Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

218 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/g73707xx28/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ ! A. TEMPERE lukker-Ultgaver, 17, rue dis Vie, CALAIS Bôigiscîi dagb ad verschijnende op al de dagen der week Rsdacii# i J. SAECKELANDT i 7, rua Mariot, CALAIS £ I ^ —■ - — I WT ABOWNKaSElWTœiPî ■ Betgle ISO Frw.krSjk 2.W» £SR«g-<eS»iî«ï-î8oïïaiïïï 3.O0 Kirlmeater -5.00 » 5.5© » 8.0© ■ I -jeu f-chrljve i « On» Vailei taïKl » if, me <1« VIe, C«lt>.3n • Eecht door, vrij zn vrank ! vùot God en wlk en lasid RCOAOTiESTUKKKNi NIEUW8 T* ZKNiSBN RUE MORTET 17CN RUE CHANTILLY *73 CALAit ABO^r^EMEr^TSPfiiïJZB^î VOOU SOLOATEIV PtfJ? WC«k (Itlffe&l) Ô«35 . DEZE AGONNEMENTEN DICNEN MET MIN8TEN8 ?>A8» >niVUK<j <5 S éB ">ONUMMER3INEEN8AANQEVRAAaD EN OAQELIJKI * AAM METZELFOE AORES QEZONDEN TE WORDEN EERST DE GRONDVESTEN t- l heb opgemerkt dat de heden- j ■gsche Vlaamsche werking zich bijna ~ Iniuitelijk ten deel schijnt te stellen, d laamsehgezinde uitingen uit te lok- * Msaarne wil ik toegeven, dat leiders t jehrijvers zich daar onbewust van t In, Stellig zal men mij willen bewij-3 In dat ik het mis voor heb ; ik wil ook ! El dan nog aannemen voor wat de Igemeenheid aangaat. Veronderstellen 7 le dan maar, dat deze regelen geschre-M[j zijn voor eenige, niet te versm; den . ■tîonderingen. ■Hetis overeengekomen, dat tôt heden le we nog maar imraer aan 't opbou-' Ben zijn, en dat het groot Vlaamseh-- ftouw dat gansch het \laamsch-Hrekend Belgie zai omvatten, eerst op lin toi nog toe niet te voorzien tijdstip lai voltrokken worden. ■ Doeh liebben we ons reeds de vraag Ksleld, of de grondvësten van ons weik ■terk genoeg zijn om zulk een macbtig jbpuwituk te dragen ? Ik ken er, die ■aar niet schijnen om te geven. Men li mij taegeven, dat dit e^ra laakbare horgeloosheid is. ■ De meest opreehte Vlamingen, die le kern van ons volk vormeii, op wien mien altijd steunen kan, zijn ongetwij-ïeld deze brave jongens, die rr en bijna ■agelijks aantreftin die lieveYlaamsehe Tkerkjes, die w< nog aeiiter 't front lezit'en. 't Zijn bijna allen stille, in lich lelf gekeerde jongeds. onwrikbaar tvnstc iarakters. We wefén t allen, hoe ieze fiinkekéïela geplaagd, geminacht, ailgescholden zijn çeworden door hun kndersdenkende makkers. Ze liebben ' li#h flint verantwoord, zeker, maar ze padden liever geen twist, en hielden pich stil, terwijl ze rechtdoor, onwrik-fcaar de doar hen gekozen weg bleven Kcwandelen. Die jongens zijn oewonr ■derenswaardig, en we hebben hen dan ■oak doorlief- I Watis nu gansch hun A laamsch zijn Idenkt gij, lezer? — « Ik ben \ laming, ■dus wil ik Ylaanderen groot ! » t Daar hebt go heel hun antwoord, ■meer moetge niet verwachten, ?e weten |liiet veel meer. j Hun liefde voor een chritten, vrij en ■grooter Vlaanderen is onbepaald : ze ■ zijn bereid te geven, edelmoedig en |v el. Maar ze zijn schuchU:r zeer dik-■vrijls, al bezitten zij eene groote krach-■tenbron in zich, door hun ne beproefde ■itandvastigheid.Diebron moet dadelijk luitgebaat worden. Doch om die kerels Bttielhun vasten wil aan t werk te krij- r£en, moet er met hen heel wat worden 'geredetwist. Onderwijzen we hen dus, ■ ja slaan we dadelijk de hand aan de ploeg. ! Een ïtreng afgebakende gedragslijn Eftoet hen voorgelegd worden, hun moet bawezen worden, dat wat Ylaan-j ûeren van hen verlangt, volkomen met hun gsweten overeenkomt. Wat zullen we hun d»n zeggen ? Dit, de waarheid ! ~ « Mijn dierba^e jongens, wat de Vlamingen willen ? Luister : Wij zijn nu eenmaal, tôt onze groote sehâ, tôt Ide »rertuiging gekomen, dat alleen eenstrenggodsdienstig Ylaamsch leven ' in Ylaanderen mogelijk is. Wilt ge een ' beeld dadelijk uit"het leven gegrepen ? i 6a dan maar eens van Vlaanderen en Ylaamsche herleving spreken aan een ! dier ongelukkige jongens, die zot zenuwachtig snakken naar «hun» Parijs °m er hun geliefkoosd verzet, hua i ftfschuwelijk virmaak te gaan zoeken ■ tij sletsen van wijven. Ylaanderen wil I ^3n om werkelijk gi'oot te worden, dat I zijner zonen bij ziœh zelf betrachte f ^ beste onder ons te worden, wat ken-I ïien, kunnon en willen betreft- Ylaan- derea wil, dat we slk; ar helpen om die i»##fte dur T«laaaaktkeid tebeklina»ea. Er wurdt «iet v«rla*gd, datgij vija*- den zoekt noch verslaat ; tegenover onze grootheid kunnen kleinhartigen zich onmogelijk staande houden. Hoog een heldere geest dus, hoog een edel hart, geen twist met anders-denkende, doch eerbied afdwingen voor uw willen, en weerbarstige hoof-den buigen door uw zachtaardig, liefde-vol optreden ! Recht door zee ! Vlaanderen groot en schoon voor Christus. » * * * Tôt besluit van deze bijdrage wil ik nog aanhalen wat ik schreef in «Vrij België » onder hoofding « Heilige Liefde ». Na al het moedig gedragen lijden van ons dierbaar Vlaamsch volk te hebben beschreven, sloot ik dit stukje alzoo : « Zegt mij nu, fiere knaap, kunt gij u ook niet begeesteren met eene bla-kende liefde tôt dat Vlaamsche land, dat zulke zonen baarde en dat toch zoo dicp ongelukkig is ! Dat volk strijdt, dat volk lijdt, en het roept om licht ! Open het uw hart en stelt u vooraan op de goede baan ! Begeestert uz«îf, ja ver-vult u ganssh met de heilige liefde tôt uw vaderland : het is het waard en hecft het noodig ! Zuivert uw hart van aile driften, opdat al uw haitekloppen samengetrokken worde in die eene verzuchting : « Vlaanderen ! » Bidt veel opdat Cod uw pogen zegene, vergeet nie i; dat &od alleen onze wilde harfen feeteugelen kan. Spreekt eene znivere, waardige taal ; om u heen warrelen aile gewestspraken dooreen : onzejongens Iracliten ernstig om hunne taal zuiverder dan ooit te spreken. Gaat hen voor. L:\at uit uw hart opborrelen groote deugdcn als edelmoedigheid en broe-der iefde : baart liefde opdat uw volk, die er naar snakt ook liefde bare. .Niet een woord weest groot: uw volk, dat slechts ware grootheid kan lief-hehben en laagheid onbewust veraeht, zal u eeren, liefhebben, en uw voor-beekl volgen. Hebt uw Vlaanderen lief, âere knaap, gij, en al de anderen, opdat Vlaanderen leve ! » Georges VERSTAPPEN. Àan onze lezers ledereen zal begrepen hebben clat het ontwerp dat wij over eenige dagen uit-eengezet hebben eerder eène polsing was dan eene afgedane zaak. Rekening houdende van een redelijh vérités stelden we denprijsvanonze week-abonnementen op 50 centiemen. We wa-ren echter evertuigd dat de opbrengst onzer inschrijvingen zou toelaten dezen prijs merkelijk te verminderen. Van den eenen kant aangemoedigd be-richtte menons van an.dere zij den dat de opo/f'ering te zwaar zou zijn. Ten einde iedereen te vreden te stellen en rekenende op eene degelijke ondersteu.-ning, stellen we voortaan de pi'ijs der weekabonnementen vast op 35 centigraen. De losse verkoop blijt't aan 5 centieman Be nieuwe prijs kGmt in voege op UrSJlAPi-DAG 11 DECEiHBER. \Ye durven stellig verhoopen, dat de vergrooting van ons formaat iedereen zal verheugen en dat onze lezcrs meer dan ooit aan de verspreiding van ons blad zullen medewerken. De laatsfe gebeurtenissen in Eusland Petrograd, 5 Dec. —Het stadhuis werd bezet door een detachement matrozen en de Roode wacht, zoodat de gemeen-] tesaad niet meer kan zetelen. De sleutels der raadszaal werden dooi de Maximaîisten medegenonien. Generaal Manikovsky,- adjiiDkt bij hei ministerievan oorlog werdaangeliouden Generaal Boutz Brougevitch, bevel hebber van het noorderfront, zal onge twijfeld opperbevelhebber worden. Te Dwinsk had eene betooging plaati ter cere va» een der regiraenten vas he vljl'de leger. De steet was v»«rafg«gaai door een drager van een opschrift met de woorden : lleil aan de afgevaardig-den van den Volksraad. Door gansch Rusland heen vormen zich benden misdadigers die de groot-ste schelmstukken bedrijven. De snel-trein Moskowa-Kiew werd door eene ge» n wapende bende aangevallen op 12 km. van Moskowa. g- Al de reizigers werden geplunderd. 'à krijgsbewerkingea op bel Ëoemeenscli front geschorst i- "Ds Rôcmenen in den » Russischen Wapenstilstand besîolen Jassy7Dec. — De Russische bevel-J hebber heeft aan den vijand een wapen-e stilstand voorgesteld en het werd be-sloten dat de Roemeensche troepen op n dit front in dit voorstel besloten zijn. Op gansch het front werden de vijan-11 deiijkheden ge«taakt om 8 u. De vijan-' dige troepen hebben luidruchtig hunne ij vreugde te kentien gegeven en wilden i- toi de Roemeensche lijnen'; naderen. [ De Roemeensche troepen . hielden zich ' zeer waardig en wezen de pogingen tôt 0 verbroedering af. : De Kzgeering '» akkoord met p ds verbondenen •- De Roemeensche legatie die op 7Dec. )t no8' geon berichten uit Jassy ontvangen had, liet weten dat de Roemeensche re-n geering enkel in akkoord met de ver-n bondenen zal handelen. 11 Eene regeering der Kezakken .1 . *e Kief Pctrograd 5 Dec. — De Kozakkenver-n eeniging werd bericlit uit Kief dat een regeering ingericht werd in de streken ten Z.-O. van den Don. n Het leger van Kaukasie tegen g de Ma^imalisten e Kogenhaeghe 7 Dec. —De Russische legatie verneemt uit Téhéran dat de mi-lilaire overheid in Kaukasie zich tegen ,e de Maximalisten verklaard. 1 De ôcsteïïrijkers sttw'esa hunne Eussische t) gevangenen terug f- Zurich 7 Dec. —■ De bevrijding der ^ Russische gevangenen is reeds over tien ^ dagen begonnen in Oostenrijk. Oosten-r rijk heeft de bevrijding der Oostenrijk- sche troepen niet afgewacht. p, De bevrijde gevangenen werden goed n de les gcspeld. Zij zijn overtuigd dat Oostenrijk den vredewilen werden naar Rusland gestuurd om er propaganda te maken. Kaledine zou een gevecht aangaan et Petrograd 7 Dec. — Mon verzekert dat t- de Kozakken van Kaledine ten westen is van Beslov den strijd aangevangen hebben met het maximaiistisch garnizoen <k van de stad. 2_ Be toestand te Petrograd st Stockholm 7 Dec. —Niettegenstaande n de optimistische verklaringen van de Maximalisten, ge*last met de bevoorra-e_ ding, blijft de toestand in de Russische e hoofdstad zeer onrustwekkend. Het trei-nenverkeer is bijna volledig gestaakt en ,n hevige betoogingen hadden plaats te K" Petrograd waar bijna geen brood is te 'r vinden. Op het Eoemeensch front Londen 7 Dec. — De correspondent van de « Times » t» Jassy meldt dat , groote verdeeldheid heerscht in het 1 Russisch leger betrekkelijk de houding u\ der Maximalisten. De komiteiten zijn bestuurd door duitsehgezinden die den toestand zoo rooskleurig mogelijk af-schilderen na het slniten van den vrede. De steden bij het front zijn opgepropt met soldaten die de loopgraven verlieten om er te komen luisteren naar de rede-voeringen van de agenten der nieuwe regeering. rd De legers in Moldavie en Bukovine ;n verbroederen met den vijand. In ver-n- scheidene sektors trekken de déserteurs terug naar hunne regimenten waar zij or beter gevoed worden dan thuis. De Maximalisten hebben aanklevers et 0p aile fronton. n. Generaal Rogussa bevelhebber van d- het vierde leger, werd aangehonden. e- Het Amerikaansch Roode Kruis heeft van wege den koning van Roemenie eene its boodschap ontvangen, maldende dat iet Ksenaenie aooit geen afzonderlijkea a* vrede zou sluiten. De verkor'dng van heî Engelscb front Londen 7 Dec. — De correspondent Perry Robinson seint van het Engelsch front in Frankrijk : Nooit werd een aftocht beter uitge-voerd. Niets belangrijks van hetgene wij veroverden hebben wij afgestaan en de bres in de lijn Ilindenburg blijft zoo breed als voorlieen. Het bosch van Bourlon is een moei-lijk punt om behouden wanneer het op den hoek van een uitsprong ligt. Het bosch zelf is doorploegd met obusputten gevuld met water en lijken. Ailes is zoo-danig met stikgas doorclrongen, dat de soldaten geen oogenblik het masker afleggen. Daar deze hoogte Kamerijk beheerschi was de vijand door onze tegenwoordig-heid op dit punt fol gehiederd, maar van onzen kant daalt het terrein. Dit bosch was ons onmishaar om ver-der vooruit te gaan en zijn verlies zou voor de Duitschers ernstig geweest zijn, maar in hunne handen is het niet van hetzelfde belang. Onze ontploojing is geen voorteeken van nederlaag. De Duitschers hebben zeer groote verliezen ondergaan. De uitslag blijft in ons voordeel want de Hindenburglijn met al hare stellingen en verscheidene dorpen blijft in onze handen. Daarbij hebben wij zeven tôt achtduizend gevangenen meer genomen dan de vijand en 1500 Franschen bevrijd. Het vijandig legerbericht Londen 7 Dec. — llct vijandig legerbericht van gisteren zegt dat de troepen van den keizei' ten Z. en ten Z.-W. van Mcsuvres de Engelschen gedwongen hebben in attocht te gaan langs den weg Bapaume-Kamerijlc. Na onze vruchtelooze aanvallen heefl de vijand zijne stellingen ontruimd tus-schen Mœuvrcs en Marcoing. Hij trok zich terug op de hoogte ten N. en ten 0. van Fiesquières. Wij achtervolgden hem en heroverder de dorpen Graincourt, Anneux, Cantaino en Noyelle alsmede de beboschte hoog-ten van Marcoing. Wij breidden onze lijnen uit op ee~îj front van 9 km. en eene diepte van 4 km. De vijand heeft in do laatste dagen zeer groote verliezen ondergaan in het bosch van Bourlon. In den slag van Kamerijk maakten wij 9.000 gevangenen en namen 148 kanonnen en 716 kleine stukken. Een lijk per vierkante meter Engelsch front, 6 Dec. — Indi«n men eene vergelijhing maakt tus«ehen het Engelsch offensief van 20 Nov. en de Duitsehe tegenaanvallen van 30, valt het op te merken dat de Duitschers, om een gedeelte van het verloren terrein terug te winnen, schrikkelijke opofferingen gedaan hebben. De kroonprins van Beieren volgt voor Kamerijk dezelfde methode als de duit-sche kroonprins voor Verdun. Het terrein ligt met dooden bezaaid. Men rekent op een lijk per vkm. De jongste Engelsche generaal gedood Londen 6 Dec. — Generaal Bradford, de jongste generaal van het Engelsch leger, 25 jaren oud, werd gedood. Hoe de Engelschen hunne lijnen rechtgetrokken hebben Engelsch front 5 Dec. — Op 3 Dec. besloot generaal Byng zijn lijnen recht te trekken voor Kamerijk. De aftocht greep plaats in den nacht van 4 tôt 5 Dec. z onder door den vijand verontrust te zijn. Om 3 ure 's morgens was de kriigsbe-werking geëindigd. De nieuwe stellingen zijn veel sterker dan deze die onze verbondenen komen te verlaien. De Hindenburglijn blijft bczet op een front van 8 km. In werkelijkheid is deze gebeurtenis van weinig belang alhoewel er de Duitschers over gewag maken alsof het eene groote zegepraal ware. — —««e®»»*- • Kieshervormingen in Priai set De nieuwe Kanselier heeft in zijm eerste redevoering uiteengezet welk betèekenis de ontwerpen Kieshervoï mingen hebben. Hij heeft aan de behoudsgçzinden il het belang van het land aangeraden zici | tegea de hervorming niet te veivetten. Een Eelgische a As " gedood De Belgische vliegdienst komt een zijner beste vliegers, Pierre Braun, te verliezen. Pierre Braun was de zoon van August Braun, advokaat te Brussel en de neef van senator Alexander en volks-vertegenwoordiger EmielBraun. Hij was 20jaaroud en sinds drie jaren aan den vliegdienst gehecht. Hij was van al zijne makkers geacht en bemind. 't Was woensdag voormiddag dat hij vol moed en Ievenslust op verkenning ging. Een onge val aan zijn motor dwong hem te dalen. Nauwelijks was zijn vlieg-tuig hersteld of hij steeg andermaal op. Van uit eene zvvakke hoogte vicl hij plots in zee op 300 m. van de kust. Verscheidene booten snelden hem ter hulp. Zijn broeder was een der eersten die naar hem op zoek ging. Ailes bleef ongeluk-kiglijk vruchteloos. De zee had haar slachtoffer verzwolgen. Een gevecht in de lucht op het Belgisch front Eenige dagen voordien was de Belgische onderluitenant De Neef op verkenning ten O. van Diksmuide. Op 4.200 meters hoogte ontwaarde hij plots drie duitsche vliegtuigen, 2.000 m. onder hem. De dappere officier aarzelde geen oogenblik de vijanden aan te vallen. Hij schoot een der toestellen neder bij de vijfde poging. De twee andere stormden op hem los. Hij zou het ongelijk gevecht aanvangen toen een ongeval aan zijn machiengeweer hem tôt den terugtocht dwong. >,< — OP TITALIAÂNSCH FRONT De verovering van de Melette door de Oostenrijkers Officieuse nota. — Rome 6 Dec. — De vijand hecft gisteren met versche troepen een aanval ontwikkeld die hij op 4 begon op de rechter flank van de Melette. Sterke kolonnen vooruitkomende op den berg Tondareear, ondersteund door troepen komende tusschen dezen berg en de Bardenecche richtten hunne aanvallen op de valleiFrenzelaen tracht-ten onze gemeenschapslijn af te snijden tusschen de Melette en de vallei van de Breuda. De Italiaansehe verdedigingsiijn was zeer slecht gelegen. omreden van de g«-talsterkte der aanvallers en de meailijk-heden van het terrein. Tengevolge van den aftocht van den 4 Dec. bezetten wij stellingen waar het onmogelijk was voor goed stand te houden, maar die noch-tans aan een dapper leger tijd en gele-genheid gaven eene hevige aftochtslijn opterichten. De vijandige stormloop stuitte op eene hardknekkige verdedi-ging. Ieder meter grond was tôt het uiterste verdedigd zoodat de vijand maar zeer moeîlijk en ten koste van zware verliezen kon vooruitkomen. Deze taktiek had den verwachten uitslag. De vijand kon eens te meer zijn plan niet verwezenlijken. Uit zekere berichten vernemen wij dat Duitschers en Oostenrijkers hoop-ten onzen linkervleugel door te breken en aldus -niet alleen onze stellingen van de Melette. maar zelfs al de weder-stand-spun ten in dezen sektor te verove-ren. Hij zou aldus ook naar de vallei van de Brenta hebben kunnen afzakken. Maar de bres kon niet gemaakt worden dank aan den heldhaftigen weder-stand onzer troepen die er in gelukten hunne stellingen te behouden: Laalste ojpdeete berichten Fransch front PARUS 8 Dec., !5 Dec. Tame'iijk groai: arliiieriebedrijvigheid rechis van de iiftaas, voorai in de streek van den heuve! 344 en in den sector Beaumont-Bezcnvaux.)n de strefik ten Z. van Zezones hebben de Duitschers een verrassende aanyal uitgevoerd op es?» or.zer kleine posten. Zij werden afge-slagen., Betr ûkeiijk kalme nacht op het overige van hei front. ^ Engelsch front - L0KDEPS 8 Dec., 15 u. In den ^acht vijandige artiiieriebedrijvig-î heid om Fiesquières en ten N. van den weg i van Bleenen. Verriers niets te seinen. mt,d* 931 Prijs : d Maandag 10 December 1917 ■■iWIIIII Iliimirf T " -f n . tmumwmm —— i i il l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes