Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

666 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/kp7tm72s8v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jjgRDÏÉ JAAfcGANG Maiûûaoî 18$ Frlft i S MMtMiia YA1JDA6 18 .'ELI 1MÎ ONS VADERLAND IAdmlnlstratta i r A. TEMPERE rukkar-Uitgavcr, 17, ru» di Vie, CALAIS Belgisch dagblad versdbijnetide *1 de dagei? der week Radactla r J. BAECKELANDT I 7, rue MorUt, CALAIS ABONNEMENTSPRIJZEN t i»r maand : Belgie 1.60 Frankrijk 2.00 Engaland-Holland S.OO iir trimester » 4.00 » 6.60 » 8.BO Men ichrljvt : « Ont Vaderland » I 7, ru* d« Vie, Calais Recht door, vrij en vrank voor God en volk en land Red«ctUstuk*ec. mleuwR, tn te zend*n Bne Mortet, 17 en rue hantUly. 71 «1«1| ABONNEMENTSPRIJZEN VOOR SOLDATEN : Per week (7 dacerO 0.25 D«*f abciioFiDemei alrbtv œetœlnttess 1G lum-n H iin mers Inerce aari(ç»Tr*agd en d (telijkf. *»t> per maand i.iu b»t xeHrf* adr*» r«*oBd«B te word»» fenige wenken nopens tucht •n gemoedstenmiflg I Datr word soma 'n artikel g«?g*T Qver tucht ; edoch men son waarli «looven dat de*# slechts door aoldati geleien worden ; en daar waar de ov* heden zich de moeite niet sparen eenl œinuu»ie» er aan te wijden, treachif' het toch *oo oppervlakkig, dat het ééne oor in- en de andere uitvlief f onder orerweging. Daar ook dit feit heeft oorcaken. Wïj zouden eTentjes een« kunnen < aerkannine gafiJ1 nm die ooraaak |oriak*n Tan dit te^ort.aangoede tue ip tfl aporen. Ala do vi3andtee jt'llli iske&d is, gehruikt îijen de middel» n... met w'ja beleid eiï werkiag, zo er moeite te ontzien, ma^kt m«i) mu r m«=e»t>»r Tan ; lnnnpr», geetfe «tel■ fen xtjn enneembaar Het ataaf bn'b Jjf, rfat de cfficW de wpftffffl 'emn(r«r ia' derouderB; dat bij du lanisr bnn recbi heeft op geboor**»r i«id in *oo-rerre d." ota!f(»mr-en rut en w/,,ktV n,8a" d lij dn»dan!s? ook gan*ch Lit der oud»r'ijke plichten ?.bti leamt, en deie Wrijk en «e*. " Zowen op atoffilijk en eeest-u eMod vallpn rfe OTerheden ten deele. H«t «toff.Hjk wpl«Mn onaer jontr^ni 'X bh77?;rd do"r ^acbtls-.in rnirn, M* baaleld vot>da»!, door couver Wïda kantonnementpn, die ecbte ruât !au*«n motren gpheetsn ; door Hff». ef'BinffeTs die gpieren en ledeniaten tfrïon. om ep tsaie, we^rbare, atutrge » snhoone mannen v&n te Torœsïv oop van on a ras. De fe^a-îiffe vtn het ''k. ^Hoht rufm dpn l»«t ? goetf Ujk gebi d. Physi^îe kraobt l^l du, e^n Tir.^iid-1 Zîjr» 0O3 d", mn-*1* te bewprk*B. Hi-r fs de ta-k vac den r.ffloser veel Of-r.nker dan die der oud«ra, Oîn dp «de r»dpn d»t d«*f !a8t*t«n de netour Sfp™°pd hunn»r Jong«nS bebben >ren kenr,en »an »f hnnne eerut» o-k en na»r er^lsnff *an hnnn«n groei ont^ikkeHnsr, tenrljj de officier *e iW*njrt geyoraad nf. mfsvorœd : fi] ,*n gndera den lsatdroegen van en dose dien van een «rroot en »r hannen aard ge«c>t8keerd getal. «bM ran die fof wat onmit» rende wsarhed^n maz de OT?rbpid ^//fiobtinspannins-en onf*îen r,m m.S? 00 tR "Pfren tôt het ver-®®kkfHiken bar^r tsak.in bssr eigan ^ ne »n te dit harer rnan<icbsppen. men j-iob dad<-lijk to« ^ 8 î'ïj11 Ta" d"n «'^raeenen »t d»r ppnhpfd «o Tan het karakter l?d-ren enkeling. '«artoe ia diepe sieilrennia vereiaohf. f»\7.n? ï, «rond,^e eiesnkennfa *Uu A i er' ('^n r^cMen wpjr H? ïartVfiB hst b«rt '■ esn ?.£»«! dat rpcbt opvaart n„r het , D"®r Hgt de knoop. H«t bar{ ,, ®e5, d0,0/ , onparMjdiffheid en iWssrdiehpid in *tr»ffpn en beloo-- door minzsamhpid, — tn-o Tan»| ■r 'Uetren mpt één drop boning dsn oniere offlci»ren moeten de troede i rs ïijn Toor on*e jong.-ng ; de I reron Wfite„ bunne ondere brce'dera ^^rooaten en den rooed hoog t» i wie beleeft nu geen dagen tst, aeioosbeid en clrglacbtteheid} ^rm ^Cheliik' Tprbe?»'"fd irprknm' en»* t*1"" dr0l*Te maren orfi. Mn J11* *>«*«•*«rebied, «i«kte âïrf 'nlffi" Vln °,nde™< broedera h»ni a,,es knakt d,,n moed en i mÏ7mj"88/ Vede of rast. or wcdelijdend Triendenhart, dat èn^n 1 u w,nkel',n »n het «n»en Tan hun Taderlandaehen 1 aeboon hoe frooatend, *oo de r »e!f bet TriPTid^nb^rt mag *ijn, ** won^n *?lft. Hij kan -r *r;ne l na?r acbikken, om *aik« ge- I '■ren ni^t ganach te Ternietteren f « Terbitteren. De tachî sou pr ! niden. t toena^»rin«r dU8> roeer kams, a"n, mser T<;rbro6deriag. f dit ia ffeen atom«ne ambacb' • ,'urt niet door t^ekena, maar door ' r a m jk jn r- Hooger aei ik, dat onae gegredeerde ?e overachot Tan gelijk hebben wannei dt xij hun bekiag doen o^er de tueb je Moeten wij dan gaan denken, dat lij I (t, kort sohieten aan ontwikkeling oi troede afeikundigen te *ijn ? Dit geio< ik ni»t. Ik ken in mijne eenbeid mii ontwikkeiden, die treffende Toorbee den *ijn om bet tegendeel te bewijiei LieTer wijt ik het, voor Telen ondt hen, aan bunne onbpxorgdheid, die ee apijtig maar natuurlijk uitwerkael : hunner gemaksuaht. )P of bt 'R »n n-ibm-ma-*-a-■nat n >h ff. ik ! s „ baant den weg tôt hart e De ta, Teratand. Goede tacht noet tôt ^ TondwteB de eanige ware reden hebben. , . . , In aulk edel karakter n..ftt te Tervalaehen of te bekrintpea, maar te vrijwaren, aan te porren, te îaten opei^bloeien ala eeno der achoon-neden Tai i sen Tolk, dit ia de plioht d«r overhi id. De oTerute, die *ijne manaebapp»n 5Bn 0Y^rr^den, overtnigen. heeft ook hun Tertro nwen ; en dit- . *oolangdie mi î • 'niTpre waarheid bebartigt. Hij intpjren deel, die door *ijne onder^ danen f/evreead wordt ®n alpebta en-hoor*a*?md door bedr^eingen, a»icbt haat ea nijd, Terbittert de gemoederen. A. JOUEN. Soldatenioldt vohtoepint vtmemen wtj doi de 1 goule der xnldaien, benadrn d».n rang van ? O/TH'r, onntfrnifk vrknngd werd. rnorgta brtedvoerigen aîtlcQ. ~ -r- Ç Fen kolonel van den Zweed- J schen opperstaf vermoord | KopenbegPi, 9 Juli, -Koîon eJSmffs, | van den Zwee dachen oprerstaf, ^•r in zijne kamer g^vonden g^dood 'oor er.n rp.olvprsclbot. ^ dat dej mooHenaar plan- •î i«î«ww".'ra'oi,,is'D',n >b"" Het -R"u.ssiscli ofîezisief DE BUSSEN BEZETTEN HALIGZ 10.000 gevangenen, 80 kanonnmt Het laatste Ftaxs^seh offensief berichtU ons dat het ofFenxipf van aeneraal Korno lof zich çuvsiig ontwiïkrldp en dat noç talrifke dorpm rond StarWav, ten ge vofge van bloediae gevechten veroverc ■ werden. Dwerslnaenviland konhei hnrfc niet meer hleden non de zeoepmlendeRus-sen die owneerstannbaar voruitdroncen. De. laatste zegepra.len hehh*>n den g*>est-drift der Rnssen anrgohit*t en nlsuwt aanvalsbataWnns, penoemd bataillons van de dnod werden g'vormd. H»t 3 regimeni van de ga*de he?ft voUedig gevraagd ali bataillon van de dnod. aanzien te worden De Bniftrhe brrirhien ook bekenden dai de Keizerlifke troepen hun l"ger moesten aehteraitbrewn tôt na de Cueowitza. Deze bekentenis deed voor on*, andert g«laWge grheartenixs^n voorzim. Dk vertvaehting werd niet tpl»nrg*>steld, aan-g'zie.n offieieel, df hfzettma van Halici door de Rnssen a^seind werd. De Dnihrh" légers zi'n van d* On*tan-rit^sehe l^g^rs afg^sneden. 't G°ld e»ne dnhbele bedre.igtng tegen Lemberg en Hongarie. IHt P«*r»KHrad, — D^- kaT*lerie van s gpneraal Komilof hppf* voort bet Wer I *an den Oo«f*!r-riikachen pene^aal Ku baeh aobfprvoltrt dat dch ontplooit t^n Z. Tan HaMca en reeda den overgang Tan de Loukovit*» h»pft Toltrokken. Men df«nk* dat de viiand onbekwaam a»I *ijn de Ruaaen te b»l»tten otpf de rivier te trpkk^n. Df*« Ha!»t«ton rukken voo'nit in de Hcbt'^g »an Drli^s. Hat 7? en 11* Rnaalacb leper »11n in verband gekomen ten N *»n H*1îct en : h"t 8e lesrer *otï bet Dnit»cbe leppr, hp-™ d0'"?r Ton Rotbnser, gp«obeiden Ib«bb*B v8° bs>t Ooatenrijkioh leger, door Knbatfb sanrevoprd. Da ontruiming Tan Halica ia voor» *ien. ! héliez daar de Rama j btiat I f Rmj ««elbericb ni! P **** ^ I TPro^M-inc van H°He*. ^ TaH | HaTio* Het op 12 km. tpn '-iberg I! Stania'au opdenijaerwpgnaarLf m dU*£*sHl»9» wmm at* Ka»v«il«»f ! Voor den asnra! h^rfi generawl Kor-nilof aan z'jn I«ger h^t volgenîîe dae-Oîder geriebt : De vrijbeid en het geluk *4a h"t j vgderlend bançen af vsn de pnnt nwer bîjonet Het lot v»n Rnaland en bet einde van den ooMog bsvinden *!cb in i*e banden Al de voikeren der were'd hebben de oogen op u gericht.Vooruitl Ml ••a»«H»ai«®h fraaaii aatwaakl Ai de beriobten «fin bet eena om te beataficen dat de bpdrijviarbeid op bet Ro«meenaoh front berneenat. De artil-lerieatrijd heeft toearenoœen in de u Veak van Fundeni, Focaeni en Bralla. alaoo siift men al de klein* t<»gen-|trM ^era, door den barbaar tifdeliik Jnitej ^ «e^echt g"ateîd, ala dreigende T»kers voor den vyand opriiaen. Eene i ^esH»s»'3ld8 ovorwinning heeft le tegena. ,r"ver tot. nn toe noc niet 1 Jehaald op »e"n, e»kel dier kleine Isn-hn. H«>eft h^ ^Beljriaeh leger de troepen an den kei* ,r tegen gehnndun naaoben Yppr c '» <*» *«" •»» dit g'dawn-le twee jaran t t ,taat ^ te?enwoordie «iet pal meer dan ' P°îî/ Hpt Serviach eger atrijdt op de ^'""Pen ran Kaï-nakcalan en in de bv ran fl" Cerna. In tbana koœf bet t V^meenach leger n roeri^g, or»dergteui, BSE* torm*-nd« Rnaaen, op front Tan len fereth. »• «<«4 HrII « Halie* ia eene kleine Ooatf ^rijkaohe tad m<>t 4 OOÔ inwoner* Zii H< or> ecb»eroPT«=r vart den Dnienter o, ^?® kn5* 'a" Staniclau D° va' van Hfa'in* in voirai b°la \s?rJjk irndst de Rnssen aldng een fernv ^eîl" loofd Teroverd hsbben. D« OMH>r'jV*rg rae^n à* hslp îi ! t*s T«rkea es Rotjp 11 Jnli. — Men Tr>rz*«epî dat \ •of»tenri'k bpti oproep g®d®an he^fV | ulp te bekomen van Tarken en Bul- * ans. Turkiie aon toe(F««8taen hebtwn ver-aobeidene troepenafdeelingen naar bet front Tan GalMe te atnr«n ala Bulgarie de bevoorrading op zich neerot. As! •ffrjsfef tsl E«i4»r ▼••rtfwt w#fdfvi Hplaincfora 11 Jnli.—Generaal RadVo Dim'Mpf die nitacbeen aan bet boofd dpr Rnlcsaracbe troepen tijdena den B«l¥annorloc, en tesrenwoordig pene Rn'a^ct"» lecergroep aanToert, heeft verklaaH ; Het off«naief, in GaHcle beeonnen, zal *ond*r onderbrek'np Toortirez^t worden. Mljne Trencde ia zooveel te prooter daar ik een der eerafen peleden heb dnorh»* dro»vlp-foonee1 der laa'ate mward^n, D« aolda»«ri vratren te^en-woordic z»lf bef offenslef te mocen nemen. TV ben tbana vnlafrpW *pk"r van dp Rna*iaeb» zniyepwial. Het lond h°eft d» vermd»rs v»n ka"t ffeat»1d Hfpta aa1 aan he* aanTa's^^rmoppn van on se dappere treepen kunnen weder-•taan.Rutslsch officlael leeerb°rlcht van 11 Juli 's avonds In d» riehting van Doli^a acbfer-volpden ons» trorpen den viiand in de riebfipg van bet N. W. Wa on*»n aanval op H"l'r* wierpen wiern*n wff den vljand o^erd^n D"i»-afer en verov«rd«n de dornpji Relenik en Ro^iio, b«rpiVfen de atellinp-en P"ai«tcb-L'aiowka K"fnr>atcb en namrn gpvaT>g«"nen en 30 kanonnen, Tn«»c>»en 8 en <0 Jnli nam^n wij in de riehting van Dolina 80 kenonn^n waarowdp" 18 iw?r» ; 1S0 offlciar»n, 10.000 loldaten en nog een irrooten bnit. O* flaHaehn op A»«4 Toen, ns bet ontgtaan d"r revnïuHe, m«n een oopenblik knn denken dat de R^agen, onder dp drnkking der « x^é-Bnl'ten den oorlng zon^en at«ken, nam«n d° Dnit«ebera onmiddeHjk de | golrftenhe'd te ba"t on» troepen weg1 te nem*n ^an h^t Ru«a'«cb Roemeenacb j front en die naar be* Weaten te atnren teg^n Franschen pp Engplarhen M»#r eedrrt de maand Jn^i aehenen "«a» nit bnnnen doodenalaap te dp Rn. tntwaken en welhaaat werd de artille-lebedrijvigheid beviger op talrifke mnten van het front. I De Duitachera, ongernat OTer deae ledrfjTlehpid, namen seff^na acbikkin-ren en plaataten teeennver on*? ver->ondenep aanïienlifk® infanterietroe-»pn om *an een rooeeHjk offenaief het »oofd te bieden. Het verplaa'sen der ifdaelingen werd roeer in even^icht rehonden en de viiand trok de beste »iet meer van bef Rnaaiach front om *e !oor mindprwaardiee te vervangen. To* dan toe aHinrden de Duitachera lasr h»t Rnaaiacb front d« afdeelingen, Si*» ®p bpf wpatelifk of Itsliaanifh front e erg bpproefd werden. Die uiteeputte fdeelincen caan ni'ruaten, de Du'tache en N. van de Prlpet, de Ooatenrifkache en Z., en a'zoo beacbikte de vijand lt'.fd over troepen. b^kwaam het hoofd e bfeden aa« de Ru«afacbe aanvallen. Topn bet offenaief lo»brak verbleven 2 Dnit«cbe afdeelingon ten N van de 'ripet m«t «en d'via'e en baif O^s'en-Ijk P.TS, Tpn Z. van de Prippt bpacbikten « 0*atpnrljkera o^er 29 1/2 atdeelfngen era*e»~kt door 23 Duit«cbera. want ae-ert b^t offprsi"f van Rroeaflrf in 1918 iin de Oo'tenrfjkera door Dnîtachera mHjs*. D"ar waren ook noe 2 Tnrk-sbe afdeelinjren. Eindelijk on het R"»-ippngeb front hebben de Bui'acheri I afdenlinppn, de Oo«tenrijk'»rs 10, de n'earen 2 1/2 «n de Tnrken t. De cnidderri}k*n hebhpn du» teffen-ver d« Rnaaep 124 1/2 afdefllnfiren : M/2 verdedisypn den Bfc-nr ten N. tr» e PHpet ; 1/2 an^ere den apetor ten . Tan de Pripet 2S 1/2 afdeelingen Sa»n teçenower d» Roem^nen. Er sfin 7« T>nitaobe, 41 Ooate*rf1k-jbe. 2 1/2 Bulsraaraehe en 5 TarkBeh® Meelirg-^n. ?n de Tnasnd M«f badd»?» d« Dnit» •bera op bpf relfde f^ont 127 1/2 afdps-PÉrer, dns I tne*T dan teffpnwaordiç', Beacbfkken de Diiffsebera over ornent evenveel troepen alaT^rl^denisar, efïplfdo <ypldf niet voor bet ppac^nt. pf bHik» t'k^r dsf *ii «on 9Pnff°nHjke rtillerie naar bet weatelijk front over-ebrso^t bebben. D» Rnaaon en Roemenen aMiden dna i uitmnTi^ndeToorwserden.De Tiian-!(?e oppprataf heeft *ulka ^eprenen en •acbt door aile mogelijke middels de lemten ?an te vullen. De fluitsc. rs ""Ï'V™ recnu" oever w'" di" Yzer lr»ai< voerait lançai d* M*er dan eens mankfrn de Encelsche en BelgKich» l°ç>rrheriehten rnelding over de artillrrfpstrifd op vcrscheidene piwtpn van het V'aamsche front, mmelijk tus-schen de Z?e en Yperen. Men weet reeds dat de Bngelsrh'n de plnntt irtQ'Ttamen hebben tusschen de z?e en het B*loi*ch leger. Ook de Dii'tsche brrlchten Maa.kt.en mel-dina van het. toenemen der hedrifaighrid, Het leçerhericht van ii Juli, 15 u. is er niet le. verrassend om. M»n dacht dat de. Duitsehers enhel vnr>r doelhadden het verkeer der Engelsche troepen te. verhinderen, men ziet dat er hi'estie was van een krachtdadiae aawal die de Duitsehers heeft foegela.ten den rechter oever van den Yzer te bereiken. M rfrîjft <i« Eacelieta 600 n. •râlerait «p «*■ fr#i»t Tau 1300 ». Londen, i 1 Juli, 15 «. Te n gevo/ge van een zeer hfiviae artille-"lebedrijmgheid die iU wen Juwde heeft ie vijand gisteren avond om 19 u. 45 een hevige aanval uHg'voerd rp onze strllin ' maen van het front van Ni'wnvoort. De hevigheid van het Dui'sch cet chut jelukte er in al de verdedicinosst'lli"gen 'an de. dninen te vernielen nahi/ de kust lie van den Y er atgezondrrd kleef ten yevolge van de versieling van de b^ug van ien Y~er De v'Javd g°ltik'e er inoo 'e1? frontvàn V>0 tôt 600 m. d>ep in onze stellingen te Iringen h '.geen hem tneli t den ncht-r hwervande Yzer t her^ihen nnkif de Zee. Lnte werd rie vi'and ni* eevige pot-en van nnze eersfe lijn gerirevrn r>ir hif i oor Lombardzij 'e h mm te veroveren. Londen, i i Jnli, 23 u. Het vijandig ortiUerUvuur dai op het * (TKUW/'W o »w»tve»|fvwvwi» /...i „„ rminderd. ' . , ' ~ <i voort zeer bedrijvig  ,s vef>.'n Buitsche aanvol o{ Onze artil erre nf) m t ^ Ten oevnlae van et. ^ux moeste een front van omirent 8<> ,,1^..., steUir.gen van Monchy-le-1 ». wij etnige onzer posten liehtjes i. brengen. Een Duif'che. verrassende poging mis-lukte ten N.-W. van Lens. Het slrcht weder heeft den. vliegdieast verhinderd Wij homhardeerden vijandige vliegpleir nen. Onze vliegers kioamen orgedeerd terug. Belgisch front Le Havre, 11 Juli. In den nacht ging de v'jand voort Veur-ne te bomhardeeren. Vandaag g°wone artilleriebedrijvigheid voor Ramskapelle, Diksmuide en Hetsas. Iisfste iffiÉÉ hriditen Fransch front Parija 11 Juli, 15 u. Ten N. v8n Jony, in de atreek van Sapfiynpul, aloeeen wij fwpe verra-aende sanvrllen af «"n nanien ffpvarffpnpn. Li- k* van de M«aa ar»il'«r»ebedrii»i4r-beid ?n d >n 8*>e'or van d"n henvpj 304. IoWrë 'ra voerdpn de Dni»aeber* epn aopval n{t op o^ze afpllingen ten N. v«n Flirey Na een hevig geveoht werd hij afg=>aï8gen. Pon'is < 1 Jnîf^ 23 n. Taimb'k bpv'o-fi art''ljrt.'»>>f>weri;. prpn ir» d« afrpek van Panfbé^n «n In vpr«rbpir?epe a^cto-« f^n 7. ^en Moran-vi'îera er> om d^n b»uvel 304. Geen infanteriebewerkitg en.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes