam zijn. Tusschen RoZaj, dat gister genomen werd eu Ipek lieefl de vijand 40 kanonnen moeten acliteiiaten. Na besliste siederlagen, die het leg-„r . van generaal Todorow, in eene reeks dappere e:i krachtigc gevechten, tijdeiis de laatste dagen ioebraeht aaii (Se Fr.m-sclien en Engelsch en, bevinden Zicli dézen ; in eenen l'e.klagenswaardigen toestand op ; den terugtocht naar de Grieksche gren?en. De veiiiezen des vijands aan menschen, wapens en materiaal v<u! allen zijn, voîgens de incdedcelingch onZer Ynr-bondënen zeer zwaar. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 Deeember. (Wolff.) — i In de achterhoedegevechten ©p Montene- grijnsch gebied zijn opnieuw meer dani 400 gevajigenen birmengebracht. WEENEN, 12 Deeember. (Wolff.) On s; offen siei'ten Noordoost-.cn van Monténégro voerde gister tôt de bezetting van Korita en Rozai en tôt achterhoedegevechten, 12 kilometer Westelijk Ipek. Wij brachten in deze gevolgi'ijke gevechten G100 gevangenen binnen en inaakten ^0 Servische kanonnen bi:it, in de streek tusschen Ipek en Rozai. iBulgaarsclie Melding.) SOFIA, 11 Deeember. — (Ambieîijk bo-rieht van 8 Doceinber.) Wij zetten do aehteiyolging der Fransche en Eiigelsehe troepen voorfc op beide oever» der Wardar en der Kos'ôrino, in de riehting van Grodovo. In don loop van rte/.on dag hebben wij bolangeijke wapenfeilo» \ creicht.' Na de reeds geineîde nederlaag der 1-V.irificho bataljons bij Petroyo op 0 Deee;rd,>er, trok. de vijand in de omgeving van het dovp een de»l Kijner troepen samen, d'e op de lijn Deinir-Kapoe in aîtocht Svrren, en deed ook verst erkingen kon en uit do streek van Gew-gheli. De stri.ld i» vsaiochfendto 7 une weder-U7U ontbra>nd op het front Peti,o\"o->rh\i-vea. Na ooii ons^ uimigen s'.ornxaanyal ve»> /^rden onze afdeelingen V<âS3èlv:'fl'mo a<ld«r elkaar geiegen, steile hoogtcst ellirigéa en wiei*p«n do Franschen terug niiar d:; YWrd r. Dcîo gi'.ven buii stolLjigoa prij:; en sl< e-;en < p de vlueht. Zij lieton d at'bij dooden «• > gevangenen acht et' vai; de i'\u'ntériere~: > enton 45, 188 en 381. Sloch'.s -nvakke cid • ;l;ngen kondon zich bij den afto< ht redd »t OoBul-gaarache koloii. dio door de Wr.nJ r engts oprukte, dreef de Fi'ansi'lie aeliteiMoeden bij het dorp Kliasoo?a rchteruit on volgde den ^.-ijaiid op de bielen tôt aân j.ot dorp llmdovo : 2 machiengevreron on i(,[i ,.;ovan-genen vielen dmrbij in onze h: d- Tal-rijke l'ranschen rijn in do borgen v .vs'roc-id. DoBulgaàrsehekf'lon, die on donlii k< i'War-d-oever vooruitdringt, ondernan^ cen ver-r«ssenden aanval op de vijtuid'îlijko steilingen nabij do monduig der D«.-elnr..-\\oda, welke de Franschen sterk aaiigelegd h dden met tah'ijko vorschansingen en veel draad-versperringer.. Er kwanwerwarr,)) . onder de \'erdcdigor.i, dio in zeor groote .vanorde terug begonnen (e 1 rokken in do ri>_K ing van Gradoez. Onso troepen acbtorvol.rden hen s>;herp ; in Gradoez ontstond dan non vree-seiiik'strasatgcrirc(hi.Tehalfvijf uro 's îiiorgei s verjoegeïi wij ton slotte de Franschen uit Gradoez en dreven hen in vollodige wanordo naar Ood<;ip voor ons uit. Talvijke gevangenen bleve: in onze handea. Daar het twe -maal tôt bajonoiaan-vallen kwam. hebben wij in dezen s'rijd meer gevangenen gemaakt d n vroeger. Do dooden en gevangenen behooron tôt de Fidnscho infanterieregimenten 24-î, 371 ea S72. Be-zuiden Ko-t oerino a.hteivolgên onze afdeelingen de Kngelseho Oii Fïansche troepen in de rieh'ing van Dobrovo-Krri-\ alandovo. Na oen haulnekkig gove<ht, d >t de:i gan-sehen d-vg voortduurdo,. veroverdon onze troepen, oj) de lijn Pr3tâ,h-Memieli-Kajâni, do zeor sterke steilingen der ErigeLschen en der Franschen bij Klidovo. Van af den eerste dag bunner landing te Saloniki, hadden de Bngelsehen en de Franschen deze stelling aaiigelegd on zo tôt een vordedigingslijn van eersten rang gebouwd. Wij maakten daar 400 Bngelsehen gevangen en bomach-tigden 10 EJogelsche kanonnen met de daar-bij behoorende ni unit iewagens ; de vaandels en de talrijke gesneuvelden, die do Fra,n-schen verkiren, dra.gon de numrrtei's 175 en 176 ; ook zijn er eenige onder van hot tweede zoeavenregira ent. Het Engelsch- Franseh leger trekt ijliogs terug be/.uiden de lijn Ra-brovo-Valandovo, aan don ovèrkant der Koeroe-Dore. De vijand heeît in der.en sector dor riricr buitengewoon zwaïe v«rliezen go-* loden aan dooden en gokwetot#», die hij op zijn sneliou aftocht niet kon msdenemen. De strijd duurt nog voort. SOFIA, 11 Deeember. Ambtelijk bericht van 9 Deeember : Onze vervolging op de beide zijden der Wardau en Zuidelijk van Kosturino duurt voort. Engelschen en Franschen bieden met; sterke artillerie en talrijke macliienge-weren op ledere sLelling vertwijfelden wederstan d. Maar daar Zij den sterk en druk van onze troepen niet uithoudeni kunnen, verlaten zij ras hunna stellingeni en trekken terug. Onze aan beide oevers der Werdar vervolgende kolonnen hebben reeds den Zuideriijken uitgang der engpas bij De-mirkapy verlaten en zijn Zui'.ielijk do ijzerenwegstatie van Mirovce aangcland. Àan den rechter Wardaroever r.iaakten wij Fransche gevangenen, behoorende tôt de regimenten 121, 148 en 84. Onze troepen die Zuidelijk van Kosturino vooruit rukken bereikten den Kozluderc-vioed en beZettcn de dorpen Calkali, Z:\tarei, Rabrovo, Balandovo en Ludovo, zelfs de standplaats waar het lioofdkwar-tier van generaal Sarrail geves-; igd was. De Franschen l\cbben de staric van Hudov.o en van Mirovcô in brand ges; o-kon. Wij vero'vcrdcn op de I»Yajischcn bij de statië van Hudovo 500 kistca, patronen, veel proviand en ge2o:idhèiàs-materiaal, alsook veel ander inateriaal, bij de statie van Mirovce, 30.000 kilo tai'wc, vaten met kokçsboter, wijn en andere, verders van de Engelschen vijf machiengeweren en veel geweTen, In de vijandelijke steilingen zijn talrijfeja geweren, telegraaf- ea krygsmateï-feal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes