Het volk: christen werkmansblad

410 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/gm81j98n0g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AHe bnefwïsEeliijgen vraeht-vtfl te senden aan Aug. Va» ïseghem, uitgever voor de naaml. . tnaaisch. « Drukkerij Het Volk», Mcs^eeg, ïi° 16, Gent. BtrSSel voor West-Vlaan deren : Gaston Bossu yi, Recolletten-istraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Liinbnrg : Viktor i£uyl» VaartEtraat, 3, Leuven. HET VOLK | Mon schrijît In t Op aile postkantoron aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgens tarief. VOorop te betalen. Rechterlijke herstelling, 2 tt, per regel. Ongeteekende brievên woïden s_ geweigerd. 1 TELEFOON N° 137, Gent. Verschïjnt O mael per week CHRISTEN WERKMANSBLAD «5 Ceatienien Itet nummes* ^fiI(sdieMeâeàeer«ngcB en Terordcnlogeii. 4) VERORDENING. In de bezette gebieden van België hOudt voor den duur der bezetting art. 201 van het Belgisch strafwetboek op van kraci.t te zijn. De gedurende deze tijdruimte benoemde Belgische beambten en de andere tôt open-tiarc diensten aangestelde Belgen. gelden als aangesteld, zoodra liun de ambtelijke mede-deeling hunner benOerning Oî aanstelling afgeleverd wordt. Zij zijn van dit tijdstip aï tôt nauwgezette vervulling vanhunambts-plichten gehouden. De rechtskracht hunner ambtelijke liande-lingen is van het afleggen van den tob nu voorgeschreven eed (staatkundige en be-rOepseed) niet afhankelijk. Brlissel, den 20 Maart 1910. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloverste.. 5) VERORDENING. De bij art. 4 der lierziene Parijzer overeen-komst tôt bescherming van nijverlieidseigen-dom van 2 Juni 1911 (Belgisch Staatsblad) van den 6 Augustus 1914) voorziene voor-rechtstermijnen worden, bijaldien zij vôôr 31 Juli 1914 niet vervallen waren, voorde-hand verlengd. Brussel, den 23 Juni 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von " Bissing, Generaloverste. 6) VERORDENING. Art. 1. De rechtstreeksehe en Onrecht-streeksche belastingen, in principaal en op-centiemen ten voordeele van den Staat be-staande op den 31 December 1914, zullcn gedurende het jaar 1915 geïnd worden vol-gens de wetten en tarieven welke de zetting en de heffing ervan regelen. Art. 2. Deze wet zal verpliclitend wezen van en met 1 Januari 1915. Brussel, den 23 December 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, General der Kavallerie. 7) INVOERVERBOD. Hetis verboden, keetzout, zeezout en klip-zOut uit de met het Duitsclie Rijk in oorlogs-toestand zijnde staten middellijk of onmid-dellijk naar de bezette deelen vanBelgië in te voeren. Dit verbod wordt terstond van kracht. Brussel, den 10 December 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, General der Kavallerie. 8) VERORDENING. Tôt nader order wordt de overtol voor ! margarine ophegeven, zoodat voortaan voor de uit het buitenland in de bezette streken in België ingevOerde margarine, zooals voor do in het binnenland vervaardigde marga-line, enkel de bij den ingang Over de grens te hevende verbruiksbelasting van 5 fr. voor 100 kilos te ontrichten is. Buitenlandsch meel uit graan dat nawijs-baar aan het Comité national de secours et d'alimentation toegevoegd wordt, kan tôt op nader order tolvrij gelaten worden. Brussel, den 17 December 1914. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing. General der Kavallerie. 9) VERORDENING. Aitikel 1. Aan onderdanen van het Duitsclie rijk evenals van zulke Staten die niet in oorlogstoestand zijn met het Duitsclie rijiv. kan op aanvraag uitstel, gedeeltelijke ii fcaling, geheele of gedeeltelijke kwijtscliel-uing van Belgische rechtstreeksehe belas-tingi.n voor den Staat, de provincie en de gemeente toegestaan worden, in geval de beiastingschuldigen tengevolge van den oorlog genoodzaakt werd, zijne Belgische woonplaats Of verblijf te verlaten en daar-door ekonomisch zoo zwaro schade leed, dat zijne betaalbare betaalkracht wezenlijk ver-îuiiidcj'd blijkt. De aanvraag moet ernstig gewettigd met bijgevoegden bclaslingsbrief en andere be-.wijsstukken aan den Voorzitter (der Civil-y <--rwa'.tung) van het burgerlijk Bestuur der» provincie gestuurd worden, wâarin de be-iastingschuldige aangeslagen werd. Art. 2. Voor de beiastingschuldigen op wie art. 1 toepasselijk is, worden de bepalingen van art.. 15, § 1, litt. 1 en art. 19, litt. 2 der Belgische wet van 12 December 1912 — R 3035 — op het verlies van het recht tôt slijten van geestrijko en gegiste dranken evenals op het patentrecht bij het heroponen van zulke slijterij tôt 30 Juni 1915 buiten kracht gesteld. Art. 3. Deze verordening wOrdt terstond van kracht. De Verwaltungschef (Het Hooid van Be-stu.ur) bij den GeneraalgOuverneur in België wordt met de uitvoering ervan beiast. Brussel, den 16 .lanuàri 15. Der Generalhouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaaiolierst. 10. VERORDENING. 1. De invoer van vetzuren en Oleïnen d. i. glycerinevrije Oliën wordt verboden. IIit-zonderingen kan het Generaal-Gouverne-ment toestaan. 2. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 22 April 1915. Der Generaalhouverneur in Belgien Freiherr von Bissing, Generaloberst. 11. VERORDENING. Worden binnen het Belgisch tolgebied ingevOerde tolplichtige waren den bestem-meling vôôr uitbetaling van het tolreclit afgeleverd, zoo moet het verschuldigd tol-recht Op bevel der bevOegde toloverheid binnen den door haar in elk geval bepaalden tijd betaald worden. Is de gestebde tijd zon-der betaling verstreken, zoo wordt de ver-schuldigde som bij dwangbevel door de toloverheid geïnd. Tegen de uitvoering van het dwangbevel is alleen beroep bij het Hoofd van Bestuur bij den GeneraalgOuverneur toegelaten. Dit beroep geeft geen schorsende kracht. De beslissing van het Hoofd van Bestuur is afdoende. _ Overeenkomstig bovenstaande verordening moet OOk in zulke gevallen worden ge-handeld, in welke sedert de afkondiging der bekendmaking van 1-2 November 1914 (Wet-en Verordeningsblad n° 12) binnen het Belgische tolgebied ingevOerde tolplichtige waren den bestemmeling zonder dat het tolrecht betaald werd, reeds ter hand gesteld zijn gewOi'den. Brussel. den 2 Juli 1915. Der Generaalgouverneur in Belgie, Freiherr von Bissing, Generaloberst. 12) VERORDENING. Allerhande zwarte- en bonfee potlooden, •Hjloot of in hout gevat, ook zulke met meta-len toppen, worden voor de hand in het Belgisch bezette gebied zonder invoerrecht binnen gelaten. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel. den 4 Juli 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloverste. 13) VERORDENING. I. _ Het invOeren van allerhande Fransch sigarettenxiapier in den vorm van vel, bo-bijnen, boekjes, bladen, enz., is verboden. II. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 25 September 1915. Der Generalgouverneur in Belgie^, Freiherr von Bissing, Generaloverste. 14) VERORDENING. I. De invoer van fotografische platen en fo-nograafplaten wordt verboden. Uitzonderingen kan het, GeneraalgOu-vernement toelaten. De invoer uit Duitschland valt niet onder het verbod. II. Deze verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 11 October 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloverste. m Bij den Pans onlvaagen. ROME, 17 Maart. (W. T. B.) Melding der Agensia Stejani : De Paus heeft heden den Servischen minister Paschitseli ont vangon. Voorioopige firaiiielea. PARUS, 17 Maart. (W. T. B.) De (Fransch;;) Kamer heéft do voorioopige kredieten voor het tweede kwaitaal van 1910 mot 178 tegen éêne stem aangenomen. 't Panamakauaal kvaaîbaar. LONDEN, 17 Maart. (W. T. B.) Lloyds meldde gis ter uit Colon : De kolenstooiuers der Aixurikaansche marine : Mars, Prarnetheus en Naomi, die 21 vOet diepgang hebben, vaai'den heden door het Panamakansa!. (Men weet dat het kanaal door aard- afschuivingen Onbtuikbaar gewOrden ivS5. — ) OfficieeleMededeelingen fil Vlaaaderen, Frankrijk eu Elzas. (Duitsrhc Melding.) BERLIJN, 18 Maart. (Woi'fï.) - Uit het groote hoofdkwartier : Bij afwisselend zicht was de wederzijdsche gevechtsdadigheid gister weinig levendig. - BBRLI.TN, 19 Maart. (Wolîf.) Uit liet groote hoofdkwartier : Noordoostelijk van Verraelles, Zuidelijk het kanaal van La Bassëe, namen wij den Engelschen, na werkzamo vooi'bereiding mot artillerievuur en vijf gtfcolgrijke mijnônt --brandingen, kleine voordeelen. den 2 Maart in mijnenstrijd door hen jbehaald, weder af. Van do grootei'deels geschokte vijandelijke bezetting zijn 30 overlévendoa gevangen genOmen. Tegenaanvallen mislukten. De stad Lens ondorstond wederom zwaar Engelscli vuur. Terwijl ook gister de dag Op den linker MaasOever zondor bijzonder gebeurtenissen verliep, werden aanvalspogingen der Franschen heden vroeg tegen Mort-Homme en Oostelijk daarvan in de kiem gestikt. Op den rechter Oever steee^ de artillerie-werking nu en dan tôt aar.zienlijke sterkte. Gelijktijdig OntspOnnen zicli aan vetgehei-dene plaatsen Zuidelijk de vesting'î van Douaumont en Westelijk van het dorp Vàu x, om enkele verdedlgingslnrichtingen lijfs-gevechten, die nOg niet beslist zijn. Uit de stelling, den 4 Maart bij de vesterij Thiaville (Noodoostelijk van BadOnvillerj aan de Franschen overgelaten, werden zij gister door eene Duitsche afdeeling m'der verdreven. Na vernieling der vijandelijke steunen en met meêname van 41 gevan-genen, keerden onze manschappen in liunne graven terug. — De verkennings- en aanvalswerking der vliegers was wederzijds zeer levendig. Onze vliegtuigen vielen de spooraanlâgen in de streken van Clei-niont-Verdun en Epinal-Dure-Vesoul, alsook Zuidelijk van Dijon aan. Door eenen vijandelijken bom-menworp op Metz werden drie burgerper-sonen gekwetst. Uit een Fransch eskader, dat Mulhausen enHabsheim aanviel, werden viei'vliegtnigen in de onmiddellijke nabijheid van Mulhausen in luchtgeveeht neergeselioten. Hunne inzittenden zijn dood. In Mulhausen vielen den aanval onder de bevolking 7 dooden en 13 gekwet.sten ten offer. In Habsheim werd een soldaat gedood. (Fransche Melding.) PARIJS, 18 Maart. (Reuter.) — Ambtelijk bericht van vrijdagacliternoen : Westelijk de Maas hesft hot artillerieTOur tijdens den nacht afgeiiOinen in de streek BethincOurt-Cumièife. Uit Woevre is geen gebeurtenis te melden, behalve wederzijdsch vuur Westelijk van Pont-à-Mousson. Een aanslag op den voor- MENGELWERK 128 HET MISTER GEHEIM OF m SfiSMAD 100R T GEL!) door FIL.IEP DE MUNNYNCK, (1896-97). Daar opende zich voor den druk zijner 'leenderige hand eene deur, en stil als geesten traden zij beiden in eene naargeestige kamer waar een jongeling op een bed te slapen lag en vôôr hetwelk twee mannen met vurige oogen en een vreeselijk wapen in de gieren-klauwen, gereed stonden den slapenden te vermoorden. Zij ijsde bij dat zicht en meende lot de schim om bescherming en bijstand te bidden, rtiaar deze was verdwenen en in den bedreig-den slaper herkende zij Mac Mayton, die met een glimlach om de lippen, haar naam pre-velde ; zij zag de twee mannen zich Over hem lieen buigen, een gesmoorde kreet klonk angstig door het nare vertrek, een warme bloedstroom golfde van het ledekant, zij slaakte een snijdenden gil en,... ont-waakte.De gure storm liad uitgewoed, maar tlians ilaalde de sneeuw in dichte vlokken zacht en wollig neêr. Het vuur in den haard was uitgedoofd, d^ kaarsen opgebrand en de ouderwetsche gezellige slaapkamer in duisternis gehuïdigd. Rosa streek met de hand over haar voor-hooid en vOelde dat liet met een kond zweet | was bedekt ; zij traclitte haar gedachten in geregelde orde te brengen en herinnerde zich weldra dat zij zich op het eerste verdiep in het gasthif de Morgensterc, op tien uren afstand van Liverpool bevond. Zij had alleen een vreeselijlcen droom ge-had, en toen zij zich uit den breeden leun-stocl wilde oprichten, gevoelde zij dat hare leden stram en verkoud waren. Een zware zucht ontwelde hare borst en een paar heete tranen ontvloeiden hare oogen, daar, in de eenzaamheid der duistere kamer, voor den God van liefde en recht-vaardigheid getuigend van de groote liefde-rijkheid die dat maagdelijk harte beheersch-te.Zij had den natuurlijken invloed onder-gaan van het immer bepalen harer gedachten op één enkel doelwit, één enkel streven. Haar ganscho aanzijn was met het denkbeeld van gerechtiglieid voor den moord haars ge-liefden vervuld, en in een Onrustigen slui-mer gedompeld had zij bijna als eene daad-werkelijkheld vôôr de oogen gezien, wat de aanleidende oorzaak van haar hartstochte-lijk zielsverlangen was geweest. Naar geest en lichaam afgemat, ontkleed-de zij zich, een liartclijk gebed tôt den Heer gestuurd liebbende, en legde zich te rusten. Doch de slaap ontweek thans zooals hij haar vôôr een uur had Overvallen, en 't was slechts toen de morgen reeds daagde dat hare oogen loken en zij eenigen sluimer genieten kOn. Eene weinig verwarmende, bleeke winter-zon stond reeds hoog aan den hemel en glansde over het dikke blanke sneeuwveld dat het gehucht Onagaf. toen Rosa ontwaak-te. Zij voelde zich weinig meer opgebeurd dan des avonds te voren, maar zij booote lwvwH^iM>wi^tH<u«»MimEEgssan3aBgga^.«i6ag5«i>a dat eene wandeling in de koude winterlucht haar wat zou opfrisschen. Heel den dag besteedde zij aan Opzoekin-gen in de omgeving van het gehucht, ho-pende iets van Crefl to ontdekken, maar hare pogingen waren te vergeefs en reeds begon weêr de duisternis in te vallen toen zij naar het gasthof terugkeerde. Het was toen bijtend koud en eene fijne snijdende sneeuwvlaag zweepto haar in het gelaat, terwijl zij zich, vermoeid maar toch met haastigen stap, naar de Noordster spoedde. Zij had nog een vijftal minuten wegs af te leggen toen eensklaps hare aandacht werd gewekt door eene ellendig gekleede vrouw, die a n den hoek van een alleen-staande huis nedergehurkt zat met een kind van ongeveer 3 jaren oud Op de knieën, en die nog nauwelijks de macht scheen te bezitten om de bevende hand tôt eene almoes uit te reiken terwijl hare lippen iets prevel-den monder dat eenig geluîd haar ontsnapte. Rosa bleef staan en bemerkte met sclirik dat die ongelulckige eene bezwijming nabij was; hare oogen waren reeds geslolen en haar gelaat was lijkkleurig terwijl hare paarsche lippen als met doodverw bedekt schenen. Moest zij daar, in vorst en sneeuw, blijven zitten, Ongetwijfold zOu 's anderen-daags de morgenzon enkel twee lijken, vrouw en kind, beschenon hebben. Op dat oogenblik kwam in aile haast eene rijke vrouw, gevolgd van een kneclit, voorbij-gegaan en draaide om den hoek van het liuis met zulke vaart dat de arme lijderes tuimelde en deze lieel en al ten gronde wierp. rt yeryolfit.J X- uitspiong der vijandelijke linie in de bosclijes van Mort-Mare liet ons toe eeniKe gçvange-; nen in te brengen en den vijand eenige ver- liez.'n t e veroorzakon; i Rlistige nacht op het Overige van 't front. — Ambi .'-lijk bericht van vrijdagavOnd : Noordelijk do Aisne Word een vijandelijke aanval tegen een onzer kleine posten Znid-pèstelijk het B'jtteswOud na een govecht 3 met handgranaten afgewezen. Levendig i vuur pnzer artillerie in de streek van Ville-au-Bois en Op do hoogrîakte van Craonne. lu de Argonnen beschoten onze batterijen vooit d.; verbindingen des vijauds aehter het front. 8 _ In de streek Noordelijk van Verdun, geen infanteriegevecliten in den loop van den dag. ; Nu en dan uiizettoiid vuur Westelijk de ; Maas en in Woevre; zwaar vuur op den 1 .rechter Maasoever in de streek van Douau-mont -Damloup. Onze batterijen beantwoord-den krachtig de vijandelijke batterijen en • vernielden een aanmerkelijk munitiekamp bij Chamipneuvillc, Geene gebeurtenis te melden op het Overige van 't front, behalve de gewone kanonade. — PARUS, 19 Maart. (Reuter.) Ambtelijk bericht van zaterdagachtesAiOen : 1 In do Argonnen had in den sector van Courte Chaussée een voor ons gunstig ver-t loopen inijnengevéçht plaats. Westelijk dé Maas beschoten wij concen-; trisoh .le Duitsche schtitsgr&Ven in de _ riehting van de boogte 205 en het Raven-i wOud. V>e vijand antwOOrdde niet. Oostelijk de Maas hevig gesch'atvuur in do streek van Vaux en met ondci'brekiugen " aan andeep. panten van dezen scetor. alsook . in Woevre aan de toegaagen tôt Moulain-vllle, Ëparges ia Noordoostelijk van Sint-Mihiel.Wijddragonde kanonnen beschoten gansch " don nacht den straatweg Apromont-Vignenl-' les, waarop men vijandelijke regimenten in opmarsi h naar het Noorcten gemeld had. Vbn d'' overige deelon i an 't front is geen •gewichtige gebeurtenis te melden. — In den loop van den dag werden gister, Ondanks den mist en de zeerîaag hangendo wolken, luchtgevechten in de streek van ' Verdun geleverd. Het kwam toi 29 vervol-' gingsvlu-hten, tijdens dewelke 32 ernstige • gevechten geleverd werden. Een Fokker-vliegtuig scheen zv.aar getrOfîen te zijn. In den nacht vôôr 1R Maart heeft eene groop -, an liainpvliegtuigen bommen afge-1 worpeaop Confians en Oj» Metz. Er werden • talrijke OntpîCttCîngeu Op de straten en drie branden vastgesteld. De vliegïuigen werden op hunne ylucht 1 hevig beschoten on zijn aile onbeschadigd ! teriiggelceerd. Bij gelegenheid eener aan-J vallende verkennîng wierp een ander Fransch \ liegtuigeskader bommen OpDieuze 3 en op Arna\ ille. 5 — Ambtelijk bericht van zaterdagavOnd : In België vtraielde onze artillerie vijan-v delijlce graven in de streek van Boesinge. ! Tusschen Oise; «n Aisne beschoten wij i eene vijandelijke troepenvereeniging, die in ! de riehting naar Vassens (XOordwestelijk j vfiu Soissons) march 'OTde. Westelijk de Maas bejsehoot de vijand . hevig de streek vân het Bourruswoud en van Montzeviile. -, Op den rechti-r Maasoever deed de vijand i in don loop van den dag, ni hevige artillerie-. vOOrbereiding, eene reeks deeîsaanvallen 3 tusschen het dorp \'aux en het v/Oud ^ Zuidelijk de hofstede van Hardaumont. x Door Ons gordijnvuur weerhOuden, kOn hij ! een onzer graven bereiken. Onze batterijen waren zeer werkdadig Op het gezamenîijk front, namelijk in Woe-t vre, waar haar vuur een schietbciioodigings-kamp in hel wOud van Moranville in de r lucht deed rliegen. c In Lotharingen deden de Duitschers eenen aanval iêgen Onze steliingen in de t streek van Thiaville. Eenige vijandelijke ! troepdeelen, die in Onze vOOtsI e graven . vermochten binnen te dringen, werden er door onzen Oumiddellijken tegenaanval we-? der uitgeworpen. , Tegen 7 uur 's avOnds wierp de vijand twee schoten van. zwaar kaliber in de riehting van Belfort. {Engelscha Melding.) r LONDEN, 18 Maart. (W. T B.) - Be-3 richt van generaal sis Douglas Haig : i Beduidendo artillerieworking Zuidelijk en Noordoostelijk l.oos; gering wederzijdsch ; vuur Zuidoo.^telijk Yi>er. b r LONDEN, 18 Maart. (W. T. B.) 1 Britsch oorlogsberieht : Er is niets te melden, afgezien van artil-, leriewerking bij Agricourt, het Hohonzol-; lernwerk. Bully-Grenay, Wulvergem, Yper : en Wieltje. ; Op iiet Oostelijk GeveeMsterreln. , (Duitsclie Melding.) ■ BERLIJN, 18 Maart. (Wolff.) Uit het '• groote hoofdkwartier : Het artillerievuur in het gebied beider-zijds het Narocz-meer is eclit levendig ge-worden. Een zwakko naclitelijke Russische voorstoot Noordelijk het Aladziol-meer 1 werd gemakkelijk afgewezen. — BERLIJN, 19 Maart. (Wolff.) Uit het ' groote hoofdkwartier : De verwachte Russische aanvallen zijn Op het front Dryswjatymeer-Postawy en ' beiderzijds liet Naroczmeer met groote hevigheid ingezet. Aan aile plaatsen is de vijand onder buitengewoon zware vërliezen glad afgewezen geworden. Vôôr Onze stel-' lingen beiderzijds het Naroczmeer alleen, werden 9270 gesneuvelde Sussen geteld-De eigene verliezen ziju zeer gering. Zuidelijk het Misaniewmeer kwam het fcftt eene ver3chen>ia£r der artillerieweeking. ( Oosfcn rijksch e Meld in g. ) WEENEN, IS Maart. (Wolff.) Ambtelijko mededeeling : Niets nieuws. — WEENEN, 19 Maart. (Wolff.) Amb telijke mededeeling : Aan den Dnjestr en aan het Besarabisoh front, levendige vijandelijke artillericwèr-king. De bruggeschans bij Uscisczko stond 's nachts onder sterk mijnenwerpersvuur. Heden vroeg deed de vijand.. na eenige artillerievoorbereiding, eene mijji .sprlngeu, waarop een aanval met handgrai; at.'n volgde. Ingevolge de ontploffing moo: hot midden der \-erdedigingslinie in de schans wat teruggenomen worden. Aile andere aanvallen worden afgeslagcn, waarbiî eenige Russen gevangen wortlen. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 18 Maart. (W. T. B.) Russiseh ambtelijk bericht van 17 Maart, 7 uur 's avonds : Onze artillerie vuurde werkzaam op vijandelijke kampon Zuidoostelijlc van 'Uex-kull en bij Torasdorf, In de slreek van Dunaburg verstrooide onze artillerie eeno vijandelijke. op marsch zijnde kOlOnne> Zuidwestelijk het dorp Garbunowka. — S1 PËTERSBURG, 19 Maart. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van 18 Maart ; In de streek van het dorp Riitkelischkl. Noordelijk het Dryswjatymeer, liet de vijand eene mijn springen. Den Slerken aanval eener vijandelijke verkennersafdoe-ling, Zuidelijk het vlek Twerefcseh. 16 kilo-meter Zuidwestelijk het Boginskojemeer, wezen wij door vuur af. In de streek van Lipsk. Noordelijk het Wygonowskojemeer, trachtle de vijand het oft'onsief te hernemen, maar werd door ona vuur afgewezen. OeOostenrijksch-Kanaaiisck.Oorîog (Oos'enrijksche Melding.) WEENEN, 18 Maart. (Wolff.) — Aan den beiieden-Isoiizo kwam het gister enkel bij Felz tôt aanvalspogingen van zwaklce Italiaansche krachten. die aan onze versper-ringen afgewezen werden. Ook het geschut-, mijuwerper- en handgranaten\ uur ging niet buiten gewone mate. De werking der beido artillerie was des te leve'ndiger in de ruimte van Tolmein en Flitscli, evenals in het Feal-gebied. Aan het Noorderdael van het brug-gehoofd van Tolmein vielen onze troepen aan en \ or o verdi-n de vijandelijke stelling, namen 419 Ifcalianen. waaronder 10 officiereo gevangen en maakten 3 machiengoweren en een mijnenwerper huit. Aan hot Tyroler frônt hadden op don Monte Piano, Col di Lana en bij Riva, in Judikarië, de gewone kanongevechten plaats. —WEENEN,19Maart. (Wolff.)—De rode-lijk rust duurt aàn den Benedon-Isonzo voort. Onze zeevliegtnigen wierpen liorhaal-delijk bommen op de Italiaansche batterijen aan de Sdobbamonding. De stad Gorz wordt door den vijand opnieuw met zwflre artillerie beschoten. Aan het bruggehoofd van Tolmein zetten onze troepen hunne aanvallen met goed gevolg voort, di'Ongen over de straat Sebo-Sigini en Westelijk van Maria verder vooruit en wezen versi heidene tegen-aam-alîon op de genOmen steliingen af. Ook aan de Zuidhelling van den Mrzli Brh werd do vijand uit eene versterking geworpen; hij vluchtte tôt bij Gabrije. In deze gevechten werden opnieuw 283 Italianen gevangen go-nomen. De artilleriewerking aan het Ca-rinthierfront steeg in den Fellasector en strekte zich uit tôt aan den kam van Carin-thie. Het Dolomitenfront, vooral het gebied van de Col di Lana, Onze steliingen bij M a tôt in het Suganadal en enkele punten van het West-Tirolerîront stonden ook onder het vijandelijk vuur. (Ilaliaansche Melding.) ROME, 18 Maart. — In den nacht van 3 6 Maart poogden vijandelijke intanterieaf-deelingen, ondersteund door artillerie, Onza steliingen ZuidOOstelijk Revereto en in het Suganadal aan te vallen. Zij werden door het vuur van ons geschut "en door schoten van Onze artillerie ternggeslagen. In de omgeving van Tosana (Boite) hebben wij bij ongunstig weder de steliingen van Facella di Eontana Negra, tusschen den eersten en tweeden spits van de bergmassa, op eena lioogte van 2588 meter, bezet. Eene o verras-sende aanvalspging van den vijand werd onmiddellijk afgewezen. In het Felladal bracht het werkzaam vuur onzer artillerie vijandelijke kanonnen tôt zwijgen, die in de nabijheid van liet fort Hensel Opgegteld waren. Op de gansche lengte van liet Isonzo-front lieersclite den ganschen dag aauliou-dende werking onzer artillerie en der infanterie, die werkzaam bommen wierp tegen de vijandelijke lijnen. Eene onzer at'deeliagen deed een verrassingsoverval op eene lobp-graaf Oostelijk Peteano (Monte San Michele) waar zij geweren, munitie en beschuttings-schilden buit maakfce. ROME, 19 Maart. — In de gebergte-Omge-yng Ontwikkelden de wederzijdsche artill^P'ii eene levendige werkdadigheid. Onze artillerie wierp vijandelijke aïdtvlin-gen uiteen, die op Landro-Hobgrienz aan-staptenen hernieuwdeluiar vuur Op de statie van Toblach, waar zij merkbare schade en een brand veroorzaakte. De vijandelijke artillerie werkte met eene bijzOudere hevigheid tegen Onze steliingen op de hoogte van Santa Maria, in den sector van Tolmein. Op het gansche front gingea de ondernemingen onzer afdeelingen. door artillerie ondersteund. verder. De vijand toonde eene daadwerkige waakzaamlieid en maakte overvloedig gebruik van bommen en ra-ketten.Vijandelijke vliegers wierpen brandbom-meninde nabijheid vanPunta Sdobba.in de golf van Panzano, zoader scUade te veroor-zakan. -a. - Z«s»T\ïiiiligsleJaar. — H 64 Êodstet — HoisgeziH — Eigesâoa Wasdag, 21 fefl ÎDJS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes