Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

592 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/hm52f7km7g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

YiERDE JAARGANS — MISER 1254 PMJS ? ffi CÈimEIBFN DONDEROAG. 21 NOVEMBEfl I9ÎI Ons Vaderland Beîgîsch dagblad verschijreiicfe aile dagen der week - »~~~ ; 1 rnSCilHIJVI\OK.\ Voap wn 1er :»IIis van 3 maoudcii 8 f**. 50 9 » » » » « » «S fr. 50 U » » » » 12 )*■ «î-3 fr. A RECET DOOR, VRiJ EN VRAM VOOR GCD EN VOLK EN LAND SticMers : J. BHE6KEIANDT en A. Tempere Opste! en Feheer : rue Neuve, 91, Calais ■ VLAANDEREN IN BELGIE • I wr-.^-xaRŒSŒasî^Pfcaiftj^S Er is nlemand meer, die het be-,1 ataan van 't Vlaamsch taalvraagstul , I in België durft loochanen ; er h ij aiemaad, dis h«t ongewijîigd voort-fj bestaaa van onze taaltcesîandan vai i3| voor den oorlog durft verdedigen I De meest verstokte tegeastaa fiers I van de Vlaamsche gedachte erksn I cen, dat on? volk recbt heeft op ge I leaenheid tôt hooger oaderwjjs ir >"| eigen taal en het zal ongetwijfelt 5'l maar geringe mosite koaten, om hur B*l emieens ta doen begrijpan, daf ool ir| op het gebied vân het sridielb.^.: dj omtervvijs en hst bestuurïiik lever 'rl de taal der Vlamingen nog eenii t'I recbt kan laten gel:'en. al Hst is iets. Doch het is zesr wei ]'l m<?. Hefc is in elk geval te weirip; 5ïj om daarop onze taalpolitiek van d< 3fI toskomst te gaan opbouwea. Nood al gedwongen of schuchtere toegevin n| gen, ais deze wellce raen in de olfl lJ| ciael Belgisehe, de ontvlaamsebt lgl kringen kringen van Brusssl tôt m I toa bereid is te doen aan de Vis er| miiigen, kunnea stof opleveren fo ldl een kreupel vergelijk, maar sij kuu nen niet de verzoening der geestei 'l"l bewerken, niet de inweadige rus t9l verzekeren, welke België volsîrek in| en dringand noodig heeft. I De tijden der vereaakçlijke verge II jken zijn "oorhij. Wij willen alleai I nog meiewerkîn aan hervormiagen 3| welke gevestigd ziju op den vaste; I grondsïag van onze werkelijke, ons pi wâre volksgesteldheid, en welke zic' ■ f*e taaikucdige ■ twaeheid vai I Bôigie zoo aanpassep, dat zij à' I taalçenheid vanViaandaren e/erizes :.j|als dese yan het Walenland eerbia n-l digân. Wij kunuen geen opïossinges 8,|aanvaardea, dis geen wasrborge; Ivan duurîaamheid feezitten @n di< :e,|rIoor het werk van dentiid nicî zou n-lâen wordan bevestigd. in| Het is niet nooSi?, dat wij over di >r»lto®passingen van dat begiesal uit Iwaiden. Zij zijn bekend. Maar he 0n|,ts noodig, dat wij nogeven den a a n»|j'ruk leggsn op wa? ik zou wniei M1|naemen, de geestelijke zijd-s var ?'»|deze bervormingen. Er moét in oriE IBel.iscfi h«ishouïen niet alleei -Ipiaats zijnvoor de taal van Vlaan Idèren, er moe!: cok ruirate zijn vooi •"■den geest van Vlsanderen. Dq Belgi jscfes sîaaîkundé kan riei gesionc ■alzlin oî zij raoet, zooaîs de heer Ju- ■ lias Hoste J» hst op zser pevatt* .«Iwijze heeft uUgedrukt, de Vlaam °lsc5ie î'edachte tôt irttpgreeren î ha ,12|standdflel maksn van haar beleid. I Lat«n wij onze opvatting zoo dui Idélijk mogeîijk uitdrukken. Trot! o„,|efuwe;ïoude saamhoorigheid m ■ trots alla kuastrcatige en peweldda Idige pogio^en tôt; vercenzelviginp1 Ihsbben de Vlaamsche en VVaalscls* Jbsvolking in Belgie aiet allsen bu ■ iei^en ta^/l, msar hua b^2ond«5re heb Ibelijk'-teden, hua oalerscbeidan bs Ischaviag, hun eigen bswustdja be> Ifiouden.Ér bestaat g«ea vooruitiich If'at zalks and ers zal of kan wordeï s" lin de toakorast. Naarmate door d< ..luitbreidinçî vaa het onderwijs ha IjJjvolksgemosd toegaakebjker word cl'|vcor "geestelijks opwekkiag, aaar-lat|mata onze moderne raaatschappe llijke levensrichtiagd^ zedelijke wis Isslwerking tusscben ds standen be ■£poe ïigt en vermeerdert, zal ieder; Ikalgroep ia Balgië meer en mee |"aar inwendige eenheid gevoelea Iplt pracas teg-in te werken kan al lisen de voltrekkiag ervan prikkele' Jsû tot scSerpere bsgrenziog en te KeDsto'linp.ea tegeaover de aadeiv l^algrosp aaa'eidiag ?eyen. Dat k«t Ircsn uit de oatwikkeling van dei ■|aals{rijd in Belgie ree^smet zeker Ibeid afl idea. eal .LieLo voor eigen haard, voo abl^Sen streek, voor eigen kuast es t0 ■-as.1 en veile^ea sluit evenwÊlgeeïis a^lïinsde liôtde Uit voor het groote Hijlvaderlaad, maar voeit iategeadee an» 12,eze laatste met do warmste vuren I och het is r>oodz?keliik, dat di hif lj'0raatwoordelijke staatslieden de ■jiîrinonie tussclien da aangebore. f B'iefde voor wat ons ocmidiellij] |Clgen is en de liefda voor het riji • niet door een kunstmatige tagei . s":elling tusschen beide varstorer ; Ookvolkeren met een gemeenscba{ ■ peiiiks taal. en bsscbaving, kenae i het vp.rscMjnsel der regionalistisch . versc-aeiderheiea ea moeîen er ms ? de afrekeaea ia hun bsstuurlijk b« ■ stel ot bij hun regeeringsbeleic ■ maar staten welke in hua schoc î verfcbillends taal^roepsn berbei i \ gar>, moeten met dez© oorsproak< 11 lijke eigeabeiea. welke zicb gemsl l kçiijk "tôt staatkuadigen eigenzi r ontwikkelea, bijzondsr bahoedsaai i otnga&a. Ea 100 er oiidt-r de meei ; talige stgtsa éêa is, die de wstts der natuur aiet s^raffsloos aiisker . n«a kaa, zoader sija bestaaa zelf i gevaav te brengen, daa Belgie. 3 3 " l t 1 t t 1 i 1 3 " " l 1 3 1 Geea enkel " der re!?eeringôn, welke wij sede: j 1830 hebben gohsd, heeft de kuns , verslaao om den Vlaamschea volks wil met de Belgisc'Vie staatseenhei te doea samealoopen, geea enkel heeft zeifs voldoîade breeîJceid va 3 opvattiog getoond om aaa de Vlaan " sc'.îe gedachte eea oabelemrnsrd 1 oatwikkeling te guansn. Mea hee: " hoogerhands aooit een ernstige pc 1 giag gedaaa. cm de beweegrsdeus j ®a doalaiadea der Vlaamsche bawi ! giag ta bsgrijpea ea te leeren waar ' deeran. Mea hdôfî; aooit goedschik ; eeaig recbtsherstel gabosîea d£ achtsraf als parlementair doov isde j moast wordga toegegevea. maar in werkslljl 5 heid de Vla^mscbgezmdheid aitij " bescbouwd ah esa keamerk va ' miadeïwaardigheid, dat in aile lastte op zijn dragers. Dft staatsb ■ stuvea hebben staadvastig de oa-? wikkeïiag van de Viaaaische bav/j i giag tagengcwarkt, ea de uitslage - vaa de af <edwoagen wettea mosc , willig verkleind. Zelfs waaaeer d i œ misters met betere bedosliags ! warsn bezield, bleef de oader he ■ stasade admiaisTratie volharJend i - 'exea geast vaa vijaadelijk'asi • dooriraaa.Ea het zelfde wantrduwâi t dezelfde geriagscaalîins ea teger ! werkiag oatmoefte da Vlaamschge 5 zin'J.Q ia oaiQ wetgevsade licham© 1 aa blj de leideade iastgllingea e t persoonlijkhedea van obs maa' ■ schappplijk, geestelijk of ecoa< ■ misch leven. AÙsea de vaste rugg; ■ steua vaa de al ta bewust®, ma? - daarom cok no?; oiverdorve ■ Vlaamsch? kr&cht yo ksklassî f heeft msa dea Vlamiag niet kuaae • ontnemea en vaa onderen op hae onre nieuwe volkskracht zich oî i wearstaacbaardehoogte in gewerk ~ Uit Vrij België vaa lia Okt. i (Wordt voortgezst.) ■! ttrts «V * a t9 ÏS VERSRIJGf r Oiis Vaderland te brugg ! b!| M. 00OVREOE r Vlamingstraat» 4? ' SK DCB?EH Mm HET SrSL?SiàEfïC 3 KSisSMSM HUH af.STELi.SS8S ïiOE T j ©p fegfssîfde sdr s schrij i mm in ©p e ¥ad®ri^nd M AAN 0 i ONS VADERLANO i la dio sombere Yaerdagen waartg L" ons aïs het bllîde zaagdrsuBstorend !* nieuwe, het schïtterhella lîchtea va >- zonstraling oa daganlangè wolkengrauw n io... uw woordan kloakeu ons zoo zo« e ln dfl ooron en waren ons als dg klaai 5- frisseba bron waaraan grstig oezs gees j. ten zich laafden... dia dagen stspte j maar immer Iri heî zeîfde ryihme vooî en onze grootstc troost was U te ïezai ,1 We warden grijs van vsrvalicg, kou , van onverschïiiigheld en gij hebt u ze ven opgeofferd om onze gemoederen o te bsnren. Ge leerdet ons idealen m a streven dïe oûza hartea zoo iong foewaai a den. Ga waart oaa als de ievenv^c-kk'snà zeekoel» f$appw«rino, u& uit S$eù,. w&t n zomorswosle weagiucht. - De onvoidaanheid oazer gemoedere n steag maar tramer door het wuftlairvi watarigfîauw eagsieïîg zoutelosse ds ons ornriîsgdsy on gij hsbt niet opgohov den ons gcssteîijkvosdsal ta verachafïjr Ja, wij SLakian naar batero tijdan oî dank oazer dadon ta verkrijgan. W _ weten hoeveal moeiiijkheden KÏj, os; danks u, hebt ons te steunen. Maar o ons moogt ge rekenan dierbaar blad. 1 u bimerk&n wij weer eens dianzelfde kracht en liefdegïoad dien wij zoo dis v/ijis hebben voalen zindren in de recki voor ssch-starande bïikken dsr bouc sprekende, stout mt.i hun bloed g«tu - gsnde Yzsrwroeters. Wij warsn vsrwlj derd van al wat ons lie!' was en gij het niets nagelaten om ons onze schoon idealen van voor den oorlog Immer mee te dosn castreven. Wa waron jong e - onervaren en gij hebt ons ontwikkeld. Nu sijn dis donkere dagen verrloges: "" Het oogenblik is geîsomen dat aiie kiaai haid aan den dag komt. We hebbe: _ door onze daden getoond dat we onze dlerbaron gebcortegrond waardlg b; wandelen. Noch bloed noch zelfs d a dood heeft ons doen beven. Het te ber.r Pj. kon dosl lag nog aan zoo verron horîzi J doch mosdfg staptsn wij maar imn^ 5"' voert, vost-drtunsude zwaar in di machtîge scha r, ViaBmscha-wii-dooî :i- voede kerôls, om het te bareikoa. Nu l 6 ailes van onzentwege vo'ibracht. Q We voslen !n onze harten zindere esn zucht naar u, ons dierbaar bîad, on O dat wij weten dat gij O iSgeluk beha: li ifgt. Schrseft ge niet laatss dat onze g< dachten van den Yser moeten verspre! n \ wordan, dat daar alîeen oplossing e ïodding lag ? Zulien nu. na deze roemrijke di s gen de spreekwoorden toepasselijk zijsi , pa lijclon kcmt verbîijdan, na rege ! zonneschijn ?! Maar wij soldatan van Vlaandere kennen u en zijn zeke? dat gij niets oî verlet laat cm ons ïn den epiceht te vo •" gen. We wlilen dat ge Ieeft meer da d oait en det een s®hhterende toekomg a die ons aller tockomst la, U te waehte s sfcaat. Nooit zullan wa « Nation » ms zijn afkooksel « Het Vaderland » fc!| oe dulîlen. Zij habben al de gemakkelijkhsden tf -j bestamming te î'omea, wij weten waa s om zij wal ea gij niet. Doch dat zal onz a i cemoaderen niet doen daien. De to | komst van Viaanderen hoopt op U. G 51 ; hebt mat ons geîeden ge&urendo onze Q | lastigfln strijd cp den Yzer en door n i zal Viaanderen verrijzea. d Gij mo°t p root zi|n dierbaar blad e >, geen stoffelijko mïddelen zulien uw t- princ!ep*:n veranderen ; daarstaanwi - soldaten,borg voor,cradat wij weten dî q gij ouze vrijheid niet ta loor stelt e v, slechts eese itus ksnt : rscht door. immer moet gij leven en aïs we i ). OKza dorpen toekomen zullan we verte 5_ ieù hoe ge geleden hebt mettons, doc 'r niet door ons. n Met duiser-da aboncamentcn zuH; i tellen ïn onza derpea. Immors gij hsl J1 ons gelecrd wat recht is. a FIK. l- L De toestanà fe ÂRÎwerpen Londen,18 Nov. Uit de « Dftlïy Express » : De strate van Antwerpen zijn vol DuStschers, d - zich tsrug trekken. !N Zondag wapparden de roode vlagge ï? op ai de torpsdobaetsn en op aî. da forte "* 200 Duîtscha soldaten veraezeld van c Bslgen v rgaderden op de Plaats ea zo gen de Marseillaise. De stad Antwcrpsn hesft nogal ve gelcdcr, 500 hu^aan zijn veraleld ; ( hoof.kfrk is ougetchoeden, aîsook < ;îi grooto bronzan klokken. Da boter, tabak, thse en koffia e! niet ta vînden, doch vlatscb, groente ^ fru't en wit brood kaa mea éloh genia 9 kolijk bezorgen. LAATSTE BERICHTEN «gryww^wn.ja/j'jg. jLTT^-TrrvgaKgara^en^Bmiai^g.tgTT'r.-ai"*^- i iiim. il 9 l Konisg Âibrecht fe âsssfie Parijs, 19 Nov. Koning Aîbrecht en zîjne troapen z\]\ ta Asscbe, het oogenblik afwachtend a Brussel in te traden. t '• 0e Noordsfaîie en le Midi a u te Brussel in vtiu: p Belgisch Lsger, 19 Nov. * Onze troîpen hebben vandaag hunne j.nmnrct'H. bli'aanian ei hebbaî? de LU Jsordo, Oosten van Dsndsrmonde, Aala bereikt. 3 Met hot dosl vaa algemeer.e sskerhei 'î is eene brigade paardenvolk en wlel ^ rijders naar Baissa! gesiuuri on oe: raniment paardevo'k na?r Mschoïen. Ontploffingen zij a gtbaurd te Brussc a In de Noordstatis, <n de Midi en t e Schaarbeek, de twae siaties in vuur zet i» tend. 9 I la Sslp iziii t BI1SELJ1IWE1PE1 ^ Brugge, 19 Nor. e Gîdureada den dag van den 19, heb F ben onzs troepan de uStersta fortan vai Q Autwerpan bsztt. Oûza voorwachtan hebbaa Mechelen • Kppeghefm en VHvoordc bauest. Den 18 Nov., in den namiddag, s!jn d i eevgte Beîgische trofpîn Brussel bin ^ nengûtrokkèn. De hoofdttad en do voqï '• steden zijn gansch be^at. Overal sij' e onze soldaten mat geest^rift onthaaid. c r Door Hollaodsch limfmrg Parijs, 19 Nov. 3 « De Tijd » zegt: Da D'irtsche trocpai trekken door Hollandsch Lfmburg. He a recht aan aan ooriogvoersnd land tosgs i- k6nd, moet ook aan het anders verlgen. '■ worden. n De kweifle vm itixemfetrri i- Narcy, 1 Nov. . : De fransche segepraal 5s gisteren gî n vSerd saweest in do Kamer van Luxam bur^ M. Dafcadora b'îeft de oîJtlroonSn n gevraagd van de Hertogin en de b^rvor ,, mlng van het Hertogdom Su repabliok. [- S Wikoii ln Europa n i!: fconden, 19 Nov. M. Wilson wordt verwachxin Londei! Hij zal vïjf dagen In Engeland verblljve r en zich daaraa naar FraDSr'jk bagevei r* Hij zal de w<iderlandsche cosfcrenti 3 voor de vreda voorsitten. n dias® troepzm zuUm vaudrai ^ iis Mets îred«n n Sks2id.a<# of Hsassdsg f le Sfrashurg tf' Parijs, 19 Nov. n De gencraal da Maud'huy zil goavei neur van Metz zijn, en generaal Boui II geois, goeverneur van Strasburg. !" 't Is vandaag dat de Franscha troeps te Metz zulien binneatrsden. fi 0e « Curie ^ Parijs, 19 Nov. Da fransohe onrler»6?ër « Curîe » ! tegsnwoordig te Cattaro c»a zal word? tssu^gogeven aan Frankrljk. a D® vôôruUfa??^ het .o . Kfaliaaflsc lsger Parijs, 19. Nov. Hfit ltaîlaaïssch Iagtr bfczet Tarvis, V< ifi racco, O'ctalezso, Icra en Doilo. le De ex-Tzar zm met dood zij el !e Londea, 19 Nov. Da brlef wissôlaar vau den " Mornir Post " ta Petrograd, aangehouden [n Augustus laatstledan, en opgasloten g of durenclô twae maandan ia da verstsrki* U' Potrus ea Paulus, meldt uit Stockholt dat de ïsar nist dood le» In Duiîschlasd Parija, 19 Nov. 1 De « Lokal Anzeiger * zagt dat d< 6 Duitsche troapen Barlijn ▼erlaten in d< richting van het Oosten. De « Tijd » zagt, dat vo]gess snolba' richten groota moeilijkheden haerachoE onder de troepen die van de Poolschc f ^rovineiën komen, Daze troapen veroar^ zakan grooten aagst te Bsriijn. I Hdllasd mag de 1 ILûm aiet hmûen i Parijs, 19 Nov. ♦Ds Minlster van Baitsalandsch® Zaker 3 heeft verkiaard dat de keïser geen enkelc , oproeping mag doen, als hij niet aan-schouv/d wordt aïs esa gevaneen gesett< B offîclsr, zoo hij verzocht werd Holland te verlaten. Willem mit deskei terug sa ai Berlijn te p/m l Vas dsss aadersh kaat, koedigt me» het toskomend vertrek vaa a! ds Hchenzolism naar Holiand, aaa Londea, 19 Nov. s De dagbladen koadlgea ceaen tele-grsm aan u't Kopenhagen, zeggende daf » de opslacdelingen van Postoam verno-men hobban dat de ex Kclzér het ?S2?ch1 3 heeft in Dultschland tarug to kecren. " ten gevolga der verwarringan In Holland " en de «Lokal-Anzeiger» verklaartdat haï s hem waarschijalijk zaS toegeste.au wor den. De Kastijdisg van den Keiz^r is ioodig s 6 Londen, 19 Nov, l ïn eone vergadeiicsr, vandaag te Lon-den gehouden door de Eenheid van heî Britisch riik, ondar het voorzitterschap van Lord Morr's, ex rersta Mînlstar var 3 Nifuwîartd, hscft eene motie, aan d< s rs^roaring vra^ende, hat noodl^eto doer opdat da uUvoerders en de piichtiger dsr mfsiiadigen gedaan door da Duit schers, geïtraft worden, door toejui chingen gestemd gewsest. In zijne voordracht zagt Morris : Gansch het Brit!sch rîjk brangt dî tsgenwoordige regesring en al rie to8' komatde regeerlagen van Duitschland dat de oorlog voor hun nooit zal geëln digd zijn, soolang de plichtigen des wreadhedan, de Kaiser inbegrcpsn, niai gestraft gewaest hîbban. Msa heeft gezegd dat de K^izar nieî o zal gisvangen gezet worden. Maar mer i. zal moeten een m'ddel vinden om hen e te dosa gevangen z?.tten. Het ware heel eoavoudig aan Hollanc aaa te kondigen dat do aanwezigheic g van den KeSzer bij haar een publiel 3 gevaar daarstelt en dat elk land dît hen toevluchtsoordgeei't niet kan aacschouwc worden als vriand van Groot'Bratanj3. Vergaderâisg vsn ee® gro^p sôîdsfesa le Anfwsrpen Parijs, 19 Nov. Ean dagbiadschriijver, uit Antwerpet s komenda zsgt, dat er glstaren eenei raad gehoudan werd door soldaten waaraan vele liolianders deei namen. Z< rsoemden zich de gezanten der révolu tionnaira parti j. Men zegt dat deze raad aan dan con traïen raad van Barlijn de uitîeverinj van dsn ex-keizer en den ex-kroonprin voorstalden en van sommiga gaseraisn Greot-Herfog op de vlushl Kojsahagnr, 19 Nov. De Groot-Ilertog Frederik-Fraaolscu IV van Mecklembourg-Schwarln U oj Dseasoh groadgebied gevlucht. « S5ran&e& verboden in de Vereemgde-Staîea . Par'js, 19 Nov. ln Ds Saaaat hosft eea watsontwefp gs e- stemd, de dracken voortkomeadend se van mout ea wijadifûnkQn verbiodeads n, to beglanea vaa dea i JulS i919 8» gedi rende de Te Trelpes Parijs, 19 Noy. ) Nadat de franschî irospan s!ch vaa > i Trolpss meEstergemaïkï haddon, défi» iearaa zi voor Petain, v/aarna hij door ; hst stadsbestuur op het staishuis ont<; haaïd werd. Hij werd door sljne Roogj i heid Polt, de Algemepne Vicaris ont» / , vangen in de hoofdkerk waav het Tç Deum gezongen werd. , Gaaaraai Mangln wierp oena procla» j mails toa zîjna îandgenooten groateiida,' die gedurende 47 iaren, met de grootsté j gatrcuwhaid, hunne verlosaing afwachW ; tsn, de ganscha werold in bcwondesing | brettgende. DSe verdrukkïng is toa eln* do, dank aaa de cuHscbs nedarhag, ! zsgda hij. Msngin décidé ook madf : a^'t 1 frassche republiek brsagt vrijhei. en • recatvaardigheîd ; Fr«ii»r:jb: opent rijae 1 armea aaa al de waergavonden klrsderea^ Foch zal Vogue vervangen en Ciemea» ccau Faguat. ' He Âmerikaaen lemeis het oitruimd groiigebied Parijs, 19 No?. Op het front vaa hat 3a loger is d$ dag zoader b'jzondere gabeurtenissen voorbijgegaan. Onze trofpîQ hebben da algemeene . lijn Etalie, St-Lsger, Lodgwy-le-Roman,' ' Brîey bereikt. De Efigelsche verliezen Londen, 19 Nov. Da Engelscho verliezac, doodeD, ge* kwstsen en gevangenon, de Dominions Inbefïrapar, tôt den 10 Novembsr 191§j 'h:r;ik<!n het gstal 3.049.991. Da iîjst der govallen vllegers is nog niât opgsniaakt. (Havas) foorsitter Wilsoa «n de cô&ferentie vfin de» vredé Parijs, 19 Nov. M?n denkt dat voorzitter Wilson al de zlttingen voor don .vrede zal bljwonen,'' en meo oordeelt dat zijns aanwezighaid i van af hîtbegin onmisbaar Is, om al d^-mcseiiijkheden op te lossen. p Da Voorzitter zal vergezeld zijn door . , gezanton, die auilen zetrlsa ais vertegen» • , woordlgars der Vereenîgde-Staten, ge-durendo gansch d9 conferenzie. ! Be vlucht va4 dea kroosprms Amsterdam, 19 Nov. ' De koerrier van Lfmburg zegt dat de | automobielen van den kroonprlns, groota hoevesïbeden wapens en schlotvoorraad t inhieldan, als zij In Hoiland zijn toegô* » i komen, dio da fcroonprins nlot wilde af. . geven aaa.de holiandsche krljgsoverheid. ^ Hij wilde ook een jachtgeweer mat zll« ^ veren koif behouden. Gîdurende eena samanspraak, vroeg da kroonprins nieuws over de gezond»., hoid van Wilhalmîna, maar sprak geen wôord over zîjaea vader. Wanneer de Goeverneur van Limburg hem zegdo dat, da keizer In Hoiland waa bagon de krobnprias te lachen. Hat Is hem vol- strakt onmogelljk gewsest zijn en vader 1 te zlon. i : Revenlîôw achî«rv«!gî deer &aadicî«sî Rottardam, 19 Nov. ï Esne bende, bèstaande uit acht soldij.p 3 tec, sehtervoigdo Reve^tlow, het bureel van de « Duetsohe Tagetzaitung » t« v * Berlijn binnondringondo. Reventlow was er niet en gedureada â gansch dan dag, habben do beîsden, da 1 eena zonder orde, de andere geiald, op-zoekiagoa gadaan. B p Een îaieuwe Slaa^ssekrefaris Geaeva, 19 Nov. De walgekeade leer&ar in de reckton,' Hugo Preuss, is Rtaatss&kretarîs bâ«l noemd te Berlijn. ' Vtafflin|c9, whrijtt ia op 'OMS Yl&KKiANU?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes