L'indicateur - De aanwijzer

209 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Septembre. L'indicateur - De aanwijzer. Accès à 17 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/2b8v980f9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

43*r° jaargang. Van 8 tôt 14 September 1918. N° 36. DE AANWIJZER TeSefoon : 261 IBureel : OIJDE BETJRS, 39, Antwerpen TeSefoShS s 261 Dienslregeliny der Irai, ftinrt- eu Spoerwegeo, Post- en fàprwsrter ZIE 2*e BLADZIJDE Studiën van ncîaràssen LOEfiBAER?Sf St-Pieter en P»uwelstpaat, 2 ! en COLS, TelEstraat, 3, te Antwerpen. UITSLÂG der voorloopige toewijzing 111 s»01 R1NT1IK- 1 B(]RGEilSHHIZË,\ BIET HOF, BOVEN- EN ÂCHTERHUSS MET WIAGAZJJN Lange Leemstraet, 371/1, 373,375, 377, 38!. 383, 385, 387. 389 en 362 Florisstraat, 20, en Plantynlei, 18 en 20 TE ANTWERPEN Boomgaardstraat, 328, 330, 332, 334, 336 en 338 TE BERCHEM (BIJ ANTWERPEN) sj AARD DER GOEDEREN j LIGGING GQOOTTE:INZETPRIJS S -v,m' ! ' i ~ " * 1 — i i STAD AHTWERPEH 1. Renteniershuis Lange Leemstraat,381 127 13,500 2. » « 383 128 13,300 3. » » 385 127 13,500 4. » » 387 127 '13,600 5. » .. 389 127 14,000 036 67,900 6. Aehterhuis met inrijpaort » 371i 303 15,500 7. Bovenliuis » 373 15 5,000 8. Renteniershuis » 375 100 12,100 9. » » 377 125 12,000 543 41,600 10. » » 363 160 #,600 11. » Florisstraat, 20 253 55,100 12. Winkelhuis Plantynlei, 18 60 9,600 13. Renteniershuis » 20 60 11,200 GEMEENTE BERCHE3Î 14. Burgershuis Boomgaardstraat, 328 75 3,500 15. " » 330 91 3,600 16. » » 332 102 4,000 17. » » 334 111 4,S00 18. » - » 336 122 5,200 19. » » 338 139 5,600 640 190,700 Accumuiaue voornenouuen. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op DONDERDAG 19 SEPTEMBEIî 1918, om 3 ure (T. U.) klokslag nanoen, ter notanszaal, Hochstettersstraat 13-15, te Antwerpen. Te zien op Maan-, Dins- en Woensdagen, van 3tot5ure(T. U.). De sleutels van de lange Leemstraat, 362'en 375, berusten zelfde straat, 379 die van de Florisstraat, 20, bij den heer Deneer, zelfde straat, 29 ; en van df Plantynlei, 18 en 20, bij den heer Ceiis, zelfde straat, 26. Titels, plan en veilvoorwaarden berusten ter inzage der liefhebbers toi studie van de verkoophoudenden notarissen LOMBAERTS, St-Pieter en Pauwcl-straat, 2, en COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. 8156 Studiën van raoSai-Issera LffliH3flEST3, Sî-Pieter e:i PanMielstî-aaS, 2 e« COLS, VJsfiem Tellalraai, 3, te Aitiwerpen UITSLÂG der vooiioopige tOBwijzing VAM 2,*! illIilS-, 1IÎBM-1 fîlIIIJIIIi Stanleystraat, 1, 2, 3, 4 en 5, Van Luppenstraat, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en lange Leemstraat, 370 TE ANTWERPEN Vestingstraat, 183, 184, 185, 186, 187, 188. 189; Veldstraat, 63 en 65 TE BERCHEM (BIJ ÂNTWERPÉN) S J AARD DER GOEDERDN j LIGGING [gROOTTE j INZETPRIJS 2 I i v. m. fr. STAD AHTWERPEH 1. Herberg Stanleystraat, 1 103 10,000 2. Winkelhuis » 2 83 10,000 3. Renteniershuis » 3 88 10,500 4- » » 4 94 12,'100 5- Apotheek « 5 88 15,100 6. Renteniershuis Lange Leemstraat,ï70 83 8,200 Herberg Van Luppenstraat, 1 44 6.I0D 8. Burgershuis » 3 30 2,800 9- » » 5 53 3,500 10. » ■ » 7 51 3,500 11- " » 9 69 4,500 12- » "Il S4 5,500 13. » » 13 131 7,000 14. « » 15 131 7,000 1132 105,800 GEIÎIEENTE BERCHEM 15. Burgershuis Vestingstraat, 183 82 3,000 16. » 184 100 3,500 17. » » 185 84 3,200 13- » » 186 86 2,800 19- » » 187 78 2,800 20. » » 18S 77 2,000 21. » » 189 63 1,800 22. » Veldstraat, 65 50 1,500 23. .. » 63 20 1,000 640 j 127,400 Accumuiaue voorbehouden. De eindelijke toewijzing blijft bepaald op VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1918, om3ure(T. U.) klokslag nanoen, ter notariszaal, Hochstettersstraat, 13-15, te Antwerpen. Te zien op Maan-, Dins- on Woensdagen van iedere week, van 3 tôt 5 ure (T. U.). Desleutel van de Van Luppenstraat, 13, berust bij den heer Smolders, Van Luppenstraat, 1, die van de Stanleystraat, 4, bij den heer Heylen, Stanleystraat, 1, die van de Veldstraat, 63 en 6o, bij don heer Andries, Vestinf-straat, 189. Titels, plan en veilvoorwaarden berusten ter inzage der liefhebbers ter studio van de verkoophoudenden notarissen LOMBAERTS, St-Pieter en Pau-welstraat, 2, en COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen. 8157 8 PICIL1 BOIHRil) Verhoevenlei, te BRASSCHAET De notaris Lombaerts, te Antwerpen, Izalin 2 zittingen.op MAANDAGIiN 23 en 30 SEPTEMBER 1918, telkens om 4 ure (T.U.J, in het lokaal « Roode Leeuw», bij den heer Van den Bril, te Brasschaet, met winst van verdieren, openbaar verkoopen : KOOP 1. Een perceel boirrogrond, gelegen te Brasschaet, tegen do Verhoevenlei, groot 398.70 m. v. KOOP 2. Een perceel bouwgrond, gelegen nevens koop 1, groot 399.80 m. v. KOOP 3. Een perceel bouwgrond, gelegen te Brasschaet, tegen de Ver-Verhoevenlei, groot 405.30 m. v. Ingenotreding bij de veilvoorwaarden bepaald. Voor verdere inlichtingen zicli te wenden ter studie van notaris LOMBAERTS, S.S.Pieter en Pauwelstraat, 2, te Antwerpen. 8159 Handelshuizèn Kloosterstraat, 16 en 18 TE ANTWERPEN Do notaris Leclef, te Antwerpen verblijvende, zal in twee zittingen. op MAANDAGEN 16 en 30 SEPTEMBER 1918, telkens om 4 ure (T.U.), ter verkoopzaal Hochstettersstraat, 13 en 15, te Antwerpon, met winst van premie openbaar te koop aanbieden : Twee herbergiershuizen, te Antwerpen, Kloosterstraat, 16 en 18, res-pectievelijk groot 70 en 80 m. v. Ingebruik ed ingenottreding bij de voorwaarde-i bepeaïd. Voor verdere inlichtingen zicli te ■wenden ter studie van den verkoophoudenden notaris LECLEF, Kolveniers-straat, 19, te Antwerpen. 8147 UITSLAG DONDERDAG 12SEPTEMBER 1918, 5 uur (T.U.), eindelijke toewijzing, door notaris Van de Zanden, bij sterfgeval, ter verkoopzaal te Antwerpen, Hochstettersstroat, 13-15 : 1. Sehoon renteniershuis, t» Ber-chem, Generaal Capiaumontstraat (Co-gel-lei), 6, groot 270 met. Aanstonds beschikbaar. Ingccst fr. 27,400 2. Herberg- en woning, te Mortsel, aan de kerk, St-Benedictusstraat, 3-5, groot 958 mel.ers. 8149 ïngezeê fr. 8,000 CONTICH EN LiNTH 14 WOONHUIZEN EN Bouw- of Hoveniersgronden Do notaris Leclef, te Antwerpen verblijvende. zal, in twee zittingen, op MAANDAGEN 9 on 23 SEPTEMBER 1918, om 3 ure stipt (T.U.), ter herberg "In de Fortuin», bij den heer Van Roey, te Contich, met winst van verdieren, openbaar te koop aanbieden : 14 goede huizen en allerbeste bouw- of hoveniersgronden, onder do gomeenten Contich en Linth, het ailes verdoeld in 48 koopen zooals de-zelve afgebeeld zijn op de plakkaten waarvan de al'druksels to bekomen zijn ter studie van den verkoophou-den notaris LRCLEF, te Antwerpen, Kolveniersstraat, 19, en bij den heer Slegers, gezworen landmeter te Contich. 8141 i Studie van notaris EMILE DECKERS. ! te Antwerpen, Arenbergstraat, 6. UITSLAG DER UOSSLBOPÎRL TGWSJZIH5 VSfe p- en wmm ONDER VREÏflDE EN BQUCHQUT KOOPEN I en 2, samon groot 50 a. 75 c., zijnde tuinlaud, te Vremde, wijk A, nummers 242, 243. Slechtsingezetfr. 5,000 «n i3overd. KOOPEN 3 en 4, samen groot 19 a. 54 c., zijnde tuinland, to Vremde, wijk B, nummer 64/a. Slechtsingezetfr. 3,osoen soverd. KOOPEN 5 tôt en met 11, samen groot 76 a. 47 c., zijnde bouwgrond, te Bouchout, wijk B, nummer 59. Slechtsingezetfr. 13,059en 335verd. Samen fr. 33,000 en 515 verd. De eindelijke toewijzing blijft bepaald opWOENSDAG 18 SEPTEMBER 191§, 0111 4 ure (T.U.) namiddag, te Vremde (dorp). ter herbergo «De Doornlaar gehouden door den heer ■ Aug. Asselberghs. Plans en inlichtingen te bekomen ter studie van notaris E. DECKERS voormeld. 8158 Uit ter hand te koop Eenen EIGENDOM te Antwerpen, Arthur Goemaerelei, groot ongeveer 650 meters vierkant, Voor de voorwaarden te bevragen fer studie van Notaris GHEYSENS, Mark-gravesbaat, 12, Antwerpen. (7984) Studiën van notarissenAlphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen, en Joseph DE WEERDT,teEeckeren. twi m mwfij en allerbeai gelegen BOUW GRONDEN TE EECKEREN-DORP nabij de kerk Openbare verkooping op DONDER-DAGEN 12 en 26 SEPTEMBER 1918, telkens om 5 ure (T.U.) namiddag. ton iokale «In den Notenboom», bij de kinderon Harrewyn, te Eeckeren, nabij de kerk (vertrek van den stoomtram te Merxem IJskelder om 4 1/2 ure (T.U.), van : 1. Eeno sehoone burgerswonlng en vier perceelen bouwgrond (koopen 1 lot 5>, zoer voordeelig gelegen in de Hofstraat, samen groot 823 m. v. 2. Eene goede woning met schunr en stal en allervoordeeligsb gelegen bouwgronden (koopen 6 tôt 18), in de Steenstraat, samen groot 4.447 m.v. 3. Zes koopen goede bouw- of hof-gronden, Roosemaaiveldctraat. groot 2,528 m. v. 8152 Studie van notaris DE KOCK Violier-straat, 1 (hoek der Handelslei), te Antwerpen. BIJ STERFGEVAL De notaris De Koek, te Antwerpen, zal aklaar ter verkoopzaal der notarissen, Hochstettersstraat, 13-15, op DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1918, om 4 ure (T.U.), eindclijk toewijzen : Een Burgershuis te MERXEM, Vaartstraat, 53, groot 220 met. Onmiddellijk geuot. 8148 Slechts ingezei îr. 50,700 i btudae van notaris DE CLEENE, Begij- !' nenvest, 104 (hoek Leopoldplaats), te Antwerpen. liuizing=Kerherg Lange B:eldekensstraat, i 0 nabij De Conènckplieîn TE ANTWERPEN Notaris De Cleene, Regijnenvest, 104, tn Antwerperî, daartoe in recht benoemd, zal op DINSDAGEN 10 en 24 SEPTEMBEP 1918,telkensom 4 ure (T. U.) namiddag, ter notariszaal te Antwerpen, Hochstettersstraat, 13-15, met winst van premie openbaar verkoopen : Eene welgelegene en gerieflijke huizing-herberg- met appaarten ingang, te Antwerpen, in de lange Beel-dekensstraat, 10, nabij De Coninck-plein, groot 112 v. in. Te zien de 4 eerste werkdagen der week van 11 tôt 1 on van 3 tôt 6 ure (T. U.). Voor aile inlichtingen zich te vervoe-gen ten kantoore van voornoemden notaris DE CLEENE. alsook ter studie ven notaris SCHEWYCK, te Antwerpen, Breedestraat, 6. 8150 Studiën van notarissen GHEYSENS en DE CLEENE. te Antwerpen. Constance Teichmannplaats, 4 (nabij de Mechelsche steenweg) Do notarissen Gheysens en De Cleene voornoeind, zullen opDONDER-DAGEN 19 SEPTEMBER en 3 OKTO-BER 19i8, telkens om 4 ure stipt (T. U.), ter verkoopzaal Hochstettersstr., 13-15, te Antwerpen, openbaar te koop aanbieden, metwinstvan l/2°/0 premie : EEN ZEER SCKQOK EN WELGELEGEN Renteniershuis met grooten hof en 2verdiepen, gestaan te Antwerpen, Constance Teichmannplaats, 4, groot 288 vierk. met. Te bezichtigen de 4 eerste dagen der week, van 11 tôt 1 en van 3 tôt 5 ure (T. U.). Inlichtingen to bekomen ter studiën van notarissen GHEYSENS, Markgra-Testraat, 12, en DE CLEENE, Begij-nenvest, 104, te Antwerpen. 8162 So8pzaal IVCa-mix; Terninckstraat 1, hoek Kasteelpleinstraat, te Antwerpen MÂÂNDAG8SEPTEMBER I9IB om ff Toren uur Openbare Verkooping van SC110ON! MIUBBLBN 2 sehoone eetkamers, slaapkamer in noteiaar, salongaruituren, 2 Smyrna, tapijten, traploopers, peluche gordij-ien, 2 zijden venstergarnituren. 2 scliouwgarnituren, spiegels. tapijten, kleer- en spiegelkasten, lavabos, bed-den met beddengoederen, grooto partij kleergoed, lijnwaad, brandkast, enz. Schildërijen. Onder het bestuur van J. B. Lam-breehts, deskundige, en door het ambt van deurwaarder G. Diriekx. KsmpSanis beia}ing mifs 10 °/0 verhoogiiig. Te zien :Zondag 8 Sepl«mS2crsvan SS toi 2 Torenuur. Voor de verkoop van meul»eU n, schildo-rijen, kunstvoorwerperi. i)iano?,enz.,wendt U tôt. rie oudste roepzaal der stad. zaal "T&arnëx », Terninckstraat, l, hoek Kas-teelpleinstraat. — Huis van vertrouwen. -Scliatiingen. — Voorscliotten. Iedere Maandag openbare verkooping.Bestuur : J. B. LAÎiSS^ECHITS. B'jzondere sch itter voor onde en moderne schildorijen. S 63 Studie van Const. CEULEMANS, notaris te Antwerpen, Begijnenvest. 99. KAPITALEN to bckomon op goedo liypothoek ten kantoor van voernuem den notaris. 8121 Bericht aan de Eigenaars Kapitalen te bekomen van af 4 °/0 op eigendommen. — Ik gelast mij met de verkoop van eigendommen. Verze-kerde geheimhouding. — Inlichtingen gratis. Niets op voorhand te betalen. Goudbloemstraat, 24. Geene maat schappij. Studie van notaris VAN DER SCHOOT Arenbergstraat, 14, te Antwerpen Hoevemet Hoveniersgronden Labeur- en Wellanden te D3XJRNE, nabij Silsburgkerkhof, tegen den Kerkhofwfg en de Oude Baan en ter plaatse Boterlaer, samen 7 hect. 1! a. 70 c., loten 1 tôt 61. Ge-bruik: 15 Maart 1919,behalve omtrent '■> h., die den pachter voorbehouden zijn totnaoogst 1919. Labeur- en Weiianden BORSBEECK, tegen de Oude Baan, samen 3 h. 5S a. 31 c., loten 62 tôt 85. Gebruik : 1 October olnaoogst 191S. BOOKiS'RliS vsjar aB rie loten fr. 16,428 Toewijzing met winst van verdieren, ter verkoopzaal, Hochstettersstraat, voorloopig MAaNDAG 16 SEPTEMBER, en eindelijk MAANDAG 30 SEhTEMBKR 1918, om 11 ure (T. U.), door notaris Van der Schoot, Arenbergstraat, 14, te Antwerpen. 8164 Studie van M'« CHARLES ME EUS, notaris te Borgerhout, Turnhoutsehe baan, 66. Jan Van Ryswycklaan, 104 Eindelijke toewijzing op WOENS-DAG 11 SEPTEMBER 1918, om 5 ure stipt (T.U.), ter notariszaal, Hochstettersstraat, 13-15, van een sehoon moderne RiTIliSlISBHOF J an Mau Ryswycklaan, 104, eroot 222 m. v. Sfechls ingezet fp. 54,0C0 BIJ STERFGEVAL Openbare Verkooping VAN SCIIOOI IIMiBILl De Hornesfraat, 49, te Antwerpen De notaris Fernand Istas, te Antwerpen, Lozanastraat, 62, zal open-baar verkoopen op MAANUAG 16 SEPTEMBER 1918, om 11 ure (T. U.) voormiddag, ten sterfhuize De Horne-straat, 49, te Antwerpen : Sehoone huismeubelen on schil-derijen van Frans Simons, Van Don-gen, Van Genegen, Roberty, Moeren-houdt, Jos. Joris, Proost, E. Verdonck, O. R. De Jongh, Neuckens, R. Steppe en andere. Te zien op Zondag 15 September 1918, van 11 tôt 2 ure (T. U.). Komptante betaling en 10 % ver-hooging. 8161 mifitfli'ïâL TOB.» r rjflaîïtLQOZE fVIAATSDHAPPiJ ANTWERPEN De algemeene gewone vergadering-zal plaats hebben den ZATERDAG 28 SEP'l'EMBER 1918, ten 3 ure, in den Maatschappelijken zetel 29, Prinses-straat, Antwerpen. DAGORDE: 1. Yerslag der Bcheerders en Com- missarissen ; 2. Goedkeuring van den Bilan en van de rekening Winsten en Verliezen ; 3. Ontlasting aan de Beheerders en Gomniissarissen. lie afgifto der titels, vereischt door artikel 24 der statuten, zal plaats grij-pen ten minste zes dagen voor de vergadering in den Maatschappelijken Uit oorzaak van vertrek Uit ter hand ie koop Praehtig hôtel mot terrasse, gelegen te Brussel, Tervueren îaan (aan de toekomende slatie), thans ver-huurd als Thee Room, voor de spotprijs van 155,000 fr. Eenig als geldplaat-sing. (Geen tusschenlieden). Zich wenden Dr Vanderschuerén, dentiste 39 Onmieganckstraat, Antwerpen. ' Aan ooriogsprijs te huren WINKELHUIS, gelijkvloers 2 groote vitrienen, 33 fr. 35, lange Vliorstraat (tegen Nationaleetr.).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre L'indicateur - De aanwijzer appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes