Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

270 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/0r9m32p86r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND I tticHTEBs : i. Busekaisid! «s a. tei&^tr* Belgma d&gbi&d verseMp ? ï?4è m -1 dô dmgem cler week ï8"ve! cîwiï"^'1^^ | î Hlliowa Tï »K1SR «a» N CUVE 9 ! »(* K-~ .1 -i ,« rJZZT'AA r Recfa* door, wij en vmek a A j •tfe.i — «■- ' •*» » — | ■ wcr fed er va» m imm j ' '* ^ - 85 SBST ES- '«gS5gSa& ITcr gelegenheid vân S zal oos M ad mor|sa niet verschijnen HET BESCHOUWENDE EN HET 11 x UJUUUIIV u M AJUJL'U JLJH JLJL LU X BEDRIJVENDE FLAMINGANTISM Ik heb het hier niet over aktivism en... passivism. O/er deze beide «ismen » is reeds te lang en te veel zoutlooze praat verkwist, zoodal nieuwe bepalingen of beschouwingen bezwaarlijk nog van eenig nut kunnen zijn. Wat o: s, nuchtere en daadlie-vende Vlamingen, het meest aanbe-langt, is te weten, op welke wijze wij ons best van onzen vlaamsch-vader-landschen plicht kunnen kwijten. Voor alwie niet vreemd blijft aan den huidigen ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging, blijkt het al spoedig duidelijk, datde behartîgers der Vlaamsche belangen, in twee scherp van elkander sfgeteekende groepen kunnen ingedeeld worden. ■De ëerste en vrijwel belargrijkste, is ■die der beschou wen de Fiamir1 ganten. ■Dat zijn menschen die het best mee-■nen met de taaleischen en zich heel ■wat moeite getroosten, om een vooi ■de«e aan de werkelijkheid aanpasbarc ■■«teliing op tebouwen. I Zij bescbouwen voorîdurend de ■Vlaamsche kwestie; zij beschouwen ■onve.poosd de noodzakelijkheid van ■een degelijke taalregelirg in het Bel-pische huishouden. Zij beschouwen ■de middelen, die door anderen aan-■gewend, de daden die door anderen ■çesteld, en de uitsbgen die door ■iwieren verkregen worden. Bij dezen ■ neuren zij de overdaad aan durf af, mgenen hekelen zij het gebrek aan BkW, bij anderen veroordeelen zij ■tomachiavelistische streven naar ■doeleinden... die zij echter foegeven ■deeenig ware te kunnen zijn. ■ Eq al deze luidjes bazelen over ■hnr beschouwingen... en met hun Hrampzaligen nasleep van moedwiilige I en halfslachtige volgelirgen... vcr-I dwalen zij in hun beschouwingen. I Mopst de groote Dinte die soort I Flaminganten gekend hebben, hij I iadde ze gewis een onsterfelijk I plaat'je toegewezen in de onxnidde-Bijke nabijheid zijner beruchte niets-■ioeners.I Voor de bedriivende Flaminganten ■feldî de beschouwiî'g weliswaar als ■^primaire vereischte tôt het opma-Ben en verwezenlijken van een ratio-■»fiel strijdprogramma, doch ontaardt K hen nooit in een patologisch ver-■chijnsel van gebrek aan doorzichî, Bzelfyertrouwen en wilskracht. De ■todrijvende flamingant heeft voort-■jurend zijn strijddoel voor oogen; l»iet nalatig in het naspeuren en ■Wandelen der wetttge banen, die ■ot het bereiken van het. zelfde voor ■Israopenliggen, vraagt hij raad aan ■"ieraad geven kan, eischt hij recht ■'an wie recht geven moet, heeft hij ■ïertrouwen in wie zijn vertrouwen ■'erdierit. Zich van zijn rc-cht als ■%msch burger bewust, betrouwt pop God, op zijn gero-'d verstand ■wopzijn rasinstinct, dat hem on-■«ilbaar naar zijn voiksbestemmicg ■ ffljlracht allereerst als Vlaming te ■'Ofl/eo en vervolgens als Vlaming te •spdelen. Daar de eenige ta al, die ■"') wezenlijk kent, zi}ii moedertaal ■Radient hij zich bij zijn stamge- uitsluitelijk van die taal. H Jelkens als dit gebrnik ondoeLma-■J?; schadelijk of aanstoot-gevend B^t, legt hij den vinger op een ■jtiuwe wonde in het volkslichaam H*10 dient geheeld, heeft hij een wan-■jjsstand ontdekt, die moet goedge-■ïakt worden. Als hij in. het aanloe-■en eener wetenschap, hot drijven een handel of bet oprichten Kfaer nijverheid, op taalmoeilijkhe-■8t! stuit, tracht hij niet zoozeer, zich ■euen aan de omstandigheden, dan ■J:1 de omstandigheden aan .zich ■f'iven aan te passen. «s —. Dit is : hij spreekt stelselmatig Vlaamsch, al baat het hein persoon-lijk weinig; hij korrespondeert uit-sluitend in het Vlaamsch, al verkiest men dit niet; hij bestelt zijn waar in het Vlaamsch, al geeft men vour, hem nift te bcgrijpen; tôt de over-heden wendt hij zich in het Vlaamsch, al vreest hij, niet te zullen aanhoord wordet ; voor een anti-flamingantjsch kamerkandidaat stemt hij niet, al ioopt hij kans, door eenige politieke par ij verketterd te worden. Om de boschouwende.Flamiiigan-ten bakreunt bij zich niet, ai schijnen dezeri hem niet te kunnen bosnien. Dat wil zeggen : hij denkt, spreekt, en han lelt als jonp!-Vlaamsch reac-tionnair midden de maanwijze en modern-roîte warstaîtigheid van het onvlaamsch Viaandersch wereldje. Een . D >n Quichot-gevecht tegen windmolen? ! zal men s m- lend op-werppn.Aangenomen. Nochtans. Een Don Quichot is hij sle.chts, zoolang hij in het gevecht allaen staat; m windmolens zija er slechis, zcolang men ze niet omver haalt. Want weet, dat de beruchte hidalgo hersenengeestgevaarlijk ziek waren, terwij! hier echter de windmolens hemeltergeud ver^eerd draaien. Eq baatte het, den Spaan-schen dwaalridder al bitter weinig, dat Oom-lief zij a boekerijen verpui-verde, het zal voorwasr voor Vlaan-deren geen euvel zijn, dat men er den Vlaming degelijk-Vlaamscha op-richte.En er moeten veel en bedrijvenda Don Quichotten oprijzen, derwij^e dat men over al wete, dat er zieke v/indmolens bestaen, die moeten omvergehaald, en Vîaarnsche boekerijen oîîtbreken, die moeten opge-rioht, en Vlaamsche ridders rond-dwalen, die van hun ondankbare taak moeten verheven worden. Daartoe behoort heel wat opofff-rin sgeest bij de Vlamingen. Dat men allé pursoonlijk bela g terzjj schnive en zich onbaatzuchîig en onbevooroordeeld te werk stelie, en men zal dra inzien, dat scrupules en dergelijke bezwareu in het bedrij-vecde .kamp gef-n plaats vinden, dewijl ze kinderen zjjo van den eeuwenouden stiefvader, die politieke sler.-ter heet, dewelke alleen in het beschouwende kamp huishoudt. JOZEF HACHE. ZAL1GEN Zalig zijn zij die voor Vlaanderen iverken, Hum wordb çegeven den biuwertn der sierken Door strijd en storm en wee gestand. 8teeds helbm zij heftig bewrocht in hun [streven Hun Vtamdrens' be -ustzijn en Vlaanderen s' [teven, Ter eeuivige roem voor- VLaanderland — Zalig zijn zij die voor Vlaanderen bidden Liefde omstraalt tien en liefde is in liun [miik'en, Hun liefd' in blijheid eensdaags keert, Wen God aan hun Vtaandren ~ege zalschenkm en Vlaandren zijn' zoncn met glorie zal [drenken Hun Vlaamsche liefde roemrljk eert Zalig zijn zij die voor Vlaanderen lijden Eens komt voor-hzn toch.he1 uurvanuerblijden Wanneer hët recht heeft gezegepraald, dan zal door de wolken de zonne weer boren en zullen zij stralen in 'i voile huns' gloren Vlaandrens'zonne nooit meer daalt. L. DE BONINGE. Weerpîichï in lerlând Erusfige g'evolgesî voor ds voedseîôpbrenjisl Naar de '« Daiîy N«ws ».— Op eene vergadering gehouden te Dubliu, werd de weeipîîcht voor lerîatid met betrek* king tôt de voedselopbrengsliïesprok«n. De heer J.-B. Farreli wierp op verzet aau te teekenen tegen de» weerplicht op groDd cîat het den voqrraad aan ar-beiderskracht zou «ilputten. Door ecu ander voorst6l werd de Rc-geering gewaarschuwd dat de weerplicht een vreeselijks toestaqd in 't îeven roe-psn zou en hoDgersnood na zich zou slepen.*' Vooraleer ter stemming over te gaan verklaarde nog Sir E.-W- liussell dat nau'welijks over toereikende werkkracht werd beschikt om den laatsten oogst ic veiligheid te brengen. Sedèrt dit-n tijd werd Ierîands werk> kracht door Engeland opgéëiseht : Dui-zî:n;'.en mannen en vronwen wt-rden aa» lerland onttrokken. -Dit zegde hij afgezien van dé ge-moedstemaiing die do weerplicht zou doen ontstaàn ebd'ehoogstnadeeligwer-ken zou op de voortbiengst van voed-stofîan.Met deze vcrklaring af te leggec betrachtte hij zijn plichtjegecs de regee-ring. M Fareli's verzet kv>am er dooi met 66 stem men tegen 10. Sir E.-VV. Russell zegde dat teg^n herfst 1.918, çr waarschijnlijk 1 1/2 mil-iioen acres meer zouden zijn dan in 1916. Voor het seizoen ten eicde lit p zouden 300.000 ton aardappelen uit lerland in-gevoerd worden. Tôc&lmd iîî^Zuld-Vlaanderen Harde gevechten werden gisteren ge-lever 1 voor 't Tiezit van heuvel 44, een alleenstaande hoogte etn paar kilometer teu Noorden Kemmel, van waa^ uit cksb nuttigen uitkijb heeit over de viakto in noor.'l-oostelijke richting tôt Ypsr en noortï-wcsteîijk tôt over den Catsberg. Dînsdag waren de Duitschers erin ge-slaagd de hoogte te bereiken. Het was eene nieuwe poging om den Scherpen-berg te omsingelen. Niet bij machte hunnen aanval verJer te oBtwiiskel&n, hebben zij den heuvel, ondor de sterke drukking der Franschen ontruimd. Deze stelling blijft dus in de macht der Franschen. Ds verdrukte Natiën 60.ô©0 vluchtelingen Berne, IS Mei. De volksvertegenwoordigar Ugton heeft in de kamar van Buiiapcst ver-klaard cl^t C0.CC0 vluchtelingen Transylvaoia ontviucht zija. 't Moet zijn das de vluchtelingen buitengewoon talrîjk ge worden zijn en dat 'dit feit eene groote onrust verwektwant anders zou men die kwestie niel in de kamers op het tapijt brengen. Keisssr Karel . naar ; Konsfantisiepel Berne, 16 Mei. Keizer Karel zal-Zatardag naar Sofia en Koifilantinopal reizen. in deze twee hoofdsteden moat, hij de uitslagen van het onderhoud met den Duitschen keizer volltdigen. 0s ôiiderhandelicgsn meî Duiîscliland B;rne, 16 Mei. Msn geloof Je te Berne dat de Duitsch Zwitsersche. Convecie gisteren zou geteekend gsweast ziju. Naar het schijnt zijn moeilijkhrden opgerezen veroorzaakt door het stelling nemen der verbondonen. O® Tchee^en îegen hel ver-bond m@i Dultschland Zurich, 16 Mei. Uit Weenen wordt geseind dat de ïcheeken en Zftid-Slaven besloten zijn vernieu wing van het verbond met Duitschland te bekampen. - « Inafwachîiagvaa eene Rieuwe vijanéige aanvalskweging De vijand wordt fel ' bssch^îen Londen, IS Mei. De verzwakHng van den strijd in Vlaanderen belet nict dat de verbonde-nen den vijand hevig met hunne kanon-nen bestoken. Bij pozen is het vuur ver-schrikkelijk. Het gerucht der losbran-dingen is noch dag noch nacht onder-broken. De vijandige verbindingswe-gen zijn aanhoùdend aan eenen regen van kartelsen onderworpen. De dorpen en wijken worden stelselmatig door een regen van staal bîsproeid zoodanig dat de vijand maar met de grootsts moei-lijkheden zijne strijdlijn in munitien en levensmiddelen kan bevoorraden. Gevangenen verhalen dat de wegen bezaaid liggen met verbs ijzelde wagetis, lijken van mannen en paarden enz. Het vijandig voetvolk is aan een nog heviger geschut ohderworpen. De kanonnen laten den vijand soms niet toc eene schuilplaats te bereiken De loopgraven zijn zeer ondiep en geven slechts eene ontoereikende beschutting. Aardewerken kunnen slechts in den nacht uitgevopid worden en nauwelijk« aijn de loopgraven voltrokken of reeds zijn zij aan een hevig vuur onderwor-pen.De mannen worden niet zelden ge-dwoagen buiten de loopgraven in putten te vernachten zelfs sonatijds in den regen en altijd blootgesteld aan de kar-tetsen. 1 Vooral de Kemmelberg is een der stellingen die het gsweldigst aan het vuur der verbondenen onderworpen is. Een foto afgetrokken door vliegers toont dat het terrein in een doolhof van trachters en putten vormt nog ellendi-j ger om er te ieven dan op de slagvelden j van de Somme en Veriuin. ôck de vijand bîsjfî niet werkelôôs [>onden, 16 M^i. Het vijandig voetvolk schijnt op hei prachtig weder geen acht te nemen. Erikel het geschut. is bedrijvig en vooral op de dorpen achter de frontlijb. Villirs-Bretonneùx heeft. te lijden ge-had. De vijand wordt evcnwel met de zelfde muat betaald en ons krachtdadig antwoord schijnt zijn plan aanzienljjk tegen te werken. De gevangenen verkjareo rond wegdat zij zich niet aan dergelijken tegenstand verwacht hebben. Die duivelsche En-gelschen maken ons de overweldiging van ieder meter terrein zeer kostelijk schre?-f onîangs een pruis aan zijne ouders. De duitsche opperstaf wordt. gewaar dat hij moeilijk de Franschs en Engel-sche legers zal scheiden. Hij geeft wel zijn pogingen niet op maar zijn vertrou-' wen aan den goeden uitslag is aan 't wai\kek-n gebracht door de laatste ge-beurtenissen.Diîilselie troepen uit Eoesne-nie kamep aan in Eelgie Londen, 16 Mei. Naar berichten van de «Telegraaf» worden de Duitsche troepen uit Roeme-nie per trein naar Belgie overgebracht. Het meerendeel dez^r saldaten zijn echte jongens die te Gent eene onvol-doende opleiding ontvingen. De vliegers krijgen onderricht in de vliegp'.eiuen van Diest, maar zij worden na eene maand naar het front gostuurd. Ailes wijster op dat een nieuwe aan-valsbewejiing in voorbereîding is. Bergen en de ômliggende dorpen krioelen van gewonden. De gevangenen worden tôt werken gedwongen achter de vuurlijn. Verbonden vliegers wierpen bommen op den Casino van Meenen en 't schijnt dat talrijke duitsche muziekanten het lèven er bij ingeschoten hebben. f>c verdediging der Vlaamsche kwsS Londen, 16 Mei. Belgen die hun land hebben kunnen ontvluchtsn Verkla&rden dat de duitschers ijverig de Vlaamsche kust aan 't versterken zijn. De werken worden onverwijld door-gedraven en van aile kanten komen zee-machten toe- Het verdedigingsleger der kust wordt aanzienlijk versterkt. ^ .a*.i . ... .n - _ n", ,-r I 1-1 -rai De uilbulSing van Roemenië Geneve, 16 Mei. Uit Braslau wordt bericht dat wel-haast 50 000 zwijnen en 150 000 schapen hier zullen aankoman. De onderhandelingen voor de levering van aanzienlijke hoeveelheden graange-wassen zijn begonnen. De Keizsr over de aaavaisbeweging Naar de « Daily News » Amsterdam. —Naar een draadbericht uit Berliju meldt heeft de keizer te Aken zich over den toestand aldusuitge-sprokén : In het Westen bazocht ik de halfver-woaste streken van Frankrijk. Daar alleen verkrij^t men een juisten indruk van de vreeselijke gebeurterissen waarvan ons vaderland gespaard bleef. Indien iemand ooit ontmoedigd werd zon een bezoek aan het front hem alras •laarvan geuezen, en zou hij met geduld den last, de ontberingen en de gruwe-len van den o-orlog doorstaan. De aanvalsbeweging gaat goed voor-uit Reed^ 600.000 Britten hebben wij buiten slag gesteld eu 1 600 kanonnen buit gemaakt. Overal vcwlen de F'ranschen zich ge-noodzaakt hulp te verleenen. Ojjze te-ger.strevers hebben een harden tijd doorgebracht. Nog is onze taak *niet afgewerkt, maar met geduld moeten we bezield zijn. Nietin-één dag kunnen wij legers van millioenen overwinnen, maar zekar wordt ons doel bereikt. Las-tig is het werk dat we aan te vatten hebben, maar we beschikken over ailes om het tôt een goed einde te brengen. Wij maken vorderingen in Krimea ook. Reeds zijn de eerste treinen bela-den met voedstoffan uit Ukranië te Ber-lijn aangekomon en zoo wordt de be-voorradiugvanlevensmiddelen merkelijk verbeterd. ï;e Sabastepol hebben we de hand gelegd op een met levensmiddelen rijkelijk bevrachte koopvaardijvloot. Daar ztiîîen we het verkeer met de Zwarte Zee laten herle.ven. Daarom is de toestand goed. De Oiiiîschevîôoîaan'ï roeren «rnrui. —■ im Belangrijke samentrekkin-gen der zeemachl Naar de « Daiîy Express » schrijft .wordt er uit Basel bericht dat gansohde Duitsche vloot van de Baltische Zee, uitgeweerd eenige kruisers, in de ha-ven van Kiel saniengetrokken wordt. De Duitsche vîôôt zôu ver-schenen zijn in de Noordzee Londen, 16 Mei. Maandag morgen liep het gerucht rond dat de Duitsche vîoot de haven van Kiel had verlaten en vooruitstoom-de in de Noordzee, blijkbaar met het inzicht om slag te leveren met de En-gelsch-FransCno zeemachten. Dit bericht ontving nog geene offici-eele bevestiging maar het is vastgesteld dat de Duitsche regeering het onmoge-Iijke zal beproeven om de tegenslagen van Zeebrugge en Oostende v/eer goed te maken. De afdamming dezer havens heeft in Duitschland eenslechtea indruk teweeg gebracht. Iedereen was van meening dat de havens van Zeebrugge en Oostende buiten bereik van den vijand waren en niemand heeft een oogenblikgedacht dat de verbondenen het zouden vyagen die havens af te dammen. In Zeebrugge had de vijand ontelba-re maehiengeweren, talrijke verdragen-de kanonnen en lichtende kartetsen bijeengebracht. Niettegenstaande eene nik>it verslapte waakzaamheid van de kustwachters hebben de Engelschen toch hun oc.twerp ten uitvoer kunnen brengen. De Duitschers staan er over verstomd. Een Oôstenrijksche kruiser wêrd tôt zinken gebracht in de haven van Pola Rome, 16 Mei. (officieel) Een Italiaansch oorlogschlp drong gisteren in den vroegen morgen in de haven van Pola en boorde er een Oos" tenrijksche krulser in den gr®nd. T " Tezelfdertîd leverdan verseheidene Italiaansche luchtsmaldeelen een ge« vecht met vijandige vliegeniars. Twee OostenrijksChe vliegtoestellen werden boven Fola naar beneden ge-haald én verscheidene andere tôt dalen gedwongen. 0e Duitsche Keizer vocrî het woord Zurich, 10 Mai. — De Keizer, op reis, voerde te Aken het woord. Hij verkîaar-de'onder andere : In het Westen heb ik een bezoek gebracht aan het verwoeste Frankrijk. Enkel daar kan men zich inbeelden van welke rampen Duitschland gespaard werd. Indïen een Duitscher ontmoedigd is, dat hij een bezoek brenga aan deze verwoeste oorden en hij zal spoedig zijne klachten staken en met zijn eigeti lot vrede hebben. Met geduld zal hij ollende en ontberingen lijden. De aanvalsbeweging gaat goed vooruit. Raeds werden 600.000 Engelschen buiten gevecht gesteld en wij kaapten 1,600 kanonnen. Ten allen kânten moeten de Franschen hunne. bondgenonten tan hulpe snellen. O.izo tegen9travèrs hebben slechte oogenblikken beleefd, maar zij verdienen niet beter. Onze taak zullen wij in het Westen tôt een goede einde brengen maar daartoe hoeft ons geduld. Men kan niet op een enkelen dag een legervan millioenen mannen vernietigen maar ons doel zullen wij bereiken niettegenstaande de zware taak die te wach-ten staat. Van Ukranie zijn de eer3te treinen met levensmiddelen te Berliju aangeko-men. Te Sebastopol Jkaapten wij eene aanzienlijke vlooi. De zeevaartdienst werd heringericht op dé Zwarte zee. Het moraal onzer troepen is uitmun-tend. Het wordt tijd al wat vreemd is uit den wog te ruimen. Laat ons geen Fransch meer spreken, maar Duitsoh. î4â ds samenkomst vu» de twee Keizers Zurich, 16 Mei.— Keizer Karel stuurde aan den Duitschen keizer het vulgend draadbericht : Op het oogenblik dat ik het bemlnde Duitschland verjaat acht ik mij verplicht U mijne rechtzinnige dankbetulgingen uit te drukken voor het vriendelijk onthaal dat gij mij hebt voorbehouden. ' > _ Ik ben gansch tevreden over onze eensvoelende vergadering. Uitterharte verklaar ik in voile recht-zinnigheid : konden wij elkander wel-dra terugzien. De Keizer antwoordde : lk ben te vreden dat ors onderhoud U voldaan heeft. Voor mij was het eene groote vreugde U te ontvangen en eens te meer onze eensgezindheid te bezege-len, in hoop weldra uwe vriendclijke uitnoodiging te beantwoorden. " | Sravo mannen der derde ! ft ls mij een waar genot te weten dat ge de lauwers plukt daarginder in het land der ellende en dat g'uw lichaam en uw ziel in gezond vermaak ontspant. Bravo jongens ! De eem-lîe nederlang tegen een der sterkste elftaileu van het 22 linie is een onverhoopten bijval en een onverwachten uitslag : 2 om 1 't k n niet schooner of niet beter ! De tweede ontmoeting die hare op-lossing vond in de overwinning met 3 om 2 door ons kranig elftal op de 8e van 116a, eeai niet te misprijzen tegen» strever is beteekenisvol genoeg om er verder niet op in te gaan. 't Hoeft riiet gezegd dat de Gust op z'n beenen heeft moeten staan in de verdediging. Zoo voortgewerkt mannen — met har-t.g hart en met koppigen kop vol vlaamsche leute — als kranige kerels der derde dat past. Laten we hopen dat m'n beenen niet" versleten geraken op diefransche wegen hiei en dat ik dra in uw midden weer moge staan als uw ouwen trouwen BACK. VUmiagen «bonneert «p • ©Mi mmm • - : )aargaag — iOâÔ ^ PEÎii: 10 CiilTIEMEM ZùaÛAg 1§ Hci iôtâ | i_m ■ni" iiii« — i»hi n r- r -- r i-in iihw -|-i m---i mu un.—i n_i—" t t~t 1 r----ri i n H'i ■ n - m n»'—■—^-nii rw«-iwii)niri —m «i «tu— im mi ■ iini-fnw>-iir«nfrrTinr«ii ——i nui i ni frt nr~'igni rn .iv .wrwt; «m* ■ ■ wn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes