Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

490 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/qj77s7jq4t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VAIIEKL VMI ^ ^ >■& Â. *HL. MÊLdNm, v^P «Jf. -• JML i * mmJ& t> fcugfl r| wZ2ST,;.t.TrrTL, Bftlptdb da**« vémMjmwde si de d»g»* der week om ■ - — Tjf" ~iJ5,!ï!ïl" ' L -, ^SSS55I5» * .ci____.__j_ïr? ï ■ âuni« aHM&aai §â*raKtfti-«..fc?? «e .i» a II IM iuu.M.« - .m*»* «».. .... AIK^itHttgftKftTSPI&itfZLtfMl * | *&&* ^fi^ >«. <,._ « ^ i#iicci«*ï***« *■ ''»» •* *<»*♦ - *.»*•*«* »**»»£»» - »tlll$ al»u -~J Fer maanai Belgie I.BO Pr«i»krljk *.Vfc a»9ete»«..He>il8*« *.«* « W>W, Vfll Cti %" S « * ' "' ' aboiiiv ^t*mij«» wnn. rerM J»er trlmaatar . «.Of. » a.&0 , *».*c *"» - ,k . VOOI IOLOAHR t Qi il » k .. i«»tr ÏPrtlK $»ïffe (S£SÏË#t fer *>••» (7 <■«•*) O.IB »•>» «i»«i>at»in»Bt*» aia» k«k»'( ««(Ma té mm* ■ Mm ««ftrllva• • on* »»Mr(#s# » it« re» ««. V!#, ttaism» '*' " *** mfleï, «.s»»*- s «p ■»©*» la«ca« tuinn *• étgaUJk» m» • g V'*'*- *.£*<•« »*•»«• *> -« lureen schooner Kroon 1 dan eigen schoon Ali motto n&m lk « Gaan aobooaer raocm kroon dan eigan achoon » — Ho-* waar »* S deze aprenk I Z*ifi de oppsrrlakkigite beiobcuwtr blijlt vatbaar vaor eigan , 4Ulf sch3»Bfcaid. Noehtana is dit eigena lohoon niet herlemaal g<rkend en selfs ~~ — hoa dropf om zeggen — vaak o»*>e »uw eu ^ wee* het,da vraeselijke oorlog ,e Tuu "ikte obi henl«maal aiiaen, slfard^ ons weg nlt rlgen woonit «n «tM*k. la ^ Zoo'elo ni*awe gedaohtesitroemicKfiD riijj a ï^9* '®ne< 0B»> «oodat bel aie! v»»r-fdrda-j wondariljk is, Jai orna Yrocgere droo-sien an denkbeelden wat vervatgd«n iaat» te gefen aan het ci uwr« t-eda een di psn indrnk ilaat i» g gemoed. We boorden en sagen iei nicawa en or<gc-kei>di — wa«r-r looveel «obittf.recdi — fooda* raartijk DÎet barreamdcnd i», dat •ttlaan maar aile geiobiit»r <roor bair gond gingen honden en er ifctcrgond nlet œec-r onder rer-!■.er, vreeinde beioba^ing kan on* i verstrckkeo, vreemde knait k$n eeren, maar weei venekerd, dat st ikchta dau doet, wanna»r sij Ut kan worden aan eigsn kennit. eel aijn er onder om, di?, ta in bracda lijoen — geheel en ifci wil ik niets«gg«n, dsar i* een vao itndie troor noodig — ocz<< e lohoonbeid k«nnen sa «sar-n. Voor hoevelen h«laat, il on* ta..da een dood woord, one? f'Dfoani i«t* oab k nds 11 Voor acb 1 Hoo willsn wij dn« op li it de bijon oaberei&bare hooxteî r*emdc cu iunr.wij die.ooharm II. * t a • Lkwijla uog nltt op ^ïg^a vi rlLe*! SQ iwatea 1 mm, l*t n wij de ar«a *tn rar-t>g cis de ooriog o.<is biedt, gf-ta om meer z Ifke^nia ta vcrkrij-mear tettrou<?en la ona g lvep. wij h^rai^n met i^rrgraag ooy, ;n okis cul rkn tôt (taitd net -a Termoout^n. Laten wij gr ti ta *éû di^n beeriiik-b g daoht«n-a welku oazs knuiteuauri in feu-vertolkten. Leeren wij on««i fars kennec; desioo trouw esrlijk** lenea-romsm ; da *oo echt op ngekiekteSûisd ra uoreiien, bel reed-mlach*md Rod^nbach vers, i wij onie aohoone visamioh' 'n •* de Benoit zangesa, waar een )B staat met fl ,rheid de bak^rm&t rilien >an weien, ea weîke ons iogen, helaïi, koo onbekend i«, fC urrela, Mort«lmaos, M itdagh, lel, Da Vocht Hsd r«n, ®b« ens ik r.iad.igde niet, moest ik bco opiommen, die h«- rlijkn aohsr roote knnitenaara E ». werg *cr l «rianden, dat «ai n hereo, fl ir » o*srr dat henriijke Vlaanderen, fflj ook e^n ond -rde^l >an uit l> en ge tnlt ioig«iijka opnaerk'n, b«t «rn-œd getoCiittcr va* t van 'gj bllkken fcoort b.achonwdte u. fflogen nist ver*r9»ïnden, »ooritl st. na ftoiaog vaa on«9 geiîefd s.fimilie en vrhud n g tioïiciden i geweeat Wij m v t»n jongena ééa stnk, di« fi r «fain over laam en B lgen oam. Wat aon r'og tioh *r *d zljn, badde bij le»n oia*t £f iijk vtn t,Urs br-i maar ook ooae aiel veikankerd !,ttït I Wat s< u >n d» u ons«n » ; £« p in«n, n>o »'.«n wij tôt ben 'ouen, gfbeel ti rvr«POid en on-cigsuwoonat. Hoeveel loboonn pniet verloren gaan — vare het ?an di«n heerlijken gaiakkigen ^«r, waar wij thara efckel met 'bterheid en beiiotenh id aan »n darven. Dat mag toob ni»>t, fcé ien I Daarom, laten wij oni fl ren «ùûaaai itesdi voonkac, laten e*. irr wij ons'! vlaamftihe »ohrij*ar« lezir itr (Guido G selle, Hago Ycriisat) en ont lté lifd^ren uli volie bor«t doen galm«n sb En doen wij nalks, d»n lrer-in wij oits ne «oete taal lief t« hcbbïn se onsa eig?nt ]f« kunii te waard«eren en te beoef^nen. «e Oh 1 dsn kan nog de ooriog ten gosde ng keeren. Laten wij iteeda met hart en de band bawaren dea eigen aard en eigen k. «eden, de eigene taal en eigen ku it. rn En ala dan de terngkeer daar fs, »r- wanneer wij in machtig? sohar^ weder 0. om iang» onzi goi?gnde en dein^nde akkeri in feeatitoet ter haarditea zalhn r» keeren, hoe g»!nkktg znllen wij dan niet zijn, met fi rbaid tôt de o»z?n t-,n mogen *«ggen : « Hiir b?n ik, zooalt r. ik heengincr, fiar op mijn t»al, fl ^r op >nijnland,fi r over mijn cig^nzahea.» gt Ei weei zeker, gij eu5t er eenen sijn, 5r *an wian raen a^ggen *al : «,Spijt» r boon en ipot, ipijta Tervreeuiding en r. verbaitering, ia bij geblcren wnt hfj wai : ééa man en ééa pracht. s, VLAMING. Vertellingen ï n Er ivaren eens twee jonç schoone te mTitchen, die op hun sterke lief de hoog-s- moaie droomen bouwden. : la 't gels 19ht van dalende zonne zaiet-ze somt bij elkander ia't maUch groene •r çras en ia de rui ch-.ade avondtmomen zong veel l.efds. Opeens kiosk wop'ngehletter ia het schione land toaar zi miaden en grijs-ï! grauwsrook bleef hangen bovenbruadende st'den. Toen heeft W de hmiden gelegd aan de slapen zijn^r liffste en hacr gekust op j- 't ble ke vof>rh v>fd « r toen is h j geçaas. Zif he'ft begr p n, en hetft aan vetl g leden, veel gebeden... la diepe graehles g d >ken streed hij ziin çroote strijd xioor z'jn B mindr, terwijl voor h m haar c.pperste liefitbé e ru sch'e in stukgeschoten kerken. «j Vcle jongens tterven in di.a morgend p van hun leuen I Vele mnsjes wesnen om verbrijzelde 1. lief de... 't Lijkt aan een ou te sige dat verleltsl-t) kea vas die twee jong schoone rnenscheu t die op hun stsrke lief de hoog-mooie g draomen bcuwden. 't Is zoo heelver... la den bloedrooien avond, voijl hi opirok naar de g<achteu, ging zif biidtr.ti ter ruste. Ze droomie di-n nacht heur mori liefdedrcon en dat x*. was met hem if iiecrlijk uraeîte b Stcnen, wijl pracht g d" zonne zon t... . g:n ier bij haarjongen Ei dierxelfdea i ce t ook waserweer vuur en bloea aau den Yzer en wierd er fel gestreden. In den rooden morgend tloeg hij rp j eens zija armen wijd open, stond éé. oogeublik, als een gekruisigde Kristus, in 't gouden licht der stifçen te zonne en vleide zich toen zacht n*der in de vele bloemen die stonden achter de schansen tvul zijn bleek ho fi bloedde. Toa.n, is hij vredig-zach'. gestoroen In 't verre huisje weende ze van geluk om haar mcoie droom en dat ze hem toch zoo lief had Wi l htj schooTi-i'ood lag in 't rijzeade morgenlicht.. Er waren eens FLORA LIS. LKTTBRZBTTBRS Man ▼r» agt Letterxattare ter drnkkertj ▼an « On* tVaderland » 17, rn* de Vie Cal a la. -ffioad^eoB ea atandTaetla »ert ■■••«•WOTSWW aflRMKMMNMMBaHM ■«■*>■* ■* HJMM , r^L DeKanselierzal daoorlogsdoil-emdeii ui tkeiibaarmakin fi.-is tistck«ik«m»t va» lichaelis àn.>h>fïam OO C ..1 fi Ti II _ ' . Aoiiterdam 28 S pt — De « B fiin^r lïz in Tagabiatt » R'lut dat M. Slioh 6 i« van ons» daag in den Rijktdag oiet sal «pr k-sn in*n m ar aStstiiiijk in bat &îi«»riijk komi- orzf 1 i(- Dit dagbisd *eraiattit ook dat de kanirliar zal «prekrn gednrends de g'rj- ïoïkoaiitîg j ïilttng v«u sien Jttijkiiag. nen. nea dankt r.i^t dat bij sal na ud- lan •o^de orervrede. Hij «on snkel d^n misitai rj BD r m, po'iti kan en eoonomhchen toe- igen ,tau£l nitaenietten. ,t# Baie, 28 S pt. — De groote Kommis-±i : iiaa dea. RijksUwj rieeft vandw g de ' besprekingen over de vreemde poLtime fdt r nwe.it en geopend. ende De kommistte b-gon me' de besprekiig ïllsn van het antwoord i p de pauzelijKe nota dan ea besprai v roolgens di B Igischi kw s- ,v j. Ue ia geheimt verçaderino. . D katisel na-r. -s?r olgens hzt wojrd 308,1 over den olg m*encn toestand. Hij ba- r op dankte de tro pen op het front en d». be- en.» volkihg vi o* /iu j wonderbaren tegen- *ijo sta '^ Se(iu 'eS:d* 'te o jr/ ig. pijte D» taistauJ dar verbtidaaei vclgets u M caaeiii î bij Dq fiaascieele ea ecoaomische moeiiiik-hed- n, zegde h j, sti/gea meer en meer G. «i Fruùknjk De itleiide en zijn gevolgen op dz binùenlaudsche polltiek dott zich aog mter gevotleu in Italie. D* Oiderze ërooriog o fent zeer groc-ten invloed uit op E.geiaad. Enkt l da tedneglijke huop eeae verdecldneid te z.m over de duitschestontsmaanen spoort di Engelsche i aari vre iesdoel iaden voor te stetlea die uiet verband zijn met den oone politieken en economiscUen. tosstand van i oog- Dmtschlaad, M chielis gaalvoort ; la Amerika zoeH de reseering dior allç middels. zelfsaoor ater. <ien scnrik deu o jrlogs.ucht op te wek-oene kea- Duitschland v< rwacr-t ko l'a en m t imen be'rou ea de in strijd stelUng dtr Ame rii- au--; che tro p .a-ht Rusta'rd heeischt een eeonom'sche "et k isis. De vurv ^rmi tdelen veraafwoor rLj&~ iennietaanl e nuidig noodwen Aghedez. tant h ni de •trli|«dulelailci liel bekeld »dt ; op B t'ekksïijk da p u» i!|ke nota rer-_ k. urde de k4ia«rlt r dut net antwourd aa,:- ta DaiUo 'atjd goedg kfu-d werd veel d .rziji Tri • eu v«irbot. d jnen h>:■ fî h$t îce«reïîdeel onier *ij aîid r in de «fi? geftraont. M -u k»D l fc, >iiO'.i!isk. brgrijpe , hoe decen di den , *< d.rl^adsoacs) toestand en ^ebruik» " ' k nnen, «icss os>it kor>d->n inbsstj dtn '■été d*S bit moiL- lijàz a zîjij ia t> u-i op -v sare terkieting «nlkei g«t^ikke de en jg»d bsiangrijke kw ities op te io-« i, die eakt 1 tijdtni do vri-desoaderbAndeiin-g n knnnen b sprok.nsim. Dtrgelijk» leide ♦ rklaring wera «o.l dig in on« nadeel en zou enk^i het bniûige vraspatuk il tel- nog ingewikkelder maken en tchaden chea asn de belangen *an Duitsofclaad Zij zou on» nititnader dwn vreda breogen 100,6 m«sr wel int'-gendeei dia verdagen. Ik mofî tagsawoordig af*ien Tan ouxii ooriogadoeleinden keubasr te enaken. ,h\ Vatriitter Wil •« Dnitsellaté ier.d Oaa t- t h>digm d«ed ocifac»* lier een 0 "e*»t t g- n n i ai t v oora aa »oo»z t ^ i t;r Wi son a^a d-ri P n» n û. De pofciog va s M W Uoo, * gde hi', '.ht g ora vc rdealdhrid te ïtai»i> o»d«r b?>t aen ?a"sc^:1 *f-k f-n da regearing b?efi «■'sn ksE» te iuikken Wt!i3a'» ri'ts reer fî den tfgpj, evergïit iden ui al a der tftbsd «an betgeeo hij TBrwechtt . Zij 01 fî df Dnitaoor'l aov m er « r e> i«" i io bniîiîio- w Bah ziob kracbtdadi(f le -rt tt tj t g n d« iam«zigicg T^n ee ' r emden i • bn "e z >k<i». itas, , —muimmmm De duitscb© n ^îa batrekkelijk Balfiia usen ^ipi= Legan atra If :r g Baie 28 Sept. — Em t learscn uit t luk ^ ilijo »erkiia»t dat rr peen* Boon^e-toch '*B^iC,he nota b~Maat b tr-kkfiijk de ▼rfdf8»oorwaa»,d'-n san B Li« . De loB«"etr»ffif0 ifoor hat Vati aa* 'Rdr bu«> stigd D5 éiD'omattrà to rrier di* bet oostenrijkao i ar t»ood rotd-bracfct 5 bield d« verond rst ldn bijgevoegde nota B Ifcie b tr ff «dp H t Tagenap'-eak -— la de gro< <« o uu-t«aie *an d»n Bijàïdaf hfit M VOT> Ku ilona^n »er» k sard dat{ »t i l»oo« np de pan* -»rtj Hike not« >er^ z 11 *sa van mo da-Vle liucacht cp^nerkiogm. »erk -j, Waar ligt de hond na «ebonden. Da sirij i in d » Vlaa fien n a?i«if oaKt'aande d n eng*)laoh> n aan*si ] r rood Y p» r : Giiteren woedde de strijd zondar ] | onderbrekinsr vata? het krisk^n van " ; den morgeud tôt laat in den nacht. | Het ▼{•-«rds duitaoh l?«erkorps h*eft , I opnienw de »a »aiisnda E gclsch-n ^ getiend*.«ld Da kootingenten Tan al de duitanhe pro»ico?ëfi heVtben bua | derl e h»d ie de aa vailnn, w^lke dea g vijand nog min ▼oori^el ople^erden Idan d^n aan val van if) S pt. Ean rill«*nd nnr vaa merehoord bsvigheid bf-rridde de £an»all*n. Ach » t tsr «en«n mnur vaa atof «n ronk ruite t da eng«l«ohe ibf^aterie voornit opZia-9 nebeke. cp ta?rijke pas t a donr tanks i verrez li. D ) h rhaaide «iiandign a»ormïoop«n langa waerszlid^a »an L^ngemarok srs-rden door ona tuar en i liifigevchten afgeiiag^n. V«n sf de straek t-n O vaa St Jn'i^n tôt aan dan «• 'g van M «nen aaar Yoer kelukt r» d" E gslaohen frin een kHo mrterdi p lu oaie veriedigingtateilia-gen t' dri.-igen- G dnret>da transch d«n d«g badden h*r<inrkki^« gtvecbtao p'aat*, met ri witaelend» kans m D-> vijand trac^tt* r door zijaa art'ISeria d<5 verplsataieg j van onze reearv»lr3*p»a te belsoim^ t r«n. Oaza reïios'ntan droogan met ijz^rea »il dorr dieu r^geu vaa obui-. aen en aloegen den vijaiïd af op t&lrijke , pnitan ' î Vooral atractd n.^n ha d ^ekkig rond ( de «fgan die leiden naar Zon -eb'ke en Ghaiu^elt. Dit laatate dorp bleef in t ooz* macbt , Meer tea Z. op de raart tuatohen Yp*r en Komaa werdsa d« Eieelsohen j [ rrn t iopf zware vtrliezaa afgecl«een. Tôt nu toa kon davij nd zijn pogiagen . ni't vernieuwen. [ Tsn minata twaalf enga'aoba diviai-a , «-siVen in den atrijd gemeni;d, ma%r \ if+éa enk*<l oog^nblik zijn aij erin pe-• |»a^d verw«rring te br^ngen onder j Oîsz j troepan. Da Daltaoh'*r« verb'oem^n daa d ' | cb urtf-nisa 'a zocv^el z!j kunaen en j bakennen zoo bedekt mogelijk het ver-li«a vaa Z î»?i; b'.k » ?a ven een g'oot d^ei banner befangrijk akiiingen. Hft #B|«1 ch •p k t d»?Ucl» 1 g«i b^rickt i Londen 28 S pt. — Het uWar Cffio » de> 1» de voig*; d : nota m de : la het dnitsohl'^rberieht va&h d n ! v. riekiift Luieuco ff dat 6< e^tj'la b« troepan st«t r«n nog mi n t->rr in ver- ' overd hebben dan op 20 S pt. Meta ia meer jniat. I ' In beide aanv«il»a h bb m onzetroe . psn de beoof*d« punten brr-ikt maar \ di»za, bua gist*ran 8a«»i»duid, waren ! inderd)iad min aaazieniii&. daa àtssâ op 20 Sspterob^r vaatgsatald 1 Oagetwijf^ld s int Ludendorff m^t httinzioht onze n bij» i ta vermindc 1 ran de K«v(ohten a »b j Zoanabeka en . Ghelnrelt; maar hij bekant het vrrlirs ! niet van Zoanebeka terwijl hij h t bt- ' hond vau Gh'lufait, wisaa vsra'-riag < wij niet beoogd hadden, oriderlijnt. Na deaa strijd . Nudi*t-idgëi di^d u kunn^n da ' to p*i> b t u no man'a la^d o <. a « g or.d rtoek n, tant da duittcha batt ri ea w«'d =a v r lan«s actitac srebrsc'it ea aijn huit n atata kwaad te berok&« aeo. la eea a*er<yo t -s obusf u>,gegnven 1 donru'i e 420ip, heeft e a onderojfi- * cie!1 120 Au'tri.liai ao^e beltnea ffeteld ' t t»idd*o 580 duit«cb« lijk'n Op du punt raott de sirij;! vtrach'ikkdljk 't t j i» ppw t »t. Di vijf kondrrd m«nn» n v -aide ih^ jfarûiîO'iH *3a «-ea b!ok- * hsu«, o rzien vao tw kanonne i en ' 5 • msobi'->aao >r a W.jnnerp al dtzs m n» e • ge^Ofd wart-n, kwfm-n ir < ha • eri aadare af, m t d ) opilr oht de ! k>uonii»n te n men en de o ■triuv ma- t cai*P«re*> t reo t-radden. 't I« dan dat p«n ▼ a eront aa-it-l Au«tr*liëra t*grn 1 i e ■ w%rd opg^aoBdeti Kiif.ofsarn en ' ni o i*rgfw ren sijn fh«na in handen 1 1 d r E «pUchpo. Ma. sobat rî-tdn DciUrb^rs pfrdag e-n» »tf»p<-iiDar buit«n a'rljd b'bbyu, t t z 6 000 msnneo ; dit m«»kt in esne w>rk 42 000 mana^n in docd'n, ge-kw<rt» -a en gevancenen Ei dfza troe-p n *«r«n nog de beste, want d« jonge irgelijf **»n badden 'oor d«n atrijd bui o« d»>r c fBoierm »f/"»a*rried bij de o»erb»id t nge*r$H-d aosterailei-bfacht 1 t« word^n, voor redm Rpvpnde dat zij < oot; ni> t tegen dargelijken atrijd waren i I spgawaaaen. i ] — r-- m ; 4r ■ t H î mor> 1 d «r duitaoha tro^pan ia il t"g?;nwoordig zoo alïobt dat de ovar* b id lyedw-jagaa ward c ffioi<sran aan te ii tt'llan na?-t opdr^cht het moraal te vef-n boop^« door i^tingren en*. Koodan da Duitaohera eu maar wer-^ keiiik esse 't gçdscht krijgan het a boslije naar den wserliobt te xanden ! i Uittti éfiam InAto* rransen troni Pari/s, 30 S pt 15 u, j Groote artilleriebedrijvigheid in de streek van Panthéon Hurtcbise Craonne, i ook rechta van de Maai. Wii slo~ç r\ en verrassznde aanval af ten N. v ai Hurtcbise. Wit dro g n in de duitsche lijnen ten F N. ma M nt Cornill-t. Verders kalmte op het front. Pari j s, 30 S'pt , 23 u. D* Daitschers hebben op het front vaa de A isne, n« een artillerienoorbireiding getraeht onze lijnen t". bereiken ten N. van B"rry ou B c. E>n vijandig détaché-; m-nt du in oize lit nen voet gevat had werd te ug geworp n, Gnnsch den dag z»,er heuige artillerie' strijd op bei-is O'vers van d" Maas na-5 m"lijk Un N van den heuvel 3kU en het . bois le Chaum». Duitsche viagers hebben de sfretk van ' Duinkerke grbomb'r.rdeerd, op 27 en 3i8 S°pt., w»Jnig strffA'jkn schade. Tifdens h».t laatste dat buitengewnoi hevig was. scint men ee&ige slaehtoffers onder de bwçers. T nee duitsche vlleaers werden aeder* gesekoten c.p 28 S 'pt. la den volgmd» nacht rbombardeerden wij de s'atie «sb Calmar en de vijandige kampemmten rond Sois sons. EitgalsGh front Lardon 30 S'pt, 15 u. Arliilerieb drijvigheii in dan naobt. E >aa viiandisra tro'psr vrrzampling , wsrd uitasRgfdrt.Têa tan O. van PolygoneWij a'o-g»n e*n granatenaanval af t n O. Lnoa O tmoeling- n vaa roaden ten Z. van t Loi. » i Londan 30 S pt. 23 a. N« Mm b« i^ b snbi tinsr op onte , «t Mi gi«n tu'tohen T •**r Hsmlat en P 'ly<ona ho ftde-ij nd drie aanvalien a t^evoerd dis ïfcesla?'a *"H»n. D* »Tste ten Z. R^ateld ck kon 0* za Kjnen rsi?t bareiken. Kort n«di*n kwam de dui'aihe infanterie vooruit oaderateaod door vl » m^awerp-ra en koa enkeia oogen-, blikk-n onze poaten do*n wiiken Door ean tegenaanval werd hij afgealagen. I In d«n morgend mialukte een derda poeir.g. , Vijandiga artilleriebedrijvigbaid op , het front langa de vaart Yper Koman, Zonnsbeke en den aektor van Nieaw-poort,—i ai i j| lilBUinia —••••—'— - vmwvm. — — Os Itali nsn muN 1400 gwn-gner tp h Barszza Wii hebben door atrutmoedige ea sven verrsaaaDda krUirarrichtingen van •offi- "'ne itormkoapatrnie van het tw^rda te!d 13ger en de brigade van Venezia en p du T-rtnr a onze at-1 inefn verbatard tea iiijk Z O vg>n de vlatia van Biinaizaa. ut.>n E niera Hpti—1« ten Z. van Podlaka i!ok- »i t?n Z va«i Madoni werden aan den r» PU vjjîTido't oooar, dtzs Wij a>a»v t^n <400 gevangenen waar- a >r ondir 43 ofBoiiren. ttde De ^ijandiga t;ganaanvallan werden ma- afcal'gan. dat Nlmws priginc^n ooi ona ta verdrij* •gea VRa »aa da st-llinpaa tusiohan Salit s au <*u dai pu da noordfrlijk* heîHn«r«n tden *ai da San G^rMa «ijn ook mialukt. Wij maakten 93 gevangsnen. decr Ds ?m zol *m nota votgm b i antwoord dar middaiiriikai § » D^ teks^d^r ar>twoord?n van Duitaeh-laitd ta O st arijk sal, wa^nerr zij naar d« k»n8 larlien dar verbondenen ge-itiurd worden, "ergeatld *?jn van cent t cet* vaa den Pana. a — — D2.1DI SkkMkîU - ■:» 864 D1NSDAG TGCXXZâ MÎ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes